Hlavné menu UJS

Zabezpečovanie kvality

Členstvo v Rade pre zabezpečovanie kvality Univerzity J. Selyeho (okrem prorektorov) prerokúva a schvaľuje Vedecká rada Univerzity J. Selyeho na základe návrhu rektora. Členov Rady pre zabezpečovanie kvality Univerzity J. Selyeho vymenoval rektor univerzity s účinnosťou od 13. júla 2021. Funkčné obdobie členov Rady pre zabezpečovanie kvality UJS je štvorročné, v prípade študentov dvojročné.

Predseda:

 • Dr. habil. PaedDr. Melinda Nagy, PhD. 

Členovia:

 • Dr. habil. Ing. Renáta Machová, PhD. - zástupca vedenia univerzity
 • doc. RNDr. József Bukor, PhD. - zástupca vedenia univerzity
 • prof. RNDr. János Tóth, PhD. - zástupca vedenia univerzity
 • prof. PaedDr. Štefan Porubský, PhD. - externý posudzovateľ
 • prof. ThDr. Juraj Bándy - externý posudzovateľ
 • prof. RNDr. Michal Fečkan, DrSc. - externý posudzovateľ
 • Ing. Zoltán Šeben, PhD. - zástupca FEI UJS
 • Dr. habil. Mgr. Árpád Popély, PhD. - zástupca PF UJS
 • Mgr. Zsolt Görözdi, PhD. - zástupca RTF UJS
 • Mgr. Szilárd Szigeti - zástupca študentskej časti univerzity
 • ThDr. Zoltán Erdélyi - zástupca študentskej časti univerzity
 • Mgr. Judit Károlyi Szikonya - zástupca zamestnávateľov

 

1. Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity J. Selyeho
2. Štatút Rady pre zabezpečovanie kvality Univerzity J. Selyeho
3. Smernica o procesoch vnútorného systému kvality UJS a Dodatok č. 1 k Smernici o procesoch vnútorného systému kvality UJS
4. Smernica rektora č. 4/2021 o archivovaní dokumentov preukazujúcich plnenie výstupov vzdelávania Odkaz na AIS
5. Príkaz rektora č. 16/2021 Metodický pokyn na tvorbu, zosúladenie a úpravu študijných programov na Univerzite J. Selyeho  a Dodatok č. 1 k Príkazu rektora č. 16/2021 Metodický pokyn na tvorbu, zosúladenie a úpravu študijných programov na Univerzite J. Selyeho Odkaz na AIS
6. Smernica rektora č. 5/2021 o pôsobnosti zodpovedných osôb študijných programov, habilitačného a inauguračného konania a ostatných učiteľov na UJS  Odkaz na AIS
7. Rokovací poriadok Rady pre zabezpečovanie kvality na UJS  Odkaz na AIS
8.  Smernica rektora č. 5/2022 o rozvrhovaní pracovnej záťaže akademických zamestnancov a stratégia ich odmeňovania na UJS Odkaz na AIS
9.  Smernica rektora č. 7/2022 o pravidelnom monitorovaní procesu vyučovania a predmetov formou hospitácií na Univerzite J. Selyeho Odkaz na AIS
 

Systém zabezpečovania kvality - Fakulta ekonómie a informatiky
Systém zabezpečovania kvality - Pedagogická fakulta
Systém zabezpečovania kvality - Reformovaná teologická fakulta
Systém zabezpečovania kvality - Univerzitná knižnica
Systém zabezpečovania kvality - Študentské domovy
Systém zabezpečovania kvality - Centrum informačných služieb

 

Podávanie podnetov na kontinuálne zlepšovanie vnútorného systému kvality UJS

Jeden zo základných princípov udržateľnosti vnútorného systému kvality univerzity je princíp neustáleho zlepšovania kvality. Tento princíp vychádza z identifikácie potrieb a očakávaní študentov, zamestnancov a ďalších zainteresovaných strán. Vo všetkých procesoch vzdelávania, tvorivej činnosti a služieb sa univerzita snaží neustále zlepšovať všetky aspekty týchto činností.

Kontakt na podávanie podnetov: 

Podanými podnetmi sa zaoberajú orgány zabezpečovania kvality podľa článku 4 smernice o procesoch vnútorného systému kvality UJS. V prípade ich akceptácie sa prijmú adekvátne opatrenia na zlepšenie kvality. O výsledku akceptácie dobrého nápadu, v prípade identifikovateľnosti e-mailovej adresy, bude podávateľ informovaný.

 

AKADEMICKÁ ŠTVRŤHODINKA - CELOSLOVENSKÝ PRIESKUM SPOKOJNOSTI ŠTUDENTOV 

Cieľom celoslovenského prieskumu spokojnosti študentov Akademická štvrťhodinka je zmapovať pohľady vysokoškolákov na I. a II. stupni štúdia/v spojenom štúdiu na výučbu a podmienky na ich škole. Vďaka dotazníku získala Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo spätnú väzbu, ako zlepšiť výučbu a podmienky štúdia na našej škole.   

Termín na vyplnenie dotazníka bol do 30. mája 2021. 

Výsledky prieskumu Akademická štvrťhodinka sú dostupné tu

Viac informácií o prieskume spokojnosti študentov nájdete na prieskum.saavs.sk.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.

  
spam vedelem