SJE főmenü
Mgr. Adriana Mezeiová, PhD.
Név: Mgr. Adriana Mezeiová, PhD.
Kar: Gazdaságtudományi és Informatikai Kar
Tanszék: Menedzsment Tanszék
Beosztás: Adjunktus
Iroda: G320
E-mail:
Telefon: +421 35 32 60 648

Egyetemi tanulmányok
Selye János Egyetem, Gazdaságtudományi és Informatikai Kar
Vállalati gazdaságtan és menedzsment
2012 - 2015
Selye János Egyetem, Gazdaságtudományi és Informatikai Kar
Közgazdaságtan és vállalati menedzsment
2015 - 2017
Doktori képzés (PhD.)
Selye János Egyetem, Gazdaságtudományi és Informatikai Kar
Közgazdaságtan és vállalati menedzsment
2017 - 2020

Munkaviszonyok
Selye János Egyetem, Gazdaságtudományi és Informatikai Kar
adjunktus
2020 -
Nokia Solutions and Networks Kft
2005 - 2011
Domáce potreby Bratislava
1986 - 2005


Kutatási terület Innovatív oktatási módszerek - játékosítás, Tudásmenedzsment, 

Kutatási projektek Y és Z generáció menedzseri szakértelem hatékonyságának növelése a gamifikáció révén a tudomány és gyakorlat kontextusában
005UJS-4/2019
KEGA
2019 - 2020A1 kategória - Tudományos monográfiaszerű könyv jellegű publikációk (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD)
Bejegyzések száma: 0

A2 kategória - Egyéb könyv jellegű publikációk (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI)
Bejegyzések száma: 1
BAA Külföldi kiadóknál megjelent könyvjellegű szakmai publikációk (1)

B kategória - Nemzetközi adatbázisban jegyzett folyóiratok, szerzői bozonylatok, szabadalmak és felfedezések (ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD, CDC, CDD, AGJ)
Bejegyzések száma: 0

C kategória - Egyéb recenzált publikációk (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BGH, CDE, CDF)
Bejegyzések száma: 13
ADF Hazai nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (1)
AED Hazai recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (2)
AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek (6)
AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek (4)

N kategória - Egyéb nem recenzált publikációk (ADM, ADN, AEM, AEN, BDM, BDN, CBA, CBB)
Bejegyzések száma: 1
ADM A Web of Science vagy SCOPUS adatbázisban jegyzett külföldi folyóiratokban megjelent tudományos munkák (1)

D kategória - Egyéb - a SZKOM által meghatározott kategóriákon kívüli publikációk
Bejegyzések száma: 0

Bejegyzések száma összesen: 15

Hivatkozások:

[3] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, külföldi publikációkban megjelent hivatkozások (2)
[4] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, belföldi publikációkban megjelent hivatkozások (1)
Összesen 3

Publikációk listája

ADF Hazai nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 1


ADF 001 MEZEIOVÁ, Adriana a Andrea BENCSIK. Az MDA modell alapján történő gamification módszertan felsőoktatási környezethez igazított adaptációjának vizsgálata. Eruditio - Educatio : Vedecký časopis Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne : a Selye János Egyetem Tanárképző Karának tudományos folyóirata : Research Journal of the Faculty of Education of J. Selye University. Roč. 15, č. 2 (2020), s. 34-46. ISSN 1336-8893.

Hivatkozások:
2021  [3] SZAKOS, J. - SZÁDECZKY, T. Gamification, mint tehetséggondozási eszköz a közszolgálati oktatásban – a kiberverseny példája. In Belügyi Szemle [online]. 2021, vol. 69, no. 4. [cit. 2021-09-28]. Dostupné na internete: ISSN 2677-1632.
ADM A Web of Science vagy SCOPUS adatbázisban jegyzett külföldi folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 1


ADM 001 BENCSIK, Andrea, Adriana MEZEIOVÁ a Bernadett ŐSZÉNÉ SAMU. Gamification in higher education (case study on a management subject). DOI 10.26803/IJLTER.20.5.12 International Journal of Learning, Teaching and Educational Research. Vol. 20, no. 5 (2021), p. 211-231. ISSN 1694-2116. SCOPUS.

Q Scopus=Q4


AED Hazai recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 2


AED 001 MEZEIOVÁ, Adriana. A kis és középvállalkozások marketingjának gamifikációja = The Gamification in Marketing of Small and Medium Size Enterprises. In: Mladí vedci 2018 = Fiatal kutatók 2018 = Young Scientists 2018 : zborník vedeckých príspevkov doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : doktoranduszok és fiatal kutatók tudományos kötete : scientific proceedings of PhD. students and young scientists: zborník vedeckých príspevkov doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : doktoranduszok és fiatal kutatók tudományos kötete : scientific proceedings of PhD. students and young scientists. Ladislav Mura, Tomáš Dudáš, Marek Švec. = Fiatal kutatók 2018 Bratislava: Fakulta ekonómie a podnikania, 2018, S. 147-168 [CD-ROM]. ISBN 978-80-89453-46-7.

AED 002 MEZEIOVÁ, Adriana. A játékosítás fogalma, módszere az oktatásban = The definition of gamification, and its role in education. In: Mladí vedci 2019 = Fiatal kutatók 2019 = Young Scientists 2019 : zborník vedeckých príspevkov doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : doktoranduszok és fiatal kutatók tudományos kötete : scientific proceedings of PhD students and young scientists: zborník vedeckých príspevkov doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Ladislav Mura, László Józsa, Alena Andrejovská. = Fiatal kutatók 2019 Bratislava: Paneurópska vysoká škola, 2019, S. 137-146 [CD-ROM]. ISBN 978-80-89453-62-7.


AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 6


AFC 001 MEZEIOVÁ, Adriana a Andrea BENCSIK. Ľudské zdroje a vzdelávanie = Human resources and education. In: RELIK 2017 - Conference Proceedings: Reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti. Praha: VŠE, 2017, online, p. 305-315. ISBN 978-80-245-2238-8. WoS.

Hivatkozások:
2019  [4] VLACSEKOVÁ, D. Comparitive analysis of motivation of civil servants and public servants in the local state administration - case study of Slovakia. In Central European Journal of Labour Law and Personnel Management. ISSN 2644-4917, 2019, vol. 2, no. 1, p. 74-93.AFC 002 MEZEIOVÁ, Adriana. Gamifikácia ako nástroj vzdelávania 21. storočia = Gamification as a tool for education of the 21st century. In: RELIK 2018 = reproduction of human capital - mutual links and connections : the 11th international scientific conference: the 11th international scientific conference. Tomáš Löster, Jitka Langhamrová, Jana Vrabcová. = reproduction of human capital - mutual links and connections Praha: Oeconomica Publishing House, 2018, S. 270-281. ISBN 978-80-245-2281-4. WoS.

AFC 003 BENCSIK, Andrea, Adriana MEZEIOVÁ, Erika SERES HUSZÁRIK a Silvia TÓBIÁS KOSÁR. Higher Education Knowledge Transfer Based on Gamification. In: ICERI 2019 : conference proceedings : 12th International conference of education, research and innovation : Seville (Spain) 11-13 November 2019: conference proceedings : 12th International conference of education, research and innovation : Seville (Spain) 11-13 November 2019. eds. L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. Valencia: IATED, 2019, P. 3311-3320 [USB-key]. ISBN 978-84-09-14755-7. WoS.

AFC 004 MEZEIOVÁ, Adriana. Virtuálna generácia vo vysokoškolskom prostredí - jej potreby a požiadavky = Virtual Generation in the University Environment - Its Needs and Requirements. In: RELIK 2019 : the 12th international scientific conference : reproduction of human capital - mutual links and connections : 12. ročník mezinárodní vědecké konference RELIK 2019: the 12th international scientific conference : reproduction of human capital - mutual links and connections. Jitka Langhamrová, Tomáš Löster, Jana Vrabcová Langhamrová. Praha: Oeconomica Publishing House, 2019, online, s. 325-336. ISBN 978-80-245-2329-3. WoS.

AFC 005 MEZEIOVÁ, Adriana. Motivačné faktory generácie Z v kontexte rozvoja ľudských zdrojov. In: RELIK 2021 : conference proceedings: conference proceedings. Jitka Langhamrová, Jana Vrabcová. Praha: Prague University of Economics and Business, 2021, online, s. 491-501. ISBN 978-80-245-2429-0.

AFC 006 MEZEIOVÁ, Adriana, Endre HEVESI a Andrea BENCSIK. The Examination of the Spread and Disadvantages of Gamified Didactics. In: ICERI 2021 : 14th annual International Conference of Education, Research and Innovation: 14th annual International Conference of Education, Research and Innovation. Chova L. Gómez, Agustín López Martínez, Ignacio Candel Torres. Valencia: IATED, 2021, online, p. 4202-4210. ISBN 978-84-09-34549-6. DOI 10.21125/iceri.2021.


AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 4


AFD 001 MEZEIOVÁ, Adriana. A játékosítás oktatásbeli felhasználásának elméleti vizsgálata. In: Zborník 10. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 = A Selye János Egyetem 2018-as 10. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete: Gazdaságtudományi szekció : Sekcia ekonomických vied: Sekcia ekonomických vied. Bukor József, Korcsmáros Enikő. = A Selye János Egyetem 2018-as 10. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete: Gazdaságtudományi szekció Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018, S. 194-204 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-256-6.

AFD 002 MEZEIOVÁ, Adriana, Zsuzsanna SZEINER a Ádám SZOBI. Rugalmas munkavégzés - rugalmas juttatások. In: Zborník 10. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 = A Selye János Egyetem 2018-as 10. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete: "Project Life Management" szekció : Sekcia: "Project Life Management": Sekcia: "Project Life Management". Bukor József, Antalík Imrich. = A Selye János Egyetem 2018-as 10. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete: "Project Life Management" szekció Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018, S. 51-60 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-253-5.

AFD 003 MEZEIOVÁ, Adriana a Andrea BENCSIK. A játékosított tudásátadás igénye a felsőoktatásban. DOI 10.36007/3334.2019.233-243 In: 11. International Conference of J. Selye University : Pedagogical Sections: Pedagogical Sections. Bukor József, Nagy Melinda, Pukánszki Béla István, Csehiová Agáta, Józsa Krisztián, Szőköl István. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, online, s. 233-243. ISBN 978-80-8122-333-4.

AFD 004 MEZEIOVÁ, Adriana. Az Euró bevezetésének hatása a szlovák gazdaságra. In: Zborník 11. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho 2019 = A Selye János Egyetem 2019-es 11. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - "Tíz éve Euró Szlovákiában" szekció : Sekcia "Desať rokov Eura na Slovensku": Sekcia "Desať rokov Eura na Slovensku". Šeben Zoltán. = A Selye János Egyetem 2019-es 11. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - "Tíz éve Euró Szlovákiában" szekció Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, online, s. 42-51 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-339-6.


BAA Külföldi kiadóknál megjelent könyvjellegű szakmai publikációk
Bejegyzések száma: 1


BAA 001 MACHOVÁ, Renáta, Lilla FEHÉR, Zsuzsanna GÓDÁNY, Enikő KORCSMÁROS, Zoltán ŠEBEN, Erika SERES HUSZÁRIK, Silvia TÓBIÁS KOSÁR, Zsuzsanna TÓTH, Adriana MEZEIOVÁ, Tibor ZSIGMOND a Andrea BENCSIK. Gamifikácia a vzdelávanie manažérov: Inovatívne metódy vo vzdelávaní v teórii a v praxi. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2020. 194 s. [9,91AH]. ISBN 978-80-263-1575-9.

Hivatkozások:
2021  [3] MARINIČ, P. Expectation as Competence of Managers. In The current issues of business. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2021. ISBN 978-80-7556-093-3, p. 87.


 

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.

  
spam vedelem