Hlavné menu UJS

Systém kvality vzdelávania

Na základe vnútorných dokumentov Univerzity J. Selyeho z roku 2013: „Vnútorného systému zabezpečenia kvality vzdelávania na UJS“ a ”Štatútu zabezpečenia kvality vzdelávania UJS” bola vytvorená Rada systému zabezpečenia kvality vzdelávania na UJS (ďalej len "Rada"), ktorá sa zaoberá skúmaním procesov zvyšovania kvality vzdelávania a implementáciou nástrojov na dosiahnutie vytýčených cieľov v oblasti manažmentu kvality na UJS. Členovia Rady sú:

Predseda:

Dr. habil. Ing. Renáta Machová, PhD. –  prorektorka pre vzdelávanie a vonkajšie vzťahy

Členovia:

- Dr. habil. PaedDr. Melinda Nagy, PhD. – prorektorka pre akreditáciu a zabezpečovanie kvality
- ThDr. Alfréd Somogyi, PhD. – dekan Reformovanej teologickej fakulty UJS
- Dr. habil. RNDr. Peter Csiba, PhD. – dekan Fakulty ekonómie a informatiky UJS
- Dr. habil. PaedDr. Kinga Horváth, PhD. – dekanka Pedagogickej fakulty UJS
- Mgr. Attila Duba – riaditeľ Študentských domovov UJS
- PaedDr. Andrea Valach – riaditeľka Univerzitnej knižnice UJS
- Mgr. Péter Zakar – riaditeľ Centra informačných služieb UJS
- Mgr. Barnabás Szabó – zástupca Študentskej samosprávy UJS
- Attila Petheő – zástupca študentov Reformovanej teologickej fakulty UJS
- Bc. Noémi Fóthy – zástupca študentov Fakulty ekonómie a informatiky UJS
- Zsuzsanna Tóth – zástupca študentov Pedagogickej fakulty UJS

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.