Systém kvality vzdelávania

Na základe vnútorných dokumentov Univerzity J. Selyeho z roku 2013: „Vnútorného systému zabezpečenia kvality vzdelávania na UJS“ a ”Štatútu zabezpečenia kvality vzdelávania UJS” bola vytvorená Rada systému zabezpečenia kvality vzdelávania na UJS (ďalej len "Rada"), ktorá sa zaoberá skúmaním procesov zvyšovania kvality vzdelávania a implementáciou nástrojov na dosiahnutie vytýčených cieľov v oblasti manažmentu kvality na UJS. Členovia Rady sú:

Predseda:  prof. RNDr. Tibor Kmeť, CSc. –  prorektor pre vzdelávanie

Členovia:

- doc. RNDr. József Bukor, PhD. – prorektor pre vedu, výskum a akreditácie
 
- Mgr. Attila Lévai, PhD. – dekan Reformovanej teologickej fakulty

- Ing. Norbert Gyurián, PhD. – prodekan pre pedagogickú činnosť a sociálnu starostlivosť o študentov na Ekonomickej fakulte

- Dr. habil. PaedDr. Kinga Horváth, PhD. – dekanka Pedagogickej fakulty

- Mgr. Attila Duba – riaditeľ Študentských domovov UJS

- MA Dóra Egyházi – riaditeľka Univerzitnej knižnice

- Mgr. Tamás Méri – riaditeľ Centra informačných služieb

- Bc. Barnabás Szabó – zástupca Študentskej samosprávy

- Attila Petheő – zástupca študentov Reformovanej teologickej fakulty

- Noémi Fóthy – zástupca študentov Ekonomickej fakulty

- Bc. Bence Leczo – zástupca študentov Pedagogickej fakulty


 

 

 

 

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.