nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo

Univerzita J. Selyeho v znamení promócií

Univerzita J. Selyeho v znamení promócií

V mesiacoch jún a júl sa Univerzita J. Selyeho opäť stala dejiskom radostných a slávnostných udalostí ─ práve v tomto období sa konali promócie. Vďaka...

Čestné akademické občianstvo pre rektora Univerzity J. Selyeho

Čestné akademické občianstvo pre rektora Univerzity J. Selyeho

Vysoká škola Károlya Eszterházyho v meste Eger udelila rektorovi Univerzity J. Selyeho, doc. RNDr. Jánosovi Tóthovi čestné akademické občianstvo. Významné ocenenie prevzal pán rektor z rúk pána...

VYHLÁSENIE VOLIEB AKADEMICKÉHO SENÁTU UJS

VYHLÁSENIE VOLIEB AKADEMICKÉHO SENÁTU UJS

Akademický senát Univerzity J. Selyeho v zmysle článku 1. Zásad volieb do Akademického senátu UJS vyhlasuje voľby Akademického senátu Univerzity J. Selyeho na funk čné...

CENA KNIEŽAŤA ARPÁDA PRE UNIVERZITU J. SELYEHO

CENA KNIEŽAŤA ARPÁDA PRE UNIVERZITU J. SELYEHO

Univerzita J. Selyeho bola ocenená Cenou kniežaťa Arpáda na slávnostnom akte udeľovania cien nadácie „A Magyar Művészetért Díjrendszer“ dňa 4. júna 2016 v Budapešti. Významné ocenenie odovzdal...

Prednáška profesora medicíny Dr. Sándora Szabóa

Prednáška profesora medicíny Dr. Sándora Szabóa

Pred 80 rokmi, v roku 1936 vyšiel vo vedeckom časopise Nature vedecký článok Hansa Selyeho s názvom Syndróm vyvolaný škodlivými činiteľmi, a pred 60 rokmi...

Medzinárodná vedecká konferencia Univerzity J. Selyeho – 2016

Medzinárodná vedecká konferencia Univerzity J. Selyeho – 2016

Medzinárodná vedecká konferencia Univerzity J. Selyeho – 2016 „Súčasné aspekty vedy a vzdelávania“ Konferencia sa bude konať v dňoch  13.–14. septembra 2016 v Konferenčnom centre UJS (Hradná 2, 945...

Návšteva Tibora Navracsicsa a Pála Csákyho na pôde Univerzity J. Selyeho

Návšteva Tibora Navracsicsa a Pála Csákyho na pôde Univerzity J. Selyeho

Veľký záujem sprevádzal prednášku Tibora Navracsicsa, eurokomisára Európskej komisie pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport a Pála Csákyho, poslanca Európskeho parlamentu Slovenskej republiky. Politici na pôdu...

Modernizácia a skvalitnenie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja UJS v obl…

Modernizácia a skvalitnenie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja UJS v oblasti nanotechnológie a inteligentného priestoru

Na Univerzite J. Selyeho, sa realizuje projekt VaV v rámci výzvy OPVaV - 2015/1.1/03 - SORO Cieľom hlavnej aktivity projektu je modernizácia technickej infraštruktúry na...

Otvorenie akademického roka 2015/2016 na Univerzite J. Selyeho

Otvorenie akademického roka 2015/2016 na Univerzite J. Selyeho

Otvorenie akademického roka 2015/2016 na Univerzite J. Selyeho „Univerzita J. Selyeho ukončila rušný jubilejný rok.” – konštatoval na úvod svojho prejavu rektor univerzity, doc. RNDr. János...

VII. Medzinárodná vedecká konferencia UJS

VII. Medzinárodná vedecká konferencia UJS

Inovácia a kreativita v oblasti vzdelávania a vedy – je názov konferencie, ktorú usporiadala Univerzita J. Selyeho.  Pri tejto príležitosti sa v Komárne zišli profesori a vedeckí pracovníci zo Slovenska i zo...

Informácie o komplexnej akreditácii Univerzity J. Selyeho

Informácie o komplexnej akreditácii Univerzity J. Selyeho

Vedenie Univerzity J. Selyeho vzhľadom na zvýšený záujem médií týmto informuje mediálnych pracovníkov, že komplexná akreditácia Univerzity J. Selyeho Akreditačnou komisiou SR ešte nebola ukončená...

V znamení vzájomnej spolupráce a dôvery

V znamení vzájomnej spolupráce a dôvery

Univerzita má otvorené brány pred športovými družstvami v Komárne. Rektor Univerzity J. Selyeho doc. RNDr. Tóth János, PhD, a Ing. Ladislav Ferencz, manažér Volejbalového klubu...

Školné 2016 -2017

Školné 2016 -2017

Školné a poplatky spojené so štúdiom na Univerzite J. Selyeho na akademický rok 2016/2017 Ročné školné pre študentov v externej forme štúdia: Prvý stupeň, spojený prvý a druhý...