Dr. habil. PaedDr. Melinda Nagy, PhD.

Dr. habil. PaedDr. Melinda Nagy, PhD.
Meno: Dr. habil. PaedDr. Melinda Nagy, PhD.
Prodekan
Fakulta: Pedagogická fakulta
Katedra: Katedra biológie
Pracovné zaradenie: Docent
Kancelária: G211b | T315
E-mail:
Telefón: +421 35 32 60 602 | 737

Vysokoškolské vzdelanie
Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove
Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov - biológia a výtvarná výchova
-
Rigorózne konanie
Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove
Biológia
-
Doktorandské štúdium
Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove
Antropológia
-
Habilitácia
Univerzita Károlya Eszterházyho, Eger
Antropológia

Pracovné pozície
Univerzita J. Selyeho
2004 -


Oblasť výskumu biológia, antropológia, genetika, fyziológia, pedagogika

Výskumné projekty Archeogenetický výskum kontaktnej zóny z 10. storočia na Slovensku
1/0897/12
VEGA
2012 - 2014

Identification of the skeletal remains of Rákoci family, using mtDNA analysis
51401102
International Visegrad Fund
2014 - 2015

Fyziológia živočíchov a človeka, adaptácia a životné prostredie
016PU-4/2012
KEGA
2012 - 2014

Vyučovanie matematiky a prírodovedy na 1. st. ZŠ pomocou interaktívnej tabule
3/7027/09
KEGA
2011 - 2011

Biometria živočíchov a človeka
242-019PU-4/2010
KEGA
2010 - 2011

Využitie antropogenetických metód v archeológii
DM/57/2012
Domus Hungarica Scientiarium et Artium
2012 - 2012

Prírodoochranárske a humánno-ekologické výskumy vo vybraných oblastiach južného Slovenska
86805/-26/12
EnviroFond
2012 - 2013

Osobitosti historickej pamäti, enviromentálnej kultúry a lokálnej identity v národnostne zmiešaných obciach na južnom Slovensku
KNM-1093/2013/1.5.3
Úrad vlády Slovenskej republiky program Kultúra národnostných menšín 2013
2013 - 2013

Kultúrne, sociálne a biologické determinanty edukácie
KNM/2-2004/2013/1.1.9
Úrad vlády Slovenskej republiky, program Kultúra národnostných menšín 2013
2013 - 2013Skupina A1 - Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD)
Počet záznamov: 3
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (3)

Skupina A2 - Ostatné knižné publikácie (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI)
Počet záznamov: 32
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (9)
BAB Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách (2)
BCI Skriptá a učebné texty (3)
FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy...) (18)

Skupina B - Publikácie v karentovaných vedeckých časopisoch a autorské osvedčenia, patenty a objavy (ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD, CDC, CDD, AGJ)
Počet záznamov: 15
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch (15)

Skupina C - Ostatné recenzované publikácie (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BGH, CDE, CDF)
Počet záznamov: 173
ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch (19)
ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch (15)
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (6)
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (14)
AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (4)
AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách (8)
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (21)
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (31)
AFE Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií (2)
AFF Abstrakty pozvaných príspevkov z domácich vedeckých konferencií (9)
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií (15)
AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií (15)
BBB Kapitoly v odborných knižných publikáciách vydané v domácich vydavateľstvách (1)
BDE Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch (4)
BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch (7)
BED  (1)
BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...) (1)

Skupina N - Ostatné recenzované publikácie (ADM, ADN, AEM, AEN, BDM, BDN, CBA, CBB)
Počet záznamov: 11
ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS (10)
ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS  (1)

Skupina D - Ostatné - mimo kategórií MŠSR
Počet záznamov: 25
EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch (12)
GAI Správy (1)
GHG Práce zverejnené spôsobom umožňujúcim hromadný prístup (1)
GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií (11)

Počet záznamov spolu: 259

Štatistika ohlasov:

[1] Citácie, resp. recenzie v zahr. publ. registrované v cit. indexoch (WoS, Scopus) (174)
[3] Citácie v zahr. publikáciách, neregistrované v cit. indexoch (122)
[4] Citácie v domácich publ., neregistrované v cit. indexoch (18)
[5] Recenzie v zahraničných publikáciách (1)
Spolu: 315

Menný zoznam publikácií:

AAB  Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 3


AAB 001 CSÁKYOVÁ, Veronika, Melinda NAGY, Miroslav BAUER a Mária BAUEROVÁ. Maternálna genetická kompozícia stredovekej populácie zo Slovenska: výskum historickej mitochondriálnej DNA. 1. vyd. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2016. 139 s. ISBN 978-80-558-1060-7.

AAB 002 NAGY, Melinda a Pavol BALÁZS. A jászói kolostorkert = Jasovská kláštorná záhrada. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017. 126 s. [6,5 AH]. ISBN 978-80-8122-228-3.

AAB 003 NAGY, Melinda, Terézia STRÉDL a László SZARKA. Többség, kisebbség és a tolerancia II.: Kapcsolatok és identitások a számok tükrében. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018. 100 s. [5,2AH]. ISBN 978-80-8122-280-1.


ACB  Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 9


ACB 001 NAGY, Melinda. Humánbiológia. 1. vyd. Dunaszerdahely: Lilium Aurum, 2006. 250 s. ISBN 80-8062-283-3.

Ohlasy:
2017  [4] PORÁČOVÁ, J. - KORÉNEKOVÁ, B. - SEDLÁK, V. et al. Základné zložky potraviny a ich význam pre zdravie človeka. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2017. ISBN 978-80-555-1939-8, p. 23, 149.

2017  [3] VARGA, G. A Tornalján és környékén élő adoleszcens és felnőtt korosztály alvási szokásai. In Mester és tanítvány III. Budapest : ELTE Eötvös Kiadó, 2017. ISBN 978-963-284-879-2, p. 89, 93.

2008  [5] GYENIS, GY. Nagy Melinda: Humánbiológia. Egyetemi tankönyv. Lilium Aurum, Dunaszerdahely. 2006. 249 oldal. In Folia Anthropologica. ISSN 1786-5654, 2008, vol. 7, p. 89.ACB 002 NAGY, Melinda, Janka PORÁČOVÁ a Mária ZAHATŇANSKÁ. Biometria: živočíchov a človeka. 1. vyd. Prešov: Prešovská Univerzita v Prešove, 2011. 357 s. ISBN 978-80-555-0475-9.

ACB 003 NAGY, Melinda. Humánökológia. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012. 188 s. ISBN 978-80-8122-056-2.

ACB 004 BORDÁS, Sándor, Melinda NAGY a Terézia STRÉDL. A pszichológia és társadalomtudományai [elektronický zdroj]. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015. CD-ROM, 288 s. ISBN 978-80-8122-164-4.

Ohlasy:
2018  [3] TÓTH, P. Mire lehet következtetni a tanulási stílusból?In Kutatás és innováció a Kárpát-medencei oktatási térben. Budapest : Óbudai Egyetem, 2018. ISBN 978-963-449-115-6, p. 822-847.

2018  [3] KANCZNÉ NAGY, K. - TÓTH, P. "Azért vannak a jóbarátok..." avagy, a lemorzsolódás-kutatás pilot vizsgálatának eredményei a Selye János Egyetemen. In Kutatás és innováció a Kárpát-medencei oktatási térben. Budapest : Óbudai Egyetem, 2018. ISBN 978-963-449-115-6, p. 733-759.

2018  [4] TÓTH, P. A tanulmányi előmenetel háttérváltozói felsőoktatás-pedagógiai nézőpontból. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 : Sekcia: Predmetová pedagogika. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-252-8, p. 105-125.ACB 005 PORÁČOVÁ, Janka, Melinda NAGY, Renáta BERNÁTOVÁ, Milan BERNÁT, Ladislav VAŠKO, Janka VAŠKOVÁ, Mária ZAHATŇANSKÁ, Marta MYDLÁROVÁ BLAŠČÁKOVÁ, Vincent SEDLÁK, Bibiana VADAŠOVÁ, Janka KOTOSOVÁ, Tatiana ROHÁČOVÁ, Terezia POŠIVÁKOVÁ, Mária KONEČNÁ a Anna FRIMMEROVÁ. Fyziológia živočíchov a človeka. 1. vyd. Prešov: Fakulta humanitných a prírodných vied PU v Prešove, 2014. 591 s., [36,65 AH]. ISBN 978-80-555-1150-4.

ACB 006 NAGY, Melinda. Praktikum biológiából [elektronický zdroj]. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015. CD-ROM, 114 s. [5,3 AH]. ISBN 978-80-8122-163-7.

ACB 007 PORÁČOVÁ, Janka, Melinda NAGY, Marta MYDLÁROVÁ BLAŠČÁKOVÁ, Vincent SEDLÁK, Janka VAŠKOVÁ, Renáta BERNÁTOVÁ, Bibiána VÁDAŠOVÁ, Tatiána KIMÁKOVÁ, Norbert LUKÁČ, Peter MASSÁNYI, Mária ZAHATŇANSKÁ, Adriana KOLESÁROVÁ, Eva ODLEROVÁ, Terezia POŠIVÁKOVÁ, Janka KOTOSOVÁ a Anna FRIMMEROVÁ. Ekofyziológia živočíchov a človeka. 1. vyd. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, 2015. 584 s. ISBN 978-80-555-1524-3.

ACB 008 PORÁČOVÁ, Janka, Janka VAŠKOVÁ, Melinda NAGY, Ľudmila TKÁČIKOVÁ, Marta MYDLÁROVÁ BLAŠČÁKOVÁ, Vincent SEDLÁK, Haruo TAKABAYASHI, Kiyoh TANISHIMA, Mikiko KITA, Chunhua ZHANG, Yuka MATSUMOTO, Miki TAIKABAYASHI a Zuzana GOGAĽOVÁ. Všeobecná genetika. 1. vyd. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, 2015. 397 s. ISBN 978-80-555-1523-6.

ACB 009 PORÁČOVÁ, Janka, Janka VAŠKOVÁ, Ladislav VAŠKO a Melinda NAGY. Základné biochemické procesy organizmov. 1. vyd. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, 2015. 343 s. ISBN 978-80-555-1514-4.

Ohlasy:
2017  [4] KIMÁKOVÁ, T. - PAVLÍK, V. Antioxidanty a ich význam v prevencii chronických ochorení. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2017. ISBN 978-80-8152-512-4, p. 103, 146.
ADC  Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Počet záznamov: 15


ADC 001 MORAR, Bharti, David GRESHAM, Dora ANGELICHEVA, Ivailo TOUMEV, David GOODING a Melinda NAGY. Mutation History of the Roma/Gypsies. DOI 10.1086/424759 American Journal of Human Genetics. Vol. 75, no. 4 (2004), p. 596-609. ISSN 0002-9297. WoS. IF (2013): 10,987.

Ohlasy:
2017  [1] MCMACKEN, G. - ABICHT, A. - EVANGELISTA, T. et al. The Increasing Genetic and Phenotypical Diversity of Congenital Myasthenic Syndromes. In Neuropediatrics. ISSN 0174-304X, 2017, vol. 48, no. 4, p. 294-308. WoS ; SCOPUS

2016  [3] MARTÍNEZ-CRUZ, B. - MENDIZABAL, I. - HARMANT, CH. Origins, admixture and founder lineages in European Roma. In European Journal of Human Genetics. ISSN 1018-4813, 2016, vol. 24, p. 943.

2016  [3] SURDU, M. Those Who Count : Expert Practices of Roma Classification. Budapest : Central European University Press, 2016. ISBN 978-963-386-114-1, p. 209, 265.

2016  [3] DE BENITO, D. N. - ORTEZ, C. - NASCIMENTO, A. et al. Phenotypic heterogeneity in two large Roma families with a congenital myasthenic syndrome due to CHRNE 1267delG mutation : A long-term follow-up. In Neuromuscular Disorders. ISSN 0960-8966, 2016, vol. 26, no. 11, p. 789-795.

2016  [1] STIBURKOVA, B. - GABRIKOVA, D. - CEPEK, P. et al. Prevalence of URAT1 allelic variants in the Roma population. In Nucleosides & Nucleic Acids. ISSN 1532-2335, 2016, vol. 35, no. 10-12, p. 529-535. WoS ; SCOPUS

2016  [1] TOURNEV, I. The Meryon Lecture at the 18th Annual Meeting of the Meryon Society Wolfson College, Oxford, UK, 12th September 2014: Neuromuscular disorders in Roma (Gypsies) - collaborative studies, epidemiology, community-based carrier testing program and social activities In Neuromuscular Disorders. , 26 (1), pp. 94-103. WoS ; SCOPUS

2016  [1] ŠAFKA BROŽKOVÁ, D. - HABERLOVÁ, J. - MAZANEC, R. HSMNR belongs to the most frequent types of hereditary neuropathy in the Czech Republic and is twice more frequent than HMSNL. In Clinical Genetics. ISSN 0009-9163, 2016, vol. 90, no. 2, p. 161-165. SCOPUS

2016  [1] PÉREZ-LÁZARO, A. - ALCHÉ-RAMÍREZ, V. - NÚNEZ-NEGRILLO, A. M. et al. Study of brachydactyly in gipsy population: Description of a familial case. In Iatreia. ISSN 2011-7965, 2016, vol. 29, no. 2, p. 218-227. WoS ; SCOPUS

2016  [3] ADÁMKOVÁ, V. - LANSKA, V. - HUBACEK, J. et al. Genetic and biochemical characteristics in the Roma minority in the South Bohemia Region. In Neuro endocrinology letters. ISSN 0172-780X, vol. 36, suppl. 2, p. 29-34.

2015  [3] MUEHLENBEIN, M. P. Basocs in Human Evolution. London : Academic Press, 2015. ISBN 978-0-12-802652-6, p. 232.

2015  [1] PERELTSVAIG, A. - LEWIS, M. W. The Indo-European controversy: Facts and fallacies in historical linguistics. Cambridge : Cambridge University Press, 2015. p. 1-324. ISBN 978-110729433-2. SCOPUS

2015  [3] SIPEKY, CS. - MÁTYÁS, P. - SZALAI, R. et al. Marked differences in frequencies of statin therapy relevant SLCO1B1 variants and haplotypes between Roma and Hungarian populations. In BMC Genetics. ISSN 1471-2156, 2015, vol. 16, no. 108, p. 1-7.

2015  [1] NOVOKMET, N. - GALOV, A. - MARJANOVIC, D. et al. Genetic structure and admixture between Bayash Roma from northwestern Croatia and general Croatian population: evidence from Bayesian clustering analysis. In Anthropologischer Anzeiger. ISSN 0003-5548, 2015, vol. 72, no. 3, p. 321-334. WoS

2015  [1] WEBER, A. - SZALAI, R. - SIPEKY, C. et al. Increased prevalence of functional minor allele variants of drug metabolizing CYP2B6 and CYP2D6 genes in Roma population samples. In Pharmacological Reports. ISSN 1734-1140, 2015, vol. 67, no. 3, p. 460-464. WoS

2015  [1] CHAMOVA, T. - GUERGUELTCHEVA, V. - GOSPODINOVA, M. et al. GNE myopathy in Roma patients homozygous for the p.I618T founder mutation. In Neuromuscular Disorders. ISSN 0960-8966, 2015, vol. 25, no. 9, p. 713-718. WoS

2015  [3] Wikipedia contributors. History of the Romani people. Wikipedia [online]. [cit. 2015-11-04]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_Romani_people

2015  [3] ROSIVALL, L. A cigánykérdés nem cigány kérdés. Demokrata.Info - Radnóti Miklós Antirasszista-Díj Alapítvány lapja [online]. [cit. 2015-11-04]. Dostupné z: http://www.demokrata.info/articles/547-a-ciganykerdes-nem-cigany-kerdes

2015  [3] THORNTON, G. M. The Roma/Gypsies : “Outcasts” of Europe. In E-International Relations [online]. FEB 16 2015 [cit. 2015-11-03]. Dostupné na internete: . ISSN 2053-8626.

2015  [3] WEBER, A. - SZALAI, R. - SIPEKY, CS. et al. Increased prevalence of functional minor allele variants of drug metabolizing CYP2B6 and CYP2D6 genes in Roma population samples. In Pharmacological Reports. ISSN 1734-1140, 2015, vol. 67, no. 3, p. 460–464.

2015  [3] GABRIKOVÁ, D. - MISTRÍK, M. - BERNASOVSKÁ, J. et al. CMT4G - Rare Form of Charcot-Marie-Tooth Disease in Slovak Roma Patient. In World Academy of Science, Engineering and Technology, International Journal of Medical, Health, Biomedical, Bioengineering and Pharmaceutical Engineering. ISSN 1307-6892, 2015, vol. 9, no. 2, p. 107, 109.

2015  [1] GABRIKOVA, D. - BERNASOVSKA, J. - SOKOLOVA, J. et al. High frequency of SLC22A12 variants causing renal hypouricemia 1 in the Czech and Slovak Roma population; simple and rapid detection method by allele-specific polymerase chain reaction. In Urolithiasis. ISSN 2194-7228, 2015, vol. 43, no. 5, p. 441-445. WoS ; SCOPUS

2015  [1] SCHURR, T. G. Human Genetic Diversity in a Global Context. In Globalization : The Crucial Phase. Philadelphia : University Pennsylvania Museum Archaeology & Anthropology. ISBN 978-1-934536-78-0, p. 71-114. WoS

2015  [1] MASINDOVA, I. - SOLTYSOVA, A. - VARGA, L. et al. MARVELD2 (DFNB49) Mutations in the Hearing Impaired Central European Roma Population - Prevalence, Clinical Impact and the Common Origin. In PLOS ONE. ISSN 1932-6203, 2015, vol. 10, no., 4, art. n. e0124232. WoS

2015  [1] ANKALA, A. - TAMHANKAR, P. M. - VALENCIA, C. A. et al. Clinical Applications and Impliactions of Common and Founder Mutations in Indian Subpopulations. In Human Mutation. ISSN 1059-7794, 2015, vol. 36, no. 1, p. 1-10. WoS ; SCOPUS

2014  [3] PERELTSVAIG, A. When Did Roma Leave India? Languages of the World : Exploring The Rich Diversity of Human Languages [online]. [cit. 2016-10-11]. Dostupné z: http://www.languagesoftheworld.info/historical-linguistics/roma-leave-india-new-discovery-corroboration-old-theories.html.

2014  [3] LASSUTHOVA, P. - ŠIŠKOVÁ, D. - HABERLOVÁ, J. et al. Congenital cataract, facial dysmorphism and demyelinating neuropathy (CCFDN) in 10 Czech gypsy children – frequent and underestimated cause of disability among Czech gypsies. In Orphanet Journal of Rare [online]. 2014, vol. 9, no. 46 [cit. 2014-04-01]. Dostupné online: . ISSN 1750-1172.

2014  [3] BOCZONADI, V. - MÜLLER, J. S. - PYLE, A. et al. EXOSC8 mutations alter mRNA metabolism and cause hypomyelination with spinal muscular atrophy and cerebellar hypoplasia. In Nature Communications [online]. 2014, vol. 5, art. no. 4287 [cit. 2014.07.03.]. Dostupné na internete: . ISSN 2041-1723.

2014  [1] PAREYSON, D. - SAVERI, P. - PISCOSQUITO, G. Charcot-Marie-Tooth Disease and Related Hereditary Neurophaties: From Gene Function to Associated Phenotypes. In Current Molecular Medicine. ISSN 1566-5240, 2014, vol. 14, no. 8, p. 1009-1033. WoS ; SCOPUS

2014  [1] SZALAI, R. - MÁTYÁS, P. - VÁRSZEGI, D. et al. Admixture of beneficial and unfavourable variants of GLCCI1 and FCER2 in Roma samples can implicate different clinical response to corticosteroids. In Molecular Biology. ISSN 0301-4851, 2014, DOI: 10.1007/s11033-014-3659-7. WoS

2014  [1] SCHAAF, C. P. Nicotinic acetylcholine receptors in human genetic disease. In Genetics in Medicine. ISSN 1098-3600, 2014, vol. 16, no. 9, p. 649-656. WoS

2014  [1] MARIN THORNTON, G. The Outsiders : Power Differentials between Roma and Non-Roma in Europe. In Perspectives on European Politics and Society. ISSN 1570-5854, 2014, vol. 15, no. 1, p. 106-119. SCOPUS

2014  [1] LASSUTHOVA, P. - ŠIŠKOVÁ, D. - HABERLOVÁ, J. Congenital cataract, facial dysmorphism and demyelinating neuropathy (CCFDN) in 10 Czech gypsy children - Frequent and underestimated cause of disability among Czech gypsies. In Orphanet Journal of Rare Diseases. ISSN 1750-1172, 2014, vol. 9, no. 1, p. 46. WoS ; SCOPUS

2014  [1] MAGYARI, L. - VARSZEGI, D. - SARLOS, P. et al. Marked differences of haplotype tagging SNP distribution, linkage, and haplotype profile of IL23 receptor gene in Roma and Hungarian population samples. In Cytokine. ISSN 1043-4666, 2014, vol. 65, no. 2, p. 148-152. SCOPUS

2014  [1] BAREŠIĆ, A. - PERIČIĆ SALIHOVIĆ, M. Carrier Rates of Four Single-Gene Disorders in Croatian Bayash Roma. In Genetic Testing and Molecular Biomarkers. ISSN 1945-0265, 2014, vol. 18, no. 2, p. 83-87. SCOPUS

2013  [1] EYMARD, B. - HANTAЇ, D. - ESTOURNET, B. Congenital myasthenic syndromes. In Handbook of Clinical Neurology. ISSN 0072-9752, 2013, vol. 113, p. 1469-1480. SCI ; SCOPUS

2013  [1] MOORJANI, P. et al. Reconstructing Roma History from Genome-Wide Data. In Plos One. ISSN 1932-6203, 2013, vol. 8, no. 3, e58633. SCI ; SCOPUS

2013  [1] SIPEKY, Cs. et al. High prevalence of CYP2C19*2 allele in Roma samples: study on Roma and Hungarian population samples with review of the literature. In Molecular Biology Reports. ISSN 0301-4851, 2013, vol. 40, no. 8, p. 4727-4735. SCI ; SCOPUS

2013  [1] MENDIZABAL, I. - LAO, O. - MARIGORTA, U. M. et al. Implications of population history of European Romani on genetic susceptibility to disease. In Human Heredity. ISSN 0001-5652, 2013, vol. 76, no. 3-4-, p. 194-200. WoS ; SCOPUS

2013  [1] DIMOVA, P. - KOUSI, M. - LIKACS, Z. et al. Mutation history of roma in help of the diagnosis: The first bulgarian case with variant late infantile neuronal ceroidlipofuscinosis harboring a founder MFSD8 mutation. In Pediatriya. ISSN 0479-7876, 2013, vol. 53, no. 3, p. 43-47. SCOPUS

2013  [1] GABRIKOVA, D. - MISTRIK, M. - BERNASOVSKA, J. et al. Founder mutations in NDRG1 and HK1 genes are common causes of inherited neuropathies among Roma/Gypsies in Slovakia. In Journal of Applied Genetics. ISSN 1234-1983, 2013, vol. 54, no. 4, p. 455-460.

2013  [1] GÓMEZ-CARBALLA, A. - PARDO-SECO, J. - FACHAL, L. Indian Signatures in the Westernmost Edge of the European Romani Diaspora : New Insight from Mitogenomes. In PLoS ONE. ISSN 1932-6203, 2013, vol. 8, no. 10, e75397.

2013  [3] Geo Currents. When did Roma leave India? : New Discovery or corrobation of old theories?. In Before It´s News [online], 14. 01. 2013 [cit. 2013. 01. 14.]. Dostupné na internete: .

2013  [3] Доц. д-р И. Литвиненко. Миастения в детска възраст. In МЕДИНФО. 2011, no. 8. Dostupné online: . ISSN 0943-4747.

2013  [1] EYMARD, B. - STOJKOVIC, T. - STERNBERG, D. et al. Congenital myasthenic syndromes: difficulties in the diagnosis, course and prognosis, and therapy - The French national Congenital Myasthenic Syndrome network experience. In Revue Neurologique. ISSN 0035-3787, 2013, vol. 169 (suppl.1.), p. 45-55. SCI ; SCOPUS

2012  [1] ESPINÓS, C. - CALPENA, E. - MARTÍNEZ-RUBIO, D. Autosomal recessive Charcot-Marie-Tooth neuropathy. In Advances in Experimental Medicine and Biology. ISSN 0065-2598, 2012, vol. 724, p. 61-75. SCI ; SCOPUS

2012  [3] AHMAS, S. Neurodegenerative Diseases. New York : Springer Science+Business Media, 2012. ISBN 978-1-4614-0652-5, p. 74.

2012  [1] PEREIRA, V. et al. Refining the Genetic Portrait of Portuguese Roma Through X-Chromosomal Markers. In American Journal of Physical Anthropology. ISSN 1096-8644, 2012, vol. 148, no. 3, p. 389-394. SCI ; SCOPUS

2012  [1] GABRIKOVA, D. - BERNASOVSKA, J. - MACEKOVA, S. et al. Unique frequencies of HFE gene variants in Roma/Gypsies. In Journal of Applied Genetics. ISSN 1234-1983, 2012, vol. 53, no. 2, p. 183-187. WoS ; SCOPUS

2012  [1] ŠAFKA BROŽKOVÁ, D. - LAŠTŮVKOVÁ, J. - ŠTĚPÁNKOVÁ, H. et al. DFNB49 is an important cause of non-syndromic deafness in Czech Roma patients but not in the general Czech population. In Clinical Genetics. ISSN 0009-9163, vol. 82, no. 6, p. 579-582. WoS ; SCOPUS

2012  [1] MENDIZABAL, I. et al. Reconstructing of the Population History of European Romani from Genome-wide Data. In Current Biology, ISSN 0960-9822, 2012, vol. 22, no. 24, p. 2342-2349. SCI ; SCOPUS

2012  [1] BAKKER, P. Romani genetic linguistics and genetics: Results, prospects and problems. In Romani studies. ISSN 0075-4358. 2012, vol. 22, no. 2, p. 91-111. SCI ; SCOPUS

2011  [3] BAKKER, P. - MONRAD, A. Roma: linguistic archeology of nomads. In RomIdent Working Papers. ISSN 0332-6306, 2011, no. 29, p. 35-44.

2011  [1] MENDIZABAL, I. - VALENTE, C. - GUSMAO, A. et al. Reconstructing the Indian Origin and Dispersal of the European Roma: A Maternal Genetic Perspective. ISSN 1932-6203, 2011, vol. 65, no. 1, art. no. e15988. WoS ; SCOPUS

2011  [1] SIPEKY, C. - CSONGEI, V. - JAROMI, L. et al. Genetic Variability and Haplotype Profile of MDR1 (ABCB1) in Roma and Hungarian Population Samples with a Review of the Literature. In Drug Metabolism and Pharmacokinetics. ISSN 1347-4367, 2011, vol. 26, no. 2, p. 206-215. WoS ; SCOPUS

2011  [1] FIORE, M. - PILLOIS, X. - NURDEN, P. et al. Founder effect and estimation of the age of the French Gypsy mutation associated with Glanzmann thrombasthenia in Manouche families. In European Journal of Human Genetics. ISSN 1018-4813, 2011, vol. 19, no. 9, p. 981-987. WoS ; SCOPUS

2011  [1] RUGHINI, C. Quantitative tales of ethnic differentiation: measuring and using Roma/Gypsy ethnicity in statistical analyses. In Ethnic and Racial Studies. ISSN 0141-9870, 2011, vol. 34, no. 4, p. 594-619. SCOPUS

2011  [1] FEHÉR, A. - JUHÁSZ, A. - RIMANÓCZY, A. et al. Dopamine metabolism-related gene polymorphisms in Roma (Gypsy) and Hungarian populations. In Journal of Genetics. ISSN 0973-7731. 2011, vol. 90, no. 2, p. e72-e75.

2010  [3] Тюрин, A. M. Генохронологическое датирование предков европейских цыган. Сборник статей по новой xронологии Выпуск № 10 "Популяционные реконструкции" 24 мая 2010 года [online]. [cit. 2015-11-04]. Dostupné z: http://new.chronologia.org/volume10/turin_gipsy.php

2010  [1] REGUEIRO, M. - STANOJEVIC, A. - CHENNAKRISHNAIAH, S. et al. Divergent Patrilineal Signals in Three Roma Populations. In American Journal of Physical Anthropology. ISSN 0002-9483, 2010, vol. 144, no.1, p. 80-91. WoS ; SCOPUS

2010  [1] ADAMOVICOVA, M. - SISKOVA, D. Congenital Myasthenic Syndromes - Case Reports. In Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie. ISSN 1210-7859, 2010, vol. 73, no. 1, p. 62-67. SCOPUS

2010  [1] FERRI, G. - TOFANELLI, S: - ALU, M. et al. Y-STR variation in Albanian populations: implications on the match probabilities and the genetic legacy of the minority claiming an Egyptian descent. In International Journal of Legal Medicine. ISSN 0937-9827, 2010, vol. 124, no. 5, p. 363-370. WoS

2010  [1] SIPEKY, C. - KERI, G. - KISS, A. et al. Population pharmacogenomics and personalized medicine research in hungary: Achievements and lessons learned. In Current Pharmacogenomics and Personalized Medicine. ISSN 1875-6921, 2010, vol. 8, no. 3, p. 194-201. SCOPUS

2009  [3] HEFFNER HAYES, M. Flamenco: Conflicting Histories of the Dance. Jefferson : McFarland, 2009. ISBN 978-0-7864-3923-2, p. 195.

2009  [3] MARTINOVIĆ KLARIĆ, I. Kromosom Y i potraga za novom domovinom : Tragom kromosoma Y od južnoazijskih do balkanskih pustopoljina : Genetička prošlost i zbilja Roma i Bajaša. Zagreb : Sveučilišna knjižara, 2009. p. 51,119. ISBN 978-953-7015-45-9.

2009  [3] BEESON, D. Congenital Myasthenic Syndromes. Myasthenia Gravis and Related Disorders. Second Edition. Humana Press : New York, 2009. p. 244, 252. ISBN 978-1-58829-852-2.

2009  [1] SCHANFIELD, M. S. - LAZARIN, R. A. - SUNDERLAND, E. Consequences of migration among the Roma : Immunoglobulin markers as a tool in investigating population relationships. Causes and Consequences of Human Migration : An Evolutionary Perspective. Cambridge : University Press, 2009. p 250-268. ISBN 978-113900330-8. SCOPUS

2009  [1] GUSMAO, A. - VALENTE, C. - GOMES, V. et al. A Genetic Historical Sketch of European Gypsies: The Perspective From Autosomal Markers. In American Journal of Physical Anthropology. ISSN 0002-9483, 2009, vol. 141, no. 4, p. 507-514. SCOPUS

2009  [1] PETREJČÍKOVÁ, E. - SOTÁK, M. - BERNASOVSKÁ, J. et al. Y-haplogroup frequencies in the Slovak Romany population. In Anthropological Science. ISSN 0918-7960, 2009, vol. 117, no. 2, 2009, p. 89-94. SCOPUS

2009  [1] SIPEKY, C. - LAKNER, L. - SZABO, M. et al. Interethnic differences of CYP2C9 alleles in healthy Hungarian and Roma population samples: Relationship to worldwide allelic frequencies. In Blood Cells Molecules and Diseases. ISSN 0003-4800, 2009, vol. 43, no. 3, p. 239-242. WoS ; SCOPUS

2009  [1] QUENTAL, S. - GUSMAO, A. - RODRIGUEZ-POMBO, P. et al. Revisiting MSUD in Portuguese Gypsies: Evidence for a Founder Mutation and for a Mutational Hotspot within the BCKDHA Gene. In Annals of Human Genetics. ISSN 0003-4800, vol. 73, p. 298-303. WoS ; SCOPUS

2009  [1] KLARIC, I. M. - SALIHOVI, M. P. - LAUC, L. B. et al. Dissecting the Molecular Architecture and Origin of Bayash Romani Patrilineages: Genetic Influences From South-Asia and the Balkans. In American Journal of Physical Anthropology. ISSN 0002-9483, 2009, vol. 138, no. 3, p. 333-342. WoS ; SCOPUS

2009  [1] SIPEKY, C. - CSONGEI, V. - JAROMI, L. et al. Vitamin K epoxide reductase complex 1 (VKORC1) haplotypes in healthy Hungarian and Roma population samples. In Pharmacogenomics. ISSN 1462-2416, vol. 10, no. 6, p. 1025-1032. WoS ; SCOPUS

2008  [3] PALACE, J. - BEESON, D. The congenital myasthenic syndromes. In Journal of Neuroimmunology. ISSN 0165-5728, 2008, vol. 201-202, p. 5.

2008  [3] BUDA, B. - TÓTH, G. A. - FORGÁCS, M. Alvászavarok a Nyugat-dunántúli cigány népcsoportok körében. In Folia Anthropologica . ISSN 1786-5654, 2008, vol. 7, p. 68.

2008  [3] HANCOCK, I. On Romani Origins and Identity. RADOC [online]. [cit. 04.11.2015]. Dostupné z: http://www.radoc.net/radoc.php?doc=art_b_history_origins&lang=en&articles=true

2008  [1] ÁLMOS, P. Z. - HORVÁTH, S. - CZIBULA, Á. et al. H1 tau haplotype-related genomic variation at 17q21.3 as an Asian heritage of the European Gypsy population. In Heredity. ISSN 0018-067X, 2008, vol. 101, p. 416–419. WoS ; SCOPUS

2008  [1] RICHARD, G. - GAUDON, K. - HADDAD, H. et al. The CHRNE 1293insG founder mutation is a frequent cause of congenital myasthenia in North Africa. In Neurology. ISSN 0028-3878, 2008, vol. 71, no. 24, p. 1967-1972. WoS

2008  [1] MALYARCHUK, B. A. - PERKOVA, M. A. - DERENKO, M. V. et al. Mitochondrial DNA variability in Slovaks, with application to the Roma origin. In Annals of Human Genetics. ISSN 0003-4800, vol. 72, no. 2, p. 228-240. WoS ; SCOPUS

2008  [1] GUSMAO, A. - GUSMAO, L., GOMES, V. et al. A perspective on the history of the Iberian gypsies provided by phylogeographic analysis of Y-chromosome lineages. In Annals of Human Genetics. ISSN 0003-4800, 2008, vol. 72, p. 215-227. WoS ; SCOPUS

2007  [1] KOVACS, G. - TARJAN, E. - MAGYAR, P. et al. Identification of familial Mediterranean fever (FMF) in a Gypsy woman: a case report. In Clinical and Experimental Rheumatology. ISSN 0392-856X, 2007, vol. 25, no. 4, p. S119-S119. WoS ; SCOPUS

2007  [1] HÁLEK, J. - NEKLANOVÁ, M. - SEEMAN, P. Congenital Myasthenic Syndrome (CMS) | [Kongenitální myastenický syndrom (CMS)]. In Česko-Slovenská Pediatrie. ISSN 0069-2328, 2007, vol. 62, no. 6, p. 393-397. SCOPUS

2007  [1] KALAMIDA, D. - POULAS, K. - AVRAMOPOULOU, V. et al. Muscle and neuronal nicotinic acetylcholine receptors - Structure, function and pathogenicity. In Febs Journal. ISSN 1742-464X, 2007, vol. 274, no. 15, p. 3799-3845. WoS ; SCOPUS

2007  [1] AZMANOV, D. N. - RODGERS, H. - AURAY-BLAIS, C. et al. Persistence of the common hartnup disease D173(N)under-bar allele in populations of European origin. In Annals of Human Genetics. ISSN 0003-4800, 2007, vol. 71, p. 755-761. WoS ; SCOPUS

2007  [1] CLARAMUNT, R. - SEVILLA, T. - LUPO, V. et al. The p.R1109X mutation in SH3TC2 gene is predominant in Spanish Gypsies with Charcot-Marie-Tooth disease type 4. In Clinical Genetics. ISSN 0009-9163, 2007, vol. 71, no. 4, p. 343-349. WoS ; SCOPUS

2007  [1] ECHANIZ-LAGUNA, A. - DEGOS, B. - BONNET, C. NDRG1-linked Charcot-Marie-Tooth disease (CMT4D) with central nervous system involvement. In Neuromuscular Disorders. ISSN 0960-8966, 2007, vol. 17, no. 2, p. 163-168. WoS ; SCOPUS

2007  [1] KLEIN, C. J. The inherited neuropathies. In Neurologic Clinics. ISSN 0733-8619, 2007, no. 1, p. 173-+. WoS ; SCOPUS

2006  [3] DA SILVA, M. O. Ciganos: Fronteiras culturais e sistema de Saúde. Associação Internacional Maylê Sara Kalí [online]. [cit. 2017-09-28]. Dostupné z: http://www.amsk.org.br/imagem/pdf/5_EnsaioMonicaOliveira-1.pdf

2006  [3] CHAKAROVA, CH. F. - CHERNINKOVA, S. - TOURNEV, I. et al. Molecular genetics of retinitis pigmentosa in two Romani (Gypsy) families. In Molecular Vision. ISSN 1090-0535, 2006, vol. 12, p. 909-914.

2006  [3] LERMO, J. - ROMÁN J. - MARRODÁN, M. D. et al. Modelos de distribución de apellidos en la población gitana española : Patterns of surname distribution in Spanish Gypsy population. In Antropo. ISSN 1578-2603, 2006, vol. 13, p. 72, 86.

2006  [1] SEEMAN, P. - SIKOVA, D. Autosomal recessive ethnical diseases of Czech Roma [Autozomalne recesivni etnicke choroby Ceskych Romu] In Časopis Lekáru Českých. ISSN 0008-7335, 2006, vol. 145, no. 7, p. 557-560. SCOPUS

2006  [1] MÜLLER, J. S. - BAUMEISTER, S. K. - RASIC, V: M. et al. Impaired receptor clustering in congenital myasthenic syndrome with novel RAPSN mutations. In Neurology. ISSN 0028-3878, vol. 67, no. 7, p. 1159-1164. WoS

2005  [1] MALYARCHUK, B. A. - GRZYBOWSKI, T. - DERENKO, M. V. et al. Mitochondrial DNA diversity in the Polish Roma. In Annals of Human Genetics. vol. 70, no. 2, p. 195-206. WoS ; SCOPUS

2005  [1] POGUE, R. - EHTESHAM, N. - REPETTO, G. M. Probable identity-by-descent for a mutation in the Dyggve-Melchior-Clausen/ Smith-McCort dysplasia (Dymeclin) gene among patients from Guam, Chile, Argentina, and Spain. In American Journal of Medical Genetics. ISSN 1552-4825, 2005, vol. 138 A, no. 1, p. 75-78. WoS ; SCOPUS

2004  [1] HANTAI, D. - RICHARD, P. - KOENIG, J. et al. Congenital myasthenic syndromes. In Current Opinion in Neurology. ISSN 1350-7540, 2004, vol. 17, no. 5, p. 539-551. SCOPUSADC 002 KALMÁR, Lajos, Tamás HEGEDŰS, Henrietta FARKAS, Melinda NAGY a Attila TORDAI. HAEdb: A Novel Interactive, Locus-Specific Mutation Database for the C1 Inhibitor Gene. DOI 10.1002/humu.20112 Human Mutation. P. 1-5. ISSN 1059-7794. WoS, SCOPUS. IF (2015): 5,089.

Ohlasy:
2019  [1] VERONEZ, C. L. - AABOM, A. - MARTIN, R. P. -et al. Genetic variation of kallikrein-kinin system and related genes in parients with hereditary angioedema. In Frontiers in medicine. ISSN 2296-858X, 2019, vol. 6, no. 28. WoS

2019  [1] GABOS, G. - MOLDOVAN, D. - DBORU, D. -et al. Mutational spectrum and genotype-phenotype relationships in a cohort of Romanian hereditary angioedema patients caused by C1 inhibitor deficiency. ISSN 1841-6624, 2019, vol. 27, no. 3, p. 255-267. WoS

2019  [1] PONARD, D. - GABORIAUD, C. - CHARIGNON, D. -et al. SERPING1 mutation update: Mutation spectrum and C1 Inhibitor phenotypes. In Human mutation. ISSN 1059-7794, 2019, no. oct. 2019. WoS

2019  [1] KARADŽA-LAPIĆ, L. - BAREŠIĆ, M. - VRALOVIĆ, R. -et al. Hereditary angioedema due to c1-inhibitor deficiency in pediatric patients in Croatia – first national study, diagnostic and prophylactic challenges. In Acta clinica Croatia. ISSN 0353-9466, 2019, vol. 58, no. 1, p. 139-146. WoS ; SCOPUS

2019  [1] IWANAMI, K. - OKANO, T. - OHARA, O. -et al. Recurrent acute abdomen as the main manifestation of hereditary angiodema. In Internal medicine. ISSN 0918-2918, 2019, vol. 58, no. 2, p. 213-216. WoS ; SCOPUS

2019  [1] MARCELINO-REDRIGUEZ, I. - CALLERO, A. - MENDOZA-ALVAREZ, A. -et al. Bradykinin-mediated angioedema: An update of the genetic causes and the impact of genomics. In Frontiers in genetics. ISSN 1664-8021, 2019, vol. 10, no. SEP. WoS ; SCOPUS

2019  [1] ZAVALA, E. I. - RAJAGOPAL, S. - PERRY, G. H. -et al. Impact of DNA degradation on massively parallel sequencing-based autosomal STR, iiSNP, and mitochondrial DNA typing systems. In International journal of legal medicine. ISSN 0937-9827, 2019, vol. 133, no.5, p. 1369-1380. WoS ; SCOPUS

2017  [1] STEINER, U. C. - KELLER, M. - SCHMID, P. et al. Mutational spectrum of the SERPING1 gene in Swiss patients with hereditary angioedema. In Clinical and Experimental Immunology. ISSN 0009-9104, 2017, vol. 188, no. 3, p. 430-436. WoS ; SCOPUS

2017  [3] GELINCIK, A. - DEMIR, S. Hereditary Angioedema. In A Comprehensive Review of Urticaria and Angioedema. Rijeka : InTech, 2017. ISBN 978-9535131670, p. 135, 146.

2016  [1] FRAZER-ABEL, A. - SEPIASHVILI, L. - MBUGHUNI, MM. et al. Overview of Laboratory Testing and Clinical Presentations of Complement Deficiencies and Dysregulation. In Advances in Clinical Chemistry. ISSN 0065-2423, 2016, vol. 77, p. 1-75. WoS ; SCOPUS

2016  [3] KARADZA-LAPIC, L. - KOROSEC, P. - SILAR, M. Frequent life-threatening laryngeal attacks in two Croatian families with hereditary angioedema due to C1 inhibitor deficiency harbouring a novel frameshift mutation in SERPING1. In Annals of Medicine. ISSN 0785-3890, 2016, vol. 48, no. 7, p. 485-491. WoS ; SCOPUS

2016  [3] WOON, S. T. - AMERATUNGA, R. Comprehensive genetic testing for primary immunodeficiency disorders in a tertiary hospital: 10-year experience in Auckland, New Zeland. In Allergy, Asthma & Clinical Immunology. ISSN 1710-1492, 2016, vol. 12, p. 9.

2016  [1] YAKUSHIJI, H. - KAJI, A. - SUZUKI, K. et al. Hereditary angioedema with recurrent abdominal pain in a patient with a novel mutation. In Internal Medicine. ISSN 0918-2918, 2016, vol. 55, no. 19, p. 2885-2887. WoS ; SCOPUS

2016  [3] TANG, Y. - HONG, Y. Z. - BAI, H. J. et al. Plant Homeo Domain Finger Protein 8 Regulates Mesodermal and Cardiac Differentiation of Embryonic Stem Cells Through Mediating the Histone Demethylation of pmaip1. In STEM CELLS. ISSN 1549-4918, 2016, vol. 34, no. 6, p. 1527-1540.

2016  [3] RESHEF, A. - KIDON, M. - LEIBOVICH, I. The Story of Angioedema: from Quincke to Bradykinin. In Clinical Reviews in Allergy & Immunology. ISSN 1080-0549, 2016, vol. 51., no. 2, p. 121-139. WoS ; SCOPUS

2016  [1] GERMENIS, A. - SPELETAS, M. Genetics of Hereditary Angioedema Revisited. In Clinical Reviews in Allergy & Immunology. ISSN 1080-0549, 2016, vol. 51, no. 2, p. 170-182. WoS ; SCOPUS

2015  [3] ANDREJEVIC, A. - KOSNIK, M. - SILAR, M. et al. Hereditary Angioedema Due to C1 Inhibitor Deficiency in Serbia: Two Novel Mutations and Evidence of Genotype-Phenotype Association. In PLoS ONE. ISSN 1932-6203, November 2015, p. 2, 10.

2015  [1] MOLDOVAN, D. - BERNSTEIN, J.A. - CICARDI, M. Recombinant replacement therapy for hereditary angioedema due to C1 inhibitor deficiency. In Immunotherapy. ISSN 1750-7448, 2015, vol. 7, no. 7, p. 739-752. WoS ; SCOPUS

2015  [3] SHENGJIE, L. - AIPING, Z. - WENJUN, C. Complement deficiency and its associated diseases. In Laboratory Medicine. ISSN 1673-8640, 2015, vol. 30, no. 2, p. 195-200.

2014  [3] HANAGURI, M. - IMAZATO, K. - MAKUMOTO, S. et al. A case of hereditary angioedema. In Otolaryngology - Head and Neck Surgery. ISSN 0914-3491, 2014, vol. 86, no. 13, p. 1109-1113.

2014  [3] LEGENS, M. Edéme angio-neurotique héreditaire (OANH) et médecine bucco-dentaire : actualisation de la prise en charge des malades. In Bulletin de l' Académie nationale de chirurgie dentaire. ISSN 0339-9710, 2013-2014, no. 56, p. 102-114.

2014  [1] CACCIA, S. - SUFFRITTI, C. - CICARDI, M. Pathophysiology of Hereditary Angioedema. In Pediatric Allergy, Immunology, and Pulmonology. ISSN 2151-321X, 2014, vol. 27, no. 4, p. 159, 161. WoS ; SCOPUS

2014  [3] ALI, M. A. - BORUM, M. L. Hereditary angioedema: what the gastroenterologist needs to know. In Clinical and Experimental Gastroenterology. 2014, ISSN 1178-7023, vol. 7, p. 435-445.

2014  [1] HANAGURI, M. - IMAZATO, K. - MUKUMOTO, S. et al. A case of hereditary angioedema. In Otolaryngology - Head and Neck Surgery (Japan). ISSN 0914-3491, 2014, vol. 86, no. 13, p. 1109-1113.

2014  [1] SUFFRITTI, C. - ZANICHELLI, A. - MAGGIONI, L. et al. High-molecular-weight kininogen cleavage correlates with disease states in the bradykinin mediated angioedema due to hereditary c1-inhibitor deficiency. In Clinical & Experimental Allergy. 2014. DOI: 10.1111/cea.12293.

2014  [1] CICARDI, M. - ABERER, W. - BAERJI, A. et al. Classification, diagnosis, and approach to treatment for angioedema : Consensus report from the Hereditary Angioedema International Working Group. In Allergy : European Journal of Allergy and Clinical Immunology. ISSN 0105-4538, 2014, vol. 69, no. 5, p. 602-616. WoS ; SCOPUS

2014  [1] ZOTTER, Z. - CSUKA, D. - SZABÓ, E. et al. The influence of trigger factors on hereditary angioedema due to C1-inhibitor deficiency. In Orphanet Journal of Rare Diseases. ISSN 1750-1172, 2014, vol. 9, no. 1, p. 44. WoS ; SCOPUS

2014  [1] COLOBRAN, R. - LOIS, S. - DE LA CRUZ, X. et al. Identification and characterization of a novel splice site mutation in the SERPING1 gene in a family with hereditary angioedema. In Clinical Immunology. ISSN 1521-6616, 2014, vol. 150, no. 2, p. 143-148. SCOPUS

2013  [1] CASTELLI, R. - ZANICHELLI, A. - CUGNO, M. Therapeutic options for patients with angioedema due to C1-inhibitor deficiencies : from pathophysiology to the clinic. In Immunopharmacology and Immunotoxicology. ISSN 0892-3973. 2013, vol. 35, no. 1, p. 181-190.

2013  [3] MAGGIO, M. C. - SAMMARCO, P. - FABIANO, C. et al. A C1-inhibitor rare mutation - Early diagnosis of hereditary angioedema in a paediatric patient. In Open Journal of Pediatrics. ISSN 2160-8776, 2013, vol. 3, p. 42-44.

2013  [1] HEIT, C. - JACKSON, B. C. - MCANDREWS, M. et al. Update of the human and mouse SERPIN gene superfamily. In Human Genomics. ISSN 1473-9542, 2013, vol. 7, art. no. 22. WoS ; SCOPUS

2013  [1] RIJAVEC, M. - KOROSEC, P. - SILAR, M. et al. Hereditary Angioedema Nationwide Study in Slovenia Reveals Four Novel Mutations in SERPING1 Gene. In Plos One. ISSN 1932-6203, 2013, vol. 8, no. 2, art. no. e56712.

2013  [1] GHAFFARI, J. - REZAEI, M. - BAHARI, A. Hereditary Angioedema: Misdiagnosis, Mismanagement and Report of Seven Cases from a Family. In Journal of Mazandaran University of Medical. ISSN 1735-9279, 2013, vol. 23, no. 97, p. 283-288. SCOPUS

2013  [1] MAURER, M. - PARISH, L.C. The dermatology view of hereditary angio-oedema: practical diagnostic and management considerations. In Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology. ISSN 1468-3083, 2013, vol. 27, no. 2, p. 133–141.

2013  [1] BORK, K. - DAVIS-LORTON, M. Overview of hereditary angioedema caused by C1-inhibitor deficiency : assessment and clinical management. In European Annals of Allergy and Clinical Immunology. ISSN 1764-1489, 2013, vol. 45, no. 1, p. 7-16.

2013  [1] MARTINHO, A. - MENDES, J. - SIMOES, O. et al. Mutations analysis of C1 inhibitor coding sequence gene among Portuguese patients with hereditary angioedema. In Molecular Immunology. ISSN 0161-5890, 2013, vol. 53, no. 4., p. 431-434.

2012  [1] LONGHURST, H. - CICARDI, M. Hereditary angio-oedema. In The Lancet. ISSN 0140-6736, 2012, vol. 379, no. 9814, p. 474-481.

2012  [1] IWAMOTO, K. et al. Novel and recurrent C1 inhibitor gene mutations in nine Japanese patients with hereditary angioedema. In Journal of Dermatological Science. ISSN 0923-1811, 2012, vol. 68, no. 1, p. 68-70.

2012  [1] ORTUTAY, C. - VIHINEN, M. Conserved and quickly evolving immunome genes have different evolutionary paths. In Human mutation. ISSN 1098-1004. 2012, vol. 33, no. 10, p. 1456-1463.

2012  [3] HALLAK, B. - KONU, P. - LANG, F. et al. Acquired Form of Angioedema of the Head and Neck Related to a Deficiency in C1-Inhibitor: A Case Report with a Review of the Literature. In Case Reports on Otolaryngology [online]. 2012, ISSN 2090-6765.

2012  [1] IWAMOTO, K. - TANAKA, A. - KAWAI, M. et al. A large heterozygous deletion including the entire C1 inhibitor gene in a sporadic case of hereditary angio-oedema. In Clinical and Experimental Dermatology. ISSN 0307-6938, 2012, vol. 37, no. 1, p. 20-23. WoS ; SCOPUS

2012  [1] SIMONCINI, C. - ORSUCCI, D. - GORI, S. et al. Fabry disease with atypical neurological presentation: report of a case. In The Neurologist. ISSN 1074-7931, 2012, vol. 18, no. 6, p. 413-414.

2011  [3] GOWER, R. G. - BUSSE, P. J. - AYGÖREN-PÜRSÜN, E. et al. Hereditary Angioedema Caused by C1-Esterase Inhibitor Deficiency: A Literature-Based Analysis and Clinical Commentary on Prophylaxis Treatment Strategies. In World Allergy Organization Journal. ISSN 1939-4551, 2011, vol. 4, p. S9-S21.

2011  [1] BYGUM, A. - FAGERBERG, C. R. - PONARD, D. et al. Mutational spectrum and phenotypes in Danish families with hereditary angioedema because of C1 inhibitor deficiency. In Allergy. ISSN 0105-4538, 2011, vol. 66, no. 1, p. 76-84. WoS ; SCOPUS

2011  [1] FREIBERGER, T: - GROMBIRKOVA, H. - RAVCUKOVA, B. et al. No Evidence for Linkage between the Hereditary Angiooedema Clinical Phenotype and the BDKR1, BDKR2, ACE or MBL2 gene. In Scandinavian Journal of Immunology. ISSN 0300-9475, 2011, vol. 74, no. 1, p. 100-106. WoS ; SCOPUS

2011  [1] CABALLERO, T. - BAEZA, M. L. - CABANAS, R. et al. Consensus Statement on the Diagnosis, Management, and Treatment of Angioedema Mediated by Bradykinin. Part I. Classifi cation, Epidemiology, Pathophysiology, Genetics, Clinical Symptoms, and Diagnosis. In Journal of Investigational Ellergology and Clinical Immunology. ISSN 1018-9068, 2011, vol. 21, no. 5, p. 333-347. WoS ; SCOPUS

2011  [1] FERRARO, M. F. - MORENO, A. S. - CASTELLI, E. C. et al. A single nucleotide deletion at the C1 inhibitor gene as the cause of hereditary angioedema: insights from a Brazilian family. In Allergy. ISSN 0105-4538, 2011, vol. 66, no. 10, p. 1384-1390. WoS ; SCOPUS

2011  [1] LEI, WT. et al. Type I hereditary angioedema in Taiwan - clinical, biological features and genetic study. In Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology. ISSN 2228-8694 , 2011, vol. 29, no. 4, p. 327-331.

2010  [1] TOPIC, A. Serpin-related diseases. In GEORGIEV, B. - MARKOVSKI, S. (eds.) : Serpins and Protein Kinase Inhibitors : Novel Functions, Structural Features and Molecular Mechanisms. Belgrade : University of Belgrade, 2010. p. 1-35. ISBN: 978-1-60741-187-1. WoS

2010  [1] EBO, D. G. - VERWEIJ, M. M. - DE KNOP, K. J. Hereditary angioedema in childhood: An approach to management. In Pediatric Drugs. ISSN 1174-5878, 2010, vol. 12, no. 4, p. 257-268. SCOPUS

2010  [1] EIDELMAN, F. J. Hereditary angioedema: New therapeutic options for a potentially deadly disorder. In BMC Blood Disorders. ISSN 1471-2326, 2010, vol. 10, art. no. 3. SCOPUS

2010  [1] CSEP, K. - MOLDOVAN, D. Genetics of hereditary angioedema. In Revista Romana de Medicina de Laborator. ISSN 1841-6624, 2010, vol. 18, no. 1-4. WoS ; SCOPUS

2010  [1] FAIYAZ-UL-HAQUE, M. - AL-GAZLAN, S. - ABALKHAIL, H.A. et al. Novel and Recurrent Mutations in the C1NH Gene of Arab Patients Affected with Hereditary Angioedema. In International Archives of Allergy and Immunology. ISSN 1018-2438, 2010, vol. 151, no. 2, p. 149-154. WoS ; SCOPUS

2009  [1] CUGNO, M. - ZANICHELLI, A. - FOIENI, F. et al. C1-inhibitor deficiency and angioedema: molecular mechanisms and clinical progress. In Trends in Molecular Medicine. ISSN 1471-4914, 2009, vol. 15, no. 2, p. 69-78. WoS ; SCOPUS

2008  [1] GOSSWEIN, T. - KOCOT, A. - EMMERT, G. et al. Mutational spectrum of the C1INH (SERPING1) gene in patients with hereditary angioedema. In Cytogenetic and Genome Research. ISSN 1424-8581, 2008, vol. 121, no. 3-4, p. 181-188. WoS - SCOPUS

2008  [1] PAPADOPOULOU-ALATAKI, E. - FOERSTER, T. - ANTARI, V. et al. Molecular diagnosis and management of hereditary angioedema in a Greek family. In International Archives of Allergy and Immunology. ISSN 1018-2438, 2008, vol. 147, no. 2, p. 166-170. WoS ; SCOPUS

2007  [3] YUYAN, C., LING, Z. Advances in hereditary angioedema pathogenesis. In Shanxi Medical Journal. ISSN 1000-7377, 2007, vol. 36, no. 10, p. 1402-1403.

2007  [3] MOLDOVAN, D. Angioedemul ereditar: de la un caz la o reţea naţională. In Revista Medic.ro [online] 2007, vol. II, no. 31 [cit. 2015-10-22]. Dostupné na internete: . ISSN 1584-3513.

2007  [1] MALLBRIS, L. - NORDENFELT, P. - BJÖRKANDER, J. et al. The establishment and utility of Sweha-Reg: A Swedish population-based registry to understand hereditary angioedema. In BMC Dermatology. ISSN 1471-5945, 2007, vol. 7, art. no. 6. SCOPUS

2007  [1] GUARINO, M. D. - PERRICONE, C. - GUARINO, S. et al. Denaturing HIPLC in laboratory diagnosis of hereditary angioedema. In Journal of Allergy and Clinical Immunology. ISSN 0091-6749, 2007, vol. 120, no. 4, p. 962-965. WoS ; SCOPUS

2007  [1] BEINROHR, L. - HARMAT, V. - DOBO, J. C1 inhibitor serpin domain structure reveals the likely mechanism of heparin potentiation and conformational disease. In Journal of Biological Chemistry. ISSN 0021-9258, 2007, vol. 282, no. 29, p. 21100-21109. WoS ; SCOPUS

2006  [3] FÖRSTER, T. - KOCOT, A. - SCHRÖDINGER, J. Mutation Analysis in Hereditary Angioedema Identifies Patients at Risk for Developing Acute and Life Threatening Edema. 35th Hemophilia Symposium : Hamburg 2004. Berlin : Springer Verlag, 2006. p 120-122.

2006  [1] DUPONCHEL, C. - DJENOUHAT, K. - FRÉMEAUX-BACCHI, V. et al. Functional analysis of splicing mutations and of an exon 2 polymorphic variant of SERPING1/C1NH. In Human Mutation. ISSN 1059-7794, 2006, vol. 27, no. 3, p. 295-6. SCI

2006  [1] PROHÁSZKA, Z. Gene-gene interactions in immunology as exemplified by studies on autoantibodies against 60 kDa heat-shock protein. In Immunogenomics and Human Disease. New York : Wiley and Sons, 2006. ISBN 978-047001530-8, p. 351-70. SCOPUS

2006  [1] MONNIER, N. - PONARD, D. - DUPONCHEL C. et al. Characterisation of a new C1 inhibitor mutant in a patient with hepatocellular carcinoma. In Molecular Immunology. ISSN 0161-5890, 2006, vol. 43, no. 14, p. 2161-2168. WoS ; SCOPUS

2006  [1] KANG, H. R. - YIM, E. Y. - OH, S. Y. et al. Normal C1 inhibitor mRNA expression level in type I hereditary angioedema patients: Newly found C1 inhibitor gene mutations. In Allergy: European Journal of Allergy and Clinical Immunology. ISSN 0105-4538, 2006, vol. 61, no. 2, p. 260-264. WoS ; SCOPUS

2005  [3] MOLDOVAN, D. Hereditary Angioedema : A Life-Threatening Disorder. In Revista Societăţii Române de Alergologie şi Imunologie Clinică [online]. 2005 [cit. 2015-10-22]. Dostupné na internete: . ISSN 1584-7330.

2005  [1] PIRLLÄ, H. - SAMARGHITEAN, C. - VÄLIAHO, J. et al. Immunodeficiency information services. In Central-European Journal of Immunology. ISSN 1426-3912, 2005, vol. 30, no. 3-4, p. 89-98. SCOPUS

2005  [1] BRACHO, F. A. Hereditary angioedema. In Current Opinion in Hematology. ISSN 1065-6251, vol. 12, no. 6, p. 493-498. WoS ; SCOPUS

2005  [1] CICARDI, M. - ZINGALE, L. - ZANICHELLI, A. et al. C1 inhibitor: Molecular and clinical aspects. In Springer Seminars in Immunopathology. ISSN 1059-7794, 2005, vol. 27, no. 3, p. 286-298. WoS ; SCOPUS

2005  [1] ROCHE, O. - BLANCH, A. - DUPONCHEL, C. et al. Hereditary angioedema: The mutation spectrum of SERPING1/C1NH in a large Spanish cohort. In Human Mutation. ISSN, 2005, vol. 26, no. 2, p. 135-144. WoS ; SCOPUSADC 003 NAGY, Melinda, Lotte HENKE, Jürgen HENKE, Prasanta K. CHATTHOPADHYAY, Antónia VÖLGYI, Andrea ZALÁN, Orsolya PETERMAN, Andrea BERNASOVSKÁ a Horolma PAMJAV. Searching for the origin of Romanies: Slovakian Romani, Jats of Haryana and Jat Sikhs Y-STR data in comparison with different Romani populations. DOI 10.1016/j.forsciint.2006.07.020 Forensic Science International. Vol. 169, no. 1 (2007), p. 19-26. ISSN 0379-0738. IF (2013): 2,115. SNIP (2013): 1,525.

Ohlasy:
2016  [1] BIAN, Y. - ZHANG, S. - ZHOU, W. et al. Analysis of genetic admixture in Uyghur using the 26 Y-STR loci system. In Scientific Reports. ISSN 2045-2322, 2016,vol. 6, art. no. 19998. SCOPUS

2016  [1] ROWOLD, D.J. - BENEDICO, D. P. - GARCIA-BERTRAND, R. et al. Ladakh, India: The land of high passes and genetic heterogeneity reveals a confluence of migrations. In European Journal of Human Genetics. ISSN 1018-4813, 2016, vol. 24, no. 3, p. 442-449. WoS ; SCOPUS

2016  [3] BALANOVSKAYA, E. V. Statyi on Y hromosome. Genofond [online]. [cit. 2016-10-11]. Dostupné z: https://www.genofond.ru/genofond.binec.ru/default2b099.html?s=0&p=508

2016  [1] PEREZ-BENEDICO, D. - Chennakrishnaiah, S. - Gayden, T. et al. Y-STR markers from Ladakh in the Himalayas. In Legal Medicine. ISSN 1344-6223, 2016, vol. 21, p. 29-32. WoS ; SCOPUS

2016  [3] BIAN, Y. - ZHANG, S. - ZHOU, W. et al. Analysis of genetic admixture in Uyghur using the 26Y-STR loci system. In Scientific Reports. ISSN 2045-2322, 2016, vol. 6, art. no. 19998.

2015  [3] BUTLER, J. M. Short Tandem Repeat DNA. Internet DataBase [online]. [cit. 2015-11-06]. Dostupné z: http://www.cstl.nist.gov/strbase/ref_3000.htm

2015  [3] DOGRA, D. - SHRIVASTAVA, P. - CHAUDHARY R. et al. Population Genetics for Autosomal STR Loci in Sikh Population of Central India. In Hereditary Genetics : Current Research [online]. 2015, vol. 4, no. 1[cit. 2015-11-05]. Dostupné na internete: . ISSN 2161-1041.

2015  [3] ROSIVALL, L. A cigánykérdés nem cigány kérdés. Demokrata.Info - Radnóti Miklós Antirasszista-Díj Alapítvány lapja [online]. [cit. 2015-11-04]. Dostupné z: http://www.demokrata.info/articles/547-a-ciganykerdes-nem-cigany-kerdes

2015  [1] VONGPAISARNSIN, K. - SAENGKAEOTRAKUL, P. - BOONLERT, A. et al. Gene and haplotype diversity of 23 Y-chromosomal short tandem repeat loci in the central Thai population. In Forensic Science International: Genetics. ISSN 1872-4973, 2015, vol. 14, p. 191-193. WoS ; SCOPUS

2013  [3] PETREJČÍKOVÁ, E. et al. Comparison of methods of Y-haplogroup determination in the Slovak Romany population. In New Trends in the Biological and Ecological Research : Scientific conference with international participation on the occasion of the 15th anniversary of University in Presov, Slovak Republic. Proceedings. Prešov: University in Prešov, 2013. p. 55-62, ISBN 978-80-555-0763-7.

2013  [3] GIROTI, R. - TALWAR, I. Diversity and Differentation in Khatris, Banias and Jat Sikhs of Punjab : A Study with Forensic Microsatellites. In Indian Journal of Physical Anthropology and Human Genetics. ISSN 0378-8156, 2013, vol. 32, no. 2, p. 311, 327.

2012  [3] DIRICCHARDI-MUZGA, R. I Was Born as Sinti-Gypsy Or: Crisis of Using the Ethnonym of Romani. In Glasnik Slovenskega Etnološkega Društva/Bulletin of the Slovene Ethnological Society [online]. 2012 [cit. 2012-11-28]. Dostupné na internete: . ISSN 0351-2908.

2012  [1] REGUEIRO, M. - RIVERA, L. - CHENNAKRISHNAIAH, S. et al. Ancestral modal Y-STR haplotype shared among Romani and South Indian populations. In Gene. ISSN 0378-1119, 2012, vol. 504, no. 2., pp. 296-302.

2012  [1] GAYDEN, T. - BUKHARI, A. - CHENNAKRISHNAIAH, S. et al. Y-chromosomal microsatellite diversity in three culturally defined regions of historical Tibet. In Forensic Science International: Genetics. ISSN 1872-4973, 2012, vol. 6, no. 4, p. 437-446 . WoS ; SCOPUS

2011  [1] GHOSH, T. - KALPANA, D. - MUKERJEE, S. et al. Genetic diversity of 17 Y-short tandem repeats in Indian population. In Forensic Science International-Genetics. ISSN 1872-4973, 2011, vol. 5, no. 4, p. 363-367. WoS ; SCOPUS

2011  [1] LACAU, H. - BUKHARI, A. - GAYDEN T. et al. Y-STR profiling in two Afghanistan populations. In Legal Medicine. ISSN 1344-6223, 2011, vol. 13, no. 2, p. 103-108. WoS ; SCOPUS

2011  [1] GAYDEN, T. - CHENNAKRISHNAIAH, S. - LA SALVIA, J. et al. Y-STR diversity in the Himalayas. In International Journal of Legal Medicine. ISSN 0937-9827, 2011, vol. 125, no. 3, p. 367-375. WoS ; SCOPUS

2011  [3] DIRICCHARDI-MUZGA, R. Kraintike Sinti estraiharia. Ljubljana: Zveza romskih skupnosti Umbrella-Dežnik in Anglunipe-RIC, 2011. p. 32, 35, 201. ISBN 978-961-93072-1-2.

2010  [3] LE BAS, D. - ACTON, T. All Change!: Romani Studies Through Romani Eyes. Hertfordshire: University Hertfordshire Press, 2010. ISBN 978-905313-78-5.

2010  [3] Тюрин, A. M. Генохронологическое датирование предков европейских цыган. Сборник статей по новой xронологии Выпуск № 10 "Популяционные реконструкции" 24 мая 2010 года [online]. [cit. 2015-11-04]. Dostupné z: http://new.chronologia.org/volume10/turin_gipsy.php

2010  [1] ALAM, S. - ALI, M. E. - FERDOUS, A. et al. Haplotype diversity of 17 Y-chromosomal STR loci in the Bangladeshi population. In Forensic Science International-Genetics. ISSN 1872-4973, 2010, vol. 4, no. 2, p. E59-E60. WoS ; SCOPUS

2010  [1] FERRI, G. - TOFANELLI, S. - ALU, M. et al. Y-STR variation in Albanian populations: implications on the match probabilities and the genetic legacy of the minority claiming an Egyptian descent. In International Journal of Legal Medicine. ISSN 0937-9827, 2010, vol. 124, no. 5, p. 363-370. WoS

2009  [1] ALSHAMALI, F. - PEREIRA, L. - BUDOWLE, B. et al. Local Population Structure in Arabian Peninsula Revealed by Y-STR Diversity. In Human Heredity. ISSN 0001-5652, 2009, vol. 68, no. 1, p. 45-54. WoS ; SCOPUS

2009  [3] MARTINOVIĆ KLARIĆ, I. Kromosom Y i potraga za novom domovinom : Tragom kromosoma Y od južnoazijskih do balkanskih pustopoljina : Genetička prošlost i zbilja Roma i Bajaša. Zagreb : Sveučilišna knjižara, 2009. p. 51,119. ISBN 978-953-7015-45-9.

2009  [1] TOFANELLI, S. - BERTONCINI, S. - CASTRI, L. et al. On the Origins and Admixture of Malagasy: New Evidence from High-Resolution Analyses of Paternal and Maternal Lineages. In Molecular Biology ans Evolution. ISSN 0737-4038, 2009, vol. 26, no. 9, p. 2109-2124. WoS ; SCOPUS

2009  [1] KLARIC, I. M. - SALIHOVIC, M. P. - LAUC, L. B. et al. Dissecting the molecular architecture and origin of bayash romani patrilineages: Genetic influences from south-asia and the balkans. In American Journal of Physical Anthropology. ISSN 0002-9483, 2009, vol. 138, no. 3, p. 333-342. WoS ; SCOPUS

2008  [1] GUSMAO, A. - GUSMAO, L. - GOMES, V. et al. A perspective on the history of the iberian gypsies provided by phylogeographic analysis of Y-chromosome lineages. In Annals of Human Genetics. ISSN 0003-4800, 2008, vol. 72, no. 2, p. 215-227. SCOPUS

2008  [1] POKUPCIC, K. - CUKROV, S. - KLARIC, I. et al. Y-STR genetic diversity of Croatian (Bayash) Roma. In Forensic Science International: Genetics. ISSN 1872-4973, 2008, vol. 2, no. 2, p. e11-e13. SCOPUS

2008  [1] KUMAR, V. - REDDY, A. N. S. - BABU, P. et al. Molecular Genetic Study on the Status of Transitional Groups of Central India: Cultural Diffusion or Demic Diffusion? In International Journal of Human Genetics. ISSN 0972-3757, 2008, vol. 8, no.1-2, p. 31-39. WoS ; SCOPUS

2008  [3] HANCOCK, I. On Romani Origins and Identity. RADOC [online]. [cit. 04.11.2015]. Dostupné z: http://www.radoc.net/radoc.php?doc=art_b_history_origins&lang=en&articles=true

2007  [3] ULEWICZ, D. - KALUZEWSKI, B. - BERENT, J. Genetyka populacyjna 17 loci Y-str w zroznicowanych etnicznie grupach obywateli polskich. In Annales Academiae Medicae Stetinensis. ISSN 1427-440X, 2007, vol. 53, suppl. 2, p. 24, 26.

2006  [3] LERMO, J. - ROMÁN J. - MARRODÁN, M. D. et al. Modelos de distribución de apellidos en la población gitana española : Patterns of surname distribution in Spanish Gypsy population. In Antropo. ISSN 1578-2603, 2006, vol. 13, p. 72, 86.ADC 004 PAMJAV, Horolma, Andrea ZALÁN, Judit BÉRES, Melinda NAGY a Yout Meng CHANG. Genetic structure of the paternal lineage of the Roma People. DOI 10.1002/ajpa.21454 American Journal of Physical Anthropology. Vol. 145, no. 1 (2011), p. 21-29. ISSN 0002-9483. SCOPUS. IF (2013): 2,514. SNIP (2013): 1,253.

Ohlasy:
2019  [1] DIEBENBROEK, M. - CYTACKA, S. - SZARGUT, M. -et al. Analysis of male specific region of the human Y chromosome sheds light on historical events in Nazi occupied eastern Poland. In International journal of legal medicine. ISSN 0937-9827, 2019, vol. 133, no. 2, p. 395-409. WoS ; SCOPUS

2017  [1] MELEGH, B.I. - BANFAI, Z. - HADZSIEV, K. et al. Refining the South Asian Origin of the Romani people. In BMC Genetics. ISSN 1471-2156, 2017, vol. 18, no. 1, art. n. 82. WoS ; SCOPUS

2016  [1] STIBURKOVA, B. - GABRIKOVA, D. - CEPEK, P. et al. Prevalence of URAT1 allelic variants in the Roma population. In Nucleosides & Nucleic Acids. ISSN 1532-2335, 2016, vol. 35, no. 10-12, p. 529-535. WoS ; SCOPUS

2016  [1] KANG, L. - WANG, C.-C., CHEN, F. et al. Northward genetic penetration across the Himalayas viewed from Sherpa people. In Mitochondrial DNA. ISSN 1940-1736, 2016, vol. 27, no. 1, p. 342-349. WoS ; SCOPUS

2016  [1] MAYER, B. - SILLÓ, P. - MAZÁN, M. et al. A unique LAMB3 splice-site mutation with founder effect from the Balkans causes lethal epidermolysis bullosa in several European countries. In British Journal of Dermatology. ISSN 0007-0963, 2016, vol. 175, no. 4, p. 721-727. WoS ; SCOPUS

2016  [1] MARTINEZ-CRUZ, B. - MENDIZABAL, I. - HARMANT, C. et al. Origins, admixture and founder lineages in European Roma. In European Journal of Human Genetics. ISSN 1018-4813, 2016, vol. 24. no. 6, p. 937-943. WoS ; SCOPUS

2015  [3] THORNTON, G. M. The Roma/Gypsies : “Outcasts” of Europe. In E-International Relations [online]. FEB 16 2015 [cit. 2015-11-03]. Dostupné na internete: . ISSN 2053-8626.

2014  [3] KANG, L. - WANG, C.-C. - CHEN, F. et al. Northward genetic penetration across the Himalayas viewed from Sherpa people. In Mitochondrial DNA [online]. 2014 [cit. 2014-03-11]. Dostupné na internete: . ISSN 1940-1744.

2014  [1] DENIS, F. - ALEXANDER, C. - SERGEY, S. et al. Biochip for Genotyping SNPs Defining Core Y-chromosome Haplogroups in Russian Population Groups. In Biochip Journal. ISSN 1976-0280, 2014, vol. 8, no. 3, p. 171-178. WoS ; SCOPUS

2014  [1] PETREJČÍKOVÁ, E. - CARNOGURSKA, J. - HRONSKA, D. et al. Y-SNP analysis versus Y-Haplogroup Predictor in the Slovak population. In Anthropologischer Anzeiger. ISSN 0003-5548, 2014, vol. 71, no. 3, p. 275-285. WoS

2014  [1] MARIN THORNTON, G. The Outsiders : Power Differentials between Roma and Non-Roma in Europe. In Perspectives on European Politics and Society. ISSN 1570-5854, 2014, vol. 15, no. 1, p. 106-119. SCOPUS

2013  [3] MORAR, B. - AZMANOV, D. N. - KALAYDJIEVA, L. Roma (Gypsies): Genetic structure. In eLS [online]. April 2013 [cit. 2013-04]. Dostupné na internete: .

2013  [1] MOORJANI, P. - PATTERSON, N. - LOH, PR. et al. Reconstructing Roma History from Genome -Wide Data. In PLoS ONE. ISSN 1932-6203, 2013, vol. 8, no. 3, art. no. e58633. SCI ; SCOPUS

2013  [3] PETREJČÍKOVÁ, E. et al. Comparison of methods of Y-haplogroup determination in the Slovak Romany population. In New Trends in the Biological and Ecological Research : Scientific conference with international participation on the occasion of the 15th anniversary of University in Presov, Slovak Republic. Proceedings. Prešov : University in Prešov, 2013. p. 55-62. ISBN 978-80-555-0763-7.

2013  [3] WANG, C-C. - WANG, L-X. - SHRESTHA, R. et al. Convergence of Y chromosome STR haplotypes from different SNP haplogroups compromises accuracy of haplogroup prediction. In Populations and Evolution [online]. 2013 [cit. 2013-10-21]. Dostupné na internete: .

2013  [3] WANG, C-C. WANG, L-X., ZHANG, M. et al. Present Y chromosomes support the Persian ancestry of Sayyid Ajjal Shams al-Din Omar and Eminent Navigator Zheng He. In Populations and Evolution [online]. 2013 [cit. 2013-10-21]. Dostupné na internete: .

2013  [1] MENDIZABAL, I. - LAO, O. - MARIGORTA, U. M. et al. Implications of population history of European Romani on genetic susceptibility to disease. In Human Heredity. ISSN 0001-5652, 2013, vol. 76, no. 3-4-, p. 194-200. WoS ; SCOPUS

2013  [1] SIPEKY, Cs. et al. High prevalence of CYP2C19*2 allele in Roma samples: study on Roma and Hungarian population samples with review of the literature. In Molecular Biology Reports. ISSN 0301-4851, 2013, vol. 40, no. 8, p. 4727-4735. SCI ; SCOPUS

2012  [1] RAI, N. - CHAUBEY, G - TAMANG, R. et al. The Phylogeography of Y-Chromosome Haplogroup H1a1a-M82 Reveals the Likely Indian Origin of the European Romani Populationsc. In: Plos One. ISSN 1932-6203, 2012, vol. 7, no. 11., art. no. e48477.

2012  [1] REGUIERO, M. - RIVERA, L. - CHENNAKRISHNAIAH, S. et al. Ancestral modal Y-STR haplotype shared among Romani and South Indian populations. In Gene. ISSN 0378-1119, 2012, vol. 504, no. 2, p. 296-302.

2011  [3] ANONYMOUS. Physical Anthropology; Data on Physical Anthropology Published by Researchers at Institute of Forensic Medicine. In Journal of India [online]. 2011 [cit. 2011-06-14]. Dostupné na internete: . ISSN 1944-1835.

2011  [3] ADAMOV, D. - KARZSAVIN, S. Proverka metodov ocenki TMRCA po danným o Y-STR gaplotipax evropejskich cigan. In: The Russian Journal of Genetic Genealogy (Russkaja verzia). ISSN 1920-2997, 2011, tom. 3, no. 1.ADC 005 MAKOVICKÝ, Peter, Melinda NAGY, Peter NÉMETH, Pavol MAKOVICKÝ a Radko RAJMON. A kutyák malignus fibrosus histiocytomájának és pleomorf liposarcomájának anti-S-100 protein alapú elkülönítő kórjelzése: Immunhisztokémiai eset ismertetése. Magyar Állatorvosok Lapja. Vol. 134, no. 2 (2012), p. 101-105. ISSN 0025-004X. SCOPUS. IF (2013): 0,185. SNIP (2013): 0,137.

Ohlasy:
2018  [3] KIM, J. H. - KIM, H. J. - LEE, S. J. -et al. Splenic malignant fibrous histiocytoma with concurrent hypertension and epistaxis in an Alaskan malamute dog. In BMC veterinary research. ISSN 1746-6148, 2018, 14:235, p. 1-6.ADC 006 MAKOVICKÝ, Pavol, Melinda NAGY, Peter MAKOVICKÝ a Csaba Miklós SZINETÁR. Juhfajták (nemesített valaska, cigája, lacaune) és keresztezéseik tejminősége. Magyar Állatorvosok Lapja. Vol. 135, no. 2, (2013), pp. 85-90. ISSN 0025-004X. WoS, SCOPUS. IF (2013): 0,185. SNIP (2013): 0,137.

Ohlasy:
2016  [3] PAJOR, F. - TÓTH, G. - BODNÁR, Á. et al. Vérmérséklet hatása az anyajuhok tejtermelésére és szomatikus sejtszámára egy hazai lacaune tenyészetben. In Magyar Állatorvosok lapja - A magyar buiatrikus társaság. Budapest : Állatorvostudományi Egyetem, 2016. ISBN 978-963-87942-8-4, p. 201-203.

2016  [3] PAJOR, F. - TÓTH, G. - BODNÁR, Á. et al. A szomatikus sejtszám összefüggése Lacaune anyajuhok tejtermelésével és a tej egyes kémiai és fizikai tulajdonságával. In Állattenyésztés és takarmányozás. ISSN 0230-1814, 2016, vol. 65, no. 2, p. 42-48.ADC 007 MAKOVICKÝ, Pavol, Peter MAKOVICKÝ, Melinda NAGY, Kvetoslava RIMÁROVÁ a Jana DIABELKOVÁ. Genetic parameters for Somatic cell count, LOGSCC and Somatic cell score among breeds: Improved Valachian, Tsigai, Lacaune and their crosses. DOI 10.2478/acve-2014-0037 Acta Veterinaria-Beograd. Vol. 64, no. 3 (2014), p. 386-396. ISSN 0567-8315. WoS. IF (2013): 0,133.

Ohlasy:
2019  [1] SRAMEK, Á. - BODNÁR, Á. - PÓTI, P. -et al. The effect of udder health on mineral concentrations and fatty acid composition of alpine goat milk. In Animal Science Papert and Reports. ISSN 0860-4037, 2018, vol. 36, no. 4, p. 383-392. SCOPUS

2019  [1] SRAMEK, Á. - BODNÁR, Á. - Póti, P. -et al. The effect of udder health on mineral concentrations and fatty acid composition of alpine goat milk. In Animal science papers and reports. ISSN 0860-4037, 2019, vol. 36, no. 4, p. 383-392. WoS ; SCOPUS

2018  [1] CASAMASSIMA, D. - PALAZZO, M. - NARDOIA, M. -et al. Effect of water restriction on milk yield and quality in Lacaune breed ewes. In Journal of animal physiology and animal nutrition. ISSN 0931-2439, 2018, vol. 102, no. 2, p. E677-E685. WoS

2018  [3] POONIA, M. P. - SHARMA, S. - SINGH, N. - et al. Effect of Non-Genetic Factors on Somatic Cell Count in Sirohi Goats. In International Journal of Current Microbilogy and Applied Sciences. ISSN 2319-7706, 2018, vol. 7, no. 03, p. 3164-3170.

2018  [1] SCHOLTENS, MR. - PETERSON, S. - GUNSON, K. - et al. Genetic evaluation of dairy sheep in a New Zealand flock. In New Zeland Journal of Agricultural Research. ISSN 0028-8233, 2018, vol. 61, no. 1, p. 81-91. WoS

2018  [3] LOPEZ-VILLALOBOSA, N. - SCHOLTENSA, M. - PETERSONA, S. Evaluación Genética de un Rebaño de Ovejas Lecheras en Nueva Zelanda. In Entorno Ganadero. ISSN 2395-9592, 2018, vol. 15, no. 91, p. 98-106.

2017  [3] TÓTH, G. - PÓTI, P. - HAMAR ABAYNÉ, E. et al. Effect of temperament on milk production, somatic cell count, chemical composition and physical properties in Lacaune dairy sheep breed. In Mljekarstvo. ISSN 0026-704X, 2017, vol. 67, no. 4, p. 263, 266.

2016  [3] GAVOJDIAN, D. - PADEANU, I. - SAUER, M. et al. Effects of using indigenous heritage sheep breeds in organic and low-input production systems on production efficiency and animal welfare in Romania. In Landbauforsch. ISSN 0459-6859, 2016, vol. 66, no. 4, p. 290-297.

2016  [3] KOYUNCI, M. - ÖZİŞ ALTINÇEKİÇ, Ş. Saanen x Kıl Melez Keçilerinde Linear Meme Özellikleri ve Somatik Hücre Sayısı Arasındaki İlişkiler. In Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. ISSN 1300-2910, 2016, vol. 33, no. 3, p. 148-156.

2016  [3] ZABORSKI, D. - PROSKURA, W. S. - WOJDAK-MAKSYMIEC, K. et al. Identification of cows susceptible to mastitis based on selected genotypes by using decision trees and a generalized linear model. In Acta Veterinaria-Beograd. ISSN 0567-8315, 2016, vol. 66, no. 3, p. 317-335.

2015  [3] GÜRLER, H - FINDIK, A. - GÜLTIKEN, N. et al. Investigation on the Etiology of Subclinical Mastitis in Jersey and Hybrid Jersey Dairy Cows. In Acta Veterinaria-Beograd. ISSN 0567-8315, 2015, vol. 65, no. 3, p. 358-370.ADC 008 MAKOVICKÝ, Peter, Eva TÚMOVÁ, Zdeněk VOLEK, Pavol MAKOVICKÝ, Ludmila VODIČKOVÁ, Jana SLYSKOVÁ, Miroslav SVOBODA, Alexandra REJHOVÁ, Pavel VODIČKA, Gabriel SAMASCA, Alena KRÁLOVÁ, Melinda NAGY, Marta MYDLÁROVÁ-BLAŠČÁKOVÁ a Janka PORÁČOVÁ. Histopathological aspects of liver under variable food restriction: Has the intense one-week food restriction a protective effect on non-alcoholic-fatty-liver-disease (NAFLD) development?. Pathology Research and Practice. Vol. 210, no. 12 (2014). ISSN 0344-0338. WoS. IF (2013): 1,562.

Ohlasy:
2018  [1] ADAMEK, A. - KASPRZAK, A. Insulin-like growth factor (IGF) system in liver diseases. In International journal of molecular sciences. ISSN 1661-6596, vol. 19, no. 5. SCOPUS

2017  [1] ZHANG, T. T. - ZHANG, G. M. - JIN Y. H. - et al. Energy restriction affect liver development in Hu sheep ram lambs through Hippo signaling pathway. In Tissue and cell. ISSN 0040-8166, 2017, vol. 49, no. 5, p. 603-611. SCOPUSADC 009 MAKOVICKÝ, Pavol, Kvetoslava RIMÁROVÁ, Peter MAKOVICKÝ a Melinda NAGY. Genetic parameters for external udder traits of different dairy ewes. Indian Journal of Animal Sciences. Vol. 85, no. 1 (2015) p. 89-90. ISSN 0367-8318. WoS, SCOPUS. SNIP (2013): 0,395.

ADC 010 CSŐSZ, Aranka, Anna SZÉCSÉNYI-NAGY, Veronika CSÁKYOVÁ, Péter LANGÓ, Viktória BÓDIS, Kitti KÖHLER, Gyöngyvér TÖMÖRY, Melinda NAGY a Balázs Gusztáv MENDE. Maternal Genetic Ancestry and Legacy of 10th Century AD Hungarians. DOI 10.1038/srep33446 Scientific Reports. Vol. 6, art. no. 33446 (2016), p. [1-6]. ISSN 2045-2322. WoS, SCOPUS. IF (2015): 5,228. SNIP (2015): 1,589.

Ohlasy:
2017  [3] NEPARÁCZKI, E. - KOCSY, K. - TÓTH, G. E. et al. Revising mtDNA haplotypes of the ancient Hungarian conquerors with newt generation sequences. In PLoS ONE. ISSN 1932-6203, 2017, vol. 12, no. 4, p. 2, 9, 10.ADC 011 NAGY, Melinda, Veronika CSÁKYOVÁ, Balázs Gusztáv MENDE, Aranka CSŐSZ, Gabriel FUSEK, Pavol MAKOVICKÝ, Miroslav BAUER a Mária BAUEROVÁ. Maternal relationship analysis of skeletal remains from Early Medieval cemetery in Slovakia. DOI 10.1127/anthranz/2016/0649 Antropologischer Anzeiger. Vol. 73, no. 3 (2016), p. 249-255. ISSN 0003-5548. WoS. IF (2015): 0,426.

ADC 012 MARGETÍN, Milan, Melinda NAGY, Peter MAKOVICKÝ a Pavol MAKOVICKÝ. Genetic parameters for milkability and somatic cell score in Slovak dairy sheep. Indian Journal of Animal Sciences. Vol. 88, no. 7 (2018), p. 860-862. ISSN 0367-8318. WoS, SCOPUS.

Q WoS=Q4

Ohlasy:
2020  [3] MARGETÍN, M. - JANÍČEK, M. - VAVRIŠINOVÁ, K. -et al. Slovak diary sheep - new composite sheep breed raised in Slovakia. In Animal welfare, etológia és tartástechnológia. ISSN 1786-8440, 2020, vol. 16, no. 1, p. 45-50.ADC 013 MAKOVICKÝ, Pavol, Peter MAKOVICKÝ, Milan MARGETÍN a Melinda NAGY. Estimation of genetic parameters for chosen udder traits of different dairy ewes. Indian Journal of Animal Sciences. Vol. 89, no. 5 (2019), p. 572-574. ISSN 0367-8318. CCC, WoS, SCOPUS.

Q WoS=Q4

ADC 014 MAKOVICKÝ, Pavol, Milan MARGETÍN, Pavol MAKOVICKÝ a Melinda NAGY. Machine milkability of East Friesian and Lacaune dairy sheep. Indian Journal of Animal Sciences. Vol. 89, no. 6 (2019), p. 686-691. ISSN 0367-8318. CCC, WoS, SCOPUS.

Q WoS=Q4

Ohlasy:
2020  [3] MARGETÍN, M. - JANÍČEK, M. - VAVRIŠINOVÁ, K. -et al. Slovak diary sheep - new composite sheep breed raised in Slovakia. In Animal welfare, etológia és tartástechnológia. ISSN 1786-8440, 2020, vol. 16, no. 1, p. 45-50.

2020  [3] VRDOLJAK, J. - PRPIĆ, Z. - SAMARŽIJA, D. -et al. Udder morphology, milk production and udder health in small ruminants. In Mljekrstvo. ISSN 0026-704X, 2020, vol. 70, no. 2, p. 75-84.ADC 015 MAKOVICKÝ, Pavol, Michal MILERSKI, Milan MARGETÍN, Peter MAKOVICKÝ a Melinda NAGY. Relationships between morphological udder characteristics in Improved Valachian, Tsigai and Lacaune dairy sheep breeds. Indian Journal of Animal Sciences. Vol. 89, no. 6 (2019), p. 692-694. ISSN 0367-8318. CCC, WoS, SCOPUS.

Q WoS=Q4


ADE  Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
Počet záznamov: 19


ADE 001 NAGY, Melinda, Lajos KALMÁR, Péter WEISER a Attila TORDAI. Population Genetic Analysis of Disease Causing Founder Mutations. Humanbiologia Budapestiensis. No. 30 (2007), p. 179-184. ISSN 0134-0034.

ADE 002 NAGY, Melinda. A roma populáció egészségi állapota a társadalmi válságjelenségek összefüggéseiben. Economica. P. 14-23. ISSN 1585-6216.

ADE 003 BARKÁTS, Norbert a Melinda NAGY. Agnesis of palmaris muscle in representatives of Hungarian population of Slovakia. Science and Education a New Dimension. Vol. 2, no. March (2013), p. 184-187. ISSN 2308-5258.

ADE 004 MAKOVICKÝ, Pavol, Melinda NAGY, Csaba Miklós SZINETÁR a Peter MAKOVICKÝ. A juhok tejmedence méretének hatása a tejleadás kinetikájára = Influence of the udder cistern size on milk ejection kinetics in sheep. Állattenyésztés és takarmányozás. = Hungarian Journal of Animal Production Évf. 63, sz. 3 (2014), p. 211-217. ISSN 0230-1614.

ADE 005 MAKOVICKÝ, Pavol, Melinda NAGY a Peter MAKOVICKÝ. Strojové dojenie oviec: Machine milking of dairy ewes. Agritech Science. Roč. 8, č. 2 (2014), p. 1-7. ISSN 1802-8942.

ADE 006 MYDLÁROVÁ BLAŠČÁKOVÁ, Marta, Ľudmila BLAŠČÁKOVÁ, Melinda NAGY, Jozef MYDLÁR a Janka PORÁČOVÁ. Biochemické markery lipidového profilu u mužov a žien s kardiovaskulárnymi ochoreniami v okrese Bardejov (východné Slovensko). Science and Education a New Dimension. Vol. III (8), no. 73 (2015), p. 25-28. ISSN 2308-5258.

ADE 007 NAGY, Melinda, Veronika CSÁKYOVÁ, Balázs Gusztáv MENDE, Gábor TÓTH a Emil FRAENKEL. I. Rákóczi Ferenc vélt csontmaradványainak azonosítási terve mtDNS elemzéssel. Folia Anthropologica. No. 14 (2015), p. 125-133. ISSN 1786-5654.

ADE 008 MAKOVICKÝ, Pavol, Milan MARGETÍN, Peter MAKOVICKÝ a Melinda NAGY. Počet somatických buniek v mlieku dojných oviec = Somatic cell count basics for dairy sheep. Agritech Science. Vol. 9, no. 1 (2015), p. 1-6. ISSN 1802-8942.

Ohlasy:
2017  [4] PORÁČOVÁ, J. - KORÉNEKOVÁ, B. - SEDLÁK, V. et al. Základné zložky potraviny a ich význam pre zdravie človeka. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2017. ISBN 978-80-555-1939-8, p. 55, 149.ADE 009 CSÁKYOVÁ, Veronika, Melinda NAGY, Balázs Gusztáv MENDE a Mária BAUEROVÁ. Archaeogenetic research of medieval population from west Slovakia. Česká antropologie. Roč. 65, č. 2 (2015), s. 8-11. ISSN 1804-1876.

ADE 010 MYDLÁROVÁ BLAŠČÁKOVÁ, Marta, Lucia BICÁKOVÁ, Jozef MYDLÁR, Robert IŠTOK, Jarmila BERNASOVSKÁ, Melinda NAGY, Janka PORÁČOVÁ, Ľudmila BLAŠČÁKOVÁ a Vincent SEDLÁK. Kauzálne zobrazenie úmrtnosti mužov a žien Prešovského kraja v rokoch 2008-2012 v dôsledku respiračných ochorení. Natural and technical sciences. Vol. 4(12), no. 110 (2016), s. 10-16. ISSN 2308-5258.

ADE 011 MYDLÁROVÁ BLAŠČÁKOVÁ, Marta, Zlatica TOMKOVÁ, Melinda NAGY, Janka PORÁČOVÁ, Lucia BICÁKOVÁ a Norbert BARKÁTS. Association Between Selected Hormones and Minerals in Slovak Women with Postmenopausal Osteoporosis. Folia Anthropologica. Vol. 15 (2016), p. 23-27. ISSN 1786-5654.

ADE 012 HRABČÁKOVÁ, Mariana, Janka PORÁČOVÁ, Marta MYDLÁROVÁ BLAŠČÁKOVÁ, Vincent SEDLÁK, Mária KONEČNÁ, Zuzana GOGÁĽOVÁ, Mária MAJHEROVÁ, Janka KOTOSOVÁ, Ľubica UHRINOVÁ, Libuša FRANKOVÁ, Soňa TOMKOVÁ, Melinda NAGY a Eva ODLEROVÁ. Lipid profile and anthropometric parameters of women with arterial hypertension from the region of eastern Slovakia. Scientific Bulletin of the Uzhhorod University. Vol. 42 (2017), p. 11-15. ISSN 2075-0846.

ADE 013 MYDLÁROVÁ BLAŠČÁKOVÁ, Marta, Janka PORÁČOVÁ, Zlatica TOMKOVÁ, Ľudmila BLAŠČÁKOVÁ, Mária KONEČNÁ, Eva PETREJČÍKOVÁ, Zuzana GOGAĽOVÁ, Vincent SEDLÁK, Jozef MYDLÁR, Mária ZAHATŇANSKÁ, Katarína HRICOVÁ a Melinda NAGY. Hormones and mineral elements associated with osteoporosis in postmenopausal women in eastern Slovakia. DOI 10.5281/zenodo.1340564 International journal of biological, life and agricultural sciences. Roč. 12, č. 8 (2018), s. 218-222. ISSN 2415-6612.

ADE 014 MAKOVICKÝ, Pavol, Melinda NAGY a Milan MARGETÍN. Hodnotenie produkcie a zloženia mlieka oviec troch genotypov na báze plemena Cigája = Production and Composition Assessment of Sheep Milk Derived from Three Genotypes on the Basis of Tsigai Breed. Výzkum v chovu skotu = Acta taurologica. = Acta taurologica Č. 1 (2019), p. 20-26. ISSN 0139-7265.

ADE 015 MARGETÍN, Milan, Pavol MAKOVICKÝ, Lucia LUPTÁKOVÁ, Melinda NAGY a Martin JANÍČEK. Kvalita ľahkých jatočných jahniat z tradičného a umelého odchovu = Quality of light slaughter lambs arising from conventional and artificial rearing. Agritech Science. online, roč. 13, č. 2 (2019), s. 1-12. ISSN 1802-8942 (online).

ADE 016 MARGETÍN, Milan, Zuzana HOREČNÁ, Martin JANÍČEK, Melinda NAGY a Pavol MAKOVICKÝ. Kvalita mäsa a tuku ťažkých jatočných jahniat z rôznych systémov chovu = Meat and Fat Quality of Heavy Slaughter Lambs from Different Farming Systems. Agritech Science. online, roč. 13, č. 3 (2019), s. 1-12. ISSN 1802-8942 (online).

ADE 017 MAKOVICKÝ, Pavol, Melinda NAGY a Milan MARGETÍN. Porovnanie spektra mastných kyselín ovčieho mlieka a jahňacieho mäsa = A comparative study of the fatty acid profiles in sheep milk and lamb meat. Agritech Science. online, roč. 13, č. 1 (2019), s. 1-18. ISSN 1802-8942 (online).

ADE 018 MAKOVICKÝ, Pavol, Milan MARGETÍN, Marta MYDLÁROVÁ BLAŠČÁKOVÁ, Melinda NAGY a Michal MILERSKI. The use of ultrasonography in the study of mammary gland cisterns during lactation in sheep = Použitie ultrasonografie pri štúdiu cisterien mliečnych žliaz počas laktácie u oviec. Agritech Science. online, roč. 14, č. 2 (2020), s. 1-4. ISSN 1802-8942 (online).

ADE 019 MAKOVICKÝ, Pavol, Melinda NAGY a Milan MARGETÍN. Uplatňovanie veľmi skorého odstavu jahniat pri bahniciach s vysokou produkciou mlieka = Applying very early lamb weaning to ewes wtith high milk production. Agritech Science. online, roč. 14, č. 1 (2020), p. 1-5. ISSN 1802-8942 (online).


ADF  Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
Počet záznamov: 15


ADF 001 MICHALOVÁ, Alena, Janka MARCINKOVÁ, Melinda NAGY, Ivan BERNASOVSKÝ a Jarmila BERNASOVSKÁ. Body Growth and Development of School-age Romany Children Living in Home Environment and in Children´s Home. Bulletin Slovenskej antropologickej spoločnosti pri SAV za rok 1999. P. 38-43. ISSN 1336-5827.

ADF 002 NAGY, Melinda. Preparing Future Teachers to Educate Lower Level of the Elementary School on Molecular Biology and Genetics: Príprava budúcich učiteľov na výučbu poznatkov z molekulárnej biológie a genetiky na prvom stupni základných škôl. Eruditio – Educatio. Roč. 2, č. 1 (2007), s. 89–97. ISSN 1336-8893.

ADF 003 NAGY, Melinda. A Tudományos Diákköri Konferencia tapasztalatai a Selye János Egyetemen. Eruditio - Educatio. Roč. 5, č. 1-2. (2010), s. 123-132. ISSN 1336-8893.

ADF 004 NAGY, Melinda, Janka PORÁČOVÁ, Mária ZAHATŇANSKÁ a Edita PARTOVÁ. Biometriai személyazonosító módszerek a 21. század iskoláiban. Eruditio - Educatio. Roč. 6, č. 4 (2011), s. 99-109. ISSN 1336-8893.

ADF 005 CSÁKYOVÁ, Veronika, Melinda NAGY, Aranka CSŐSZ, Pavol MAKOVICKÝ a Mária BAUEROVÁ. DNA diagnostika archaických vzoriek. Eruditio - Educatio. Roč. 8, č. 2 (2013), s. 84-97. ISSN 1336-8893.

ADF 006 PÁKH, László, Melinda NAGY, Judit FAZAKAS, Pavol MAKOVICKÝ, Pavol BALÁZS a János NEMCSÓK. Egy európai mintaprojekt a klímaváltozás okozta elsivatagosodás megállítására és visszafordítására. Eruditio - Educatio. Roč. 8, č. 1 (2013), s. 122-130. ISSN 1336-8893.

ADF 007 MAKOVICKÝ, Pavol, Melinda NAGY, Peter MAKOVICKÝ a Janka PORÁČOVÁ. Fyziológia spúšťania mlieka a anatómia vemena oviec. Eruditio - Educatio. Roč. 8, č. 2 (2013), s. 3-15. ISSN 1336-8893.

ADF 008 PORÁČOVÁ, Janka, Marta MYDLÁROVÁ BLAŠČÁKOVÁ, Vincent SEDLÁK, Melinda NAGY a Terezia POŠIVÁKOVÁ. Identifikácia dermatoglyfických útvarov obyvateľov východného Slovenska pomocou modernej biometrickej techniky. Slovenská antropológia. Roč. 16, č. 2 (2013), s. 62-62 [015 AH]. ISSN 1336-5827.

ADF 009 PORÁČOVÁ, Janka, Marta MYDLÁROVÁ BLAŠČÁKOVÁ, Melinda NAGY, Lucia FRANKOVÁ, Jarmila BERNASOVSKÁ, Ivan BERNASOVSKÝ a Iveta BOROŇOVÁ. Riziko vzniku osteoporózy u mužov a žien z vybraných okresov Prešovského kraja. Slovenská antropológia. Roč. 16, č. 1 (2013), s. 56-58 [0,15 AH]. ISSN 1336-5827.

ADF 010 MAKOVICKÝ, Pavol a Melinda NAGY. Chov oviec na Slovensku a vo svete. Slovenský veterinársky časopis. Vol. 39, no. 1-2 (2014), p. 21-23. ISSN 1335-0099.

Ohlasy:
2017  [4] PORÁČOVÁ, J. - KORÉNEKOVÁ, B. - SEDLÁK, V. et al. Základné zložky potraviny a ich význam pre zdravie človeka. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2017. ISBN 978-80-555-1939-8, p. 34, 149.ADF 011 NAGY, Melinda, Veronika CSÁKYOVÁ, Pavol MAKOVICKÝ a Mária BAUEROVÁ. Metódy určovania pohlavia ľudských kostrových pozostatkov. Eruditio - Educatio. Roč. 9, č. 2 (2014), p. 121-126. ISSN 1336-8893.

ADF 012 MAKOVICKÝ, Pavol a Melinda NAGY. Šľachtiteľský proces v chove dojných oviec. Eruditio - Educatio. Roč. 9, č. 2 (2014), p. 109-120. ISSN 1336-8893.

ADF 013 PORÁČOVÁ, Janka, Marta MYDLÁROVÁ BLAŠČÁKOVÁ, Mária ZAHATŇANSKÁ, Melinda NAGY, Vincent SEDLÁK, Zuzana GOGAĽOVÁ, Mária KONEČNÁ a István SZŐKÖL. Aplikácia technológie Vernier vo fyziológii človeka. Eruditio - Educatio. Roč. 11, č. 2 (2016), s. 5-15. ISSN 1336-8893.

ADF 014 MYDLÁROVÁ BLAŠČÁKOVÁ, Marta, Janka PORÁČOVÁ a Melinda NAGY. Rizikové faktory osteoartrózy. Eruditio - Educatio. Roč. 11, č. 2 (2016), s. 15-21. ISSN 1336-8893.

ADF 015 PORÁČOVÁ, Janka, Lucia FRANKOVÁ, Marta MYDLÁROVÁ BLAŠČÁKOVÁ, Ľubica UHRINOVÁ, Jarmila BERNASOVSKÁ, Vincent SEDLÁK, Iveta BOROŇOVÁ, Mária KONEČNÁ, Zuzana GOGAĽOVÁ a Melinda NAGY. Vybrané osteomarkery u slovenských žien s osteoartrózou. Slovenská antropológia. Roč. 19, č. 1 (2016), s. 45-48. ISSN 1336-5827.


ADM  Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Počet záznamov: 10


ADM 001 MAKOVICKÝ, Pavol, Melinda NAGY a Peter MAKOVICKÝ. Comparison of external udder measurements of the sheep breeds Improved Valachian, Tsigai, Lacaune and their crosses. Chilean Journal of Agricultural Research. Vol. 73, no. 4 (2013), p. 366-372. ISSN 0718-5820. WoS. IF (2013): 0,538. SNIP (2013): 0,791.

Ohlasy:
2020  [3] MARGETÍN, M. - JANÍČEK, M. - VAVRIŠINOVÁ, K. -et al. Slovak diary sheep - new composite sheep breed raised in Slovakia. In Animal welfare, etológia és tartástechnológia. ISSN 1786-8440, 2020, vol. 16, no. 1, p. 45-50.

2020  [3] NASTIĆ, L. - IVANOVIĆ, S. - MARKOVIĆ, T. Economic eddiciency of breeding tsigai sheep in the Central and South- East Europe. In Economics of agriculture. ISSN 0352-3462, 2020, vol. 67, no. 1, p. 175-188.

2019  [3] MURAWSKI, M. - SCHWARZ, T. - JAMIESON, M. -et al. Echotextural characteristics of the mammary gland during early lactation in two breeds of sheep varying in milk yields. In Animal reproduction. ISSN 1984-3143, 2019, vol. 16, no. 4, p. 853-858.

2018  [3] KIRAN, D. - KOLUMAN, N. The effects of udder and udder and teat characteristics on milk yield and hygen. In Journal of Science and engineering. ISSN 1307-3818, 2018, vol. 36, no. 3, p. 37-48.

2018  [1] CASAMASSIMA, D. - PALAZZO, M. - NARDOIA, M. -et al. Effect of water restriction on milk yield and quality in Lacaune breed ewes. In Journal of animal physiology and animal nutrition. ISSN 0931-2439, 2018, vol. 102, no. 2, p. E677-E685. WoS

2017  [1] ADEGOKE, E.O. - MACHEBE, N.S. - EZEKWE, A.G. Effect of parity on changes in udder traits, milk yield and composition of West African dwarf sheep during lactation. In Animal Production Science. ISSN 1836-0939, vol. 57, no. 6, p. 1047-1057. WoS ; SCOPUS

2017  [3] MARGETÍN, M. - ORAVCOVÁ, M. - HUBA, J. et al. FORMATION AND CHARACTERIZATION OF SLOVAK DAIRY COMPOSITE SHEEP BREED: DESCRIPTION OF THE PROCESS: A REVIEW. In National Agricultural and food centre. ISSN 1337-9984, 2017, vol. 50, no. 4, p. 139-143.

2017  [3] DASKIRAN, I. - KESKIN, S. - BINGOL, M. Usability of the Factor Analysis Scores in Multiple Linear Regression Analyses for the Prediction of Daily Milk Yield in Norduz Goats. ISSN 2345-3737, 2017, vol. 19, no. 2, p. 2, 8.

2016  [3] KOYUNCI, M. - ÖZİŞ ALTINÇEKİÇ, Ş. Saanen x Kıl Melez Keçilerinde Linear Meme Özellikleri ve Somatik Hücre Sayısı Arasındaki İlişkiler. In Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. ISSN 1300-2910, 2016, vol. 33, no. 3, p. 148-156.

2016  [3] DIOLI, M. Towards a rational camel breed judging : A proposed standard of a camel (Camelus dromedarius) milk breed. In Journal of Camel Practice and Research. ISSN 0971-6777, 2016, vol. 32, no. 1, p. 1-12.

2016  [3] SENLER, T. - CEYHAN, A. - YÜKSEL, M. A. et al. Effect of parity and type of lambing on performance and udder traits of Bandirma ewes. In Indian Journal of Animal Sciences. ISSN 0367-8318, 2016, vol. 86, no. 5, p. 572-577.

2016  [3] SADEGHI, S. - RAFAT, S. A. - MOGHADAM, G. et al. Measuring of Udder Morphological Characteristics among Crossbred and Pure Sheep Breeds. In Iranian Journal of Applied Animal Science. ISSN 2251-631X, 2016, vol. 6, no. 2, p. 343-348.

2016  [1] BALZANI, A. - CORDELL, H. J. - SUTCLIFFE, E. et al. Sources of variation in udder morphology of sows. In Journal of Animal Science. ISSN 0021-8812, 2016, vol. 94, no. 1, p. 394-400. WoS

2015  [3] KAPUSI, V. B. - GULYÁS, L. - GERGÁTZ, E. et al. Egyes tőgytulajdonságok vizsgálata hazai lacaune juhállományokban. In AWETH. ISSN 1786-8440, 2015, vol. 11, no. 1, p. 54-58.

2015  [1] BALZANI, A. - CORDELL, H. J. - EDWARDS, S. A. Development of a methodology to describe udder confirmation in sows. In Animal. ISSN 1751-7311, 2015, vol. 10, no. 3, p. 432-439. SCOPUS

2014  [1] GONZÁLEZ-GARCIA, E. - TESNIERE, A. - CAMOUS, S. et al. The effects of parity, litter size, physiological state, and milking frequency on the metabolic profile of Lacaune dairy ewes. In Domestic Animal Endocrinology. ISSN 0739-7240, 2015, vol. 50, p. 32-44. WoS ; SCOPUSADM 002 MAKOVICKÝ, Pavol, Melinda NAGY a Peter MAKOVICKÝ. The comparison of ewe udder morphology traits of Improved Valachian, Tsigai, Lacaune breeds and their crosses. Mljekarstvo. Vol. 64, no. 2 (2014), p. 86-93. ISSN 0026-704X. SCOPUS. IF (2013): 0,484. SNIP (2013): 0,464.

Ohlasy:
2020  [3] PRPIĆ, Z. - VNUČEC, I. - BENIĆ, M. -et al. Udder shape and milk yieid of different sheep breeds. In Journal of Central European agriculture. ISSN 1332-9049, 2020, vol. 21, no. 2, p. 197-206.

2020  [3] ÖZYÜREK, S. Investigation of relationship between udder morphology, lactation traits and milk components in morkaraman and awassi. In Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. ISSN 2146-538X, 2020, no. vol. 10, no. 1, p. 268-274.

2020  [3] MARGETÍN, M. - JANÍČEK, M. - VAVRIŠINOVÁ, K. -et al. Slovak diary sheep - new composite sheep breed raised in Slovakia. In Animal welfare, etológia és tartástechnológia. ISSN 1786-8440, 2020, vol. 16, no. 1, p. 45-50.

2018  [3] AKDAG, F. - TEKE, B. - UGURLU, M. -et al. Udder types and associated traits affect milk composition and subclinical mastitis in Karayaka sheep. In Indian journal of animal sciences. ISSN 0367-8318, 2018, vol. 88, no. 10, p. 90-96.

2018  [1] CASAMASSIMA, D. - PALAZZO, M. - NARDOIA, M. -et al. Effect of water restriction on milk yield and quality in Lacaune breed ewes. In Journal of animal physiology and animal nutrition. ISSN 0931-2439, 2018, vol. 102, no. 2, p. E677-E685. WoS

2017  [3] MARGETÍN, M. - ORAVCOVÁ, M. - HUBA, J. et al. FORMATION AND CHARACTERIZATION OF SLOVAK DAIRY COMPOSITE SHEEP BREED: DESCRIPTION OF THE PROCESS: A REVIEW. In National Agricultural and food centre. ISSN 1337-9984, 2017, vol. 50, no. 4, p. 139-143.

2016  [3] BEMJI, M. N. - TUKUR, H. A. - UMEJESI, S. I. Incidence of Udder Abnormalities in West African Dwarf and Kalahari Red Goats: Influence Ofteat Number on Milk Production. In Bulletin of Animal Health and Production in Africa. ISSN 0378-9721, 2016, vol. 64, no 1. p. 22, 30.

2016  [3] KOYUNCI, M. - ÖZİŞ ALTINÇEKİÇ, Ş. Saanen x Kıl Melez Keçilerinde Linear Meme Özellikleri ve Somatik Hücre Sayısı Arasındaki İlişkiler. In Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. ISSN 1300-2910, 2016, vol. 33, no. 3, p. 148-156.

2016  [3] SADEGHI, S. - RAFAT, S. A. - MOGHADAM, G. et al. Measuring of Udder Morphological Characteristics among Crossbred and Pure Sheep Breeds. In Iranian Journal of Applied Animal Science. ISSN 2251-631X, 2016, vol. 6, no. 2, p. 343-348.

2015  [3] KAPUSI, V. B. - GULYÁS, L. - GERGÁTZ, E. et al. Egyes tőgytulajdonságok vizsgálata hazai lacaune juhállományokban. In AWETH. ISSN 1786-8440, 2015, vol. 11, no. 1, p. 54-58.ADM 003 MAKOVICKÝ, Pavol, Michal MILERSKI, Milan MARGETÍN, Peter MAKOVICKÝ a Melinda NAGY. Genetic parameters for the size of udder cisterns in ewes diagnosed by ultrasonography among breeds: Improved Valachian, Tsigai, Lacaune and their crosses. Archivos de Zootecnia [elektronický zdroj]. online, vol. 48, no. 248 (2015), p. 403-408. ISSN 1885-4494. SCOPUS.

Ohlasy:
2020  [3] MARGETÍN, M. - JANÍČEK, M. - VAVRIŠINOVÁ, K. -et al. Slovak diary sheep - new composite sheep breed raised in Slovakia. In Animal welfare, etológia és tartástechnológia. ISSN 1786-8440, 2020, vol. 16, no. 1, p. 45-50.

2017  [3] QUADIR, Z. - KALERI, H. A. - KALERI, R. R. et al. Heriability Estimates for some Performances Traits of Baluchi Sheep. In Journal of Basic & Applied Sciences. ISSN 1814-8085, 2017, vol. 13, p. 115, 116.ADM 004 CSÁKYOVÁ, Veronika, Anna SZÉCSÉNYI-NAGY, Aranka CSŐSZ, Melinda NAGY, Gabriel FUSEK, Péter LANGÓ, Miroslav BAUER, Balázs Gusztáv MENDE, Pavol MAKOVICKÝ a Mária BAUEROVÁ. Maternal genetic composition of a medieval population from a Hungarian-Slavic contact zone in central Europe. DOI 10.1371/journal.pone.0151206 PLoS One. Vol. 11, no. 3 (2016), p. [1-15]. ISSN 1932-6203. SCOPUS. SNIP (2014): 1,034.

Ohlasy:
2019  [1] VAI, S. - BRUNELLI, A. - MODI, A. -et al. A genetic perspective on Longoboard-Era migrations. In European journal of human genetics. ISSN 1018-4813, 2019, vol. 27, no. 4, p. 647-656. SCOPUS

2019  [1] VAI, S. - BRUNELLI, A. - MODI, A. -et al. A genetic perspective on Longobard-Era migrations. In European journal of human genetics. ISSN 1018-4813, 2019, vol. 27, no. 4, p. 647-656. WoS ; SCOPUS

2019  [1] ZAVALA, E. I. - RAJAGOPAL, S. - PERRY, G. H. -et al. Impact of DNA degradation on massively parallel sequencing-based autosomal STR, iiSNP, and mitochondrial DNA typing systems. In International journal of legal medicine. ISSN 0937-9827, 2019, vol. 133, no.5, p. 1369-1380. WoS ; SCOPUS

2019  [1] STOLAREK, I. - HANDSCHUH, L. - JURAS, A. -et al. Goth migration induced changes in the matrilineal genetic structure of the central-east European population. In Scientific reports. ISSN 2045-2322, 2019, vol. 9, no. 1. WoS ; SCOPUS

2018  [1] ŠEBEST, L. - BALDOVIČ, M. - FRTÚS, A. - et al. Detection of mitochondrial haplogroups in a small avar-slavic population from the eigth–ninth century AD. In American Journal of Physical Anthropology. ISSN 0002-9483, 2018, vol. 165, no. 3, p. 536-553. WoS ; SCOPUS

2018  [1] RUSU, I. - MODI, A. - VAI, S. - et al. Maternal DNA lineages at the gate of Europe in the 10th century AD. In PLoS ONE. ISSN 1932-6203, 2018, vol. 13, no. 3. WoS ; SCOPUS

2018  [1] PILIPENKO, A. S. - TRAPEZOV, R. O. - CHERDANTSEV, S. V. - et al. Maternal genetic features of the Iron Age Tagar population from Southern Siberia (1st millennium BC). In PLoS ONE. ISSN 1932-6203, vol. 13, no. 9. WoS ; SCOPUS

2018  [1] MONDOCKOVA, V. - ADAMKOVICOVA, M. - LUKACOVA, M. -et al. The strogen receptor 1 gene affects bone mineral density and osteoporosis treatment efficiency in Slovak postmenopausal women. In BMC Medical Genetics. ISSN 1471-2350, 2018, vol. 19, no. 1, p. 1-13. WoS ; SCOPUS

2018  [1] MALYARCHUK, B. - DERENKO, M. - DENISOVA, G. - et al. Whole mitochondrial genome diversity in two Hungarian populations. In Molecular Genetics and Genomics. ISSN 1617-4615, 2018, vol. 293, no. 5, p. 1255-1263. WoS ; SCOPUS

2018  [1] STOLAREK, I: - JURAS, A. - HANDSCHUH, L. -et al. A mosaic genetic structure of the human population living in the South Baltic region during the Iron Age. In Scientific Reports. ISSN 2045-2322, vol. 8, no. 1. WoS ; SCOPUS

2017  [1] HARBISON, A. M. - NGUYEN, J. N.T. PCR: Identification of genetic polymorphisms. In Methods in Molecular Biology. ISSN 1064-3745, 2017, vol. 1606, p. 193-203. SCOPUS

2017  [3] PILIPENKO, A. S. - CHERDANTSEV, S. V. - TRAPEZOV, R. O. et al. Mitochondrial DNA diversity in a Transbaikalian Xiongnu population. In Archaeological and Anthropological Sciences. ISSN 1866-9565, 2017, vol. 9, no. 2, p. 12.ADM 005 MAKOVICKÝ, Pavol, Milan MARGETÍN, Melinda NAGY a Peter MAKOVICKÝ. Growth curves in lambs of various genotypes created on the basis of improved valachian and tsigai breeds. DOI 10.11118/actaun201765010111 Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Vol. 65, no. 1 (2017), p. 111-118. ISSN 1211-8516. SCOPUS. SNIP (2015): 0,441.

Ohlasy:
2020  [3] BRUNNER, N. - KÜHLEITNER, M. The growth of domestic goats and sheep: A meta study with Bertalanffy-Pütter models. In Veterinary and animal science. ISSN 2451-943X, 2020, vol. 10.

2020  [3] MARGETÍN, M. - JANÍČEK, M. - VAVRIŠINOVÁ, K. -et al. Slovak diary sheep - new composite sheep breed raised in Slovakia. In Animal welfare, etológia és tartástechnológia. ISSN 1786-8440, 2020, vol. 16, no. 1, p. 45-50.

2019  [3] SANTOS, A. L. P. - FERREIRA, D. S. A. - SANTOS, E. F. N. -et al. Proposta de novo modelo não linear para descrever curvas de crescimento de ovinos da raça Ile de France . In Sigmae. ISSN 2317-0840, 2019, vol. 8, no. 2.

2017  [3] YILMAZ, A - KARAKUS, F. - BINGÖL, M et al. Effects of some factors on growth of lambs and the determination of growth curve models. In Agricultural Research Communication Centre. ISSN 0367-6722, 2017, vol. B-815, p. 1-6.ADM 006 MAKOVICKÝ, Pavol, Miroslava GÁLISOVÁ ČOPÍKOVÁ, Milan MARGETÍN, Peter MAKOVICKÝ a Melinda NAGY. Growth intensity of lambs during artificial milk rearing depending on chosen non genetic factors. Iranian Journal of Applied Animal Science = IJAS. = IJAS Vol. 9, no. 2 (2019), p. 257-263. ISSN 2251-628X. WoS, SCOPUS.

ADM 007 MAKOVICKÝ, Pavol, Melinda NAGY, Milan MARGETÍN, Janka PORÁČOVÁ, Michal MILERSKI a Peter MAKOVICKÝ. Measurement of the mammary gland cistern of dairy ewes. DOI 10.11118/actaun201906740957 Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of Agriculture and Forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně = Sborník Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. = Acta of Mendel University of Agriculture and Forestry Brno Vol. 67, no. 4 (2019), p. 957-961. ISSN 1211-8516. SCOPUS.

Ohlasy:
2020  [3]ADM 008 ZAHATŇANSKÁ, Mária a Melinda NAGY. An attempt to identify problems in the behaviour of teenagers and adolescents in Slovakia in relation to their creativity and success in the school. AD ALTA : journal of interdisciplinary research : recenzovaný mezioborový vědecký časopis. Roč. 10, č. 1 (2020), s. 326-329. ISSN 1804-7890. WoS.

ADM 009 MAKOVICKÝ, Pavol, Peter MAKOVICKÝ, Michal MILERSKI, Milan MARGETÍN a Melinda NAGY. Use of ultrasonography for determination of cistern size in different genotypes of dairy sheep. Polish Journal of Natural Sciences. Vol. 34, no. 4 (2019), p. 575-581. ISSN 1643-9953. SCOPUS.

ADM 010 BERNÁTOVÁ, Renáta, Milan BERNÁT, Janka PORÁČOVÁ, Melinda NAGY, Vincent SEDLÁK, Michaela SEPEŠIOVÁ a Bibiana VADAŠOVÁ. Visualization of the logical structure of biologically and ecologically oriented curriculum and its application in teaching to increase the level of understanding of causality (Coherence of cause and effectin) in the curriculum. Journal of Science Education = Revista de Educacion en Ciencias. = Revista de Educacion en Ciencias Vol. 20, no. 2 (2019), p. 54-75. ISSN 0124-5481. SCOPUS.


ADN  Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Počet záznamov: 1


ADN 001 MAKOVICKÝ, Pavol, Janka PORÁČOVÁ, Agáta ČERNÁKOVÁ, Milan MARGETÍN, Peter MAKOVICKÝ a Melinda NAGY. Genetic structure of breeds of goats bred in Slovakia. DOI 10.15414/afz.2020.23.02.49-50 Acta Fytotechnica et Zootechnica : vedecký časopis pre fytotechniku a zootechniku : Scientific Journal for phytotechnics and zootechnics. Roč. 23, č. 2 (2020), s. 49-50. ISSN 1335-258X. SCOPUS.


AEC  Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Počet záznamov: 6


AEC 001 NAGY, Melinda. A paleodermatoglyfia legújabb eredményeinek hatása a kerámiafigurák értelmezésére = Vplyv najnovších poznatkov z paleodermatogyfie na ponímanie keramických figúr. In: Öt éves a Selye János Egyetem: tanulmánykötet. Győr: MTA, 2009, P. 102-110. ISBN 978-963-7385-91-9.

AEC 002 NAGY, Melinda a Jozef HUSZÁR. Possibilities to consign biology knowledge in various teachers' fields of study. In: XXI. DIDMATTECH 2008: 1st part: I. Material and Technologies, II. New Technologies in Subject Teaching. Eger - Komárno: Eszterházy Károly College, 2009, P. 222-226. ISBN 978-963-9894-17-4.

AEC 003 NAGY, Melinda. Vplyv školskej reformy na študijné programy učiteľstva akademických predmetov a učiteľstva umelecko-výchovných predmetov na pedagogickej fakulte Univerzity J.Selyeho. In: Education and technology. Henryk Bednarczyk. Radom: MONOGRAPH, 2010, P. 516-521. ISBN 978-83-7204-915-5.

AEC 004 NAGY, Melinda. A kislétszámú kisebbségek anyanyelvi képzésének lehetőségei Szlovákiában. In: Nemzetiségi iskolák Magyarországon, Szlovákiában és Szlovéniában. Pilisvörösvár: Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület, 2011, P. 161-169. ISBN nyomtatott: 978-615-5026-09-6, online: 978-615-5026-08-9, cd: 978-615-5026-07-2.

Ohlasy:
2018  [3] HORVÁTH, K. - TÓTH, P. Interakciós stílusról alkotott nézetek vizsgálata pedagógushallgatók körében. In Új kihívások és pedagógiai innovációk a szakképzésben és a felsőoktatásban. Budapest : Óbudai Egyetem, 2018. ISBN 978-963-449-148-4, p. 21-55.AEC 005 NAGY, Melinda, Kinga HORVÁTHOVÁ, Edita SZABÓOVÁ, Katalin KANCZNÉ NAGY, Yvette ORSOVICS a Terézia STRÉDL. A lemorzsolódás vizsgálata a Selye János Egyetem Tanárképző Karán a nappali és levelezős óvópedagógus képzésben utánkövetéssel. In: Oktatás - Gazdaság - Társadalom. Juhász Erika, Endrődy Orsolya. Budapest: Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete, 2019, P. 344-354. ISBN 978-615-5657-03-0.

AEC 006 NAGY, Melinda. A biológia oktatás kiválasztott módszertani megoldásai a komáromi Selye János Egyetem tanári tanulmányi programjaiban. In: Módszertani mix : Kitekintés a Kárpát-medencei felsőoktatási intézmények módszertani gyakorlatára: Kitekintés a Kárpát-medencei felsőoktatási intézmények módszertani gyakorlatára. Csillik Olga. Budapest: Budapesti Corvinus Egyetem, 2019, P. 126-164. ISBN 978-963-503-792-6.


AED  Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Počet záznamov: 14


AED 001 NAGY, Melinda. Pohyb a zdravie. In: Pohyb a zdravie. Jaromir Šimonek. Bratislava: PEEM, 2010, S. 109-113. ISBN 978-80-8113-034-2.

AED 002 NAGY, Melinda a Pavol MAKOVICKÝ. A bioritmus és a napirend kapcsolata a Selye János Egyetem hallgatói körében végzett felmérés tükrében. In: Actual problems of modern education in 21st century: Aktuálne problémy moderného vzdelávania v 21. storočí. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012, S. 131-137. ISBN 978-80-8122-065-4.

Ohlasy:
2019  [3] SZŐKÖL, I. - HORVÁTH, K. Introducing of new teaching methods in teaching informatics.. In The challenges of the digital transformation in education. ICL 2018. Cham : Springer, 2019. ISBN 978-3-030-11931-7, p. 542-551.

2017  [3] VARGA, G. A Tornalján és környékén élő adoleszcens és felnőtt korosztály alvási szokásai. In Mester és tanítvány III. Budapest : ELTE Eötvös Kiadó, 2017. ISBN 978-963-284-879-2, p. 90, 91, 93.AED 003 MAKOVICKÝ, Pavol, Melinda NAGY, Janka PORÁČOVÁ, Vincent SEDLÁK a Marta BLAŠČÁKOVÁ. The Milkability of Sheep and the Kinetics of Milk Ejection. Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitas Presoviensis. S. 146-153.

AED 004 NAGY, Melinda, István SZŐKÖL a Mária ZAHATŇANSKÁ. Az egészséges környezet kialakítása az iskolai tanteremben = Creating a Healthy Environment in the School Classroom. In: Környezeti hatások és biológiai perspektívák: A SJE TKK Biológia Tanszékének tudományos tanulmánykötete. = Environmentálne vplyvy a biologické perspektívy Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014, CD-ROM, p. 88-93. ISBN 978-80-8122-115-6.

AED 005 CSÁKYOVÁ, Veronika, Melinda NAGY, Aranka CSŐSZ, János NEMCSÓK, Jozef ELGYÜTT a Mária BAUEROVÁ. Biochemické faktory ovplyvňujúce prácu s historickou DNA. In: Környezeti hatások és biológiai perspektívák [elektronický zdroj]: A SJE TKK Biológia Tanszékének tudományos tanulmánykötete. = Environmentálne vplyvy a biologické perspektívy Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014, CD-ROM, p. 69-74. ISBN 978-80-8122-115-6.

AED 006 CSÁKYOVÁ, Veronika, Melinda NAGY, Aranka CSŐSZ a Mária BAUEROVÁ. Determination of Haplogroups Based on the Mitochondrial Dna of Human Ancient Samples Derived from the Cemetery Nitra-Šindolka. In: Scientia iuvenis: Book of Scientific Papers. Nitra: Faculty of Natural Sciences, 2014, P. 51-57. ISBN 978-80-558-0650-1.

AED 007 NAGY, Melinda, Veronika CSÁKYOVÁ, Balázs Gusztáv MENDE a Mária BAUEROVÁ. Dopad pôsobenia fyzikálneho prostredia na archeologický materiál ľudského a živočíšneho pôvodu a úskalia jej genetickej analýzy = The Impact of Physical Environment on Archeological Materials of Human and Animal Origin and the Pitfalls of their Genetic Analysis. In: Környezeti hatások és biológiai perspektívák: A SJE TKK Biológia Tanszékének tudományos tanulmánykötete. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014, CD-ROM, p. 65-68. ISBN 978-80-8122-115-6.

AED 008 ZAHATŇANSKÁ, Mária, Melinda NAGY, Marta MYDLÁROVÁ BLAŠČÁKOVÁ a Janka MAJERNÍKOVÁ. Emocionálno-výchovné činitele a problémy edukácie. In: A köznevelés kulturális, szociális és biológiai tényezői: A SJE TKK Neveléstudományi Tanszékének és Biológia Tanszékének tudományos tanulmánykötete. = Kultúrne, sociálne a biologické faktory edukácie - vedecký zborník Katedry pedagogiky a Katedry biológie PF UJS v Komárne Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014, CD-ROM, p. 60-74. ISBN 978-80-8122-114-9.

AED 009 NEMCSÓK, János, Melinda NAGY, Judit FAZEKAS, Klára KISS, Dalma KISS a Erika GUBIS. Fenntartható fejlődés. In: Környezeti hatások és biológiai perspektívák [elektronický zdroj]: A SJE TKK Biológia Tanszékének tudományos tanulmánykötete. = Environmentálne vplyvy a biologické perspektívy Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014, CD-ROM, p. 16-19. ISBN 978-80-8122-115-6.

AED 010 ZAHATŇANSKÁ, Mária, Melinda NAGY a Janka MAJERNÍKOVÁ. Inovatívne stratégie vo výučbe. In: A köznevelés kulturális, szociális és biológiai tényezői: A SJE TKK Neveléstudományi Tanszékének és Biológia Tanszékének tudományos tanulmánykötete. = Kultúrne, sociálne a biologické faktory edukácie - vedecký zborník Katedry pedagogiky a Katedry biológie PF UJS v Komárne Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014, CD-ROM, p. 14-30. ISBN 978-80-8122-114-9.

AED 011 ZAHATŇANSKÁ, Mária, Melinda NAGY, Janka PORÁČOVÁ a Janka MAJERNÍKOVÁ. Kultúrne a pedagogické činitele edukácie rómskych žiakov. In: A köznevelés kulturális, szociális és biológiai tényezői: A SJE TKK Neveléstudományi Tanszékének és Biológia Tanszékének tudományos tanulmánykötete. = Kultúrne, sociálne a biologické faktory edukácie - vedecký zborník Katedry pedagogiky a Katedry biológie PF UJS v Komárne Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014, CD-ROM, p. 89-98. ISBN 978-80-8122-114-9.

AED 012 CSÁKYOVÁ, Veronika, Melinda NAGY, Aranka CSŐSZ a Mária BAUEROVÁ. Prienik genetiky do výskumných metód humanitných vied: Využitie genetických markerov v archeologickom výskume. In: A köznevelés kulturális, szociális és biológiai tényezői: A SJE TKK Neveléstudományi Tanszékének és Biológia Tanszékének tudományos tanulmánykötete. = Kultúrne, sociálne a biologické faktory edukácie - vedecký zborník Katedry pedagogiky a Katedry biológie PF UJS v Komárne Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014, CD-ROM, p. 110-118. ISBN 978-80-8122-114-9.

AED 013 NAGY, Melinda, Balázs Gusztáv MENDE, Alexander RUTTKAY, Veronika CSÁKYOVÁ, János NEMCSÓK a Mária BAUEROVÁ. Természettudományi módszerek a régészeti kutatásokban. A leletek datálási lehetőségei biológiai anyagok segítségével = Prírodovedné metódy v archeologickom výskume. Datovanie možnosti na základe biologických materiálov. In: A köznevelés kulturális, szoiciális és biológiai tényezői: A SJE TKK Neveléstudományi Tanszékének és Biológia Tanszékének tudományos tanulmánykötete. = Kultúrne, sociálne a biologické faktory edukácie - vedecký zborník Katedry pedagogiky a Kaetedry biológie PF UJS v Komárne Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014, CD-ROM, p. 99-109. ISBN 978-80-8122-114-9.

AED 014 NAGY, Melinda, Veronika CSÁKYOVÁ, Balázs Gusztáv MENDE, Radoslav OMELKA a Mária BAUEROVÁ. Východiskový materiál na izoláciu historickej DNA. In: Acta Ethnologica Danubiana 16: Ročenka Výskumného centra európskej etnológie. Komárom - Somorja: Forum Minority Research Institute, 2014, P. 159-164. ISBN 978-80-89249-72-5.


AFA  Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 4


AFA 001 NAGY, Melinda. Tehetséggondozás Szlovákiában. In: XVII. Nemzetközi Tehetséggondozási - Környezetvédelmi és Vidékfejlesztési - Diákkonferencia. Szolnok: Szolnoki Főiskola, 2011, s. [1-42]. ISBN 978-963-98339-0-4.

AFA 002 NAGY, Melinda. Természetszeretetre nevelés és egészségnevelés a szlovákiai közoktatásban, különös tekintettel a magyar tannyelvű képzés lehetőségeire. In: Együtt a környezetért. Győr: Palatia Nyomda és Kiadó Kft., 2011, P. 73-92. ISBN 978-963-7692-35-2.

Ohlasy:
2019  [4] SZABÓOVÁ, E. Gyakorlatorientált képzéssel a lemorzsolódás ellen. In 11th International conference of J. Selye University: Pedagogical sections. Komárno : J. Selyeho University, 2019. ISBN 978-80-8122-333-4, p. 53-65.AFA 003 SZŐKÖL, István a Melinda NAGY. The Quality of Education for the Development of Information and Communication Competencies of Teachers. In: R&E Source: SCHOLA 2015. New Approaches to engineering pedagogy. 11th International Scientific Conference., 2015, online, p. 1-4.

AFA 004 NAGY, Melinda. A biológia óraszámának alakulása az utóbbi 15 évben az alapiskolák felső tagozatán Szlovákiában. In: Tanulóközpontú oktatás, módszertani megújulás a szakképzésben és a felsőoktatásban: 7. Trefort Ágoston Tanárképzési Konferencia - Tanulmánykötet. Budapest: Óbudai Egyetem, 2017, P. 657-665. ISBN 978-963-449-073-9.


AFB  Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 8


AFB 001 NAGY, Melinda, Janka PORÁČOVÁ, Marta MYDLÁROVÁ BLAŠČÁKOVÁ, Mária ZAHATŇANSKÁ, Vincent SEDLÁK a István SZŐKÖL. Az egészségnevelés innovációja a téma etikai aspektusainak beiktatásával = The Innovation of Health Education by Including the Ethical Aspects of the Issue. In: Etika az edukációban - tanulmánykötet: Etika v edukácii - vedecký zborník. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016, CD-ROM, s. 44-53. ISBN 978-80-8122-196-5.

AFB 002 PINKEOVÁ, Agáta a Melinda NAGY. Etické aspekty prevencie najčastejších detských prenosných ochorení na prvom stupni ZŠ = Ethical Aspects of Most Common Paediatric Infections Diseases Prevention in the first Grade of Primary School. In: Etika az edukációban - tanulmánykötet. = Etika v edukácii - vedecký zborník Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016, CD-ROM, s. 70-77. ISBN 978-80-8122-196-5.

AFB 003 PORÁČOVÁ, Janka, Melinda NAGY, Mária ZAHATŇANSKÁ, Marta MYDLÁROVÁ BLAŠČÁKOVÁ, Vincent SEDLÁK, Mária KONEČNÁ a Zuzana GOGAĽOVÁ. Etické problémy prenatálnej diagnostiky = Ethical Problems of Prenatal Diagnostics. In: Etika az edukációban - tanulmánykötet. = Etika v edukácii - vedecký zborník Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016, CD-ROM, s. 78-87. ISBN 978-80--8122-196-5.

AFB 004 ZAHATŇANSKÁ, Mária a Melinda NAGY. Profesijná etika v prístupoch k problémom žiakov v škole = Professional Ethics in the Approach to the Problems of Students in School. In: Etika az edukációban - tanulmánykötet. = Etika v edukácii - vedecký zborník Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016, CD-ROM, s. 122-133. ISBN 978-80-8122-196-5.

AFB 005 HUSZÁR, Jozef a Melinda NAGY. Importovanie druhov rodu Nicotiana L. do Európy. In: Trendy a výsledky v biologických vedách a v edukácii biológie: vedecký zborník. = Trends and Results in Biological Sciences and Education - scientific proceedings Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016, CD-ROM, s. 137-142. ISBN 978-80-8122-197-2.

AFB 006 NAGY, Melinda. Roma tanulók az oktatási folyamatban = Roma pupils in the educational process. In: Inkluzív iskola, inkluzív társadalom: tanulmánykötet. = Inkluzívna škola, inkluzívna spoločnosť - vedecký zborník Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, CD-ROM, s. 73-82. ISBN 978-80-8122-229-0.

AFB 007 ZAHATŇANSKÁ, Mária, Lenka PASTERNÁKOVÁ a Melinda NAGY. Škola a rodina ako činiteľ adaptácie žiaka = School and family as a pupil adaptation factor. In: Inkluzív iskola, inkluzív társadalom - tanulmánykötet: Inkluzívna škola, inkluzívna spoločnosť - vedecký zborník. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, CD-ROM, p. 116-123. ISBN 978-80-8122-229-0.

AFB 008 PORÁČOVÁ, Janka, Mária KONEČNÁ, Marta MYDLÁROVÁ BLAŠČÁKOVÁ, Melinda NAGY, Vincent SEDLÁK, Hedviga VAŠKOVÁ, Andrea AVUKOVÁ, Mária ZAHATŇANSKÁ, Renáta TKÁČOVÁ a Eva ODLEROVÁ. Starostlivosť o zdravie a riziká výskytu vybraných civilizačných ochorení v populácii EÚ a mimo EÚ. In: Zdravie a zdravý životný štýl v kontexte 21. storočia = Health and Healthy Lifestyle in the Content of the 21st Century : zborník vedeckých prác s medzinárodnou účasťou : proceedings of scientific contributions with international participation: zborník vedeckých prác s medzinárodnou účasťou : proceedings of scientific contributions with international participation. Renáta Tkáčová, Mariana Račková, Mária Gažiová. = Health and Healthy Lifestyle in the Content of the 21st Century Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2020, CD-ROM, s. 104-110. ISBN 978-80-553-3503-2.


AFC  Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 21


AFC 001 FAZEKAŠOVÁ, Danica, Janka PORÁČOVÁ a Melinda NAGY. Internet a školský biologický informačný servis. In: Didaktika a biologie a didaktika geologie: Současnost a perspektivy. Praha: [s.l.], 2001, S. 149-153. ISBN 978-808-656-101-1.

AFC 002 NAGY, Melinda. Dermatoglyfika - jedna zo základných biometrických metód - v príprave budúcich učiteľov. In: DIDMATTECH XXIV. Problemy edukacji nauczyciely. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny, Instytut Techniki a Univerzita J. Selyeho, Pedagogická fakulta, 2011, S. 479-487. ISBN 978-83-7271-678-1.

AFC 003 NAGY, Melinda. A szlovákiai kontaktus-zónából származó archaikus mtDNS vizsgálata. In: Természet-, Műszaki és Gazdaságtudományok alkalmazása nemzetközi konferencia. Szombathely: NyME, 2014, P. 165-168. ISBN 978-963-359-039-3.

AFC 004 NAGY, Melinda, Veronika CSÁKYOVÁ, Balázs Gusztáv MENDE, Gábor TÓTH, Emil FRAENKEL a György HALÁSZ. I. Rákóczi Ferenc vélt csontmaradványainak elemzése. In: 14. természet-, műszaki és gazdaságtudományok alkalmazása nemzetközi konferencia. = 14th International Conference on Applications of Natural, Technological and Economic Sciences Szombathely: Nyugat-magyarországi Egyetem, 2015, P. 142-148. ISBN 978-963-359-053-9.

AFC 005 NAGY, Melinda. A genetika lehetőségei a szlovákiai romák eredetének meghatározásában. In: 15. Természet-, műszaki és gazdaságtudományok alkalmazása nemzetközi konferencia. = 15th International Conference on Applications of Natural, Technological and Economic Sciences Szombathely: Nyugat-magyarországi Egyetem, 2016, P. 176-180. ISBN 978-963-9871-61-8.

AFC 006 NAGY, Melinda. A biológia tantárgy helyzete az iskolareform után Szlovákiában. In: Pedagógiai kutatások a Kárpát-medencében: 2. Kárpát-medencei Oktatási Konferencia - Tanulmánykötet. Budapest: Óbudai Egyetem, 2017, P. 353-362. ISBN 978-963-449-026-5.

AFC 007 NAGY, Melinda. Projekt-elemek a környezetpedagógia oktatásában a komáromi Selye János Egyetemen. In: Hazai és külföldi modellek a projektoktatásban: Nemzetközi tudományos konferencia. Budapest: Óbudai Egyetem, 2017, P. 143-150. ISBN 978-963-449-024-1.

Ohlasy:
2019  [4] SZABÓOVÁ, E. A projektalapú oktatás értékelése a komáromi Selye János Egyetem óvodapedagógia szakot hallgatók szemszögéből. In Neveléstudományi kutatások a Kárpát-medencei oktatási térben. Komárno : Selye János Egyetem, 2019. ISBN 978-80-8122-310-5, p. 323-340.AFC 008 NAGY, Melinda, Janka PORÁČOVÁ, Marta MYDLÁROVÁ BLAŠČÁKOVÁ, Mária ZAHATŇANSKÁ a István SZŐKÖL. Teaching competences in relation to internationalization and modernization of teacher training study programmes. In: 29. DIDMATTECH 2016: New methods and technologies in education and practice - 2nd part. Budapest: ELTE, 2016, P. 116-124. ISBN 978-963-284-800-6.

Ohlasy:
2018  [4] TÓTH-BAKOS, A. On-line nástenky a aplikácia padlet vo vzdelávaní budúcich pedagógov. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho : Sekcia: webové aplikácie vo vzdelávaní. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-251-1, p. 62-77.AFC 009 NAGY, Melinda, Edita SZABÓOVÁ, Kinga HORVÁTHOVÁ, Katalin KANCZNÉ NAGY, KANCZNÉ NAGY, Anita TÓTH-BAKOS, Yvette ORSOVICS a Terézia STRÉDL. A lemorzsolódás okainak vizsgálata a harmadéves óvópedagógus hallgatók körében. In: Kutatás és innováció a Kárpát-medencei oktatási térben : 3. Kárpát-medencei Oktatási Konferencia - Tanulmánykötet: 3. Kárpát-medencei Oktatási Konferencia - Tanulmánykötet. Tóth Péter, Maior Enikő, Horváth Kinga. Nagyvárad: Partiumi Keresztény Egyetem, 2018, S. 903-929 [CD-ROM]. ISBN 978-963-449-115-6.

AFC 010 MÉSZÁROSNÉ DARVAY, Sarolta Zsuzsanna, Katalin HILL a Melinda NAGY. Az önreflexió szerepe a környezeti nevelés gyakorlatban. In: Kutatás és innováció a Kárpát-medencei oktatási térben : 3. Kárpát-medencei Oktatási Konferencia - Tanulmánykötet: 3. Kárpát-medencei Oktatási Konferencia - Tanulmánykötet. Tóth Péter, Maior Enikő, Horváth Kinga. Nagyvárad: Partiumi Keresztény Egyetem, 2018, S. 325-343 [CD-ROM]. ISBN 978-963-449-115-6.

AFC 011 PORÁČOVÁ, Janka, Marta MYDLÁROVÁ BLAŠČÁKOVÁ, Mária KONEČNÁ, Zuzana GOGAĽOVÁ, Vincent SEDLÁK, Melinda NAGY a Hedviga VAŠKOVÁ. Enzymatic activity of Slovak Wallachian sheep breed in condition of the organic farming. In: Rehionaľni heoekolohični problemy v umovach staloho rozvytku : zbirnyk naukovych prac: zbirnyk naukovych prac. [bez zostavovateľa], O.M. Klymenko, V.H. Meľnyčuk. Rivne: Rivnenskyj deržavnyj humanitarnyj universytet, 2018, S. 61-66. ISBN 978-617-601-262-7.

AFC 012 PÓLIN, Irén a Melinda NAGY. A farmakognóza és a gyógynövényismeret oktatása Kárpátalján. In: Neveléstudományi kutatások a Kárpát-medencei oktatási térben : A 4. Kárpát-medencei Oktatási Konferencia tanulmánykötete: A 4. Kárpát-medencei Oktatási Konferencia tanulmánykötete. Tóth Péter, Horváth Kinga, Maior Enikő, Bartal Mária, Duchon Jenő. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, CD-ROM, p. 423-434. ISBN 978-80-8122-310-5.

AFC 013 NAGY, Melinda, Terézia STRÉDL, László SZARKA a Mária ZAHATŇANSKÁ. A tolerancia és a toleranciára való nevelés kérdésköre a "többség - kisebbség együttélése" program keretében. In: Neveléstudományi kutatások a Kárpát-medencei oktatási térben : A 4. Kárpát-medencei Oktatási Konferencia tanulmánykötete: A 4. Kárpát-medencei Oktatási Konferencia tanulmánykötete. Tóth Péter, Horváth Kinga, Maior Enikő, Bartal Mária, Duchon Jenő. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, CD-ROM, p. 558-570. ISBN 978-80-8122-310-5.

AFC 014 NAGY, Melinda, Kinga HORVÁTHOVÁ, Edita SZABÓOVÁ a Katalin KANCZNÉ NAGY. Elsőéves hallgatók véleménye a tanári kompetenciákról. In: Új kihívások és pedagógiai innovációk a szakképzésben és a felsőoktatásban : A 8. Trefort Ágoston Szakképzés- és Felsőoktatás-pedagógiai Konferencia tanulmánykötete: A 8. Trefort Ágoston Szakképzés- és Felsőoktatás-pedagógiai Konferencia tanulmánykötete. Tóth Péter, Simonics István, Manojlovic Helena, Duchon Jenő. Budapest: Óbudai Egyetem, 2018, P. 56-65. ISBN 978-963-449-148-4.

AFC 015 NAGY, Melinda, Janka PORÁČOVÁ, Marta MYDLÁROVÁ BLAŠČÁKOVÁ, Mária ZAHATŇANSKÁ a Sarolta Zsuzsanna MÉSZÁROSNÉ DARVAY. Innovatív tankönyvek biológia szakos diákok számára = Innovative Textbooks for Biology Students. In: Hazai és külföldi modellek a projektoktatásban. Pásztor Ildikó. Budapest: Óbudai Egyetem, 2019, P. 255-265. ISBN 978-963-449-133-0.

AFC 016 PORÁČOVÁ, Janka, Melinda NAGY, Marta MYDLÁROVÁ BLAŠČÁKOVÁ, Mária ZAHATŇANSKÁ, Vincent SEDLÁK, Mária KONEČNÁ a Zuzana GOGAĽOVÁ. Innovative methods and options in the biochemistry education process. In: Új kihívások és pedagógiai innovációk a szakképzésben és a felsőoktatásban : A 8. Trefort Ágoston Szakképzés- és Felsőoktatás-pedagógiai Konferencia tanulmánykötete: A 8. Trefort Ágoston Szakképzés- és Felsőoktatás-pedagógiai Konferencia tanulmánykötete. Tóth Péter, Simonics István, Manojlovic Helena, Duchon Jenő. Budapest: Óbudai Egyetem, 2018, P. 431-435. ISBN 978-963-449-148-4.

AFC 017 PORÁČOVÁ, Janka, Melinda NAGY, Mária ZAHATŇANSKÁ, Marta MYDLÁROVÁ BLAŠČÁKOVÁ, Sarolta Zsuzsanna MÉSZÁROSNÉ DARVAY, Vincent SEDLÁK, Mária KONEČNÁ, Zuzana GOGAĽOVÁ a Hedviga VAŠKOVÁ. Tananyagfejlesztés és innovatív tankönyvek a biológiaoktatásban. In: Neveléstudományi kutatások a Kárpát-medencei oktatási térben : A 4. Kárpát-medencei Oktatási Konferencia tanulmánykötete: A 4. Kárpát-medencei Oktatási Konferencia tanulmánykötete. Tóth Péter, Horváth Kinga, Maior Enikő, Bartal Mária, Duchon Jenő. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, CD-ROM, p. 409-422. ISBN 978-80-8122-310-5.

AFC 018 NAGY, Melinda, Terézia STRÉDL, László SZARKA, Mária ZAHATŇANSKÁ a Janka PORÁČOVÁ. Tolerancia és toleranciáravaló nevelés a Selye János Egyetem Tanárképző Karán. In: A köz- és felsőoktatás előtt álló kihívások a 21. százaban Kelet-Közép-Európában az oktatási reformok tükrében. Berghauer-Olasz Emőke, Gávriljuk Ilona, Hutterer Éva. Ungvár: RIK-U, 2019, P. 295-305. ISBN 978-617-7692-33-0.

AFC 019 NAGY, Melinda, Janka PORÁČOVÁ, Mária ZAHATŇANSKÁ, Marta MYDLÁROVÁ BLAŠČÁKOVÁ, Sarolta Zsuzsanna MÉSZÁROSNÉ DARVAY, Edita SZABÓOVÁ, Katalin KANCZNÉ NAGY, Erzsébet KOHUT a Irén PÓLIN. A biológia szakos hallgatók elvárásainak vizsgálata a tanári kompetenciák, valamint a tananyagok és tankönyvek fejlesztése szempontjából. In: Fejlődés és partnerség a felsőoktatásban határok nélkül = Development and Partnership in HE without Borders - Proceedings of the 1st Conference on VET & Education, Today and Tomorrow : Az I. Szakképzés és oktatás: Ma-Holnap Konferencia tanulmánykötete: Az I. Szakképzés és oktatás: Ma-Holnap Konferencia tanulmánykötete. Tóth Péter, Benedek András, Mike Gabriella. = Development and Partnership in HE without Borders - Proceedings of the 1st Conference on VET & Education, Today and Tomorrow Budapešť: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2019, P. 472-482. ISBN 978-963-421-810-4.

AFC 020 MÉSZÁROSNÉ DARVAY, Sarolta Zsuzsanna, Melinda NAGY, Pavol BALÁZS a Eva TÓTHOVÁ TAROVÁ. Környezeti attitűd vizsgálat a Selye János Egyetem pedagógus hallgatói körében. In: Fejlődés és partnerség a felsőoktatásban határok nélkül = Development and Partnership in HE without Borders - Proceedings of the 1st Conference on VET & Education, Today and Tomorrow : Az I. Szakképzés és oktatás: Ma-Holnap Konferencia tanulmánykötete: Az I. Szakképzés és oktatás: Ma-Holnap Konferencia tanulmánykötete. Tóth Péter, Benedek András, Mike Gabriella. = Development and Partnership in HE without Borders - Proceedings of the 1st Conference on VET & Education, Today and Tomorrow Budapešť: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2019, P. 247-254. ISBN 978-963-421-810-4.

AFC 021 SZŐKÖL, István a Melinda NAGY. The Qualitative Transformation of Understanding the Essence of the Education Process and Learning. In: EDULEARN20 : 12th annual International Conference on Education and New Learning Technologies, Palma de Mallorca 6th - 7th of July, 2020: 12th annual International Conference on Education and New Learning Technologies, Palma de Mallorca 6th - 7th of July, 2020. Luis Gómez Chova, Agustín López Martínez. Valencia: IATED, 2020, s. 6319-6325 [USB-key]. ISBN 978-84-09-17979-4. DOI doi.org/10.21125/edulearn.2020.


AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 31


AFD 001 NAGY, Melinda. Zdravie podporujúci školský vzdelávací program na základných a stredných školách na Slovensku. In: Zborník z I. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J.Selyeho " Vzdelávanie - veda - spoločnosť ". Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2009, S. 566-570. ISBN 978-80-89234-83-7.

AFD 002 NAGY, Melinda. A Lom típusú öröklődő motoros és szenzoros neuropátia vizsgálata kelet-közép-európai roma populációkban. In: Podiel maďarských vedcov na Slovensku vo vede a výskume V.. Nitra: UKF, 2010, s. [1-7]. ISBN 978-80-8094-718-7.

AFD 003 NAGY, Melinda a Mária FABÓ. A természettudományokhoz köthető kompetenciák vizsgálata a leendő tanítóknál és tanároknál. In: Zborník II. Medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J.Selyeho " Spoločenské javy a zmeny": A Selye János Egyetem "Társadalmi jelenségek és változások" II.Nemzetközi tudományos konferenciájának tanulmánykötete. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2010, S. 223-234. ISBN 978-80-8122-008-1.

AFD 004 NAGY, Melinda. Genetikai forradalom az archeológiában = Genetická revolúcia v archeológii. In: Tudomány az oktatásért - Oktatás a tudományért: Természettudományi és idegennyelvi szekció. Nitra: UKF, 2010, S. 33-40. ISBN 978-80-8094-804-7.

AFD 005 NAGY, Melinda. A roma populáció egészségi állapota - esélyegyenlőség vagy egyforma bánásmód?. In: Egymás mellett vagy együtt?: Selye János Egyetem Nemzetközi Tudományos Szimpóziuma - Tanulmánykötet. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2011, S. 86-93. ISBN 978-80-8122-024-1.

AFD 006 NAGY, Melinda, Edita SZABÓOVÁ a István SZŐKÖL. Aplikácia výsledkov formy školstva v študijných programoch predškolskej a elementárnej pedagogiky na PF UJS. In: "A tudomány és az oktatás a tudásközpontú társadalom szolgálatában": III. Nemzetközi Tudományos Konferencia SJE. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2011, S. 539-555. ISBN 978-80-8122-017-3.

Ohlasy:
2014  [4] HORVÁTHOVÁ, K. A szlovákiai közoktatás-irányítás. In Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2014. ISBN 978-80-8122-104-0, p. 105, 114.AFD 007 NAGY, Melinda. Využitie biometrických identifikačných metód v školstve 21. storočia. In: "A tudomány és az oktatás a tudásközpontú társadalom szolgálatában": III. Nemzetközi Tudományos Konferencia SJE. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2011, S. 460-466. ISBN 978-80-8122-017-3.

AFD 008 PORÁČOVÁ, Janka, Katarína ČURLÍKOVÁ, Vincent SEDLÁK, Marta BLAŠČÁKOVÁ, Miriam TAKÁCSOVÁ-SOPKOVÁ a Melinda NAGY. Biometrická identifikácia dermatoglyfických útvarov mužov a žien v regióne východného Slovenska. In: Zborník Medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho -2012: "Vzdelávanie - identita - zdravie", Komárno 13. - 14. september 2012. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012, S. 221-231. ISBN 978-80-8122-044-9.

AFD 009 NAGY, Melinda, Pavol MAKOVICKÝ, Marta BLAŠČÁKOVÁ a Janka PORÁČOVÁ. Egészségnevelés és egészségkultúra az iskolában. In: Zborník Medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho -2012: "Vzdelávanie - identita - zdravie", Komárno 13. - 14. september 2012. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012, S. 685-690. ISBN 978-80-8122-044-9.

AFD 010 BLAŠČÁKOVÁ, Marta, Janka PORÁČOVÁ, Jozef MYDLÁR, Mária ZAHATŇANSKÁ, Lucia BIČÁKOVÁ a Melinda NAGY. Vplyv životného štýlu na zdravie detí a mládeže v regióne východného Slovenska. In: Zborník Medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho -2012: "Vzdelávanie - identita - zdravie", Komárno 13. - 14. september 2012. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012, S. 550-558. ISBN 978-80-8122-044-9.

AFD 011 NAGY, Melinda. A tudománytörténet személyiségei a szlovákiai magyar tanítási nyelvű iskolák biológia-oktatásában és tankönyveiben. In: Nemzetkép és identitás a nemzetiségi iskolák tankönyveiben: Közép-európai példák: Magyarország és Szlovákia. = Obraz národa a identita v učebniciach pre národnostné školy Pilisvörösvár: Muravidék Baráti Kör Kultúrális Egyesület, 2013, S. 75-86. ISBN 978-615-5026-29-4.

AFD 012 NAGY, Melinda, Balázs Gusztáv MENDE, Aranka CSŐSZ, Janka PORÁČOVÁ, Pavol MAKOVICKÝ, Veronika CSÁKYOVÁ, Marta BLAŠČÁKOVÁ, Miroslav BAUER a Mária BAUEROVÁ. Archaeogenetic research of the contact zone from the 10th century in Slovakia. New Trends in the Biological and Ecological research. S. 49-54.

AFD 013 PORÁČOVÁ, Janka, Melinda NAGY, Mária ZAHATŇANSKÁ, Vincent SEDLÁK, Marta MYDLÁROVÁ BLAŠČÁKOVÁ, Pavol MAKOVICKÝ a Eva ODLEROVÁ. Biometrická identifikácia človeka pomocou modernej prístrojovej a počítačovej techniky. In: Súčasné trendy elektronického vzdelávania 2013 [elektronický zdroj]: Recenzovaný Zborník príspevkov online konferencie 3.6-7.6.2013. Prešov: FHPV PU v Prešove, 2013, S. 162-166 online. ISBN 978-80-555-0745-3.

AFD 014 CSÁKYOVÁ, Veronika, Melinda NAGY a Mária BAUEROVÁ. Human Mitochondrial DNA in Archaeological Research. In: Scientia Iuvenis: Book of Scientific Papers. Nitra: UKF Nitra, 2013, CD-ROM, s. 66-72. ISBN 978-80-558-0390-6.

AFD 015 NAGY, Melinda. Možnosti formovania environmentálnej kultúry v regionálnom školstve na Slovensku. In: Osobitosti historickej pamäti, environmentálnej kultúry a lokálnej identity v národnostne zmiešaných obciach na južnom Slovensku: Dobrá prax v školských vzdelávacích programoch. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013, S. 6-14. ISBN 978-80-8122-092-0.

AFD 016 NAGY, Melinda, Mária ZAHATŇANSKÁ, Pavol MAKOVICKÝ, Janka PORÁČOVÁ a Marta MYDLÁROVÁ BLAŠČÁKOVÁ. Názory budúcich učiteľov na prírodovedné kompetencie a na kompetenciu učiteľa využívať IKT vo vyučovaní. In: Súčasné trendy elektronického vzdelávania 2013: Recenzovaný Zborník príspevkov online konferencie 3.6-7.6.2013. Prešov: FHPV PU v Prešove, 2013, S. 139-146. ISBN 978-80-555-0745-3.

Ohlasy:
2015  [4] KYRYCHUK, A. – ROHÁČOVÁ, T. Analýza problémov pripravenosti študentov prvého ročníka na štúdium na vysokej škole. In A beiskolázás optimális feltételei tanulmánykötet. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2015. ISBN 978-80-8122-156-9, s. 79-95.

2015  [4] ROHÁČOVÁ, T. – KYRYCHUK, A. Akademická adaptácia študentov na vysokoškolské študium. In A beiskolázás optimális feltételei tanulmánykötet. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2015. ISBN 978-80-8122-156-9, s. 68-78.AFD 017 BLAŠČÁKOVÁ, Marta, Janka PORÁČOVÁ, Ľudmila BLAŠČÁKOVÁ, Melinda NAGY, Lucia FRANKOVÁ, Vincent SEDLÁK a Janka KOTOSOVÁ. Osteoformačné a osteoresorpčné biochemické markery kostnej remodulácie u postmenopauzálnych žien. In: XXX. Zoborský deň a XI. Západoslovenský deň o osteoporóze 2013: Zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Nitra: SPU Nitra, 2013, S. 33-38. ISBN 978-80-552-1011-7.

AFD 018 CSÁKYOVÁ, Veronika, Melinda NAGY a Mária BAUEROVÁ. Špeciálne podmienky pre analýzu archaickej DNA. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2014: "Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia" - Sekcie pedagogických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014, CD-ROM, p. 268-270. ISBN 978-80-8122-103-3.

AFD 019 NAGY, Melinda, István SZŐKÖL a Mária ZAHATŇANSKÁ. A pedagógus jogtudatos magatartása az egészséges iskolai környezet kialakításában = Právne vedomie učiteľa pri vytváraní zdravého školského prostredia. In: A jogtudatosság, mint az egészséges életmód része. = Právne vedomie ako súčasť zdravého životného štýlu Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015, CD-ROM, p. 76-81. ISBN 978-80-8122-157-6.

AFD 020 NAGY, Melinda. A romák egészségügyi ellátásának problémája egy founder mutáció példáján = Problematika zdravotnej starostlivosti Rómov na príklade zakladateľskej mutácie. In: A jogtudatosság, mint az egészséges életmód része. = Právne vedomie ako súčasť zdravého životného štýlu Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015, CD-ROM, p. 142-149. ISBN 978-80-8122-157-6.

AFD 021 NAGY, Melinda, Janka PORÁČOVÁ a Marta MYDLÁROVÁ BLAŠČÁKOVÁ. Az alvás a posztnatális élet különböző szakaszaiban = Spánok v rôznych periódach postnatálneho života. In: A beiskolázás optimális feltételei. = Podmienky optimálnej školskej pripravenosti Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015, CD-ROM, p. 121-128. ISBN 978-80-8122-156-9.

Ohlasy:
2017  [3] VARGA, G. A Tornalján és környékén élő adoleszcens és felnőtt korosztály alvási szokásai. In Mester és tanítvány III. Budapest : ELTE Eötvös Kiadó, 2017. ISBN 978-963-284-879-2, p. 92, 93.AFD 022 NAGY, Melinda. Az első osztályos tanulók napirendje a biológus szemszögéből = Denný režim žiakov prvého ročníka očami biológa. In: A beiskolázás optimális feltételei. = Podmienky optimálnej školskej pripravenosti Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015, CD-ROM, p. 52-57. ISBN 978-80-8122-156-9.

Ohlasy:
2019  [4] SZABÓOVÁ, E. A projektalapú oktatás értékelése a komáromi Selye János Egyetem óvodapedagógia szakot hallgatók szemszögéből. In Neveléstudományi kutatások a Kárpát-medencei oktatási térben. Komárno : Selye János Egyetem, 2019. ISBN 978-80-8122-310-5, p. 323-340.

2018  [3] ORSOVICS, Y. Az esztétikai nevelés helye és lehetőségei az alapiskolai oktató - nevelő folyamatban. In Kutatás és innováció a Kárpát-medencei oktatási térben. Budapest : Óbudai Egyetem, 2018. ISBN 978-963-449-115-6, p. 617-636.

2018  [4] SZABÓOVÁ, E. A játékpedagógia oktatásának erősségei a Selye János Egyetem hallgatói szemszögéből. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 : Sekcia: Predmetová pedagogika. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-252-8, p. 81-90.AFD 023 MAKOVICKÝ, Pavol, Melinda NAGY, Peter MAKOVICKÝ a Kvetoslava RIMÁROVÁ. Kozie mlieko a jeho význam vo výžive ľudí. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2015: "Inovácia a kreativita vo vzdelávaní a vede" - Sekcie pedagogických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015, CD-ROM, p. 111-118. ISBN 978-80-8122-144-6.

Ohlasy:
2017  [4] PORÁČOVÁ, J. - KORÉNEKOVÁ, B. - SEDLÁK, V. et al. Základné zložky potraviny a ich význam pre zdravie človeka. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2017. ISBN 978-80-555-1939-8, p. 13, 149.AFD 024 MAKOVICKÝ, Pavol, Melinda NAGY, Kvetoslava RIMÁROVÁ a Peter MAKOVICKÝ. Pilotný výskum spotreby mlieka a mliečnych výrobkov u detí na základných školách v Rožňave a v Plešivci na Slovensku. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2015: "Inovácia a kreativita vo vzdelávaní a vede" - Sekcie pedagogických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015, CD-ROM, p. 118-125. ISBN 978-80-8122-144-6.

AFD 025 MAKOVICKÝ, Pavol, Melinda NAGY, Peter MAKOVICKÝ a Kvetoslava RIMÁROVÁ. Potravinové alergie u detí: Pilotný výskum a pedagogické aspekty. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2015: "Inovácia a kreativita vo vzdelávaní a vede" - Sekcie pedagogických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015, CD-ROM, p. 125-130. ISBN 978-80-8122-144-6.

AFD 026 PORÁČOVÁ, Janka, Zuzana GOGAĽOVÁ, Marta MYDLÁROVÁ BLAŠČÁKOVÁ, Vincent SEDLÁK, Melinda NAGY, Terezia POŠIVÁKOVÁ a Mária KONEČNÁ. Právne vedomie v stravovaní sa detí a mládeže ako nástroj prevencie vzniku vybraných civilizačných ochorení = A jogtudatosság a gyermekek és ifjúkorúak étkezésében, mint a kiválasztott civilizációs betegségek megelőzésének eszköze. In: A jogtudatosság, mint az egészséges életmód része. = Právne vedomie ako súčasť zdravého životného štýlu Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015, CD-ROM, p. 106-111. ISBN 978-80-8122-157-6.

AFD 027 PORÁČOVÁ, Janka, Marta MYDLÁROVÁ BLAŠČÁKOVÁ, Melinda NAGY, Zuzana GOGAĽOVÁ, Terezia POŠIVÁKOVÁ, Mária KONEČNÁ, Vincent SEDLÁK a Mária ZAHATŇANSKÁ. Životný štýl pacientov s celiakiou v prešovskom regióne = A lisztérzékeny betegek életmódja az eperjesi régióban. In: A jogtudatosság, mint az egészséges életmód része. = Právne vedomie ako súčasť zdravého životného štýlu Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015, CD-ROM, p. 128-133. ISBN 978-80-8122-157-6.

AFD 028 NAGY, Melinda, Pavol BALÁZS, Csaba Miklós SZINETÁR, János NEMCSÓK, Jozef HUSZÁR a Kinga HORVÁTHOVÁ. Analýza integrácie vybraných prierezových kompetencií do študijných programov učiteľstva biológie (v kombinácii) na Pedagogickej fakulte Univerzity J. Selyeho. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2016: "Súčasné aspekty vedy a vzdelávania" - Sekcie pedagogických vied. = A Selye János Egyetem 2016-os "Korszerű szemlélet a tudományban és az oktatásban" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - Pedagógiai szekciók Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016, CD-ROM, s. 127-135. ISBN 973-80-8122-187-3.

AFD 029 NAGY, Melinda. Az egészségileg és szociálisan hátrányos helyzetű roma tanulók oktatási folyamatba történő integrálásának kérdései. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2017: "Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť - výzvy 21. storočia" - Sekcie pedagogických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, CD-ROM, s. 344-350. ISBN 978-80-8122-222-1.

AFD 030 NAGY, Melinda, Edita SZABÓOVÁ, Katalin KANCZNÉ NAGY, Terézia STRÉDL, Éva HUTTERER, Levente SZEKEDI a Zsolt NÁMESZTOVSZKI. Természettudományokhoz köthető tanári kompetenciák a biológia szakos és más tanulmányi programokba beiratkozott hallgatóknál. DOI 10.36007/3334.2019.35-43 In: 11. International Conference of J. Selye University : Pedagogical Sections: Pedagogical Sections. Bukor József, Nagy Melinda, Pukánszki Béla István, Csehiová Agáta, Józsa Krisztián, Szőköl István. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, online, s. 35-43. ISBN 978-80-8122-333-4.

AFD 031 PORÁČOVÁ, Janka, Mária KONEČNÁ, Melinda NAGY, Marta MYDLÁROVÁ BLAŠČÁKOVÁ, Vincent SEDLÁK, Mária ZAHATŇANSKÁ, Tatiána KIMÁKOVÁ, Renáta TKÁČOVÁ, Eva ODLEROVÁ, Hedviga VAŠKOVÁ, Katarína HRICOVÁ a Andrea AVUKOVÁ. Vplyv životného štýlu na zdravie a výživové návyky ľudskej populácie vybraných členských krajín európskej únie. In: Zdravie a zdravý životný štýl v kontexte 21. storočia = Health and Healthy Lifestyle in the Content of the 21st Century : zborník vedeckých prác s medzinárodnou účasťou : proceedings of scientific contributions with international participation: zborník vedeckých prác s medzinárodnou účasťou : proceedings of scientific contributions with international participation. Renáta Tkáčová, Mariana Račková, Mária Gažiová. = Health and Healthy Lifestyle in the Content of the 21st Century Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2020, S. 97-103 [CD-ROM]. ISBN 978-80-553-3503-2.


AFE  Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií
Počet záznamov: 2


AFE 001 NAGY, Melinda. The health status of Romani population in the context of societal crisis: A roma populáció egészségi állapota a társadalmi válságjelenségek összefüggéseiben. In: Tudomány határok nélkül "Válságjelenségek összefüggései a gazdaságban és a társadalomban": A szolnoki Főiskola által a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretében szervezett konferencia előadásainak összefoglalói. Komárno: Szolnoki Főiskola, 2010, s. [11]. ISBN 978 963 87874 60.

AFE 002 NAGY, Melinda. Searching for the origin of Romanies. Népegészségügy. Évf. 94, sz. 1 (2016), p. [19]. ISSN 0369-3805.


AFF  Abstrakty pozvaných príspevkov z domácich vedeckých konferencií
Počet záznamov: 9


AFF 001 MYDLÁROVÁ BLAŠČÁKOVÁ, Marta, Janka PORÁČOVÁ, Vincent SEDLÁK, Jozef MYDLÁR, Ľudmila BLAŠČÁKOVÁ, Melinda NAGY, Mária KONEČNÁ a Renáta HUDÁKOVÁ. Analysis of Polymorphism rs3102735 OPG Gene in Connection with Osteoporosis. In: Physiology and Genetics of Organisms, Adaptation and Environment. Komárno: PF UJS a FHPV PU v Prešove, 2014, P. [24]. ISBN 978-80-8122-113-2.

AFF 002 VALENT, Veronika, Zsolt ŐRI a Melinda NAGY. Compliance During Treatment of Glaucoma. In: Physiology and Genetics of Organisms, Adaptation and Environment: Abstract Book. Komárno: PF UJS a FHPV PU v Prešove, 2014, P. [33]. ISBN 978-80-8122-113-2.

AFF 003 NAGY, Melinda, Janka PORÁČOVÁ, Marta MYDLÁROVÁ BLAŠČÁKOVÁ a Mária ZAHATŇANSKÁ. Daily Routine and Biorhythms in School and at Work. In: Physiology and Genetics of Organisms, Adaptation and Environment. Komárno: PF UJS a FHPV v Prešove, 2014, P. [28]. ISBN 978-80-8122-113-2.

AFF 004 PORÁČOVÁ, Janka, Melinda NAGY, Marta MYDLÁROVÁ BLAŠČÁKOVÁ, Vincent SEDLÁK, Mária ZAHATŇANSKÁ, Tatiana ROHÁČOVÁ, Janka KOTOSOVÁ, Renáta BERNÁTOVÁ, Janka VAŠKOVÁ, Ladislav VAŠKO, Milan BERNÁT, Terezia POŠIVÁKOVÁ a Mária KONEČNÁ. Outputs of KEGA 016PU-4/2012 Project - Academic Textbooks of Animal and Human Physiology. In: Physiology and Genetics of Organisms, Adaptation and Environment. Komárno: PF UJS a FHPV PU v Prešove, 2014, P. 10-11. ISBN 978-80-8122-113-2.

AFF 005 MALINOVSKÁ, Zuzana, Marta MYDLÁROVÁ BLAŠČÁKOVÁ, Janka PORÁČOVÁ, Ľudmila BLAŠČÁKOVÁ, Vincent SEDLÁK a Melinda NAGY. Physiology of Animal and Human Respiratory System. In: Physiology and Genetics of Organisms, Adaptation and Environment. Komárno: PF UJS a FHPV PU v Prešove, 2014, P. [30]. ISBN 978-80-8122-113-2.

AFF 006 GOGOĽOVÁ, Magdaléna, Marta MYDLÁROVÁ BLAŠČÁKOVÁ, Janka PORÁČOVÁ, Terezia POŠIVÁKOVÁ, Vincent SEDLÁK a Melinda NAGY. Physiology of Human and Animal Endocrine System. In: Physiology and Genetics of Organisms, Adaptation and Environment. Komárno: PF UJS a FHPV PU v Prešove, 2014, P. [29]. ISBN 978-80-8122-113-2.

AFF 007 NEMCSÓK, János, Melinda NAGY, Pavol MAKOVICKÝ a Judit FAZAKAS. The Main Social Problems of Our Present Environment. In: Phisiology and Genetics of Organisms, Adaptation and Environment. Komárno: PF UJS a FHPV PU v Prešove, 2014, P. [12]. ISBN 978-80-8122-113-2.

AFF 008 CSÁKYOVÁ, Veronika, Melinda NAGY a Mária BAUEROVÁ. Utilization of Selected Genetic Markers in Archaeology. In: Physiology and Genetics of Organisms, Adaptation and Environment. Komárno: PF UJS a FHPV PU v Prešove, 2014, P. [25]. ISBN 978-80-8122-113-2.

AFF 009 NAGY, Melinda, Balázs Gusztáv MENDE, Veronika CSÁKYOVÁ, Emil FRAENKEL a Attila BANYKO. An attempt to identification of the skeletal remains of Francis Rákóczi I. by using mtDNA analysis methods. In: FDD-MB WWRC 2015: Fetal DNA Diagnosis from Maternal Blood. Abstracts proceedings from Worldwide Researchers Conference 2015.. Prešov: University of Prešov, 2015, P. [41]. ISBN 978-80-555-1308-9.


AFG  Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií
Počet záznamov: 15


AFG 001 NAGY, Melinda, Andrea ZALÁN, Antónia VÖLGYI a Horolma PAMZSAV. Autosomal STR markers in the Romani population. In: 7. Congress of the German Anthropological Association „Anthropology – A science in public“. Freiburg im Breisgau, 2007, S. [164]. ISBN 978-3-00-022025-8.

AFG 002 NAGY, Melinda, Lajos KALMÁR a Attila TORDAI. Genetic analysis of diseaes HMSNL and LGMD2C in romani populations. In: Final Program and Abstracts – The Sixth ISABS Conference on Human Genom Project Based Applications in Forensic Science, Anthropology and Individualized Medicine. Split, 2009, S. 134.

AFG 003 PORÁČOVÁ, Janka, Marta MYDLÁROVÁ BLAŠČÁKOVÁ, Terezia POŠIVÁKOVÁ, Meria GANAJOVÁ, Janka KOTOSOVÁ, Jozef MYDLÁR, Melinda NAGY, Pavol MAKOVICKÝ a Anna MUCHANIČOVÁ. Biochemical Monitoring of Selected Mineral Waters of Eastern Slovakia in learning Project. In: 44th World Chemistry Congress. Istanbul: IUPAC, 2013, S. [1714]. ISBN 978-80-89561-09-4.

AFG 004 NAGY, Melinda. Environmentálna kultúra na školách v národnostne zmiešaných oblastiach južného Slovenska. In: XXVI. DIDMATTECH 2013. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014, S. [92]. ISBN 978-80-8122-086-9.

AFG 005 CSÁKYOVÁ, Veronika, Melinda NAGY, Aranka CSŐSZ, Balázs MENDE, Miroslav BAUER, Pavol MAKOVICKÝ, Monika MARTINIAKOVÁ a Mária BAUEROVÁ. Mitochondrial haplogroups detected in medieval population from 10th-11th century on the territory of the West Slovakia. American Journal of Physical Anthropology. Vol. 156, no. 60 (2015), p. [113]. ISSN 0002-9483. WoS. IF (2014): 2,379.

AFG 006 NAGY, Melinda, Balázs Gusztáv MENDE, Gábor TÓTH a Emil FRAENKEL. MtDNA analysis of supposed skeletal remains of Francis Rákóczi I. In: XIV. Természet-, műszaki és gazdaságtudományok alkalmazása nemzetközi konferencia. = 14th International conference on application of natural-, technological-, and economic sciences Szombathely: Nyugat-magyarországi Egyetem, 2015, P. [24]. ISBN 978 963 359 053 9.

AFG 007 SZINETÁR, Csaba Miklós, Melinda NAGY a Pavol BALÁZS. A terepi oktatás lehetőségei a biológiatanárok képzésében a Selye János Egyetemen. In: 12. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia: Összefoglalók. = 12th Environmental Science Conference of the Carpathian Basin Beregszász: PTE TTK, 2016, P. [113]. ISBN 978-963-429-050-9.

AFG 008 MÉSZÁROSNÉ DARVAY, Sarolta Zsuzsanna, Katalin HILL, Árpád BÁRDI a Melinda NAGY. Az egészség- és környezettudatos nevelés szerepe a kora gyermekkori pedagógusképzésben. In: Kutatási sokszínűség, oktatási gyakorlat és együttműködések : Absztrakt kötet: Absztrakt kötet. Fehérvári Anikó, Széll Krisztián, Misley Helga. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem, 2018, P. [81]. ISBN 978-963-489-051-5.

AFG 009 KONEČNÁ, Mária, Janka PORÁČOVÁ, Vincent SEDLÁK, Marta MYDLÁROVÁ BLAŠČÁKOVÁ, Zuzana GOGAĽOVÁ, Andrea BABEJOVÁ, Melinda NAGY, Mária ZAHATŇANSKÁ a Mária MAJHEROVÁ. Biochemical markers of livestock health status. In: Animal Physiology 2018 : book of abstracts : 14th international scientific conference: book of abstracts : 14th international scientific conference. Renata Muchacka, Edyta Kapusta. Krakow: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2018, S. 33-33 [online]. ISBN 978-83-8084-152-9. DOI DOI 10.24917/978838084152.

AFG 010 GOGAĽOVÁ, Zuzana, Janka PORÁČOVÁ, Mária KONEČNÁ, Vincent SEDLÁK, Marta MYDLÁROVÁ BLAŠČÁKOVÁ a Melinda NAGY. The impact of ecological and conventional farming on livestock productivity. In: Animal Physiology 2018 : book of abstracts : 14th international scientific conference: book of abstracts : 14th international scientific conference. Renata Muchacka, Edyta Kapusta. Krakow: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2018, online, s. [19]. ISBN 978-83-8084-152-9. DOI DOI 10.24917/978838084152.

AFG 011 MYDLÁROVÁ BLAŠČÁKOVÁ, Marta, Viera HANASOVÁ, Janka PORÁČOVÁ, Zlatica TOMKOVÁ, Soňa TOMKOVÁ, Eva PETREJČÍKOVÁ, Melinda NAGY a Katarína HRICOVÁ. Asociácia polymorfizmu rs634008 LRP5 génu s denzitometrickými parametrami u slovenských postmenopauzálnych žien s osteoporózou. Clinical Osteology. Roč. 24, č. 3 (2019), s. 148-149. ISSN 2571-1326.

AFG 012 PORÁČOVÁ, Janka, Marta MYDLÁROVÁ BLAŠČÁKOVÁ, L. FRANKOVÁ, Soňa TOMKOVÁ, Eva PETREJČÍKOVÁ, Melinda NAGY, Mária KONEČNÁ, Vincent SEDLÁK, Katarína HRICOVÁ a Zuzana GOGAĽOVÁ. Vybrané biochemické markery osteoartrózy v populácii žien východného Slovenska. Clinical Osteology. Roč. 24, č. 3 (2019), s. 149-150. ISSN 2571-1326.

AFG 013 PORÁČOVÁ, Janka, Vladyslav MIRUTENKO, Mária KONEČNÁ, Vincent SEDLÁK, Marta MYDLÁROVÁ BLAŠČÁKOVÁ, Melinda NAGY, Daniela GRUĽOVÁ, Jozef FEJÉR, A. CERŇÁKOVÁ, Tatiána KIMÁKOVÁ, Hedviga VAŠKOVÁ a Andrea AVUKOVÁ. Ethnobotanical studies of the medicinal plants in the Carpathian euroregion. In: Book of abstracts International scientific-practical conference Environmental safety of the Carpathian euroregion. [bez zostavovateľa]. Užhorod: Užgorodskij nacionalnij universitet, 2020, S. [65]. ISBN 978-617-7825-12-7.

AFG 014 PORÁČOVÁ, Janka, Mária KONEČNÁ, Vincent SEDLÁK, Marta MYDLÁROVÁ BLAŠČÁKOVÁ, Melinda NAGY, A. CERŇÁKOVÁ, Tatiána KIMÁKOVÁ, Ruslan MARIYCHUK, Daniela GRUĽOVÁ, Hedviga VAŠKOVÁ a Andrea AVUKOVÁ. Mineral waters from the Carpathian area localized in the northeastern region of the Slovak republic. In: Book of abstracts International scientific-practical conference Environmental safety of the Carpathian euroregion. [bez zostavovateľa]. Užhorod: Užgorodskij nacionalnij universitet, 2020, S. [66]. ISBN 978-617-7825-12-7.

AFG 015 PORÁČOVÁ, Janka, Vladyslav MIRUTENKO, Mária KONEČNÁ, Vincent SEDLÁK, Marta MYDLÁROVÁ BLAŠČÁKOVÁ, Melinda NAGY, Adriana ELIAŠOVÁ, Ruslan MARIYCHUK, A. CERŇÁKOVÁ, Tatiána KIMÁKOVÁ, Hedviga VAŠKOVÁ a Andrea AVUKOVÁ. Use of selected species of medicinal plants from the Carpathian region in traditional medicine of anemia. In: Book of abstracts International scientific-practical conference Environmental safety of the Carpathian euroregion. [bez zostavovateľa]. Užhorod: Užgorodskij nacionalnij universitet, 2020, S. [64]. ISBN 978-617-7825-12-7.


AFH  Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií
Počet záznamov: 15


AFH 001 NAGY, Melinda. Investigation of founder mutations in Romani Populations. In: Tudomány az oktatásért - oktatás a tudományért. Kozmács István. Nitra: UKF v Nitre, 2010, S. [60]. ISBN 978-80-8094-687-6.

AFH 002 NAGY, Melinda, Marta BLAŠČÁKOVÁ, Vincent SEDLÁK, Mária ZAHATŇANSKÁ a Miriam TAKÁCSOVÁ SOPKOVÁ. Biometric Identification of the Sense Organs - Eye, Ear. In: International Scientific Symposium: "Identification ways of Individuals, Groups and Species". Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2011, S. 14. ISBN 978-80-8122-022-7.

AFH 003 NAGY, Melinda, Miriam TAKÁCSOVÁ SOPKOVÁ, Janka PORÁČOVÁ, Marta BLAŠČÁKOVÁ a Vincent SEDLÁK. Biometric methods of Animal Identification - Animal retina Scanning. In: International Scientific Symposium: "Identification ways of Individuals, Groups and Species". Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2011, S. [19]. ISBN 978-80-8122-022-7.

AFH 004 NAGY, Melinda, Janka PORÁČOVÁ, Mária ZAHATŇANSKÁ, Marta BLAŠČÁKOVÁ a Vincent SEDLÁK. Importance of Biometrics in Contemporary Society. In: International Scientific Symposium: "Identification ways of Individuals, Groups and Species". Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2011, S. [22]. ISBN 978-80-8122-022-7.

AFH 005 NAGY, Melinda, Balázs Gusztáv MENDE, Aranka CSŐSZ, Viktória BÓDIS, Pavol MAKOVICKÝ, Janka PORÁČOVÁ a Mária BAUEROVÁ. The Importance of Identification using MTDNA in Archaeogenetics. In: International Scientific Symposium: "Identification ways of Individuals, Groups and Species". Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2011, S. 17. ISBN 978-80-8122-022-7.

AFH 006 NAGY, Melinda, Vincent SEDLÁK, Janka PORÁČOVÁ a Miriam TAKÁCSOVÁ SOPKOVÁ. The Use of Dactyloscopy in the Identification of Persons. In: International Scientific Symposium: "Identification ways of Individuals, Groups and Species". Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2011, S. [21]. ISBN 978-80-8122-022-7.

AFH 007 NAGY, Melinda, Janka PORÁČOVÁ, Vincent SEDLÁK, Marta BLAŠČÁKOVÁ, Mária ZAHATŇANSKÁ, Miriam TAKÁCSOVÁ SOPKOVÁ a Pavol MAKOVICKÝ. Using of Biometric Identification Methods in the Education of the 21st Century. In: Identification ways of Individuals, Groups and Species: International Scientific Symposium, Abstract Book. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2011, S. 18. ISBN 978-80-8122-022-7.

AFH 008 NAGY, Melinda, Mária ZAHATŇANSKÁ, Marta BLAŠČÁKOVÁ a Miriam TAKÁCSOVÁ SOPKOVÁ. Verbal and Non-Verbal Communication as Identifier of Human Personality. In: International Scientific Symposium: "Identification ways of Individuals, Groups and Species". Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2011, S. [26]. ISBN 978-80-8122-022-7.

AFH 009 NAGY, Melinda, Balázs Gusztáv MENDE, Aranka CSŐSZ, Janka PORÁČOVÁ, Pavol MAKOVICKÝ, Veronika CSÁKYOVÁ, Marta BLAŠČÁKOVÁ a Mária BAUEROVÁ. The importance of the study of mtDNA derived from ancient samples. In: New Trends in the Biological and Ecological Research: Book of Abstracts. Prešov: Prešovská Univerzita v Prešove, P. [40]. ISBN 978-80-89561-09-4.

AFH 010 MAKOVICKÝ, Pavol, Melinda NAGY a Janka PORÁČOVÁ. The Milkability of Sheep and the Kinetics of Milk Ejection. In: New Trends in the Biological and Ecological Research: Book of Abstracts. Prešov: Prešovská Univerzita v Prešove, 2012, S. [70]. ISBN 978-80-89561-09-4.

AFH 011 NAGY, Melinda. Význam bioritmu a chronotypu vo vzdelávacom a vyučovacom procese. In: XXV. DIDMATTECH 2012: Abstracts. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012, S. [79]. ISBN 978-80-8122-045-6.

AFH 012 NAGY, Melinda, Janka PORÁČOVÁ a Marta MYDLÁROVÁ BLAŠČÁKOVÁ. Prevalence of Primary Congenital Glaucoma (PCG) in the Slovakian Romani Population. In: FDD-MB WWRC 2015: Book of Abstracts. Prešov: FHPV PU v Prešove, 2015, P. [42]. ISBN 978-80-555-1308-9.

AFH 013 PORÁČOVÁ, Janka, Marta MYDLÁROVÁ BLAŠČÁKOVÁ, Lucia FRANKOVÁ, Soňa TOMKOVÁ, Eva PETREJČÍKOVÁ, Melinda NAGY, Mária KONEČNÁ, Vincent SEDLÁK, Katarína HRICOVÁ, Zuzana GOGAĽOVÁ a Hedviga VAŠKOVÁ. Hladina interleukínu 16 a interleukínu 17 u žien s nadhmotnosťou s diagnostikovanou osteoartrózou. In: Zdravotno-sociálne a ošetrovateľské aspekty civilizačných ochorení : zborník abstraktov: zborník abstraktov. Mária Belovičová, Mária Popovičová. Michalovce: Detašované pracovisko Bl. Metoda Dominika Trčku Michalovce, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, 2019, S. 116-117. ISBN 978-80-8132-207-5.

AFH 014 PORÁČOVÁ, Janka, Mária KONEČNÁ, Marta MYDLÁROVÁ BLAŠČÁKOVÁ, Melinda NAGY, Vincent SEDLÁK, Hedviga VAŠKOVÁ, Andrea AVUKOVÁ, Mária ZAHATŇANSKÁ, Renáta TKÁČOVÁ a Eva ODLEROVÁ. Starostlivosť o zdravie v kontexte rizík výskytu civilizačných ochorení. In: Sociálne, zdravotné a enviromentálne aspekty súčasného života = Social, health and enviromental aspects of current life : Zborník abstraktov z vedeckého woskshopu: Zborník abstraktov z vedeckého woskshopu. Renáta Tkáčová. = Social, health and enviromental aspects of current life Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2020, [CD-ROM], s. [17]. ISBN 978-80-553-3502-5.

AFH 015 PORÁČOVÁ, Janka, Mária KONEČNÁ, Melinda NAGY, Marta MYDLÁROVÁ BLAŠČÁKOVÁ, Vincent SEDLÁK, Mária ZAHATŇANSKÁ, Tatiána KIMÁKOVÁ, Renáta TKÁČOVÁ, Eva ODLEROVÁ, Hedviga VAŠKOVÁ, Katarína HRICOVÁ a Andrea AVUKOVÁ. Výživové návyky ľudskej populácie v rámci členských krajín Európskej únie = Nutritional habits of the human population within the member states of the European union. In: Sociálne, zdravotné a enviromentálne aspekty súčasného života = Social, health and enviromental aspects of current life : Zborník abstraktov z vedeckého woskshopu: Zborník abstraktov z vedeckého woskshopu. Renáta Tkáčová. = Social, health and enviromental aspects of current life Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2020, S. 19-20 [CD-ROM]. ISBN 978-80-553-3502-5.


BAB  Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 2


BAB 001 FAZEKAŠOVÁ, Danica, Janka PORÁČOVÁ, Melinda NAGY a Jozef MIŽURA. Multimédiá a počítačom podporovaná výučba ekológie. 1. vyd. Prešov: Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove, 2000. [9,43 AH]. ISBN 80-8068-020-5.

BAB 002 NAGY, Melinda. Természetismereti exkurziók: Nyugati úticélok. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2010. 83 s. [3,6 AH]. ISBN 978-80-89234-98-1.


BBB  Kapitoly v odborných knižných publikáciách vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 1


BBB 001 NAGY, Melinda. Tanári kompetenciák vizsgálata különös tekintettel a természettudományi kompetenciákra: Preferenciavizsgálat arányskála alapján. In: A tanári kompetenciákról. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2011, S. 109-134. ISBN 978-80-8122-015-9.

Ohlasy:
2019  [3] TÓTH, P. - HORVÁTH, K. Egyetemi hallgatók induktív gondolkodási képességének vizsgálata. In Fejlődés és partnerség a felsőoktatásban határok nélkül. Budapest : BME - Műszaki Pedagógia Tanszék, 2019. ISBN 978-963-421-810-4, p. 84-106.

2015  [4] KOVÁTS-NÉMET, M. Az élet része a tanulási környezet. In A beiskolázás optimális feltételei : Tanulmánykötet. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2015. ISBN 978-80-8122-156-9, p. 97, 105.

2015  [4] HORVÁTH, K. Oktatásmenedzment. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2015. 200 s. ISBN 978-80-8122-136-1.

2014  [4] HORVÁTHOVÁ, K. A pedagógusképzésben történő változások előzményei és a paradigmaváltás. In A köznevelés kulturális, szociális és biológiai tényezői = Kultúrne, sociálne a biologické faktory edukácie. Komárno : Pedagogická fakulta Univerzity J. Selyeho v Komárne, 2014. ISBN 978-80-8122-114-9, s. 6, 12.
BCI  Skriptá a učebné texty
Počet záznamov: 3


BCI 001 NAGY, Melinda. Természetismereti exkurziók: Keleti úticélok. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2010. 90 s. [4,1 AH]. ISBN 978-80-8122-010-4.

BCI 002 PORÁČOVÁ, Janka, Melinda NAGY, Marta MYDLÁROVÁ-BLAŠČÁKOVÁ, Vincent SEDLÁK, Janka VAŠKOVÁ, Janka KOTOSOVÁ, Terezia POŠIVÁKOVÁ, Mária KONEČNÁ a Anna FRIMMEROVÁ. Cvičenia z fyziológie živočíchov a človeka. 1. vyd. Prešov: FHPV PU v Prešove, 2014. 313 s. ISBN 978-80-555-1149-8.

BCI 003 PORÁČOVÁ, Janka, Melinda NAGY a Mária GANAJOVÁ. Vybrané cvičenia z fyziológie živočíchov a človeka. 1. vyd. Prešov: FHPV PU v Prešove, 2014. 241 s. ISBN 978-80-555-1103-0.


BDE  Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch
Počet záznamov: 4


BDE 001 HUSZÁR, Jozef a Melinda NAGY. Napadnutie rajčiakov plesňou zemiakovou. Záhradníctví. Roč. 82, č. 12 (2008), s. 20-21. ISSN 1213-7596.

BDE 002 MAKOVICKÝ, Pavol, Katarína PÉCSIOVÁ, Melinda NAGY, Janka PORÁČOVÁ, Marta MYDLÁROVÁ-BLAŠČÁKOVÁ, Mária ZAHATŇANSKÁ, Renáta BERNÁTOVÁ, Janka KOTOSOVÁ a Vincent SEDLÁK. Pilotný výskum pitného režimu u detí predškolského veku. Výživa a potraviny. Vol. 69, no. 2 (2014), p. 38-39. ISSN 1211-846X.

BDE 003 MAKOVICKÝ, Pavol, Csaba Miklós SZINETÁR, Melinda NAGY, Peter MAKOVICKÝ a Kvetoslava RIMÁROVÁ. A tőgy alakjának lineáris értékelési rendszere tejelő juhoknál. Magyar mezőgazdaság. Évf. 24, sz. 4 (2015), p. 2-4. ISSN 0025-018X.

BDE 004 MAKOVICKÝ, Pavol, Melinda NAGY a Milan MARGETÍN. Znovuobjavený dar z prírodnej lekárne. Náš chov. Roč. 76, č. 9 (2016), s. 35-36. ISSN 0027-8068.


BDF  Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
Počet záznamov: 7


BDF 001 NAGY, Melinda. Miről árulkodnak őseink ujjlenyomatai a kőkorszaki kerámián?. Ateliér. Roč. 10, č. 1 (2006), s. 6-7. ISSN 1336-1678.

Ohlasy:
2012  [3] RÁCZ, P. A zsámbéki 18. századi kéz- és lábnyomos téglák vizsgálata. In Jeles téglák, jeles emlékeink 5. : Az V. és VI. Bélyeges Tégla Napok előadásai. Baj : Monarchia BTE, 2012. p. 80-81. ISBN 978-963-89377-1-1.BDF 002 HUSZÁR, Jozef, Jaroslav JEDLIČKA a Melinda NAGY. Škodlivé činitele znižujúce úrodu a kvalitu rajčiaka I. Naše pole. Roč. 18, č. 11 (2014), p. 34-35. ISSN 1335-2466.

BDF 003 HUSZÁR, Jozef, Jaroslav JEDLIČKA a Melinda NAGY. Škodlivé činitele znižujúce úrodu a kvalitu rajčiaka II. Naše pole. Roč. 18, č. 12 (2014), p.24-26. ISSN 1335-2466.

BDF 004 HUSZÁR, Jozef a Melinda NAGY. Choroby papriky I. Naše pole. Roč. 19, č. 1 (2015), s. 38-40. ISSN 1335-2466.

BDF 005 HUSZÁR, Jozef a Melinda NAGY. Choroby papriky ročnej II. Naše pole. Roč. 19, č. 6 (2015), s. 36-38. ISSN 1335-2466.

BDF 006 HUSZÁR, Jozef a Melinda NAGY. Infekčné choroby uhorky siatej I. Naše pole. Roč. 19, č. 10 (2015), s. 34-35. ISSN 1335-2466.

BDF 007 HUSZÁR, Jozef a Melinda NAGY. Škodlivosť chorôb a škodcov orecha kráľovského v ročníku 2014. Sady a vinice. Roč.10, č. 1 (2015), s. 22-23. ISSN 1336-7684.


BED  
Počet záznamov: 1


BED 001 NAGY, Melinda. Egészségfejlesztő iskolai oktatási program kialakításáról. In: Az iskolai és óvodai oktatási programok kialakításáról. Komárno: Univerzita J.Selyeho, 2009, S. 17-51. ISBN 978-80-89234-79-0.

Ohlasy:
2019  [4] SZABÓOVÁ, E. Gyakorlatorientált képzéssel a lemorzsolódás ellen. In 11th International conference of J. Selye University: Pedagogical sections. Komárno : J. Selyeho University, 2019. ISBN 978-80-8122-333-4, p. 53-65.

2018  [3] HORVÁTHOVÁ, K. A hallgatói elégedettség mérésének pilot vizsgálata a Selye János Egyetem Tanárképző Karán. In Kutatás és innováció a Kárpát-medencei oktatási térben. Budapest : Óbudai Egyetem, 2018. ISBN 978-963-449-115-6, p. 648-666.
BFA  Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
Počet záznamov: 1


BFA 001 PORÁČOVÁ, Janka, Marta MYDLÁROVÁ BLAŠČÁKOVÁ, Mária ZAHATŇANSKÁ, Vincent SEDLÁK, Mária KONEČNÁ, Zuzana GOGAĽOVÁ a Melinda NAGY. Innovation of methods and forms of teaching the subject of biochemistry. In: III. Kárpát-medencei Oktatási Konferencia = 3rd Carpathian basin educational conference. [bez zostavovateľa]. = 3rd Carpathian basin educational conference Oradea: Partium Christian University, 2018, P. 61-61.


EDI  Recenzie v časopisoch a zborníkoch
Počet záznamov: 12


EDI 001 NAGY, Melinda. Megemlékezés a genetika és az evolúció korai képviselőiről. Eruditio-Educatio. Roč. 5, č. 1-2 (2010), s. 171-173. ISSN 1336-8893.

EDI 002 NAGY, Melinda. The 2th International Scientific Conference on " Social Phenomena and Changes" organized by J.Selye University. Eruditio-Educatio. Roč. 5, č. 3-4 (2010), s. 165-166. ISSN 1336-8893.

EDI 003 NAGY, Melinda. A tudomány és az oktatás a tudásközpontú társadalom szolgálatában III. Nemzetközi Tudományos Konferencia Komárom, 2011. szeptember 5-6. Eruditio - Educatio. Évf. 6, sz. 4 (2011), p. 131-133. ISSN 1336-8893.

Ohlasy:
2018  [3] HORVÁTHOVÁ, K. A hallgatói elégedettség mérésének pilot vizsgálata a Selye János Egyetem Tanárképző Karán. In Kutatás és innováció a Kárpát-medencei oktatási térben. Budapest : Óbudai Egyetem, 2018. ISBN 978-963-449-115-6, p. 648-666.EDI 004 NAGY, Melinda. Aktuálne problémy biologických vied: Prednáškový cyklus Katedry biológie PF UJS 23.-25. novembra 2010. Eruditio-Educatio. Roč. 6, č. 1 (2011), s. 86-88. ISSN 1336-8893.

EDI 005 NAGY, Melinda. Az egyének, csoportok és fajok azonosítási lehetőségei: Nemzetközi Tudományos Szimpózium Komáromban (Komárom, 2011. december 9-10.). Eruditio - Educatio. Roč. 6, č. 4 (2011), s. 134-135. ISSN 1336-8893.

EDI 006 NAGY, Melinda. Education-Identity-Health: The International Scientific Conference organized by J. Selye University in 2012. Eruditio - Educatio. Roč. 7, č. 36 (2012), s. 179-180. ISSN 1336-8893.

EDI 007 NAGY, Melinda. Obraz národa a identita v učebniciach národnostných škôl: Séria medzinárodných konferencií. Eruditio - Educatio. Roč. 7, č. 2 (2012), s. 139-142. ISSN 1336-8893.

EDI 008 NAGY, Melinda a Terézia STRÉDL. Kultúrne, sociálne a biologické determinanty edukácie. Eruditio - Educatio. Roč. 8, č. 4 (2013), s. 155-157. ISSN 1336-8893.

EDI 009 NAGY, Melinda. Možnosti ekologickej a environmentálnej výchovy v rámci vzdelávacích programov ISCED 1, ISCED 2 a ISCED 3. Eruditio - Educatio. Roč. 8, č. 2 (2013), s. 101-103. ISSN 1336-8893.

EDI 010 NAGY, Melinda. Trendy a výsledky v biologických vedách a v edukácii biológie. Eruditio - Educatio. Roč. 11, č. 2 (2016), s. 111-112. ISSN 1336-8893.

EDI 011 STOFFOVÁ, Veronika, Melinda NAGY a László SZARKA. Inteligentná sieť 2016 - Súbor štúdií mladých talentovaných výskumníkov. In: 29. DIDMATTECH 2016: New methods and technologies in education and practice - 2nd part. Budapest: ELTE, 2016, P. 167-173. ISBN 978-963-284-800-6.

EDI 012 NAGY, Melinda a László SZARKA. Tehetséggondozás - határtalanul. Magyar Tudomány. Sz. 5 (2017), p. 1-3. ISSN 0025-0325.


FAI  Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy...)
Počet záznamov: 18


FAI 001 NAGY, Melinda. Zborník z I. medzinárodnej vedeckej konferencie University J.Selyeho " Vzdelávanie - Veda - Spoločnosť " = A Selye János Egyetem "Oktatás - Tudomány - Társadalom" I. nemzetközi tudományos konferenciájának tanulmánykötete. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2009. 850 s. ISBN 978-80-89234-83-7.

FAI 002 NAGY, Melinda. Zborník II. Medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - "Spoločenské javy a zmeny". 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2010. 750 s. ISBN 978-80-8122-008-1.

FAI 003 NAGY, Melinda, Pavol MAKOVICKÝ a Marta BLAŠČÁKOVÁ. "Identification ways of Individuals, Groups and Species": International Scientific Symposium, Abstract Book. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2011. 37 s. ISBN 978-80-8122-022-7.

FAI 004 NAGY, Melinda. "Veda a vzdelávanie na podporu vzdelanostnej spoločnosti": Zborník III. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2011. 1217 s. ISBN 978-80-8122-017-3.

FAI 005 STRÉDL, Terézia a Melinda NAGY. Egymás mellett vagy együtt?!: A Selye János Egyetem Nemzetközi Tudományos Szimpóziuma - tanulmánykötet. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2011. 130 s. ISBN 978-80-8122-024-1.

FAI 006 NAGY, Melinda. International Scientific Symposium: "Identification ways of Individuals, Groups and Species". 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2011. 37 s. ISBN 978-80-8122-022-7.

FAI 007 NAGY, Melinda. Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2012: "Vzdelávanie-identita-zdravie". 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012. 823 s. ISBN 978-80-8122-044-9.

FAI 008 SZARKA, László a Melinda NAGY. Osobitosti historickej pamäti, environmentálnej kultúry a lokálnej identity v národnostne zmiešaných obciach na južnom Slovensku: Dobrá prax v školských vzdelávacích programoch. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013. 97 s. ISBN 978-80-8122-092-0.

FAI 009 NAGY, Melinda a Terézia STRÉDL. A köznevelés kulturális, szociális és biológiai tényezői [elektronický zdroj] = Kultúrne, sociálne a biologické faktory edukácie - vedecký zborník Katedry pedagogiky a Katedry biológie PF UJS v Komárne: A SJE TKK Neveléstudományi Tanszékének és Biológia Tanszékének tudományos tanulmánykötete. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014. CD-ROM, 132 s. ISBN 978-80-8122-114-9.

FAI 010 NAGY, Melinda. Környezeti hatások és biológiai perspektívák [elektronický zdroj]: A SJE TKK Biológia Tanszékének tudományos tanulmánykötete. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014. CD-ROM, 94 s. ISBN 978-80-8122-115-6.

FAI 011 NAGY, Melinda a Terézia STRÉDL. A beiskolázás optimális feltételei [elektronický zdroj] = Podmienky optimálnej školskej pripravenosti. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015. CD-ROM, [9,70 AH]. ISBN 978-80-8122-156-9.

FAI 012 NAGY, Melinda a Terézia STRÉDL. A jogtudatosság, mint az egészséges életmód része [elektronický zdroj] = Právne vedomie ako súčasť zdravého životného štýlu. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015. CD-ROM, [12 AH]. ISBN 978-80-8122-157-6.

FAI 013 NAGY, Melinda a Terézia STRÉDL. Etika az edukációban - tanulmánykötet [elektronický zdroj] = Etika v edukácii - vedecký zborník. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016. CD-ROM, 133 s. [10,2 AH]. ISBN 978-80-8122-196-5.

FAI 014 JUHÁSZ, György, Yvette ORSOVICS a Melinda NAGY. Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2016 [elektronický zdroj] = A Selye János Egyetem 2016-os "Korszerű szemlélet a tudományban és az oktatásban" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - Pedagógiai szekciók: "Súčasné aspekty vedy a vzdelávania" - Sekcie pedagogických vied. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016. CD-ROM, 455 s. [35,20 AH]. ISBN 973-80-8122-187-3.

FAI 015 NAGY, Melinda a Terézia STRÉDL. Inkluzív iskola, inkluzív társadalom [elektronický zdroj] = Inkluzívna škola, inkluzívna spoločnosť - vedecký zborník: tanulmánykötet. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017. CD-ROM, [7,9 AH]. ISBN 978-80-8122-229-0.

FAI 016 NAGY, Melinda a Janka PORÁČOVÁ. Trendy a výsledky v biologických vedách a v edukácii biológie [elektronický zdroj] = Trends and Results in Biological Sciences and Education - scientific proceedings: vedecký zborník. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016. CD-ROM, [10,8 AH]. ISBN 978-80-8122-197-2.

FAI 017 BUKOR, József, Terézia STRÉDL, Melinda NAGY, Vilmos VASS, Yvette ORSOVICS a Beáta DOBAY. Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2017 [elektronický zdroj] = A Selye János Egyetem 2017-es "Érték, minőség és versenyképesség - a 21. század kihívásai" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - Pedagógiai szekciók: "Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť - výzvy 21. storočia" - Sekcie pedagogických vied. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017. CD-ROM, 400 s. [32 AH]. ISBN 978-80-8122-222-1.

FAI 018 József BUKOR, Melinda NAGY, Béla István PUKÁNSZKI, Agáta CSEHIOVÁ, Krisztián JÓZSA a István SZŐKÖL. 11. International Conference of J. Selye University: Pedagogical Sections. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019. online, 276 s. ISBN 978-80-8122-333-4.


GAI  Správy
Počet záznamov: 1


GAI 001 NAGY, Melinda a Terézia STRÉDL. A jogtudatosság, mint az egészséges életmód része. Eruditio - Educatio. Évf. 10, sz. 4 (2015), p, 136-138. ISSN 1336-8893.


GHG  Práce zverejnené spôsobom umožňujúcim hromadný prístup
Počet záznamov: 1


GHG 001 HUSZÁR, Jozef, Jaroslav JEDLIČKA a Melinda NAGY. Vplyv významnejších chorôb na zníženie úrody a konzumnej kvality rajčiaka jedlého (Lycopersicon esculentum, Mill.). Pôdohospodársky poradenský systém [elektronický zrdoj]. Online, 8 s.


GII  Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
Počet záznamov: 11


GII 001 NAGY, Melinda. A Selye János Egyetem I.Nemzetközi Tudományos Konferenciája " Oktatás - Tudomány - Társadalom ". Eruditio - Educatio. Évf. 4, sz. 2 (2009), s. 107-110. ISSN 1336-8893.

GII 002 NAGY, Melinda. Oktatók és hallgatók képzőművészeti aktivitása a Selye János Egyetemen: Képzőművészeti kiállítás a Selye János Egyetem megalapításának 5. évfordulójára. Eruditio - Educatio. Évf. 4, sz. 1. (2009), p. 110-111. ISSN 1336-8893.

GII 003 NAGY, Melinda. Aktuálne problémy biologických vied: Prednáškový cyklus Katedry biológie PF UJS v Komárne. Eruditio - Educatio. Roč. 6, č. 1 (2011), s. 86-89. ISSN 1336-8893.

GII 004 NAGY, Melinda. Köszöntő: Az erdőpedagógiától a környezetpedagógiáig c. nemzetközi tudományos konferencia. Együtt a környezetért. P. [15].

GII 005 NAGY, Melinda. Environmentális és környezetvédelmi nevelés az oktatáson kívül a Selye János Egyetemen: Komárom, 2012. március 7. Eruditio - Educatio. Évf. 7, sz. 1 (2012), p. 131-135. ISSN 1336-8893.

GII 006 NAGY, Melinda. Stratégia Dunajského regiónu: Kvalita vody. Eruditio - Educatio. Roč. 7, č. 2 (2012), s. 137-139. ISSN 1336-8893.

GII 007 NAGY, Melinda a Terézia STRÉDL. A beiskolázás optimális feltételei. Eruditio - Educatio. Évf. 9, sz. 4 (2014), p. 125-127. ISSN 1336-8893.

GII 008 NAGY, Melinda. Az élő szervezetek élettana és genetikája, adaptáció és környezet. Eruditio - Educatio. Évf. 9, sz. 4 (2014), p. 127-128. ISSN 1336-8893.

GII 009 NAGY, Melinda a Janka PORÁČOVÁ. Physiology and Genetics of Organisms, Adaptation and Environment. 1. vyd. Komárno: PF UJS a FHPV PU v Prešove, 2014. 34 s. [1,3 AH]. ISBN 978-80-8122-113-2.

GII 010 NAGY, Melinda a László SZARKA. Régióismeret, environmentális kultúra az iskolai oktatási programokban: A dél-szlovákiai magyar és szlovák tannyelvű alapiskolák jó gyakorlata. Eruditio - Educatio. Évf. 9, sz. 1 (2014), p. 137-138. ISSN 1336-8893.

GII 011 HUSZÁR, Jozef a Melinda NAGY. Príčiny predčasného odumierania marhule obyčajnej. Sady a vinice. Roč. 10, č. 1 (2016), s. 22-23. ISSN 1336-7684.
 

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.