Systém kvality vzdelávania

Na základe vnútorných dokumentov Univerzity J. Selyeho z roku 2013: „Vnútorného systému zabezpečenia kvality vzdelávania na UJS“ a ”Štatútu zabezpečenia kvality vzdelávania UJS” bola vytvorená Rada systému zabezpečenia kvality vzdelávania na UJS (ďalej len "Rada"), ktorá sa zaoberá skúmaním procesov zvyšovania kvality vzdelávania a implementáciou nástrojov na dosiahnutie vytýčených cieľov v oblasti manažmentu kvality na UJS. Členovia Rady sú:

Predseda:  prof. RNDr. Tibor Kmeť, CSc. –  prorektor pre vzdelávanie

Členovia:

- doc. RNDr. József Bukor, PhD. – prorektor pre vedu, výskum a akreditácie
 
- Mgr. Attila Lévai, PhD. – dekan Reformovanej teologickej fakulty
 
- Dr. habil. PaedDr. Kinga Horváth, PhD. – dekanka Pedagogickej fakulty

- Mgr. Attila Duba – riaditeľ Študentských domovov UJS

- Mgr. Barnabás Szabó – zástupca Študentskej samosprávy

- Attila Petheő – zástupca študentov Reformovanej teologickej fakulty

- Bc. Noémi Fóthy – zástupca študentov Fakulty ekonómie a informatiky


 

 

 

 

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.