Logo

Štipendiá

Univerzita J. Selyeho poskytuje svojim študentom sociálne, motivačné a doktorandské štipendiá zo štátneho rozpočtu. Nárok na sociálne štipendiá majú študenti so znevýhodneného sociálno-ekonomického prostredia a toto štipendium sa priznáva v súlade s vyhláškou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Žiadosť o priznanie sociálneho štipendia i ostatné prílohy k tomuto tlačivu sú sprístupnené v Akademickom informačnom systéme.
 
Motivačné štipendiá pozostávajú hlavne z prospechového štipendia, na ktoré majú nárok študenti s najlepšími študijnými výsledkami. Motivačné štipendiá sa navyše priznávajú aj študentom s vynikajúcimi výsledkami v štúdiu, študentom, ktorí sa zúčastnili Vedeckej aktivity študentov a umiestnili sa na prvých troch miestach, ale napríklad i za štipendium za najlepšiu záverečnú (bakalársku, diplomovú) prácu a štipendium za udelenie ceny rektora študentovi. O tento typ štipendií nie je možné žiadať a priznáva sa na základe dosiahnutých výsledkov v štúdiu alebo inej vedeckej aktivite na základe návrhu dekanov jednotlivých fakúlt UJS. Doktorandské štipendiá sa priznávajú študentom denného doktorandského štúdia v súlade s platným zákonom o VŠ.
 
UJS motivuje svojich študentov i  priznaním štipendií z vlastných zdrojov UJS. Jednotlivé typy štipendií, spôsob podávania návrhov a priznania týchto štipendií upravuje Štipendijný poriadok UJS. Druhy štipendií, návrhy na priznanie týchto štipendií ako i rozhodnutia o priznaní štipendií sú sprístupnené v AIS. V prípade priznania štipendia je študent upovedomený o tejto skutočnosti e-mailom aj prostredníctvom AIS. Štipendiá sú uhrádzané formou prevodu na bankový účet študenta.
 
Mimoriadne dôležitá je evidencia platných čísel bankových účtov v informačnom systéme študentmi,  aby po priznaní štipendií mohli  byť bezodkladne uskutočnené prevody týchto prostriedkov, čím možno predísť dlhšej realizácii procesov týkajúcich sa bankových a účtovných operácií, v niektorých prípadoch dokonca strate nároku na štipendium z dôvodu nedodržania termínu na aktualizáciu osobných údajov študentmi.
 
Štipendijná komisia

Predseda:

Dr. habil. Ing. Renáta Machová, PhD. – prorektorka UJS

Členovia:

PaedDr. Tamás Török, PhD. – prodekan PF
ThDr. Alfréd Somogyi, PhD. – prodekan RTF
Mgr. Andrea Tornóczi Nagy – zástupca za zamestnaneckú časť FEI
Tamás Gróf – zástupca za zamestnaneckú časť PF
Mgr. Zsolt Görözdi, PhD. – zástupca za zamestnaneckú časť RTF
Ing. Eva Kováčová Kaczová – štipendijná referentka
Mgr. Barnabás Szabó – zástupca za študentskú časť FEI
Diana Romadová – zástupca za študentskú časť PF
Máté Somogyi – zástupca za študentskú časť RTF
Márk Szanyi – zástupca Študentskej samosprávy UJS

Kontaktné osoby pre priznávanie štipendií:
 
Sociálne štipendiá:
 
Fakulta ekonómie a informatiky: Mgr. Erika Csomor - e-mail:
Pedagogická fakulta: Bc. Csilla Vas - e-mail:
Reformovaná teologická fakulta: Ing. Ilona Győrfy - e-mail:
 
Doktorandské štipendiá, motivačné štipendiá, štipendiá z vlastných zdrojov:
 
Ing. Eva Kováčová Kaczová, E-mail:
Univerzita J. Selyeho - Selye János Egyetem - J. Selye University

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.