Hlavné menu UJS

Ing. Angelika Kútna, PhD.

Ing. Angelika Kútna, PhD.
Meno: Ing. Angelika Kútna, PhD.
Fakulta: Fakulta ekonómie a informatiky
Katedra: Katedra manažmentu
Pracovné zaradenie: Odborný asistent
Kancelária: ***
E-mail:
Telefón: +421 35 32 60 ***

Skupina A1 - Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD)
Počet záznamov: 0

Skupina A2 - Ostatné knižné publikácie (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI)
Počet záznamov: 2
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (2)

Skupina B - Publikácie v karentovaných vedeckých časopisoch a autorské osvedčenia, patenty a objavy (ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD, CDC, CDD, AGJ)
Počet záznamov: 0

Skupina C - Ostatné recenzované publikácie (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BGH, CDE, CDF)
Počet záznamov: 15
ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch (2)
ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch (1)
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (1)
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (11)

Skupina N - Ostatné recenzované publikácie (ADM, ADN, AEM, AEN, BDM, BDN, CBA, CBB)
Počet záznamov: 0

Skupina D - Ostatné - mimo kategórií MŠSR
Počet záznamov: 0

Počet záznamov spolu: 17

Štatistika ohlasov:

[1] Citácie, resp. recenzie v zahr. publ. registrované v cit. indexoch (WoS, Scopus) (3)
[6] Recenzie v domácich publikáciách (1)
Spolu: 4

Menný zoznam publikácií:

ACB  Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 2


ACB 001 GYURIÁN, Norbert a Angelika KÚTNA. Účtovníctvo 2. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018. 160 s. [10,5AH]. ISBN 978-80-8122-285-6.

ACB 002 KÚTNA, Angelika, Renáta MACHOVÁ a Silvia TÓBIÁS KOSÁR. Účtovníctvo 1. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2020. 162 s. [8,1AH]. ISBN 978-80-8122-354-9.


ADE  Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
Počet záznamov: 2


ADE 001 GYURIÁN, Norbert a Angelika KÚTNA. Direct taxes in Slovakia and their impact on economy of companies operating in agriculture and food producing industry. Studia Mundi. Vol. 2, no. 1 (2015), p. 21-29. ISSN 2415-9395.

Ohlasy:
2021  [1] CHEBEŇ, J. - KRAJČÍROVÁ, R. - FERENCZI VAŇOVÁ, A. - et al. The Effect of Corporate Income Tax of Agricultural Companies on National Budget ‒ the Case of the Slovak Republic. In Amfiteatru Economic. ISSN 1582-9146, 2021, vol. 23, no. 57, p. 466-482. WoS ; SCOPUS

2019  [1] KRAJČÍROVÁ, R. - FERENCZI VAŇOVÁ, A. - MUNK, M. What Is Relationship between Profits and Dividends in Agricultural Legal Entities? In Agris On-line Papers in Economics and Informatics. ISSN 1804-1930, 2019, vol. 11, no. 1, p. 60. SCOPUSADE 002 MACHOVÁ, Renáta, Zoltán ŠEBEN a Angelika KÚTNA. Generation Z and Y versus Tax Literacy in the 21st Century. Journal of Applied Economic Sciences. Vol. 14, no. 2 (2019), p. 433-439. ISSN 1843-6110.


ADF  Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
Počet záznamov: 1


ADF 001 MACHOVÁ, Renáta, Zoltán ŠEBEN a Angelika KÚTNA. Z és Y generáció versus adók a 21. században. Selye e-studies : online recenzovaný vedecký časopis. Roč. 9, č. 2 (2018), s. 4-15 [online]. ISSN 1338-1598 (online).


AEC  Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Počet záznamov: 1


AEC 001 KÚTNA, Angelika a Norbert GYURIÁN. Tax burden in the Slovak Republic and its comparison with other states of the European Union. In: New Economic Challenges: 2nd International Phd Students Conference 20.1.21.1.2010. Brno: Masarykova Univerzita, S. 107-111. ISBN 978-80-210-5111-9.

Ohlasy:
2013  [6] POÓR, J. - FARKAS, F. - ENGLE, A. D. Human Resource Management Issues and Challenges in Foreign Owned Companies: Central and Eastern Europe. Faculty of Economics, János Selye University Komárno, Slovakia, 2012, ISBN 978-80-812-047-0, EAN 9788081220470
AFC  Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 11


AFC 001 KÚTNA, Angelika a Norbert GYURIÁN. Impact of the Value Added Tax on the Cash Flows of Industrial Companies in Slovak Republic. In: Knowledge for Market Use 2014: Media and Communication in the 21. Century. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, P. 597-607. ISBN 978-80-87533-07-9. WoS.

AFC 002 GYURIÁN, Norbert a Angelika KÚTNA. The Assessment of Impact of Value Added Tax on the Cash Flow of Chosen Business Entities. In: European Financial Systems 2014: Proceedings of the 11th International Scientific Conference. Brno: Masaryk University, 2014, P. 222-229. ISBN 978-80-210-7153-7. WoS.

AFC 003 KÚTNA, Angelika a Norbert GYURIÁN. Vplyv dane z pridanej hodnoty na finančné toky priemyselných podnikov v Slovenskej republike. In: Znalosti pro tržní praxi 2014: Média a komunikace v 21. století: Sborník z mezinárodní vědecké konference. Olomouc: Katedra aplikované ekonomie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, P. 597-607. ISBN 978-80-87533-07-9.

AFC 004 GYURIÁN, Norbert a Angelika KÚTNA. Direct taxes in Slovakia and their Impact on Economy of Companies operating in Agriculture and Food Producing Industry. In: New Drivers in the Economy. Gödöllő, Hungary: Szent István University, 2015, CD-ROM, p. 126-135. ISBN 978-963-269-477-1.

AFC 005 KÚTNA, Angelika, Norbert GYURIÁN a Zoltán ŠEBEN. Hodnotenie vplyvu daňovej reformy dane z pridanej hodnoty na štátny rozpočet Slovenskej republiky = Evaluation of the Value Added Tax Reform Impact on the State Budget of the Slovak Republic. In: RELIK 2017 - Conference Proceedings: Reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti. Praha: VŠE, 2017, online, p. 243-254. ISBN 978-80-245-2238-8. WoS.

AFC 006 KÚTNA, Angelika a Norbert GYURIÁN. The Impact of Value Added Tax on Cash Flows of Road Traffic Companies in the Slovak Republic. DOI 10.12955/cbup..v5.935 In: CBU INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS 2017: INNOVATIONS IN SCIENCE AND EDUCATION. [bez zostavovateľa]. Prague: Central Bohemia University, 2017, S. 254-260. DOI 10.12955/cbup.v5.1114. WoS.

Ohlasy:
2018  [1] STANOVSKÝ, M. - FABINYJOVÁ, S. Analysis of the evolution of tax revenue in V4 countries. In Proceedings of the 32nd International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2018 - Vision 2020: Sustainable Economic Development and Application of Innovation Management from Regional expansion to Global Growth. Seville : International Business Information Management Association, IBIMA, 2018. ISBN 978-099985511-9, p. 5797 - 5810. WoS ; SCOPUSAFC 007 KÚTNA, Angelika, Imrich ANTALÍK, Norbert GYURIÁN a Zoltán ŠEBEN. Tax Licence of a Legal Entity - Pros and Cons. DOI 10.12955/cbup.v7.1361 In: CBU International Conference Proceedings 2019 : Innovations in Science and Education : March 20-22, 2019, Prague, Czech Republic: Innovations in Science and Education : March 20-22, 2019, Prague, Czech Republic. Petr Hájek, Ondřej Vít. Praha: CBU Research Institute, 2019, S. 193-199. ISBN 978-80-907722-0-5.

AFC 008 KÚTNA, Angelika a Norbert GYURIÁN. Decision Process and Total Value Added Tax Due Optimisation in Small and Medium Sized Enterprises. In: Decision making for Small and Medium Sized Enterprises - Conference Proceedings. Ostrava: X-Media s.r.o., 2017, P. 107-115. ISBN 978-80-7510-243-0.

AFC 009 KÚTNA, Angelika, Norbert GYURIÁN a Zoltán ŠEBEN. Impact of the Vat Reverse-Charge Mechanism on the Cash Flows of Construction Companies in the Slovak Republic. DOI 10.12955/cbup.v6.1318 In: CBU International Conference Proceedings 2018: Innovations in Science and Education. Praha: CBU Research Institute, 2018, Vol. 6, p. 522-528. ISBN 978-80-270-5038-3. WoS.

AFC 010 GYURIÁN, Norbert, Ádám SZOBI, Angelika KÚTNA a Dániel HALASI. Income Taxation Regimes for Private Entrepreneurs in Hungary and the Slovak Republic. In: CBU International Conference Proceedings 2019: Innovations in Science and Education. Praha: CBU Research Institute, 2019, P. 124-129. ISBN 978-80-907722-0-5.

AFC 011 GYURIÁN, Norbert a Angelika KÚTNA. The Assessment of the Impact of Selected Tax System Elements on Choosing a Business Form in Slovak Republic. In: RELIK 2016 - Reproduction of Human Capital. Praha: VŠE, 2016, P. 124-133. ISBN 978-80-245-2166-4.
 

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.

  
spam vedelem