SJE főmenü
prof. PhDr. František Alabán, CSc.
Név: prof. PhDr. František Alabán, CSc.
Kar: Tanárképző Kar
Tanszék: Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék
Beosztás: Egyetemi tanár
Iroda: T115
E-mail:
Telefon: +421 35 32 60 ***

Egyetemi tanulmányok
ELTE, Bölcsészettudományi Kar
magyar nyelv és irodalom - szlovák nyelv és irodalom
1969 - 1974
Rigorózus eljárás
PhDr.
Finnugor irodalom elmélete és története (magyar irodalom)
1978 - 1979
Doktori képzés (PhD.)
Comenius Egyetem, Pozsony
Magyar irodalom elmélete és története
1983 - 1984
Habilitáció
Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra
A magyar irodalom elmélete és története
1994
Professzori-inaugurációs folyamat
Eperjesi Egyetem, Filozófiai Kar, Prešov, Szlovákia
Irodalomtudomány
2006

Munkaviszonyok
Pedagógiai Kar/Pedagógiai Főiskola/Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra
adjunktus - docens, tanszékvezető - dékánhelyettes
1974 - 1996
Bél Mátyás Egyetem, Besztercebánya
professzor; tanszékvezető - dékánhelyettes-dékán
1996 - 2015
Selye János Egyetem, Tanárképző Kar
professzor
2015 -


Kutatási terület magyar irodalom,irodalomelmélet és -történet, kisebbségi magyar irodalmak, komparatisztika

Kutatási projektek
1/0029/14
VEGA
2014 -


1/0177/12
VEGA
2012 - 2014


1/0150/11
VEGA
2011 - 2013


1/0517/08
VEGA
2007 - 2010


bez evidenčného čísla
KEGA
2004 - 2007


1/3061/96
VEGA
1996 - 1997


II-06-01

1986 - 1990


II-06-01

1981 - 1985


IV-05-11/4

1981 - 1985A1 kategória - Tudományos monográfiaszerű könyv jellegű publikációk (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD)
Bejegyzések száma: 15
AAB Hazai kiadóknál megjelent tudományos monográfiák (15)

A2 kategória - Egyéb könyv jellegű publikációk (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI)
Bejegyzések száma: 7
BAA Külföldi kiadóknál megjelent könyvjellegű szakmai publikációk (1)
BCI Egyetemi jegyzetek és tansegédletek (5)
FAI Könyv jellegű szerkesztői munkák (1)

B kategória - Nemzetközi adatbázisban jegyzett folyóiratok, szerzői bozonylatok, szabadalmak és felfedezések (ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD, CDC, CDD, AGJ)
Bejegyzések száma: 0

C kategória - Egyéb recenzált publikációk (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BGH, CDE, CDF)
Bejegyzések száma: 25
ADE Külföldi nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (6)
ADF Hazai nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (7)
AEC Külföldi recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (1)
AED Hazai recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (1)
AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek (10)

N kategória - Egyéb nem recenzált publikációk (ADM, ADN, AEM, AEN, BDM, BDN, CBA, CBB)
Bejegyzések száma: 0

D kategória - Egyéb - a SZKOM által meghatározott kategóriákon kívüli publikációk
Bejegyzések száma: 0

Bejegyzések száma összesen: 47

Hivatkozások:

[3] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, külföldi publikációkban megjelent hivatkozások (12)
[4] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, belföldi publikációkban megjelent hivatkozások (10)
[6] Belföldi publikációkban megjelent bírálatok (3)
Összesen 25

Publikációk listája

AAB Hazai kiadóknál megjelent tudományos monográfiák
Bejegyzések száma: 15


AAB 001 ALABÁN, František. Irodalomközelben: Tanulmányok és kritikák. 1. vyd. Nitra: Pedagogická fakulta, 1992. 267 s. [13,15 AH]. ISBN 80-85183-68-4.

AAB 002 ALABÁN, František. Két költő nyomában: Az élményekben születő költői valóság. 1. vyd. Nitra: Vysoká škola pedagogická, 1995. 196 s. [10,93 AH]. ISBN 80-88738-86-5.

AAB 003 ALABÁN, František. Az irodalom lehetőségei: Tanulmányok és kritikák. 1. vyd. Dunajská Streda: Lilium Aurum, 1996. 217 s. ISBN 80-85704-68-4.

AAB 004 ALABÁN, František. Az irodalomértés horizontjai = Horizonty recepcie literatúry. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2000. 160 s. ISBN 80-8055-313-0.

AAB 005 ALABÁN, František. Az irodalom kontextusai = Kontexty literatúry. 1. vyd. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2002. 191 s. ISBN 80-8055-695-4.

AAB 006 ALABÁN, František. Interpretáció és integráció: Irodalmi összefüggések világában. 1. vyd. Bratislava: Madách-Posonium, 2002. 272 s. ISBN 80-7089-323-0.

AAB 007 ALABÁN, František. Irodalmi érték és sajátosság = Literárna hodnota a svojráznosť. 1. vyd. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2003. 135 s. ISBN 80-8055-864-7.

AAB 008 ŠENKÁR, Patrik. Možnosti interpretácie literárneho textu. 1. vyd. Nitra: UKF v Nitre, 2008. 98 s. ISBN 978-80-8094-362-2.

Hivatkozások:
2018  [3] HLAVATÁ, R. Epištolárny štýl a jeho jazykové východiská vo vybraných kázňach (publikovaných časopisecky) u vojvodinských Slovákov. In Úloha cirkvi v živote dolnozemských Slovákov. Nadlak : Vydavateľstvo - Editura Ivan Krasko, 2018. ISBN 978-973-107-134-3, p. 182-190.

2018  [4] VITÉZOVÁ, E. Interpretácia a metodické spracovanie povesti. In Eruditio- Educatio. ISSN 1336-8893, 2018, vol. 13, no. 2, p. 39-44.

2016  [3] HLAVATÁ, R. Dramatický text súčasného Vojvodinského divadla a jeho textová forma. In Divadelné múzy na Dolnej zemi. Nădlac : Vydavateľstvo Ivan Krasko, 2016. ISBN 978-973-107-119-0, p. 234, 237.

2016  [3] KOVÁČOVÁ, Z. Obraz hodnôt v prózach Dagmar Márie Anocovej alebo čo znamená byť spisovateľkou na Dolnej zemi. In In Honorem Dagmar Maria Anoca. Bucureşti : Editura Universitȃţii din Bucureşti, 2016. ISBN 978-606-16-0755-6, p. 224.

2016  [4] VITÉZOVÁ, E. Dieťa a kniha. Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2016. ISBN 978-80-8082-961-2, s. 21, 66.

2015  [4] KAMENČÍK, M. O necitlivosti k prírode v slovenskej budovateľkej poézií (ekokritický pohľad). In Rara Avis XII : Zborník z XII. medzinárodnej filologickej konferencie. Trnava : Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda, 2015. ISBN 978-80-8105-712-0, s. 241.

2014  [3] AMBRUŠ, I. M. Ešte v slovenskom jazyku. Nadlak : Ivan Krasko, 2014. ISBN 978-973-107-099-5, p. 139.

2012  [4] ALABÁNOVÁ, M. Čítanie s porozumením v základnej škole s menšinovým jazykom (s vyučovacím jazykom maďarským) : I. časť. Nitra : UKF, 2012. s. 8, 117. ISBN 978-80-558-0203-9.

2012  [4] KOVÁČOVÁ, Z. Výrazové prostriedky introspekci vnútra v krátkych prózach Dagmar Márie Anocovej : Interpretácia próz súčasnej dolnozemskej spisovateľky. In ČERVEŇÁK, A. Almanach Nitra 2012. Nitra: UKF, 2012, ISBN 978-80-8061-689-2, s. 287.

2012  [3] KOVÁČOVÁ, Z. Jazykové a štylistické indikátory magickosti a rozprávkovosti a invariant vnútra v krátkych prózach Dagmar Márie Anocy. In Romanoslavica : Serie noua. ISSN 0557-272X, 2012, roč. 48, č. 2, s. 173.

2012  [3] KOVÁČOVÁ, Z. Antropocentrizmus a archetypálnosť v tradičnej frazéme a v originálnej metafore v poviedkach Dagmar Márie Anocovej z aspektu holistickej teória jazyka. In Svedectvá slovenského dolnozemského bytia : aspekty zo slovenskej dolnozemskej kultúrnej histórie a kultúrnej antropológie. Zborník prác z rovnomenného medzinárodného seminára, ktorý sa konal v Nadlaku 16.-17. marca 2012. Nadlak: Vydavateľstvo Ivan Krasko, 2012. ISBN 978-973-107-083-4, s. 149.

2012  [4] KAPSOVÁ, E. Kultúrne kontakty v slovenskej a maďarskej vybranej publicistike v období dualizmu. In Jazykovo-literárno-historické dotyky slovenčiny a maďarčiny. Komárno : UJS, 2012. ISBN 978-80-8122-039-5, s. 95.

2011  [4] KOVÁČOVÁ, Z. Jazykové indikátory kresťanskej morálky v dielach Ladislava Ťažkého. In Interpretačný rozmer literárnych textov minulosti. Nitra : UKF, 2011. ISBN 978-80-8094-966-2, s. 333.

2011  [3] KOVÁČOVÁ, Z. Jazykové aspekty dolnozemskej prózy (interpretačná jazykovo-tematická analýza vybraných próz Dagmar Márie Anocovej). In Naše snahy (Plus). ISSN 1223-0405, Roč. 8, č. 2 (2011), s. 27.

2011  [6] MANDELÍKOVÁ, L. Z niektorých aspektov textu v priestore jeho interpretácie. In Sociálno-ekonomická revue. ISSN 1336-3727, 2011, č. 3, s. 86.

2011  [6] ORAVEC, T. Vieme interpretovať literárny text ? In Eruditio - Educatio. ISSN 1336-8893, 2011, roč. 6, č. 1, s. 73.

2011  [3] ANOCA, D. Slovenská literatúra v Rumunsku. Nadlak : Vydavateľstvo Ivan Krasko, 2010. ISBN 978-973-107-060-5, s. 275.

2011  [3] KOVÁČOVÁ, Z. Jazykové aspekty dolnozemskej prózy (Interpretačná jazykovo-tematická analýza vybraných próz Dagmar Márie Anocovej). In Svedectvá slovenskej dolnozemskej prózy. Nadlak : Vydavateľstvo Ivan Krasko, 2011. ISBN 978-973-107-072-8, s. 73.

2010  [4] KOVÁČOVÁ, Z. Význam jazykovej analýzy textu pre formovanie komunikačnej kompetencie. Nitra : UKF, 2010. ISBN 978-80-8094-695-1, s. 213.

2010  [3] ŠEBOVÁ, K. Skúsenosti zo stredoškolskej olympiády a z maturít zo slovenského jazyka a literatúry. In Ľudové noviny. ISSN 0456-829X, 20101, roč. 54, č. 28. s. 5.

2010  [3] BÍNA, D. Proměny mimetičnosti a jejich uchopování ve vědeckém a edukačním diskursu. In Od teorie jazyka k praxi komunikace IV. České Budějovice : Jihočeská Univerzita, 2010. ISBN 978-80-7394-204-5, s. 167.

2010  [3] AMBRUŠ, I. M. Ako píšeme a pre koho píšeme. In Naše snahy. 2010, roč. 7, č. 1, s. 46.

2009  [4] MANDELÍKOVÁ, L. K problematike jazykovej komunikácie a normy spisovného jazyka. História špeciálnej techniky. Trenčín : TUAD, 2009. ISBN 978-80-8075-401-3, s. 82.

2009  [6] VITÉZOVÁ, E. Kultúra a súčasnosť 7. Nitra : UKF, 2009. ISBN 978-80-8094-484-1, s. 191-192.

2009  [4] HLAVATÁ, R. Východiská k problematike historizmu v literárnovednom a lingvistickom výskume. In Ľudová prozaická tradícia vo svetle vied o kultúre a umení. Bratislava : SAV, 2009. ISBN 978-80-969992-8-6, s. 172.AAB 009 ALABÁN, František. Kontexty identity a literárnej hodnoty = Az identitás és az irodalmi érték kontextusai. 1. vyd. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2009. 140 s. ISBN 978-80-8083-779-2.

AAB 010 ALABÁN, František. Az emancipált kontextus: (Irodalom - Integráció - identitás). 1. vyd. Dunaszerdahely: NAP Kiadó, 2010. 168 s. ISBN 978-80-8104-027-6.

AAB 011 ALABÁN, František. Hungarológia és önismeret. 1. vyd. Dunaszerdahely: NAP Kiadó, 2012. 202 s. ISBN 978-80-8104-056-6.

AAB 012 ALABÁN, František. Fordítás és nyelvi kultúra = Preklad a jazyková kultúra. 1. vyd. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2014. 178 s. ISBN 978-80-557-0730-3.

AAB 013 ALABÁN, František. A kulturális identitás metamorfózisai. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016. 122 s. [7,27AH]. ISBN 978-80-8122-177-4.

AAB 014 ALABÁN, František. A valóság irodalmi motívumai - Tanulmányok a szlovákiai magyar irodalomról I. = Literárne motívy skutočnosti - Štúdie o maďarskej literatúre na Slovensku I. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017. 225 s. ISBN 978-80-8122-207-8.

AAB 015 ALABÁN, František. Önismeret és világlátás: Tanulmányok a szlovákiai magyar irodalomról II. Identitást formáló motívumok és változások a szlovákiai magyar irodalomban. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018. 248 s. ISBN 978-80-8122-246-7.


ADE Külföldi nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 6


ADE 001 ALABÁN, František. Identitás és értékek közvetítése: A szlovákiai magyar irodalom kapcsolatrendszeréhez. Nyelvünk és Kultúránk. Évf. 38, sz. 1 (2008), p. 75-82. ISSN 0133 2066.

ADE 002 ALABÁN, František. Identitás és értékek közvetítése: (a szlovákiai magyar irodalom kapcsolatrendszeréhez). Nyelvünk és Kultúránk. Évf. 39, sz. 1 (2009), s. 61-67. ISSN 0133-2066.

ADE 003 ALABÁN, František. A sajátosságok perspektívája: gondolatok régiónkról, a kulturális sokszínűségről és az európai integrációról. Nyelvünk és Kultúránk. Évf. 40, sz. 3 (2010), p. 47-56.

ADE 004 ALABÁN, František. Kontextus a magyar irodalom világában = Kontexty vo svete maďarskej literatúry. Nyelvünk és Kultúránk. Évf. 41, sz. 167 (2011), p. 59-65. ISSN 0133-2066.

ADE 005 ALABÁN, František. Nyelvhasználat és idegen szavak = Language use and foreign words. Alkalmazott nyelvészeti közlemények. Évf. 7, sz. 2 (2012), p. 7-15. ISSN 1788-9979.

ADE 006 ALABÁN, František. Nevek sorsa a változó időben = The Fate of Names in Time (Hungarian - Slovak context): Szlovák - magyar kontextus. Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények : interdiszciplináris tanulmányok : a Miskolci Egyetem BTK MFI Alkalmazott Nyelvészeti és Fordítástudományi Tanszékének kiadványa. Évf. 11, sz. 2 (2018), p. 195-203. ISSN 1788-9979.


ADF Hazai nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 7


ADF 001 ALABÁN, František. A valóság generációs emlékezete. Irodalmi Szemle. Évf. 51, sz. 5 (2008), p. 4-11. ISSN 1336-5088.

ADF 002 ALABÁN, František. Az értékek perspektívája: (Szempontok a közép-európai régió integrációjának és változó irodalmi kommunikációjának értelmezéséhez). Irodalmi Szemle. Évf. 51, sz. 9 (2008), p. 80-93. ISSN 1336 5088.

ADF 003 ALABÁN, František. Az irodalmi regionalizmus és a valóság generációs színei: Jegyzetek kisebbségi irodalmunk értelmezéséről a valóság tükrében. OPUS. Évf. 8, sz. 6 (2016), p. 85-97. ISSN 1338-0265.

ADF 004 ALABÁN, František. Történelem - oktatás - kulurális identitás: A magyar nyelvi és irodalmi önazonosság hatásaihoz. Opus. Évf. 8, sz. 2 (2016), p. 82-91. ISSN 1338-0265.

ADF 005 ALABÁN, František. Az érték, a recepció és az irodalomtudomány irányultsága: Észrevételek az irodalmi értékelés viszonyrendszeréről. Erdutio - Educatio. Évf. 12, sz. 1 (2017), p. 59-78. ISSN 1336-8893.

ADF 006 ALABÁN, František. A hungarológia intézményesített fórumai. Eruditio - Educatio: a Selye János Egyetem Tanárképző Karának tudományos folyóirata. Évf. 14, sz. 1 (2019), p. 19-28. ISSN 1336-8893.

ADF 007 ALABÁN, František. A hungarológia mint identitásképző interdiszciplináris tudomány. Eruditio - Educatio : Vedecký časopis Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne : a Selye János Egyetem Tanárképző Karának tudományos folyóirata : Research Journal of the Faculty of Education of J. Selye University. Roč. 13, č. 4 (2018), s. 5-13. ISSN 1336-8893.


AEC Külföldi recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 1


AEC 001 ALABÁN, František. Irodalmi érték és sajátosság: Vizsgálódások a kisebbségi magyar nemzeti irodalmak érték-lehetőségeinek kontextusában. In: Értékek, dimenziók a magyarságkutatásban. Budapest: MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság, P. 243-260. ISBN 978 963 508 565 1.


AED Hazai recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 1


AED 001 ALABÁN, František. Névadás és hatásérték: (Mozaikok az irodalmi névadás néhány értelmezéséből). In: Álnév és maszk az irodalomban. = Pseudonymy a masky v literatúre Banská Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2014, S. 47-58. ISBN 978-80-557-0751-8.


AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 10


AFD 001 ALABÁN, František. Nevek sorsa a változó időben. In: Az irodalmi álnév és maszk értelmezésének elmélete. = Teória interpretácie literárnej maky a pseudonym Banská Bystrica: Belianum, 2015, P. 87-96. ISBN 978-80-557-0880-5.

AFD 002 ALABÁN, František. Történelem - oktatás - kulturális identitás: A magyar nyelvi és irodalmi önazonosság hatásaihoz. In: Metamorfóza identity v literatúre a jazyku III.. = Az indentitás metamorfózisa irodalomban és nyelvben III. Banská Bystrica: Belianum, 2015, P. 34-47. ISBN 978-80-557-0951-2.

AFD 003 BAKA, Patrik. (A) János vitéz színeváltozása: Petőfi Sándor: János vitéz vs. Csurgó Csaba: Kukoricza. In: A Selye János Egyetem Nemzetközi Doktorandusz Konferenciája (2016): Tanulmánykötet. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, P. 184-198. ISBN 978-80-8122-206-1.

AFD 004 PLONICKÝ, Tomáš. A komáromi diákok olvasási szokásai. In: A Selye János Egyetem Nemzetközi Doktorandusz Konferenciája (2016): Tanulmánykötet. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, P. 119-131. ISBN 978-80-8122-206-1.

AFD 005 SZÉNÁSI, Lilla. Differenciálás a többszörös intelligencia segítségével, mint a katechézis egyik lehetséges válasza a Z generáció kihívásaira. In: A Selye János Egyetem Nemzetközi Doktorandusz Konferenciája: Tanulmánykötet. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, P. 601-612. ISBN 978-80-8122-206-1.

AFD 006 BUGÁR, Gergely. Emlékiratok modelljei - önéletírások modorai: (Határátlépések). In: A Selye János Egyetem Nemzetközi Doktorandusz Konferenciája (2016): Tanulmánykötet. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, P. 132-141. ISBN 978-80-8122-206-1.

AFD 007 ZOLCZER, Peter. Fordítói megoldások A hobbit című film magyar feliratában. In: A Selye János Egyetem Nemzetközi Doktorandusz Konferenciája (2016). Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, P. 323-331. ISBN 978-80-8122-206-1.

AFD 008 SZITÁS, Andrea. Gróf Gvadányi József és Fábián Julianna diskurzusának elemzése verses levelezésük tükrében: (Határátlépések). In: A Selye János Egyetem Nemzetközi Doktorandusz Konferenciája (2016): Tanulmánykötet. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, P. 76-88. ISBN 978-80-8122-206-1.

AFD 009 SZITÁS, Andrea. Gróf Gvadányi József és Fábián Julianna diskurzusának elemzése verses levelezésük tükrében. In: A Selye János Egyetem Nemzetközi Doktorandusz Konferenciája: Tanulmánykötet. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, P. 76-88. ISBN 978-80-8122-206-1.

AFD 010 NÉMETHOVÁ, Csilla. Líra-Test-Képek (Határátlépések). In: A Selye János Egyetem Nemzetközi Doktorandusz Konferenciája (2016). Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, P. 199-207. ISBN 978-80-8122-206-1.


BAA Külföldi kiadóknál megjelent könyvjellegű szakmai publikációk
Bejegyzések száma: 1


BAA 001 ALABÁN, František. Az irodalomértés táguló területei: Reflexív irodalomelméleti értekezés az irodalomértés horizontjairól. 1. vyd. Saarbrücken: GlobeEdit, 2017. 113 s. ISBN 978-3-330-80772-3.


BCI Egyetemi jegyzetek és tansegédletek
Bejegyzések száma: 5


BCI 001 ALABÁN, František. Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalomból (a kezdetektől a barokkig) = Antológia staršej maďarskej literatúry (od začiatkov po barok). 1. vyd. Nitra: Vysoká škola pedagogická, 1992. [21,61 AH]. ISBN 80-85183-65-X.

BCI 002 ALABÁN, František. Szöveggyűjtemény a magyar barokk irodalmából = Antológia maďarskej barokovej literatúry. 1. vyd. Nitra: Vysoká škola pedagogická, 1994. [23,22 AH]. ISBN 80-88738-24-5.

BCI 003 ALABÁN, František. Kommunikáció - nyelv - grammatika = Komunikácia - jazyk - gramatika: (Bevezetés a nyelvészeti tanulmányokba): (Úvod do jazykovedných štúdií). 1. vyd. Nitra: Vysoká škola pedagogická, 1995. [14,47 AH]. ISBN 80-88738-95-4.

BCI 004 ALABÁN, František. Antológia a középkor magyar irodalmából a magyar nyelv és irodalom szakos hallgatók részére = Antológia zo stredovekej maďarskej literatúry pre študentov odboru maďarský jazyk a literatúra. 1. vyd. Nitra: Pedagogická fakulta v Nitre, 1997. 111 s. ISBN 80-85183-65-X.

BCI 005 ALABÁN, František. Bevezetés a magyar hangtanba = Úvod do fonetiky maďarského jazyka. 1. vyd. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 1998. 65 s. ISBN 80-8055-159-6.


FAI Könyv jellegű szerkesztői munkák
Bejegyzések száma: 1


FAI 001 ALABÁN, František. Metamorfóza identity v literatúre a jazyku III. = Az identitás metamorfózisa irodalomban és nyelvben III.: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. 1. vyd. Banská Bystrica: Belianum, 2015. 162 s. ISBN 978-80-557-0951-2.
 

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.