SJE főmenü
PhDr. Ing. Ladislav Mura, PhD.
Név: PhDr. Ing. Ladislav Mura, PhD.
Kar: Gazdaságtudományi Kar
Tanszék: Közgazdaságtan Tanszék
Beosztás: Tudományos munkatárs
Iroda: G306A
E-mail:
Telefon: +421 35 32 60 661

Egyetemi tanulmányok
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta ekonomiky a manažmentu
Komerčný manažment
1999 - 2004
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta
Aplikovaná filozofia
2008 - 2013
Univerzita svätého Cyrila a Metoda v Trnave
PhDr.
2014 - 2015
Doktori képzés (PhD.)
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta ekonomiky a manažmentu
Odvetvové a prierezové ekonomiky, špecializácia ekonomika a manažment
2004 - 2010

Munkaviszonyok
Univerzita J. Selyeho, Ekonomická fakulta
vysokoškolský učiteľ
2011 -
A1 kategória - Tudományos monográfiaszerű könyv jellegű publikációk (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD)
Bejegyzések száma: 10
AAA Külföldi kiadóknál megjelent tudományos monográfiák (5)
AAB Hazai kiadóknál megjelent tudományos monográfiák (3)
ABD Hazai kiadók tudományos monográfiáiban megjelent fejezetek (2)

A2 kategória - Egyéb könyv jellegű publikációk (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI)
Bejegyzések száma: 22
ACA Külföldi kiadóknál megjelent főiskolai tankönyvek (1)
ACB Hazai kiadóknál megjelent főiskolai tankönyvek (6)
BAA Külföldi kiadóknál megjelent könyvjellegű szakmai publikációk (1)
BAB Hazai kiadóknál megjelent könyvjellegű szakmai publikációk (1)
BCI Egyetemi jegyzetek és tansegédletek (6)
FAI Könyv jellegű szerkesztői munkák (7)

B kategória - Nemzetközi adatbázisban jegyzett folyóiratok, szerzői bozonylatok, szabadalmak és felfedezések (ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD, CDC, CDD, AGJ)
Bejegyzések száma: 0

C kategória - Egyéb recenzált publikációk (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BGH, CDE, CDF)
Bejegyzések száma: 94
ADE Külföldi nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (12)
ADF Hazai nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (28)
AEC Külföldi recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (3)
AED Hazai recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (15)
AFA Külföldi meghívásos tudományos konferencián publikált cikkek (2)
AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek (15)
AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek (17)
BDE Egyéb külföldi folyóiratokban megjelent szakmai munkák (1)
BDF Egyéb hazai folyóiratokban megjelent szakmai munkák (1)

N kategória - Egyéb nem recenzált publikációk (ADM, ADN, AEM, AEN, BDM, BDN, CBA, CBB)
Bejegyzések száma: 7
ADM A Web of Science vagy SCOPUS adatbázisban jegyzett külföldi folyóiratokban megjelent tudományos munkák (7)

D kategória - Egyéb - a SZKOM által meghatározott kategóriákon kívüli publikációk
Bejegyzések száma: 5
DAI Disszertációs és habilitációs munkák (1)
EDI Folyóiratokban és tanulmánykötetekben megjelent recenziók (4)

Bejegyzések száma összesen: 138

Hivatkozások:

[1] Nemzetközi (WoS vagy Scopus) adatbázisban jegyzett külföldi publikációkban megjelent hivatkozások, ill. bírálatok (53)
[2] Nemzetközi (WoS vagy Scopus) adatbázisban jegyzett belföldi publikációkban megjelent hivatkozások, ill. bírálatok (5)
[3] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, külföldi publikációkban megjelent hivatkozások (28)
[4] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, belföldi publikációkban megjelent hivatkozások (22)
Összesen 108

Publikációk listája

AAA Külföldi kiadóknál megjelent tudományos monográfiák
Bejegyzések száma: 5


AAA 001 SERES HUSZÁRIK, Erika a Ladislav MURA. Új trendek a szlovák kiskereskedelemben = Nové trendy v slovenskom maloobchode. 1. vyd. Bučovice: Nakladatelství Martin Stříž, 2012. 136 s. ISBN 978-80-87106-59-4.

AAA 002 VÉGHOVÁ, Katarína. Fenntartható fogyasztás és zöld marketing. 1. vyd. Bučovice: Martin Stříž Publishing, 2013. 119 s. ISBN 978-80-87106-66-2.

AAA 003 MACHOVÁ, Renáta, Ladislav MURA, Enikő KORCSMÁROS, Erika SERES HUSZÁRIK, Ján BULECA a Katarína HAVIERNÍKOVÁ. Inovačné podnikanie a hodnotenie inovačného potenciálu podnikateľských sietí. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2015. 219 s. [10,95 AH]. ISBN 978-80-263-0598-9.

Hivatkozások:
2018  [4] RAFAJOVÁ, I. Inovácie a rodinné podnikanie. In Integrácia sociálnych médií, geolokačných služieb a mobilných zariadení v záujme podpory environmentálnych inovácií. Trnava : FMK, 2018. ISBN 978-80-8105-975-9, p. 164-169.

2018  [1] VALACH, M. Social function of agriculture sector in the Slovak Republic. In Scientific papers-series management economic engineering in agriculture and rural development. ISSN 2284-7995, 2018, vol. 18, no. 3, p. 475-481. WoS

2018  [4] BEDNÁRIK, J. Environmentálne vzdelávanie ľudských zdrojov z hľadiska a kruhovej ekonomiky. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 : Sekcia ekonomických vied.. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-256-6, p. 29-35.

2018  [4] IVANOVÁ, E. - MASÁROVÁ, J. Evaluation of innovation performance of Visegrad countries regions putting a stress on human capital. In Sociálno-ekonomická revue. ISSN 1336-3727, 2018, vol. 2018, no. 2, p. 27-34.

2017  [4] ŠÚBERTOVÁ, E. Comparison of Business Environment in Czech Republic and in Slovak Republic. International Scientific Conference Current Problems of the Corporate Sector 2017. Bratislava : Ekonóm, 2017. ISBN 978-80-225-4422-1, p. 1022.

2017  [3] ŠÚBERTOVÁ, E. - TÓTH, M. - TÓTHOVÁ, A. Factors of Increasing the Enterprises Efficiency and Performance. Praha : Wolters Kluwer, 2017. ISBN 978-80-7552-872-8, p. 189.

2016  [1] UBREZIOVA, I. - HORSKA, E. - MORAVCIKOVA, K. Socio-responsible behavior of small and medium sized companies. In Economic Science for Rural Development: Rural Development and entrepreneurship Bioeconomy Home Economics. Latvia : Latvia University of Agriculture, 2016. ISBN 978-9984-48-223-1, 156-163. WoS

2016  [1] VALACH, M. - BALAZOVA, E. Socioeconomic functions of agricultural sector in the regions of Slovak Republic. In Actual Problems of Economics. ISSN 1993-6788, 2016, vol. 185, no. 11, p. 238-247. SCOPUS

2016  [4] POLIAČIKOVÁ, E. Obchodné centrá na Slovensku - Minulosť, súčasnosť, budúcnosť. In Acta Oeconomica Universitatis Selye. ISSN 1338-6581, 2016, roč. 5, č. 2, s. 166.

2016  [1] MORAVCIKOVA, K. - KOVACSOVA, B. Socio-Responsible Behavior of Small and Medium Sized Companies. In Proceedings of the 2016 International Conference Economic Science for Rural Development no. 41. Jelgava : LLU ESAF, 2016. ISBN 978-9984-48-223-1, p. 156-163. WoSAAA 004 MACHOVÁ, Renáta a Ladislav MURA. Zhodnotenie organizačnej kultúry a znalostného manažmentu vo verejnej správe v kontexte odborného rastu zamestnancov. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2015. 127 s. [6,35 AH]. ISBN 978-80-8122-117-0.

Hivatkozások:
2018  [4] VLACSEKOVÁ, D. Differences of motivation in public and private organizations. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2018 - Zborník vedeckých prác. Bratislava : EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4536-5, p. 1077-1085.

2016  [4] HANÁČKOVÁ, D. - BABULOVÁ, M. Inovácie v samospráve : Innovations in Self-government. In Acta Oeconomica Universitatis Selye. ISSN 1338-6581, 2016, roč. 5, č. 2, s. 95.

2016  [4] ČAPOŠOVÁ, E. Teoretické aspekty implementácie manažérstva kvality v inštitúciach verejnej správy. In Political Science Forum. ISSN 1338-6859, 2016, vol. 5, no. 1, p. 69.

2016  [4] ČAPOŠOVÁ, E. Modely manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy. In e-studies [online]. 05/2016 [cit. 2016-06-10]. Dostupné na internete: . ISSN 1338-1598.AAA 005 KORCSMÁROS, Enikő a Helena MAJDÚCHOVÁ. Tvorba partnerských väzieb malých a stredných podnikov s regionálnymi inštitúciami [elektronický zdroj]: Poznatky na základe primárneho výskumu uskutočneného v Nitrianskom kraji. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2016. CD-ROM, 116 s. [6,33 AH]. ISBN 978-80-263-1053-2.

Hivatkozások:
2018  [4] BEDNÁRIK, J. Environmentálne vzdelávanie ľudských zdrojov z hľadiska a kruhovej ekonomiky. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 : Sekcia ekonomických vied. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-256-6, p. 29-35.
AAB Hazai kiadóknál megjelent tudományos monográfiák
Bejegyzések száma: 3


AAB 001 MURA, Ladislav. Internacionalizácia podnikateľskej činnosti malých a stredných podnikov vo vybranom samosprávnom kraji. 1. vyd. Dubnica nad Váhom: Dubnický technologický inštitút, 2010. 148 s. ISBN 978-80-89400-16-4.

Hivatkozások:
2013  [4] GRZNÁR, M. - SZABO, Ľ. - ŠUBERTOVÁ, E. Investment processes in the Slovak Republic and in selected european companies. In MANEKO. ISSN 1337-9488, 2013, vol. 5, no. 1, s. 31, 36.AAB 002 POÓR, József, Ladislav MURA, Mártonné KAROLINY, Štefan VÍGH a Norbert SZAKÁCS. Az emberi erőforrás menedzsment gyakorlata: Magyarország - Szlovákia 2011. 1. vyd. Komárno: EFUJS Komárno, 2012. 102 s. ISBN 978-80-8122-062-3.

AAB 003 MACHOVÁ, Renáta, Lilla CSÓKÁS a Andrea BENCSIK. Leadership és szervezeti magatartás. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018. 110 s. ISBN 978-80-8122-275-7.


ABD Hazai kiadók tudományos monográfiáiban megjelent fejezetek
Bejegyzések száma: 2


ABD 001 POÓR, József, Tímea JUHÁSZ, Katalin SZABÓ, Ildikó Éva KOVÁCS a Mártonné KAROLINY. Hungary [print]., 2017.

ABD 002 MACHOVÁ, Renáta, Zoltán ŠEBEN, Martin VOLOŠIN, Barnabás AMBRUS a Ádám SZOBI. Slovakia [print]., 2017.


ACA Külföldi kiadóknál megjelent főiskolai tankönyvek
Bejegyzések száma: 1


ACA 001 VÉGHOVÁ, Katarína a Ladislav MURA. Vállalatgazdaságtan. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2013. 158 s. [7,9 AH]. ISBN 978-80-8122-071-5.


ACB Hazai kiadóknál megjelent főiskolai tankönyvek
Bejegyzések száma: 6


ACB 001 MURA, Ladislav. Úvod do podnikania.

ACB 002 POÓR, József, Erika SERES HUSZÁRIK a Ladislav MURA. Vállalatok nemzetközivé válásának elméleti háttere = Teoretické východiská internacionalizácie podnikov: Vedecká monografia - Monográfia Research Report. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012. 96 s. ISBN 978-80-8122-048-7.

ACB 003 KORCSMÁROS, Enikő. Vállalati pénzügyek alapfokon. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015. 190 s. [6,22 AH]. ISBN 978-80-8122-150-7.

ACB 004 SERES HUSZÁRIK, Erika. Logisztika - feladatgyűjtemény. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016. 125 s. [3,13 AH]. ISBN 978-80-8122-193-4.

ACB 005 KORCSMÁROS, Enikő. Közgazdaságtan alapok - Mikroökonómia. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017. 153 s. [4,78 AH]. ISBN 978-80-8122-202-3.

ACB 006 MURA, Ladislav, Nikoleta NAGYOVÁ, Andrej HEVESI, Erika SERES HUSZÁRIK, Dávid SZABÓ, Ádám SZOBI, Zsuzsanna TÓTH, Dominika VLACSEKOVÁ a Dániel HALASI. Bevezetés a vállalatgazdaságtanba [print] = Úvod do podnikového hospodárstva. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017. 131 s. [8,1AH]. ISBN 978-80-8122-212-2.


ADE Külföldi nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 12


ADE 001 MURA, Ladislav a Viera GAŠPARÍKOVÁ. Penetration of small and medium sized food companies on foreign markets. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Vol. 58, No. 3 (2010), s. 157-163. ISSN 1211-8516.

Hivatkozások:
2012  [1] VÉGHOVÁ, K. Research of the slovak meat industry and the company strategy. In MSED 2012 : The 6th International Days of Statistics and Economics, Prague, September 13-15. Praha : University of Economics, 2012. p. 1176. ISBN 978-80-86175-86-7. WoS

2012  [1] TÓTH, Z. Selected problems of the international entrepreneurship in the context of internationalization. In MSED 2012 : The 6th International Days of Statistics and Economics, Prague, September 13-15. Praha : University of Economics, 2012. p. 1112, 1118. ISBN 978-80-86175-86-7. WoSADE 002 MURA, Ladislav. Performance of Human Resource Management in an Internationally Operating Company. Serbian Journal of Management. roč. 7, č. 1 (2012), s. 115-130. ISSN 1452-4864.

Hivatkozások:
2016  [3] OLŠOVSKÁ, A. - ŠVEC, M. How to monitor employees but protect employee privacy? In Silesian Journal of Legal Studies : Contents vol. 8. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Slaskiego, 2016. ISSN 0208-6336, p. 80, 90.ADE 003 MURA, Ladislav. The network approach of internationalization - study case of sme segment. Scientific papers of the University of Pardubice. Vol. 16, No. 19 (2011), s. 155-160. ISSN 1211-555X.

Hivatkozások:
2012  [4] VÉGHOVÁ, K. - MACHOVÁ, R. Factors motivating and discouraging Innovation Performance of the Small and Medium sized Enterprises. In Journal of Innovations and Applied Statistics. ISSN 1338-5224, 2012, roč. 2, č. 1, s. 46-47.

2012  [3] MATISKOVÁ, D. The Methodology of Economic Costs Influential on Automation of Component Production. In American Journal of Economics. ISSN 2166-4951, 2012, vol. 2, no. 7, p. 164-170.

2012  [1] TÓTH, Z. Selected problems of the international entrepreneurship in the context of internationalization. In MSED 2012 : The 6th International Days of Statistics and Economics, Prague, September 13-15. Praha : University of Economics, 2012. p. 1112, 1119. ISBN 978-80-86175-86-7. WoSADE 004 MURA, Ladislav, Ján BULECA, Lucia ZELEŇÁKOVÁ, Artan QINETI a Dagmar KOZELOVÁ. An analysis of selected aspects of international business in Slovak dairies in the EU framework. Mljekarstvo. Vol. 62, no. 3 (2012), p. 219-226. ISSN 0026-704X. WoS. IF (2012): 0,300. SNIP (2013): 0,464.

Hivatkozások:
2013  [1] ALJINOVIĆ BARAĆ, Ž. - MUMINOVIĆ, S. The impact of capital investments on dairy processing industry features : evidence from Slovenia, Croatia and Serbia. In Mljekarstvo. ISSN 0026-704X, 2013, vol. 63, no. 3., s. 141. WoS ; SCOPUSADE 005 KOZELOVÁ, Dagmar, Martina FIKSELOVÁ, Simona DODOKOVÁ, Ladislav MURA, Andrea MENDELOVÁ a Vladimír VIETORIS. Analysis of consumer preferences focused on food additives. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Vol. 60, no. 6 (2012) s. 197-203. ISSN 1211-8516.

ADE 006 MURA, Ladislav, Lucia ZELEŇÁKOVÁ, Jana ŽIAROVSKÁ, Ladislav KRÁČMAR, Dagmar KOZELOVÁ, Ľubomír LOPAŠOVSKÝ, Simona KUNOVÁ a Katarína TINÁKOVÁ. Application of Epidemiological Information System (EPIS) in the Slovak Republik Within the Surveillance of Salmonellosis and Campylobacteriosis Outbreaks int the European Union (2001-2010). Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Roč. 60, č. 1 (2012), s. 1-12. ISSN 1211-8516.

Hivatkozások:
2014  [1] BADLÍK, M. - HOLODA, E. - PISTL, J. et al. Prevalence of zoonotic Campylobacter spp. in rectal swabs from dogs in Slovakia: Special reference to C. Jejuni and C. coli. In Berliner und Munchener Tierarztliche Wochenschrift. ISSN 0005-9366, 2014, vol. 127, no. 3-4, p. 144-148. WoS ; SCOPUS

2013  [4] ŠTEFÚNOVÁ, V. - LBAJOVÁ, M. Analyse of restriction sites of amaranth GBSSI gene in mutant lines. In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. ISSN 1338-5178, 2013, vol. 2, special issue 1, p. 1650-1664.

2012  [4] LABAJOVÁ, M. et al. Využitie metódy CAPS na detekciu polymorfizmu reštrikčných miest GBSSI génu mutantných línií láskavca [online]. 2012, roč. 15, č. 3, s. 73, 80. Dostupné na internete: . ISSN 1336-9245.ADE 007 MURA, Ladislav. Možnosti aplikácie zhlukovej analýzy v manažérskych podnikových analýzach. Informační bulletin. roč. 23, č. 4. (2012), s. 27-41. ISSN 1210-8022.

ADE 008 MURA, Ladislav. Vývojové tendencie zahraničného obchodu: komparatívna štúdia Slovensko-Česká republika. Scientific Papers of the University of Pardubice. roč. 17, č. 1/2012 (2012), s. 79-86. ISSN 1211-555X.

ADE 009 MIKLOVIČOVÁ, Jana, Silvia MIKLOVIČOVÁ, Ladislav MURA a Irena FELIXOVÁ. Analysis of farms and commercial companies operating activities in Slovakia based on quantification of chosen investments method. International Journal of Business and Marketing Management. Vol. 1, no. 1 (2013), p. 9-17. ISSN 2022-2502.

ADE 010 MURA, Ladislav, Renáta MACHOVÁ a Andrej HEVESI. Background to trends in youth unemployment. Journal for Labour and Social Affairs in Eastern Europe. Vol. 16, no. 3 (2013), pp. 299-312. ISSN 1435-2869.

Hivatkozások:
2016  [4] BOGNÁR, T. - BENCSIK, A. Career Crises as a Validity Factor of Prognosis. In Acta Oeconomica Universitatis Selye. ISSN 1338-6581, 2016, roč. 5, č. 2, s. 30.ADE 011 MURA, Ladislav a Tomáš DUDÁŠ. Development of Ecological Agricultural Production and Its Latest Global Trends before the Economic Crisis. International Journal of Agriculture Innovations and Research. Vol. 2, iss. 2 (2013), p. 253-257. ISSN 2319-1473.

ADE 012 MURA, Ladislav, Ján BULECA, Zuzana HAJDUOVÁ a Marek ANDREJKOVIČ. Quantitative assessment of selected financial aspects of small and medium-sized enterprises in a developing country. International Journal of Academic Research. Vol. 5, no. 6 (2013), p. 297-305. ISSN 2075-4124.


ADF Hazai nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 28


ADF 001 MURA, Ladislav. Internacionalizácia podnikania malých a stredných podnikov. Acta oeconomica et informatica. Roč. 12, č. 2 (2009), s. 55-57. ISSN 1336-9261.

Hivatkozások:
2010  [3] ŠÚBERTOVÁ, E. - GAJDOVÁ, D. Analysis of the forms the cooperation micro and small enterprises in the Slovak republic. In Scientific Papers of the University of Pardubice : Series D. ISSN 1211-555X, 2010, vol. 3, p. 317-327.ADF 002 MURA, Ladislav. Faktory internacionalizácie malého a stredného podnikania. Forum Statisticum Slovacum. Roč. 6, č. 2 (2010), s. 111-116. ISSN 1336-7420.

Hivatkozások:
2011  [3] SEDLIAČIKOVÁ, M. - SOPKOVÁ, E. Taxation of general consumption in SR and (ir)responsible behaviour of taxprayers. In Annals Warsaw University of Life Sciences : Forestry and Wodd Technology. ISSN 1898-5912, 2011, no. 76, p. 14, 16.ADF 003 MURA, Ladislav, Eva GRUBLOVÁ, Ivana GECIKOVÁ a Dagmar KOZELOVÁ. An analysis of business internationalization models. Studia UBB Oeconomica. Vol. 56, No. 2 (2011), s. 16-28.

Hivatkozások:
2012  [3] PROKEINOVÁ, R. - PALÚCHOVÁ, J. Social responsibility of food companies in Slovakia - a selected tool of sustainability. In Annals of Agricultural Economics and Rural Development. ISSN 0080-3715, 2012, vol. 99, no. 3, p. 50.ADF 004 MURA, Ladislav, Dagmar KOZELOVÁ, Ivana GECÍKOVÁ a Miriam PIETRIKOVÁ. Analýza agrárnej zamestnanosti a produktivity práce s akcentom na rozvoj agroturistiky. Forum Statisticum Slovacum. č. 7 (2011), s. 97-102. ISSN 1336-7420.

ADF 005 MURA, Ladislav. Analýza ekonomického sentimentu. Forum Statisticum Slovacum. č. 7 (2011), s. 150-156. ISSN 1336-7420.

ADF 006 TÖRÖK, Ľuboš a Ladislav MURA. Štatistické zisťovanie preferencií prekladateľských postupov. Forum Statisticum Slovacum. Roč. 7, č. 7 (2011), s. 257-263. ISSN 1336-7420.

ADF 007 MURA, Ladislav. Štatistika zamestnanosti v samosprávnych krajoch vo vybraných odvetviach hospodárstva Slovenska. Forum Statisticum Slovacum. Roč. 6, č. 4 (2011), s. 130-135. ISSN 1336-7420.

Hivatkozások:
2011  [1] LÖSTER, T. - LANGHAMROVÁ, J. Analysis of long-term unemployment in the Czech Republic. In MSED International Days of Statistics and Economics : Conference Proceedings, September 22-23, 2011, Prague, Czech Republic. Prague : University of Economics, 2011. ISBN 978-80-86175-77-5. WoSADF 008 BAJÁK, Imre a Ladislav MURA. An analysis of the factors that affect the Agenda 21 process in Hungary. Acta Oeconomica Universitatis Selye. roč. 1, č. 2 (2012), s. 11-22. ISSN 1338-6581.

ADF 009 MIKLOVIČOVÁ, Jana, Silvia MIKLOVIČOVÁ a Ladislav MURA. Analýza poľnohospodárskeho pôdneho fondu a vybraných ekonomických ukazovateľov v Nitrianskom kraji. Acta Oeconomica Universitatis Selye. roč. 1, č. 2 (2012), s. 129-138. ISSN 1338-6581.

ADF 010 MURA, Ladislav a Dagmar KOZELOVÁ. Analýza vybraných ekonomických a manažérskych aspektov malého a stredného podnikania vo vidieckom turizme a agroturizme. Acta Regionalia et Enviromentalica. roč. 9, č. 1/2012 (2012), s. 17-21. ISSN 1336-5452.

ADF 011 ZELEŇÁKOVÁ, Lucia, Silvia PASTYRIKOVÁ, Radoslav ŽIDEK a Ladislav MURA. Comparison of the quality of vegetable oils designed for the frying food. Potravinárstvo. č. 6/4 (2012), s. 45-51. ISSN 1337-0960.

ADF 012 MURA, Ladislav. Finančná analýza vybraných ukazovateľov stredného podniku v SR. MANEKO - Manažment a ekonomika podniku. (2012), s. 82-90. ISSN 1337-9488.

ADF 013 VÉGHOVÁ, Katarína, Ladislav MURA a Ján BULECA. Green Procurement Opportunities in the Growing Green Marketing Perspective. Transactions of the Universities of Košice. Č. 2 (2012), s. 112-122. ISSN 1335-2334.

ADF 014 MURA, Ladislav a Tomáš LÖSTER. Inovačná aktivita sektoru malého a stredného podnikania. Acta Oeconomica Universitatis Selye. roč. 1, č. 2 (2012), s. 149-158. ISSN 1338-6581.

ADF 015 VÉGHOVÁ, Katarína, Renáta MACHOVÁ a Ladislav MURA. Komparácia inovačného výkonu maďarského a slovenského sektoru malého a stredného podnikania. Forum Statisticum Slovacum. č. 3. (2012), s. 146-151. ISSN 1336-7420.

Hivatkozások:
2013  [3] BOBENIČ HINOTOŠOVÁ, A. - BROUTHOVÁ, M. - DEMJANOVÁ, L. Efekt veľkosti podniku na inovačnú aktivitu. In "Inovačný potenciál, inovačné podnikanie a podnikateľské siete". Brno : TRIBUN EU, 2013. ISBN 978-80-8122-088-3.ADF 016 ŠIMO, Dušan, Ladislav MURA a Pavel ŽUFAN. Manažment marketing výroby a odbytu zeleniny v podmienkach Slovenskej republiky. Acta Oeconomica Universitatis Selye. roč. 1, č. 2 (2012), s. 185-196. ISSN 1338-6581.

ADF 017 MURA, Ladislav a Ľuboš TÖRÖK. Prekladateľský výskum s využitím štatistických metód. Journal of Innovations and applied Statistics. roč. 2, č. 1 (2012), s. 4-10. ISSN 1338-5224.

ADF 018 MURA, Ladislav, Renáta MACHOVÁ a Katarína VÉGHOVÁ. Štatistika pracovných úrazov na Slovensku. Forum Statisticum Slovacum. č. 2 (2012), s. 136-140. ISSN 1336-7420.

ADF 019 VÉGHOVÁ, Katarína, Ján BULECA a Ladislav MURA. The Importance of Marketing Strategy of the COOP Jednota. Transaction of the Universities of Košice. (2012), s. 103-111. ISSN 1335-2334.

ADF 020 MURA, Ladislav a Ján BULECA. Vedenie ľudí v medzinárodne podnikajúcich agropotravinárskych podnikoch Slovenska. Ekonomika poľnohospodárstva [elektronický zdroj]. roč. 12, č. 1, CD/ROM, (2012), s. 113-126. ISSN 1338-6336.

ADF 021 HERZÁNOVÁ, Radmila a Ladislav MURA. Vybrané problémy řízení sociálních firiem v občanských sdruženích. Acta Oeconomica Universitatis Selye. (2012), s. 81-88. ISSN 1338-6581.

ADF 022 MURA, Ladislav a Ľuboš TÖRÖK. Vyšetrovanie extrémnych hodnôt pomocou Dixonovho testu na príklade translatologického výskumu. Journal of Innovation and Applied Statistics. roč. 2, č. 2 (2012), s. 4-8. ISSN 1338-5224.

ADF 023 VÉGHOVÁ, Katarína a Ladislav MURA. Vývoj pracovných úrazov v Maďarsku po vstupe do Európskej únie. Forum Statisticum Slovacum. roč. 8, č. 2/2012 (2012), s. 141-146. ISSN 1336-7420.

ADF 024 ŠIMO, Dušan a Ladislav MURA. Komparácia výroby a odbytu jabĺk v Českej republike a Slovenskej republike. In: Acta Oeconomica Universitatis Selye. Komárno: Univerzita J. Selyeho, Roč. 2, č. 2 (2013), s. 205-216 [0,6 AH].

ADF 025 NOVOTNÁ, Jarmila a Ladislav MURA. Vybrané aspekty komunikácie = Selected aspects of communication. Selye E-Studies [elektronický zdroj]. Roč. 4, č. 2 (2013), s. 29-35. ISSN 1338-1598.

ADF 026 MACHOVÁ, Renáta, Ladislav MURA a Monika BÁLINTOVÁ. Regionálne nerovnosti v kontexte východného Slovenska. Sociálno - ekonomická revue. Roč. 12, č. 3 (2014), p. 44-55. ISSN 1336-3727.

ADF 027 MACHOVÁ, Renáta a Ladislav MURA. Ľudské zdroje ako determinant inovácií = Human resources as a determinant of Innovatio. Sociálno-ekonomická revue. = Social and Economic Revue - Scientific Journal Roč. 13, č. 1 (2015), s. 67-78. ISSN 1336-3727.

ADF 028 MURA, Ladislav a Dániel HALASI. A marketing a kulcstényező? = The Marketing is the key factor? - Modern marketing elements are the keys of the corporate success: Modern marketing elemek a vállalati sikeresség kulcsai. Selye E-studies. online, s. 1-11. ISSN 1338-1598.

Hivatkozások:
2017  [3] LINCÉNYI, M. Možnosti využitia mediálnej a marketingovej komunikácie v sociálnej politike. In Nové trendy a výzvy sociálnej politiky v súčasnosti. Brno : Tribun EU, 2017. ISBN 978-80-263-1170-6, p. 285.
ADM A Web of Science vagy SCOPUS adatbázisban jegyzett külföldi folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 7


ADM 001 MATISKOVÁ, Darina, Štefan GAŠPÁR a Ladislav MURA. Thermal Factors of Die Casting and Their Impact on the Service Life of Moulds and the Quality of Castings. Acta Polytechnica Hungarica. Vol. 10, no. 3 (2013), pp. 65-78. ISSN 1785-8860.

ADM 002 KORCSMÁROS, Enikő, Ladislav MURA a Andrej HEVESI. Selected aspects of business networks. Actual Problems of Economics. Vol. 186, no. 12 (2016), p. 147-156. ISSN 1993-6788. SCOPUS. SNIP (2015): 0,123.

Hivatkozások:
2018  [1] KLJUCNIKOV, A. - MAJKOVA, M. S. - VINCUROVÁ, Z. Credit standards and factors affecing their strictness in the segment of SMEs in the Slovakia. In Journal of international studies. ISSN 2071-8330, 2018, vol. 11, no. 1, p. 163-176. SCOPUS

2017  [3] DUDÁŠ, T. FOREIGH DIRECT INVESTMENTS AS A TOOL OF THE EXPANSION OF CHINESE CORPORATIONS IN V4 COUNTRIES. In Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability. Praha : Faculty of Business Administration University of Economics, 2017. ISBN 978-80-245-2216-6, p.157-168.

2017  [1] MAJKOVÁ, M. S. - KLUČNIKOV, A. - SOLÍK, J. Impact of age of the entrepreneur on the export financing. Case study from Slovakia. In Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D: Faculty of Economics and Administration. ISSN 1211-555X, 2017, vol. 24, no. 40, p. 199-209. SCOPUSADM 003 VLACSEKOVÁ, Dominika a Ladislav MURA. Effect of motivational tools on employee satisfaction in small and medium enterprises. DOI 10.24136/oc.v8i1.8 Oeconomia Copernicana. Vol. 8, no. 1 (2017), p. 111-130. ISSN 2083-1277. WoS.

Hivatkozások:
2018  [1] KLOPOTAN, I. - GENERALIC, M. - MIHEVC, Z. Parameters which influence employee satisfaction in public sector the republic of Croatia. In International journal for quality research. ISSN 1800-6450, 2018, vol. 12, no. 2, p. 405-420. WoS ; SCOPUS

2018  [3] HOLÁTOVÁ, D. - BŘEZINOVÁ, M. Management of Human Resource in Small and Medium-Sized Enterprises: Case Study. In Entrepreneurship - Development Tendencies and Empirical Approach. London : Intech, 2018. ISBN 978-953-51-3761-0, p. 269-289.

2018  [1] MACHOVÁ, R. - BENCSIK, A. - ŠIMONOVÁ, M. THE DRIVING FORCES OF BUSINESS - INNOVATION, SUCCESS AND HUMAN RESOURCES. In Hradec Economic Days. ISSN 2464-6059, 2018, vol. 8, no. 1, p. 592. WoS

2018  [1] KORCSMAROS, E. Forms of employment in SME sector - example from Slovakia based on primary research. In Ad Alta-Journal of Interdisciplinary Research. ISSN 1804-7890, vol. 8, no. 2, p. 131-134. WoS

2018  [1] SZEINER, Z. - SZOBI, A. - SKLENAR, D. Employee benefits practice in Slovakia. In Ad Alta-Journal of Interdisciplinary Research. ISSN 1804-7890, 2018. vol. 8, no. 2, p. 246-253. WoS

2018  [1] PAUHOFOVA, I. - STEHLIKOVA, B. - KLJUCNIKOV, A. Spatial and sectoral conditionality of the average monthly nominal wage in the Slovak Republic. In Tranformation in business & economics. ISSN 1648-4460, 2018, vol. 17, no. 3, p. 155-168. WoS

2018  [1] LORINCOVA, S. - HITKA, M. STARCHON, P. -et al. Strategic instrument for sustainability of human resource management in small and medium-sized enterprises using management data. In Sustainability. ISSN 2071-1050, 2018, vol. 10, no. 10. WoS

2018  [1] BENCSIK, A. - MACHOVÁ, R. - CSÓKÁS, L. Survey of ethical managerial behavior - a three country comparative study. In Acta Polytechnica Hungarica. ISSN 1785-8860, 2018, vol. 15, no. 6, p. 179-198. WoS

2018  [1] CERNEVICIUTE, J. - STRAZDAS, R. Teamwork management in creative industries: Factors influencing productivity. In Entrepreneurship and sustainability issues. ISSN 2345-0282, 2018, vol. 6, no. 2, p.503-516. WoS

2018  [1] SROVNALÍKOVÁ, P. - HAVIERNIKOVÁ, K. - GUŠČINSKIENÉ, J. Assessment of reasons for being engaged in clusters in terms of sustainable development. In Journal of security and sustainability issues. ISSN 2029-7017, 2018, vol. 8, no. 1, p. 103-112. SCOPUS

2018  [3] BENCSIK, A. - MACHOVÁ, R. - JUHÁSZ, T. -et al. Vezető/leader versus etika avagy az etikus leaderi magatartás jellemzői. In Vezetéstudomány/Budapest management review. ISSN 0133-0179, 2018, vol. XLIX, no. 10, p. 93-104.

2018  [1] KOT-RADOJEWSKA, M. - TIMENKO, I. V. Employee loyalty to the organization in the context of the form of emloyment. In Oeconomia Copernicana. ISSN 2083-1277, 2018, vol. 9, no. 3, p. 511-527. WoS

2018  [1] LIZBETINOVA, L. - HITKA, M. - ZABOROVA, E. -et al. Motivational preferences of the Czech and Russian blue-collar workers. In Innovation management and education excellence through vision 2020,vols I-XI. Milan : INT Business Information Management ASSOC-IBIMA, 2018. ISBN 978-0-9998551-0-2, p. 5179-5186. WoS

2018  [1] LIZBETINOVA, L. Statisfaction with the motivational level of Czech employees. In Innovation management and education excellence through vision 2020,vols I-XI. Milan : INT Business Information Management ASSOC-IBIMA, 2018. ISBN 978-0-9998551-0-2, p. 3859-3865. WoS

2018  [1] VILCEKOVA, L. - KOCISOVA, L. - MUCHA, B. -et al. Securitization of liabilities in Slovak business law. In Innovation management and education excellence through vision 2020,vols I-XI. Milan : INT Business Information Management ASSOC-IBIMA, 2018. ISBN 978-0-9998551-0-2, p. 5061-5069. WoS

2018  [1] KMECOVA, I. Educational process and motivation factors of university students and its analysis. In Innovation management and education excellence through vision 2020,vols I-XI. Milan : INT Business Information Management ASSOC-IBIMA, 2018. ISBN 978-0-9998551-0-2, p. 1815-1824. WoS

2018  [1] LIZBETINOVA, L. - LORINCOVA, S. - TIKHOMIROVA, A. -et al. Motivational preferences among Czech and Russian men at managerial positions. In Innovation management and education excellence through vision 2020,vols I-XI. Milan : INT Business Information Management ASSOC-IBIMA, 2018. ISBN 978-0-9998551-0-2, p. 5560-5568. WoS

2018  [1] ANDREJOVSKA, A. - REGASKOVA, M. The influence of value-added tax changes on the household consumption. In Ad Alta-Journal of interdisciplinary research. ISSN 1804-7890, 2018, vol. 8, no. 1, p. 12-16. WoS

2017  [2] POTKANY, M. - KOVAC, R. - HVIZDOVA, E. -et al. General process of implememtation of human resource outsourcing in SME'S companies. In Management and economics in manufacturing. Zvolen : Technick8 Univerzita Zvolene, 2017. ISBN 978-80-228-2993-9, p. 286-293. WoS

2017  [1] KORDOS, M. - IVANOVA, E. The innovation union within the Slovak business environment. In Proceedings of the secont international conference on economic and business management. ISSN 2352-5428, 2017, vol. 33, p. 391-396. WoS

2017  [2] RAFAJOVA, L. - PAFCO, M. Family Businesses in selected regions of Slovakia. In Managerial trends in the development of enterprises in globalization era. Nitra : Slovak Univ Agriculture, 2017. ISBN 978-80-552-1739-0, p. 196-203. WoS

2017  [3] MACHOVÁ, R. - KOSÁR, T. S. Generácia "Z" verzus trh práce. In The 10th international scientific conference Relik 2017. Prague : VŠE, 2017. ISBN 978-80-245-2238-8, p. 274-285.

2017  [3] KORCSMÁROS, E. - ŠIMONOVÁ, M. SMES AS THE KEY OF ECONOMIC DEVELOPMENT. In Knowledge for market use. Olomouc : Palacký University, 2017. ISBN 978-80-244-5233-3, p. 401-407.

2017  [1] DRAGOLEA, L. - GROONDYS, K. - SROKA, M. Career management: short analysis regarding interest on employment fields among youth. In Polish journal of managements studies. ISSN 2081-7452, 2017, vol. 16, no. 2, p. 62-73. WoS ; SCOPUS

2017  [4] MADLEŇÁK, A. - ZAUŠKOVÁ, A. THE IMPACT OF GLOBALISATION ON OPEN-SOURCE INNOVATIONS OF MARKETING COMMUNICATION USING HACKATHONS. In Globalization and its Socio-economic consquences. Rajecke Teplice : ZU - University of Zilina, 2017. ISBN 978-80-8154-212-1, p. 1412-1419.ADM 004 MURA, Ladislav, Katarína HAVIERNIKOVÁ a Renáta MACHOVÁ. Empirical results of entrepreneurs' network: Case study of Slovakia. DOI 10.5937/sjm12-10418 Serbian Journal of Management. Vol. 12, no. 1 (2017), p. 121-131. ISSN 1452-4864. WoS, SCOPUS. SNIP (2015): 0,581.

Hivatkozások:
2019  [3] KOZUBIKOVA, L. - KOTASKOVA, A. - DVORSKY, J. -et al. The impact of political factors´ perception on suitability of international business environment: The case of startups. In Recent issues in economic development. ISSN 2071-789X, 2019, vol. 12, no. 1, p. 61-78.

2019  [3] KORAUŠ, A. - DOBROVIČ, J. - POLÁK, J. -et al. Security aspects: Protection of people in connection with the use of personal indetification numbers. In Journal of security and sustainability issues. ISSN 2029-7017, 2019, vol. 8, no. 3, p. 319-330.

2019  [3] KORAUŠ, A. - DOBROVIČ, J. - POLÁK, J. -et al. Security position and detection of unusual business operations from science and research perspective. In Entrepreneurship and sustainability issues. ISSN 2345-0282, 2019, vol. 6, no. 3, p. 1270-1278.

2019  [3] KRAJNAKOVA, E. - SVAZAS, M. - NAVICKAS, V. Biomass blockchain as a factor of energetical sustainability developmnet. In Entrepreneurship and sustainability issues. ISSN 2345-0282, 2019, vol. 6, no. 3, p. 1456-1466.

2018  [1] LORINCOVA, S. - VETRAKOVA, M. - LIZBETINOVA, L. The efficiency of selected employee education methods. In Innovation management and education excellence through vision 2020. Norristown : INT Business Information Management ASSOC-IBIMA, 2018. ISBN 978-0-9998551-0-2, p. 3810-3819. WoSADM 005 KORCSMÁROS, Enikő, Ladislav MURA a Monika ŠIMONOVÁ. Identification of small and medium-sized enterprises development in Slovakia. Journal of Applied Economic Sciences. Vol. 12, no. 6 (2017), p. 1702-1712. ISSN 2393-5162. SCOPUS. SNIP (2016): 0,416.

Hivatkozások:
2018  [1] BELAS, J. - GAVUROVA, B. - TOTH, P. Impact of selected characteristics of SMEs on the capital structure. In Journal of business economics and management. ISSN 1611-1699, 2018, vol. 19, no. 4, p. 592-608. WoS

2018  [1] NOVOTNÁ, M. - VOLEK, T. Efficiency of production factors in the EU. In Deturope. ISSN 1821-2506, 2018, vol. 10, no. 2, p. 147-168. SCOPUS

2018  [4] HEVESI, A. A Probst modell folyamatainak jellemzői kis- és középvállalatokban. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 : Sekcia ekonomických vied. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-256-6, p. 141-151.

2018  [4] HALASI, D. Családi vállalkozások helyzete Szlovákiában. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 : Sekcia ekonomických vied. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-256-6, p. 128-140.ADM 006 MACHOVÁ, Renáta, Ladislav MURA, Katarína HAVIERNIKOVÁ a Zsuzsanna TÓTH. The Entrepreneur’s Network as a Cooperation Form of Entrepreneurship: Case of Slovakia. Journal of Applied Economic Sciences. Vol. 12, no. 1 (2017), p. 160-169. ISSN 2393-5162. SCOPUS. SNIP (2015): 0,691.

Hivatkozások:
2019  [3] MIKOLÁŠ, Z. - FIALOVÁ, V. - FOLVARČNÁ, A. -et al. The current legislative framework of family owned small and medium enterprises: Case study of the Czech Republic and Poland. In Journal of applied economic sciences. ISSN 2393-5162, 2019, vol. XIV, no. 1 (63), p. 229-239.

2018  [1] LORINCOVA, S. - VETRAKOVA, M. - LIZBETINOVA, L. The efficiency of selected employee education methods. In Innovation management and education excellence through vision 2020. Norristown : INT Business Information Management ASSOC-IBIMA, 2018. ISBN 978-0-9998551-0-2, p. 3810-3819. WoS

2018  [1] BELAS, J. - GAVUROVÁ, B. - CEPEL, M. -et al. Relationship of gender to the position of Slovak University students on the socio-economic determinants of the business environmnet and the development of entrepreneurship. In Entrepreneurship and sustainability issues. ISSN 2345-0282, 2018, vol. 8, no. 2, p. 968-978. WoS

2018  [1] BELAS, J. - GAVUROVA, B. - TOTH, P. Impact of selected characteristics of SMEs on the capital structure. In Journal of business economics and management. ISSN 1611-1699, 2018, vol. 19, no. 4, p. 592-608. WoS

2018  [1] KOZUBÍKOVÁ, L. - ČEPEL, M. - ZLÁMALOVÁ, M. Attitude toward innovativeness based on personality traits in the SME sector. Czech Republic case study. In Sciendo. ISSN 1842-0206, 2018, vol. 13, no. 2, 913-928. SCOPUSADM 007 MURA, Ladislav a Dominika VLACSEKOVÁ. Motivation of public employees: Case study of Slovak teaching and professional staff. DOI 10.24818/amp/2018.31-05 Administratie si Management Public. No. 31 (2018), p. 67-80. ISSN 1583-9583. SCOPUS.


AEC Külföldi recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 3


AEC 001 MURA, Ladislav. Uplatňovanie etiky v podnikateľskej praxi ako základ pre spločensky zodpovedné podnikanie. In: Sborník z mezinárodní vědecké konference: Spoločenská odpovědnost firem - transfer vědeckých poznatku do prace. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc. ISBN 978-80-87240-67-0.

Hivatkozások:
2013  [4] LINCÉNYI, M. - TAMENE, G. Mission, reality and current challenges of the mass media in the 21st century. In University Review. ISSN 1337-6047, 2013, vol. 7, no. 1, p. 29-33.AEC 002 MURA, Ladislav a Anton KRETTER. Marketing tevékenységek az élelmiszerjelölések felismerésének javítására: Marketing activities to improve the perception of the food labeling. XIII. Nemzetközi Tudományos Napok. (2012), s. 670-674.

AEC 003 MURA, Ladislav. The Industrial Meat Processing Enterprises in the Adaptation Process of Marketing Management of the European Market. In: Scientific, Health and Social Aspectds of the Food Industry. Croatia: In Tech Europe, 2012, S. 209-220. ISBN 978-953-307-916-5.

Hivatkozások:
2012  [1] VÉGHOVÁ, K. Research of the slovak meat industry and the company strategy. In MSED 2012 : The 6th International Days of Statistics and Economics, Prague, September 13-15. Praha : University of Economics, 2012. p. 1176. ISBN 978-80-86175-86-7. WoS

2012  [1] TÓTH, Z. Selected problems of the international entrepreneurship in the context of internationalization. In MSED 2012 : The 6th International Days of Statistics and Economics, Prague, September 13-15. Praha : University of Economics, 2012. p. 1112, 1118. ISBN 978-80-86175-86-7. WoS
AED Hazai recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 15


AED 001 ANTALÍK, Imrich. A versenyképesség fogalmának értelmezése a szakirodalomban. Podnikanie v konkurenčnom prostredí. (2012), s. 14-25.

AED 002 MURA, Ladislav. Niektoré aspekty podnikania malých a stredných podnikov v medzinárodnom prostredí. Analýza dopadov globalizačných a integračných tendencií na postavenie agropotravinárskeho komplexu Slovenskej republiky. (2012), s. 23-30.

AED 003 MURA, Ladislav a Katarína VÉGHOVÁ. Etické aspekty manažmentu podnikania. In: Management Trends in Theory and Practice. Žilina: EDIS, S. 178-179. ISBN 978-80-554-0736-4.

AED 004 DUDÁS, Ferenc, József POÓR a Zoltán ŠEBEN. The Modernization of HR in Civil Service in a Fictional Country. In: Research studies and case compilation on SHRM in transitional countries of Europe. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013, S. 136-145. ISBN 978-80-8122-093-7.

AED 005 POÓR, József, Katalin SZABÓ, Zsuzsa KAROLINY, Kinga KEREKES, Monica ZAHARIE, Renáta MACHOVÁ, Ágnes SZLÁVICZ a Allen ENGLE. The new trends of human resource management at the local subsidiaries of multinational companies - in focus Hungary, Romania and Slovakia. Research Studies and Case Compilation on SHRM in Transition Countries of Europe. S. 25-35.

AED 006 SZÉNÁSSY, Tímea. A családi vállalkozások a komáromi járásban = Family business in the Region of Komárom. In: Mladí vedci 2017 - Zborník vedeckých príspevkov doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. = Fiatal kutatók 2017 - Doktoranduszok és fiatal kutatók tudományos kötete Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, CD-ROM, s. 288-298. ISBN 978-80-8122-200-9.

AED 007 SZABÓ, Dávid. A Gombaszögi Nyári Tábor és a Martosi Szabadegyetem marketing kampánya = Marketing Campaign of Gombaszögi Nyári Tábor and Martosi Szabadegyetem. In: Mladí vedci 2017 - Zborník vedeckých príspevkov doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. = Fiatal kutatók 2017 - Doktoranduszok és fiatal kutatók tudományos kötete Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, CD-ROM, s. 254-272. ISBN 978-80-8122-200-9.

AED 008 ZARKIN SIMEONOVA, Tsvetelina a József POÓR. Bulgaria. In: HRM in Transition-Practices of MNC-Subsidiaries in Central and Eastern Europe, Russia and Kazakhstan (2015-2016). Poór József, Engle Allen D., Brewster Chris. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, S. 57-76. ISBN 978-80-8122-218-4.

AED 009 POÓR, József a D. Allen ENGLE. Empirical Research. In: HRM in Transition-Practices of MNC-Subsidiaries in Central and Eastern Europe, Russia and Kazakhstan (2015-2016). Poór József, Engle Allen D., Brewster Chris. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, S. 36-38. ISBN 978-80-8122-218-4.

AED 010 ABDRAZAKOVA, Ainur, Zoltán BUZÁDY a József POÓR. Kazakhstan. In: HRM in Transition-Practices of MNC-Subsidiaries in Central and Eastern Europe, Russia and Kazakhstan (2015-2016). Poór József, Engle Allen D., Brewster Chris. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, S. 119-143. ISBN 978-80-8122-218-4.

AED 011 STOR, Marzena, Adam SUCHODOLSKI a József POÓR. Poland. In: HRM in Transition-Practices of MNC-Subsidiaries in Central and Eastern Europe, Russia and Kazakhstan (2015-2016). Poór József, Engle Allen D., Brewster Chris. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, S. 144-170. ISBN 978-80-8122-218-4.

AED 012 ENGLE, D. Allen, József POÓR, Tímea JUHÁSZ, Katalin SZABÓ, Agnes SLAVIĆ a Ádám SZOBI. Research Summary. In: HRM in Transition-Practices of MNC-Subsidiaries in Central and Eastern Europe, Russia and Kazakhstan (2015-2016). Poór József, Engle Allen D., Brewster Chris. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, S. 40-56. ISBN 978-80-8122-218-4.

AED 013 KEREKES, Kinga, Monica ZAHARIE a József POÓR. Romania. In: HRM in Transition-Practices of MNC-Subsidiaries in Central and Eastern Europe, Russia and Kazakhstan (2015-2016). Poór József, Engle Allen D., Brewster Chris. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, S. 171-191. ISBN 978-80-8122-218-4.

AED 014 POÓR, József, Szergej VINOGRADOV, Igor BORISOV, Dmitry LINGE a Ádám SZOBI. Russia. In: HRM in Transition-Practices of MNC-Subsidiaries in Central and Eastern Europe, Russia and Kazakhstan (2015-2016). Poór József, Engle Allen D., Brewster Chris. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, S. 193-215. ISBN 978-80-8122-218-4.

AED 015 ENGLE, D. Allen, József POÓR a Ildikó CSAPÓ. Theoretical Background. In: HRM in Transition-Practices of MNC-Subsidiaries in Central and Eastern Europe, Russia and Kazakhstan (2015-2016). Poór József, Engle Allen D., Brewster Chris. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, S. 21-35. ISBN 978-80-8122-218-4.


AFA Külföldi meghívásos tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 2


AFA 001 POÓR, József, Péter KOLLÁR, Katalin SZABÓ, Kinga KEREKES, Monica ZAHARIE, Ágnes SZLÁVICZ, Ladislav MURA a Iveta UBREŽIOVÁ. Ethical research with statistical methods - focus on Hungary, Slovakia, Romania and Serbia. In: Certification of participation: Reproduction of Human Capital - mutual ties and interactions. Praha: University of economics, 2012, P. [10].

AFA 002 POÓR, József, Ladislav MURA a Zsuzsa KAROLINY. Human resource management under changes in Central and Eastern European countries - focus Hungary and Slovakia. In: Certification of participation: Reproduction of Human Capital - mutual ties and interactions. Praha: University of economics, 2012, P. [10].


AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 15


AFC 001 MURA, Ladislav. Vplyv vnútropodnikového manažmentu na riadenie rodinných podnikov. In: International workshop for PhD. Students 2009. Brno: Brno University of Technology Faculty of Business and Management, S. 1-5. ISBN 978-80-214-3980-1.

Hivatkozások:
2013  [3] BENCSIK, A. - MACHOVÁ, R. - TÓTH, Z. Cultural Background of Intergenerational and Knowledge Management. In IJSR : International Journal of Scientific Research. ISSN 2277-8179, 2013, vol. 2, no. 9, p. 230-235.AFC 002 MURA, Ladislav. Implementácia znalostného manažmentu v medzinárodnej podnikajúcej spoločnosti. In: Sborník příspevků III. Mezinárodní vědecké konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků. Karviná: Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, S. 440-447. ISBN 978-80-7248-620-5.

Hivatkozások:
2011  [3] MALÁ, D. Implementácia komplexného manažérstva kvality na slovenskej vysokej škole. In EMI : Ekonomika management Innovation. ISSN 1804-1299, 2011, roč. 3, č. 1., s. 11.AFC 003 MURA, Ladislav. K vymedzeniu spoločensky zodpovedného podnikania. Trendy v podnikání 2011. (2011), 5 s.

AFC 004 MURA, Ladislav. Konkurencieschopnosť podnikov malého a stredného agropodnikania. In: Sborník příspevku z konference V rámci projektu Most k partnerství - VŠP Jihlava tvoří síť, registrační číslo: CZ.1.07/2.4.00/12.0115. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava. ISBN 978-80-87035-36-8.

Hivatkozások:
2011  [3] ŠIMO, D. Aktuálne problémy zahraničného obchodu SR s vybranými komoditami zeleniny. In EMI - EKonomika Management Inovace. ISSN 1804-1299, 2011, no. 2, s. 39-46.AFC 005 MURA, Ladislav. Modely ekonomického rastu - kvantitatívny pohľad. RELIK 2011. (2011), 9 s.

AFC 006 MURA, Ladislav. Proces zavedenia znalostného manažmentu v neziskovej organizácii. In: Mezinárodní vědecká konference pro doktorandy a mladé a vědecké pracovníky. Ostrava: VŠB Technická Univerzita Ostrava, S. 1-8. ISBN 978-80-248-2372.

Hivatkozások:
2012  [1] ROSIČOVÁ, J. - RÓZSA, Z. Management processes in public management. In Informacijni technologii ekonomika ta pravo : stan ta perspektivi rozvitku (ITEL-2012). Černivci : Bukovinskij Universitet, 2012. p. 5-6. ISBN 978-617-614-028-3.AFC 007 MURA, Ladislav a Tomáš DUDÁŠ. Vplyv globálnej hospodárskej krízy na slovenský automobilový priemysel. Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. (2011), s. 99-107.

AFC 008 MURA, Ladislav. Zmeny v demografickej štruktúre obyvateľstva Slovenskej republiky. RELIK 2011. (2011), 8 s.

AFC 009 MATISKOVÁ, Darina a Ladislav MURA. Determining the Economic Effect from Automation in Production. Proceedings. (2012), s. 211-214.

AFC 010 MURA, Ladislav a Ján BULECA. Evaluation of Financing Possibilities of Small and Medium Industrial Enterprises. DOI 10.1016/S2212-5671(12)00143-8 Procedia. P. 217-222. ISSN 2212-5671. WoS.

AFC 011 MURA, Ladislav a Ľuboš TÖRÖK. Statistical analysis of infopromotional texts translations. International Days of Statistics and Economics. [8] s. WoS.

AFC 012 MURA, Ladislav, Lucia ZELEŇÁKOVÁ, Jana ŽIAROVSKÁ, Ľuboš TÖRÖK a Martin BOĎA. Statistical methods for the detection of infectious foodborne diseases. In: International Days of Statistics and Economics: proceedings from international conference. Praha: VŠE, 2012, P. 1-11. ISBN 978-80-86175-79-9. WoS.

AFC 013 MURA, Ladislav. Teoretické východiská internacionalizácie podnikania. In: Mezinárodní workshop doktorandských prací. Brno, Česká republika: FP VUT Brno, 2012, 7s. [0,35 AH]. ISBN 978-80-214-4632-8.

AFC 014 TÓTH, Zsuzsanna a Ladislav MURA. Support for Small and Medium Enterprises in the Economic Crisis in Selected EU Countries. In: Hradec Economic Days 2014. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014, P. 424-429. ISBN 978-80-7435-370-3. WoS.

Hivatkozások:
2019  [1] HAVIERNIKOVÁ, K. - KORDOŠ, M. - SROVNALÍKOVÁ, P. Risks of SMEs entry into clusters in terms of some human resources. In Proceedings of the 32nd International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2018. Seville : International Business Information Management Association, IBIMA, 2019. ISBN 978-099985511-9, p. 5089-5099. SCOPUS

2018  [3] HAVIERNIKOVA, K. - IVANOVA, E. Evaluation of selected risk categories related to marketing activities by SMEs in case of potentioal cluster cooperation. In Advances in economics, business and management research. ISSN 2352-5428, vol. 56, p.433-436.

2018  [1] LORINCOVA, S. - VETRAKOVA, M. - LIZBETINOVA, L. The Efficiency of selected employsee education methods. In Innovation management and education excellence through vision 2020. Norristown : INT Business Information Management ASSOC-IBIMA, 2018. ISBN 978-0-9998551-0-2, p. 3810-3819. WoS

2018  [1] FABUŠ, M. - LINCÉNYI, M. Analysis of the development terms of the radio market in the Slovak Republic. In In Entrepreneurship and sustainability issues. ISSN 2345-0282, 2018, vol. 6, no. 2, p. 591-601. WoS

2018  [1] OTTER, C. - HALASI, D. Payment discipline of business in the EU contries. In Ad alta-journal of interdisciplinary research. ISSN 1804-7890, 2018, vol. 8, no. 1, p. 90-94. WoS

2018  [1] KOCISOVA, K. - GAVUROVÁ, B. - BEHUN, M. The evaluation of stability of Czeh and Slovak banks. In Oeconomia copernicana. ISSN 2083-1277, 2018, vol. 9, no. 2, p. 205-223. WoS

2017  [2] RAFAJOVÁ, L. - PAFCO, M. Family business in selected regions of Slovakia. In Managerial trends in the development of enterprises in globalization era. Nitra : Slovak Univ Agriculture Nitra, 2017. ISBN 978-80-552-1739-0, p. 196-203. WoS

2017  [1] LINCENYI, M. Entrepreneurship ecosystem facets: the European migrant crisis and public opinion in Slovakia. In Entrepreneurship and sustainability issues. ISSN 2345-0282, 2017, vol. 5, no. 2, p. 357-367. WoSAFC 015 MURA, Ladislav, Renáta MACHOVÁ a Zsuzsanna TÓTH. Evaluation of innovation performance of the business networks. In: Peer-Reviewe Conference Proceedings, Vol. 5: Economic Development and Management of Regions. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015, online, s. 41-47. ISBN 978-80-7435-550-9. WoS.

Hivatkozások:
2019  [1] HAVIERNIKOVÁ, K. - KORDOŠ, M. - SROVNALÍKOVÁ, P. Risks of SMEs entry into clusters in terms of some human resources. In Proceedings of the 32nd International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2018. Seville : International Business Information Management Association, IBIMA, 2019. ISBN 978-099985511-9, p. 5089-5099. SCOPUS

2018  [4] IVANOVÁ, E. - MASÁROVÁ, J. Evaluation of innovation performance of Visegrad countries regions putting a stress on human capital. In Sociálno-ekonomická revue. ISSN 1336-3727, 2018, vol. 2018, no. 2, p. 27-34.

2018  [3] HAVIERNIKOVA, K. - IVANOVA, E. Evaluation of selected risk categories related to marketing activities by SMEs in case of potentioal cluster cooperation. In Advances in economics, business and management research. ISSN 2352-5428, vol. 56, p.433-436.

2018  [1] KORCSMÁROS, E. - ŠIMONOVÁ, M. Factors affecting the development of SMEs. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2018 - Zborník vedeckých prác. Bratislava : EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4536-5, p. 573-580. WoS

2018  [1] GAVUROVÁ, B. - BACIK, R. - FEDORKO, R. -et al. Analytical view of online marketing tools in the dimension of marketing campaigns´ personalization in Slovakia. In Marketing and management of innovations. ISSN 2218-4511, 2018, no. 2, p. 186-200. WoS

2017  [2] KORCSMÁROS, E. - SIMONOVÁ, M. The Main Barriers to the Development of SMEs. In Managerial trends in the development of enterprises in globalization era. Nitra : Slovak Univ Agriculture, 2017. ISBN 978-80-552-1739-0, p. 146-152. WoS
AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 17


AFD 001 MURA, Ladislav. Malé a stredné podniky v období začleňovania Slovenskej republiky do Európskej únie. In: MLADÁ VEDA 2004: "Spoločne v Európe, spoločne pre Európu" Zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej konferencie. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, S. 555-560. ISBN 80-8069-456-7.

Hivatkozások:
2008  [3] UBREŽIOVÁ, I. - WACH, K. - MAJOROVÁ, M. Development of small business sector in Slovaki in 1993-2006. In Folia Oeconomica Stetinensia. ISSN 1730-4237, 2008, vol. 7, no. 1, s. 144-162.AFD 002 BEŇOVÁ, Mária a Ladislav MURA. Manažment znalostí v podnikateľskej sfére. Medzinárodná vedecká konferencia. (2010), 5 s.

AFD 003 MURA, Ladislav. Aspekty manažérskeho rozhodovania o prieniku na zahraničné trhy. Podnikanie v konkurečnom prostredí. (2012), s. 304-311.

AFD 004 MURA, Ladislav. Špecifiká podnikania v cestovnom ruchu. Zborník príspevkov z III. medzinárodnej vedeckej konferencie. (2012), s. 23-29.

AFD 005 MURA, Ladislav, Zsuzsanna TÓTH a Andrej HEVESI. Úloha miestnej samosprávy v rozvoji podnikania. In: Spolupráca mestských regiónov v znalostnej ekonomike: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej on-line konferencie. Trenčín: Inštitút aplikovaného manažmentu, 2013, S. 43-48. ISBN 978-80-89600-10-6.

AFD 006 DOBAI KORCSMÁROS, Enikő a Zsolt ALBERT. Ausztria és Szlovákia a megújuló energiaforrások tükrében. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2014: "Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia" - Sekcia ekonomických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014, CD-ROM, p. 119-130. ISBN 978-80-8122-105-7.

AFD 007 ANTALÍK, Imrich, Tímea JUHÁSZ, József POÓR a Ingrid SZABÓ. Az atipikus munkavégzési formák térnyerése Komárno-Komárom térségében. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2014: "Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia" - Sekcia ekonomických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014, CD-ROM, p. 60-79. ISBN 978-80-8122-105-7.

AFD 008 SERES HUSZÁRIK, Erika a Flórián SZAKÁL. Fogyasztói "ítélet" a saját márkás termékekről. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2014: "Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia" - Sekcia ekonomických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014, CD-ROM, p. 300-310. ISBN 978-80-8122-105-7.

AFD 009 ANTALÍK, Imrich a Gábor LELKES. Határmenti térségekben működő kis- és középvállalkozások versenyképességét befolyásoló tényezők az idegenforgalomban. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2014: "Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia" - Sekcia ekonomických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014, CD-ROM, p. 52-60. ISBN 978-80-8122-105-7.

AFD 010 SZABÓ, Dániel Róbert a László JÓZSA. A legértékesebb márkák reklámjainak zenéi. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2015: "Inovácia a kreativita vo vzdelávaní a vede" - Sekcie ekonomických vied a IKT. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015, CD-ROM, p. 108-116. ISBN 978-80-8122-143-9.

AFD 011 BENCSIK, Andrea a Tímea JUHÁSZ. A mentori gyakorlat a mentoráltak szemszögéből Szlovákiában és Magyarországon - egy empirikus kutatás alapján. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2015: "Inovácia a kreativita vo vzdelávaní a vede" - Sekcie ekonomických vied a IKT. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015, CD-ROM, p. 18-26. ISBN 978-80-8122-143-9.

AFD 012 BRÁNYI, Árpád a László JÓZSA. A társadalmi tőke szerepe a Dunántúli borászati együttműködésekben. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2015: "Inovácia a kreativita vo vzdelávaní a vede" - Sekcie ekonomických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015, CD-ROM, p. 26-43. ISBN 978-80-8122-143-9.

AFD 013 POÓR, József, Ingrid SZABÓ, Imre MADARÁSZ, Imrich ANTALÍK, Miklós DÚS, Györgyi GÁBRIELNÉ TŐZSÉR, Zsolt HORBULÁK, Ildikó Éva KOVÁCS a Szergej VINOGRADOV. Atipikus foglalkoztatás a magyar-szlovák határtérségben. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2015: "Inovácia a kreativita vo vzdelávaní a vede" - Sekcie ekonomických vied a IKT. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015, CD-ROM, p. 92-109. ISBN 978-80-8122-143-9.

AFD 014 MURA, Ladislav a Renáta MACHOVÁ. Evaluation of the Innovation Performance of Business Networks. In: 5th Central European Conference in Regional Science: Conference Proceedings. Košice: Technical University of Košice, 2015, P. 634-642. ISBN 978-80-553-2015-1. WoS.

Hivatkozások:
2019  [1] SROVNALÍKOVÁ, P. - KORDOŠ, M. - HAVIERNIKOVÁ, K. Students´ engagement into family business in terms of cluster cooperation within family business. In Proceedings of th 32nd International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2018. Seville : International Business Information Management Association, IBIMA, 2019. ISBN 978-099985511-9, p. 5079-5088. SCOPUS

2018  [4] GAJDOVÁ, D. - FOLTÍNOVÁ, Ľ. Klastrovanie podnikateľských subjektov v oblasti poľnohospodárskej produkcie v Českej Republike. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2018 - Zborník vedeckých prác. Bratislava : EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4536-5, 345-358.

2018  [1] VETRAKOVA, M. - SMEREK, L. - SEKOVA, M. Approaches of multinational companies to the human resource management in their subsidiaries in Slovak Republic. In Innovation management and education excellence through vision 2020, 2018, vols I-XI. Norristown : INT Business Information Management ASSOC-IBIMA, 2018. ISBN 978-0-9998551-0-2, p. 1321-1328. WoS

2018  [1] HITKA, M. - LIŽBETINOVÁ, L. - SCHMIDTOVÁ, J. - et al How to manage careers in Slovak small and medium-sized Wood-processing enterprises. In bioresources.com. ISSN 1930-2126, 2018, vol. 13, no. 3, p. 6300-6320. WoS

2017  [2] KRAJNAKOVA, E. - BULKO, P. Automotive clusters and their importance for the develpoment of the regions. In International relations 2017: Current issues of world economy and politics. Bratislava : Ekonomická Univerzita v Bratislave, 2017. ISBN 978-80-225-4488-7, p. 626-635. WoS

2017  [1] VOLEK, T. - NOVOTNÁ, M. Labour market in the context of industry 4.0. In The 11th International days of statistics and economics. Prague : University of Economics, 2017. ISBN 978-80-87990-12-4, p. 1790-1799. WoS

2017  [3] SOBEKOVÁ MAJKOVÁ, M. - KLJUČNIKOV, A. The Specific Character Traits of Young Entereneurs in Slovakia. In International Journal of Entrepreneurial Knowledge. ISSN 2336-2960, 2017, vol. 5, no. 1, p. 48.

2016  [3] HALASI, D. Actual HR Issues in Small and Medium-sized Enterprises. In RELIK 2016 : Conference Proceedings. Prague : University of Economics, 2016. ISBN 978-80-245-2166-4, p. 134-144.

2016  [3] SOBEKOVÁ MAJKOVÁ, M. - KLJUČNIKOV, A. Differences in the Specific Character Traits Between Potential Young Entrepreneurs and Other Young People. Case Study from Slovakia. In RELIK 2016 : Conference Proceedings. Prague : University of Economics, 2016. ISBN 978-80-245-2166-4, p. 469-483.AFD 015 KORCSMÁROS, Enikő a Erika SERES HUSZÁRIK. Innovációs tevékenység vizsgálata a komáromi járás kis- és középvállalatainál. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2015: "Inovácia a kreativita vo vzdelávaní a vede" - Sekcie ekonomických vied a IKT. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015, CD-ROM, p. 66-77. ISBN 978-80-8122-143-9.

AFD 016 MACHOVÁ, Renáta a Barbara PETRO. Női vezetők lehetőségei nemzetközi viszonylatokban. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2015: "Inovácia a kreatitiva vo vzdelávaní a vede" - Sekcie ekonomických vied a IKT. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015, CD-ROM, p. 76-92. ISBN 978-80-8122-143-9.

AFD 017 TÓBIÁS KOSÁR, Silvia a Dominika BAKOVÁ. Városok versenyképességének vizsgálata Párkány (Štúrovo) és Esztergom példáján. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2015: "Inovácia a kreativita vo vzdelávaní a vede" - Sekcie ekonomických vied a IKT. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015, CD-ROM, p. 127-150. ISBN 978-80-8122-143-9.


BAA Külföldi kiadóknál megjelent könyvjellegű szakmai publikációk
Bejegyzések száma: 1


BAA 001 MURA, Ladislav a Silvia ŠULTEROVÁ. Manažment rozvoja vidieckeho turizmu a agroturizmu v regiónoch Slovenska a ich perspektívy.


BAB Hazai kiadóknál megjelent könyvjellegű szakmai publikációk
Bejegyzések száma: 1


BAB 001 MURA, Ladislav, Enikő DOBAI KORCSMÁROS, Zoltán RÓZSA, Erika SERES HUSZÁRIK a Renáta MACHOVÁ. Obchodné podnikanie.


BCI Egyetemi jegyzetek és tansegédletek
Bejegyzések száma: 6


BCI 001 MURA, Ladislav, Slávka ČEPELOVÁ a Anton HERETIK. Kapitoly z pracovnej a manažérskej psychológie.

Hivatkozások:
2017  [3] OLŠOVSKÁ, A. - ŠVEC, M. Use of Phsychological Examinations of Employees and Job Applicants in Pesronnel Management. In Issues of Human Resource Management. Rijeka : InTech, 2017. ISBN 978-953-51-3228-8, p. 40.BCI 002 MURA, Ladislav. Családi vállalkozás alapjai [elektronický zdroj]. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013. CD-ROM, 149 s. [3,21AH]. ISBN 978-80-8122-078-4.

BCI 003 DUDÁŠ, Tomáš, Lilla FEHÉR, Andrej HEVESI, Zsuzsanna KULCSÁR, Ladislav MURA, Vanda PAPP, Erika PISOŇOVÁ a Zsuzsanna TÓTH. Anglicko-maďarsko-nemecko-slovenský tematický ekonomický slovník II. = Angol-magyar-német-szlovák tematikus gazdasági szótár II. 1. vyd. Bratislava: Paneurópska vysoká škola, 2017. 112 s. [6AH] [print]. ISBN 978-80-89453-38-2.

BCI 004 MURA, Ladislav, Dániel HALASI a Dominika VLACSEKOVÁ. Bevezetés a családi vállalkozásba = Úvod do rodinného podnikania: elektronikus oktatási segédanyag. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018. 160 s. [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-292-4.

BCI 005 MURA, Ladislav, Zoltán BODÓ, Ádám CZIBULA, Ádám SZOBI, Zsuzsanna TÓTH, Dániel HALASI, Andrej HEVESI, Andor MATUS, Nikoleta NAGYOVÁ, Mária PARÁDIOVÁ, Erika SERES HUSZÁRIK, Dávid SZABÓ, Florián SZAKÁL, Tímea SZÉNÁSSY a Dominika VLACSEKOVÁ. Üzleti terv = Podnikateľský plán: egyetemi jegyzet : vysokoškolské skriptá. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017. 199 s. ISBN 978-80-8122-214-6.

BCI 006 KORCSMÁROS, Enikő, Zsuzsanna GÓDÁNY a Erika SERES HUSZÁRIK. Válogatott feladatok közgazdaságtanból. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018. 225 s. ISBN 978-80-8122-247-4.


BDE Egyéb külföldi folyóiratokban megjelent szakmai munkák
Bejegyzések száma: 1


BDE 001 MURA, Ladislav, Norbert SZAKÁCS, Mártonné KAROLINY a József POÓR. Az átalakuló közép- és kelet-európai emberi erőforrás-menedzsment gyakorlata. Tudásmenedzsment. Évf. 14, sz. 1 (2013), p. 135-144 [0,45 AH]. ISSN 1586-0698.


BDF Egyéb hazai folyóiratokban megjelent szakmai munkák
Bejegyzések száma: 1


BDF 001 MURA, Ladislav. Riadenie podnikov prostredníctvom CRM. Eurobiznis. Č. 7-8 (2003), s. [49]. ISSN 1335-7484.

Hivatkozások:
2013  [4] NOVOTNÝ, J. Význam a pozice CRM v řízení firem. In E-Studies. ISSN 1338-1598, 2013, no. 4, s. 4-11.
DAI Disszertációs és habilitációs munkák
Bejegyzések száma: 1


DAI 001 MURA, Ladislav. Internacionalizácia podnikania malých a stredných podnikov na Slovensku.


EDI Folyóiratokban és tanulmánykötetekben megjelent recenziók
Bejegyzések száma: 4


EDI 001 MURA, Ladislav. A. Pauličková: "Peniaze - ako ich získať?": Recenzia odbornej knihy. Acta Oeconomica Universitatis Selye. Č. 1 (2012), s. 223-224. ISSN 1338-6581.

EDI 002 MURA, Ladislav. Recenzia na vysokoškolské skriptá "Jana Miklovičová - Ekonomika investičných projektov" príklady na cvičenia. E-Studies Online recenzovaný vedecký časopis. roč. 3 (2012), s. 2. ISSN 1338-1598.

EDI 003 MURA, Ladislav. Recenzia odbornej knihy. Acta Oeconomica Universitatis Selye. Roč. 2, č. 1 (2013), s. 203-204. ISSN 1338-6581.

EDI 004 MURA, Ladislav. Recenzia vedeckej monografie. Acta Oeconomica Universitatis Selye. roč. 2, č. 1 (2013), s. 201-202. ISSN 1338-6581.


FAI Könyv jellegű szerkesztői munkák
Bejegyzések száma: 7


FAI 001 POÓR, József a Ladislav MURA. Az emberi erőforrás menedzsment gyakorlata: Magyarország - Szlovákia 2011.

FAI 002 MURA, Ladislav. Kapitoly z pracovnej a manažérskej psychológie.

FAI 003 MURA, Ladislav a Zoltán RÓZSA. Podnikanie v konkurenčnom prostredí: Zborník príspevkov z vedeckého seminára konaného 13. februára 2012.

FAI 004 MURA, Ladislav a Zoltán RÓZSA. Podnikanie v konkurenčnom prostredí: Zborník abstraktov.

FAI 005 MURA, Ladislav a Renáta MACHOVÁ. Inovačný potenciál, inovačné podnikanie a podnikateľské siete. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2013. 203 s. ISBN 978-80-8122-088-3.

FAI 006 MURA, Ladislav a Renáta MACHOVÁ. Inovačné podnikanie a hodnotenie inovačného potenciálu podnikateľských sietí. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2015. 219 s. [10,95 AH]. ISBN 978-80-263-0598-9.

FAI 007 MACHOVÁ, Renáta a Ladislav MURA. Zhodnotenie organizačnej kultúry a znalostného manažmentu vo verejnej správe v kontexte odborného rastu zamestnancov. 1. vyd.: Tribun EU, 2015. 127 s., [6,35 AH]. ISBN 978-80-8122-117-0.
 

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.