Hlavné menu UJS

Rektorát

Rektorát je hospodárko-správnym pracoviskom univerzity, ktoré zabezpečuje administratívnu, hospodársku-správnu a prevádzkovú činnosť Univerzity J. Selyeho. Rektorát zabezpečuje po stránke materiálnej a administratívnej činnosť rektora univerzity, prorektorov, akademického senátu, vedeckej rady, správnej rady a kvestora, pripravuje podklady pre ich rokovania a rozhodovanie a zabezpečuje ich výkon. Rektorát pripravuje a spracúva podklady potrebné na plnenie zákonných povinností univerzity, koordinuje činnosť jej súčastí, zabezpečuje činnosti pre ostatné útvary a úseky univerzity, ďalej kontakt s orgánmi štátnej správy a s ďalšími orgánmi. Rektorát spravuje majetok univerzity.

 

Rektorát sa člení na útvary priamo riadené rektorom, na útvary priamo riadené kvestorom a na úseky priamo riadené prorektormi.

 

Útvary Rektorátu priamo riadené rektorom:

 • kancelária rektora
 • personálne oddelenie
 • projektové oddelenie
 • referát kontroly a legislatívy
 • referát CO BOZP
 • centrum kariérneho poradenstva
 • športové centrum
 • chemické a biologické laboratóriá

 

Útvary Rektorátu priamo riadené kvestorom:

 • kancelária kvestora
 • finančné oddelenie (učtáreň a správa finančných zdrojov, správa majetku, pokladňa)
 • mzdové oddelenie
 • oddelenie obstarávania, nákupu a výstavby
 • oddelenie registratúry
 • prevádzkové oddelenie

 

Úseky Rektorátu priamo riadené prorektormi:

 • úsek pre vedu, výskum a akreditácie
 • úsek pre vzdelávanie
 • úsek pre medzinárodné vzťahy
 • úsek pre rozvoj

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.

  
spam vedelem