Hlavné menu UJS

prof. Dr. József Poór, DSc.

prof. Dr. József Poór, DSc.
Meno: prof. Dr. József Poór, DSc.
Fakulta: Fakulta ekonómie a informatiky
Katedra: Katedra manažmentu
Pracovné zaradenie: Profesor
Kancelária: G314
E-mail:
Telefón: +421 35 32 60 614

Vysokoškolské vzdelanie
Ekonomická univerzita Karla Marxa v Budapešti
Ekonomika a manažment
1968 - 1972
Rigorózne konanie
Ekonomická univerzita Karla Marxa v Budapešti
PhDr Ekonomika a manažment
1973 -
Doktorandské štúdium
Maďarská akadémia vied, Budapešť
CSc Ekonomika a manažment
1983 -
Habilitácia
Univerzita Janus Pannonius Pécs
Habilitačné DrSc Ekonomické vedy
1994
Vymenúvacie-inauguračné konanie
Univerzita Janus Pannonius, Pécs
Univerzitný profesor - Ekonomické vedy
1998
Doktor vied
Maďarská akadémia vied, Budapešť
Doktor Maďarskej akadémie vied
2014

Pracovné pozície
Univerzita J. Selyeho
Univerzitný profesor - Ekonomické vedy
2007 -
Mercer s.r.o.
Konateľ
2002 - 2008
Hay s.r.o.
Konateľ
1991 - 2002
Diebold s.r.o.
Manžérsky konzultant
1987 - 1988
Docent
1986 - 1987
Univerzita Janusa Pannoniusa Pécs
Docent
1986 - 1985
Univerzita Janusa Pannoniusa Pécs
odborný asistent
1984 - 1973


Oblasť výskumu Medzinárodný manažment a Manažment ľudských zdrojov Medzinárodný manažment  

Výskumné projekty HR kompetencie v štyroch východoeurópskych krajinách

College of Austrian Chamber and Commerce
2014 - 2016

Zamestnávanie – atypické zamestnávanie v maďarsko-slovenskom pohraničí
project no. 11410052
Small Grants- Strategic Grants Visegrad Countries
2014 - 2014

Zamestnávanie – atypické zamestnávanie v maďarsko-slovenskom pohraničí – v oblastiach Komárno - Komárom a Štúrovo - Ostrihom

Közösen a jövő munkahelyeiért Alapítvány támogatta-Projekt finančne podpruje Nadácia Közösen a jövő
2012 - 2013

Transformácia riadenia ľudských zdrojov (RĽZ) v pobočkách nadnárodných spoločností
www.ceeirt-hrm.eu
CEEIRT
2008 - 2020

Výskum a analýza stratégií zamestnanosti v krajinách V4
1/0688/21
VEGA
2021 - 2023

Trendy a tendencie na trhoch práce v krajinách strednej a východnej Európy

PADOK
2018 - 2020

Vedomý manažment života
EFOP-5.2.2-17
EUROPÉER Foundation-Transnational cooperation
2018 - 2020

Prieskum Európskeho poradenstva pre manažment
www.feaco.org
Feaco (FederationEuropean Consulting Associations)
2010 - 2013

Hodnotenie inovačného potenciálu podnikateľskej siete v ranných etapách jej fungovania
1/0381/13
VEGA
2013 - 2013Skupina A1 - Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD)
Počet záznamov: 30
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách (4)
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (2)
ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách (11)
ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách (13)

Skupina A2 - Ostatné knižné publikácie (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI)
Počet záznamov: 31
ACA Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách (1)
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (1)
BCI Skriptá a učebné texty (2)
FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy...) (27)

Skupina B - Publikácie v karentovaných vedeckých časopisoch a autorské osvedčenia, patenty a objavy (ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD, CDC, CDD, AGJ)
Počet záznamov: 4
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch (4)

Skupina C - Ostatné recenzované publikácie (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BGH, CDE, CDF)
Počet záznamov: 240
ACC Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v zahraničných vydavateľstvách (2)
ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch (74)
ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch (11)
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (42)
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (25)
AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (4)
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (32)
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (14)
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií (10)
AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií (1)
BBA Kapitoly v odborných knižných publikáciách vydané v zahraničných vydavateľstvách (13)
BBB Kapitoly v odborných knižných publikáciách vydané v domácich vydavateľstvách (3)
BDE Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch (5)
BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch (1)
BEC  (1)
BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...) (2)

Skupina N - Ostatné recenzované publikácie (ADM, ADN, AEM, AEN, BDM, BDN, CBA, CBB)
Počet záznamov: 21
ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS (21)

Skupina D - Ostatné - mimo kategórií MŠSR
Počet záznamov: 24
AEE  (2)
AGI Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách (4)
BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (9)
EDJ Prehľadové práce, odborné práce, preklady noriem; odborné preklady v časopisoch, zborníkoch (1)
GAI Správy (1)
GHG Práce zverejnené spôsobom umožňujúcim hromadný prístup (3)
GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií (4)

Počet záznamov spolu: 350

Štatistika ohlasov:

[1] Citácie, resp. recenzie v zahr. publ. registrované v cit. indexoch (WoS, Scopus) (133)
[2] Citácie, resp. recenzie v domácich publ., registrované v cit. indexoch (WoS, Scopus) (1)
[3] Citácie v zahr. publikáciách, neregistrované v cit. indexoch (70)
[4] Citácie v domácich publ., neregistrované v cit. indexoch (17)
Spolu: 221

Menný zoznam publikácií:

AAA  Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
Počet záznamov: 4


AAA 001 POÓR, József. HR mozgásban: Nemzetköziesedés az emberi erőforrás menedzsmentben. 1. vyd. Budapest: MMPC, 2006. 345 s. [21,5 AH].

AAA 002 POÓR, József. Nemzetközi emberi erőforrás menedzsment. 1. vyd. Budapest: CompLex, 2009. 690 s. ISBN 978 963 224 975 9.

Ohlasy:
2018  [3] SZONDI, R. A globális karrier vizsgálatának lehetősége : The opportunity of analysing global career. In International Journal of Engineering and Management Sciences. ISSN 2229-6425, 2018, vol. 3 (2018), no. 4, p. 115-124.

2014  [4] RÁCZ, I. Területi koncentráció a regionális tudás, a területi identitás és a KFI tükrében (2008-2011). In Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2014. ISBN 978-80-8122-104-0, p. 290, 299.AAA 003 POÓR, József. Nemzetköziesedés és globalizáció az emberi erőforrás menedzsmentben. 3. prepr. vyd. Budapest: CompLex Kiadó, 2013. 499 s. ISBN 978 963 295 287 1.

Ohlasy:
2019  [4] DARUKA, M. Csak a hallgatók tanulnak a felsőoktatásban? - innovatív lehetőség a munkahelyi képzésben. In Neveléstudományi kutatások a Kárpát-medencei oktatási térben. Komárno : Selye János Egyetem, 2019. ISBN 978-80-8122-310-5, p. 294-303.

2018  [4] ZSIGMOND, T. - CSEREOVÁ, A. A mesterséges intelligencia szerepe a tudás szervezés folyamatában. In Selye e-studies. ISSN 1338-1598, 2018, vol. 9/2018, no. 2, p. 35-42.

2018  [3] SZONDI, R. A globális karrier vizsgálatának lehetősége : The opportunity of analysing global career. In International Journal of Engineering and Management Sciences. ISSN 2229-6425, 2018, vol. 3 (2018), no. 4, p. 115-124.

2018  [1] MACHOVÁ, R. - BENCSIK, A. - ŠIMONOVÁ, M. The driving forces of business - Innovation, success and human resources. In Hradec Economic Days. ISSN 2464-6059, 2018, vol. 8, no. 1, p. 592. WoSAAA 004 POÓR, József, D. Allen ENGLE, Jana BLŠTÁKOVÁ a Zuzana JONIAKOVÁ. Internationalisation of Human Resource Management: Focus on Central and Eastern Europe. 1. vyd. New York: Nova Science Publishers, 2017. 354 s. ISBN 978-1-53612-632-7.

Ohlasy:
2020  [2] LIŽBETINOVÁ, L. - HITKA, M. Gender motivation differences of Czech and Chinese employees. In periodica polytechnica social and management sciences. ISSN 1416-3837, 2020, vol. 28, no. 1, p. 48-58. SCOPUS

2019  [1] HITKA, M. - KUCHARČÍKOVÁ, A. - ŠTARCHOŇ, P. -et al. Knowledge and human capital as sustainable competitive advantage in human resource management. In Sustainability. ISSN 2071-1050, 2019, vol. 11, no. 18. SCOPUS

2019  [3] HITKA, M. - LORINCOVÁ, S. - GEJDOŠ, M. -et al. Management approach to motivation of white-collar employees in forest enterprises. In bioresources.com. ISSN 5488-5505, 2019, vol. 14, no. 3, p. 5488-5505.
AAB  Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 2


AAB 001 POÓR, József, Ladislav MURA, Mártonné KAROLINY, Štefan VÍGH a Norbert SZAKÁCS. Az emberi erőforrás menedzsment gyakorlata: Magyarország - Szlovákia 2011. 1. vyd. Komárno: EFUJS Komárno, 2012. 102 s. ISBN 978-80-8122-062-3.

AAB 002 ANTALÍK, Imrich, Tímea JUHÁSZ, Ildikó Éva KOVÁCS, Imre MADARÁSZ, József POÓR a Ingrid SZABÓ. Foglalkoztatás és atipikus foglalkoztatás Komárom-Komárno térségében. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013. 256 s. ISBN 978-80-8122-079-1.

Ohlasy:
2014  [3] OLÁH, J. - TERJÉK, L. A startmunka mintaprojekt elemzése Hajdúböszörmény városában. In A területi fejlődés dilemmái. Szeged : SZTE Gazdaságtudományi Kar, 2014. ISBN 978-963-306-344-6, p. 145, 151.
ABC  Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
Počet záznamov: 11


ABC 001 KOHONT, Andrej a József POÓR. Market Orientation and HRM. In: Human Resources Management Practices in the Organisations of the future. Plzeň: Aleš Čeněk s.r.o., 2011, P. 103-135. ISBN 978-80-7380-326-1.

ABC 002 KAZLAUSKAITÉ, Rüta, Ilona BUČIUNIENÉ, József POÓR, Zsuzsa KAROLINY, Ruth ALAS, Andrej KOHONT a Ágnes SZLÁVICZ. Human resource management in the Central and Eastern European Region. DOI 10.1057/9781137304438 In: Global Trends in Human Resource Management. London: Palgrave Macmillan, 2013, P. 103-122. ISBN 978-0-230-35483-8. WoS.

Ohlasy:
2018  [1] BERBER, N. - LEKOVIC, B. The impact of HR development on innovative performances in central and eastern European countries. In Employee relations. ISSN 0142-5455, 2018, vol. 40, no. 5, p. 762-786. SCOPUS

2018  [1] ALAS, R. - ELENURM, T. - KAARELSON, T. -et al. Management and leadership development needs: The case of Estonia. In Business and society: making management education relevant for the 21st century. Berlin : Springer., 2018. ISBN 978-331978855-5, p. 47-66. SCOPUS

2017  [1] DALTON, K. - BINGHAM, C. A social institutionalist perspective on HR diffusion: historical and cultural receptivity to HRM in a post-communist context. In International Journal of Human Resource Management. ISSN 0958-5192, 2017, vol. 28, no. 6, p. 825-851. WoS ; SCOPUS

2014  [1] KOHONT, A. - BREWSTER, C. The roles and competencies of HR managers in Slovenian multinational companies. In Baltic Journal of Management. ISSN 1746-5265, vol. 9, no. 3, p. 294-313, 2014. WoSABC 003 POÓR, József. International Human Resource Management (IHRM). In: Internationalisation and Globalisation in Human Resource Management - Focus on Central and Eastern Europe: Textbook and case compilation. Gödöllő: Szent István University, 2015, P. 51-75. ISBN 978-963-269-439-9.

ABC 004 POÓR, József, Ferenc FARKAS a Andrew GROSS. Strategic and Organisational Aspects of IHRM. In: Internationalisation and Globalisation in Human Resource Management - Focus on Central and Eastern Europe: Textbook and case compilation. Gödöllő: Szent István University, 2015, P. 75-98. ISBN 978-963-269-439-9.

ABC 005 POÓR, József a Katalin SZABÓ. The Internationalisation Aspects of Training and Staff Development. In: Internationalisation and Globalisation in Human Resource Management - Focus on Central and Eastern Europe: Textbook and case compilation. Gödöllő: Szent István University, 2015, P. 126-145. ISBN 978-963-269-439-9.

ABC 006 BENCSIK, Andrea, Katalin DOBRAI, Renáta MACHOVÁ, József POÓR, Ildikó MAROSI, Tímea JUHÁSZ a Péter SZÁRMES. TM kutatási eredmények és további nyitott kérdések. In: A tudásmenedzsment elméletben és gyakorlatban. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2015, P. 285-320. ISBN 978 963 05 9589 6.

ABC 007 POÓR, József, Gábor ERDŐHEGYI, Ágnes KIRÁLY, Gábor KORNAI, Kálmán TORMA, Péter FODOR a Anikó ILIÁS. A tanácsadás alapjai. In: Menedzsment-tanácsadási kézikönyv: innováció - megújulás - fenntarthatóság. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2016, P. 29-62. ISBN 978 963 05 9812 5.

ABC 008 POÓR, József, Zsuzsanna FARKASNÉ KURUCZ, Péter FODOR, Csaba KOLLÁR, Zsolt NEMESKÉRI a Ágnes TOKÁR-SZADAI. A tanácsadás folyamata. In: Menedzsment-tanácsadási kézikönyv: innováció - megújulás - fenntarthatóság. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2016, P. 89-126. ISBN 978 963 05 9812 5.

ABC 009 POÓR, József, András KOVÁCS, Ágnes MILOVECZ, Gergő SZERTICS a Andrew GROSS. A tanácsadás menedzselése. In: Menedzsment-tanácsadási kézikönyv: innováció - megújulás - fenntarthatóság. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2016, P. 152-177. ISBN 978 963 05 9812 5.

ABC 010 ERDŐHEGYI, Gábor, József POÓR, Ágnes SZLÁVICZ a Ágnes TOKÁR-SZADAI. A tanácsadás piaca, a tanácsadás szereplői. In: Menedzsment-tanácsadási kézikönyv: innováció - megújulás - fenntarthatóság. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2016, P. 63-88. ISBN 978 963 05 9812 5.

ABC 011 POÓR, József, Iris KASSIM, Gergely NÉMETH a György SZRETYKÓ. HR-tanácsadás. In: Menedzsment-tanácsadási kézikönyv: innováció - megújulás - fenntarthatóság. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2016, P. 457-476. ISBN 978 963 05 9812 5.


ABD  Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 13


ABD 001 POÓR, József. Appendices. In: Human Resource Management Issues and Challenges in Foreign Owned Companies: Central and Eastern Europe. Komárno: Univerzita J. Selyeho - Ekonomická fakulta, 2012, P. 303-308. ISBN 978-80-8122-047-0.

ABD 002 BARASIC, Anton, Mártonné KAROLINY, Györgyi KONTRA CSAPÓ a József POÓR. Croatia. In: Human Resource Management Issues and Challenges in Foreign Owned Companies: Central and Eastern Europe. Komárno: Univerzita J. Selyeho - Ekonomická fakulta, 2012, P. 54-89 [1,80 AH]. ISBN 978-80-8122-047-0.

ABD 003 ALAS, Ruth, József POÓR a Mártonné KAROLINY. Estonia. In: Human Resource Management Issues and Challenges in Foreign Owned Companies: Central and Eastern Europe. Komárno: Univerzita J. Selyeho - Ekonomická fakulta, 2012, P. 90-125 [1,75]. ISBN 978-80-8122-047-0.

ABD 004 POÓR, József. Hungary. In: Human Resource Management Issues and Challenges in Foreign Owned Companies: Central and Eastern Europe. Komárno: Univerzita J. Selyeho - Ekonomická fakulta, 2012, P. 126-171 [2,10]. ISBN 978-80-8122-047-0.

ABD 005 STOR, Marzena, Adam SUCHODOLSKI, József POÓR a Katalin DOBRAI. Poland. In: Human Resource Management Issues and Challenges in Foreign Owned Companies: Central and Eastern Europe. Komárno: Univerzita J. Selyeho - Ekonomická fakulta, 2012, P. 172-202 [1,50]. ISBN 978-80-8122-047-0.

ABD 006 KEREKES, Kinga, George PLESOIANU, Ferenc FARKAS a József POÓR. Romania. In: Human Resource Management Issues and Challenges in Foreign Owned Companies: Central and Eastern Europe. Komárno: Univerzita J. Selyeho - Ekonomická fakulta, 2012, P. 203-231 [1,10]. ISBN 978-80-8122-047-0.

ABD 007 NIKOLIČ, Milan, Ágnes SZLÁVICZ, Gizella SUSNYÁR STANGL a József POÓR. Serbia. In: Human Resource Management Issues and Challenges in Foreign Owned Companies: Central and Eastern Europe. Komárno: Univerzita J. Selyeho - Ekonomická fakulta, 2012, P. 232-263 [1,50]. ISBN 978-80-8122-047-0.

ABD 008 VOLOŠIN, Martin, József POÓR, Mártonné KAROLINY, Zoltán ŠEBEN a Silvia KOSÁR. Slovakia. In: Human Resource Management Issues and Challenges in Foreign Owned Companies: Central and Eastern Europe. Komárno: Univerzita J. Selyeho - Ekonomická fakulta, 2012, P. 264-302 [1,90]. ISBN 978-80-8122-047-0.

ABD 009 POÓR, József, Zsuzsa KAROLINY, Ruth ALAS, Katalin DOBRAI, D. Allen ENGLE a Ferenc FARKAS. Summary of the research. In: Human Resource Management Issues and Challenges in Foreign Owned Companies: Central and Eastern Europe. Komárno: Univerzita J. Selyeho - Ekonomická fakulta, 2012, P. 33-53. ISBN 978-80-8122-047-0.

ABD 010 POÓR, József, Katalin SZABÓ a Ildikó Éva KOVÁCS. Hungary. In: Human Resource Management Issues and Challenges in Foreign owned Companies: Central and Eastern Europe (2011-2013). Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015, CD-ROM, p. 34-55. ISBN 978-80-8122-151-4.

ABD 011 MACHOVÁ, Renáta, József POÓR, Martin VOLOŠIN, Imola JÓZSA a Zoltán ŠEBEN. Slovakia. In: Human Resource Management Issues and Challenges in Foreign owned Companies: Central and Eastern Europe (2011-2013). Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015, CD-ROM, p. 125-151. ISBN 978-80-8122-151-4.

ABD 012 POÓR, József, Ildikó KOVÁCS a Zoltán ŠEBEN. HR befolyásolók vizsgálata. In: HRM a nemzetközi cégeknél: HR-funkci átalakulása nemzetközi cégek helyi leányvállalatainál Magyarországon és a Kelet-európai régióban 2011-2013. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016, P. 15-64. ISBN 978-80-8122-180-4.

ABD 013 POÓR, József, Tímea JUHÁSZ, Katalin SZABÓ, Ildikó Éva KOVÁCS a Mártonné KAROLINY. Hungary [print]., 2017.


ACA  Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách
Počet záznamov: 1


ACA 001 POÓR, József a Kinga KEREKES. Humán erőforrás menedzsment. Kolozsvár: Kolozsvári Egyetemi Kiadó, 2010. 176 s. ISBN 978-973-595-110-8.


ACB  Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 1


ACB 001 POÓR, József, Erika SERES HUSZÁRIK a Ladislav MURA. Vállalatok nemzetközivé válásának elméleti háttere = Teoretické východiská internacionalizácie podnikov: Vedecká monografia - Monográfia Research Report. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012. 96 s. ISBN 978-80-8122-048-7.


ACC  Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v zahraničných vydavateľstvách
Počet záznamov: 2


ACC 001 VOLOŠIN, Martin, Mártonné KAROLINY, József POÓR, Silvia KOSÁR a Erika SERES HUSZÁRIK. Szlovákia. In: Átalakuló emberi erőforrás menedzsment a multinacionális cégek helyi leányvállalatainál Közép- és Kelet-Európában. Gödöllő: Szent István Egyetem, 2012, P. 215-253. ISBN 978-963-269-276-0.

ACC 002 POÓR, József a Mártonné KAROLINY. Emberierőforrás - gazdálkodás. In: Vezetés a közjó szolgálatában: Közpénzügyi gazdálkodás és menedzsment. Budapest: Typotex, 2017, P. 281-317. ISBN 978-963-2799-42-1.


ADC  Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Počet záznamov: 4


ADC 001 BERBER, Nemanja, Michael J. MORLEY, Ágnes SLAVIC a József POÓR. Management compensation systems in Central and Eastern Europe: a comparative analysis. International Journal of Human Resource Management. Vol. 28, no. 12 (2017), p. 1661-1689. ISSN 0958-5192. CCC, WoS, SCOPUS. IF (2016): 1,650. SNIP (2015): 0,923.

Ohlasy:
2019  [1] LATIFI, K.A.N. - LIM, S. Strategic human resource management in the Afghanistan Ministry of mines and petroleum: A network perspective. In Sustainability. ISSN 2071-1050, vol. 11, no. 14. WoS ; SCOPUS

2019  [1] PAPACHRISTOPOULOS, K. - XANTHOPOULOU, D. Functional meaning of rewards and interpersonal deviance in the workplace: the moderating role of basic psychological needs satisfaction. In International journal of business science and applied management. ISSN 1753-0296, vol. 14, no. 1, p. 1-16. SCOPUS

2018  [3] AZMAN, I. - ALI, M. H. - MAT, N. Administration of the Merit Pay Systems Enhancing Work Outcomes. In Asian Journal of Accounting and Governance. ISSN 2180-3838, vol. 9, p. 99-109.

2018  [1] BERBER, N. - LEKOVIC, B. The impact of HR development on innovative performances in central and eastern European countries. In Employee relations. ISSN 0142-5455, 2018, vol. 40, no. 5, p. 762-786. SCOPUSADC 002 LATUKHA, Marina, József POÓR, Ekaterina MITSKEVICH a Dmitry LINGE. Human resource management practices transferring from foreign firms to Russia: The case of MNCs subsidiaries. DOI 10.1016/j.jbusres.2019.03.020 Journal of business research. Vol. 108 (2020), p. 476-486. ISSN 0148-2963. CCC, WoS, SCOPUS.

Q WoS=Q1 Q Scopus=Q1

ADC 003 ZAHARIE, Monica, József POÓR, Patricia Iulia RATIU a Codruta Luminata OSOIAN. International assignments, human capital resources and MNC subsidiary performance in CEE countries. DOI 10.1108/MBR-08-2019-0094 Multinational Business Review. Vol. 28, no. 1 (2019), p. 65-85. ISSN 1525-383X. CCC, WoS, SCOPUS.

Q WoS=Q3 Q Scopus=Q1

ADC 004 POÓR, József, D. Allen ENGLE, Ildikó Éva KOVÁCS, Michael J. MORLEY, Kinga KEREKES, Agnes SLAVIĆ, Nemanja BERBER, Tímea JUHÁSZ, Monica ZAHARIE, Katerina LEGNEROVA, Zuzana DVOŘÁKOVÁ, Marzena STOR, Adam SUCHODOLSKI, Zoltán BUZÁDY a Ainur ABDRAZAKOVA. Multinationals and the evolving contours of their human management practices in Central and Eastern Europe and the former Soviet Union. DOI 10.1108/ER-01-2019-0082 Employee Relations : The International Journal. Vol. 42, no. 3 (2020), p. 582-608. ISSN 0142-5455. CCC, WoS, SCOPUS.

Q WoS=Q4 Q Scopus=Q2


ADE  Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
Počet záznamov: 74


ADE 001 POÓR, József. Az irodaautomatizálás - a termelékenységnövelés egyik eszköze. Ipargazdasági Szemle. Évf. 18, sz. 1-2 (1987), p. 235-243. ISSN 0133-6452.

ADE 002 BANGERT, David a József POÓR. Foreign involvement in the Hungarian economy: its impact on human resource management. The International Journal of Human Resource Management. Vol. 4, no. 4 (1993), p. 817-840. ISSN 0958-5192.

Ohlasy:
2020  [1] IWASAKI, I. - TOKUNAGA, M. Foreign direct investment in transition economies: Its determinants and macroeconomic impacts. In The Economics of Transition: Developing and Reforming Emerging Economies. London : Taylor and Francis, 2020. ISBN 978-042955552-7, p. 285-327. SCOPUS

2020  [1] HORIE, N. - KUMO, K. Human resource management in transition. In The Economics of Transition: Developing and Reforming Emerging Economies. London : Taylor and Francis, 2020. ISBN 978-042955552-7, p. 239 - 262. SCOPUS

2014  [1] IWASAKI, I. - TOKUNAGA, M. Macroeconomic Impacts of FDI in Transition Economies: A Meta-Analysis. In World Development. ISSN 0305-750X, 2014, vol. 61, p. 53-69. WoS ; SCOPUS

2011  [1] VAIMAN, V. - HOLDEN, N. Talent management in Central and Eastern Europe. In Global Talent Management. London : Taylor & Francis, 2011. ISBN 978-1-13523-445-4, p. 178-193. WoS

2010  [1] ORYSHCHENKO, V. Does Foreign ownership matter for enterprise training? Empirical evidence from transition countries. In Global Exchange and Poverty: Trade, Investment and Migration. Cambridge : University of Cambridge, 2010. ISBN 978-184720833-0, p. 269-290. SCOPUS

2005  [1] ZUPAN, N. - KAŠE, R. Strategic human resource management in European transition economies: Building a conceptual model on the case of Slovenia. In International Journal of Human Resource Management. ISSN 0958-5192, 2005, vol. 16, no. 6, p. 882-906. WoS ; SCOPUS

2001  [1] SUUTARI, V. - RIUSALA, K. Leadership styles in Central Eastern Europe: Experiences of Finnish expatriates in the Czech Republic, Hungary and Poland. In Scandinavian Journal of Management. ISSN 0956-5221, 2001, vol. 17, no. 2, p. 249-280. SCOPUS

2000  [1] VICKERSTAFF, S. A. - THIRKELL, J. E. M. Instrumental rationality and European integration: Transfer or avoidance of industrial relations institutions in central and eastern Europe? In European Journal of Industrial Relations. ISSN 0959-6801, 2000, vol. 6, no. 2, p. 237-251. WoS ; SCOPUS

1997  [1] WHITLEY, R. - HENDERSON, J. - CZABAN, L. Ownership, control and the management of labour in an emergent capitalist economy: The case of Hungary. In Organization. ISSN 1350-5084, 1997, vol. 4, no. 3, p. 409-432. WoS ; SCOPUS

1996  [1] SIMON, L. - DAVIES, G. A contextual approach to management learning: The Hungarian case. In Organization Studies. ISSN 0170-8406, 1996, vol. 17, no. 2, p. 269-289. WoS ; SCOPUSADE 003 BANGERT, David a József POÓR. The Evolution of Multinational Participation in Eastern Europe. DOI 10.1002/tie.5060350205 The International Executive. Vol. 35, no. 2 (1993), p. 95-186. ISSN 1520-6874.

ADE 004 POÓR, József, Zsuzsanna BARTA a Mártonné KAROLINY. "A közigazgatás hatékonyságát segítő HR menedzsment technikák és módszerek". Humánpolitikai Szemle. Évf. 17, sz. 9 (2006), p. 3-22. ISSN 0865-7009.

Ohlasy:
2010  [1] VILHELM, V. The energy balance of agricultural production and its political impacts. In Agrarian Perspectives. Prague : Czech University Life Sciences Prague, 2010. ISBN 978-80-213-2123-6, p. 181-199. WoSADE 005 POÓR, József, Zsuzsa KAROLINY a Ferenc FARKAS. Human Resource Management in Hungary in Light of Eastern European and Global Comparisons. EBS Review. No. 23 (2), 2007. ISSN 1406-0264.

Ohlasy:
2013  [1] FESTING, M. - SAHAKIANTS, I. Path-dependent evolution of compensation systems in Central and Eastern Europe: A case study of multinational corporation subsidiaries in the Czech Republic, Poland and Hungary. In Eurpean Management Journal. ISSN 0263-2373, 2013, vol. 31, no. 4, p. 373-389. WoS ; SCOPUS

2011  [1] DEWETTINCK, K. - REMUE, J. Contextualizing HRM in comparative research : The role of the Cranet network. In Human Resource Management Review. ISSN 1053-4822, 2011, vol. 21, no. 1, p. 37-49. WoS ; SCOPUS

2010  [1] FESTING, M. - SAHAKIANTS, I. Compensation practices in central and eastern european eu member states-An analytical framework based on institutional perspectives, path dependencies, and efficiency considerations. In Thunderbird International Business Review. ISSN 1096-4762, 2010, vol. 52, no. 3, p. 203-216. SCOPUS

2010  [1] KAZLAUSKAITE, R. - BUČIUNIENE, I. HR function developments in Lithuania. In Baltic Journal of Management. ISSN 1746-5265, 2010, vol. 5, no. 2, p. 218-241. WoS ; SCOPUSADE 006 POÓR, József. A román közszolgálati emberi erőforrás-menedzsment (HR) nemzetközi összehasonlításban. Közigazgatási szemle. Sz. 2 (2008), p. 72-92. ISSN 1788-9634.

ADE 007 POÓR, József. Az átalakuló román közszolgálati emberierőforrás-menedzsment. Vezetéstudomány. Évf. 39, sz. 7-8 (2008), p. 46-60. ISSN 0133-0179.

ADE 008 POÓR, József, Katalin KISS, András GROSS a Anna FRANCSOVICS. Kis- és középvállalkozások fejlődésének vizsgálata egy empirikus felmérés tükrében. Vezetéstudomány. Évf. 38., sz. 12 (2007), p. 35-42. ISSN 0133-0179.

ADE 009 GROSS, Andrew C. a József POÓR. The Global Management Consulting Sector. DOI 10.2145/20080408 Business Economics. Vol. 43, no. 4 (2008), p. 59-68. ISSN 0007-666X. SCOPUS. SNIP (2013): 0,385.

Ohlasy:
2018  [1] SAHIR, R - BRUTUS, S. A view of the role of expert in corporate consulting. In Consulting psyhology journal. ISSN 1065-9293, 2018, vol 70, no. 2, p. 95-112. SCOPUS

2018  [1] PEREIRA, L. F. - JERONIMO, C. M. - RAMOS, M. R. Management consulting business models a perspective of sustainability. In 2017 International Conference on Engineering, Technology and Innovation: Engineering, Technology and Innovation Management Beyond 2020: New Challenges, New Approaches, ICE/ITMC 2017 - Proceedings. Lisbon : Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2018, ISBN978-153860774-9, p. 29-35. SCOPUS

2017  [1] TKACZYK, B. A balanced approach to professional HRD consulting: Lessons from the field. In Global Business and Organizational Excellence. ISSN 1932-2054, 2017, vol. 36, no. 4, p. 6-16. SCOPUS

2016  [1] REINMOELLER, P. - ANSARI, S. The Persistence of a Stigmatized Practice: A Study of Competitive Intelligence. In British Journal of Management. ISSN 1045-3172, 2016, vol. 27, no. 1, p. 116-142. WoS ; SCOPUS

2016  [1] CIUMARA, T. - LUPU, I. Features and regional disparities of consultancy services in Romania. In Amfiteatru Economic. ISSN1582-9146, 2016, vol. 18, no. 41, p. 25-39. WoS ; SCOPUS

2014  [1] BOUSSEBAA, M. - STURDY, A. - MORGAN, G. Learning from the world? Horizontal knowledge flows and geopolitics in international consulting firms. In The International Journal of Human Resource Management. ISSN 0958-5192, 2014, vol. 25, no. 9, p. 1227-1242. WoS ; SCOPUS

2013  [1] ENGWALL, L. - KIPPING, M. Management Consulting: Dynamics, Debates, and Directions. In International Journal of Strategic Communication. ISSN 1553-118X , 2013, vol. 7, no. 2, p. 84-98. SCOPUS

2013  [1] RADNOR, Z. - O´MAHONEY, J. The role of management consultancy in implementing operations management in the public sector. In International Journal of Operations & Production Management. ISSN 0144-3577, 2013, vol. 33, no. 11-12, p. 1555-1578. WoS ; SCOPUS

2013  [1] STURDY, A. - WYLIE, N. -WIRGHT, C. Management consultancy and organizational uncertainty. In International Studies of Management and Organization. ISSN 0020-8825, vol. 43, no. 3, p. 58-73. SCOPUS

2012  [3] FRENKEL, M. - SHENHAV, Y. Management consulting in developing and emerging economies : towards a postcolonial perspective. In The Oxford Handbook of Management Consulting. New York : Oxford University Press, 2012. ISBN 978-0-19-923504-9, p. 510-511, 525.

2012  [3] STURDY, A. The future research agenda. In The Oxford Handbook of Management Consulting. New York : Oxford University Press, 2012. ISBN 978-0-19-923504-9, p. 471-472, 477.

2012  [1] BOUSSEVBAA, M. - MORGAN, G. - STURDY, A. Constructing Global Firms? National, Transnational and Neocolonial Effects in International Management Consultancies. In Organization Studies. ISSN 0170-8406, 2012, vol. 33, no. 4, p. 465-486. WOS ; SCOPUS

2012  [3] SAINT-MARTIN, D. Governments and management conultants : supply, demand, and effectiveness. In The Oxford Handbook of Management Consulting. New York : Oxford University Press, 2012. ISBN 978-0-19-923504-9, p. 449, 461

2011  [1] STURDY, A. Consultancy's consequences? A critical assessment of management consultancy's impact on management. In British Journal of Management. ISSN 1045-3172, 2011, vol. 22, no. 3, p. 517-530. SCOPUS

2011  [1] O´MAHONEY, J. Advisory Anxieties: Ethical Individualisation in the UK Consulting Industry. In Journal of Business Ethics. ISSN 0167-4544, 2011, vol. 104, no. 1, p. 101-113. WoS ; SCOPUS

2011  [1] BUONO, A. F. The Changing Paradigm of Consulting Adjusting to the Fast-Paced World INTRODUCTION. Charlotte : Information Age Publishing, 2011. p. IX-XXI. ISBN 978-1-61735-417-5. WoS

2008  [3] PEREIRA, L. F. - JERÓNIMO, C. M. - RAMOS, M. R. Management consulting business models. In The Global Management Consulting Sector. ISSN 0007-666X, 2008, vol. 43, no.4, 59-68.ADE 010 POÓR, József, Andrea BENCSIK, Iván FEKETE, Zoltán MAJÓ a Gyula LÁSZLÓ. Trendek és tendenciák a magyarországi állami egyetemek HR-rendszereinek továbbfejlesztése területén. Competitio. Évf. 7, sz. 2 (2008), p. 115-145. ISSN 1588-9645.

ADE 011 POÓR, József. Az emberierőforrás-menedzsment átalakulása a kelet-európai régióban. Vezetéstudomány. Évf. 40., sz. 7-8. (2009), p. 24-36. ISSN 0133-0179.

ADE 012 POÓR, József. Chindiai globális kihívások - hazai kilátások. Köz-gazdaság. Évf. 4., sz. 1. (2009), s 105-145. ISSN 1788-0696.

ADE 013 POÓR, József, Zsuzsa KAROLINY, Boróka V. MUSZTYNÉ BÁRTFAI, Zsuzsanna PÓTÓ a Ferenc FARKAS. Similarities and Differences of Human Resource Management in Private and Public Sector Organisations in the Light of New Public Management in International Comparison. Acta Oeconomica. Vol. 59, no. 2 (2009), p. 179-206. ISSN 0001-6373. WoS, SCOPUS. SNIP (2013): 0,531.

Ohlasy:
2015  [3] SAKDIYAKORN, M. - VORAVIVATANA, S. New Public Management from a Human Resource Perspective: The Case of Thailand. In Thai Journal of Public Administration. ISSN 0859-418X, 2015. vol. 13, no. 1, 127, 128, 147.

2015  [1] SZÁSZ, L - DEMETER K. Business models along supply chain position and servitisation: An empirical investigation of European manufacturers. In Acta Oeconomica. ISSN 0001-6373, 2015, vol. 65, no. 3, p. 367-391. WoS ; SCOPUS

2013  [1] REES, C. J. Human resource management in the public sector in developing countries. In Human Resource Management in the Public Sector. Cheltenham, UK ; Northampton, MA : Edward Elgar, 2013. ISBN 978-08-579-3732-2. p. 37-60. WoS ; SCOPUS

2011  [1] BAARSPUL, H. C. - WILDEROM, C. P. M. Do Employees Behave Differently In Public-vs Private-sector Organizations? : A state-of-the-art review. In Public Management Review. ISSN 1471-9037, 2011, vol. 13, no. 7, p. 967-1002. WoS ; SCOPUS

2011  [1] DEWETTINCK, K. - REMUE, J. Contextualizing HRM in comparative research : The role of the Cranet network. In Human Resource Management Review. ISSN 1053-4822, 2011, vol. 21, no. 1, p. 37-49. WoS ; SCOPUSADE 014 POÓR, József, Kinga KEREKES, Zoltán MAJÓ a Péter FODOR. A globális gazdasági és pénzügyi válság hatása a humán erőforrásokra Magyarországon. Közgazdász Fórum. Évf. 12, sz. 9 (2009), p. 3-14. ISSN 1582-1986.

ADE 015 POÓR, József a Iván FEKETE. A HR jövője: lehetséges válaszok. Személyügyi Hírlevél. Évf. 20, sz. 1 (2010), p. 38-47. ISSN 1215-7554.

ADE 016 POÓR, József, Péter FODOR a Tibor KISS. A válság hatása a HR-re és a tudásmenedzsmentre: Négy kelet-európai ország szervezeteinek empirikus vizsgálata alapján. Vezetéstudomány. Évf. 41, sz. 10 (2010), p. 2-19. ISSN 0133-0179.

ADE 017 POÓR, József, Allen ENGLE a Andrew GROSS. Human Resource Management Practices of Large Multinational Firms in Hungary, 1988-2005. DOI 10.1556/AOecon.60.2010.4.4 Acta Oeconomica. Vol. 60, no 4, (2010), p. 427-460. ISSN 0001-6373. WoS, SCOPUS. IF (2013): 0,083. SNIP (2013): 0,531.

Ohlasy:
2017  [3] POLJAŠEVIĆ, B. Z. - ILIĆ, G. - MILUNOVIĆ, D. Ownership Structure of the Organisation as a Determinant of Human Resource Management in the Context of Transition Countries. In Acta Economica. ISSN 1512-858X, 2017, vol. XV, no. 26, p. 75-101.

2017  [3]

2017  [1] AHWOREGBA, A. H. The Role of Local Context in Headquarters–Subsidiaries Relationships: A Global Analysis of the Literature. In Journal of East-West Business. ISSN 1066-9868, 2017, vol. 23, no. 1, p. 71-103. WoS ; SCOPUS

2017  [3] HASSAN, Z. - ABDUL-RAHMAN, A. - BASIT, ABDUL. The impact of psychological contract on organisational commitment: a study on public sector of Maldives. In Journal of Human Resource Management. ISSN 2453-7683, vol. XX, no. 2, p. 40.

2016  [1] GRILL, T. V. - MAHARJAN, M. P. - SEKIGUCHI, T. Human Resource Management of Japanese Companies in Hungary: How do Japanese and Hungarian Styles Blend?. In Journal of East-West Business. ISSN 10669868, 2016, vol. 22, no. 3, p. 145-167. SCOPUS

2015  [3] KOHONT, A. - SVETLIK, I. - BOGIČEVIĆ MILIKIĆ, B. The evolution of the personnel function in Slovenia and Serbia. In Teorija in Praksa. ISSN 0040-3598, 2015, vol. 52, no. 5, p. 925-941.

2015  [1] YI, X. - RONG, R. An international comparative study of the input-output efficiency of human resources of science and technology. In Acta Oeconomica. ISSN 0001-6373, 2015, vol. 65, p. 197-207. WoS ; SCOPUS

2015  [1] CSEH, M. - ROZANSKI, A. - NEMESKERI, Z. et al. HRD in Hungary and Poland. Oxford : Routledge, 2015. ISBN 978-0-203-38644-6, p. 492-504. WoS ; SCOPUS

2014  [1] KOHONT, A. - BREWSTER, C. The roles and competencies of HR managers in Slovenian multinational companies. In Baltic Journal of Management. ISSN 1746-5265, 2014, vol. 9, no. 3, p. 294-313. WoSADE 018 POÓR, József a George PLESOIANU. Human resource management under change in the Romanian civil service in an international context. Employee Relations. Vol. 32, no. 3 (2010), p. 281-309. ISSN 0142-5455. SCOPUS. SNIP (2013): 0,581.

Ohlasy:
2019  [1] COOMON, R. - GHEORGHE, I. Assessing strategic policy transfer in Romanian Public Management. In Public Policy and Administration. ISSN 0952-0767, 2019, vol. 34, no. 3, p. 287-307. WoS ; SCOPUS

2018  [1] RABENU, E. - TZINER, A. - OREN, L. -et al. HR strength as a mediator or a moderator in the relationship between HR practices and organizational innovation? The Romanian study. In Journal of East European managements studies. ISSN 0949-9181, 2018, vol. 23, no. 2, p. 203-233. SCOPUS

2017  [3] CLIPA, C. Positioning Romania on the European cluster map of strategic human resource management. In New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences. ISSN 2421-8030, no. 4, p. 137-145.ADE 019 KAROLINY, Zsuzsa, Ferenc FARKAS a József POÓR. In focus, Hungarian and Central Eastern European characteristics of human resource management - An international comparative survey. Journal For East European Management Studies. Vol. 14, no. 1 (2009), p. 9-47. ISSN 0949-6181. WoS, SCOPUS. IF (2015): 0,576. SNIP (2013): 0,846.

Ohlasy:
2021  [1] DIAZ-CARRION, R. - LÓPEZ-FERNANDEZ, M. - ROMERO-FERNANDEZ, P. M. Constructing an index for comparing human resources management sustainability in Europe. In Human Resource Management Journal. ISSN 0954-5395, 2021, vol. 31, no. 1, p. 120-142. WoS ; SCOPUS

2019  [3] SLAVIC, A. - BERBER, N. The role of training practice in improving organizational performance in selected countries of the Danube Region. In Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics. ISSN 1392-2785, 2019, vol. 30, no. 1, p. 81-93.

2017  [3] POLOŠKI VOKIĆ, N. - KOHONT, A. - SALVIĆ, A. Is there something as an ex-Yugoslavian HRM model? - sticking to the socialist heritage or converging with noeliberal practices. In Naše gospodarstvo our economy [online]. 2017, vol. 63, no. 4, p. 40-53. [cit. 2017-06-01]. Dostupné na internete: . ISSN 2385-8052.

2016  [3] COOKE, F. L. - VEEN, A. - WOOD, G. What do we know about cross-country comparative studies in HRM? A critical review of literature in the period of 2000-2014. In The International Journal of Human Resource Management. ISSN 0958-5192, 2016, vol. 28, no. 1, p. 196-233.

2016  [1] VOKIC, N.P. Fifteen Years of Strategic HRM Philosophy in Croatian Companies - has HR Department Evolved Into a Strategic Partner?. In Strategic Management. ISSN 1821-3448, 2016, vol. 21, no. 2, p. 37-44. WoS

2016  [1] ŠUŠNJAR, G. Š. - SLAVIC, A. - BERBER, N. et al. The role of human resource management in small and medium sized companies in Central-Eastern Europe. In Economic development and entrepreneurship in transition economies: Issues, obstacles and perspectives. Banja Luka : University of Banja Luka, 2016. ISBN 978-331928856-7, p. 205-229. SCOPUS

2016  [1] BERBER, N. - SLAVIC, A. Human resource (HR) outsourcing in European compensation management in the light of CRANET research. In Acta Polytechnica Hungarica. ISSN 1785-8860, 2016, vol. 13, no. 3, p. 207-225. WoS ; SCOPUS

2015  [1] CSEH, M. - ROZANSKI, A. - NEMESKERI, Z. et al. HRD in Hungary and Poland. Oxford : Routledge, 2015. ISBN 978-0-203-38644-6, p. 492-504. WoS ; SCOPUS

2015  [1] BAUER, D. Successful leadership behaviours in Slovak organizations’ environment – An introduction to Slovak implicit leadership theories based on GLOBE study findings. In Journal for East European Management Studies. ISSN 0949-6181, 2015, vol. 20, no. 1, p. 9-35. WoS ; SCOPUS

2014  [1] BERBER, N. - SUSNJAR, G. S. - SLAVIC, A. et al. Relationship between Corporate Social Responsibility and Human Resource Management - as New Management Concepts – in Central and Eastern Europe. In Inzinerine Ekonomika - Engineering Economics. ISSN 1392-2785, 2014, vol. 25, no. 3, p. 360-369. WoS ; SCOPUS

2013  [1] ALAS, R. - VANHALA, S. Converging and Diverging Trends in HRM between the Nordic Countries and Estonia. In PARRY, E. - STAVROU, E. - LAZAROVA, M. (eds.) Global Trends in Human Resource Management. Basingstone : Palgrave Macmillan, 2013. ISBN: 978-1-137-30443-8, p. 122-146. WoS

2012  [1] MORLEY, M. J., MINBAEVA, D., MICHAILOVA, S. The transition states of Central and Eastern Europe and the Former Soviet Union. In BREWSTER, C. - MAYRHOFER, W. (eds.) Handbook of research on comparative human resource management. Cheltenham : Edward Elgar Publishing, 2012. ISBN 978-1-84720-726-5, p. 550-575. WoS ; SCOPUS

2012  [1] DALTON, K. - DRUKER, J. Transferring HR concepts and practices within multinational corporations in Romania: The management experience. In European Management Journal. ISSN 0263-2373, 2012, col. 30, no. 6, p. 588-602. WoS ; SCOPUS

2011  [1] SZERB, L. - ULBERT J. A theoretical model of competitiveness and its application in the Hungarian SME sector. In RAPOSO, M (ed.) Entrepreneurship, growth and economic development : Frontiers in European entrepreneurship research. Cheltenham : Edward Elgar, 2011. ISBN 978-0-85793-467-3, p. 205-234. SCOPUS

2011  [1] FESTING, M. - SAHAKIANTS, I. Determinants of share-based compensation plans in Central and Eastern European public companies: An institutional analysis. In Journal for East European Management Studies. ISSN 0949-6181, 2011, vol. 16, no. 4, p. 338-357. WoS ; SCOPUS

2011  [1] MÜHLBACHER, J. - NETTEKOVEN, M. - KOVAC, J. Competency management in Slovenia: Paradoxes between development trends and drivers of change. In Journal for East European Management Studies. ISSN 0949-6181, 2011, vol. 16, no. 1, p. 75-90. SCOPUS

2011  [1] OMERZEL, D. G. - BILOSLAVO, R. - TRNAVČEVIČ, A. Knowledge management and organisational culture in higher education institutions. In Journal for East European Management Studies. ISSN 0949-6181, 2011, vol. 16, no. 2, p. 111-139. WoS ; SCOPUS

2011  [1] DEWETTINCK, K. - REMUE, J. Contextualizing HRM in comparative research : The role of the Cranet network. In Human Resource Management Review. ISSN 1053-4822, 2011, vol. 21, no. 1, p. 37-49. WoS ; SCOPUS

2010  [1] RICHBELL, S. - SZERB, L. - VITAI, Z. HRM in the Hungarian SME sector. In Employee Realations. ISSN 0142-5455, 2010, vol. 32, no. 3, p. 262-280. SCOPUSADE 020 POÓR, József a József SZRETYKÓ. Külső szolgáltatók a HR területén. Humánpolitikai szemle. Sz. 11 (2009), p. 3-13. ISSN 0865-7009.

ADE 021 POÓR, József a Péter FODOR. The impact of the Economic and Financial Crisis on HRM and Knowledge-Management in Hungary and Slovakia - Empirical Research 2008-2009. Acta Polytechnica Hungarica. Vol. 6, no 3 (2009), p. 69-91. ISSN 1785-8860. WoS, SCOPUS. IF (2012): 0,588. SNIP (2013): 0,828.

Ohlasy:
2019  [1] GUNNIGLE, P. - LAVELLE, J. - MONAGHAN, S. Multinational companies and human resource management in Ireland during recession: A retrospective from a highly globalized economy. In Thunderbird international business review. ISSN 1096-4762, 2019, vol. 61, no. 3, p. 481-489. SCOPUS

2018  [1] VOKIC, N. P. - KLINDZIC, M. - HERNAUS, T. Changing HRM practices in Croatia: Demystifying the impact of the HRM philosophy, the global financial crisis and the EU membership. In Journal of East European Management Studies. ISSN 0949-6181, 2018, vol. 23, no. 2, p. 323-344. SCOPUS

2018  [3] HAQ, A. U. The impact of multiple types of crises on human resource management among export oriented textile industry of Pakistan. In Recent Issues in Human Resource Management. ISSN 2520-3657, 2018, vol. 1, no. 1, p. 54-68.

2016  [1] LEON, R. D. Intellectual capital - source of competitiveness. In International Journal of Learning and Intellectual Capital. ISSN 1479-4853, 2016, vol. 13, no. 2-3, p. 149-166. SCOPUS

2014  [1] LEON, R. D. From intellectual capital to company's competitiveness. In IFKAD 2014. Matera : IKAM-INST, 2014. ISBN 978-88-96687-04-8, p.1075-1094. WoS

2014  [1] FANTANA, R. S. - MINCULETE, N. - PRECUP, R. E. Extension of Liskov Substitution Principle and Application to Curriculum Management. In Acta Polytechnica Hungarica. ISSN 1785-8860, 2014, vol. 11, no. 7, p. 25-42. WoS ; SCOPUS

2014  [1] LEON, R. D. From intellectual capital to company's competitiveness. In IFKAD 2014 : 9th International Forum on Knowledge Asset Dynamics : Knowledge and Management Models for Sustainable Growth. Matera : Univ Basilicata, 2014. ISBN:978-88-96687-04-8. WoS

2013  [1] GUNNINGLE, P. - LAVELLE, J. - MONAGHAN, S. Weathering the storm? Multinational companies and human resource management through the global financial crisis. In International Journal of Manpower. ISSN 0147-7720, 2013, vol. 34, no. 3, p. 214-231. WoS ; SCOPUS

2013  [1] POLAT, R. - NISAR, T. M. Financial Crisis and Changes in Firm Governance, Corporate Structure, and Boundaries. In Managerial and Decision Economics. ISSN 0143-6570, 2013, vol. 34, no. 6, p. 363-378. SCOPUS

2012  [1] SUCIU, M. C., IMBRISCA, C. - PICIORUS, L. Knowledge Management Creativity: Cause and Solution to the Financial Crisis. In Proceedings of the European Conference on Knowledge Management. ISSN 2048-8963, 2012, vol. 2, p. 1127-1134. WoS ; SCOPUS

2011  [1] SAWHNEY, S. ROHMETRA, N. Talent Crisis and its Impact on Organizational Commitment. In Proceedings of the 2nd review of management and economic engineering management conference : Management of Crisis or Crisis of Management?. ISSN 2247-8639, 2011, p. 362-367. WoS

2011  [1] DALLAGO, B. SME policy and competitiveness in Hungary. In International Journal of Entrepreneurship and Small Business. ISSN 1476-1297, 2011, vol. 13, no. 3, p. 271-292. SCOPUSADE 022 GROSS, Andrew C., József POÓR, Zoltán SIPOS a Emeric SOLYMOSSY. The multiple mandates of national park systems. DOI 10.1057/pb.2009.20 Place Branding and Public Diplomacy. Vol. 5, no. 4, (2009), p. 276-289. ISSN 1751-8040. WoS, SCOPUS. SNIP (2013): 1,008.

Ohlasy:
2018  [1] CHAN, C. - S. - MARAFA, L. M. - KONIJNENDIJK VAN DEN BOSCH, C. C. -et al. Starting conditions for the green branding of a city. In Journal of destination marketing and management. ISSN 2212-571X, 2018, vol. 10, p. 10-24. SCOPUS

2012  [1] BENNETT, N. - LEMELIN, R. H. - KOSTER, R. et al. A capital assets framework for appraising and building capacity for tourism development in aboriginal protected area gateway communities. In Tourism Management. ISSN 0261-517, 2012, vol. 33, no. 4, p. 752-766. WoS ; SCOPUS

2011  [1] GERTNER, D. Unfolding and configuring two decades of research and publications on place marketing and place branding. In Place Branding and Public Diplomacy. ISSN 1751-8040, 2011, vol. 7, no. 2, p. 91-106. SCOPUS

2011  [1] GERTNER, D. A (tentative) meta-analysis of the place marketing and place branding literature. In Journal of Brand Management. ISSN 1350-231X, 2011, vol. 19, no. 2, p. 112-131. SCOPUSADE 023 POÓR, József, Zsuzsa KAROLINY, Ruth ALAS a Elizabeta KIRILOVA VATCHHOVA. Comparative international human resource management (CIHRM) in the light of the Cranet Regional Research Survey in Transitional Economies. DOI 10.1108/01425451111142710 Employee Relations. Vol. 33, no. 4 (2011), p. 428-433. ISSN 0142-5455. WoS, SCOPUS. SNIP (2013): 0,581.

Ohlasy:
2018  [1] FARNDALE, E. - BREWSTER, C. - LIGTHART, P. -et al. The effects of market economy type and foreign MNE subsidiaries on the convergence and divergence of HRM. In Journal of International Business Studies. ISSN 0047-2506, 2017, vol. 48, no. 9, p. 1065-1086. WoS ; SCOPUS

2017  [1] FARNDALE, E. - BREWSTER, C. -LIGTHART, P. -et al. The effects of market economy type and foreign MNE subsidiaries on the convergance and divergence of HRM. In Journal of international business studies. ISSN 0047-2506, 2017, vol. 48, no. 9, p. 1065-1086. WoS ; SCOPUS

2016  [3] KAUFMAN, B. E. Globalization and convergence-divergence of HRM across nations: News measures, expanatory theory, and non-standard predictions from bringing in economics. In Human Resource Management Review. ISSN 1053-4822, 2016, vol. 2016, no. 26, p. 338-351.

2016  [1] KAUFMAN, B. E. Globalization and convergence–divergence of HRM across nations: New measures, explanatory theory, and non-standard predictions from bringing in economics. In Human Resource Management Review. ISSN 1053-4822, 2016, vol. 26, no. 4, p. 338-351. WoS ; SCOPUS

2016  [3] BREWSTER, C. - MAYRHOFER, W. - SMALE, A. Crossing the strams: HRM in multinational enterprises and comparative HRM. In Human resource management review. ISSN 1053-4822, 2016, vol. 26, no. 4, p. 285-297.

2015  [3] KOHONT, A. - SVETLIK, I. - BOGIČEVIĆ MILIKIĆ, B. The evolution of the personnel function in Slovenia and Serbia. In Teorija in Praksa. ISSN 0040-3598, 2015, vol. 52, no. 5, p. 925-941.

2015  [1] CSEH, M. - ROZANSKI, A. - NEMESKERI, Z. et al. HRD in Hungary and Poland. Oxford : Routledge, 2015. ISBN 978-0-203-38644-6, p. 492-504. WoS ; SCOPUS

2014  [1] KOHONT, A. - BREWSTER, C. The roles and competencies of HR managers in Slovenian multinational companies. In Baltic Journal of Management. ISSN 1746-5265, 2014, vol. 9, no. 3, p. 294-313. WoS

2013  [1] ALAS, R. - VANHALA, S. Converging and Diverging Trends in HRM between the Nordic Countries and Estonia. Basingstoke : Palgrave, 2013. P. 122-146. ISBN 978-1-137-30443-8. WoS

2013  [1] KAZLAUSKAITE, R. - BUCIUNIENE, I. - POÓR, J. et al. Human Resource Management in the Central and Eastern European Region. Basingstoke : Palgrave, 2013. p. 103-121. ISBN 978-1-137-30443-8. WoSADE 024 POÓR, József, Péter FODOR a Tibor KISS. Focus on the Impact of the Economic and Financial Crisis on the Human Resource Function - Four Eastern European Countries in the Light of Empirical Research in 2009. Acta Polytechnica Hungarica. Vol. 8, no. 1 (2011), p. 81-104. ISSN 1785-8860. WoS, SCOPUS. IF (2012): 0,588. SNIP (2013): 0,828.

Ohlasy:
2017  [1] GURKOV, I - MORGUNOV, E. - SAIDOV, Z. Robustness and flexibility of human resource management practices: The results of a repeated survey of Russian subsidiaries of multinational corporations. In Employee Relations. ISSN 0142-5455, 2017, vol. 39, no. 5, p. 594-625. WoS ; SCOPUS

2016  [3] GYENGE, B. - ZÉMAN, Z. - ZSARNÓCAI, S. J. Applying simulation in modelling a company´s economic processes. In Hungarian agricultural engineering. ISSN 0864-7410, 2016, vol. 2016, no. 29, p. 11-16.

2015  [1] CSEH, M. - ROZANSKI, A. - NEMESKERI, Z. et al. HRD in Hungary and Poland. Oxford : Routledge, 2015. ISBN 978-0-203-38644-6, p. 492-504. WoS ; SCOPUSADE 025 POÓR, József, Ferenc FARKAS, Katalin DOBRAI a Mártonné KAROLINY. Átalakuló emberierőforrás menedzsment a multinacionális vállalatok magyarországi leányvállalatainál 2008-2009. Vezetéstudomány. P. 18-28. ISSN 0133-0179.

ADE 026 POÓR, József. Evolution of HRM at foreign owned firms in Central and Eastern Europe (CEE) (2009-2010). Managerial Challenges of the Contemporary Society. Vol. 4 (2012), p. 97-101. ISSN 2069-4229.

Ohlasy:
2015  [3] KOHONT, A. - SVETLIK, I. - BOGIČEVIĆ MILIKIĆ, B. The evolution of the personnel function in Slovenia and Serbia. In Teorija in Praksa. ISSN 0040-3598, 2015, vol. 52, no. 5, p. 925-941.

2014  [1] KOHONT, A. - BREWSTER, C. The roles and competencies of HR managers in Slovenian multinational companies. In Baltic Journal of Management. ISSN 1746-5265, vol. 9, no. 3, p. 294-313, 2014. WoS

2014  [1] OSOIAN, C. - ZAHARIE, M. Recruitment for competencies in public and private sectors. In Transylvanian Review of Administrative Sciences. ISSN 1842-2845, 2014, no. 41E, p. 129-145. WoSADE 027 POÓR, József, Martin VOLOŠIN, Allen ENGLE, Renáta MACHOVÁ a Mártonné KAROLINY. Human resource management under changes at foreign subsidiaries in Slovakia in light of regional comparison. Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D. Vol. 18, no. 24 (2012), p. 137-151. ISSN 1211-555X.

ADE 028 DOBRAI, Katalin, Ferenc FARKAS, Zsuzsa KAROLINY a József POÓR. Knowledge Transfer in Multinational Companies - Evidence from Hungary. Acta Polytechnica Hungarica. Vol. 9, no. 3 (2012), p. 149-161. ISSN 1785-8860. WoS, SCOPUS. IF (2015): 0,544. SNIP (2013): 0,828.

Ohlasy:
2019  [1] ALSHAMSI, O. M. - AJMAL, M. M. Knowledge sharing in technology-intensive manufacturing organization: Analytic hierarchy process approach. In Business process management journal. ISSN 1463-7154, 2019, vol. 25, no. 5, p. 802-824. SCOPUS

2018  [1] STURDY, A. - O´MAHONEY, J. Explaining national variation in the use of management consulting knowledge : A framework. In Management Learning. ISSN 1350-5076, 2018, vol. 49, no. 5, p. 537-558. WoS ; SCOPUS

2017  [1] CAHYONO, E. - MUKHSAR, M. - ELASTIC, P. Dynamics of knowledge dissemination in a four-type population society. In Far east journal of mathematical sciences. ISSN 0972-0871, 2017, vol. 102, no. 6, p. 1065-1076. SCOPUS

2017  [1] CAHYONO, E. - MUKHSAR - ELASTIC, P. Dynamic of knowledge dissemination in a four-type population society. In Far East of Mathematical Sciences. ISSN 0972-0871, 2017, vol. 102, no. 6, p. 1065-1076. SCOPUS

2016  [1] BENGOA, D. S. - KAUFMANN, H. R. The Influence of Trust on the Trilogy of Knowledge Creation, Sharing, and Transfer. In Thunderbird International Business Review. ISSN 1096-4762, 2016, vol. 58, no. 3, p. 239-249. WoS ; SCOPUS

2016  [1] GRILL, T. V. - MAHARJAN, M. P. - SEKIGUCHI, T. Human Resource Management of Japanese Companies in Hungary: How do Japanese and Hungarian Styles Blend?. In Journal of East-West Business. ISSN 10669868, 2016, vol. 22, no. 3, p. 145-167. SCOPUS

2015  [3] ABDULAI, M. Transferring culture abroad: The case of vestas control systems. In Global Journal of Arts, Humanities and Social Sciences. ISSN 2052-6350, 2015, vol. 3, no. 8, p. 46-63.

2015  [1] CSEH, M. - ROZANSKI, A. - NEMESKERI, Z. et al. HRD in Hungary and Poland. Oxford : Routledge, 2015. p. 492-504. ISBN 978-0-203-38644-6. WoS

2015  [1] BENGOA, D. S. - CZINKOTA, M. R. - KAUFMANN, H. R. et al. A concerted effort to transfer knowledge within European MNCs. In European Journal of International Management. ISSN 1751-6757, 2015, vol. 9, no. 3, p. 288-305. WoS ; SCOPUS

2014  [1] JUCEVICIENE, P. - MOZURIUNIENE, V. The Organisation's Learning in the Multinational Company: What Kind of Knowledge Sources Does Influence It? In 5th European Conference on Knowledge Management (ECKM). Reading : Polytechnic Institute of Santarém, 2014. ISBN 978-1-910309-35-3, p. 499-507. WoS

2014  [3] HANNA, G. F. - HAMMOUD, M. S. The Impact of National Cultural Distance on Foreign Direct Investment in Iraq. In Global Journal of Management and Business Research. ISSN 0975-5853, 2014, vol. 14, no. 4, p. 1-7.

2014  [3] KILAR, W. Differentation of Visegrad Group International Corporations in Comparison to World´s Largest Corporations. In International Competitiveness in Visegrad Countries : Macro and Micro Perspectives. Graz : Fachhoschule Joanneum, 2014. ISBN 978-3-200-03673-4, p. 173, 185.

2013  [1] KABOK, J. - KIS, T. - CSULLOG, M. et al. Data Envelopment Analysis of Higher Education Competitiveness Indices in Europe. In Acta Polytechnica Hungarica. ISSN 1785-8860, 2013, vol. 10, no. 3, p. 185-201. WoS ; SCOPUSADE 029 POÓR, József, Silvia KOSÁR, Péter FODOR, Viktória TÓTH, Zoltán MAJÓ, Zsuzsanna CSIBA a Erika HUSZÁRIK. The impact of the crisis and recovery on HR and konwledge management in focus - a Hungarian-Slovakian comparison 2009. Periodica polytechnica, Social and Management Sciences. Vol. 20, no. 1 (2012), p. 29-44. ISSN 1416-3837. SCOPUS. SNIP (2013): 0,817.

Ohlasy:
2017  [3] MACHOVÁ, R. - MURA, L. - HAVIERNIKOVÁ, K. et al. The Entrepreneur's Network as a Cooperation Form of Entrepreneurship: Case of Slovakia. In Journal of Applied Economic Sciences. ISSN 2393-5162, 2017, vol. XII, no. 1 (47), p. 161, 169.ADE 030 POÓR, József, Gyula LÁSZLÓ, Jenő BEKE, Katalin ÓHEGYI a Tamás KOLBE. A cafeteria-rendszer továbbfejlesztésének lehetőségei: Múlt, jelen és jövő. Vezetéstudomány. Évf. 44, sz. 1.(2013), p. 2-29. ISSN 0133-0179.

ADE 031 POÓR, József, Renáta MACHOVÁ, Kinga KEREKES, Ágnes KIRÁLY a Taras VAS. Az X-Culture nemzetközi esettanulmány program tanulságai és tapasztalatai. Humánpolitika Szemle. Sz. szeptember-október, (2013), p. 13-23. ISSN 0865-7009.

Ohlasy:
2016  [4] BENCSIK, A. - CSANADI, A. - HORVATH-CSIKOS, G. et al. Health-awareness of Youngsters among Slovakian University Students. In Acta Oeconomica Universitatis Selye. ISSN 1338-6581, 2016, roč. 5, č. 2, s. 18.ADE 032 POÓR, József, Agnes SLAVIĆ, Anna SLOCINSKA, Kinga KEREKES, Monica ZAHARIE, Sonja FERENCIKOVA, Sinikka VANHALA, Ruth ALAS, Imrich ANTALÍK, Nemanja BERBER a Péter KOLLÁR. International research results on business ethics position - idealism and relativism in seven European countries. Managerial challenges of the contemporary society. Vol. 6 (2013), p. 29-34. ISSN 2069-4229.

ADE 033 POÓR, József, Tímea JUHÁSZ, Imrich ANTALÍK, Imre MADARÁSZ, Ingrid SZABÓ a Gabriella TAMÁSOVÁ. Traditional and Atypical Employment in Light of Empirical Data. Journal of Engineering Management and Competitiveness. Vol. 3, no. 2 (2013), pp. 50-55 [0,25 AH]. ISSN 2217-8147.

ADE 034 ANTALÍK, Imrich, Tímea JUHÁSZ, Imre MADARÁSZ, József POÓR, Ingrid SZABÓ a Peter PINNEL. Traditional and atypical employment in light of empirical data atypical employment - focus Hungary. Managerial challenges of the contemporary society. Vol. 5 (2013), pp. 1-5. ISSN 2069-4229.

ADE 035 POÓR, József, Katalin SZABÓ a Ildikó Éva KOVÁCS. A HR jellemzői külföldi tulajdonú cégek helyi leányvállalatainál.: öt kelet-európai országban végzett empirikus kutatás tükrében. Munkaügyi Szemle. Évf. 58, sz. 6 (2014), online, p. 38-47. ISSN 2064-3748.

ADE 036 POÓR, József, Györgyi LAKATOSNÉ SZUHAI, Silvia TÓBIÁS KOSÁR a Renáta MACHOVÁ. A munkaerő fluktuáció összehasonlító elemzése a magyar és a szlovák munkaerőpiacon. Munkaügyi Szemle. Évf. 58, sz. 5 (2014), p. 23-32. ISSN 0541-3559.

Ohlasy:
2016  [3] FENYVES, V. - KONDOROSI, F. - KEREZSI, D. et al. Vezetői döntést segítő információk a munkaerővándorlás sajátosságai alapján. In Controller Info. ISSN 2063-9309, 2016, 4. évf., 3. sz., 42-51. old.

2015  [3] FENYVES, V. - DAJNOKI, K. Controlling Opportunities in Area of the Human Resources Management. In Annals of the Oradea University. 1583-0691, vol. 2015, no. 1, p. 137-142.

2015  [4] FENYVES, V. - DAJNOKI, K. Controlling eszközök a humán erőforrás gazdálkodás területén. In Controller Info. ISSN 2063-9309, 2015, roč. III, č. 3., s. 68-73.ADE 037 ANTALÍK, Imrich, Tímea JUHÁSZ, Imre MADARÁSZ, József POÓR, Ingrid SZABÓ a Gabriella TAMÁS. Az atipikus foglalkoztatás gyakorlata szlovákiai és magyarországi munkavállalók körében végzett empirikus vizsgálat alapján. Munkaügyi Szemle. Évf. 58, sz. 1, (2014), online, p. 34-44. ISSN 0541-3559.

Ohlasy:
2020  [4] GÓDÁNY, Zs. - SZÉKELY, M. Atipikus foglalkoztatási formák ismerete Szlovákiában - vélemények tükrében. In 12th International Conference of J. Selye University. Economics Section. Conference Proceedings. Komárno : J. Selye University, 2020. ISBN 978-80-8122-375-4, p. 173-182.

2020  [3] GÓDÁNY, Zs. - SZÉKELY, M. Atypical forms of Employment in Slovakia Based on the Survey of Slovak Responsidents of Generations X, Y and Z. In The 13th International Scientific Conference RELIK 2020. Prague : Prague University of Economics and Business, 2020. ISBN 978-80-245-2394-1, p. 88.

2015  [3] DABIS, E. - FELEKY, G. - LŐRINCZI J. et al. Elemző tanulmány az új Munka Törvénykönyvének hatásvizsgálata. ,,A munkáért!" [online]. [cit. 03.02.2016]. Dostupné z: http://www.liganet.hu/news/8791/Az_uj_Mt._kutatas_osszefoglalo_tanulmany.pdf

2014  [3] SERES, A. Gazdasági szektorok, tevékenységek és a részmunkaidő alkalmazása közötti kapcsolat. In Munkaügyi Szemle. ISSN 0541-3559, 2014, 4. sz., LVIII. évf., 58-67. old.ADE 038 POÓR, József, Ildikó Éva KOVÁCS, Mártonné KAROLINY a Ágnes MILOVECZ. Külső HR-szolgáltatók összehasonlító vizsgálata a világ hat régiójában, közép-kelet-európai sajátosságokat keresve, két Cranet-felmérés alapján. Vezetéstudomány. Évf. 45, sz. október (2014), p. 17-30. ISSN 0133-0179.

ADE 039 GROSS, Andrew, József POÓR a Emeric SOLYMOSSY. The western ways of management consultancy:: shifting from credentials to competency and creativity. Pannon Management Review. Vol. 3, no. 3 (2014), p. 11-35. ISSN 2064-0188.

ADE 040 POÓR, József, Tímea JUHÁSZ, Zsolt HORBULÁK, Imre MADARÁSZ a Ingrid SZABÓ. Az atipikus foglalkoztatással szembeni attitűdök a gyermekkel rendelkező és a gyermektelen állástalan, szlovák és magyar nők körében. Munkaügyi Szemle. Évf. 59, sz. 5 (2015), online, p. 35-44. ISSN 2064-3748.

ADE 041 POÓR, József, Tímea JUHÁSZ, Zsolt HORBULÁK a Imre MADARÁSZ. Az atipikus foglalkoztatással szembeni attitűdök vizsgálata a szlovák és a magyar állástalanok dimenziójában. Munkaügyi Szemle. Évf. 59, sz. 3 (2015). ISSN 2064-3748.

ADE 042 POÓR, József, Tímea JUHÁSZ, Zsolt HORBULÁK, Imre MADARÁSZ a Ingrid SZABÓ. Az atipikus foglalkoztatással szembeni attitűdök vizsgálata a magyar és szlovák állástalanok körében. Marketing & Menedzsment. Évf. 50, sz. 1 (2016), p. 14-23. ISSN 1219-0349.

Ohlasy:
2021  [3] VÖRÖS, M. - FŰRÉSZ, D. I. A részmunkaidős foglalkoztatás hatékonyságának empirikus vizsgálata. In Közgazdasági Szemle. ISSN 0023-4346, 2021, vol. 68, p. 183.ADE 043 POÓR, József, Péter SASVÁRI, Krzysztof NESTEROWICZ, Eszter MONDA, Fares Fawzi M. ELDURSSI a Milan NIKOLIC. E-learning Management - Focus on Hungary, Serbia and Slovakia. Journal of Management and Financial Sciences. Vol. 9, no. 23 (2016), p. 93-122. ISSN 1899-8968.

ADE 044 POÓR, József, Péter KOLLÁR a Katerina LEGNEROVÁ. Evaluation of Ethical Position in Eight CEE Countries and Finland - Results of an Empirical Research. Journal of Eastern European and Central Asian Research. Vol. 3, no. 2 (2016), p. [1-11]. ISSN 2328-8272.

ADE 045 STOR, Marzena, József POÓR, Katalin SZABÓ, Ágnes SLAVIC, Monica ZAHARIE a Renáta MACHOVÁ. The Emerging Outline of Selected HRM Business Practices in MNC in Central Europe - The Empirical Research Findings. DOI 10.1515/joim-2016-0019 Journal of Intercultural Management. Vol. 3, no. 3 (2016), p. 105-136. ISSN 2080-0150.

Ohlasy:
2018  [3] STOR, M. Istotność i konfiguracja wybranych subfunkcji ZZL z perspektywy wyników uzyskiwanych przez polskie przedsiębiorstwa działające na rynkach międzynarodowych. In Zarządzanie i Finanse. ISSN 2084-5189, 2018, vol. 16, no. 1, p. 153-171.ADE 046 BARIŠIČ, Anton Florijan, József POÓR, Ildikó CSAPÓ a Ferenc ZSIGRI. Determinants of Management Consulting in Croatia and Hungary – Similarities and Differences in light of Market and Organisational Culture. Education for Entrepreneurship. online, vol. 7, no. 2 (2017), p. 161-174. ISSN 1849-7845.

ADE 047 CSAPÓ, Ildikó, József POÓR, Tímea JUHÁSZ a Andrea VISZTENVELT. Flexible Employment Forms in Different Companies Located in Budapest. Journal of Engineering Management and Competitiveness (JEMC). online, vol. 7, no. 1 (2017), p. 20-27. ISSN 2217-8147.

ADE 048 STOR, Marzena, József POÓR a D. Allen ENGLE. Juxtaposition of Organizational Competitive Factors and Performance Evaluation in Conjuction with Their Implications for HRM in MNCs: Part One, Contextual Review and Comparison of Central European and Polish Findings. DOI 10.1515/joim-2017-0015 Journal of Intercultural Management. Vol. 9, no. 3 (2017), p. 79-118. ISSN 2543-831X.

ADE 049 STOR, Marzena, D. Allen ENGLE a József POÓR. Juxtaposition of Organizational Competitive Factors and Performance Evaluation in Conjuction with Their Implications for HRM in MNCs: Part Two, Statistical Correlation Analysis within the Polish Findings. Journal of Intercultural Management. Vol. 9, no. 3 (2017), p. 119-143. ISSN 2543-831X.

ADE 050 POÓR, József, Csaba KOLLÁR, Zoltán SZIRA, Taras VAS a Erika VARGA. Central and Eastern European Experience of the X-Culture Project in Teaching International Management and Cross-Cultural Communication. DOI 10.2478/joim-2018-0001 Journal of Intercultural Management. Roč. 10, č. 1 (2018), s. 6-41. ISSN 1075-4253.

ADE 051 HEGEDŰS, Henrik, József POÓR a Szilvia SZABÓ. Civil szakmai szervezetek szerepvállalása a közszolgálati humán tőke innovációjában. Tudás Menedzsment. Évf. 19, sz. 2 (2018), p. 13-27. ISSN 1586-0698.

ADE 052 BERBER, Nemanja, Michael J. MORLEY, Agnes SLAVIĆ a József POÓR. Management compensation system in Central and Eastern Europe: a comparative analysis. DOI 10.1080/09585192.2016.1277364 International Journal of Human Resource Management = IJHRM. = IJHRM Roč. 28, č. 12 (2017), s. 1661-1689. ISSN 0958-5192.

ADE 053 BLŠTÁKOVÁ, Jana, Mártonné KAROLINY, Ildikó CSAPÓ, Ádám SZOBI a József POÓR. Practices of human resource management in light of cranet empirical research 2015–2016. DOI 10.2478/joim-2018-0005 Journal of Intercultural Management. Vol. 10, no. 1 (2018), p. 101-142. ISSN 2080-0150.

ADE 054 KAROLINY, Mártonné a József POÓR. A HR három évtizedes magyarországi fejlődésének főbb momentumai, nemzetközi összevetésre alkalmas empíriák tükrében = Key Moments of Three Decades of Hungarian HR Development, in Light of Internationally Comparable Practices. DOI 10.14267/VEZTUD.2019.12.13 Vezetéstudomány : budapesti Corvinus Egyetem, Corvinus School of Management havi szakfolyóirata : budapest management review. Évf. 50, sz. 12 (2019), p. 149-160. ISSN 0133-0179.

ADE 055 NÉMETHY, Krisztina a József POÓR. A jövő munkahelye az ipar 5.0 küszöbén. Munkaügyi Szemle. online, évf. 62, sz. 1 (2019), p. 9-17. ISSN 2064-3748 (online).

Ohlasy:
2021  [3] PATÓ GÁBORNÉ SZŰCS, B. - KOVÁCS, K. - ABONYI, J. A negyedik ipari forradalom hatása a kompetenciacserélődésre. In Vezetéstudomány / Budapest Management Review. ISSN 0133-0179, 2021, vol. 52, no. 1, p. 57, 58, 59, 67.ADE 056 POÓR, József, Tímea JUHÁSZ, Tamás HÁMORI, Péter KARÁCSONY, Renáta MACHOVÁ a Ildikó CSAPÓ. A munkaerőhiány néhány kérdése a közép-magyarországi régióban - empirikus vizsgálat alapján. DOI 10.18392/metsz/2018/4/1 Metszetek = Cross-sections : Társadalomtudományi folyóirat. = Cross-sections Évf. 7, sz. 4 (2018), p. 7-23. ISSN 2063-6415.

Ohlasy:
2020  [3] GELENCSÉR, M. - SZIGETI, O. - SZABÓ-SZENTGRÓTI, G. A feldolgozóipari munkavlállaók munkaerő-megtartása. In Vezetéstudomány. ISSN 0133-0179, 2020, vol. LI., no. 09, p. 67-79.ADE 057 POÓR, József, Ferenc ZSIGRI a Tamás SÓS. A német minta és a hazai gyakorlat a felsőoktatási duális képzés területén. Munkaügyi Szemle. online, évf. 62, sz. 6 (2019), p. 41-54. ISSN 2064-3748 (online).

ADE 058 POÓR, József, Tímea JUHÁSZ, Zoltán HAZAFI, Gábor SZAKÁCS a Ádám KOVÁCS. Az alkalmazottak fluktuációjának és munkaerőhiányának elemzése a közszférában egy országos empirikus kutatás tükrében. Opus et Educatio : online szakmai folyóirat. Vol. 6, no. 3 (2019), p. 310-324. ISSN 2064-9908.

Ohlasy:
2020  [3] GELENCSÉR, M. - SZIGETI, O. - SZABÓ-SZENTGRÓTI, G. A feldolgozóipari munkavlállaók munkaerő-megtartása. In Vezetéstudomány. ISSN 0133-0179, 2020, vol. LI., no. 09, p. 67-79.ADE 059 SZOBI, Ádám, Mártonné KAROLINY, Jana BLŠTÁKOVÁ a József POÓR. Empirikus vizsgálatok a magyarországi és szlovákiai emberi erőforrás menedzsment jellemzőinek alakulásáról (2016-2018). Munkaügyi Szemle. online, évf. 62, sz. 4 (2019), p. 14-31. ISSN 2064-3748 (online).

ADE 060 TÓTH, Katalin, Tímea JUHÁSZ, Ferenc ZSIGRI, Zoltán HAZAFI, Gábor SZAKÁCS, Ádám KOVÁCS a József POÓR. Labor Market Trends and Tendencies in Hungarian Public Sector in Light of an Empirical Research. Studia Mundi - Economica. Vol. 6, no. 3 (2019), p. 105-118. ISSN 2415-9395.

ADE 061 POÓR, József, Péter KOLLÁR, Ildikó KOVÁCSOVÁ, Péter FARKAS, Katalin TÓTH, Csilla SUHAJDA, Andrea VISZTENVELT a Katalin SZABÓ. The Effectiveness of Training in Hungary int he Light of International Trends. Politische Psychologie : Journal of Political Psychology. Vol. 7, no. 1 (2019), p. 87-110. ISSN 2193-3243.

ADE 062 POÓR, József, Ildikó CSAPÓ, Ildikó Éva KOVÁCS, Zsuzsa KAROLINY, Khaloud ALSULAITI, Anton Florijan BARISIC a Eric J. SANDERS. Trends in the Management Consulting of HRM Services in the Light of Empirical Researches. Vadyba/Journal of Management. Vol. 34, noč. 1 (2019), p. 47-58. ISSN 1648-7974.

ADE 063 POÓR, József, Krisztina SCHOTTNER, Annamária FRAJNA PILLER, János HÁRSKÚTI a Dániel KIS-KÁLMÁN. Változások az emberi erőforrás menedzsmentben a digitális transzformáció útján a Magyarországi empirikus kutatás tükrében. Munkaügyi Szemle. online, évf. 62, sz. 2 (2019), p. 8-14. ISSN 2064-3748 (online).

Ohlasy:
2019  [4] KURUCZ, A. - KOLOCZ, I. Külföldi munkavállalók a magyar vállalatoknál - egy nagyvállalati példa. In Sekcia "pracovný trh a manažment ľudských zdrojov" - Zborník XI. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho 2019, 2019. ISBN 978-80-8122-340-2, p. 100-115.ADE 064 KAROLINY, Mártonné, József POÓR, Ildikó Éva KOVÁCS, Gábor BALOGH, Istvánné BORGULYA, Ildikó CSAPÓ, Györgyi GÁBRIELNÉ TŐZSÉR, B. Csaba ILLÉS, Zsolt NEMESKÉRI, Norbert SIPOS, Zsuzsanna SZEINER, Katalin TÓTH, György UGRÓSDY a Szergej VINOGRADOV. A közép-kelet-európai HR alakulásának empirikus bizonyítékai nemzetközi összehasonlításban (2004-2016) - 1. rész = Empirical evidences of the HRM evolution in Central and Eastern Europe in international comparison (2004-2016) - Part 1. Tér - gazdaság - ember : a Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karának tudományos folyóirata : Academic journal of Széchenyi Isván University Kautz Gyula Faculty of Economics. Évf. 8, sz. 1 (2020), p. 9-32. ISSN 2064-1176.

ADE 065 ANTALÍK, Imrich, Ildikó CSAPÓ, Péter KARÁCSONY, Ádám KOVÁCS a József POÓR. A magyarországi munkaerőpiac átalakulásának okai egy hazai empirikus kutatás tükrében. DOI 10.3311/ope.407 Opus et Educatio : online szakmai folyóirat. Vol. 7, no. 4 (2020), p. [1-12]. ISSN 2064-9908.

Ohlasy:
2021  [3] BALOGH, R. - KARDOS, M. V. - BÁCSNÉ BÁBA, É. Az y és z generáció munkahelyválaztásának szempontjai. In Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok. ISSN 1788-7593, 2021, vol. 16, no. 1–2, p. 59.ADE 066 BALOGH, Gábor, Zsolt KIRÁLY, Andrea KÓPHÁZI, Andrea KÓPHÁZI a József POÓR. A magyarországi országos KoronaHR kutatási projekt céljai, módszerei és első tapasztalatai. Új Munkaügyi Szemle : Az emberi erőforrással foglalkozók szakfolyóirata. online, évf. 1, sz. 4 (2020), p. 2-7. ISSN 2677-1306.

ADE 067 POÓR, József, Ildikó Éva KOVÁCS, Szilvia SZABÓ, Ildikó SZŰTS, László FATA a Jenő BEKE. Cafeteria-juttatások Magyarországon egy 2020. januári kutatás tükrében. Munkaügyi Szemle. Roč. 1, č. 2 (2020), s. 66-77 [online]. ISSN 2064-3748 (online).

ADE 068 SZEINER, Zsuzsanna, Ladislav MURA, Zsolt HORBULÁK a József POÓR. Menedzsmenttanácsadási trendek a szomszédos Szlovákiában = Trends and Tendencies in Management Consulting in Neighboring Slovakia - in Light of Global and Regional Trends: Globális és regionális tendenciák tükrében. Vezetéstudomány : budapesti Corvinus Egyetem, Corvinus School of Management havi szakfolyóirata : budapest management review. Évf. 51, sz. 1 (2020), p. 71-82. ISSN 0133-0179.

Ohlasy:
2021  [3] BENCSIK, A - GÓDÁNY, Zs. - MÁTHÉ, M. Az interim menedzser szerepe a tudásmenedzsment-folyamatban. In Vezetéstudomány. ISSN 0133-0179, vol. 52, no. 2, p. 49.

2020  [3] VARGA-TOLDI, K. - VERES, Z. A vezetési tanácsadói szerepek változása – szakirodalmi kitekintés és empirikus eredmények. In Vezetéstudomány. ISSN 0133-0179, vol. 51, no. 7-8, p. 14, 19, 20.ADE 069 TÓTH, Arnold, Szilvia SZABÓ, Botond KÁLMÁN a József POÓR. A foglalkoztatottság alakulása a magyar gazdaság szektoraiban a COVID-19 járvány következtében. Új Munkaügyi Szemle : Az emberi erőforrással foglalkozók szakfolyóirata. online, évf. 2, sz. 1 (2021), p. [1-22]. ISSN 2677-1306.

ADE 070 PATÓ, Gáborné, Krisztina DAJNOKI, Klaudia KOVÁCS, Zsolt KŐMŰVES, Judit GROTTE, Szilvia SZABÓ, István KUNOS, Gabriella METSZŐSY, Henrik HEGEDŰS, Péter KARÁCSONY a József POÓR. A HR válasza a koronavírus-járvány okozta kihívásokra = HR ́s Response to the Coronavirus Epidemic Challenges. DOI 10.14267/VEZTUD.2021.09.01 Vezetéstudomány : budapesti Corvinus Egyetem, Corvinus School of Management havi szakfolyóirata : budapest management review. Vol. 52, no. 8-9 (2021), p. 2-17. ISSN 0133-0179.

ADE 071 SZEINER, Zsuzsanna, Ádám KOVÁCS, Tibor ZSIGMOND a József POÓR. Consulting during the coronavirus in the light of an empirical survey in Hungary. DOI 10.5937/StraMan2104004S Strategic Management : the International Journal of Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management. Vol. 26, no. 4 (2021), p. 4-14. ISSN 1821-3448.

ADE 072 POÓR, József, Imrich ANTALÍK, D. Allen ENGLE, Tímea JUHÁSZ, Vilmante KUMPIKAITE-VALIUNIENE, Zivile STANKEVICIUTE, Ádám KOVÁCS, Péter KARÁCSONY, Kinga KEREKES, Monica ZAHARIE, Agnes SLAVICA, Nemanja BERBER, Zsuzsanna SZEINER, Zdeněk CAHA, Barbara COVARRUBIAS VENEGAS, Zsolt HORBULÁK, Endre HEVESI a Péter SZITÁS. Labor shortage in seven central and eastern european countries in transition: before and during COVID 19. Journal of Corporate Governance Research. Vol. 5, no. 1 (2021), p. 62-92. ISSN 1948-4658.

ADE 073 POÓR, József, Péter SASVÁRI, Zsigmond SZALAY, István PETŐ, Norbert GYURIÁN, Csilla SUHAJDA a Ferenc ZSIGRI. The Implementation and Management of E-Learning in Companies - The State of E-Learning in Hungary Based on Empirical Research = Implementacija i upravljanje e-učenjem u preduzećima - stanje e-učenja u Mađarskoj bazirano na empirijskom istraživanju. DOI 37.018.43:004.738.5(439) Journal of Engineering Management and Competitiveness = JEMC. = JEMC Vol. 10, no. 1 (2020), p. 3-14. ISSN 2334-9638.

Ohlasy:
2020  [1] ALFALLAJ, F. S. S. E-Learning Challenges in Saudi Arabia: Exploration of Factors with special reference to EFL. In TESOL International Journal. ISSN 2094-3938, 2020, vol. 15, no. 3, p. 20-40. SCOPUSADE 074 KAROLINY, Mártonné, József POÓR a Györgyi SPISÁK. Az emberierőforrás-menedzselés az üzleti szférában: Tapasztalatok magyarországi nagyvállalatoknál. Vezetéstudomány. Évf. 31, sz. 5 (2000), p. 13-22. ISSN 0133-0179.

Ohlasy:
2006  [3] BÁCSI, K. - SZŐTSNÉ KOVÁCS, K. - TAKÁCS, S. - et al. Emberi erőforrás menedzsment, leadership és versenyképesség. In Versenyképesség kutatások műhelytanulmány-sorozat. ISSN 1787-1891, 2006, no. 39, p. 12, 22, 25.
ADF  Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
Počet záznamov: 11


ADF 001 KOSÁR, Silvia, József POÓR, Ingrid SZABÓ, Viktória TÓTH, Péter FODOR a Zoltán MAJÓ. Emberi erőforrás menedzsment a krízis és a kilábalás idején a Szlovák Köztársaságban: Egy empirikus felmérés tükrében. E-studies. Roč. 2, č. 1 (2011), s. 1-29. ISSN 1338-1598.

ADF 002 VAS, Taras, Renáta MACHOVÁ a József POÓR. Skúsenosti z medzinárodného programu "X-Culture". Acta Oeconomica Universitatis Selye. Roč. 1, č. 2 (2012), s. 229-236. ISSN 1338-6581.

ADF 003 POÓR, József, Renáta MACHOVÁ, Kinga KEREKES a Monica ZAHARIE. The new trends of Human Resource Management at the local subsidiaries of multinational companies - in focus Hungary, Romania and Slovakia. Selye e-studies. Roč. 4, č. 3 (2013), s. 4-14. ISSN 1338-1598.

ADF 004 ANTALÍK, Imrich, Tímea JUHÁSZ, Imre MADARÁSZ, József POÓR a Ingrid SZABÓ. A magán és az állami szervezetek hozzáállása az atipikus foglalkoztatáshoz válság idején [elektronický zdroj] = Attitudes of privately and publicly owned organizations towards atypical employment in crisis time., 2014.

ADF 005 POÓR, József, Jenő BEKE, Gyula LÁSZLÓ, Katalin ÓHEGYI, Zoltán ŠEBEN a Agneš SLAVIČ. Evolution of Cafeteria Systems - Past - Present and Future. Selye e-studies. Roč. 5, č. 1 (2014), online, s. 4-31. ISSN 1338-1598.

ADF 006 POÓR, József, Imrich ANTALÍK, Péter KOLLÁR, Ruth ALAS, Katalin SZABÓ, Kinga KEREKES a Agnes SLAVIĆ. Üzleti etika - fókuszban észak-dél és közép-kelet-európai összehasonlítások. Selye e-studies [elektronický zdroj]. Roč. 5, č. 1 (2014), online, s. 51-61. ISSN 1338-1598.

ADF 007 POÓR, József, Zsolt HORBULÁK, Helena STRÁŽOVSKÁ, Imrich ANTALÍK, Miklós DÚS, Györgyi GÁBRIELNÉ TŐZSÉR, Tímea JUHÁSZ, Csaba KOLLÁR, Ildikó Éva KOVÁCS, Imre MADARÁSZ, Ľubomíra STRÁŽOVSKÁ, Ingrid SZABÓ, Katalin SZABÓ a Szergej VINOGRADOV. Atypické zamestnávanie na maďarsko-slovenskom pohraničí. Perspektívy - časopis o ekonomickom dianí. Roč. 1, č. 1 (2015), p. 22-37. ISSN 1339-8245.

ADF 008 POÓR, József, Ildikó Éva KOVÁCS, Imrich ANTALÍK, Tímea JUHÁSZ, Ingrid SZABÓ, Zsolt HORBULÁK, Imre MADARÁSZ, Györgyi GÁBRIELNÉ TŐZSÉR, Szergej VINOGRADOV, Helena STRÁŽOVSKÁ, Miklós DÚS a Csaba KOLLÁR. Foglalkoztatás - atipikus foglalkoztatás magyar és szlovák vállalatoknál longitudinális vizsgálatok tükrében = Employment - atypical employment by Hungarian and Slovak companies in the light of longitudinal analysis. Selye e-studies. online, č. 7 (2016), s. 37-53. ISSN 1338-1598.

ADF 009 POÓR, József, Erika VARGA, Renáta MACHOVÁ a Taras VAS. Nové formy vzdelávania prostredníctvom projektu "X-Culture" = New Forms of Education under Project "X-Culture". Ekonomické rozhľady = Economic review : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. = Economic review Roč. 47, č. 1 (2018), s. 7-23. ISSN 0323-262X.

ADF 010 POÓR, József, D. Allen ENGLE, Ádám KOVÁCS, Anna ALBRYCHIEWICZ-SLOCINSKA, Zdeněk CAHA, Vilmante KUMPIKAITE-VALIUNIENE a Zsolt HORBULÁK. Initial Findings for Labour Markets in the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia. Central European Journal of Labour Law and Personnel Management : international scientific journal. Roč. 3, č. 1 (2020), s. 47-60. ISSN 2644-4917.

Ohlasy:
2021  [3] MADLEŇÁK, A. Geolocation Services and Marketing Communication from a Global Point of View. In SHS Web of Conferences 92. The 20th International Scientific Conference Globalization and its Socio-Economic Consequences 2020. ISSN 2261-2424, vol. 92.

2021  [3] BALKOVÁ, M. - LIŽBĚTINOVÁ, L. Motivational Factors Used to Stimulate the Creativity of Employees in Companies Operating in the Czech Republic . In SHS Web of Conferences. International Conference on Entrepreneurial Competencies in a Changing World (ECCW 2020) [online]. 2021, vol. 90 [cit. 2021-3-3]. Dostupné na internete: . ISSN: 2261-2424.

2021  [3] MURA, L. - HAJDUOVÁ, Z. Measuring efficiency by using selected determinants in regional SMEs. In Entrepreneurship and Sustainability Issues. ISSN 2345-0282, 2021, vol. 8, no. 3, p. 488.ADF 011 TÓTH, Arnold, Botond KÁLMÁN a József POÓR. Employment in Hungarian Economy as a Result of the Covid-19 Pandemic. Acta Oeconomica Universitatis Selye : vedecký recenzovaný časopis. Roč. 10, č. 1 (2021), s. 84-96. ISSN 1338-6581.


ADM  Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Počet záznamov: 21


ADM 001 C. GROSS, Andrew, Mark HOLTZBLATT, Raj JAVALGI, József POÓR a Emeric SOLYMOSSY. Professional occupations, knowledge-driven firms, and entrepreneurship: A national and regional analysis. DOI 10.1057/be.2013.22 Business Economics. Vol. 48, no. 4 (2013), p. 246-259. ISSN 0007-666X. SCOPUS. SNIP (2013): 0,385.

Ohlasy:
2016  [1] PANINA, D. Women in global professional services firms: The end of the gentlemen's club? In Handbook of Research on Impacts of International Business and Political Affairs on the Global Economy. Texas : IGI Global, 2016. ISBN 978-146669807-9, p. 23-41. SCOPUSADM 002 POÓR, József, Zsuzsa KAROLINY, Katalin DOBRAI, Agnes SLAVIĆ, Kinga KEREKES, Ferenc FARKAS a D. Allen ENGLE. Factors Influencing Human Resource Management Solutions at Subsidiaries of Multinational Companies in Central and Eastern Europe. DOI 10.1080/10669868.2014.897288 Journal of East-West Business. Vol. 20, no. 2 (2014), p. 93-119. ISSN 1066-9868. WoS, SCOPUS. SNIP (2013): 0,290.

Ohlasy:
2018  [1] VOKOUN, M. - CAHA, Z. STRAKOVÁ, J. - et al. The strategic importance of human resources management and the roles of human capital investment and education. In Scientific papers of the University of Pardubice, Series D: Faculty of economics and administration. ISSN 1211-555X, 2018, vol. 25, no. 42, p. 258-268. SCOPUS

2017  [3] VOKOUN, M. -CAHA, Z. - STRAKOVÁ, J. -et al. The strategic importance of human resources management and the roles of human capital investment and education. In Scientific papers of the University of Pardubice. ISSN 1211-555X, 2018, no. 42, p. 258-268.

2016  [3] R. SCHMIDT, CH. - FARKAS, F. The Profability Puzzle: Integrating Sales and Product Development Improves Management's Ability to Control Future Profability. In Strategic Management. ISSN 2334-6191, 2016, vol. 21, no. 4, p. 11.

2016  [3] NOVITSKAYA, O. - BREWSTER, C. The Impact of National Context Effects on HRM Practices in Russian Susidiaries of Western MNCs. In Journal of East-West Business. ISSN 1066-9868, 2016, vol. 22, no. 1, p. 1-27.

2016  [1] DUSEK, G. A. - CLARKE, R. - YUROVA, Y. et al. Employee turnover in international brand hotels in Russia: A comparison of nationals and foreign nationals. In Journal of East-West Business. ISSN 1066-9868, 2016, vol. 22, no. 1, p. 51-75. SCOPUS

2016  [1] NOVITSKAYA, O. - BREWSTER, C. The impact of national context effects on HRM practices in Russian subsidiaries of western MNCs. In Journal of East-West Business. ISSN 1066-9868, 2016, vol. 22, no. 1, p. 1-27. SCOPUS

2016  [1] GRILL, T. V. - MAHARJAN, M. P. - SEKIGUCHI, T. Human Resource Management of Japanese Companies in Hungary: How do Japanese and Hungarian Styles Blend?. In Journal of East-West Business. ISSN 10669868, 2016, vol. 22, no. 3, p. 145-167. SCOPUS

2015  [3] AKBAR, Y. H. - KISILOWSKI, M. Managerial agency, risk, and strategic posture: Nonmarket strategies in the transitional core and periphery. In International Business Review. ISSN 0969-5931, 2015, vol.24, p. 984-996.

2015  [1] AKBAR, Y. H. - KISILOWSKI, M. Managerial agency, risk, and strategic posture: Nonmarket strategies in the transitional core and periphery. In International Business Review. ISSN 0969-5931, 2015, vol. 24, no. 6, p. 984-996. WoS ; SCOPUS

2015  [1] GURKOV, I. Russian Manufacturing Subsidiaries of Western Multinational Corporations : Support from Parents and Cooperation with Sister-Subsidiaries. In Journal of East-West Business. ISSN 1066-9868, 2015, vol. 21, no. 3, p. 157-181. SCOPUSADM 003 POÓR, József, D. Allen ENGLE, Ildikó Éva KOVÁCS, Ágnes SLAVIC, Geoffrey WOOD, Katalin SZABÓ, Marzena STOR, Kinga KEREKES, Zsuzsa KAROLINY, Ruth ALAS a Krisztina NÉMETHY. HR Management at Subsidiaries of Multinational Companies in CEE in Light of Two Surveys of Empirical Research in 2008 and 2013. DOI 10.12700/APH.12.3.2015.3.14 Acta Polytechnica Hungarica. Vol. 12, no. 3 (2015), p. 229-249. ISSN 1785-8860. WoS, SCOPUS. IF (2015): 0,544. SNIP (2014): 1,280.

Ohlasy:
2018  [1] ALAS, R. - ELENURM, T. - KAARELSON, T. -et al. Management and leadership development needs: The case of Estonia. In Business and society: making management education relevant for the 21st century. Berlin : Springer., 2018. ISBN 978-331978855-5, p. 47-66. SCOPUS

2017  [1] GURKOV, I - MORGUNOV, E. - SAIDOV, Z. Robustness and flexibility of human resource management practices: The results of a repeated survey of Russian subsidiaries of multinational corporations. In Employee Relations. ISSN 0142-5455, 2017, vol. 39, no. 5, p. 594-625. WoS ; SCOPUS

2016  [3] MURA, L. Human Resource Management in Global Entrepreneurial Environment. In RELIK 2016 : Conference Proceedings. Prague : University of Economics, 2016. ISBN 978-80-245-2166-4, p. 418-427.

2016  [1] DOLOBAC, M. - MURA, L. SVEC, M. Personnel management and the new system of dual education in Slovak Republic. In Actual Problems of Economics. ISSN 1993-6788, 2016, vol. 181, no. 7, p. 282-289. SCOPUS

2016  [1] MURA, L - ZULOVÁ, J. - MADLENÁK, A. Strategic management and management of personnel costs: Employing young people in the Slovak Republic. In Problems and Perspectives in Management. ISSN 1727-7051, 2016, vol. 14, no. 1, p. 79-84. SCOPUS

2015  [1] DUBRAVSKÁ, M. - MURA, L. - KOTULIČ, R. et al. Internationalization of entrepreneurship - Motivating factors: Case study of the Slovak Republic. In Acta Polytechnica Hungarica. ISSN 1785-8860, 2015, vol. 12, no. 5, p. 121-133. SCOPUSADM 004 MACHOVÁ, Renáta, Silvia TÓBIÁS KOSÁR, József POÓR a Endre HEVESI. The analysis of labor fluctuation in the Nitra region of Slovakia. Problems and Perspectives in Management. Vol. 13, no. 1 (2015), p. 143-151. ISSN 1727-7051. SCOPUS. SNIP (2013): 0,148.

Ohlasy:
2017  [3] OLŠOVSKÁ, A. - ŠVEC, M. Use of Phsychological Examinations of Employees and Job Applicants in Pesronnel Management. In Issues of Human Resource Management. Rijeka : InTech, 2017. ISBN 978-953-51-3228-8, p. 40.

2015  [1] OLŠOVSKÁ, A. - MURA, L. - ŠVEC, M. The most recent legislative changes and their impact on interest by enterprises in agency employment: what is next in human recource management?. In Problems and Perspectives in Management. ISSN 1727-7051, 2015, vol. 13, no. 3, p. 47-54. SCOPUSADM 005 POÓR, József a Imola JÓZSA. The evolution of the external consultant involvement in human resource management in Eastern Europe (1990-2007). DOI 10.15549/jeecar.v2i1.70 Journal of Eastern European and Central Asian Research. Vol. 2, no. 1 (2015), p. [1-10]. ISSN 2328-8272. SCOPUS.

ADM 006 POÓR, József, Ruth ALAS, Sinikka VANHALA, Péter KOLLÁR, Ágnes SLAVIC, Nemanja BERBER, Anna SLOCINSKA, Kinga KEREKES, Monica ZAHARIE, Sonja FERENCIKOVA a Anton BARASIC. Idealism and relativism in ethics: The results of empirical research in seven CEE countries & one North European country. DOI 10.1688/JEEMS-2015-04-Poor Journal for East European Management Studies. Vol. 20, no. 4 (2015), p. 484.505. ISSN 0949-6181. WoS, SCOPUS. IF (2015): 0,576. SNIP (2015): 0,845.

Ohlasy:
2020  [1] YOUSEF, K. Unique Hungarian way of cross-cultural management Through an example of a multinational company in the oil and gas industry. In Journal of East European Management Studies. ISSN 0949-6181, 2020, vol. 25, no. 3, p. 448-468. WoS ; SCOPUS

2018  [1] PIROZEK, P. - KOMARKOVA, L. - SAFROVA DRASILOVA, A. Business ethics in subsidiaries of multinational companies in countries in the post-transition economic phase using the example of the Czech Republic. In Journal of East European Management Studies. ISSN 0949-6181, 2018, vol. 23, no. 2, p. 255-276. SCOPUSADM 007 MORLEY, Michael J., Ágnes SLAVIC, József POÓR a Nemanja BERBER. Training practices and organisational performance: A comparative analysis of domestic and international market oriented Organisations in Central & Eastern Europe. Journal for East European Management Studies. Vol. 21, no. 4 (2016), p. 406-432. ISSN 0949-6181. WoS. IF (2015): 0,576.

Ohlasy:
2018  [1] OMAZIĆ, M. A. - SLIŠKOVĆ, T. - VLAHOV, R. D. -et al. Management and leadership development needs: The case of Croatia. In Business and Society: Making management education relevant for the 21st century. Berlin : Springer., 2018. ISBN 978-331978855-5, p. 27-46. SCOPUSADM 008 POÓR, József, Erika VARGA, Renáta MACHOVÁ a Vas TARAS. X-Culture: An International Project in the Light of Experience Gained over of the Years (2010-2016). DOI 10.15549/jeecar.v3i2.139 Journal of Eastern European and Central Asian Research. Vol. 3, no. 2 (2016), p. [1-10]. ISSN 2328-8272. WoS, SCOPUS.

Ohlasy:
2019  [1] DISSANAYAKE, I., MEHTA, N., PALVIA, P. -et al. Competition matters! Self-efficacy, effort, and performance in crowdsourcing teams. In Information and management. ISSN 0378-7206, 2019, vol. 56, no. 8. WoS ; SCOPUSADM 009 POÓR, József, Szergej VINOGRADOV, Gábrielné Györgyi TŐZSÉR, Imrich ANTALÍK, Zsolt HORBULÁK, Tímea JUHÁSZ, Ildikó Éva KOVÁCS, Krisztina NÉMETHY a Renáta MACHOVÁ. Atypical Forms of Employment on Hungarian-Slovakian Border Areas in Light of Empirical Researches. DOI 10.12700/APH.14.7.2017.7.8 Acta Polytechnica Hungarica. Vol. 14, no. 7 (2017), p. 123-141. ISSN 1785-8860. WoS, SCOPUS. IF (2016): 0,745. SNIP (2016): 0,869.

Ohlasy:
2020  [1] MURA, L. - ZSIGMOND, T. - KOVÁCS, A. - et al. Unemployment and GDP Relationship Analysis in the Visegrad Four Countries. In On-line Journal Modelling the New Europe. ISSN 2247-0514, 2020, no. 34, p. 118-134. SCOPUS

2020  [3] GÓDÁNY, Zs. - SZÉKELY, M. Atypical forms of Employment in Slovakia Based on the Survey of Slovak Responsidents of Generations X, Y and Z. In The 13th International Scientific Conference RELIK 2020. Prague : Prague University of Economics and Business, 2020. ISBN 978-80-245-2394-1, p. 89.

2020  [4] KOVÁCS, Á. - ZSIGMOND, T. A COVID 19 világjárvány hatásai a V4 országainak gazdaságára. In 12th International Conference of J. Selye University. Economics Section. Conference Proceedings. Komárno : J. Selye University, 2020. ISBN 978-80-8122-375-4, p. 259-272.

2020  [4] ZABELINA, O. - SHUBENKOVA, E. - MIRZABALAEVA, F. - et al. Lifelong education: challenges of digital economy. Komárno : J. Selye University, 2020. 185 s. ISBN 978-80-8122-355-6.

2020  [1] KOVÁCS, A. - ZSIGMOND, T. Economic Effects of COVID-19 on the V4 Countries. In RELIK 2020: Reproduction of Human Capital - Mutual Links and Connections. Prague : Oeconomica Publishing House, 2020. ISBN 978-80-245-2394-1, p. 288-302. WoS

2019  [4] KOVÁCS, Á Munkaerőpiaci rendek hét kelet-európai országban és Ausztriában. In Sekcia "pracovný trh a manažment ľudských zdrojov" - Zborník XI. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho 2019, 2019. ISBN 978-80-8122-340-2, p. 88-99.

2019  [3] SÁNDOR, B. - FEHÉR, D. J. Kiberbiztonsági bérek megoszlásának felmérése Magyarországon. In Vállalkozásfejlesztés a XXI. században IX. Budapest : Óbudai Egyetem, 2019. ISBN 978-963-449-165-1, p.226-237.

2019  [1] REMEIKIENE, R. - GASPARENIENE, L. - GINEVICIUS, R. - et al. The Links between Unemployment and Self-Employment: Evidence from the EU Countries. In Acta polytechnica hungarica. ISSN 1785-8860, 2019, vol. 16, no. 5, p. 235-246. WoS

2018  [1] BENCSIK, A. - HORVAT-CSIKOS, G. The role of knowledge management in developing quality culture. In Acta polytechnica hungarica. ISSN 1785-8860, 2018, vol. 15, no. 8, p. 209-226. WoS

2017  [1] MURA, L. - VLACSEKOVÁ, D. Motivation of public employees: case study of Slovak teaching and professional staff. In Administratie si Management Public. ISSN 1583-9583, 2018, vol. 2018, no. 31, p. 67-80. SCOPUSADM 010 FOGARASSY, Csaba, Katalin SZABÓ a József POÓR. Critical issues of human resource planning, performance evaluation and long-term development on the central region and non-central areas: Hungarian case study for investors. DOI 10.1177/1847979016685338 International Journal of Engineering Busieness Management. Vol. 9 (2017), p. [1-9]. ISSN 1847-9790. WoS, SCOPUS.

Ohlasy:
2017  [3] MURA, L. - ŠVEC, M. HUMAN RESOURCES IN PUBLIC AND PRIVATE SECTOR: A COMPARATIVE STUDY OF SLOVAKIA. In Conference Proceedings. Praha : VŠE, 2017. ISBN 978-80-245-2238-8, p. 335.ADM 011 KOVÁCS, Ildikó Éva, Hajnalka MÁZÁSNÉ DINNYÉS, Ádám MACK, János FEHÉR a József POÓR. Flexible benefits – Cafeteria plan how the characteristics of the firms affect the system of cafeteria plans. DOI 10.15549/jeecar.v5i1.190 Journal of Eastern European and Central Asian Research = JEECAR. = JEECAR Vol. 5, no. 1 (2018), p. 1-20. ISSN 2328-8272. SCOPUS.

Ohlasy:
2020  [1] MURA, L. - ZSIGMOND, T. - KOVÁCS, A. - et al. Unemployment and GDP Relationship Analysis in the Visegrad Four Countries. In On-line Journal Modelling the New Europe. ISSN 2247-0514, 2020, no. 34, p. 118-134. SCOPUSADM 012 KOVÁCS, Ildikó Éva, Mártonné KAROLINY a József POÓR. Global, regional and local similarities and differences in Human Resource Management. DOI 10.17649/TET.32.2.3030 Tér és társadalom = Space and society : az MTA Regionális Kutatások Központja folyóirata. = Space and society Évf. 32, sz. 2 (2018), p. 128-147. ISSN 0237-7683. WoS.

ADM 013 POÓR, József, Tímea JUHÁSZ, Renáta MACHOVÁ, Andrea BENCSIK a Svetlana BILAN. Knowledge management in human resource management: Foreign-owned subsidiaries’ practices in four CEE countries. DOI 10.14254/2071-8330.2018/11-3/23 Journal of International Studies. Vol. 11, no. 3 (2018), p. 295-308. ISSN 2071-8330. SCOPUS.

Ohlasy:
2021  [3] NUGRAHA, A. - PURNOMO, R. A. Human Resources Development Strategy to Improve Knowledge Management (A Case Study on Online Transportation Services of CV. Aplikasi Joker). In ICEB. The 3th International Conference On Economics And Business. Sumatera : Mandala Press, 2021. ISBN 978-623-96179-3-6, p. 80-86.

2020  [3] DRASKOVIC, V. - DRASKOVIC, M. Motivation, Methodology and Phenomenology of Institutional Nihilism. In Alternative Institutions: Phenomenology and Modeling. Szczecin : Fundacja Centrum Badań Socjologicznych - Centre of Sociological Research, 2020. IDBN 978-83-959336-2-2 , p. 355.

2019  [3] BREUER, S. Personalbezogene Herausforderungen in der Organisationsentwicklung von KMU. Die Mitarbeiterbefragung als Werkzeug in der Organisationsentwicklung am Beispiel eines deutschen mittelständischen Unternehmens. In Gazdagág & Társadalom. ISSN 0865-7823, 2019, no. 1, p. 45.ADM 014 POÓR, József, Ildikó Éva KOVÁCS, Zsuzsa KAROLINY a Renáta MACHOVÁ. Global, regional and local similarities and differences in hrm in light of cranet researches (2008-2016). DOI 10.15549/jeecar.v6i1.253 Journal of Eastern European and Central Asian Research = JEECAR. = JEECAR Vol. 6, no. 1 (2019), s. 1-23. ISSN 2328-8272. SCOPUS.

Ohlasy:
2021  [3] BOBENIČ HINTOŠOVÁ, A. - SUDZINA, F. - BARLAŠOVÁ, T. Direct and Indirect Effects of Investment Incentives in Slovakia. In Journal of Risk and Financial Management . ISSN ISSN 1911-8066, 2021, vol. 14, no. 2.

2020  [1] BALOGH, G. - SIPOS, N. - RIDEG, A. An empirical study of the internal factors influencing the application of compensation incentives in SMEs. In Competitiveness Review. ISSN 1059-5422, 2020, vol. 31, no. 3, p. 542-570. WoS ; SCOPUS

2020  [3] BALOGH, G. - SIPOS, N. - RIDEG, A. A javadalmazási rendszerek hatása a magyarországi kis- és középvállalati szektorban. In Közgazdasági Szemle. ISSN 0023-4346, 2020, vol. 67, p. 1219, 1223, 1224, 1225.

2019  [1] ŠAJGALÍKOVÁ, H. - COPUŠ, L. Can HRM utilize hero analyses in identifying employees’ profiles? The case of the Slovak and Czech Republics. In Journal of Eastern European and Central Asian Research. ISSN 2328-8272, 2018, vol. 7, no. 1. WoS ; SCOPUSADM 015 BARISIC, Anton Florijan, József POÓR a Mirjana BACH. The Intensity of Human Resources Information Systems Usage and Organizational Performance. DOI 10.7906/indecs.17.3.15 Interdisciplinary Description of Complex Systems. Vol. 17, no. 3 (2019), p. 586-597. ISSN 1334-4684. WoS.

ADM 016 POÓR, József, Agnes SLAVIĆ, Katalin TÓTH, Nemanja BERBER, Kinga KEREKES a Zsuzsa KAROLINY. Benchmarking in human resource management in focus of Central and Eastern Europe in the light of CRANET research. DOI 10.5937/StraMan2001021P Strategic Management : the International Journal of Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management. Vol. 25, no. 1 (2020), p. 21-28. ISSN 1821-3448. WoS.

ADM 017 SZEINER, Zsuzsanna, Ladislav MURA, Zsolt HORBULÁK, Mike ROBERSON a József POÓR. Management consulting trends in slovakia in the light of global and regional tendencies. DOI 10.15549/jeecar.v7i2.390 Journal of Eastern European and Central Asian Research. = JEECAR Vol. 7, no. 2 (2020), p. 191-204. ISSN 2328-8272. WoS, SCOPUS.

Ohlasy:
2021  [1] MARIS, M. Propulsive forces of economic growth in Slovakia: the inference from the input-output table data. In Entrepreneurship and Sustainability Issues. ISSN 2345-0282, 2021, vol. 9, no. 1, p. 255-267. WoS

2021  [1] GRENČÍKOVÁ, A. - KORDOŠ, M. - BARTEK, J. - et al. The impact of the industry 4.0 concept on slovak business sustainability within the issue of the pandemic outbreak. In Sustainability. ISSN 2071-1050, 2021, vol. 13, no. 9. SCOPUSADM 018 ENGLE, D. Allen, Monica ZAHARIE, Kinga KEREKES a József POÓR. Who Is in Charge Here? Evidence of the Division of Roles and Responsibilities Between Global and Local HR Managers in MNEs Operating in the CEE Region(Article). DOI 10.1080/10669868.2019.1689218 Journal of East-West business. Vol. 26, no. 1 (2020), p. 81-107. ISSN 1066-9868. WoS, SCOPUS.

ADM 019 POÓR, József, Szonja JENEI a Szilvia MÓDOSNÉ SZALAI. Possible discrimination in the workplace following acceptance or rejection of covid-19 vaccination – opinions of hungarian employees. DOI 10.15549/jeecar.v8i3.668 Journal of Eastern European and Central Asian Research. = JEECAR Vol. 8, no. 3 (2021), p. 293-310. ISSN 2328-8272. WoS, SCOPUS.

Q Scopus=Q3

ADM 020 GENKOVA, Petia, Christoph Daniel SCHAEFER, Henrik SCHREIBER, Martina RAŠTICOVÁ, József POÓR, Klára VERESNÉ VALENTINYI, Csilla SUHAJDA, Andrea VISZETENVELT a Jovana BJEKIC. Scale Characteristics of Intercultural Competence Measures and the Effects of Intercultural Competence on Prejudice. DOI 10.3389/fpsyg.2021.686597 Frontiers in psychology. Vol. 12 (2021), art. no. 686597, p. [1-15]. ISSN 1664-1078 (online). SCOPUS.

Q Scopus=Q2

ADM 021 POÓR, József, Ágnes SLAVIC, Milan NIKOLIC a Nemanja BERBER. The managerial implications of the labor market and workplace shortage in Central Eastern Europe. DOI 10.5937/StraMan2102031P Strategic Management : the International Journal of Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management. Vol. 26, no. 2 (2021), p. 31-41. ISSN 1821-3448. WoS.


AEC  Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Počet záznamov: 42


AEC 001 POÓR, József, Andrea BENCSIK, György SZRETYKÓ a Ferenc TERNOVSZKY. Személyzetfejlesztési rendszer. In: Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv: Rendszerek és alkalmazások. Budapest: Complex, 2010, P. 365-400. ISBN 978 963 295 108 9.

Ohlasy:
2014  [3] SZRETYKÓ, GY. A tekintélyorientált és a teljesítményorientált felsőoktatási intézmények emberi erőforrás menedzsmentjének összehasonlító elemzése. In Quid est veritas? (Jn 18,38) - Teóriák, hipotézisek és az igazság viszonya. ISSN 978-963-334-258-9, vol. 18, no. 38, p. 176.AEC 002 POÓR, József, Katalin DOBRAI, Ferenc FARKAS a Zsuzsa KAROLINY. A tudásmenedzsment helyzete a nemzetközi vállalatok hazai leányvállalatainál egy empirikus felmérés tükrében. In: Tudásból várat...: Tudásmenedzsment elméleti és módszertani megközelítésben. Győr: N&B Kiadó, 2011, P. 61-74. ISBN 9789630812658.

AEC 003 ALAS, Ruth, József POÓR, Ingrid SZABÓ a Sinikka VANHALA. Ethics in finno-ugrian countries: ethical idealism and relativism. In: Organizacja i kierowanie. Warszawa: Komitet Nauk Organizacjí I Zarzadzania Polskiej Akademii Nauk, 2012, P. 71-87.

AEC 004 POÓR, József a Zsuzsa KAROLINY. Human resource management under changes in Central and Eastern European countries. In: Human Resource Management and Corporate Competitiveness. Gödöllő: Szent István University, 2012, P. 23-37. ISBN 978-963-269-327-9.

AEC 005 POÓR, József, Gizela S. SUSNJAR, Agnes SLAVIĆ a Zsuzsa KAROLINY. Training practice in central and eastern European companies based on cranet research. In: SMEs´ Management in the 21st Century: Challenges and Solutions. Czestochova: University of Technology, 2012, P. 271-283. ISBN 978-83-63500-16-0.

AEC 006 POÓR, József, Péter DOBAY, Anikó ILIÁS a Imre MADARÁSZ. E-learning a magyar gazdaságban egy empirikus kutatás tükrében. In: Talentum és értékteremtés: Tanulmányok a vezetés és humánmenedzsment témaköréből Nemes Ferenc 75. születésnapja tiszteletére. Gödöllő: Szent István Egyetem, 2013, P. 141-149. ISBN 978-963-269-389-7.

AEC 007 MICHELIN, Aaron, László PITLIK a József POÓR. Stress test as a complex tool for supplier selection. In: "Inovačný potenciál, inovačné podnikanie a podnikateľské siete: Monografický zborník vedeckých prác. Brno: Tribun EU, S. 3-14. ISBN 978-80-8122-088-3.

AEC 008 POÓR, József a Zoltán ŠEBEN. Škoda átalakítása - tréning és személyzetfejlesztés. In: Nemzetköziesedés és globalizáció az emberi erőforrás menedzsmentben. Budapest: Complex Kiadó, 2013, P. 387-393. ISBN 978-963-295-287-1.

AEC 009 JUHÁSZ, Tímea, József POÓR a Imrich ANTALÍK. Possible employment solutions in the economic crisis in hungarian organisations in the light of empirical research. In: New Trends in Management in the 21st Century. Czestochowa: Czestochowa University of Technology, 2014, P. 52-60. ISBN 978-83-63500-78-8.

AEC 010 POÓR, József, Zoltán ŠEBEN, Agnes SLAVIĆ a Katalin ÓHEGYI. Trends and tendencies in flexible benefits in five Central and Eastern European countries. In: International context of business environment: Selected Evidence from CEE and SEE Countries. Gdańsk: Gdańsk University of Technology Publishing House, 2014, P. 103-114. ISBN 978-83-7348-548-6.

AEC 011 POÓR, József. Compensation in the International Context. In: Internationalisation and Globalisation in Human Resource Management - Focus on Central and Eastern Europe. Gödöllő: Szent István University, 2015, P. 145-162. ISBN 978-963-269-439-9.

AEC 012 POÓR, József a Zsuzsa KAROLINY. HRM in Transition in the Countries of Central and Eastern Europe - Including Hungary: Past and Present. In: Human Resource Management Challenges and Changes: Business, Management and Technology. New York: NOVA, 2015, P. 95-113. ISBN 978-1-63463-744-2.

AEC 013 ROBERSON, Mike, Zsuzsanna VITAI a József POÓR. Human Resource Decisions for a New Joint Venture. In: Internationalisation and Globalisation in Human Resource Management - Focus on Central and Eastern Europe: Textbook and case compilation. Gödöllő: Szent István University, 2015, P. 200-206. ISBN 978-963-269-439-9.

AEC 014 POÓR, József a Zsuzsa KAROLINY. Human Resource Management (HRM) Basics. In: Internationalisation and Globalisation in Human Resource Management - Focus on Central and Eastern Europe: Textbook and case compilation. Gödöllő: Szent István University, 2015, P. 29-51. ISBN 978-963-269-439-9.

AEC 015 POÓR, József. Industrial Relations in the International Context. In: Internationalisation and Globalisation in Human Resource Management - Focus on Central and Eastern Europe: Textbook and case compilation. Gödöllő: Szent István University, 2015, P. 162-177. ISBN 978-963-269-439-9.

AEC 016 POÓR, József. International Aspects of Performance Management (PM). In: Internationalisation and Globalisation in Human Resource Management - Focus on Central and Eastern Europe: Textbook and case compilation. Gödöllő: Szent István University, 2015, P. 117-125. ISBN 978-963-269-439-9.

AEC 017 ENGLE, D. Allen, Michel MORLEY a József POÓR. Internationalisation - Globalisation. In: Internationalisation and Globalisation in Human Resource Management - Focus on Central and Eastern Europe: Textbook and case compilation. Gödöllő: Szent István University, 2015, P. 14-29. ISBN 978-963-269-439-9.

AEC 018 POÓR, József. Nemzetközi emberierőforrás-menedzsment. In: Nemzetközi menedzsment. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2015, P. 282-299. ISBN 978 963 05 9536 0.

AEC 019 POÓR, József. Sourcing in the International Environment. In: Internationalisation and Globalisation in Human Resource Management - Focus on Central and Eastern Europe: Textbook and case compilation. Gödöllő: Szent István University, 2015, P. 98-116. ISBN 978-963-269-439-9.

AEC 020 POÓR, József. The Future. In: Internationalisation and Globalisation in Human Resource Management - Focus on Central and Eastern Europe: Textbook and case compilation. Gödöllő: Szent István University, 2015, P. 178-184. ISBN 978-963-269-439-9.

AEC 021 DOBRAI, Katalin, Renáta MACHOVÁ a József POÓR. Tudásmenedzsment a HR-ben nemzetközi vállalatok helyi leányvállalatainál - empirikus kutatások tükrében. In: A tudásmenedzsment elméletben és gyakorlatban. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2015, P. 285-293. ISBN 978 963 05 9589 6.

AEC 022 POÓR, József, Péter CSANÁDI, Gergely NÉMETH, Ágnes TOKÁR-SZADAI, György SZRETYKÓ, Ágnes MILOVECZ, György SZÜGYI a Béla KRISZTIÁN. A jövő - quo vadis konzultánsok. In: Menedzsment-tanácsadási kézikönyv: innováció - megújulás - fenntarthatóság. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2016, P. 763-779. ISBN 978 963 05 9812 5.

AEC 023 KOLLÁR, Csaba a József POÓR. Átalakuló szakmai szolgáltatások a digitális korban: A tanácsadók és a coachok (nem csak) kommunikációs kihívásai a XXI. században. In: Vállalati kommunikációmenedzsment: tanulmánykötet. Budapest: L´Harmattan, 2016, P. 79-93. ISBN 978-963-414-267-6.

AEC 024 POÓR, József a Ildikó Éva KOVÁCS. Benchmarketing eset. In: Menedzsment-tanácsadási kézikönyv: innováció - megújulás - fenntarthatóság. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2016, P. 838-839. ISBN 978 963 05 9812 5.

AEC 025 MORLEY, Michel, József POÓR, Noreen HERATY, Ruth ALAS a Aleksy POCZTOWSKI. Developments in Human Resource Management in Central and Eastern Europe in Comparative Perspective. In: International Human Resource Management: Contemporary HR Issues in Europe, 3rd Edition. Oxford: [s.n.], 2016, P. 73-99. ISBN 978-1-138-77603-6. WoS.

Ohlasy:
2018  [1] ALAS, R. - ELENURM, T. - KAARELSON, T. -et al. Management and leadership development needs: The case of Estonia. In Business and society: making management education relevant for the 21st century. Berlin : Springer., 2018. ISBN 978-331978855-5, p. 47-66. SCOPUS

2017  [3] MURA, L. - ŠVEC, M. HUMAN RESOURCES IN PUBLIC AND PRIVATE SECTOR: A COMPARATIVE STUDY OF SLOVAKIA. In Conference Proceedings. Praha : VŠE, 2017. ISBN 978-80-245-2238-8, p. 335.AEC 026 GÁSPÁR, Judit a József POÓR. Tanácsadói pályázat a MULTICOM Zrt.-nél. In: Menedzsment-tanácsadási kézikönyv: innováció - megújulás - fenntarthatóság. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2016, P. 792-796. ISBN 978 963 05 9812 5.

AEC 027 POÓR, József, Tímea JUHÁSZ, Imre MADARÁSZ, Zsolt HORBULÁK, Ingrid SZABÓ, Imrich ANTALÍK, Ildikó Éva KOVÁCS, Miklós DÚS, Gábrielné Györgyi TŐZSÉR, Szergej VINOGRADOV a Csaba KOLLÁR. Trends and tendencies of atypical employment among hungarian and slovak unemployed people in light of empirical researches. In: Innovative approaches in the management of competitiveness of businesses. Riga: ISMA University, 2016, online, p. 174-187.

AEC 028 POÓR, József, Erika VARGA, Renáta MACHOVÁ a Vas TARAS. X-Culture: a nemzetközi együttműködés egy példája. In: Vállalati kommunikációmenedzsment: tanulmánykötet. Budapest: L´Harmattan, 2016, P. 134-148. ISBN 978-963-414-267-6.

AEC 029 POÓR, József, Iris KASSIM a Lajos REICH. Hungary – An Online Game for Recruiting IT-Programmers at an American Subsidiary in Hungary. In: The Global Human Resource Management Casebook. Liza Castro Christiansen, Michal Biron, Elaine Farndale. New York: Taylor & Francis Group, 2018, P. 127-137. ISBN 978-1-138-94996-6. SCOPUS.

AEC 030 TIKHONOVA, Victoria, József POÓR, János FEHÉR a Valeria DVORNIKOVA. Talent Management in Central and Eastern Europe: Similarities and Differences. In: Talent Management in Global Organizations : A Cross-Country Perspective: A Cross-Country Perspective. Marina Latukha. Cham: Palgrave Macmillan, 2018, S. 89-93. ISBN 978-3-319-76417-7. DOI 10.1007/978-3-319-76418-4.

AEC 031 POÓR, József, Geoffrey WOOD, Zsuzsa KAROLINY, Ildikó Éva KOVÁCS, Andrew C. GROSS, Ágnes SZLÁVICZ, Nemanja BERBER a Katalin SZABÓ. The Changing Role of External Providers of HRM: Empirical Evidence from Consecutive Cranet Surveys. DOI DOI 10.1007/978-3-658-15170-6 In: Personalmanagement : Internationale Perspektiven und Implikationen für die Praxis: Internationale Perspektiven und Implikationen für die Praxis. Barbara Covarrubias Venegas, Katharina Thill, Julia Domnanovich. Wiesbaden: Springer Gabler, 2018, P. 57-76. ISBN 978-3-658-15169-0. DOI DOI 10.1007/978-3-658-15170-6.

AEC 032 POÓR, József a Zsuzsanna SZEINER. A menedzsment tanácsadó piac = Global Consulting Market in Progess. In: Vezető és menedzser : Emlékkötet Farkas Ferenc születésének 70. évfordulója alkalmából: Emlékkötet Farkas Ferenc születésének 70. évfordulója alkalmából. Gyula László, Julianna Németh, Norbert Sipos. Pécs: Pécsi Tudományegyetem, 2019, P. 369-379. ISBN 978-963-429-441-2.

AEC 033 SIPOS, Norbert, József POÓR, Györgyi GÁBRIELNÉ TŐZSÉR a Istvánné BORGULYA. Alkalmazott kapcsolatok és kommunikáció. In: A HR gyakorlata : Hasonló és eltérő jellemzők az emberierőforrás-menedzsment globális, regionális és hazai gyakorlatának alakulásában: Hasonló és eltérő jellemzők az emberierőforrás-menedzsment globális, regionális és hazai gyakorlatának alakulásában. Poór József, Karoliny Mártonné, Kovács Ildikó, Illés B. Csaba. Budapest: Wolters Kluwer, 2018, P. 321-367. ISBN 978-963-295-766-1.

AEC 034 POÓR, József a Zsuzsanna SZEINER. Az Amerikai Egyesült Államok közigazgatási emberi erőforrás menedzsment tudásmegosztásának és a HR szakemberek fejlesztési módjainak vizsgálata. In: A közigazgatási emberi erőforrás menedzsment tudásmegosztása és a HR szakemberek fejlesztése nemzetközi gyakorlatának viszgálata. Szakács Gábor, Csóka Gabriella. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2018, P. 19-49. ISBN 978-963-498-005-6.

AEC 035 POÓR, József a Zsuzsanna SZEINER. Az Amerikai Egyesült Államok tehetségmenedzsment-rendszerének vizsgálata a közigazgatásban. In: A tehetségmenedzsment-rendszerek nemzetközi gyakorlatának vizsgálata a közigazgatásban. Csóka Gabriella, Krepelka Ágnes. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2018, P. 19-53. ISBN 978-963-498-006-3.

AEC 036 POÓR, József a Zsuzsanna SZEINER. Az Amerikai Egyesült Államok vezető-kiválasztási gyakorlatának vizsgálata a közigazgatásban. In: A vezető-kiválasztás nemzetközi gyakorlatának vizsgálata a közigazgatásban. Bokodi Márta Etelka, Csóka Gabriella. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2018, P. 19-55. ISBN 978-963-498-007-0.

AEC 037 POÓR, József, B. Csaba ILLÉS, Szergej VINOGRADOV a Ildikó CSAPÓ. Benchmarking a HR-menedzsmentben. In: A HR gyakorlata : Hasonló és eltérő jellemzők az emberierőforrás-menedzsment globális, regionális és hazai gyakorlatának alakulásában: Hasonló és eltérő jellemzők az emberierőforrás-menedzsment globális, regionális és hazai gyakorlatának alakulásában. Poór József, Karoliny Mártonné, Kovács Ildikó, Illés B. Csaba. Budapest: Wolters Kluwer, 2018, P. 25-66. ISBN 978-963-295-766-1.

AEC 038 POÓR, József, Norbert SIPOS, Zsuzsanna SZEINER a Ildikó Éva KOVÁCS. Ösztönzés és juttatások - javadalmazás. In: A HR gyakorlata : Hasonló és eltérő jellemzők az emberierőforrás-menedzsment globális, regionális és hazai gyakorlatának alakulásában: Hasonló és eltérő jellemzők az emberierőforrás-menedzsment globális, regionális és hazai gyakorlatának alakulásában. Poór József, Karoliny Mártonné, Kovács Ildikó, Illés B. Csaba. Budapest: Wolters Kluwer, 2018, P. 289-320. ISBN 978-963-295-766-1.

AEC 039 SZABÓ, Szilvia, Krisztina NÉMETHY, Ildikó CSAPÓ, József POÓR a Katalin BALOG. A HR igény változásai a robotizáció és az Ipar 4.0 fejlődésének tükrében. In: Annales Tomus XIII. Jolán Róka, Ferenc Kiss. Budapest: Budapesti Metropoliten Egyetem, 2020, P. 186-213.

AEC 040 POÓR, József, Ágnes BORGULYA, Zsuzsa KAROLINY, Erika VARGA, Ildikó Éva KOVÁCS, Gábor BALOGH, Zsuzsanna SZEINER, Ildikó CSAPÓ, Györgyi GÁBRIEL-TŐZSÉR, B. Csaba ILLÉS, Zsolt NEMESKÉRI, Norbert SIPOS, Katalin TÓTH, György UGRÓSDY a Szergej VINOGRADOV. Empirical Evidence of Evolution of HRM and Employee Communication in Central and Eastern Europe in International Comparison (2004-2016). In: Kommunikáció - Gazdagság - Kultúra - Nyelv : 50 éve a közgazdász képzés szolgálatában - Tiszteletkötet Borgulya Istvánné részére: 50 éve a közgazdász képzés szolgálatában - Tiszteletkötet Borgulya Istvánné részére. Konczosné Szombathelyi, Balogh Gábor, Jarjabka Ákos. Pécs: Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar (PTE KTK), 2021, P. 146-183. ISBN 978-963-429-836-6.

AEC 041 MORLEY, Michael J., Andrej KOHONT, József POÓR, Rüta KAZLAUSKAITE, Veronika KABALINA a Jana BLŠTÁKOVÁ. Human resource management in the postsocialist region of central and eastern Europe. In: The Oxford Handbook of Contextual Approaches to Human Resource Management. Emma Parry, Michael J. Morley, Chris Brewster. New York: Oxford University Press, 2021, P. 239-264. ISBN 978-0-19-086116-2. SCOPUS.

AEC 042 POÓR, József, Krisztina DAJNOKI, Ildikó Éva KOVÁCS, Arnold TÓTH a Botond KÁLMÁN. The Covid-19 Pandemic and Hungarian Human Resources:Challenges and Responses. DOI 10.51432/978-1-8381524-4-4_10 In: The Impact of COVID-19 on Human Resource Management. Mehta Bhavna. London: Proud Pen, 2021, P. 115-137. ISBN 978-1-8381524-4-4.


AED  Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Počet záznamov: 25


AED 001 DOBRAI, Katalin, D. Allen ENGLE, Ferenc FARKAS, Mártonné KAROLINY a József POÓR. About the ceeirt research model. In: Human Resource Management Issues and Challenges in Foreign Owned Companies: Central and Eastern Europe. Komárno: Univerzita J. Selyeho - Ekonomická fakulta, 2012, P. 12-17. ISBN 978-80-8122-047-0.

AED 002 DUDÁS, Ferenc, József POÓR a Zoltán ŠEBEN. The Modernization of HR in Civil Service in a Fictional Country. In: Research studies and case compilation on SHRM in transitional countries of Europe. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013, S. 136-145. ISBN 978-80-8122-093-7.

AED 003 POÓR, József, Katalin SZABÓ, Zsuzsa KAROLINY, Kinga KEREKES, Monica ZAHARIE, Renáta MACHOVÁ, Ágnes SZLÁVICZ a Allen ENGLE. The new trends of human resource management at the local subsidiaries of multinational companies - in focus Hungary, Romania and Slovakia. Research Studies and Case Compilation on SHRM in Transition Countries of Europe. S. 25-35.

AED 004 DOBRAI, Katalin, D. Allen ENGLE, Ferenc FARKAS, Mártonné KAROLINY, József POÓR a Renáta MACHOVÁ. Theoretical background: Socio-economic and cultural characteristics of countries surveyed. In: Human Resource Management Issues and Challenges in Foreign Owned Companies: Central and Eastern Europe. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012, S. 18-31. ISBN 978-80-8122-047-0.

AED 005 DOBRAI, Katalin, Allen D. ENGLE, Ferenc FARKAS, Mártonné KAROLINY a József POÓR. About the ceeirt research model. In: Human Resource Management Issues and Challenges in Foreign owned Companies: Central and Eastern Europe (2011-2013). Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015, CD-ROM, p. 12-17. ISBN 978-80-8122-151-4.

AED 006 POÓR, József. Appendices. In: Human Resource Management Issues and Challenges in Foreign owned Companies: Central and Eastern Europe (2011-2013). Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015, CD-ROM, p. 153-155. ISBN 978-80-8122-151-4.

AED 007 KEREKES, Kinga, Monica ZAHARIE, József POÓR a Ildikó Éva KOVÁCS. Romania. In: Human Resource Management Issues and Challenges in Foreign owned Companies: Central and Eastern Europe (2011-2013). Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015, CD-ROM, p. 84-102. ISBN 978-80-8122-151-4.

AED 008 DOBRAI, Katalin, Allen D. ENGLE, Ferenc FARKAS, Mártonné KAROLINY, Ruth ALAS, József POÓR a Renáta MACHOVÁ. Theoretical background: Socio-economic and cultural characteristics of countries surveyed. In: Human Resource Management Issues and Challenges in Foreign owned Companies: Central and Eastern Europe (2011-2013). Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015, CD-ROM, p. 17-31. ISBN 978-80-8122-151-4.

AED 009 POÓR, József a Zoltán ŠEBEN. Kutatási modell. In: HRM a nemzetközi cégeknél: HR-funkció átalakulása nemzetközi cégek helyi leányvállalatainál Magyarországon és a Kelet-európai régióban 2011-2013. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016, P. 8-14. ISBN 978-80-8122-180-4.

AED 010 POÓR, József a Zoltán ŠEBEN. Melléklet. In: HRM a nemzetközi cégeknél: HR-funkció átalakulása nemzetközi cégek helyi leányvállalatainál Magyarországon és a Kelet-európai régióban 2011-2013. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016, P. 68-79. ISBN 978-80-8122-180-4.

AED 011 ZARKIN SIMEONOVA, Tsvetelina a József POÓR. Bulgaria. In: HRM in Transition-Practices of MNC-Subsidiaries in Central and Eastern Europe, Russia and Kazakhstan (2015-2016). Poór József, Engle Allen D., Brewster Chris. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, S. 57-76. ISBN 978-80-8122-218-4.

AED 012 POÓR, József a D. Allen ENGLE. Empirical Research. In: HRM in Transition-Practices of MNC-Subsidiaries in Central and Eastern Europe, Russia and Kazakhstan (2015-2016). Poór József, Engle Allen D., Brewster Chris. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, S. 36-38. ISBN 978-80-8122-218-4.

AED 013 ABDRAZAKOVA, Ainur, Zoltán BUZÁDY a József POÓR. Kazakhstan. In: HRM in Transition-Practices of MNC-Subsidiaries in Central and Eastern Europe, Russia and Kazakhstan (2015-2016). Poór József, Engle Allen D., Brewster Chris. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, S. 119-143. ISBN 978-80-8122-218-4.

AED 014 STOR, Marzena, Adam SUCHODOLSKI a József POÓR. Poland. In: HRM in Transition-Practices of MNC-Subsidiaries in Central and Eastern Europe, Russia and Kazakhstan (2015-2016). Poór József, Engle Allen D., Brewster Chris. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, S. 144-170. ISBN 978-80-8122-218-4.

AED 015 ENGLE, D. Allen, József POÓR, Tímea JUHÁSZ, Katalin SZABÓ, Agnes SLAVIĆ a Ádám SZOBI. Research Summary. In: HRM in Transition-Practices of MNC-Subsidiaries in Central and Eastern Europe, Russia and Kazakhstan (2015-2016). Poór József, Engle Allen D., Brewster Chris. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, S. 40-56. ISBN 978-80-8122-218-4.

AED 016 KEREKES, Kinga, Monica ZAHARIE a József POÓR. Romania. In: HRM in Transition-Practices of MNC-Subsidiaries in Central and Eastern Europe, Russia and Kazakhstan (2015-2016). Poór József, Engle Allen D., Brewster Chris. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, S. 171-191. ISBN 978-80-8122-218-4.

AED 017 POÓR, József, Szergej VINOGRADOV, Igor BORISOV, Dmitry LINGE a Ádám SZOBI. Russia. In: HRM in Transition-Practices of MNC-Subsidiaries in Central and Eastern Europe, Russia and Kazakhstan (2015-2016). Poór József, Engle Allen D., Brewster Chris. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, S. 193-215. ISBN 978-80-8122-218-4.

AED 018 ENGLE, D. Allen, József POÓR a Ildikó CSAPÓ. Theoretical Background. In: HRM in Transition-Practices of MNC-Subsidiaries in Central and Eastern Europe, Russia and Kazakhstan (2015-2016). Poór József, Engle Allen D., Brewster Chris. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, S. 21-35. ISBN 978-80-8122-218-4.

AED 019 POÓR, József. Ausztria. In: Munkaerőpiaci trendek és tendenciák Kelet-Közép-Európa országaiban. Poór József, Antalík Imrich, Karácsony Peter, Allen D. Engle. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2020, P. 46-57. ISBN 978-80-8122-346-4.

AED 020 SLAVICA, Agnes, József POÓR, B. Csaba ILLÉS, Szergej VINOGRADOV, Zoltán ŠEBEN, Ildikó CSAPÓ a Michael J. MORLEY. Benchmarking in HR Management. In: Global, Regional and Local Trends of HR Practices. Poór József, Morley Michael J., Karoliny Zsuzsa, Kovács Ildikó, Illés B. Csaba, Jepsen Denise. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2020, P. 9-29. ISBN 978-80-8122-379-2.

AED 021 BUČIÜNIENÉ, Ilona, József POÓR, Norbert SIPOS, Zsuzsanna SZEINER a Ildikó KOVÁCS. Compensation and Benefit. In: Global, Regional and Local Trends of HR Practices. Poór József, Morley Michael J., Karoliny Zsuzsa, Kovács Ildikó, Illés B. Csaba, Jepsen Denise. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2020, P. 167-184. ISBN 978-80-8122-379-2.

AED 022 LATUKHA, Marina, Gábor BALOGH, József POÓR, Szergej VINOGRADOV, B. Csaba ILLÉS a Katalin TÓTH. Employee Development. In: Global, Regional and Local Trends of HR Practices. Poór József, Morley Michael J., Karoliny Zsuzsa, Kovács Ildikó, Illés B. Csaba, Jepsen Denise. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2020, P. 125-165. ISBN 978-80-8122-379-2.

AED 023 BLŠTÁKOVÁ, Jana, Norbert SIPOS, József POÓR, Györgyi TŐZSÉR GÁBRIELNÉ, Istvánné BORGULYA, Kinga KEREKES a Julianna NÉMETH. Employee Relations and Communication. In: Global, Regional and Local Trends of HR Practices. Poór József, Morley Michael J., Karoliny Zsuzsa, Kovács Ildikó, Illés B. Csaba, Jepsen Denise. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2020, P. 185-210. ISBN 978-80-8122-379-2.

AED 024 ANTALÍK, Imrich a József POÓR. Kutatásmódszertani alapok. In: Munkaerőpiaci trendek és tendenciák Kelet-Közép-Európa országaiban. Poór József, Antalík Imrich, Karácsony Peter, Allen D. Engle. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2020, P. 29-32. ISBN 978-80-8122-346-4.

AED 025 KARÁCSONY, Péter a József POÓR. Magyarország. In: Munkaerőpiaci trendek és tendenciák Kelet-Közép-Európa országaiban. Poór József, Antalík Imrich, Karácsony Peter, Allen D. Engle. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2020, P. 86-98. ISBN 978-80-8122-346-4.


AEE  
Počet záznamov: 2


AEE 001 POÓR, József. Human Resource Management in Transition in Hungary. In: Managing Human Resources in the Transition Economies of Central and Eastern Europe. Morley, MIchael J.. LOndon: Institute of Labor and Social Studies, 2008, P. 11-33 s. ISBN 0-415-40560-2.

AEE 002 POÓR, József, Andrea BENCSIK a Ildikó MAROSI. HR and knowledge management in higher education. In: Higher Education, Partnership, Innovation. Budapest: IHEPI, 2009, P. 19-29. ISBN 978-963-88332-5-9.


AFA  Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 4


AFA 001 POÓR, József a Anton Florijan BARISIC. Similarities and differencies in HR consulting in Croatia and Hungary. In: MCD 2009 4th International Conference on Management Consulting - Conference CD: Conference Proceedings. Grossmann-Mayer. Ljubljana: IFF organization Development and Group Dynamics, S. [23].

AFA 002 POÓR, József, Péter KOLLÁR, Katalin SZABÓ, Kinga KEREKES, Monica ZAHARIE, Ágnes SZLÁVICZ, Ladislav MURA a Iveta UBREŽIOVÁ. Ethical research with statistical methods - focus on Hungary, Slovakia, Romania and Serbia. In: Certification of participation: Reproduction of Human Capital - mutual ties and interactions. Praha: University of economics, 2012, P. [10].

AFA 003 POÓR, József, Ladislav MURA a Zsuzsa KAROLINY. Human resource management under changes in Central and Eastern European countries - focus Hungary and Slovakia. In: Certification of participation: Reproduction of Human Capital - mutual ties and interactions. Praha: University of economics, 2012, P. [10].

AFA 004 SZEINER, Zsuzsanna, Ádám KOVÁCS, Tibor ZSIGMOND a József POÓR. Consulting During the Coronavirus - in the Light of an Empirical Survey. DOI 10.46541/978-86-7233-397-8_168 In: Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management. [bez zostavovateľa], Nemanja Berber, Aleksandar Grubor. Subotica: Ekonomiski fakultet u Subotici, 2021, P. 12-20. ISBN 978-86-7233-397-8. DOI 10.46541/978-86-7233-397-8.


AFC  Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 32


AFC 001 POÓR, József. A HR-kulcsfontosságú fejlődési tendenciái a kelet-európai régióban - a professzionális szolgáltatók szemszögéből. In: A gazdasági környezet és a vállalati stratégiák: A IX. Ipar- és Vállalatgazdasági konferencia előadásai. Budapest: Printself, 2008, P. 460-471s. ISBN 9789635085668.

AFC 002 POÓR, József, Ferenc FARKAS a Zsuzsa KAROLINY. Human resource practices for sustainable employment - on the basis of the life-cycle model. In: 23rd WORKSHOP ON STRATEGIC HUMAN RESOURCE MANAGEMENT: Book of Abstratcts. Bled: EIASM, 2008, S. [1].

AFC 003 POÓR, József. Key Trends and Tendencies in External Consultant Involvement in HRM - Eastern European Perspectives. In: Global Insights in People Management. Nicosia: Cyprus Human Resource Management Association, 2008, P. [1].

AFC 004 POÓR, József. HR fejlődésének szektorális sajátosságai - fókuszban a nagyvállalatok, a kkv-ék és a közszféra. In: Tanulás, tudás, gazdasági sikerek: avagy a tudásmenedzsment szerepe a gazdaság eredményességében. Bencsik Andrea. Győr: LIFELONG LEARNING Magyarország Alapítvány, 2010, P. 308-313. ISBN 978-963-06-9109-3.

AFC 005 POÓR, József. Professional service providers in human resource management. In: KMO 2010 - Knowledge management in organizations. Lorna Uden - Lajos Szabó - Nora Obermayer-Kovács. Veszprém: University of Pannonia, Faculty of Economics, 2010, P. 194-204. ISBN 9789639696945.

AFC 006 POÓR, József, Katalin DOBRAI, Ferenc FARKAS a Zsuzsa KAROLINY. Analyzing Konwledge Processes - Knowledge Transfer in Theory and Practice. In: 9 th International Conference on Management, Enterprise and Benchmarking. Óbuda: Óbuda University, (2011), s. 187-198. ISBN 978-6155-018-12-1.

AFC 007 POÓR, József. Benchmarking: Application, validity of application and business ethics. In: International Symposium Engineering Management and Competitiveness 2011. Zrenjanin: University of Novi Sad, 2011, P. 81-86. ISBN 978-86-7672-135-1.

AFC 008 POÓR, József, Silvia KOSÁR, Péter FODOR, Zoltán MAJÓ, Zsuzsanna CSIBA a Erika HUSZÁRIK. Fókuszban a válság és kilábalás hatása a HR-re és tudásmenedzselésre – magyar és szlovák összehasonlítás 2009. In: Kecskemét Erdei Ferenc VI. Tudományos Konferencia. Kecskemét: Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar, 2011, P. 1-5. ISBN 978-963-7294-98-3.

AFC 009 POÓR, József, Zsuzsa MÁRTONNÉ KAROLINY, Ferenc FARKAS, Katalin DOBRAY a Allen ENGLE. HRM in Transition Practices of MNC-Subsidiary Mandates in Hungary – 2010. In: Global Management Conference: Globalization, Sustainability and Development. Gödöllő: Szent Isvtán Egyetemi Kiadó, 2011, P. 334-346. ISBN 978-963-269-2333.

AFC 010 POÓR, József, Ágnes SZLÁVICZ, Milan NIKOLIC a Gizella SUSNJAR. HRM under changes at foreign subsidiaries in Serbia in line with a Central and Eastern European Survey. In: HRM under changes at foreign subsidiaries in Serbia in line with a Central and Eastern European Survey. Cluj-Napoca: Editura RISOPRINT, 2011, P. 1-12.

AFC 011 POÓR, József, James PORTWOOD a János FEHÉR. Twenty years after political transitions: challenges and progress in creating coporate Human Resource Management systems in Hungary. In: Global Management Conference: Globalization, Sustainability and Development. Gödöllő: Szent Isvtán Egyetemi Kiadó, 2011, P. 316-322. ISBN 9789632692333.

AFC 012 POÓR, József a Katalin ÓHEGYI. The Cafeteria system in Hungary: development and new directions. In: II. International Symposium Engineering Management and Competitiveness 2012. Novi Sad: Univerzitet v Novom Sadu, 2012, P. 188-193. ISBN 978-86-7672-165-8.

AFC 013 ANTALÍK, Imrich, Tímea JUHÁSZ, József POÓR a Ingrid SZABÓ. Magyarországi szervezetek véleménye az atipikus foglalkoztatásról válság idején: empirikus kutatás alapján. In: Gazdálkodás és menedzsment tudományos konferencia. Kecskemét: Kecskeméti Főiskola, S. 491-495. ISBN 978-615-5192-20-3.

AFC 014 POÓR, József, Tímea JUHÁSZ, Imrich ANTALÍK, Imre MADARÁSZ, Ingrid SZABÓ a Gabriella TAMÁSOVÁ. Traditional and atypical employment in light of empirical data. In: 3. International Symposium Engineering Management and Competitiveness: EMC2013. Zrenjanin: University of Novi Sad, 2013, P. 23-28. ISBN 978-86-7672-202-0.

AFC 015 ANTALÍK, Imrich, Tímea JUHÁSZ a József POÓR. Attitudes of Privately and Publicly Owned Organizations towards Atypical Employment in Crisis Time. In: Management, Enterprise and Benchmarking in the 21st Century. Budapest: Óbuda University, 2014, P. 185-194. ISBN 978-615-5460-06-7.

Ohlasy:
2020  [4] ZABELINA, O. - SHUBENKOVA, E. - MIRZABALAEVA, F. - et al. Lifelong education: challenges of digital economy. Komárno : J. Selye University, 2020. ISBN 978-80-8122-355-6, p. 169.

2015  [3] CZEGLEDI, CS. - FONGER, J. - REICH, M. EU Policies to Support Small and Medium Sized Enterprises and the German Mittelstand. In Managerial Challenges of the Contemporary Society. ISSN 2069-4229, 2015, vol. 8, no. 1, p. 102-108.

2014  [4] BOTT DOMONKOS, L. Projekty cezhraničnej spolupráce EÚ a ich vplyv na podnikateľské prostredie a región na južnom Slovensku. In Horizonty podnikateľského prostredia III. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave Fakulta managementu. ISBN 978-80-223-3767-0, s. 11.

2014  [4] DOMONKOS, L. - FÖLDES, Z. - BARA, Z. Nők a munkaerőpiacon a Pons Danubii határmenti régióban. In Nőképek kisebbségben II. : Tanulmányok a kisebbségben (is) élő nőkről. Pozsony : Szlovákiai Magyarok Kerekasztala - Okrúhly stôl Maďarov na Slovensku - Občianske združenie Phoenix - Centrum rodových štúdií UK Bratislava, 2014. ISBN 978-80-89748-02-0, s. 32-33.AFC 016 POÓR, József a Durdica KONTRA CAPO. Human resource management in transition. In: 2. Medunarodni znanstveni simpozij gospodarstvo istocne Hrvatske: Jucer, Danas, Sutra. Osijek, Croatia: Ekonomski Fakultet Osijeku, 2013, P. 131-137. WoS.

Ohlasy:
2015  [1] MURA, L. - HORVATH, P. Some Aspects of Human Resource Management. In SGEM 2015, BOOK 1: Psychology and Psychiatry, sociology and Healthcare, Education Conference Proceedings, Vol. I. Bulgaria : STEF92 Technology LTD, 2015. ISBN 978-619-7105-44-5, p. 863-870.AFC 017 POÓR, József, Anna FRANCSOVICS a Györgyi LAKATOSNÉ SZUHAI. Labour Fluctuation in Hungary in Line of Empirical Research. In: Management, Enterprise and Benchmarking in the 21st Century. Budapest: Óbuda University, 2014, P. 169-184. ISBN 978-615-5460-06-7.

AFC 018 POÓR, József, Zsolt HORBULÁK, Imre MADARÁSZ, Ingrid SZABÓ, Imrich ANTALÍK, Miklós DÚS, Györgyi GÁBRIELNÉ TŐZSÉR, Szergej VINOGRADOV a Ildikó Éva KOVÁCS. Atipikus foglalkoztatási formák a magyar-szlovák határ mentén. In: 6. Báthory - Brassai nemzetközi konferencia: Kárpát - medencei versenyképesség. Budapest: Óbudai Egyetem, 2015, P. 526-542. ISBN 978-615-5460-38-5.

AFC 019 POÓR, József, Tímea JUHÁSZ, Imre MADARÁSZ, Zsolt HORBULÁK, Ingrid SZABÓ, Imrich ANTALÍK, Ildikó Éva KOVÁCS, Miklós DÚS, Györgyi GÁBRIELNÉ TŐZSÉR, Szergej VINOGRADOV, Mohmed Fawzi MUATAZ a Csaba KOLLÁR. Examination of the attitudes towards atypical employment from the perspective of Slovak and Hungarian unemployed. DOI 10.17626/dBEM.ICoM.P00.2015.p040 In: 5th International Conference on Management (ICoM). Gödöllő: Szent István University, 2015, P. 214-219. ISBN 978-963-269-492-4.

Ohlasy:
2015  [3] NAGY, B. A Kelet-közép-európai KKV-k helyzete és nemzetközi szerepe. In Tanulmányok a gazdaság, a társadalom és a filozófia területéről : Kortárs gondolatok I.. Budapest : PREMA Consulting, 2015. ISBN 978-963-7044-80-9, p. 115, 121.AFC 020 SZOBI, Ádám a József POÓR. Human Resource Management at Multinational Companies in Light of Central an Eastern European Researches. In: RELIK 2016: Reprodukce lidského kapitálu (vzájemné vazby a souvislosti). Praha: VŠE, 2016, CD-ROM, s. 518-527. ISBN 978-80-245-2166-4.

AFC 021 POÓR, József, Péter FODOR, Péter KOLLÁR, Attila FARKAS, János FEHÉR a Patrick WOOD. Idealism and Relativism in Ethics: Comparing China and Central Eastern Europe (CEE). In: China - Central and Eastern Europe Cross-Cultural Dialogue: Society, Business and Education in Transition. Krakow: Jagiellonian University Press, 2016, P. 13-34. ISBN 978-83-233-4111-6.

AFC 022 POÓR, József, Tímea JUHÁSZ, Katalin TÓTH a Ildikó CSAPÓ. Munkaerőhiány - Munkaerő megtartás Magyarországon 2016- 2017-ben elvégzett empirikus kutatásainak tükrében = Labor Shortage - Labor Retention in Hungary in Light of an Empirical Research in 2017. In: Ferenc Farkas International Scientific Conference = Farkas Ferenc Nemzetközi Tudományos Konferencia 2018. Katalin Dobrai, Gyula László, Norbert Sipos. = Farkas Ferenc Nemzetközi Tudományos Konferencia 2018 Pécs: Pécsi Tudományegyetem, 2018, S. 277-289. ISBN 978-963-429-238-8.

AFC 023 POÓR, József, Marzena STOR, Kinga KEREKES, Mártonné KAROLINY, Ágnes SZLÁVICZ, Monica ZAHARIE, Nemanja BERBER a D. Allen ENGLE. Változások a nemzetközi HRM-ben Közép-Kelet Európában a CEEIRT kutatások tükrében. In: Ferenc Farkas International Scientific Conference = Farkas Ferenc Nemzetközi Tudományos Konferencia 2018. Katalin Dobrai, Gyula László, Norbert Sipos. = Farkas Ferenc Nemzetközi Tudományos Konferencia 2018 Pécs: Pécsi Tudományegyetem, 2018, S. 263-276. ISBN 978-963-429-238-8.

AFC 024 POÓR, József, Tímea JUHÁSZ, Péter KARÁCSONY, Imrich ANTALÍK, Zsuzsanna SZEINER, Ildikó CSAPÓ, Zsolt HORBULÁK, Péter SZITÁS, Ádám KOVÁCS a Endre HEVESI. A szervezeti jellemzők hatása a munkaerőhiány kialakulását előidéző okokra egy hazai empirikus kutatás tükrében = The effect of organizational characteristics on the causes of labor deficiency in the light of a domestic empirical research. In: 2. Farkas Ferenc Nemzetközi Tudományos Konferencia (2020) = 2nd Ferenc Farkas international scientific conference (2020). Gábor Balogh, Gyula László, Norbert Sipos. = 2nd Ferenc Farkas international scientific conference (2020) Pécs: Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, 2020, P. 99-120. ISBN 978-963-429-586-0.

AFC 025 HÁMORI, Tamás a József POÓR. Nemzetköziesedés és globalizáció - fogalom, értelmezés és kommunikáció = Internationalization and globalization - concept, interpretation and communication. In: 2. Farkas Ferenc Nemzetközi Tudományos Konferencia (2020) = 2nd Ferenc Farkas international scientific conference (2020). Gábor Balogh, Gyula László, Norbert Sipos. = 2nd Ferenc Farkas international scientific conference (2020) Pécs: Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, 2020, P. 124-143. ISBN 978-963-429-586-0.

AFC 026 POÓR, József, Zsuzsanna SZEINER a Ildikó CSAPÓ. Projektorientáció a tanácsadás oktatásában. In: Hazai és külföldi modellek a projektoktatásban. Pásztor Ildikó. Budapest: Óbudai Egyetem, 2019, P. 423-441. ISBN 978-963-449-133-0.

AFC 027 KOVÁCS, Ádám, József POÓR, Zoltán ŠEBEN a György SZRETYKÓ. A koronavírus-válság hatása a munkaerőpiacra és a humán erőforrásokra. In: Kizökkent világ - szokatlan és különleges élethelyzetek: a nemkonvenciális, nem "normális", nem kiszámítható jelenségek korszaka. Makkos Anikó, Kecskés Petra, Kövecsesné Gősi Viktória. Győr: Széchenyi István Egyetem, 2021, s. 134-144 [online]. ISBN 978-615-5837-91-3.

AFC 028 SZABÓ-SZENTGRÓTI, Gábor, József POÓR a Zoltán MAJÓ-PETRI. HR Challenges and Reactions During the Pandemic Period. In: Challenges in the Carpathian Basin : Global Challenges - Local Answers. Interdependencies or Slobalisation?: Global Challenges - Local Answers. Interdependencies or Slobalisation?. [bez zostavovateľa]. Miercurea-Ciuc: Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, 2021, P. 672-684. ISBN 978-973-53-2752-1.

AFC 029 POÓR, József, Szilvia MÓDOSNÉ SZALAI, Szonja JENEI a Judit MOLNÁR. Responsibility of the Employers and Employees in Hungary: the Importance of Hygiene During the Pandemic. In: RELIK 2021 : conference proceedings: conference proceedings. Jitka Langhamrová, Jana Vrabcová. Praha: Prague University of Economics and Business, 2021, online, s. 589-598. ISBN 978-80-245-2429-0.

AFC 030 SZEINER, Zsuzsanna, Imrich ANTALÍK, Péter KARÁCSONY, Norbert GYURIÁN, Ádám KOVÁCS, Dávid SZABÓ a József POÓR. Trends and Tendencies in Labor Markets of V4 Countries - Past Present and Future. In: RELIK 2021 : conference proceedings: conference proceedings. Jitka Langhamrová, Jana Vrabcová. Praha: Prague University of Economics and Business, 2021, online, s. 682-691. ISBN 978-80-245-2429-0.

AFC 031 POÓR, József a Zsuzsanna SZEINER. Employee Benefits a Slovak-Hungarian Comparison. In: Management, Enterprise and Benchmarking in the 21st Century II.. Budapest: Óbuda University, 2015, P. 215-226. ISBN 978-615-5460-47-0.

AFC 032 POÓR, József, Zsuzsanna SZEINER a Róbert HEGYI. Rozdiely v zamestnaneckých výhodách medzi Maďarskom a Slovenskom. In: Znalosti po tržní praxi 2014: Média a komunikace v 21. století: Sborník z mezinárodní vědecké konference. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, P. 458-470. ISBN 978-80-87533-07-9.


AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 14


AFD 001 POÓR, József. International Human Resource Management under changes - Eastern European Perspectives. In: Striving for Competitive Advantige and Sustainability - New Challenges of Globalization: Proceedings of the 11th International Conference of SGBED. Bratislava, 2009, S. [15]. ISBN 9780979765957.

AFD 002 POÓR, József. Korszakváltás a vállalati globalizációban - hatása a személyzetfejlesztésre. In: Szellemi tőke, mint versenyelőny: avagy a tudásmenedzsment szerepe a versenyképességben. Komárno: LIFELONG LEARNING Magyarország Alapítvány, 2010, P. 18-30. ISBN 978-963-216-270-6.

AFD 003 SZABÓ, Ingrid, Péter KOLLÁR, Ildikó Éva KOVÁCS, Katalin SZABÓ a József POÓR. Üzleti etikai kutatás - a magyarországi és szlovákiai magyar hallgatók körében. In: "Társadalmi-gazdasági kihívások a határ menti térségekben": Szakmai nap és üzletember-találkozó, Komárom, 2012. március 22., tanulmánykötet. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012, P. 162-170. ISBN 978-80-8122-027-2.

AFD 004 POÓR, József, Sonja FERENCIKOVA, Sinikka VANHALA, Ruth ALAS, Agnes SLAVIĆ, Imrich ANTALÍK, Kinga KEREKES, Monica ZAHARIE a Péter KOLLÁR. "Business Ethics - Focus on North and South and Central-Eastern European Comparisons". In: "Management Challenges in the 21st Century". Bratislava: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2013, S. 26-34. ISBN 978-80-89306-20-6.

Ohlasy:
2014  [3] TASPINAR, Y. - SAHIN, A. The Relationship Between Ethical Climate and Ethic Positions in Public Institutions: A Field Stury. In WEI International Academic Conference. Budapest : West East Institute, 2014. ISSN 2167-3179, p. 198-210.AFD 005 ANTALÍK, Imrich, Tímea JUHÁSZ, József POÓR a Ingrid SZABÓ. A magyar és a szlovák szervezetek véleménye a válságról és annak hatásairól a foglalkoztatásban empirikus kutatás alapján. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2013: "Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní" - Sekcia ekonomických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013, S. 12-21 [0,45 AH]. ISBN 978-80-8122-074-6.

AFD 006 ANTALÍK, Imrich, Tímea JUHÁSZ, József POÓR a Ingrid SZABÓ. Az atipikus munkavégzési formák térnyerése Komárno-Komárom térségében. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2014: "Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia" - Sekcia ekonomických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014, CD-ROM, p. 60-79. ISBN 978-80-8122-105-7.

AFD 007 POÓR, József, Ingrid SZABÓ, Imre MADARÁSZ, Imrich ANTALÍK, Miklós DÚS, Györgyi GÁBRIELNÉ TŐZSÉR, Zsolt HORBULÁK, Ildikó Éva KOVÁCS a Szergej VINOGRADOV. Atipikus foglalkoztatás a magyar-szlovák határtérségben. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2015: "Inovácia a kreativita vo vzdelávaní a vede" - Sekcie ekonomických vied a IKT. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015, CD-ROM, p. 92-109. ISBN 978-80-8122-143-9.

AFD 008 POÓR, József, Ildikó KOVÁCS, Imrich ANTALÍK, Ingrid SZABÓ, Tímea JUHÁSZ, Zsolt HORBULÁK, Györgyi GÁBRIELNÉ TŐZSÉR, Szergej VINOGRADOV, Helena STRÁŽOVSKÁ, Miklós DÚS a Csaba KOLLÁR. Employment and Atypical Employment in Slovakia and Hungary in 2013 and 2014. In: Central and Eastern Europe in the Changing Business environment: 15th International Scientific Conference. Bratislava: Ekonóm, 2015, P. 218-236. ISBN 978-80-225-4085-8. WoS.

Ohlasy:
2020  [4] ZABELINA, O. - SHUBENKOVA, E. - MIRZABALAEVA, F. - et al. Lifelong education: challenges of digital economy. Komárno : J. Selye University, 2020. 185 s. ISBN 978-80-8122-355-6.AFD 009 SZOBI, Ádám, Zsuzsa KAROLINY a József POÓR. Az emberi erőforrás menedzsment gyakorlata Magyarországon és Szlovákiában 2015-2016. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2017: "Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť - výzvy 21. storočia" - Sekcia ekonomických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, CD-ROM, s. 520-531. ISBN 978-80-8122-225-2.

AFD 010 BENCSIK, Andrea, Tímea JUHÁSZ a József POÓR. HR gyakorlatok Közép-Kelet Európában. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2017: "Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť - výzvy 21. storočia" - Sekcia ekonomických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, CD-ROM, s. 20-32. ISBN 978-80-8122-225-2.

AFD 011 KOVÁCSOVÁ, Ildikó, Zsuzsa KAROLINY a József POÓR. Képzés és fejlesztés vállalatoknál és intézményeknél nemzetközi empirikus kutatások tükrében. In: Zborník 10. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 = A Selye János Egyetem 2018-as 10. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete: "Project Life Management" szekció : Sekcia: "Project Life Management": Sekcia: "Project Life Management". Bukor József, Antalík Imrich. = A Selye János Egyetem 2018-as 10. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete: "Project Life Management" szekció Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018, S. 8-16 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-253-5.

AFD 012 SZEINER, Zsuzsanna, Eric J. SANDERS, Ladislav MURA a József POÓR. A menedzsment tanácsadási piac változásai globális, regionális, magyarországi és szlovákiai trendek tükrében. DOI 10.36007/3754.2020.365 In: 12th International Conference of J. Selye University : Economic Section: Economic Section. Korcsmáros Enikő. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2020, online, s. 365-381. ISBN 978-80-8122-375-4.

AFD 013 POÓR, József, Imrich ANTALÍK a Krisztina NÉMETHY. A mesterséges intelligencia és a robotizáció hatása a munkaerőpiacra. In: Zborník 11. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho 2019 = A Selye János Egyetem 2019-es 11. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - "Munkaerőpiac- és humánerőforrás-menedzsment" szekció : "Sekcia Pracovný trh a manažment ľudských zdrojov" [elektronický zdroj]: "Sekcia Pracovný trh a manažment ľudských zdrojov". József Poór, Peter Karácsony, Imrich Antalík. = A Selye János Egyetem 2019-es 11. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - "Munkaerőpiac- és humánerőforrás-menedzsment" szekció Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, online, s. 116-122 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-340-2.

AFD 014 SZEINER, Zsuzsanna, Ladislav MURA, Zoltán ŠEBEN, Lukáš SMEREK a József POÓR. Slovak Businesses in times of coronavirus pandemic in light of an empirical research. In: The Poprad Economic and Management Forum 2021. Peter Madzík, Mária Janošková. Ružomberok: VERBUM Publishing, 2021, online, s. 324-337. ISBN 978-80-561-0888-8 (online).


AFG  Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií
Počet záznamov: 10


AFG 001 POÓR, József, Andrea BENCSIK, Zoltán MAJÓ, László HERCZEGH a Gyula LÁSZLÓ. Trends and tendencies in the field of improving the HR-systems of Hungarian public universities. HUman Resource Development in the Era of Global Mobility. (2010), s. 131-132.

AFG 002 POÓR, József. Human Resource Management Issues and Challenges in foreign owned companies: Central and Eastern Europe (2008-2009). In: Management Re-Imagined: Programme and Proceedings of the 11th World Congress of the International Federation of Scholarty Associations of Management. Dublin: Intersource Group School, 2012, S. [68]. ISBN 978-1-907300-04-2.

AFG 003 POÓR, József, Zsuzsa KAROLINY, Boróka V. MUSZTYNÉ BÁTFAI, Zsuzsanna POTÓ a Ferenc FARKAS. Similarities and Differences in Human Resource Management in private and public sector organisations in light of new public Management initiatives: International Comparisons using cranet 2088/09 survey data. Management Re-Imagined. (2012), s. 111.

AFG 004 SLAVIČ, Agneš, Gizela S. ŠUŠNJAR a József POÓR. The role of human resource management in serbian and hungarian companies: results from the cranet 2008/9 survey. Management Re-Imagined. (2012), s. 124.

AFG 005 POÓR, József, Katalin SZABÓ, Warzena STOR, Zsuzsa KAROLINY, Kinga KEREKES, Monica ZAHARIE, Agnes SLAVIĆ, Ruth ALAS, Allen ENGLE a Geoffrey WOOD. The new trends of human resource management at the local subsidiaries of multinational companies in light ot two consecutive research samples in CEE countries. In: Uncertaintz in a Flattening World: Challenges for IHRM. Cracow: Symposium Cracoviense, 2014, P. [25]. ISBN 978-83-914703-4-3.

AFG 006 MORLEY, Michael J., Agnes SLAVIĆ, József POÓR a Nemanja BERBER. Training practices and organisational outcomes: a comparative analysis of domestic and internationally focused companies operating in the transition economies of Cental & Eastern Europe. In: Uncertaintz in a Flattening World: Challenges for IHRM. Cracow: Symposium Cracoviense, 2014, P. [83]. ISBN 978-83-914703-4-3.

AFG 007 COVARRUBIAS VENEGAS, Barbara, József POÓR, Zdeňka KONEČNÁ, Martina RAŠTICOVÁ a Katharina THILL. Competencies for Human Resource Management in Foreign-Owned Firms. Focus on Three CEE: Countries and Austria. In: International Business and Research in the CEE Region - Why is it worth doing?. Warsaw: Warsaw School of Economics, 2015, P. 14-15. ISBN 978-83-8030-019-4.

AFG 008 POÓR, József, Péter SASVÁRI, Krzysztof NESTEROWICZ, Eszter MONDA, Fares Fawzi M. ELDURSSI a Milan NIKOLIC. E-Learning in Management: Focus on Hungary, Serbia and Slovakia. In: International Business and Research in the CEE Region - Why is it worth doing?. Warsaw: Warsaw School of Economics, 2015, P. 40-41. ISBN 978-83-8030-019-4.

AFG 009 JENEI, Szonja, Szilvia MÓDOSNÉ SZALAI a József POÓR. A koronavírus vakcinához kapcsolódó feltételezett munkahelyi és utazási diszkrimináció magyarországi munkavállalói vélemények alapján. In: CRANET Online Konferencia 2021. [bez zostavovateľa], Krisztina Dajnoki, Szilvia Szabó. Budapest: Budapest Metropolitan University, 2021, online, p. [9]. ISBN 978-615-5459-07-8.

AFG 010 POÓR, József, Zsuzsanna SZEINER, Ádám KOVÁCS a Tibor ZSIGMOND. Tanácsadás a koronavírus idején - egy hazai empirikus felmérés tükrében. In: CRANET Online Konferencia 2021. [bez zostavovateľa], Krisztina Dajnoki, Szilvia Szabó. Budapest: Budapest Metropolitan University, 2021, online, p. [6]. ISBN 978-615-5459-07-8.


AFH  Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií
Počet záznamov: 1


AFH 001 POÓR, József, Martin VOLOŠIN a Zsuzsa KAROLINY. Human resource management at foreign subsidiaries in Slovakia in line with a CEEIRT - survey. Podnikanie a inovácie podnikateľských aktivít VI.. (2011), s. 4.


AGI  Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
Počet záznamov: 4


AGI 001 ANTALÍK, Imrich, József POÓR a Erik VOZÁK. Foglalkoztatás és foglalkoztatási formák: Magyarország - Szlovákia. In:. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013, (2013), s. [77]. ISBN 978-80-8122-081-4.

AGI 002 POÓR, József, Ildikó CSAPÓ a Zoltán ŠEBEN. Evolution of Consulting Methods and Approaches - 2015. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016. 35 s. [1,6 AH]. ISBN 978-80-8122-169-9.

AGI 003 POÓR, József, Gábor BALOGH, Krisztina DAJNOKI, Mártonné KAROLINY, András István KUN a Szilvia SZABÓ. Koronavírus-válság kihívások és HR válaszok. 1. vyd. Gödöllő: Szent István Egyetem, 2020. 56 s. ISBN 978-963-269-920-2.

AGI 004 SZEINER, Zsuzsanna, Ladislav MURA a József POÓR. Poradenstvo v oblasti manažmentu, Slovensko - 2019: Výskumná správa. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019. 14 s.


BBA  Kapitoly v odborných knižných publikáciách vydané v zahraničných vydavateľstvách
Počet záznamov: 13


BBA 001 STOR, Marzena, Adam SUCHODOLSKI, Katalin SZABÓ, Ildikó Éva KOVÁCS a József POÓR. Lengyelország. In: Emberi erőforrás menedzsment külföldi tulajdonú cégek helyi leányvállalatainál Közép- és Kelet-Európában 2011-2013. Gödöllő: Szent István Egyetem, 2015, P. 34-60. ISBN 978-963-642-866-2.

BBA 002 SZABÓ, Katalin, Ildikó Éva KOVÁCS, Mártonné KAROLINY a József POÓR. Magyarország. In: Emberi erőforrás menedzsment külföldi tulajdonú cégek helyi leányvállalatainál Közép- és Kelet-Európában 2011-2013. Gödöllő: Szent István Egyetem, 2015, P. 61-87. ISBN 978-963-642-866-2.

BBA 003 KEREKES, Kinga, Monica ZAHARIE a József POÓR. Románia. In: Emberi erőforrás menedzsment külföldi tulajdonú cégek helyi leányvállalatainál Közép- és Kelet-Európában 2011-2013. Gödöllő: Szent István Egyetem, 2015, P. 87-112. ISBN 978-963-642-866-2.

BBA 004 SZLÁVICZ, Ágnes, Nemanja BERBER, Milan NIKOLIC, Gizella SUSNYÁR STANGL a József POÓR. Szerbia. In: Emberi erőforrás menedzsment külföldi tulajdonú cégek helyi leányvállalatainál Közép- és Kelet-Európában 2011-2013. Gödöllő: Szent István Egyetem, 2015, P. 112-134. ISBN 978-963-642-866-2.

BBA 005 MACHOVÁ, Renáta, Norbert SZAKÁCS, József POÓR a Martin VOLOŠIN. Szlovákia. In: Emberi erőforrás menedzsment külföldi tulajdonú cégek helyei leányvállalatainál Közép- és Kelet-Európában 2011-2013. Gödöllő: Szent István Egyetem, 2015, P. 134-160. ISBN 978-963-642-866-2.

BBA 006 POÓR, József, Péter KOLLÁR, László PITLIK a Katalin SZABÓ. A HR jövője. In: Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv: Rendszerek és alkalmazások. Budapest: Wolters Kluwer, 2017, P. 465-491. ISBN 978 963 295 648 0.

BBA 007 POÓR, József, Imola CSEHNÉ PAPP, Péter KOLLÁR, Attila LAJOS, Ákos JARJABKA, Anette MÁRTA a Erika VARGA. Az emberi erőforrás menedzsment befolyásolói és mozgatórugói. In: Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv: Rendszerek és alkalmazások. Budapest: Wolters Kluwer, 2017, P. 61-95. ISBN 978 963 295 648 0.

BBA 008 POÓR, József a Mártonné KAROLINY. Esettanulmányok az EEM-rendszerek témaköreiből. In: Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv: Rendszerek és alkalmazások. Budapest: Wolters Kluwer, 2017, P. 494-560. ISBN 978 963 295 648 0.

BBA 009 POÓR, József, Gábor BALOGH, Brigitta BÁLINT, Péter DOBAY a Csaba KOLLÁR. Integrált és integráló EEM-rendszerek és eszközök. In: Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv: Rendszerek és alkalmazások. Budapest: Wolters Kluwer, 2017, P. 359-395. ISBN 978 963 295 648 0.

BBA 010 LÁSZLÓ, Gyula, József POÓR a Norbert SIPOS. Javadalmazásmenedzsment-rendszerek. In: Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv: Rendszerek és alkalmazások. Budapest: Wolters Kluwer, 2017, P. 244-282. ISBN 978 963 295 648 0.

BBA 011 POÓR, József, Mártonné KAROLINY a Aranka MÉSZÁROS. Módszertani segédletek az EEM-rendszerek témaköréből. In: Emberi erőforrás menedzsment kéziköny: Rendszerek és alkalmazások. Budapest: Wolters Kluwer, 2017, P. 561-603. ISBN 978 963 295 648 0.

BBA 012 POÓR, József, Ildikó BUDAVÁRI TAKÁCS, Aranka MÉSZÁROS a Andrea KLÉR. Munkakör- és kompetenciaelemzés. In: Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv: Rendszerek és alkalmazások. Budapest: Wolters Kluwer, 2017, P. 97-128. ISBN 978 963 295 648 0.

BBA 013 POÓR, József, György SZRETYKÓ, Ildikó BUDAVÁRI-TAKÁCS, Aranka MÉSZÁROS a Andrea KLÉR. Személyzetfejlesztési rendszerek. In: Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv: Rendszerek és alkalmazások. Budapest: Wolters Kluwer, 2017, P. 283-317. ISBN 978 963 295 648 0.


BBB  Kapitoly v odborných knižných publikáciách vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 3


BBB 001 HORBULÁK, Zsolt, Györgyi GÁBRIELNÉ TŐZSÉR, Szergej VINOGRADOV, Helena STRÁŽOVSKÁ, Ľubomíra STRÁŽOVSKÁ a József POÓR. Fiatalok és a foglalkoztatás. In: Foglalkoztatás - atipikus foglalkoztatás a magyar-szlovák határmentén - Komárno-Komárom és Párkány-Esztergom térségekben. = Zamestnávanie - atypické zamestnávanie v maďarsko-slovenskom pohraničí - v oblastiach Komárno-Komárom a Štúrovo-Ostrihom Gödöllő-Komárno: Szent István Egyetem - Univerzita J. Selyeho, 2014, CD-ROM, p. 90-141. ISBN 978-80-8122-116-3.

BBB 002 JUHÁSZ, Tímea, József POÓR a Imrich ANTALÍK. Munkanélküliek vizsgálata. In: Foglalkoztatás - atipikus foglalkoztatás a magyar-szlovák határmentén - Komárno-Komárom és Párkány-Esztergom térségekben. = Zamestnávanie - atypické zamestnávanie v maďarsko-slovenskom pohraničí - v oblastiach Komárno-Komárom a Štúrovo-Ostrihom Gödöllő - Komárno: Szent István Egyetem - Univerzita J. Selyeho, 2014, CD-ROM, p. 44-89. ISBN 978-80-8122-116-3.

BBB 003 KOVÁCS, Ildikó Éva, Imrich ANTALÍK a József POÓR. Vállalati kutatás. In: Foglalkoztatás - atipikus foglalkoztatás a magyar-szlovák határmentén - Komárno-Komárom és Párkány-Esztergom térségekben. = Zamestnávanie - atypické zamestnávanie v maďarsko-slovenskom pohraničí - v oblastiach Komárno-Komárom a Štúrovo-Ostrihom Gödöllő - Komárno: Szent István Egyetem - Univerzita J. Selyeho, 2014, CD-ROM, p. 142-179. ISBN 978-80-8122-116-3.


BCI  Skriptá a učebné texty
Počet záznamov: 2


BCI 001 POÓR, József, Pál BÓDAY a Zsuzsanna KISPÁL-VITAI. Trendek és tendenciák a kelet-európai emberi erőforrás menedzsmentben. Komárno: Selye János Egyetem, 2009. 344 s. ISBN 978-80-89234-76-9.

BCI 002 POÓR, József, Zoltán ŠEBEN, Zsuzsanna SZEINER a Róbert HEGYI. Juttatások - Szlovákia 2013 [elektronický zdroj] = Benefity - Slovensko 2013: Zmeny vo firemných benefitoch v roku 2013: A vállalati juttatásokban bekövetkezett változások 2013-ban. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015. CD-ROM, 101 s. [4,65 AH]. ISBN 978-80-8122-155-2.


BDE  Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch
Počet záznamov: 5


BDE 001 POÓR, József, Péter FODOR, Silvia KOSÁR, Zoltán SAJÓ, Ingrid SZABÓ a Viktória TÓTH. Emberi erőforrás-menedzsment a krízis és a kilábalás idején a Szlovák Köztársaságban - egy empirikus felmérés tükrében. Humánpolitikai Szemle. Sz. május (2010) s. 9-16. ISSN 0865-7009.

BDE 002 MUSZTYNÉ BÁTFAI, Boróka, Zsuzsanna PÓTÓ, Ferenc FARKAS, Mártonné KAROLINY a József POÓR. A Cranet-panel adatfelvétel két fordulójának elemzése a privát és a közszféra vonatkozásában. Tudásmenedzsment. Roč. 14, č. 1 (2013), s. 145-155 [0,5 AH]. ISSN 1586-0698.

BDE 003 MURA, Ladislav, Norbert SZAKÁCS, Mártonné KAROLINY a József POÓR. Az átalakuló közép- és kelet-európai emberi erőforrás-menedzsment gyakorlata. Tudásmenedzsment. Évf. 14, sz. 1 (2013), p. 135-144 [0,45 AH]. ISSN 1586-0698.

BDE 004 POÓR, József, Zsuzsa KAROLINY, Katalin SZABÓ, Kinga KEREKES, Monica ZAHARIE, Renáta MACHOVÁ a Ágnes SZLÁVICZ. Az emberi erőforrás menedzsment legújabb trendjei a nemzetközi cégek helyi leány-vállalatainál: Fókuszban Magyarország, Románia és Szlovákia. Tudásmenedzsment. Roč. 14, č. 1 (2013), s. 179-202. ISSN 1586-0698.

BDE 005 POÓR, József. Útkeresések az emberierőforrás-menedzsmentben - a 2.0 HR. Humánpolitikai Szemle. Sz. november-december (2013), p. 46-49. ISSN 0865-7009.


BDF  Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
Počet záznamov: 1


BDF 001 POÓR, József, Martin VOLOŠIN a Zsuzsa KAROLINY. Human Resource Management at Foreign Subsidiaries in Slovakia in Line with CEEIRT-Survey. Transactions of the Universities of Kosice. roč. 1, č. 1 (2011), s. 81-87. ISSN 1335-2334.


BEC  
Počet záznamov: 1


BEC 001 POÓR, József, Andrew GROSS a George PLESOIONU. Humán Resource Management in Central-East Europe. Policies and Practices. (2008), s. 60-69. ISSN 1018-046X.


BEE  Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
Počet záznamov: 9


BEE 001 POÓR, József, Imrich ANTALÍK, Péter KOLLÁR, Ruth ALAS a Katalin SZABÓ. Üzleti etika - fókuszban észak-dél és közép-kelet-európai összehasonlítások. In: Bizalom és etika a társadalmi és gazdasági életben: Szimpózium, 2013. május 15.., P. 27-40. ISBN 978-963-08-5685-0.

BEE 002 ANTALÍK, Imrich, Miklós DÚS a József POÓR. A kutatás célja, kérdései és hipotézisei. In: Foglalkoztatás - atipikus foglalkoztatás a magyar-szlovák határmentén - Komárno-Komárom és Párkány-Esztergom térségekben. = Zamestnávanie - atypické zamestnávanie v maďarsko-slovenskom pohraničí - v oblastiach Komárno-Komárom a Štúrovo-Ostrihom Gödöllő-Komárno: Szent István Egyetem - Univerzita J. Selyeho, 2014, CD-ROM, p. 40-43. ISBN 978-80-8122-116-3.

BEE 003 POÓR, József, Imrich ANTALÍK, Tímea JUHÁSZ a Ildikó Éva KOVÁCS. Atipikus foglalkoztatás trendjei és tendenciái hazánkban és Szlovákiában empirikus vizsgálatok tükrében. In: Életutak - generációk - ünnepek. Budapest, P. [8]. ISBN 978-963-9559-54-7.

BEE 004 POÓR, József. FDI and Employment in Eastern Europe. In: The 1st Sino-Hungarian International Forum: Society of Rule of Law, National Governance and Government Audit. Nanjing, China: Nanjing University, P. 54-59.

BEE 005 POÓR, József a Anikó ILIÁS. Összefoglalás a 2014-es TOP magyarországi tanácsadói felmérésről. In: Innováció, Növekedés, Fenntarthatóság: VII. Országos Tanácsadói Konferencia tanulmánykötete. Budapest: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, 2014, P. 148-157. ISBN 978-963-89734-1-2.

BEE 006 POÓR, József, Katalin DOBRAI, Allen ENGLE, Ferenc FARKAS a Mártonné KAROLINY. A kutatás elméleti háttere. In: Emberi erőforrás menedzsment külföldi tulajdonú cégek helyi leányvállalatainál Közép- és Kelet-Európában 2011-2013. Gödöllő: Szent István Egyetem, 2015, P. 15-32. ISBN 978-963-642-866-2.

BEE 007 POÓR, József, Ágnes SZLÁVICZ, Ildikó KOVÁCS, Kinga KEREKES a Katalin SZABÓ. Összefoglaló következtetések. In: Emberi erőforrás menedzsment külföldi tulajdonú cégek helyi leányvállalatainál Közép- és Kelet-Európában 2011-2013. Gödöllő: Szent István Egyetem, 2015, P. 160-167. ISBN 978-963-642-866-2.

BEE 008 POÓR, József. Reinventing the External Management Consulting Services. In: X. International Value Engineering Conference: III. SAVE International Europe. Budapest: Poór Consulting, 2015, P. [25].

BEE 009 POÓR, József, Erika VARGA, Renáta MACHOVÁ a Taras VAS. Innovatív tanulási megoldások nemzetközi környezetben: az X-Culture projekt = Innovative Learning Solutions in International Surroundings: the X-Culture Project. In: Tradíció és innováció - 2016. = Három évtized a gazdaság- és társadalomtudomány szolgálatában Gödöllő: Szent István Kiadó, 2016, P. 19-32. ISBN 978-963-269-628-7.


BFA  Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
Počet záznamov: 2


BFA 001 POÓR, József, Zsuzsa KAROLINY, Ildikó Éva KOVÁCS a Ágnes MILOVECZ BIRKÁZ. The changing role of HR-related Management Consultancy in Light of Two Consecutive Cranet Surveys. In: Sustainable Employability: Challenges for HRM Innovation: International Conference Guide. Nijmegen: Radboud Universitz Nijmegen, 2013, S. [37].

BFA 002 POÓR, József, Katalin SZABÓ, Marzena STOR, Zsuzsa KAROLINY, Kinga KEREKES, Monica ZAHARIE, Renáta MACHOVÁ, Ágnes SZLÁVICZ a Allen ENGLE. The new trends of human resource management at the local subsidiaries of multinational companies in five CEE countries. In: XI. CHEMNITZ EAST FORUM: "Corporate Governance in Central and Eastern Europe". Chemnitz: Chemnitz University of Technology, 2013, S. [61].


EDJ  Prehľadové práce, odborné práce, preklady noriem; odborné preklady v časopisoch, zborníkoch
Počet záznamov: 1


EDJ 001 POÓR, József, Ildikó Éva KOVÁCS, Ádám MACK, Erik POUTSMA a Paul LIGTHART. Compensation and Benefits 2014-2015. In: International Executive Report 2017: Cranet Survey on Comparative Human Resource Management. Cranfield, UK: Cranfiel University, 2017, P. 101-114.


FAI  Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy...)
Počet záznamov: 27


FAI 001 POÓR, József. Menedzsment-tanácsadási kézikönyv.

Ohlasy:
2020  [4] PATYI, B. - PATAKI, B. The Main Financial Characteristics of the Successfully Operating Newly Established Enterprises. In Selye e-study. ISSN 1338-1598, 2020, vol. 11, no. 2, p. 18.FAI 002 POÓR, József, Ferenc FARKAS a D. Allen ENGLE. Human Resource Management Issues and Challenges in Multinational Companies: Central and Eastern Europe.

FAI 003 POÓR, József, Pál BÓDAY a Zsuzsanna KISPÁL-VITAY. Trendek és tendenciák a kelet-európai emberierőforrás-menedzsmentben.

FAI 004 POÓR, József, Mártonné KAROLINY, Csaba BERDE a Sándor TAKÁCS. Átalakuló emberi erőforrás menedzsment. Budapest: Complex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., 2012. 538 s. ISBN 978-963-295-083-9.

FAI 005 POÓR, József a Ferenc FARKAS. Átalakuló emberi erőforrás menedzsment a multinacionális cégek helyi leányvállalatainál Közép- és Kelet-Európában. Gödöllő: Szent István Egyetem, 2012. 255 s. ISBN 978-963-269-276-0.

Ohlasy:
2018  [3] MACHOVÁ, R. - BENCSIK, A. - ŠIMONOVÁ, M. THE DRIVING FORCES OF BUSINESS - INNOVATION, SUCCESS AND HUMAN RESOURCES. In Hradec Economic Days. ISSN 2464-6059, 2018, vol. 8, no. 1, p. 592.FAI 006 POÓR, József a Ladislav MURA. Az emberi erőforrás menedzsment gyakorlata: Magyarország - Szlovákia 2011.

FAI 007 POÓR, József, Ferenc FARKAS a Allen D. ENGLE. Human Resource Management Issues and Challenges in foreign owned companies: Central and Eastern Europe. Komárno: Univerzita J. Selyeho - Ekonomická fakulta, 2012. 315 s. ISBN 978-80-8122-047-0.

Ohlasy:
2018  [3] BERBER, N. - SLAVIĆ, A. The development of compensation system in Serbia: A comparison of two successive cranet research rounds. In Economic themes. ISSN 2217-3668, 2018, vol. 56, no.1, p. 79-90.FAI 008 POÓR, József. Vállalatok nemzetközivé válásának elméleti háttere: Vedecká monografia.

FAI 009 POÓR, József a Zoltán ŠEBEN. Research Studies and Case Compilation on SHRM in Transitional Countries of Europe [elektronický zdroj]. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013. CD-ROM, 146 s. ISBN 978-80-8122-093-7.

FAI 010 POÓR, József. Rugalmas ösztönzés: rugalmas juttatások.

Ohlasy:
2018  [4] VLACSEKOVÁ, D. Az emberi erőforrás motivációja a közigazgatásban. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 : Sekcia ekonomických vied. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-256-6, p. 372-378.FAI 011 POÓR, József. Foglalkoztatás - atipikus foglalkoztatás a magyar-szlovák határmentén - Komárno-Komárom és Párkány - Esztergom térségekben. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014. 243 s. ISBN 978-80-8122-116-3.

Ohlasy:
2015  [3] NAGY, B. A Kelet-közép-európai KKV-k helyzete és nemzetközi szerepe. In Tanulmányok a gazdaság, a társadalom és a filozófia területéről : Kortárs gondolatok I.. Budapest : PREMA Consulting, 2015. ISBN 978-963-7044-80-9, p. 115, 121.FAI 012 KAROLINY, Mártonné a József POÓR. Az emberi erőforrás menedzsment gyakorlata: Magyarország - 2014/2015 - Kutatási zárójelentés. 1. vyd. Pécs: Pécsi Tudományegyetem, 2015. 58 s. [3 AH]. ISBN 978-963-269-498-6.

FAI 013 POÓR, József, Ferenc FARKAS, Ágnes SZLÁVICZ, Kinga KEREKES a Katalin SZABÓ. Emberi erőforrás menedzsment külföldi tulajdonú cégek helyi leányvállalatainál Közép- és Kelet-Európában 2011-2013. 1. vyd. Gödöllő: Szent Isván Egyetem, 2015. 175 s. ISBN 978-963-642-866-2.

FAI 014 POÓR, József, Allen D. ENGLE, Ágnes SZLÁVICZ, Kinga KEREKES, Katalin SZABÓ, Ildikó Éva KOVÁCS a Imola JÓZSA. Human Resource Management Issues and Challenges in Foreign Owned Companies [elektronický zdroj]: Central and Eastern Europe (2011-2013). 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015. CD-ROM, 156 s. ISBN 978-80-8122-151-4.

Ohlasy:
2017  [3] POLJAŠEVIĆ, B. Z. - ILIĆ, G. - MILUNOVIĆ, D. Ownership Structure of the Organisation as a Determinant of Human Resource Management in the Context of Transition Countries. In Acta Economica. ISSN 1512-858X, 2017, vol. XV, no. 26, p. 75-101.FAI 015 BLAHÓ, András, Erzsébet CZAKÓ a József POÓR. Nemzetközi menedzsment. 1. vyd. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2015. 431 s. ISBN 978 963 05 9536 0.

FAI 016 POÓR, József. HRM a nemzetközi cégeknél: HR-funkció átalakulása nemzetközi cégek helyi leányvállalatainál Magyarországon és a Kelet-európai régióban 2011-2013. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016. 89 s. [3 AH]. ISBN 978-80-8122-180-4.

FAI 017 POÓR, József. Menedzsment-tanácsadási kézikönyv: innováció - megújulás - fenntarthatóság. 4. dopl. prepr. vyd. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2016. 864 s. ISBN 978 963 05 9812 5.

FAI 018 KAROLINY, Mártonné a József POÓR. Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv: Rendszerek és alkalmazások. 6. prepr. vyd. Budapest: Wolters Kluwer, 2017. 610 s. ISBN 978 963 295 648 0.

Ohlasy:
2017  [4] HORVÁTH, SZ. Béremelés = motiváció = minőség?. In Medzinárodná vedecká konferencia UJS : „Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť – výzvy 21. storočia”. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2017. ISBN 978-80-8122-222-1, p. 58, 62.FAI 019 LAKATOSNÉ SZUHAI, Györgyi a József POÓR. Tudatos életvezetés: projektszemlélet a magánéletben: kézikönyv. 1. vyd. Győr: Publio Kiadó, 2017. 656 s. ISBN 978-963-443-294-4.

FAI 020 HRM in Transition-Practices of MNC-Subsidiaries in Central and Eastern Europe, Russia and Kazakhstan (2015-2016). 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017. 290 s. ISBN 978-80-8122-218-4.

FAI 021 József POÓR, Mártonné KAROLINY, Ildikó KOVÁCS a B. Csaba ILLÉS. A HR gyakorlata: Hasonló és eltérő jellemzők az emberierőforrás-menedzsment globális, regionális és hazai gyakorlatának alakulásában. 1. vyd. Budapest: Wolters Kluwer, 2018. 367 s. ISBN 978-963-295-766-1.

FAI 022 A tudatos életvezetés tanulható. 1. vyd. Győr: Publio Kiadó, 2019. 240 s. ISBN 978-963-443-639-3.

FAI 023 POÓR, József, Imrich ANTALÍK, Péter KARÁCSONY a D. Allen ENGLE. Munkaerőpiaci trendek és tendenciák Kelet-Közép-Európa országaiban. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2020. 144 s. [6AH]. ISBN 978-80-8122-346-4.

FAI 024 POÓR, József, Péter KARÁCSONY a Imrich ANTALÍK. Zborník 11. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho 2019 [elektronický zdroj] = A Selye János Egyetem 2019-es 11. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - "Munkaerőpiac- és humánerőforrás-menedzsment" szekció: "Sekcia Pracovný trh a manažment ľudských zdrojov". 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019. 173 s. [12,9AH] [online, CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-340-2.

FAI 025 POÓR, József, Gábor BALOGH, Krisztina DAJNOKI, Mártonné KAROLINY, Zsolt KŐMŰVES, Gáborné PATÓ, Beáta SZŰCS a Szilvia SZABÓ. Covid-19 - koronavírus-válság: harmadik fázis: Kihívások és HR-válaszok. 1. vyd. Gödöllő: Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, 2021. 70 s. ISBN 978-963-269-957-8.

FAI 026 POÓR, József, Michael J. MORLEY, Zsuzsa KAROLINY, Ildikó Éva KOVÁCS, B. Csaba ILLÉS a Denise JEPSEN. Global, Regional and Local Trends of HR Practices. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2020. 224 s. ISBN 978-80-8122-379-2.

FAI 027 KŐMŰVES, Zsolt, Katalin SZABÓ, Gábor SZABÓ-SZENTGRÓTI a József POÓR. Koronavírus-válság kihívások és HR-válaszok - hazai és nemzetközi kapcsolatok 2020. 1. vyd. Budapest: Wolters Kluver Hungary, 2021. online, 211 s. ISBN 978-96-35940-09-7.


GAI  Správy
Počet záznamov: 1


GAI 001 POÓR, József, Ádám KOVÁCS, Tamás KOLBE a Ildikó CSAPÓ. Szakemberhiány és munkaerőmegtartás a kulcsmunkakörökben - 2018: Kutatási zárójelentés. 1. vyd. Budapest: Menedzsment és HR Kutató Központ, 2018. 31 s.

Ohlasy:
2020  [3] GELENCSÉR, M. - SZIGETI, O. - SZABÓ-SZENTGRÓTI, G. A feldolgozóipari munkavlállaók munkaerő-megtartása. In Vezetéstudomány. ISSN 0133-0179, 2020, vol. LI., no. 09, p. 70.
GHG  Práce zverejnené spôsobom umožňujúcim hromadný prístup
Počet záznamov: 3


GHG 001 POÓR, József. Noul management public. EU-RO Functionar. roč. 1, č. 1 (2007), s. 7-9 s.

GHG 002 POÓR, József a Ágnes MILOVECZ. Management Consulting in Human Resource Management: Central and Eastern European Perspectives in Light of Empirical Experiences. Journal of Service Science and Management. roč. 8, č. 1 (2011), s. 300-314. ISSN 1940-9907.

Ohlasy:
2014  [3] CIUMARA, T. Contributions to the history of management consulting in communist Romania. In Procedia Economics and Finance. ISSN 2212-5671, 2014, vol. 8, p. 175-181.GHG 003 POÓR, József. Évértékelés: eltolódnak a hangsúlyok a HR-ben., 2013.


GII  Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
Počet záznamov: 4


GII 001 POÓR, József, Ágnes MILOVECZ a Ágnes KIRÁLY. Survey of the European Management Consultancy 2009/2010. Brussels: Feaco, 2010. 39 s.

Ohlasy:
2013  [1] VON HUMBOLDT, S. - LEAL, I. - LANEIRO, T. et al. Examining occupational stress, sources of stress and stress management strategies through the eyes of management consultants: A multiple correspondence analysis for latent constructs. In Stress and Health. ISSN 1532-3005, 2013, vol. 29, no. 5, p. 410–420. SCOPUS

2012  [1] PABLOS-HEREDERO, C. - BOTELLA, J. L. M. - LOSSANTOS, I. S. The effectiveness of open innovation practices: an application to efficient replenishment. In 4th Conference on ENTERprise Information Systems (CENTERIS) - Aligning Technology, Organizations and People : International Conference on Health and Social Care Information Systems and Technologies (HCIST). ISSN 2212-0173, 2012, vol. 5, p. 133-140. WoS

2011  [1] BENAZIĆ, D. The behaviour of croatian business customers in the purchase and use of management consulting services. In Ekonomski Pregled. ISSN 0424-7558, 2011, vol 62, no. 11, p. 662-692. SCOPUSGII 002 NEMESKÉRI, Zsolt a József POÓR. Bevezető helyett: a HR helyzete napjainkban. Tudásmenedzsment. Roč. 14, č. 1 (2013), s. 6-8. ISSN 1586-0698.

GII 003 MILOVECZ, Ágnes, Ágnes KIRÁLY a József POÓR. Hazai külföldi trendek a menedzsment tanácsadásban FEACO felmérések tükrében: Konferencia záró plenáris előadása. Innováció - megújulás - növekedés. 2013, s. 1.

GII 004 Juttatások - Magyarország 2018: A vállalati juttatásokban bekövetkezett változások 2018-ban. 1. vyd. Gödöllő: Menedzsment és HR Kutató Központ, 2018. 43 s. ISBN 978-963-269-712-3.Kvalifikácie:

 1. Východo-Washingtonská univerzita, Spoken USA
  Manažérsky vzdelávací program
  1989
   
 2. Asociácia manažérskych konzultantov, London
  CMC Manažérsky konzultant
  1994
   
 3. PE-Batalas, Maďarsko
  Vedúci ISO auditor
  1996
   
 4. Inštitúcia vedúcich trénerov, Francúzsko
  Vedúci tréner
  1997-1998
   
 5. Národná rozvojová agentúra
  EU-poject auditor
  2004
   
 6. Vládne stredisko pre personálne služby a školenie vo verejnej správe
  Examinátor pre verejnú správu
  2009


 

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.

  
spam vedelem