Hlavné menu UJS

Zabezpečovanie kvality

Členstvo v Rade pre zabezpečovanie kvality Univerzity J. Selyeho (okrem prorektorov) prerokúva a schvaľuje Vedecká rada Univerzity J. Selyeho na základe návrhu rektora. Členov Rady pre zabezpečovanie kvality Univerzity J. Selyeho vymenoval rektor univerzity s účinnosťou od 13. júla 2021. Funkčné obdobie členov Rady pre zabezpečovanie kvality UJS je štvorročné, v prípade študentov dvojročné.

Predseda:

 • Dr. habil. PaedDr. Melinda Nagy, PhD. 

Členovia:

 • Dr. habil. Ing. Renáta Machová, PhD.
 • doc. RNDr. József Bukor, PhD.
 • prof. RNDr. János Tóth, PhD.
 • prof. PaedDr. Štefan Porubský, PhD.
 • prof. ThDr. Juraj Bándy
 • prof. RNDr. Michal Fečkan, DrSc.
 • Ing. Zoltán Šeben, PhD.
 • Dr. habil. PaedDr. Árpád Popély, PhD.
 • Mgr. Zsolt Görözdi, PhD.
 • Mgr. Szilárd Sziget
 • ThDr. Zoltán Erdélyi
 • Mgr. Judit Károlyi Szikonya

Podávanie podnetov na kontinuálne zlepšovanie vnútorného systému kvality UJS

Jeden zo základných princípov udržateľnosti vnútorného systému kvality univerzity je princíp neustáleho zlepšovania kvality. Tento princíp vychádza z identifikácie potrieb a očakávaní študentov, zamestnancov a ďalších zainteresovaných strán. Vo všetkých procesoch vzdelávania, tvorivej činnosti a služieb sa univerzita snaží neustále zlepšovať všetky aspekty týchto činností.

Kontakt na podávanie podnetov:

Podanými podnetmi sa zaoberajú orgány zabezpečovania kvality podľa článku 4 smernice č. 5/2021 o procesoch vnútorného systému kvality UJS. V prípade ich akceptácie sa príjme adekvátne opatrenia na zlepšenie kvality. O výsledku akceptácie dobrého nápadu, v prípade identifikovateľnosti e-mailovej adresy, bude podávateľ informovaný.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.