SJE főmenü
Dr. habil. Julianna Lőrincz, PhD.
Név: Dr. habil. Julianna Lőrincz, PhD.
Kar: Tanárképző Kar
Tanszék: Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék
Beosztás: Egyetemi docens
Iroda: T222
E-mail:
Telefon: +421 35 32 60 728

Egyetemi tanulmányok
József Attila Tudományegyetem, Szeged
magyar nyelv és irodalom - ororsz nyelv és irodalom
1969 - 1974
Rigorózus eljárás
József Attila Tudományegyetem, Szeged
magyar nyelv és irodalom
- 1978
Doktori képzés (PhD.)
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest
magyar nyelvészet
- 2000
Habilitáció
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest
nyelvészet
2009

Munkaviszonyok
Selye János Egyetem, Tanárképző Kar, Komárno
egyetemi oktató - docens
2008 -
Bél Mátyás Tudományegyetem, Besztercebánya
2002 - 2003
Esterházy Károly Főiskola, Eger
egyetemi oktató - docens
1986 -
Eötvös J. Főiskola, Baja
adjunktus
1974 - 1986


Kutatási terület stilisztika, összehasolnító nyelvészet, kommunikáció. A tanszéken 2010-ben létrejött Variológiai KuA1 kategória - Tudományos monográfiaszerű könyv jellegű publikációk (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD)
Bejegyzések száma: 5
AAA Külföldi kiadóknál megjelent tudományos monográfiák (2)
AAB Hazai kiadóknál megjelent tudományos monográfiák (2)
ABA Külföldi kiadóknál jegyzett folyóiratokban és tanulmánykötetekben megjelent tudományos monográfia jellegű tanulmányok (1)

A2 kategória - Egyéb könyv jellegű publikációk (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI)
Bejegyzések száma: 10
ACB Hazai kiadóknál megjelent főiskolai tankönyvek (2)
BAA Külföldi kiadóknál megjelent könyvjellegű szakmai publikációk (1)
BAB Hazai kiadóknál megjelent könyvjellegű szakmai publikációk (1)
FAI Könyv jellegű szerkesztői munkák (6)

B kategória - Nemzetközi adatbázisban jegyzett folyóiratok, szerzői bozonylatok, szabadalmak és felfedezések (ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD, CDC, CDD, AGJ)
Bejegyzések száma: 0

C kategória - Egyéb recenzált publikációk (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BGH, CDE, CDF)
Bejegyzések száma: 84
ACC Külföldi kiadók tankönyveiben megjelent fejezetek (4)
ADE Külföldi nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (8)
ADF Hazai nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (4)
AEC Külföldi recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (13)
AED Hazai recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (7)
AFA Külföldi meghívásos tudományos konferencián publikált cikkek (2)
AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek (10)
AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek (30)
BDE Egyéb külföldi folyóiratokban megjelent szakmai munkák (5)
BDF Egyéb hazai folyóiratokban megjelent szakmai munkák (1)

N kategória - Egyéb nem recenzált publikációk (ADM, ADN, AEM, AEN, BDM, BDN, CBA, CBB)
Bejegyzések száma: 0

D kategória - Egyéb - a SZKOM által meghatározott kategóriákon kívüli publikációk
Bejegyzések száma: 17
AEE Külföldi, nem recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (2)
BEE Külföldi tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia) (9)
EDI Folyóiratokban és tanulmánykötetekben megjelent recenziók (3)
GAI Hírek, tudósítások (1)
GII Különféle publikációk és dokumentumok, melyek az előbbi kategóriák egyikébe sem sorolhatók (2)

Bejegyzések száma összesen: 116

Hivatkozások:

[1] Nemzetközi (WoS vagy Scopus) adatbázisban jegyzett külföldi publikációkban megjelent hivatkozások, ill. bírálatok (2)
[3] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, külföldi publikációkban megjelent hivatkozások (32)
[4] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, belföldi publikációkban megjelent hivatkozások (27)
[5] Külföldi publikációkban megjelent bírálatok (6)
[6] Belföldi publikációkban megjelent bírálatok (4)
Összesen 71

Publikációk listája

AAA Külföldi kiadóknál megjelent tudományos monográfiák
Bejegyzések száma: 2


AAA 001 LŐRINCZ, Gábor. A nyelvi variativitás a szlovákiai magyar anyanyelvtankönyvekben. 1. vyd. Eger: Líceum Kiadó, 2014. 101 s. ISBN 978-615-5250-50-7.

Hivatkozások:
2018  [3] LŐRINCZ, J. A nyelvi variativitás kérdései az anyanyelvtankönyvekben. In Nyelv - Nyelvközösség - Közösségi perspektíva. Nagyvárad : Partium Kiadó, 2018. ISBN 978-606-8156-85-9, p. 129, 138.

2016  [3] NÉMETHY, A. Petőfi Sándor költészete a magyar tankönyvekben. In Acta Academiae Agriensis. ISSN 1785-6906, 2016, tom. XLIII, p. 207-225.

2014  [6] GAZDAG, V. Lőrincz Gábor: A nyelvi variativitás a szlovákiai magyar anyanyelvtankönyvekben. In Fórum Társadalomtudományi Szemle. ISSN 1335-4361, vol. 2014, no.2, p.159-162.

2014  [5] ILLÉS, A. Lőrincz Gábor: A nyelvi variativitás a szlovákiai magyar anyanyelvtankönyvekben. In ACTA ACADEMIAE AGRIENSIS : SECTIO LINGUISTICA HUNGARICA. ISSN 1789-8064, tom. XLI, p. 189-191.

2014  [4] SZABÓ, T. Doktori védések a Selye János Egyetem Tanárképző Kara Magyar Nyelv és Irodalom Doktori Iskolájában. In Eruditio- Educatio. ISSN 1336-8893, 2014, vol. 9, no. 1, s. 139.AAA 002 LŐRINCZ, Julianna. Bábel tornya alatt: kontrasztív nyelvészeti alapismeretek. 1. vyd. Eger: 4 Pont Nyomda, 2014. 137 s. ISBN 978-963-08-8903-2.

Hivatkozások:
2018  [1] TÓTH, S. J. The image of the world in slovak and hungarian grammaticalised categories. In Yearbook of Finno-Ugric Studies. ISSN 2224-9443, 2018, vol. 12, no. 4, p. 15-26. WoS

2018  [3] NÉMETY, A. A nyelvi kontaktushatás előfordulásának okai a szlovákiai magyar anyanyelvű diákoknál. In Kutatás és innováció a Kárpát-medencei oktatási térben. Budapest : Óbudai Egyetem, 2018. ISBN 978-963-449-115-6, p. 582-597.

2018  [4] TÓTH, S. J. Etnolingvistická stránka ojkoným a priezvisk. In Eruditio- Educatio. ISSN 1336-8893, 2018, vol. 13, no. 2, p. 5-25.

2016  [3] NÉMETHY, A. A variáns-invariáns kérdése a fordításban. In Intertalent Unideb. Debrecen : Debreceni Egyetem, 2016. ISBN 978-963-472-974-7, p. 9.

2014  [3] DOBOS, CS. A nyelven belüli fordítás különböző típusai : Types of intralingual translation. In Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények. ISSN 1788-9979, 2014, VIII. évf., 2. sz., p. 61, 62, 69, 70, 74.
AAB Hazai kiadóknál megjelent tudományos monográfiák
Bejegyzések száma: 2


AAB 001 ERDÉLYI, Margit. Kommunikáció és személyköziség. 1. vyd. Dunajská Streda: Media Nova M, 2015. 192 s. ISBN 978-80-89734-13-9.

Hivatkozások:
2016  [3] ZIMÁNYI, Á. Könyvszemle : Erdélyi Margit : Kommunikáció és személyköziség. In Magyartanítás. ISSN 0464-4999, 2016, vol. LVII, no. 3, p. 32-33.AAB 002 LŐRINCZ, Julianna. Kontrasztív nyelvészet, kontrasztív stilisztika. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018. 240 s. [print]. ISBN 978-80-8122-249-8.


ABA Külföldi kiadóknál jegyzett folyóiratokban és tanulmánykötetekben megjelent tudományos monográfia jellegű tanulmányok
Bejegyzések száma: 1


ABA 001 KISS, Tímea a Julianna LŐRINCZ. Alakzatvizsgálat Ady Endre és József Attila verseiben és műfordításaikban. In: Alakzatok a modern és későmodern költészetben és műfordításaikban: (Ady Endre és József Attila verseiben). Eger: Líceum, 2014, P. 56-135. ISBN 978-615-5250-45-3.


ACB Hazai kiadóknál megjelent főiskolai tankönyvek
Bejegyzések száma: 2


ACB 001 LŐRINCZ, Julianna. Nyelvi jelentés és variativitás: Szemantikai alapismeretek. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2009. [13 AH]. ISBN 978-80-89234-88-2.

Hivatkozások:
2018  [4] LŐRINCZ, G. A mentális lexikon fonetikai/fonológiai és szemantikai hálózatának összefüggései a magyar nyelv szótára variánspárjainak tükrében. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-255-9, p. 95-115.

2015  [3] LŐRINCZ, G. A nyelvi variativitás az értelmező szótárak szóanyagában. In Nyelv, kultúra, társadalom. Székesfehérvár : Kodolányi János Főiskola, 2015. ISBN 978-963-409-023-6, p. 168-176.

2015  [4] LŐRINCZ, G. A jelentéstani tananyag felépítése 5. osztályos tankönyvvariánsokban. In Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho : ,,Inovácia a kreativita vo vzdelávaní a vede". Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2015. ISBN 978-80-8122-145-3, s. 318, 319, 322, 324, 325.

2013  [4] LŐRINCZ, G. A magyar értelmező kéziszótár szlovákiai magyar vonatkozású szócikkeinek jelentéstani szempontú felhasználhatósága a tanári gyakorlatban. In Tér, idő, közösség : A felföldi magyarság a társadalomtudományok tükrében. Tornaľa: Kulturális Antropológiai Műhely, 2013. ISBN 978-80-968888-2-5. p. 59-69.

2013  [3] LŐRINCZ, G. A nyelvi variativitás és a Magyar értelmező kéziszótár néhány szlovákiai magyar vonatkozású szócikke. In Félúton 8. Budapest : ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola, 2013. p. 85.

2013  [3] LŐRINCZ, G. A szlovákiai magyar nyelv lexikai variánsainak szerepe a kommunikációban. In Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények. ISSN 1788-9979, VIII. évf., 1. sz., p. 87-88, 97.

2013  [3] LŐRINCZ, G. A Magyar helyesírási szótár néhány főnévi szóalakvariánsának jelentéstani szempontú vizsgálata szlovákiai magyar adatközlők körében. In Az V. Nemzetközi és XI. Országos Interdiszciplináris Grastyán Konferencia konferenciakötete. Pécs: PTE Grastyán Endre Szakkollégiuma, 2013, ISSN 1587-6721, p. 230-237.

2012  [4] LŐRINCZ, G. A nyelvi variativitás és a nyelvtanítás összefüggései a hatodik és hetedik osztályos szlovákiai magyar nyelvtan könyvek tükrében. In Medzinárodná vedecká konferencia UJS - 2012 "Vzdelávanie - identita - zdravie" Komárno, 13.-14. september 2012. p. 394, 395, 402. ISBN 978-80-8122-044-9.

2012  [3] LŐRINCZ, G. Szemantikai, dialektológiai és kontaktológiai kapcsolatok a szlovákiai magyar középiskolai tananyagban. In Anyanyelv-pedagógia [online]. 2012, 4. sz., [cit. 2012]. . ISSN 2060-0623.

2011  [3] LŐRINCZ, G. Szemantikai különbségek az [e] hang fonémaváltozatait tartalmazó szóalakokban. In Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények : Interdiszciplináris tanulmányok. Miskolc, ISSN 1788-9979, 2011, VI. évf., 1. sz., p. 13-20.

2011  [4] LŐRINCZ, G. A jelentéstan helyzete a szlovákiai magyar alapiskolákban. In III. Nemzetközi Tudományos Konferencia SJE : A tudomány és az oktatás a tudásközpontú társadalom szolgálatában. 2011. ISBN 978-80-8122-044-9. p. 131.

2010  [3] SZABÓNÉ PAPP, J. Nyelvi jelentés és avriativitás : Szemantikai alapismeretek. In SIMIGNÉ FENYŐ, S. (főszerk.) Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények : Interdiszciplináris tanulmányok. Miskolc, ISSN 1788-9979, 2010, V. évf., 1. sz., p. 283-285.

2010  [4] BALÁSNÉ SZALAI, E. Lőrincz Julianna : Nyelvi jelentés és variativitás : Szemantikai alapismeretek. In ERDÉLYI, M. (főszerk.) Eruditio-Educatio, ISSN 1336-8893, 2010, 1-2. sz., p. 159-160.

2010  [3] ZIMÁNYI, Á. Nyelvi jelentés és variativitás : Szemantikai alapismeretek. In Magyartanítás. ISSN 0139-0457, 2010, 5. sz., p. 36-37.

2009  [3] DOBÓNÉ BERENCSI, M. Nyelvi jelentés és variativitás. In Magyartanítás. ISSN 0139-0457, 2009, L. évf., 2. sz., p. 38-39.ACB 002 LŐRINCZ, Julianna. Morfológia: Szófajtani és alaktani alapismeretek. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015. 190 s. ISBN 978-80-8122-131-6.

Hivatkozások:
2017  [4] TAKÁCS, H. Lőrincz Julianna: Morfológia; Jelentéstani alapismeretek. In Eruditio - Educatio. ISSN 1336-8893, 2017, vol. 12, no. 1, p. 140.
ACC Külföldi kiadók tankönyveiben megjelent fejezetek
Bejegyzések száma: 4


ACC 001 LŐRINCZ, Julianna. A szöveg stílusa. In: Beszédművelés, nyelvi norma. Eger: Líceum Kiadó, 2008, P. 113-141. ISBN 978-963-9894-04-4.

ACC 002 LŐRINCZ, Julianna. A tanári kommunikáció. In: Beszédművelés, nyelvi norma. Eger: Líceum Kiadó, 2008, P. 59-81. ISBN 978-963-9894-04-4.

ACC 003 LŐRINCZ, Julianna. Általános ismeretek a nyelvről. In: Beszédművelés, nyelvi norma. Eger: Líceum Kiadó, 2008, P. 11-31. ISBN 978-963-9894-04-4.

ACC 004 LŐRINCZ, Julianna. Kommunikációs alapismeretek. In: Beszédművelés, nyelvi norma. Eger: Líceum Kiadó, 2008, P. 31-59. ISBN 978-963-9894-04-4.

Hivatkozások:
2013  [3] SIMIGNÉ FENYŐ, S. A metainformációs struktúrák szerepe a telefonos értékesítők nyelvhasználatában. In Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények. ISSN 1788-9979, 2013, VIII. évf., 1. sz., p. 44, 57.
ADE Külföldi nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 8


ADE 001 LŐRINCZ, Julianna. Jelentésváltozások a költői szöveg fordított variánsában. Translatologia Pannonica II.. P. 66-72. ISSN 2061-1751.

ADE 002 LŐRINCZ, Julianna. József Attila kognitív metaforáinak orosz fordításáról = About the Russian Translation of Cognitive Metaphors in a Poem by József Attila. Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények. Évf. 7, sz. 1 (2012), p. 109-116. ISSN 1788-9979.

Hivatkozások:
2016  [3] NÉMETHY, A. A variáns-invariáns kérdése a fordításban. In Intertalent Unideb. Debrecen : Debreceni Egyetem, 2016. ISBN 978-963-472-974-7, p. 9.ADE 003 LŐRINCZ, Julianna. Perevod na ruskij jazyk kognitívnych poetičeskich obrazov i figur stichotvorenij Sandora Petefi. Vestnik. No. 27 (2013), p. 126-129. ISSN 147-8060.

ADE 004 LŐRINCZ, Julianna. A műfordítások mint funkcionális szövegvariánsok. Acta Academiae Pedagogicae Agriensis. Nova Series TOM 42 (2015), p. 145-158. ISSN 1785-6906.

ADE 005 LŐRINCZ, Julianna. A humor stílusalakzatai Szabó Magda leveleskönyvében = The Stylistic Figures of Humor in the Magda Szabó´s Book of Letters. DOI 10.19090/hk.2017.4.41-55 Hungarológiai Közlemények. Évf. 18, sz. 4 (2017), p. 41-55. ISSN 0350-2430.

ADE 006 LŐRINCZ, Julianna. A tankönyvek szakmaisága, módszertani kérdések. Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények : interdiszciplináris tanulmányok : a Miskolci Egyetem BTK MFI Alkalmazott Nyelvészeti és Fordítástudományi Tanszékének kiadványa. Évf. 13, sz. 1 (2018), p. 14-16. ISSN 1788-9979.

ADE 007 LŐRINCZ, Julianna. Arany János népies és archaikus elemeinek fordítása. Acta Universitas de Carolo Eszterházy nominate. Évf. Tom. 44 (2018), p. 141-152. ISSN 2631-0198.

ADE 008 LŐRINCZ, Julianna. Balassi-versek és fordításaik nyelvi-stilisztikai jellemzői. Hungarológiai Közlemények = Hungarološka saopštenja = Papers of Hungarian Studies = Hungarologische Mitteilungen : az újvidéki Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének folyóirata. = Hungarološka saopštenja Évf. 49, sz. 4 (2018), p. 60-73. ISSN 0350-2430.


ADF Hazai nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 4


ADF 001 LŐRINCZ, Julianna. A stíluskohézió értelmezése. Eruditio - Educatio. Évf. 6, sz. 4 (2011), p. 122-125. ISSN 1336-8893.

ADF 002 LŐRINCZ, Julianna. Variativitás és tankönyvkutatás. Eruditio - Educatio. Évf. 6, sz. 2 (2011), p. 17-26. ISSN 1336-8893.

ADF 003 LŐRINCZ, Julianna. Stilisztikai ismeretek az új szlovákiai középiskolai magyar nyelvtankönyvben. Eruditio - Educatio. Roč. 8, č. 3 (2013), s. 107-121. ISSN 1336-8893.

ADF 004 LŐRINCZ, Julianna. A nonverbális jelek verbalizált változatai a műfordításokban. Eruditio - Educatio. Évf. 11, sz. 1 (2016), p. 51-59. ISSN 1336-8893.


AEC Külföldi recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 13


AEC 001 LŐRINCZ, Julianna. A nyelvi agresszió kifejezése a műfordításban. In: Acta Avademiae Pedagogicae Agriensis: Sectio Linguistica Hungarica. Eger, 2008, P. 182-198. ISBN 1785 6906.

AEC 002 LŐRINCZ, Julianna. A költői szövegek fordítása. In: Tanulmányok a magyar nyelvről: Az Eszterházy Károly Főiskola Tudományos közleményei. Eger: Eszterházy Károly Főiskola, 2009, P. 215-223.

AEC 003 LŐRINCZ, Julianna. Így látják őt!: A nőkép Viszockij-szövegek fordításaiban. In: Sokszínű nyelvészet " Női szóval - női szemmel ": Gender-kutatás a nyelvészetben és az irodalomban. Miskolc: Passzer 2000 Kft., 2008, P. 87-97. ISBN 978-963-661-839-1.

AEC 004 LŐRINCZ, Julianna. A nyelvi aszimetria: a variativitás és néhány lexikológiai jelentésviszony összefüggései. In: "Végetlen a tér, mely munkára hív": Köszöntő kötet Révay Valéria 60.születésnapjára. Veszprém: Pannon Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszék, 2010, P. 154-159. ISBN 978-963-9696-97-6.

Hivatkozások:
2013  [3] LŐRINCZ, G. A nyelvi variativitás és a Magyar értelmező kéziszótár néhány szlovákiai magyar vonatkozású szócikke. In Félúton 8. Budapest : ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola, 2013. p. 101.

2012  [3] LŐRINCZ, G. Szemantikai, dialektológiai és kontaktológiai kapcsolatok a szlovákiai magyar középiskolai tananyagban. In Anyanyelv-pedagógia [online]. 2012, 4. sz., [cit. 2012]. . ISSN 2060-0623.AEC 005 LŐRINCZ, Julianna. Az örök Jeszenyin: Szergej Jeszenyin költészete magyar műfordításai tükrében. In: Stílusról, nyelvről - sokszínűen: Szikszainé Nagy Irma 70. születésnapjára. Debrecen: A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai, 2014, P. 205-216. ISBN 978-963-473-753-7.

AEC 006 LŐRINCZ, Julianna. Műfordítás-elméleti alapfogalmak. In: Alakzatok a modern és későmodern költészetben és műfordításaikban: (Ady Endre és József Attila verseiben). Eger: Líceum, 2014, P. 41-55. ISBN 978-615-5250-45-3.

Hivatkozások:
2014  [5] VRÁBEL, T. Alakzatok a modern és későmodern költészetben és műfordításaikban (Ady Endre és József Attila verseiben). In Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények. ISSN 1788-9979, 2014, VIII. évf., 2. sz., p. 59-60.AEC 007 LŐRINCZ, Julianna. A funkcionális nyelvészeti módszer alkalmazása a fordításelemzésben. In: Világ és nyelv szenvedéllyel: Köszöntő kötet Gecső Tamás 60. születésnapjára. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2015, P. 242-248. ISBN 978-963-9902-13-8.

AEC 008 LŐRINCZ, Julianna. József Attila-versek képi elemeinek fordítása. In: Nyelv és kép: segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához. Székesfehérvár - Budapest: Kodolányi János Főiskola, Tinta Könyvkiadó, 2015, P. 148-152. ISBN 978-963-409-022-9.

AEC 009 LŐRINCZ, Julianna. A funkcionalitás elvének megvalósulása a műfordítói munkában: Erdélyi Z. János Jeszenyin-fordításairól. In: Távlatok a mai magyar alkalmazott nyelvészetben. Budapest: Tinta, 2016, P. 353-360. ISBN 978-963-409-074-8.

AEC 010 LŐRINCZ, Julianna. Az ellentét verbális és verbalizált nonverbális alakzatai a műfordításokban. In: Az ellentét nyelvi és nonverbális kifejezésének lehetőségei: Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 199. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2017, P. 72-78. ISBN 978-963-409-123-3.

AEC 011 SZERDIOVÁ, Ilona. Megfontolások az interaktív tábla felhasználásának lehetőségeiről a középiskolai anyanyelvoktatásban. In: Acta Academiae Agriensis: Sectio Linguistica Hungarica. Eger: Líceum, 2016, Nova Series Tom. 43 (2016), p. 167-181.

Hivatkozások:
2017  [4] MISAD, K. A helyesírás-tanítás tartalma és szempontjai szlovákiai magyar középiskolai anyanyelvtankönyvekben. In A tankönyvkutatás szakmai, módszertani kérdései. Komárom : Selye János Egyetem, 2017. ISBN 978-80-8122-230-6, p. 78-90.AEC 012 NÉMETYOVÁ, Alexandra. Petőfi Sándor költészete a szlovákiai magyar tankönyvekben. In: Acta Academiae Agriensis. Eger: EKE Líceum Kiadó, 2016, Nova Series Tom. 43, p. 207-225.

AEC 013 LŐRINCZ, Julianna. Ritkák-e a ritkább szóalkotási módok? A rövidítés és a jelentéstapadás az anyanyelvkönyvekben. In: Acta Academiae Agriensis: Sectio Linguistica Hungarica. Eger: EKE Líceum, 2016, Nova Series Tom. 43.

Hivatkozások:
2018  [3] ISTÓK, B. Penaldo, Missi & co. Futballszleng és szóalkotás az interneten. In Filológia.hu. ISSN 2062-7858, 2018, vol. 9, no. 1-2, p. 39-74.

2017  [3] ISTÓK, B. A ritkább szóalkotási módok státusának újraértékelése. In A tankönyvkutatás szakmai, módszertani kérdései. Komárom : Selye János Egyetem, 2017. ISBN 978-80-8122-230-6, p. 167-181.

2016  [3] ISTÓK, B. Az internetes nyelvhasználat tanításának problémái és lehetőségei a szlovákiai magyar anyanyelvoktatásban. Nagyvárad : Partiumi Keresztény Egyetem, 2016. ISBN 978-615-5460-98-2, p. 363-391.

2016  [3] ISTÓK, B. A "gyakoritka" szóalkotási módok tanításának problémái két szlovákiai magyar nyelvtankönyv alapján. In Empirikus kutatások az oktatásban határon innen és túl. Nagyvárad : Partiumi Keresztény Egyetem, 2016. ISBN 978-615-5460-81-4, p. 69-83.

2016  [3] ISTÓK, B. - SZERDI, I. Az internetes nyelvhasználat tanításának problémái és lehetőségei a szlovákiai magyar anyanyelvoktatásban. In Empirikus kutatások az oktatásban és a pedagógusképzésben. Budapest : Óbudai Egyetem, 2016. ISBN 978-615-5460-98-2, p. 363, 389.
AED Hazai recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 7


AED 001 LŐRINCZ, Julianna. A fordítás-kultúrák párbeszéde. In: Jazykové aspekty interkulturálnej komunikácie v stredoerupskom konteste. Alabán František. Banská Bystrica: UMB, 2009, P. 125-130. ISBN 978-80-8083-781-5.

AED 002 LŐRINCZ, Julianna. A variánsok helye és funkciója a magyar nyelvben. In: Hungarológia a szlovák kultúra kontextusában. Bratislava: Stimul, 2010, P. 84-94. ISBN 978-80-8127-009-3.

AED 003 LŐRINCZ, Julianna. A variánsok helye és funkciója a magyar nyelvben. In: Hungarológia: A szlovák kultúra kontextusában. Bratislava: Stimul, 2010, S. 84-95. ISBN 978-80-8127-009-3.

AED 004 LŐRINCZ, Julianna. A műfordítások mint szövegvariánsok. In: A tudomány vonzásában: Köszöntő kötet a 70 éves Vörös Ottó tiszteletére. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012, P. 145-163. ISBN 978-80-8122-053-1.

AED 005 TÓTH-BAKOS, Anita. Az Ulwila zene-pedagógiai módszer. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2013: "Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní" - Sekcie pedagogických a humanitných vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013, (2013), s. 13-22 [0,45 AH]. ISBN 978-80-8122-073-9.

Hivatkozások:
2016  [1] CSEHI, Á. A zene és a zenei nevelés jótékony hatása a képességek fejlődésére (2. rész). In Katedra. ISSN 1335-6445, 2016, roč. XXIII, č. 5, s. 19-20.

2015  [4] HORVÁTH, K. Oktatásmenedzment. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2015. 200 s. ISBN 978-80-8122-136-1.

2014  [4] HORVÁTHOVÁ, K. A pedagógusképzésben történő változások előzményei és a paradigmaváltás. In A köznevelés kulturális, szociális és biológiai tényezői = Kultúrne, sociálne a biologické faktory edukácie. Komárno : Pedagogická fakulta Univerzity J. Selyeho v Komárne, 2014. ISBN 978-80-8122-114-9, s. 11, 12.

2014  [4] SZABÓOVÁ, E. Didaktické postupy učiteľa pre predprimárne vzdelávanie z perspektívy projektového prístupu. In Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2014. ISBN 978-80-8122-104-0, p. 206, 215.AED 006 LŐRINCZ, Julianna. A megtévesztés nyelvi és nem nyelvi eszközei a személyközi kommunikációban. In: A párbeszéd eleganciája: Köszöntő kötet Erdélyi Margit tiszteletére. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015, P. 203-219. ISBN 978-80-8122-120-0.

AED 007 LŐRINCZ, Julianna. Stilisztikai ismeretek az új szlovákiai középiskolai magyar nyelvtan könyvekben. In: Odbornosť a metodické otázky učebníc: Zborník z medzinárodného sympózia o výskume učebníc. = Az anyanyelvoktatás dokumentumainak szakmai, módszertani vizsgálata Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014, P. 85-94. ISBN 978-80-8122-107-1.

Hivatkozások:
2015  [4] SZABÓMIHÁLY, G. Az anyanyelv oktatása kétnyelvű környezetben : Oktatási segédlet. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2015. ISBN 978-80-558-0937-3, p. 140.
AEE Külföldi, nem recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 2


AEE 001 LŐRINCZ, Julianna. Így látják ők! A nőkép Viszockij-szövegek fordításaiban. In: Sokszínű nyelvészet - "Női szóval - szői szemmel": Gender-kutatás a nyelvészetben és az irodalomban. Miskolc: Miskolci Egyetem - Modern Filológiai Intézet, 2008, P. 87-96. ISBN 978 963 661 839 1.

AEE 002 LŐRINCZ, Julianna. A stílusnorma megsértése az interperszonális megtévesztést tartalmazó szövegekben. In: Nyelvi funkciók - stílus és kapcsolat. Budapest: TINTA Könyvkiadó, P. 159-165. ISBN 978 615- 5219 15 3.


AFA Külföldi meghívásos tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 2


AFA 001 LŐRINCZ, Julianna. Lőrincz Gábor: Nyelvi variativitás a szlovákiai magyar nyelvváltozatokban. In: Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények: Interdiszciplináris tanulmányok. Miskolc: Miskolc University Press, 2017, Évf. 11, sz. 1 (2016), p. 99-100.

AFA 002 LŐRINCZ, Julianna. Terminológiai kérdések a kontrasztív nyelvészet oktatásában. In: Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények: Interdiszciplináris tanulmányok. Miskolc: Miskolc University Press, 2017, Évf. 10, sz. 2 (2015), p. 150-161.


AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 10


AFC 001 LŐRINCZ, Julianna. Az interperszonális megtévesztés nyelvi kifejezőeszközei Kosztolányi Dezső: Aranysárkány c. kisregényében. In: A meggyőzéstől a manipulációig. Miskolc: Miskolci Egyetemi Kiadó, P. 143-147. ISBN 978-963-661-893-3.

AFC 002 LŐRINCZ, Julianna. A műfordító lehetőségei és korlátai. In: A tudomány nyelve - a nyelv tudománya: Alkalmazott nyelvészeti kutatások a magyar nyelv évében. Eger: Eszterházy Károly Főiskola, Évf. 19., sz. 6. (2010), p. 159-167. ISBN 978-963-9894-54-9.

AFC 003 LŐRINCZ, Julianna. A nyelvi variativitás témaköréhez kapcsolódó tananyag vizsgálata a szlovákiai magyar nyelvtan könyvekben. In: Párbeszédek kultúrája Gdansktól Oszakáig. Kolozsvár: Egyetemi Műhely Kiadó - Bolyai Társaság, 2013, P. 48-57. ISBN 978-606-8145-41-9.

AFC 004 LŐRINCZ, Julianna. Műfordítás vagy pragmatikai adoptáció?. In: Nyelv - Társadalom - Kultúra: Interkulturális és multikulturális perspektívák I-II.. Budapest: MANYE - Tinta Könyvkiadó, 2014, P. 178-183. ISBN 978-615-5219-66-5.

AFC 005 LŐRINCZ, Julianna. Dialektus és fordítás: Arany Toldijának tájnyelvi elemei orosz fordításban. In: 6. Dialektológiai Szimpozion. Nitra: UKF, 2016, P. 465-472. ISBN 978-80-558-1186-4.

AFC 006 LŐRINCZ, Julianna. A fordítás többértelműsége - a többértelműség fordítása. In: Egy- és többértelműség a nyelvben. Gecső Tamás, Szabó Mihály. Székesfehérvár: Kodolányi János Főiskola, 2018, S. 164-170. ISBN 978-963-409-174-5.

AFC 007 LŐRINCZ, Julianna. A nonverbális kód verbalizált változata Szabó Magda Az ajtó című regényében és orosz szövegvariánsában. In: Kitáruló ajtók : Tanulmányok Szabó Magda műveiről: Tanulmányok Szabó Magda műveiről. Körömi Gabriella, Kusper Judit. Eger: Líceum Kiadó, 2018, P. 235-248. ISBN 978-963-496-009-6.

AFC 008 LŐRINCZ, Julianna. A nyelvi variativitás kérdései az anyanyelvtankönyvekben. In: Nyelv - Nyelvközösség - Közösségi perspektíva. Magyari Sára, Bartha Krisztina. Oradea: Partium, 2018, S. 129-139. ISBN 978-606-8156-85-9.

AFC 009 LŐRINCZ, Julianna. A stíluskompetencia fejlesztése az anyanyelvkönyvek elméleti stilisztikai anyagaival és gyakorlataival. In: Kutatás és innováció a Kárpát-medencei oktatási térben : 3. Kárpát-medencei Oktatási Konferencia - Tanulmánykötet: 3. Kárpát-medencei Oktatási Konferencia - Tanulmánykötet. Tóth Péter, Maior Enikő, Horváth Kinga. Nagyvárad: Partiumi Keresztény Egyetem, 2018, P. 553-566 [CD-ROM]. ISBN 978-963-449-115-6.

AFC 010 LŐRINCZ, Julianna. Az ellentét verbális és verbalizált nonverbális alakzatai a műfordításokban. In: Az ellentét nyelvi és nonverbális kifejezésének lehetőségei. Tamás Gecső, Mihály Szabó. Székesfehérvár: Kodolányi János Főiskola, 2017, S. 72-78. ISBN 978-963-409-123-3.


AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 30


AFD 001 LŐRINCZ, Julianna. A nyelvészeti fordításelmélet és az irodalmi fordítás elveinek azonosságai és különbségei. In: Kontext - filológia - kultúra II.: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2008, S. 159-168. ISBN 978-80-8083-581-1.

Hivatkozások:
2012  [4] ARDAMICA, Z. Fejezetek a műfordítás elméletéből. Dunaszerdahely : Nap Kiadó, 2012. p. 64, 158. ISBN 978-80-8104-052-8.AFD 002 LŐRINCZ, Julianna. A nyelvi variativitás és a nyelvhasználat. In: Zborník z I. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J.Selyeho " Vzdelávanie - veda - spoločnosť ". Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2009, S. 176-185. ISBN 978-80-89234-83-7.

AFD 003 SIMON, Szabolcs. A szlovákiai tanterv - átalakítás a közoktatási reform tükrében. In: Zborník z I. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J.Selyeho " Vzdelávanie - veda - spoločnosť ". Komárno: Univerzita J. Selyeho, S. 213-226. ISBN 978-80-89234-83-7.

AFD 004 LŐRINCZ, Julianna. A nyelvi variativitás terminológiai kérdései: Alakváltozások, paronimák és szinonimák. In: Zborník II.Medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J.Selyeho " Spoločenské javy a zmeny": A Selye János Egyetem "Társadalmi jelenségek és változások" II.Nemzetközi tudományos konferenciájának tanulmánykötete. Nagy Melinda. Komárno: Univerzita J. Selyeho, P. 678-685. ISBN 978-80-8122-008-1.

AFD 005 LŐRINCZ, Julianna. Adjekciós alakzatok József Attila Óda című versének angol és orosz szövegvariánsaiban. In: Zborník Medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho -2012: "Vzdelávanie - identita - zdravie", Komárno 13.-14. september 2012. Komárno: Univerzita J. Selyeho, S. 404-413. ISBN 978-80-8122-044-9.

AFD 006 LŐRINCZ, Julianna. Petőfi-versek ismétléses alakzatainak angol és orosz variánsairól. In: Metamorfóza identity v literatúre a jazyku I.: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Banská Bystrica: Belianum, S. 107-114. ISBN 978-80-557-0582-8.

Hivatkozások:
2016  [3] NÉMETHY, A. A variáns-invariáns kérdése a fordításban. In Intertalent Unideb. Debrecen : Debreceni Egyetem, 2016. ISBN 978-963-472-974-7, p. 9.AFD 007 LŐRINCZ, Julianna. Variativitás és tankönyvkutatás. In: Tanulmányok a tankönyvkutatás feladatairól, módszereiről: a komáromi Selye János Egyetem Tanárképző Kara Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke mellett működő Variológiai kutatócsoport konferenciáinak anyagai. Bratislava: Terra, 2013, S. 17-26. ISBN 978-80-8098-136-5.

AFD 008 LŐRINCZ, Julianna. A motívumok jelentés- és alakzatképző funkciója József Attila-versekben, valamint angol és orosz fordításaikban. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2014: "Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia" - Sekcie teologických vied a humanitných vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014, CD-ROM, p. 273-282. ISBN 978-80-8122-104-0.

AFD 009 LŐRINCZ, Julianna. A beszédkészség fejlesztése a középiskolai retorikai és stilisztikai tananyag tükrében. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2015: "Inovácia a kreativita vo vzdelávaní a vede" - Sekcie teologických a humanitných vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015, CD-ROM, p. 326-342. ISBN 978-80-8122-145-3.

AFD 010 PUSKÁS, Andrea. Choosing a Corsebook for the English Language Classroom. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2015: "Inovácia a kreativita vo vzdelávaní a vede" - Sekcie teologických a humanitných vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015, CD-ROM, p. 363-371. ISBN 978-80-8122-145-3.

Hivatkozások:
2016  [4] VESELÁ, M. Nevšedné myšlienky z nevšednej konferencie. In Eruditio-Educatio. ISSN 1336-8893, 2016, roč. 11., č. 2, s. 115.

2016  [4] ZOLCZER, P. The integration of translation and audiovisual media into language learning. In A Selye János Egyetem 2016-os ,,Korszerű szemlélet a tudományban és az oktatásban". Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete : Pedagógiai szekciók. ISBN 978-80-8122-187-3, s. 446, 455.AFD 011 SIMON, Szabolcs. Nyelvi változók a szlovákiai magyar írott nyelvváltozatokban és azok oktatása. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2015: "Inovácia a kreativita vo vzdelávaní a vede" - Sekcie teologických a humanitných vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015, CD-ROM, p. 394-406. ISBN 978-80-8122-145-3.

Hivatkozások:
2016  [4] VESELÁ, M. Nevšedné myšlienky z nevšednej konferencie. In Eruditio-Educatio. ISSN 1336-8893, 2016, roč. 11., č. 2, s. 114.AFD 012 ISTÓK, Vojtech a Ilona SZERDIOVÁ. Az internetes nyelvhasználat napjainkban: Di(gi)glosszia, minimalektus, netsztenderd?. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2016: "Súčasné aspekty vedy a vzdelávania" - Sekcie teologických a humanitných vied. = A Selye János Egyetem 2016-os "Korszerű szemlélet a tudományban és az oktatásban" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - Teológiai és Humántudományi szekciók Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016, CD-ROM, s. 58-74. ISBN 978-80-8122-188-0.

Hivatkozások:
2018  [3] PORKOLÁB, Á. Webnapló és blogbiznisz. Pécs : Lingua Franca Csoport, 2018. ISBN 978-963-429-278-4, p. 14, 15, 23, 32, 33, 135.

2018  [3] LŐRINCZ, J. A nyelvi variativitás kérdései az anyanyelvkönyvekben. In Nyelv - nyelvközösség - közösségi perspektíva. Nagyvárad : Partium Kiadó, 2018. ISBN 978-606-8156-85-9, p. 129-138.

2017  [4] PLONICKÝ, T. Az internetes olvasás - mit böngésznek diákjaink a világhálón? . In A helyesírás-tanítás tartalma és szempontjai szlovákiai magyar középiskolai anyanyelvtankönyvekben. In A tankönyvkutatás szakmai, módszertani kérdései. Komárom : Selye János Egyetem, 2017. ISBN 978-80-8122-230-6, p. 250-265.AFD 013 BAKA, Patrik. Gőz, kávé, kolbász és a világ nagy építőmestere(i): Lakatos István: Dobozváros vs. Óraverzum - Tisztítótűz. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2016: "Súčasné aspekty vedy a vzdelávania" - Sekcie teologických a humanitných vied. = A Selye János Egyetem 2016-os "Korszerű szemlélet a tudományban és az oktatásban" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - Teológiai és Humántudományi szekciók Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016, CD-ROM, s. 12-28. ISBN 978-80-8122-188-0.

AFD 014 NAGY, Péter. John Keats tudata - az aktív kánon: Dan Simmons Hyperioni énekek-ciklusának metakanonikus olvasata. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2016: "Súčasné aspekty vedy a vzdelávania" - Sekcie teologických a humanitných vied. = A Selye János Egyetem 2016-os "Korszerű szemlélet a tudományban és az oktatásban" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - Teológiai és Humántudományi szekciók Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016, CD-ROM, s. 29-38. ISBN 978-80-8122-188-0.

AFD 015 SZERDIOVÁ, Ilona. "Istenire Sikerült!!!=) Az internetes kommunikáció jellemzői a receptblogokon. In: A Selye János Egyetem Nemzetközi Doktorandusz Konferenciája (2016): Tanulmánykötet. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, P. 262-273. ISBN 978-80-8122-206-1.

Hivatkozások:
2017  [6] KURUCZ, A. H. Nagy Péter (főszerk.): A Selye János Egyetem Nemzetközi Doktorandusz Konferenciája (2016). Tanulmánykötet. Komárom, selye János Egyetem Tanárképző Kara, 2017. 756 p. ISBN 978-80-8122-206-1. In Eruditio - Educatio. ISSN 1336-8893, vol.12, no. 4, p.113-118.AFD 016 NÉMETYOVÁ, Alexandra. A műfordíói kommunikatív ekvivalencia, azaz a szöveg és fordított szövegvariánsának egyenértékűségi viszonya. In: A Selye János Egyetem Nemzetközi Doktorandusz Konferenciája (2016): Tanulmánykötet. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, P. 312-322. ISBN 978-80-8122-206-1.

Hivatkozások:
2017  [6] KURUCZ, A. H. Nagy Péter (főszerk.): A Selye János Egyetem Nemzetközi Doktorandusz Konferenciája (2016). Tanulmánykötet. Komárom, selye János Egyetem Tanárképző Kara, 2017. 756 p. ISBN 978-80-8122-206-1. In Eruditio - Educatio. ISSN 1336-8893, vol.12, no. 4, p.113-118.AFD 017 ISTÓK, Vojtech. A ritkább szóalkotási módok státusának újraértékelése. In: A tankönyvkutatás szakmai, módszertani kérdései: A Variológiai kutatócsoport 7. nemzetközi tankönyvkutató szimpóziumának tanulmányai. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, P. 167-180. ISBN 978-80-8122-230-6.

AFD 018 TÓTH, Sándor János. A szlovák nyelvészet egyetemi tankönyvei magyar összefüggésben. In: A tankönyvkutatás szakmai, módszertani kérdései: A Variológiai kutatócsoport 7. nemzetközi tankönyvkutató szimpóziumának tanulmányai. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, P. 336-353. ISBN 978-80-8122-230-6.

AFD 019 TÓTH, Péter. Beregszászi Pál rajzkönyve a történeti tankönyvkutatás fókuszában. In: A tankönyvkutatás szakmai, módszertani kérdései: A Variológiai kutatócsoport 7. nemzetközi tankönyvkutató szimpóziumának tanulmányai. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, P. 284-304. ISBN 978-80-8122-230-6.

AFD 020 SZERDIOVÁ, Ilona. Helyesírás-tanítás digitális szövegekkel. In: A tankönyvkutatás szakmai, módszertani kérdései: A Variológiai kutatócsoport 7. nemzetközi tankönyvkutató szimpóziumának tanulmányai. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, P. 151-166. ISBN 978-80-8122-230-6.

Hivatkozások:
2018  [4] ISTÓK, B. Facebook - nyelvhasználat : Normakövetés vagy funkcionális műfajkülönböztetés?. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-255-9, p. 46-79.AFD 021 SIMON, Attila. Jog és gyakorlat: Hivatali magyar nyelvhasználat az első Csehszlovák Köztársaság időszakában (1918-1938). In: Kétnyelvűség térben és időben. Bratislava: Szenci Molnár Albert Egyesület, 2017, P. 9-22. ISBN 978-80-971983-3-6.

AFD 022 POPÉLY, Árpád. Magyar nyelvhasználat a második világháború utáni Csehszlovákiában. In: Kétnyelvűség térben és időben. Bratislava: Szenczi Molnár Albert Egyesület, 2017, P. 23-38. ISBN 978-80-971983-3-6.

AFD 023 SIMON, Szabolcs. Nyelvi változók a szlovákiai magyar nyelvváltozatokban. In: Kétnyelvűség térben és időben. Bratislava: Szenci Molnár Albert Egyesület, 2017, P. 104-124. ISBN 978-80-971983-3-6.

AFD 024 NÉMETYOVÁ, Alexandra. Petőfi Sándor verseinek taníthatósága a középiskolában. In: A tankönyvkutatás szakmai, módszertani kérdései: A Variológiai kutatócsoport 7. nemzetközi tankönyvkutató szimpóziumának tanulmányai. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, P. 232-248. ISBN 978-80-8122-230-6.

AFD 025 LŐRINCZ, Julianna. Szimmetrikus és aszimmetrikus jelenségek a műfordításban. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2017: "Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť - výzvy 21. storočia" - Sekcie humanitných vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, CD-ROM, s. 70-83. ISBN 978-80-8122-223-8.

Hivatkozások:
2018  [4] LŐRINCZ, G. Az írói szótárak hasznáról és alkalmazhatóságáról az anyanyelvoktatásban, különös tekintettel az Arany-szótárra. In Aranyul - magyarul. Komárom : Selye János Egyetem, 2018. ISBN 978-80-8122-240-5, p. 71-94.AFD 026 ISTÓK, Vojtech. Vizuo-verbális humor: a nemzetspecifikus mémek pragmatikai jellemzői. In: A Selye János Egyetem Nemzetközi Doktorandusz Konferenciája (2016): Tanulmánykötet. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, P. 274-286. ISBN 978-80-8122-206-1.

Hivatkozások:
2017  [6] KURUCZ, A. H. Nagy Péter (főszerk.): A Selye János Egyetem Nemzetközi Doktorandusz Konferenciája (2016). Tanulmánykötet. Komárom, selye János Egyetem Tanárképző Kara, 2017. 756 p. ISBN 978-80-8122-206-1. In Eruditio - Educatio. ISSN 1336-8893, vol.12, no. 4, p.113-118.AFD 027 LŐRINCZ, Julianna. A kontrasztív nyelvészet és a kontrasztív stilisztika elméleti és oktatási kérdései. In: A magyar mint anyanyelv, kisebbségi és idegen nyelv oktatási kérdései és oktatási segédletei : A Variológiai Kutatócsoport 8. nemzetközi tankönyvkutató szimpóziumának tanulmányai: A Variológiai Kutatócsoport 8. nemzetközi tankönyvkutató szimpóziumának tanulmányai. Lőrincz Gábor, Lőrincz Julianna, Simon Szabolcs. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018, P. 185-198. ISBN 978-80-8122-278-8.

AFD 028 LŐRINCZ, Julianna. A régi magyar irodalom fordítási nehézségei: Balassi Bálint-versek orosz fordításban. In: Zborník 10. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 = A Selye János Egyetem 2018-as 10. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete: Humántudományi szekciók : Sekcie humanitných vied: Sekcie humanitných vied. Bukor József, Simon Szabolcs, Vajda Károly. = A Selye János Egyetem 2018-as 10. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete: Humántudományi szekciók Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018, S. 116-126 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-255-9.

AFD 029 LŐRINCZ, Julianna. Arany János archaikus és népies kifejezéseinek fordítási kérdései. In: Aranyul - magyarul : A Variológiai Kutatócsoport Arany János-szimpóziumának tanulmányai: A Variológiai Kutatócsoport Arany János-szimpóziumának tanulmányai. Lőrincz Julianna, Lőrincz Gábor, Simon Szabolcs. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018, S. 38-70. ISBN 978-80-8122-240-5.

AFD 030 BAKA, Patrik. Mi lett volna ha ... ? - Alternatív történelmi kalauz: Doboztankönyv-fejezet. In: A tankönyvkutatás szakmai, módszertani kérdései : A Variológiai kutatócsoport 7. nemzetközi tankönyv kutató szimpóziumának tamulmányai: A Variológiai kutatócsoport 7. nemzetközi tankönyv kutató szimpóziumának tamulmányai. zost. Lőrincz Julianna, Simon Szabolcs. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, s. 266-283. ISBN 978-80-8122-230-6.


BAA Külföldi kiadóknál megjelent könyvjellegű szakmai publikációk
Bejegyzések száma: 1


BAA 001 LŐRINCZ, Julianna. Kommunikáció - stílus - variativitás és anyanyelvoktatás: Pandora Könyvek 24.. Eger: Líceum, 2011. 162 s. ISSN 1787-9671.

Hivatkozások:
2013  [3] LŐRINCZ, G. A nyelvi variativitás és a Magyar értelmező kéziszótár néhány szlovákiai magyar vonatkozású szócikke. In Félúton 8. Budapest : ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola, 2013. p. 85-86.

2013  [3] LŐRINCZ, G. A szlovákiai magyar nyelv lexikai variánsainak szerepe a kommunikációban. In Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények. ISSN 1788-9979, VIII. évf., 1. sz., p. 88, 98.

2012  [5] ZIMÁNYI, Á. Lőrincz Julianna: Kommunikáció - stílus - variativitás és anyanyelvoktatás. In Magyartanítás. ISSN 0464-4999, 53. évf., 1. sz., p. 39-40.

2012  [5] KISS, T. Lőrincz Julianna : Kommunikáció - Stílus - Variativitás és anyanyelvoktatás. In Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények. ISSN 1788-9979, 2012, VII. évf., 1. sz., p. 169-171.

2012  [4] KISS, T. Így írtál Te. In Opus. ISSN 1338-0265, 2012, 4. évf., 2. sz., p. 5, 9.

2012  [3] LŐRINCZ, G. Szemantikai, dialektológiai és kontaktológiai kapcsolatok a szlovákiai magyar középiskolai tananyagban. In Anyanyelv-pedagógia [online]. 2012, 4. sz., [cit. 2012]. . ISSN 2060-0623.

2012  [4] LŐRINCZ, G. A nyelvi variativitás és a nyelvtanítás összefüggései a hatodik és hetedik osztályos szlovákiai magyar nyelvtan könyvek tükrében. In Medzinárodná vedecká konferencia UJS - 2012 "Vzdelávanie - identita - zdravie" Komárno, 13.-14. september 2012. p. 395, 397, 402. ISBN 978-80-8122-044-9.
BAB Hazai kiadóknál megjelent könyvjellegű szakmai publikációk
Bejegyzések száma: 1


BAB 001 LŐRINCZ, Julianna. Jelentéstani alapismeretek. 1. vyd. Komárno: Szakképző és Felnőttképzési Intézet, 2015. 176 s. ISBN 978-80-970011-8-6.

Hivatkozások:
2017  [4] TAKÁCS, H. Lőrincz Julianna: Morfológia; Jelentéstani alapismeretek. In Eruditio - Educatio. ISSN 1336-8893, 2017, vol. 12, no. 1, p. 140.

2017  [3] SZERDI, I. A lexikális jelentésviszonyok élményközpontú tanítása multimediális szövegekkel. In Jelentés és Nyelvhasználat. ISSN 2064-9940, 2017, vol. 4, p. 102-118.
BDE Egyéb külföldi folyóiratokban megjelent szakmai munkák
Bejegyzések száma: 5


BDE 001 LŐRINCZ, Julianna. Az orosz irodalom fordításának nemzetközi fóruma. Fordítástudomány. Évf. 10, sz. 1 (2008), p. 105-106. ISSN 1419 7480.

BDE 002 LŐRINCZ, Julianna. Ismétléses alakzatok Petőfi műveiben. Magyartanítás. Évf. 49, sz. 4 (2008), p. 15-17. ISSN 0464-4999.

BDE 003 LŐRINCZ, Julianna. Szergej Jeszenyin: Szálltam rózsaszín lovon. Modern Nyelvoktatás. roč. XV., č. 4. (2009), s. 83-86.

BDE 004 LŐRINCZ, Julianna. Literaturnij perevod kak pragmaticseszkaj adaptacij (kognitivnij) metafori v ruszkich perevodach sztichotvorenij Attili Jozsefa. Vesztnyik. No. 26 (2012), s. 140-143.

BDE 005 LŐRINCZ, Julianna. A metainformációs elemek szerepe az interperszonális megtévesztésben. Alkalmazott nyelvészeti közlemények. Évf. 8, sz. 1 (2013), p. 27-34. ISSN 1788-9979.


BDF Egyéb hazai folyóiratokban megjelent szakmai munkák
Bejegyzések száma: 1


BDF 001 LŐRINCZ, Julianna. A nonverbális elemek szerepe a szövegreprodukciókban. Eruditio - Educatio. Évf. 5., sz. 1-2. (2010), p. 139-146. ISSN 1336-8893.


BEE Külföldi tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia)
Bejegyzések száma: 9


BEE 001 LŐRINCZ, Julianna. A forrásnyelvi szöveg jelentéseinek változása a műfordítás-szövegben. In: Jel és jelentés. Gecső Tamás - Sárdi Csilla. Budapest: Tinta Könyvkiadó, P. 193-199. ISBN 978 963 9902 06 0.

BEE 002 LŐRINCZ, Julianna. A nyelvi variánsok helye és szerepe az anyanyelvoktatásban. In: Az alkalmazott nyelvészet ma:: innováció, technológia, tradíció. Debrecen: MANYE, 2011, P. 352-359. ISBN 978-615-50-75-09-4.

BEE 003 LŐRINCZ, Julianna. A motívumismétlések funkciója Jeszenyin-versek új magyar fordításaiban. In: Az interkulturális kommunikáció elmélete és gyakorlata: Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 154.. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2013, P. 138-141. ISBN 978-615-5219-43-6.

BEE 004 LŐRINCZ, Julianna. Szergej Jeszenyin és magyar recepciója. In: ... kéklő holdas fény-tükörben: válogatott versek Erdélyi Z. János fordításában. Eger: 4 Pont Nyomda Kft., P. 7-11. ISBN 978-963-08-9591-0.

BEE 005 LŐRINCZ, Julianna. A jelentésváltozások típusai József Attila-motívumok fordításaiban. In: Nyelv, kultúra, társadalom. Székesfehérvár, Budapest: Kodolányi János Főiskola, Tinta Könyvkiadó, 2015, P. 184-189. ISBN 978-963-409-023-6.

BEE 006 LŐRINCZ, Julianna. A stilisztikai terminológia a szlovákiai magyar anyanyelvkönyvekben. In: A tudományoktól a művészetekig: Az Eszterházy Károly Főiskola Bölcsészettudományi Karának válogatott tanulmánygyűjteménye a Magyar Tudomány Ünnepe 2014-es előadásaiból. Eger: Líceum Kiadó, 2015, P. 96-103. ISBN 978-615-5509-25-4.

BEE 007 LŐRINCZ, Julianna. Jeszenyin-szövegek stílusa magyar fordítási variánsokban. In: Prózától a líráig: írások Nagy L. János tiszteletére. Szeged: Szegedi Egyetemi Kiadó, 2016, P. 283-292. ISBN 978-615-5455-60-5.

BEE 008 LŐRINCZ, Julianna. Kommunikációs készségfejlesztés (beszéd- és stíluskészség fejlesztés) a középiskolai tankönyvek tükrében. In: Empirikus kutatások az oktatásban határon innen és túl: 1. Kárpát-medencei Oktatási Konferencia - Tanulmánykötet. Budapest: Óbudai Egyetem, 2016, P. 32-51. ISBN 978-615-5460-81-4.

BEE 009 LŐRINCZ, Julianna. A beszédkészség-fejlesztéshez kapcsolódó tananyagok és feladatok a 9-12. osztályos tankönyvekben és munkafüzetekben. In: Empirikus kutatások az oktatásban és a pedagógusképzésben: 6. Trefort Ágoston Szakképzés- és Felsőoktatás-pedagógiai Konferencia - Tanulmánykötet. Budapest: Óbudai Egyetem, 2016, P. 266-284. ISBN 978-615-5460-98-2.


EDI Folyóiratokban és tanulmánykötetekben megjelent recenziók
Bejegyzések száma: 3


EDI 001 LŐRINCZ, Julianna. Pethő József: Jelentéstan. Magyar Nyelvőr. Évf. 132, sz. 3 (2008), p. 374-375. ISSN 1585 4515.

EDI 002 LŐRINCZ, Julianna. Ardamica Zoran: Fejezetek a magyar műfordítás elméletéből. Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények. Évf. 8, sz. 2 (2013), p. 147-148. ISSN 1788-9979.

EDI 003 LŐRINCZ, Julianna. Boda István Károly - Porkoláb Judit: A hipertext paradigma a szövegtanban és a stilisztikában. Eruditio - Educatio. Évf. 9, sz. 1 (2014), p. 123-124. ISSN 1336-8893.


FAI Könyv jellegű szerkesztői munkák
Bejegyzések száma: 6


FAI 001 LŐRINCZ, Julianna, Szabolcs SIMON a Tamás TÖRÖK. Tanulmányok a tankönyvkutatás feladatairól, módszereiről. 1. vyd. Bratislava: Terra, 2013. 256 s. ISBN 978-80-8098-136-5.

Hivatkozások:
2015  [4] SZABÓMIHÁLY, G. Az anyanyelv oktatása kétnyelvű környezetben : Oktatási segédlet. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2015. ISBN 978-80-558-0937-3, p. 140.

2014  [3] KURTÁN, ZS. Párhuzamos szakszövegek rétegződésének interkulturális vetületei. In Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények. ISSN 1788-9979, 2014, IX. évf., 2. sz., p. 220, 226.FAI 002 LŐRINCZ, Julianna, Szabolcs SIMON a Tamás TÖRÖK. Az anyanyelvoktatás dokumentumainak szakmai, módszertani vizsgálata [elektronický zdroj]. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014. CD-ROM, 243 s. ISBN 978-80-8122-107-1.

Hivatkozások:
2017  [5] VRÁBEL, T. Az anyanyelvoktatás dokumentumainak szakmai, módszertani vizsgálata. In Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények. ISSN 1788-9979, 2017, XI. évf., 1. sz., p. 107-110.FAI 003 LŐRINCZ, Julianna a Szabolcs SIMON. Odbornosť a metodické otázky učebníc [elektronický zdroj]: zborník z medzinárodného sympózia o výskume učebníc. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014. CD-ROM, 243 s. ISBN 978-80-8122-107-1.

Hivatkozások:
2015  [4] SZABÓMIHÁLY, G. Az anyanyelv oktatása kétnyelvű környezetben : Oktatási segédlet. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2015. ISBN 978-80-558-0937-3, p. 140.FAI 004 LŐRINCZ, Julianna a Szabolcs SIMON. A tankönyvkutatás szakmai, módszertani kérdései: A Variológiai kutatócsoport 7. nemzetközi tankönyvkutató szimpóziumának tanulmányai. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017. 360 s. ISBN 978-80-8122-230-6.

FAI 005 A magyar mint anyanyelv, kisebbségi és idegen nyelv oktatási kérdései és oktatási segédletei: A Variológiai Kutatócsoport 8. nemzetközi tankönyvkutató szimpóziumának tanulmányai. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018. 334 s. [print]. ISBN 978-80-8122-278-8.

Hivatkozások:
2019  [5] LUDÁNYI, ZS. Lőrincz Gábor - Lőrincz Julianna - Simon Szabolcs (szerk.): A magyar mint anyanyelv, kisebbségi és idegen nyelv oktatási kérdései és oktatási segédletei. A Variológiai Kutatócsoport 8. nemzetközi tankönyvkutató szimpóziumának tanulmányai. In Alkalmazott Nyelvtudomány. ISSN 2498-4442, 2019, vol. XIX, no. 1, p. 1-4.FAI 006 Aranyul - magyarul: A Variológiai Kutatócsoport Arany János-szimpóziumának tanulmányai. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018. 100 s. ISBN 978-80-8122-240-5.


GAI Hírek, tudósítások
Bejegyzések száma: 1


GAI 001 LŐRINCZ, Julianna. Beszámoló a Tankönyvkutató szimpózium munkájáról. Alkalmazott nyelvészeti közlemények. Évf. 7, sz. 1 (2012), p. 173-174. ISSN 1788-9979.


GII Különféle publikációk és dokumentumok, melyek az előbbi kategóriák egyikébe sem sorolhatók
Bejegyzések száma: 2


GII 001 LŐRINCZ, Julianna. Petőfi-versek és műfordításaik alakzatainak kontrasztív vizsgálata. 1. vyd. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 2006. 48 s. ISBN 963 19 5766 7. ISSN 1588-5992.

Hivatkozások:
2018  [4] NÉMETY, A. Petőfi Sándor szerelmi költésuete odegen nyelvű fordításainak tükrében. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-255-9, p. 127-138.GII 002 LŐRINCZ, Julianna. Alakzatlexikon. In: Alakzatlexikon: A retorikai és stilisztikai alakzatok kézikönvye. Budapest: Tinta Könyvkiadó, S. 15., 167., 174-177., 200-202., 221-224., 260-266., 285-287., 294-297., 303-304., 326-327., 439-440., 446-450., 560-565., 584-585. ISBN 978 963 9902 02 2.
 

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.