Project team      

Workshop series    

Materials

Contact

Lesson Plan Database

 

 

 

KEGA project no. 006UJS-4/2019 at the J. Selye University, Faculty of Education

Improving creativity and teaching English as a foreign language creatively at primary and secondary schools

The main objective of the project is to reflect on the latest challenges, trends and means of teaching English as a foreign language at elementary and secondary schools and to actively respond to current practice requirements. The aim is to create new models of English language teaching based on the principle of creativity development and non-authoritarian teaching of foreign languages and to offer a developed model for teachers of primary and secondary schools. The project focuses on three main areas. The first is the organization of workshops and meetings for English teachers of elementary and secondary schools presenting the latest approaches and specific methods and techniques of English language teaching, such as the application of drama techniques in foreign language teaching. The second major part of the project is the development of methodical guidebooks to creative English teaching as a foreign language for primary and secondary school teachers. The third major area and major project goal is to create a dynamically expandable interactive software, an electronic database of specific lessons with the ability to search by keywords, topics, and teaching methods. The database will be made available primarily for English language teachers at primary and secondary schools, but also for the wider public.

 

     
 

Číslo KEGA projektu: 006UJS-4/2019, Pedagogická fakulta, Univerzita J. Selyeho, Komárno

Rozvoj kreativity a kreatívna výučba anglického jazyka na základných a stredných školách

Hlavným cieľom projektu je reflektovať na najnovšie výzvy, trendy a prostriedky vyučovania anglického jazyka ako cudzí jazyk na základných a stredných školách a aktívne reagovať na aktuálne požiadavky praxe. Cieľom je vytvoriť nové modely vyučovania anglického jazyka na základe princípu rozvoja kreativity a neautoritatívnej výučby cudzích jazykov a sprístupniť vypracovaný model pre pedagógov základných a stredných škôl. Projekt je zameraný na tri hlavné oblasti. Prvou je organizovanie workshopov a stretnutí pre učiteľov anglického jazyka základných a stredných škôl, na ktorých sa prezentujú najnovšie prístupy a konkrétne metódy a techniky vyučovania anglického jazyka, ako napríklad uplatnenie dramatopedagogiky vo výučbe cudzích jazykov. Druhou hlavnou časťou projektu je vypracovanie metodickej príručky kreatívneho vyučovania anglického jazyka ako cudzí jazyk pre učiteľov základných a stredných škôl. Treťou hlavnou oblasťou a veľkým zámerom projektu je vytvorenie dynamicky rozširovateľného interaktívneho softvéru, elektronickej databázy konkrétnych vyučovacích hodín s možnosťou vyhľadávania podľa kľúčových slov, témy a vyučovacej metódy. Databáza bude sprístupnená predovšetkým pre učiteľov anglického jazyka na základných a stredných školách ale aj pre širšiu verejnosť.