Hlavné menu UJS

KOMPLEXNÁ AKREDITÁCIA UNIVERZITY J. SELYEHO

Dňa 2. júna 2016 bol doručený list ministra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Petra Plavčana o komplexnej akreditácii Univerzity J. Selyeho (ďalej len „UJS”). Vyjadrenie ministra nadväzuje na rozhodnutia zo zasadnutia Akreditačnej komisie zo dňa 7. apríla 2016, kde sa uvedený poradný orgán Vlády SR zaoberal s hodnotením materiálov komplexnej akreditácie UJS. V tomto komplexnom hodnotení, ktorým sa posudzovala šesťročná (2009-2014) činnosť našej univerzity, v zmysle kritérií pre začlenenie medzi univerzitné vysoké školy bolo potrebné vyhovieť nasledujúcim 3 komplexným kritériám:
KZU-1 - vysoká škola dosahuje v najmenej 60% hodnotených oblastiach výskumu, v ktorých má v hodnotenom období absolventa študijného programu druhého a/alebo tretieho stupňa, po jednotlivých súčastiach vysokej školy celkové hodnotenia výskumu hodnotu najmenej B, t.j. aspoň 2,75. UJS v rámci komplexnej akreditácie získala nasledovné hodnotenie: Ekonomická fakulta (EF) oblasť výskumu ekonómia a manažment B- (2,70), Reformovaná teologická fakulta (RTF) oblasť humanitných vied A- (3,55), Pedagogická fakulta (PF) v oblasti pedagogických vied B (3,00) a v oblasti humanitných vied taktiež hodnotenie B (3,00). Vzhľadom na to, že UJS z hodnotených 4 oblastí výskumu získala v troch oblastiach minimálne hodnotenie B, splnila kritérium KZU-1 na 75%.
KZU-2 - vysoká škola dosahuje v najmenej 60% hodnotených oblastiach výskumu, v ktorých mala v hodnotenom období akreditovaný študijný program tretieho stupňa, po jednotlivých súčastiach vysokej školy hodnotenie atribútu výstupu študentov doktorandských študijných programov najmenej C+, t.j. hodnotenie 2,25. V rámci dvoch hodnotených oblastí výskumu  oblasť humanitných vied na RTF získala hodnotenie B (2,95) a  oblasť humanitných vied na PF získala rovnako hodnotenie B (2,50), tzn., že kritérium KZU-2 splnila UJS na 100%.
KZU-3 - vysoká škola má k 31. októbru posledného roka hodnoteného obdobia študentov doktorandského štúdia v najmenej 60 % oblastí výskumu, v ktorých má k uvedenému dátumu akreditovaný študijný program prvého alebo druhého stupňa. V čase predkladania materiálov komplexnej akreditácie UJS mala 5 takýchto oblastí výskumu: informatické vedy, ekonómia a manažment na EF, humanitné vedy na RTF, pedagogické vedy a humanitné vedy na PF. Vo februári 2015 UJS uskutočňovala doktorandské štúdium iba v dvoch oblastiach výskumu a preto kritérium KZU-3 v čase predloženia akreditačných materiálov splnila iba na 40%, t. j. uvedenej podmienke nevyhovela. Akreditačná komisia však v procese komplexnej akreditácie popri už existujúcich doktorandských študijných programoch poskytla právo na uskutočnenie ďalšieho doktorandského študijného programu, čím UJS dokáže vyhovieť aj tomuto kritériu. 

Akreditácia študijných programov:
UJS požiadala o akreditáciu celkom 34 rôznych študijných programov bez rozlíšenia formy štúdia.* Po posúdení žiadosti o akreditáciu UJS dostala právo na uskutočnenie a ponúka pre záujemcov možnosť štúdia 32 študijných programov (15 bakalárskych, 13 magisterských, 1 spájajúci prvý a druhý stupeň a 3 doktorandské). Akreditácia všetkých už existujúcich študijných programov bola úspešná a univerzita navyše získala aj možnosť uskutočňovania dvoch ďalších študijných programov: Misiológia, diakonia a sociálna starostlivosť na magisterskom stupni štúdia a Ekonómia a manažment podniku na doktorandskom stupni štúdia. Z uvedeného vyplýva, že záujemcovia o doktorandské štúdium budú mať možnosť zapojiť sa doňho popri dvoch existujúcich študijných programoch (PF – Maďarský jazyk a literatúra a RTF – Teológia) aj na našej EF (Ekonómia a manažment podniku). 

Zhrnutie:
Z hodnotiacej správy Akreditačnej komisie vyplýva, že UJS v čase predloženia materiálov z kritérií začlenenia vysokej školy medzi univerzitné vysoké školy splnila KZU-1 a KZU-2, požiadavku KZU-3 však nie. Na základe uvedených Akreditačná komisia navrhla ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR začleniť UJS medzi vysoké školy nezačlenené medzi univerzitné ani medzi odborné vysoké školy. V zmysle platnej legislatívy univerzita s cieľom dosiahnuť kritérium KZU-3 bude mať rok na to, aby prijala opatrenia na odstránenie nedostatku. Úspešnou akreditáciou študijných programov však UJS už získala právo realizovať tri doktorandské študijné programy, čím splnila i podmienku KZU-3. Po prevzatí rozhodnutia ministra školstva o získaní práva uskutočňovať študijné programy UJS predloží ministrovi vyjadrenie o splnení kritéria KZU-3. Potom už nebudú pred našou univerzitou žiadne prekážky pred jej začlenením medzi univerzitné vysoké školy, čo prinesie značný pokrok v jej statuse, posudzovaní i rešpektovaní. V komplexnej akreditácii v roku 2008 UJS nedokázala splniť kritériá pre jej začlenenie medzi univerzitné vysoké školy, avšak výsledky dosiahnuté počas poslednej akreditácie (r. 2015) dokazujú výrazný rozvoj a pokrok našej ustanovizne, ako i skutočnosť, že naše miesto medzi univerzitnými vysokoškolskými inštitúciami je opodstatnené.

 

* bez rozoznania denného a externého štúdia

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.

  
spam vedelem