Študentský domov

Milý uchádzač,

vítame Vás na stránke študentských domov Univerzity J. Selyeho! K Univerzite patrí jeden samostatný študentský domov. Študentský domov  Čajka sa nachádza na okraji Komárna, vedľa Pedagogickej fakulty ( Bratislavská cesta ).


Požiadavka o umiestnení – Prvý ročník

Milí prváci!

Nižšie Vám chceme ponúknuť stručný návod k požiadavke o umiestnení na študentskú ubytovňu. Požiadavku o umiestnení môžete uplatniť pri vyplnení „Elektronická návratka“ prostredníctvom AIR.
Tým, ktorým sa nepodarilo prihlásiť v AIR, majú možnosť znovu sa prihlásiť v menu pod názvom „ Ubytovanie „

Termín prihlášky:
15. júl 2019

Plánovaný dátum o posudzovaní žiadostí: august 2019
Prijatí študenti o výsledkoch a o rozdelení izieb v študentských ubytovniach budú informovaní prostredníctvom AIR, a prostredníctvom pošty.

Termín zápisu na internát:
v prvej polovici septembra

Bezpodmienečne je potrebné priniesť si so sebou:

    Doklad o zaplatení internátu
    Študentský preukaz ( ak už máte )
    Pero
    Dokumenty:
    Zmluva o ubytovaní ( 2x vyplení )
    Vnútorný poriadok
   
V tom prípade, keď prijatý študent do 6.septembra nevie obsadiť svoje miesto, je povinný to oznámiť, a vypýtať si nový termín do 30.augusta 2019 na e-mailovej adrese  v opačnom prípade, jeho prihlášku berieme za bezplatnú, a jeho miesto bude vydané.

-Výmena miest:
Pri ubytovaní sa na internát, každý študent je povinný ubytovať sa na miesto určené prostredníctvom AIR.  Podať žiadosť o výmene izieb je možné po vzájomnej dohode s druhým ubytovaným v druhej polovici septembra. Iba po schválení, a po potrebnej administrácií žiadosti je možné sa presťahovať na nové miesto!Požiadavka o umiestnení – Vyššie ročníky

Vážení študenti!

Týmto Vás chceme informovať, že požiadavku o umiestnení na internát na akademický rok 2019/2020 môžete získať vyplnením žiadosti, ktorá je uvedená v Akademickom Informačnom Systéme – AIR.

DÔLEŽITÉ !!!

Je dôležité, venovať väčšiu pozornosť na vyplnenie bodovacieho systému. 
Pre ročník Bc.3: Poslucháči, ktorí svoje štúdiá začínajú v akademickom roku 2019/2020 ako Mgr.1 roč. potvrdenie o prijatí na štúdium predložia, a môžu vyplniť požiadavku o umiestnení elektronicky. 
Termín prihlasovania: 1.jún 2019 – 30.jún 2019

Plánovaný dátum o posudzovaní žiadostí: august 2019.  
Prijatí študenti o výsledkoch a o rozdelení izieb v študentských ubytovňách budú informovaní prostredníctvom AIR, a v e-maily.

Termín zápisu na internát:
v prvej polovici septembra

V tom prípade, keď prijatý študent do 6.septembra nevie obsadiť svoje miesto, je povinný to oznámiť, a vypýtať si nový termín do 30.augusta 2019 na e-mailovej adrese  , v opačnom prípade, jeho prihlášku berieme za bezplatnú, a jeho miesto bude vydané.

Bezpodmienečne je potrebné priniesť si so sebou:

    Doklad o zaplatení internátu
    Študentský preukaz ( ak už máte )
    Pero
    Dokumenty:
    Zmluva o ubytovaní ( 2x vyplnení )
    Vnútorný poriadok
    Elektrické spotrebiče ( len v tom prípade, keď bude )

-Výmena miest:

Pri ubytovaní sa na internát, každý študent je povinný ubytovať sa na miesto určené prostredníctvom AIR.  Podať žiadosť o výmene izieb je možné po vzájomnej dohode s druhým ubytovaným v druhej polovici septembra. Iba po schválení, a po potrebnej administrácií žiadosti je možné sa presťahovať na nové miesto!

Ďalšie informácie

Prihlášky na internát

Požiadavku o umiestnení na internát, je možné vyplniť len cez prostredníctvo AIR. Vyššie ročníky budú informované poštovou formou alebo cez nástenku, dokým prvákov budeme informovať pomocou študijného oddelenia o prihlasovacích termínov. O vyhodnotení žiadostí a o rozdelení izieb budú informovaní v prostredníctve AIR.

Zaplatenie internátu

Na internát prijatí študenti, výhradne len bankovým prevodom môžu platiť. 
a) Mesačný poplatok (60€/mesiac) vopred na mesiac do posledného dňa predchádzajúceho mesiaca (do 31. augusta dvojmesačný poplatok (kaucia) a 1x mesačný poplatok za september), mesačný poplatok za máj a jún sa platí z kaucie
b) v prípade polročného platenia do dňa podpísania tejto zmluvy zaplatiť dvojmesačný poplatok (kaucia) a päťmesačný poplatok za obdobie od septembra 2019 do januára 2020 (vrátane), do 31. januára zaplatiť trojmesačný poplatok za obdobie od februára do júna 2020 (vrátane), posledné 2 mesiace sa platia z kaucie
 
ŠD Čajka: 
IBAN: SK25 8180 0000 0070 0029 4370
SWIFT: SPSRSKBA
VS: 6020AIS ID

Vysvetlivky: AIS ID = identifikačné číslo študenta automaticky pridelené akademickým informačným systémom UJS!
Doklad o zaplatení internátu študent musí predložiť pri zápise na internát. V tom prípade, keď študent nepredloží doklad, nemôže sa zapísať na internát.

Elektrické spotrebiče:

Na izbách povolené vlastné elektronické spotrebiče:
- chladnička
- notebook alebo PC
Používanie povolené elektronické spotrebiče sú bez poplatku

Ďalej uvedené zariadenia sú zakázané používať:

-elektrický ohrievač
-ponorné ohrievacie telesá
-sporák

Prístup k internetu:

V oblasti Univerzity prístup k internetu je zadarmo.


Komisia UJS pre ubytovanie

 

Predseda:
 
prof. RNDr. Tibor Kmeť, CSc. – prorektor UJS
 
Členovia:
 
Mgr. Attila Duba – riaditeľ ŠD
ThDr. Alfréd Somogyi, PhD. – prodekan RTF
Ing. Norbert Gyurián, PhD. – prodekan EF
PaedDr. Tamás Török, PhD. – prodekan PF
Ing. Eva Kováčová Kaczová – rektorát UJS
Krisztina Bódi – zástupca študentov RTF
Bc. Barnabás Szabó – zástupca študentov EF
Bc. Bence Leczo – zástupca študentov PF  


Kontakty

Mgr. Duba Attila – riaditeľ
Tel.: 035/3260732
E-mail: 

Gubien Ildikó – asistentka
Tel.: 035/3260699
E-mail:  

ŠD Čajka
Bratislavská cesta 2
945 01 Komárno
Tel.: 035/3260731


 

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.