Logo

Študentský domov

Milý uchádzač,
 
vítame Vás na stránke študentských domov Univerzity J. Selyeho! K Univerzite patrí jeden samostatný študentský domov. Študentský domov  Čajka sa nachádza na okraji Komárna, vedľa Pedagogickej fakulty ( Bratislavská cesta ).

Požiadavka o umiestnení – Prvý ročník

Milí prváci!

Nižšie Vám chceme ponúknuť stručný návod k požiadavke o umiestnení na študentskú ubytovňu. Požiadavku o umiestnení môžete uplatniť pri vyplnení „Elektronická návratka“ prostredníctvom AIS (Akademický Informačný Systém).
 
Plánovaný dátum o posudzovaní žiadostí: druhá polovica júla 2020.
Prijatí študenti o výsledkoch a o rozdelení izieb v študentských ubytovniach budú informovaní prostredníctvom AIS, a prostredníctvom pošty.
 
Termín zápisu na internát:
v prvej polovici septembra
 
Bezpodmienečne je potrebné priniesť si so sebou:
 
    Doklad o zaplatení internátu
    Študentský preukaz ( ak už máte )
    Pero
    Dokumenty:
    Zmluva o ubytovaní -  2x vyplnení (vytlačený z AIS)
    Vnútorný poriadok (vytlačený z AIS)
   
V tom prípade, keď prijatý študent do uvedeného dátumu nevie obsadiť svoje miesto, je povinný to oznámiť, a vypýtať si nový termín do 30.augusta 2020 na e-mailovej adrese v opačnom prípade, jeho prihlášku berieme za bezplatnú, a jeho miesto bude vydané.
 
-Výmena miest:
Pri ubytovaní sa na internát, každý študent je povinný ubytovať sa na miesto určené prostredníctvom AIS.  Podať žiadosť o výmene izieb je možné po vzájomnej dohode s druhým ubytovaným v druhej polovici septembra. Iba po schválení, a po potrebnej administrácií žiadosti je možné sa presťahovať na nové miesto!

Požiadavka o umiestnení – Vyššie ročníky

Vážení študenti!
 
Týmto Vás chceme informovať, že požiadavku o umiestnení na internát na akademický rok 2020/2021 môžete získať vyplnením žiadosti, ktorá je uvedená v Akademickom Informačnom Systéme – AIS.
 
DÔLEŽITÉ !!!
 
Je dôležité, venovať väčšiu pozornosť na vyplnenie bodovacieho systému.
Pre ročník Bc.3: Poslucháči, ktorí svoje štúdiá začínajú v akademickom roku 2020/2021 ako Mgr.1 roč., sú považovaný ako uchádzači prvého ročníka, a po prijatí potvrdenia na štúdium si môžu vyplniť požiadavku o umiestnení cez AIS.
Poslucháči, ktorí svoje štúdium začínajú znova na univerzite, žiadosť o ubytovanie podávajú LEN ako uchádzači prvého ročníka, nie ako študent vyššieho ročníka. Týmto sa zabráni duplicita v systéme.
Termín prihlasovania pre vyššie ročníky: 1.jún 2020 – 30.jún 2020
 
Plánovaný dátum o posudzovaní žiadostí: druhá polovica júla 2020.
Prijatí študenti o výsledkoch a o rozdelení izieb v študentskom domove budú informovaní prostredníctvom AIs, a v e-maily.
 
Termín zápisu na internát:
v prvej polovici septembra
 
V tom prípade, keď prijatý študent do uvedeného dátumu nevie obsadiť svoje miesto, je povinný to oznámiť, a vypýtať si nový termín do 30.augusta 2020 na e-mailovej adrese , v opačnom prípade, jeho prihlášku berieme za bezplatnú, a jeho miesto bude vydané.
 
Bezpodmienečne je potrebné priniesť si so sebou:
 
    Doklad o zaplatení internátu
    Študentský preukaz ( ak už máte )
    Pero
    Dokumenty:
    Zmluva o ubytovaní -  2x vyplnení (vytlačený z AIS)
    Vnútorný poriadok (vytlačený z AIS)
 
-Výmena miest:
 
Pri ubytovaní sa na internát, každý študent je povinný ubytovať sa na miesto určené prostredníctvom AIR.  Podať žiadosť o výmene izieb je možné po vzájomnej dohode s druhým ubytovaným v druhej polovici septembra. Iba po schválení, a po potrebnej administrácií žiadosti je možné sa presťahovať na nové miesto!

Ďalšie informácie

Prihlášky na internát
 
Požiadavku o umiestnení na internát, je možné vyplniť len cez prostredníctvo AIS (Akademický Informačný Systém). Vyššie ročníky budú informované elektronickou formou alebo cez nástenku, dokým prvákov budeme informovať pomocou študijného oddelenia o prihlasovacích termínov. O vyhodnotení žiadostí a o rozdelení izieb budú informovaní v prostredníctve AIS.
 
Zaplatenie internátu
 
Na internát prijatí študenti, výhradne len bankovým prevodom môžu platiť. 
a) Mesačný poplatok (60€/mesiac) vopred na mesiac do posledného dňa predchádzajúceho mesiaca (do 31. augusta dvojmesačný poplatok (kaucia) a 1x mesačný poplatok za september), mesačný poplatok za máj a jún sa platí z kaucie
b) v prípade polročného platenia do dňa podpísania tejto zmluvy zaplatiť dvojmesačný poplatok (kaucia) a päťmesačný poplatok za obdobie od septembra 2020 do januára 2021 (vrátane), do 31. januára zaplatiť trojmesačný poplatok za obdobie od februára do júna 2021 (vrátane), posledné 2 mesiace sa platia z kaucie
 
ŠD Čajka: 
IBAN: SK25 8180 0000 0070 0029 4370
SWIFT: SPSRSKBA
VS: 6020AIS ID (napr.: 6020 123456)
Vysvetlivky: AIS ID = identifikačné 6 miestne číslo študenta automaticky pridelené akademickým informačným systémom UJS!
Doklad o zaplatení internátu študent musí predložiť pri zápise na internát. V tom prípade, keď študent nepredloží doklad, nemôže sa zapísať na internát.
 
Elektrické spotrebiče:
 
Na izbách povolené vlastné elektronické spotrebiče:
- chladnička
- notebook alebo PC
Používanie povolené elektronické spotrebiče sú bez poplatku
 
Ďalej uvedené zariadenia sú zakázané používať:
 
-elektrický ohrievač
-ponorné ohrievacie telesá
-sporák
 
Prístup k internetu:
 
V oblasti Univerzity prístup k internetu je zadarmo.

Komisia UJS pre ubytovanie

Predseda:
Dr. habil. Ing. Renáta Machová, PhD. – prorektorka UJS
 
Členovia:
Mgr. Attila Duba – riaditeľ ŠD
Mgr. Attila Lévai, PhD. – prodekan RTF
PhDr. Enikő Kahler Korcsmáros, PhD. – prodekanka FEI
PaedDr. Tamás Török, PhD. – prodekan PF
Ing. Eva Kováčová Kaczová – rektorát UJS
Enikő Hornyáková – zástupca študentov RTF
Bc. Tilla Izsák – zástupca študentov FEI
Virág Szalóki – zástupca študentov PF 
 

Kontakty

 

Mgr. Duba Attila – riaditeľ
Tel.: 035/3260732
E-mail:
 
Gubien Ildikó – asistentka
Tel.: 035/3260699
E-mail:  
 
ŠD Čajka - vrátnica
Bratislavská cesta 2
945 01 Komárno
Tel.: 035/3260731

Tlačivá a dokumenty

- Zmluva o ubytovaní
- Zaplatenie poplatku za internát
- Vnútorný poriadok - Čajka
- Žiadosť o výmene izieb
- Domový a ubytovací poriadok študentských domovov UJS
Dodatok č.1 k Domovému a ubytovaciemu poriadku ŠD UJS
- Cenník ubytovacích služieb

Galéria

Čajka

 

Univerzita J. Selyeho - Selye János Egyetem - J. Selye University

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.