ujs logo ujs logo ujs logoujs logo

Hlavné menu UJS

Posilňovanie partnerstiev v oblasti vzdelávania v kontexte cezhraničnej spolupráce

UJS sa stalo úspešným prijímateľom z Fondu malých projektov Programu Interreg Maďarsko –Slovensko prostredníctvom projektu EduCoop, ktorého cieľom je posilnenie cezhraničnej spolupráce prostredníctvom siedmich aktivít (8 podujatí)...

Vedecká spolupráca medzi UJS a Istanbul Medeniyet Üniversitesi z Turecka

Delegácia UJS navštívila Istanbul Medeniyet Üniversitesi (IMU) v Turecku v rámci projektu strategického partnerstva ERASMUS+ KA220-HED - Cooperation Partnerships 2022-2-HU01-KA220-HED-000094859 - ETDTFA – Education and...

Vyhlásenie volieb kandidáta na obsadenie funkcie rektora Univerzity J. Selyeho

Akademický senát Univerzity J. Selyeho (ďalej len „AS UJS“) vypisuje voľby kandidáta na funkciu rektora UJS podľa vnútorného predpisu UJS Zásady voľby kandidáta na...

Oznámenie o vyhlásení riadnych volieb do Akademického senátu Univerzity J. Selyeho

Akademický senát Univerzity J. Selyeho (ďalej len „AS UJS“) vypisuje riadne voľby do AS UJS podľa Štatútu UJS (Čl. 7) a podľa vnútorného predpisu...

3. majstrovský titul volejbalového družstva VK Spartak Rieker UJS Komárno

Volejbalisti VK Spartak Rieker UJS Komárno dňa 29. apríla 2024 tretíkrát vybojovali majstrovský titul v extralige mužov. Volejbalovému družstvu gratulujeme k vynikajúcemu výsledku a ďakujeme...

Cena Zväzu maďarských pedagógov Slovenska pre Univerzitu J. Selyeho

Dňa 27. apríla 2024 sa v Rožňave konal XXIX. ročník celoštátneho stretnutia maďarských pedagógov na Slovensku. Na podujatí Celoštátne predsedníctvo Zväzu maďarských pedagógov na...

Univerzitné kolo ŠVOČ

Dňa 24. apríla 2024 sa uskutočnilo univerzitné kolo Študentskej vedeckej odbornej činnosti (ŠVOČ) na UJS. Podujatie bolo realizované za účasti 42 súťažiacich, uskutočnených bolo 40...

XIX. Komárňanské univerzitné dni - 22.-25. apríla 2024

XIX. Komárňanské univerzitné dni sa konajú 22.-25. apríla 2024. Organizátori očakávajú záujemcov bohatým programom.

Fórum o stave odborného vzdelávania v maďarskom jazyku na Slovensku

Univerzita J. Selyeho zorganizovala dňa 19. apríla 2024 fórum o odbornom vzdelávaní v jazyku maďarskom na Slovensku. Na konzultácii sa zúčastnili Dr. Balázs Hankó...

Ocenenia ŠVOČ (OTDT)

Na zasadnutí Národnej rady ŠVOČ (OTDT) predsedníctvo organizácie na základe vynikajúcej organizačnej práce počas 36. ročníka Sekcie ekonomických vied ŠVOČ (OTDK) udelilo cenu pre...

Štátne vyznamenie Maďarska pre Lászlóa Ďurdíka a Lászlóa Szarku

Pri príležitosti štátneho sviatku Maďarska si 19. marca 2024 na Veľvyslanectve Maďarska v Bratislave prevzali vysokoškolskí učitelia Univerzity J. Selyeho, László Ďurdík a László...

Spomienková konferencia UJS – 21. februára 2024

Dňa 23. októbra 2003 Národná rada SR prijala zákon o zriadení Univerzity J. Selyeho v Komárne, prvej samostatnej vysokej školy na Slovensku, ktorej vyučovacím...

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ NA UNIVERZITE J. SELYEHO

Univerzita J. Selyeho zorganizovala dňa 14. februára 2024 Deň otvorených dverí, na ktorom privítala uchádzačov o štúdium, rodičov a partnerské inštitúcie. Podujatie otvoril rektor György...

Úspešná akreditácia vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na Univerzite J. Selyeho

Výkonná rada Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (“agentúra”) dňa 8. februára 2024 rozhodla, že vnútorný system Univerzity J. Selyeho (“vnútorný systém”) a jeho...

Pracovné rokovanie Asociácie dekanov pedagogických fakúlt ČR a SR

V dňoch 31. 01. 2024 – 02. 02. 2024 sa na akademickej pôde Univerzity J. Selyeho konalo zasadnutie Asociácie dekanov pedagogických fakúlt ČR a SR. Zasadnutia...

Štátne vyznamenie pre Lászlóa Szarku

Slávnostný ceremoniál udeľovania štátnych vyznamenaní sa uskutočnil v nedeľu 14. januára 2024 večer v budove Slovenskej filharmónie v Bratislave. Významné osobnosti z rôznych oblastí spoločenského života si...

Výzva na podávanie grantových projektov UJS

Rektor UJS v súlade so Smernicou rektora č. 6/2023 o zásadách udeľovania grantov pre mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov na Univerzite J. Selyeho vyhlasuje výzvu na...

Slávnostné odovzdanie diplomov Programu excelentného štipendia Pallas Athéné

Dňa 15. decembra 2023 sa v aule Konferenčného centra UJS uskutočnilo slávnostné odovzdanie diplomov Programu excelentného štipendia Pallas Athéné pre úspešných uchádzačov Fakulty ekonómie...

ÚSPECH NAŠICH ŠTUDENTOV NA 18. SVOČ PRE ŠTUDENTOV MAĎARSKEJ NÁRODNOSTI ŽIJÚCICH NA SLOVENSKU

Celoštátna vedecká konferencia študentov (ŠVOČ ─ FTDK) je najvýznamnejšou súťažou v oblasti študentskej vedeckej a odbornej činnosti študentov maďarskej národnosti žijúcich na Slovensku. Súťaž je otvorená pre študentov maďarskej...

Prorektorka Renáta Hajabáč Machová bola ocenená cenou "Master Teacher Gold Medal"

Dňa 24. novembra 2023 sa vo veľkej sále Hudobnej akadémie v Budapešti uskutočnilo slávnostné odovzdávanie cien Národnej rady ŠVOČ v Maďarsku. Za významnú prácu...

Prednáška rektora univerzity Semmelweis Egyetem na UJS

Univerzita J. Selyeho privítala dňa 24. novembra 2023 vzácneho hosťa, profesora Dr. Bélu Merkelyho, rektora univerzity Semmelweis Egyetem v Budapešti, ktorý predniesol prednášku na...

TÝŽDEŇ VEDY A TECHNIKY NA UJS

Do Týždňa vedy a techniky na Slovensku, organizovaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a...

Vymenovanie dekanky Pedagogickej fakulty

Na základe výsledkov volieb kandidáta na dekana Pedagogickej fakulty UJS, v súlade s § 22 ods. 2 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení...

Pred 20. rokmi rozhodla Národná rada SR o zriadení Univerzity J. Selyeho

O zriadení UJS s tromi fakultami (Reformovaná teologická fakulta, Pedagogická fakulta a Ekonomická fakulta) rozhodla Národná rada SR pred 20. rokmi dňa 23. októbra...

Slávnostné odovzdanie diplomov na Reformovanej teologickej fakulte

Slávnostné promócie na Reformovanej teologickej fakulte sa uskutočnili dňa 24. septembra 2023. Na slávnostnom podujatí realizovanom v kostole Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku v Komárne mohli prevziať diplom ...

XV. Medzinárodná vedecká konferencia Univerzity J. Selyeho 2023

Tradične usporiadaná konferencia sa konala tento rok v jedenástich sekciách s účasťou viac ako stodvadsiatich záujemcov pod záštitou rektora univerzity v dňoch 13-14. septembra 2023. Tohtoročné...

Plenárna prednáška prorektora univerzity Semmelweis Egyetem na XV. Medzinárodnej vedeckej konferencii UJS

V dňoch 13.-14. septembra 2023 sa koná XV. Medzinárodná vedecká konferencia UJS  pod záštitou rektora. Program konferencie je dostupný na adrese 

Slávnostné otvorenie akademického roka na UJS

Dňa 8. septembra 2023 sa na Univerzite J. Selyeho uskutočnilo slávnostné otvorenie akademického roka 2023/2024. Na slávnosti sa okrem akademických hostí zúčastnili aj významní...

Slávnostné odovzdanie diplomov na Fakulte ekonómie a informatiky

Na Fakulte ekonómie a informatiky sa slávnostné odovzdanie diplomov konalo v dňoch 10. a 11. júla v aule Konferenčného centra univerzity. Štúdium úspešne ukončilo...

Slávnostné odovzdanie diplomov na PF UJS

Na Pedagogickej fakulte Univerzity J. Selyeho sa slávnostné odovzdanie diplomov konalo v dňoch 13. a 14. júla 2023 v aule Konferenčného centra UJS. Na PF UJS...

Vyhlásenie volieb kandidáta na obsadenie funkcie dekana Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho

Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho (ďalej len „AS PF UJS“) vypisuje voľby kandidáta na funkciu dekana PF UJS podľa Čl. 37c, bod...

Memorandum o spolupráci medzi UJS a UPN

Ústav pamäti národa a Univerzita J. Selyeho podpísali dňa 2. 6. 2023 dohodu o vzájomnej spolupráci. Obsahom spolupráce je vedecké bádanie nedávnej minulosti a...

Maďarsko-slovenské rektorské fórum v Budapešti

V dňoch 25. – 26. mája 2023 sa v Budapešti uskutočnilo II. Maďarsko-slovenské rektorské fórum. Stretnutie sa konalo na pozvanie maďarských partnerov s cieľom...

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ DOPLŇUJÚCICH VOLIEB

Akademický senát Univerzity J. Selyeho vyhlasuje DOPLŇUJÚCE Voľby NA členstvo v ZAMESTNANECKEJ časti Akademického senátu UJS (1 miesto za zamestnaneckú časť Pedagogickej fakulty)

Jubilejný koncert akademického speváckeho zboru Cantus Iuventus

Dňa 24. mája 2023 sa konal slávnostný jubilejný koncert Ženského speváckeho zboru Univerzity J. Selyeho Cantus Iuventus v sále Dôstojníckeho pavilónu pri príležitosti 10...

POZVÁNKA 29. 05. 2023

Vážený(á) člen(ka) AS UJS, pozývam Vás na najbližšie zasadnutie AS UJS. Zasadnutie sa uskutoční dňa 29. mája 2023 o 13:00 hod. v zasadacej miestnosti Rektorátu UJS v Komárne...

Návšteva veľvyslanca USA na UJS

V rámci návštevy mesta Komárna dňa 10. mája 2023 zavítal na našu univerzitu Gautam Rana, veľvyslanec Spojených štátov amerických na Slovensku.  Po stretnutí s vedením UJS...

36. ročník Sekcie ekonomických vied ŠVOČ

V dňoch 19.-22. apríla 2023 sa na UJS konal 36. ročník Sekcie ekonomických vied ŠVOČ. Do rozsiahleho podujatia bolo prihlásených 602 súťažných prác, z ktorých...

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ DOPLŇUJÚCICH VOLIEB

Akademický senát Univerzity J. Selyeho vyhlasuje DOPLŇUJÚCE Voľby NA členstvo v ZAMESTNANECKEJ časti Akademického senátu UJS stiahnúť dokument  

Ocenenie pedagógov UJS

Dňa 15. apríla 2023 v rámci 28. Celoštátneho stretnutia maďarských pedagógov na Slovensku boli odovzdané ceny Zväzu maďarských pedagógov na Slovensku (SZMPSZ). Cena maďarského...

Správna rada UJS v plnom zložení

Po januárovom ustanovujúcom zasadnutí sa Správna rada UJS zišla dňa 12. apríla na svojom druhom riadnom zasadnutí v roku 2023. Na rokovaní členovia zvolili...

Univerzitné kolo ŠVOČ

Dňa 12. apríla 2023 sa uskutočnilo univerzitné kolo Študentskej vedeckej odbornej činnosti (ŠVOČ) na UJS. Podujatie bolo realizované za účasti 29 súťažiacich, uskutočnených bolo 27...

Úspešné projekty v tvorbe online študijných materiálov

Dňa 31. marca 2023 sa na Óbuda University uskutočnilo slávnostné odovzdanie poverení pre úspešných uchádzačov o online rozvoj učebných materiálov K-MOOC. Spomedzi 27 víťazných...

Sympózium na Katedre maďarského jazyka a literatúry

Na Pedagogickej fakulte UJS sa koná medzinárodné vedecké sympózium, ktoré organizuje výskumná skupina pri Katedre maďarského jazyka a literatúry. Na podujatí s názvom Aktuálne...

Udržateľnosť a environmentálna výchova – odborný seminár pre učiteľov

Dňa 8.marca 2023 sa na Univerzite J. Selyeho uskutočnil odborný seminár pre učiteľov ZŠ a SŠ organizovaný Katedrou chémie PF UJS. Zúčastnilo sa ho...

Nový organ pre RTF

Walcker-organ so šiestimi registermi a takmer 400 píšťalami bol postavený v roku 1967 v evanjelickom kostole Zuflucht-und-Jeremiah v Berlíne. Keďže zbor zatvorí svoj kostol, chceli...

OZNÁMENIE

VOĽBY DELEGÁTA UNIVERZITY J. SELYEHO DO ŠTUDENTSKEJ RADY VYSOKÝCH ŠKÔL (22.03.2023) ZOZNAM KANDIDÁTOV NA DELEGÁTA UNIVERZITY J. SELYEHO DO ŠTUDENTSKEJ RADY VYSOKÝCH ŠKÔL Na základe zverejneného...

2. Univerzitný deň UJS-MOL

Dňa 21. februára 2023 sa uskutočnil druhý UJS-MOL UNIVERZITNÝ DEŇ v Konferenčnom centre Univerzity J. Selyeho. V rámci podujatia skupina MOL ako jeden z kľúčových...

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VOLIEB DELEGÁTA UJS V ŠRVS

Akademický senát Univerzity J. Selyeho vyhlasuje Voľby DELEGÁTA UNIVERZITY J. SELYEHO DO študentskej radY vysokých šKôl (1 miesto) Vyhlásenie volieb: 22. februára 2023 Termín a miesto konania volieb: 22...

Deň otvorených dverí UJS sa tešil veľkému záujmu

Po koronavírusom označených rokoch naša univerzita opäť usporiadala 14. februára 2023 Deň otvorených dverí v prezenčnej forme. UJS už tradične aj tento rok privítala...

Periodické hodnotenie výskumnej, vývojovej a umeleckej a činnosti na UJS

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR hodnotilo kvalitu verejných vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied, a zverejnilo výsledky periodického hodnotenia výskumnej, vývojovej...

Pred tromi rokmi spojili svoje sily. Výsledkom je silné partnerstvo prvého konzorcia vysokých škôl na…

Konzorcium U10+ začína tretí rok  pôsobenia v prostredí vysokoškolského vzdelávania v Slovenskej republike. Konzorcium U10+ je prvé konzorcium slovenských vysokých škôl a bolo zapísané do...

Ocenenie Pro Meritis Interfacultatis pre rektora UJS

Ekonomická fakulta Debrecínskej univerzity udelila dňa 13. januára 2023 rektorovi UJS Györgyovi Juhászovi ocenenie Pro Meritis Interfacultatis za jeho zásluhy v oblasti rozvíjania spolupráce.

Vianočné podujatie UJS

Po dvoch vynechaných rokoch poznačených koronavírusom sa dňa 15. decembra 2022 opäť zišli zamestnanci, aby spoločne oslávili blížiace sa Vianoce. Úvodom podujatia rektor György...

Slávnostné odovzdanie diplomov Programu excelentného štipendia Pallas Athéné

Dňa 12. decembra 2022 sa v aule Konferenčného centra UJS uskutočnilo slávnostné odovzdanie diplomov Programu excelentného štipendia Pallas Athéné pre úspešných uchádzačov Fakulty ekonómie...

Študenti FEI UJS v medzinárodnom projekte prípadových štúdií

V rámci medzinárodného projektu prípadových štúdií organizovaného pod záštitou Univerzity v Greensboro v USA mali študenti magisterského štúdia Fakulty ekonómie a informatiky UJS opäť...

Adventný koncert Cantus Iuventus

Dňa 8. decembra 2022 sa v Kostole svätej Rozálie v Komárne uskutočnil adventný koncert ženského speváckeho zboru Univerzity J. Selyeho Cantus Iuventus. Účinkovali: Agáta Csehiová...

Adventný program Univerzity J. Selyeho

6. decembra 2022 sa v Mestskom kultúrnom stredisku Béni Egressyho uskutočnilo adventné podujatie UJS. Po príhovore rektora Györgya Juhásza a primátora Bélu Keszegha vystúpili...

Cezhraničná spolupráca

Katolícka univerzita Károlya Eszterházyho v meste Eger a Univerzita J. Selyeho obnovili cezhraničnú spoluprácu. Zmluva o spolupráci bola podpísaná rektormi vysokoškolských inštitúcií Dr. Ilonou Pajtókné...

Promoting and Improving Existing Methods of Youth Participation (PRIME)

Mesto Székesfehérvár hostilo účastníkov úvodného stretnutia projektu National Youth Council of Hungary dňa 26. novembra 2022, kedy partneri konzorcia podpísali zmluvu o spolupráci.  Cieľom projektu...

17. ŠVOČ PRE ŠTUDENTOV MAĎARSKEJ NÁRODNOSTI ŽIJÚCICH NA SLOVENSKU

Dňa 24. novembra 2022 sa na akademickej pôde našej univerzity konalo národné kolo vedeckej konferencie študentov (ŠVOČ ─ FTDK), najvýznamnejšej súťaže v oblasti študentskej...

Ocenenie Danubius Young Scientist Award 2022 získal pedagóg UJS

Cenu „Danubius Young Scientist Award 2022“ vyhlásenú rakúskym Spolkovým ministerstvom školstva, vedy a výskumu a Inštitútom pre dunajský región a strednú Európu získal odborný...

Tlačová správa Konzorcia slovenských vysokých škôl U10+

Vítame otvorenú komunikáciu s ministrom školstva Členovia prezídia Konzorcia slovenských vysokých škôl U10+ evidujú posun pri napĺňaní požiadaviek vysokých škôl. Vyplýva to z rokovania rektorov, ktoré sa...

Stanovisko Slovenskej rektorskej konferencie z 20. októbra 2022

ujs logo

Po zverejnení návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2023 až 2025 členovia Slovenskej rektorskej konferencie (SRK) konštatujú len čiastočné splnenie svojich požiadaviek, ktoré zverejnili...

Magna Charta Universitatum

ujs logo

16. septembra 2022 v tretí deň jubilejnej konferencie Magny Charty Observatory na pôde najstaršej univerzity v Bologni, ktorá dostala prvý štatút univerzity v roku 1158...

Slávnostné otvorenie nového akademického roka na UJS

ujs logo

Dňa 16. septembra 2022 sa na Univerzite J. Selyeho uskutočnilo slávnostné otvorenie 19.  akademického roka. Rektor univerzity György Juhász vo svojom úvodnom prejave prezentoval...

Vyhlásenie Slovenskej rektorskej konferencie „Zabráňme kolapsu vysokých škôl na Slovensku!“

ujs logo

Vysoké školy plnia celé spektrum poslaní a úloh. Vysokoškolský sektor je rozhodujúci pre hospodársky rozvoj a kľúčový pre budovanie znalostnej spoločnosti. Neexistuje ekonomická oblasť...

XIV. Medzinárodná vedecká konferencia Univerzity J. Selyeho 2022

ujs logo

Tradične usporiadaná konferencia sa konala tento rok v deviatich sekciách s účasťou viac ako stodvadsiatich záujemcov pod záštitom rektora univerzity v dňoch 12-13. septembra 2022. Tohtoročné...

UJS zosúladila a vytvorila svoj vlastný vnútorný systém zabezpečovania kvality

ujs logo

Univerzita J. Selyeho v termíne do 31. augusta 2022 oznámila Slovenskej akreditačnej agentúre pre vysoké školstvo zosúladenie vnútorného systému univerzity so zákonom č. 269/2018...

Delegácia našej univerzity sa zúčastnila na krátkodobom programe mobility v Rumunsku

ujs logo

Delegácia našej univerzity sa v dňoch 15. - 20. augusta 2022 zúčastnila programu Erasmus BIP v Cluj-Napoce. Program organizovala Reformovaná hudobná a pedagogická fakulta...

Slávnostné odovzdanie diplomov absolventom Fakulty Pedagogiky

ujs logo

Slávnostné promócie absolventov Pedagogickej fakulty sa konali 14. a 15. júla 2022 v Konferenčnom centre Univerzity J. Selyeho. Na štyroch slávnostných podujatiach boli odovzdané diplomy absolventom...

Slávnostné odovzdanie diplomov absolventom Fakulty ekonómie a informatiky

ujs logo

Promócie absolventov Fakulty ekonómie a informatiky UJS sa uskutočnili 11. a 12. júla 2022 v Konferenčnom centre UJS. Počas troch slávnostných ceremoniálov boli odovzdané diplomy absolventom Bc. a...

Promócie na Reformovanej teologickej fakulte UJS

ujs logo

Slávnostné promócie na Reformovanej teologickej fakulte sa uskutočnili dňa 19. júna 2022. Na slávnostnom podujatí realizovanom v kostole Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku v Komárne mohli prevziať diplom ...

Štátne skúšky na UJS

ujs logo

Začiatok letného obdobia na našej univerzite už tradične prebieha v znamení štátnych skúšok. Na Pedagogickej fakulte UJS sa štátne skúšky pre študentov magisterského štúdia konali...

Spoločné zasadnutie ČKR a SRK

ujs logo

V dňoch 2. a 3. júna 2022 sa v Prahe stretlo takmer 60 rektoriek a rektorov slovenských a českých vysokých škôl, aby rokovali o procese zabezpečovania kvality vysokoškolského...

Spevácky zbor Cantus Iuventus reprezentoval našu univerzitu na dvoch prestížnych podujatiach

ujs logo

V uplynulom mesiaci  bol spevácky zbor Cantus Iuventus Univerzity J. Selyeho poctený dvomi pozvaniami. Najskôr 23. apríla 2022 mal slávnostný jubilejný koncert zmiešaný spevácky...

17. Komárňanské univerzitné dni

Organizátori pripravili pestrý a bohatý program. Komárňanské univerzitné dni (KUD) sa každoročne konajú na Univerzite J.Selyeho. Súčasťou KUD boli hudobné, športové a spoločenské podujatia.

Volejbalový klub Rieker UJS Komárno oslavuje obhajobu titulu

Dňa 24. 4. 2022 hráči nášho klubu Rieker UJS Komárno uspeli aj vo štvrtom zápase finále play off Niké extraligy, keď doma suverénne zdolali...

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VOLIEB ZÁSTUPCU UJS V ŠRVS

Akademický senát Univerzity J. Selyeho vyhlasuje Voľby ZÁSTUPCU UNIVERZITY J. SELYEHO V študentskej rade vysokých šKôl (1 miesto) Vyhlásenie volieb: 14. apríla 2022 Termín a miesto konania volieb: 4...

Vzdelávanie mentorov na Pedagogickej fakulte UJS

Univerzita J. Selyeho hostila v dňoch 22. – 24. marca 2022 účastníkov nadnárodného projektového stretnutia s názvom MENTOR TRAINING. Projekt sa realizuje v spolupráci...

“Selye” digitálny deň na UJS

ujs logo

Dňa 18. marca 2022 sa na akademickej pôde našej univerzity konalo podujatie s názvom “Selye” digitálny deň. Podujatie, ktorého organizátormi boli Digitális Jólét Nonprofit...

Predĺženie termínu výzvy na podávanie prihlášok na mobility

erasmus logo

PREDĹŹENIE TERMÍNU VÝZVY NA PODÁVANIE PRIHLÁŠOK NA MOBILITY PROJEKT ERASMUS+ 2022-KA131 za účelom  ŠTÚDIASTÁŽE a VÝUČBY. Termíny na podávanie prihlášok: 20. MARCA...

Budúcnosť formujeme spolu!

sje mol meghivo logo

V súlade s platnými epidemiologickými opatreniami sa dňa 8. marca 2022 uskutočnil prvý UJS-MOL UNIVERZITNÝ DEŇ v Konferenčnom centre Univerzity J. Selyeho. V rámci...

Vyhlásenie Konzorcia slovenských vysokých škôl U10+ k situácii na Ukrajine

logo konzorcium univerzit

  Konzorcium slovenských vysokých škôl U10+ pozorne vníma ťažkú a komplikovanú bezpečnostnú  situáciu na Ukrajine. Podporuje medzinárodným právom chránený princíp jej územnej celistvosti. Použitie ozbrojenej sily...

Deň otvorených dverí na UJS

Deň otvorených dverí  na UJS sa dňa 14. 2. 2022 uskutočnil vo virtuálnom priestore. Podujatie otvoril s príhovorom rektor UJS György Juhász, následne sa uskutočnili prednášky jednotlivých fakúlt. Po ich ukončení mohli...

Akreditácia nového doktorandského študijného programu na PF Univerzity J. Selyeho

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo udelila akreditáciu doktorandského študijného programu v dennej a externej forme  s názvom pedagogika, v študijnom odbore učiteľstvo a...

115. výročie narodenia Hansa Selyeho

Hans Selye sa narodil pred 115 rokmi, 26. januára 1907. Základnú a strednú školu navštevoval v Komárne. Po ukončení gymnázia sa začal venovať štúdiu medicíny na...

ÚSPECH NAŠICH ŠTUDENTOV NA 16. SVOČ PRE ŠTUDENTOV MAĎARSKEJ NÁRODNOSTI ŽIJÚCICH NA SLOVENSKU

Celoštátna vedecká konferencia študentov (ŠVOČ ─ FTDK) je najvýznamnejšou súťažou v oblasti študentskej vedeckej a odbornej činnosti študentov maďarskej národnosti žijúcich na Slovensku. Súťaž je otvorená pre študentov maďarskej...

Návšteva prezidentky SR na UJS

Dňa 24. novembra 2021 zavítala na našu univerzitu prezidentka SR Zuzana Čaputová. Počas návštevy sa stretla s vedením univerzity. V rámci stretnutia sa informovala o poslaní, o...

Stanovisko Akademického senátu Univerzity J. Selyeho

Akademický senát Univerzity J. Selyeho zásadne odmieta predložený návrh novely Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyjadruje kategorický nesúhlas s...

Týždeň vedy a techniky

Pozývame Vás na podujatia, ktoré sa uskutočnia v rámci Týždňa vedy a techniky. Týždeň vedy a techniky na Slovensku je organizovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu...

OZNAM

výSLEDKY DOPLŇUJÚCICH VOLIEB do Študentskej časti Akademického senátu UJS Na základe výsledkov volieb do AS UJS zo dňa 28.10.2021 oznamujem akademickej obci univerzity, že do...

Sledovanie uplatnenia absolventov UJS

Vážená absolventka / vážený absolvent!   Univerzita J. Selyeho si Vás dovoľuje informovať o programe sledovania uplatnenia svojich absolventov.   Zámerom programu je prostredníctvom dotazníka získať dôveryhodné informácie...

OZNAM Doplňujúce voľby do študentskej časti Akademického senátu UJS (28.10.2021)

ZOZNAM KANDIDÁTOV DO ŠTUDENTSKEJ ČASTI AKADEMICKÉHO SENÁTU UJS Na základe zverejneného vyhlásenia o doplňujúcich voľbách do AS UJS oznamujem akademickej obci univerzity zoznam kandidátov do...

Deklarácia o posilnení kultúry vedeckej integrity na Slovensku

Predstavitelia širokej akademickej a vedeckovýskumnej obce na Slovensku si uvedomujú dôležitosť dodržiavania najvyšších etických štandardov pri svojej práci, a preto dňa 12. októbra 2021 pristúpili...

„KULTÚRA – UMENIE – VZDELÁVANIE, INTERKULTÚRNE DEDIČSTVO V KONTEXTE MAĎARSKO-SLOVENSKÝCH VÄZIEB„

Úspechu a veľkému záujmu sa tešilo podujatie s názvom Kultúra – Umenie – Vzdelávanie, Interkultúrne dedičstvo v kontexte maďarsko-slovenských väzieb, uskutočnené dňa 29. septembra 2021 v...

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ DOPLŇUJÚCICH VOLIEB

Akademický senát Univerzity J. Selyeho vyhlasuje DOPLŇUJÚCE Voľby NA členstvo v ŠTUDENTSKEJ ČASTI Akademického senátu UJS (1 miesto za študentskú časť Pedagogickej fakulty) Vyhlásenie volieb: 22. septembra 2021 Termín a miesto...

Otvorenie akademického roka na UJS

 V aule konferenčného centra Univerzity J. Selyeho sa dňa 17. septembra 2021 konala akademická slávnosť pri príležitosti slávnostného otvorenia akademického roka 2021/2022. Výnimočnú atmosféru...

Členovia Poradného výboru Rámcového dohovoru Rady Európy na UJS

Členovia Poradného výboru Rámcového dohovoru Rady Európy (pani Alexandra Castro z Portugalska, pani Aliona Grossu z Moldavska a pán Mikko Puumalainen z Fínska) navštívili...

Informácie k začatiu výučby na UJS

Pri zaradení okresu Komárno do zelenej a oranžovej fázy Covid Automatu sa výučba v akademickom roku 2021/2022 na Univerzite J. Selyeho realizuje nasledovne: dištančnou formou...

Návšteva podpredsedu NR SR na UJS

Dňa 24. augusta 2021 navštívil Univerzitu J. Selyeho podpredseda parlamentu Gábor Grendel. Na stretnutí, ktoré sa konalo v priestoroch Rektorátu, vedenie univerzity predstavilo vzácnemu...

Tábor pre študentov 1. ročníka

Študentská samospráva UJS pozýva budúcich študentov 1. ročníka do tábora, ktorý sa uskutoční 16-19. septembra 2021.  

Promócia na RTF UJS

Po pandémii sa dňa 20. júna po prvýkrát uskutočnilo slávnostné odovzdanie diplomov na UJS.  Na slávnostnom podujatí realizovanom v kostole reformovanej kresťanskej cirkvi v...

„VIAC AKO SUSED“

V Dóme sv. Martina v Bratislave 13. júna (v nedeľu) o 19:00 hodine zahájili otvorenie Maďarského kultúrneho týždňa pod názvom „Viac ako sused“ pod záštitou...

VÝZNAMNÉ OCENENIE PRE ZAMESTNANKYŇU PEDAGOGICKEJ FAKULTY

Dňa 7. júna 2021 prevzala PaedDr. Szabó Edit, PhD., odborná asistentka Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho významné ocenenie maďarského Ministerstva ľudských zdrojov (Emberi Erőforrások...

Študenti Univerzity J. Selyeho získali v  XXXV. Národnej vedeckej študentskej konferencie pódiové miesta a jednu mimoriadnu…

Ekonomická sekcia XXXV. Národnej vedeckej študentskej konferencie (OTDK) organizovaná tohto roku Univerzitou v Šoprone sa konala online formou v dňoch 22-24 apríla 2021 . Na...

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ DOPLŇUJÚCICH VOLIEB

Akademický senát Univerzity J. Selyeho vyhlasuje DOPLŇUJÚCE Voľby NA členstvo v ZAMESTNANECKEJ časti Akademického senátu UJS (1 miesto za zamestnaneckú časť Reformovanej teologickej fakulty) Vyhlásenie volieb: 27. apríla...

Komárňanské univerzitné dni

Podujatia 16. ročníka Komárňanských univerzitných dní (19.-23. apríla 2021) sa uskutočnili dištančnou formou vo virtuálnom priestore. Na slávnostnom otvorení podujatia sa k študentom prihovoril rektor univerzity...

Univerzitné kolo ŠVOČ

Dňa 21. apríla 2021 sa v rámci 16. Komárňanských univerzitných dní uskutočnilo univerzitné kolo študentskej vedeckej odbornej činnosti (ŠVOČ) na UJS. Podujatie bolo realizované online...

Návšteva volejbalistov na UJS

Rektor Univerzity J. Selyeho György Juhász dňa 14. apríla 2021 privítal na akademickej pôde Lászlóa Ferencza, predsedu VK Spartak UJS Komárno. Volejbalové mužstvo Rieker...

XVI. ročník Komárňanských univerzitných dní online - 19.-23. apríla 2021

Podujatia 16. ročníka Komárňanských univerzitných dní sa uskutočnia online formou vo virtuálnom priestore. Organizátori srdečne očakávajú záujemcov.   

MAJSTROVSKÝ TITUL VOLEJBALOVÉHO DRUŽSTVA VK Spartak RIEKER UJS KOMÁRNO

Volejbalisti VK Spartak Rieker UJS Komárno dosiahli dňa 7. apríla svoj najväčší úspech v klubovej histórii, vybojovali  majstrovský titul v extralige mužov. Volejbalovému družstvu...

Erasmus Charter for Higher Education 2021-2027

Výkonná agentúra Európskej komisie pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru udelila Univerzite J. Selyeho na základe vypracovanej žiadosti o akreditáciu do nového programu pre...

Výzva na podávanie prihlášok na akademický rok 2021/22 na Erasmus+ mobility

 VÝZVA  na podávanie  prihlášok na akademický rok  2021/22 na ERASMUS+ MOBILITY študentov  za účelom ŠTÚDIA a STÁŽE a vysokoškolských zamestnancov za účelom VÝUČBY a ŠKOLENIA. Termín na podávanie prihlášok: do 30. apríla, 2021.  

Vyhlásenie Akademického senátu Univerzity J. Selyeho

Akademický senát Univerzity J. Selyeho nesúhlasí s novelou zákona o vysokých školách pripravenou Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a podporuje uznesenie...

PODPORTE UNIVERZITU J. SELYEHO 2% Z DANE

Vážení spolupracovníci, priaznivci a sympatizanti Univerzity J. Selyeho, dovoľujeme si Vás osloviť a požiadať o podporu našich aktivít formou darovania 2 %, resp. 3 % z Vašej dane...

Vyhlásenie Akademického senátu Univerzity J. Selyeho

Akademický senát Univerzity J. Selyeho podporuje „Stanovisko prezídia Slovenskej rektorskej konferencie k zachovaniu akademickej samosprávy“ zo dňa 29. januára 2021 a podporuje Uznesenie predsedníctva Rady vysokých...

Prezidentka SR vymenovala rektora UJS

V zmysle výkonu ústavnej funkcie prezidenta SR podľa čl. 102 ods. 1 písm. h/ Ústavy SR dňa 26. januára 2021 vymenovala prezidentka SR Zuzana Čaputová rektora...

Oznam - výsledky volieb kandidáta na funkciu rektora UJS

Na základe výsledkov volieb kandidáta na rektora UJS zo dňa 26.11.2020 oznamujem akademickej obci, že za kandidáta na rektora UJS bol zvolený: Dr. habil. PaedDr...

OZNAM - Voľby kandidáta na funkciu rektora UJS (26. 11. 2020)

Na základe zverejneného vyhlásenia o voľbách kandidáta na funkciu rektora UJS oznamujem akademickej obci univerzity, že otázky pre kandidátov môžu predložiť členovia akademickej obce...

UJS v Konzorciu slovenských univerzít U10+

Rektori desiatich slovenských univerzít sa 20. októbra 2020 dohodli na vzniku Konzorcia slovenských univerzít U10+. Dňa 20. novembra 2020 za dodržania prísnych protiepidemiologických opatrení sa...

15. ŠVOČ pre študentov maďarskej národnosti žijúcich na Slovensku

Celoštátna vedecká konferencia študentov (ŠVOČ ─ FTDK) je najvýznamnejšou súťažou v oblasti študentskej vedeckej a odbornej činnosti. Podujatie popri súťažení slúži aj ako fórum...

Týždeň vedy a techniky na Slovensku bude online!

Týždeň vedy a techniky na Slovensku je organizovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR Národným...

Vzniklo nové Konzorcium slovenských univerzít U10+

Rektori desiatich slovenských univerzít sa dohodli na vzniku Konzorcia slovenských univerzít U10+,  s potenciálom rozšírenia o ďalších členov. U10+ vytvára podmienky pre integráciu vzdelávacej a vedeckovýskumnej infraštruktúry...

Od 15. októbra dištančné vzdelávanie na UJS

UJS od 15. októbra 2020 až do odvolania prechádza na dištančnú formu vzdelávania v študijných programoch I. a II. stupňa v dennej aj externej...

OZNAM: VÝSLEDKY VOLIEB DO AKADEMICKÉHO SENÁTU UNIVERZITY J. SELYEHO NA FUNKČNÉ OBDOBIE 2020-2024

Oznamujeme akademickej obci univerzity výsledky volieb do Akademického senátu Univerzity J. Selyeho, konaných 23. a 24. septembra 2020. Zoznam zvolených kandidátov do zamestnaneckej a študentskej časti AS...

Slávnostné otvorenie akademického roka 2020/21 vo virtuálnom priestore

Dňa 18. 9. 2020 sa slávnostné otvorenie akademického roka 2020/2021 na UJS uskutočnilo netradičnou formou. Akademickú slávnosť z dôvodu pandémie koronavírusu mohli záujemcovia sledovať...

Zoznam kandidátov do Akademického senátu UJS (11. 09. 2020)

Oznamujeme Akademickej obci UJS zoznam kandidátov do zamestnaneckej a študentskej časti AS UJS.   Zoznam v priloženom dokumente.  

Voľby do Akademického senátu PF UJS (10. 09. 2020)

10. 09. 2020 Návrh kandidátov - Voľby do AS PF UJS. Oznamujem akademickej obci univerzity zoznam kandidátov do zamestnaneckej a študentskej časti Akademického senátu...

XII. Medzinárodná vedecká konferencia UJS sa uskutoční online

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR z dôvodu možného šírenia koronavirusu neodporúča uskutočnenie hromadných podujatí. Univerzitná konferencia sa realizuje formou virtuálnej online konferencie...

Vyhodnotenie univerzitného kola ŠVOČ

Vyhodnotenie univerzitného kola ŠVOČ sa uskutočnilo dňa 15.júna 2020 v aule konferenčného centra UJS. Univerzitné kolo Študentskej a vedeckej odbornej činnosti (ŠVOČ) sa v...

Študentská vedecká a odborná činnosť na UJS

Univerzitné kolo Študentskej a vedeckej odbornej činnosti (ŠVOČ) sa v roku 2020 uskutočnilo za mimoriadnych podmienok, avšak za účasti rekordného počtu študentov. Do konferencie...

Návšteva štátnej tajomníčky Moniky Filipovej na UJS

Dňa 21. mája 2020 zavítala na našu univerzitu štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Monika Filipová, a poverená generálna riaditeľka Sekcie národnostného...

Predĺženie termínu na podávanie Erasmus+ prihlášok na akademický rok 2020/2021

Vedenie UJS s ohľadom na vládne opatrenia a pokynov Európskej komisie v súvislosti s koronavírusom rozhodlo o predĺženie termínu podávania Erasmus+ prihlášok na akademický rok...

Predĺženie termínu na podávanie prihlášok na 1. stupeň štúdia akademický rok 2020/2021.

Vedenie  Univerzity J. Selyeho po dohode s dekanmi jednotlivých fakúlt,  s ohľadom na vládne opatrenia v súvislosti  s koronavírusom a na situáciu na stredných školách...

VÝZVA NA PODÁVANIE PRIHLÁŠOK NA AKADEMICKÝ ROK 2019/20 NA ERASMUS+ MOBILITY

VÝZVA   na podávanie  prihlášok na akademický rok  2020/2021 na ERASMUS+ MOBILITY študentov  za účelom ŠTÚDIA a STÁŽE a vysokoškolských zamestnancov za účelom 

„KOMPLEXNÝ EKONOMICKÝ PRIESTOR“ - KONFERENCIA

V stredu 26. februára 2020 sa v Budapešti uskutočnila konferencia v budove Bölcs Vár s názvom „Komplexný ekonomický priestor“. Cieľom podujatia bola prezentácia výsledkov výskumného projektu...

Univerzita J. Selyeho súčasťou ďalšej vedeckej platformy

Univerzita J. Selyeho sa stala súčasťou vedeckej platformy zameranej na zosúladenie činnosti vedeckovýskumných pracovníkov a odborníkov pôsobiacich v oblasti ekonomických vied. Memorandum o budúcej...

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ NA UNIVERZITE J.SELYEHO - 14. FEBRUÁR 2020

Viac než sedemsto záujemcov navštívilo dňa 14.02.2020 Deň otvorených dverí Univerzity J. Selyeho, kde sa  návštevníkom predstavili všetky tri fakulty univerzity. Úvodom podujatia sa...

Aj Univerzita J. Selyeho pristúpila k Územnej inovačnej platforme

Z iniciatívy Národného výskumného, rozvojového a inovačného úradu v spolupráci s Ministerstvom inovácií a technológií Maďarska od októbra minulého roka vznikajú na území Maďarska územné inovačné...

Návšteva vedenia univerzity Óbudai Egyetem na UJS

Spolupráca našej inštitúcie s univerzitou Óbudai Egyetem v Budapešti má už dávnejšie korene, partnerstvo sme nadviazali takmer pred desaťročím. Memorandum o vzájomnej spolupráci v...

Pred 113 rokmi sa narodil H. Selye

Vedenie UJS sa dňa 27. januára 2020 zúčastnilo pietneho aktu kladenia vencov pri príležitosti 113. výročia narodenia Hansa Selyeho, objaviteľa teórie stresu. Životopis Hansa Selyeho: Hans Selye sa...

Členovia Slovenskej rektorskej konferencie u prezidentky SR

Prezidentka Zuzana Čaputová prijala v piatok 17. januára 2020 v Prezidentskom paláci členov Slovenskej rektorskej konferencie a predstaviteľov Slovenskej akadémie vied. Prítomným sa poďakovala za...

Ples UJS

Keď fašiangy, tak zábava. UJS dňa 17. januára 2020 usporiadala svoj tradičný ples, kde hlavnú úlohu zohrávali tanec a zábava. Plesu sa zúčastnilo takmer 180...

OZNÁMENIE

Dovoľujeme si Vás informovať, že na zasadnutí AS UJS dňa 9.decembra 2019 bolo schválené uznesenie o zmene názvu Ekonomickej fakulty UJS s účinnosťou od 1.1.2020...

15 rokov UJS

V nadväznosti na 15. výročie založenia UJS sa konajú vedecko-vzdelávacie prednášky organizované pre študentov UJS, študentov stredných škôl a občanov mesta Komárno. V rámci...

14. ŠVOČ pre študentov maďarskej národnosti žijúcich na Slovensku

V 29.11.2019 sa konala ŠVOČ pre študentov maďarskej národnosti žijúcich na Slovensku (FTDK). ŠVOČ sa uskutočnila na pôde Univerzity Filozofa Konštantina v Nitre. Dňa 29. novembra...

Na Univerzite J.Selyeho sa konala medzinárodná vedecká konferencia didaktiky prírodovedného vzdelávania.

V dňoch 22.-23. novembra 2019 sa na UJS uskutočnilo medzinárodné vedecké podujatie s názvom "15. Medzinárodná konferencia študentov doktorandského štúdia v oblasti teórie prírodovedného vzdelávania". Na konferencii sa zúčastnilo 61 expertov...

Týždeň vedy a techniky na UJS

Týždeň vedy a techniky na Slovensku je organizovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR Národným...

Výzva na podávanie prihlášok na akademický rok 2019/20 LS na Erasmus+ mobility

VÝZVA na podávanie  prihlášok na akademický rok  2019/2020-letný semester na ERASMUS+ MOBILITY študentov  za účelom ŠTÚDIA a STÁŽE Termín na podávanie prihlášok: do 31. októbra, 2019  

Dôsledky nových štátnych hraníc (1918/1920) v Karpatskej kotline

Oddelenie  Medzinárodného inštitútu národnostných práv a regionalizmu (INTEREG) v Mníchove v spolupráci s Univerzitou J. Selyeho v Komárne, Výskumným centrom európskej etnológie Fórum inštitútu pre výskum menšín...

JUBILEJNÉ SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE AKADEMICKÉHO ROKA

Za účasti vedúcich predstaviteľov domácich a zahraničných vysokoškolských inštitúcií, verejného, vedeckého a kultúrneho života sa konalo jubilejné slávnostné otvorenie akademického roka 2019/20  na UJS. Rektor UJS György...

XI. Medzinárodná vedecká konferencia Univerzity J. Selyeho 2019

Tradične usporiadaná konferencia sa konala tento rok v desiatich sekciách s účasťou viac ako stodvadsiatich záujemcov pod záštitou rektora univerzity v dňoch 10-11. septembra 2019. Tohtoročné...

24. Stredoeurópska konferencia z teórie čísel

01-06. septembra 2019 sa konala v Konferenčnom centre našej inštitúcie 24. Stredoeurópska konferencia z teórie čísiel (Central European Number Theory Conference). Na renomovanú medzinárodnú...

Rytiersky kríž Rádu Maďarska prorektorovi Jánosovi Tóthovi

Pri príležitosti štátneho sviatku Maďarska udelil prezident Maďarska emeritnému rektorovi, prvému prorektorovi a prorektorovi pre rozvoj UJS, Jánosovi Tóthovi Rytiersky kríž Rádu Maďarska. Slávnostný...

Promócie na UJS

Obdobie začiatku leta už tradične patrí na UJS promóciám absolventov. Ako prví prevzali diplom o úspešnom ukončení štúdia študenti študijného programu Misiológia, diakonia a sociálna starostlivosť...

Záverečné podujatie programu Erasmus na Univerzite J. Selyeho

Univerzita J. Selyeho, ktorá tento rok oslavuje 15. výročie svojho založenia, okrem svojich štandardných vzdelávacích a vedeckovýskumných povinností kladie veľký dôraz aj na vytváranie a rozvíjanie medzinárodných...

Slávnostné odovzdanie série monografií

Dňa 14. mája 2019 sa v Univerzitnej knižnici Univerzity J. Selyeho uskutočnilo slávnostné odovzdanie série monografií s názvom Župy a mestá Uhorska, autorom ktorej...

Attila Simon zvolený za vonkajšieho člena Maďarskej akadémie vied

7. mája 2019 na Valnom zhromaždení Maďarskej akadémie vied bol Dr. habil. Attila Simon, PhD. zvolený za vonkajšieho člena Maďarskej akadémie vied. Vedúcemu Katedry...

PREDĹŽENIE TERMÍNU MOŽNOSTI PODANIA PRIHLÁŠOK NA ERASMUS+ MOBILITY (ŠTÚDIUM, VÝUČBA)-NOVÝ TERMÍN: 20. MÁJA 2019.

VÝZVA na podávanie  prihlášok na akademický rok  2019/2020 na ERASMUS+ MOBILITY študentov  za účelom ŠTÚDIA a vysokoškolských zamestnancov za účelom 

Výzva na podávanie prihlášok na mobilitu za účelom štúdia v rámci programu Makovecz

Univerzita J. Selyeho si Vás dovoľuje informovať o možnosti podania prihlášok na študentskú mobilitu v rámci programu Makovecz v akademickom roku 2019/2020 ZS Podmienky: 1)   študent...

Úspechy študentov Univerzity J. Selyeho na XXXIV. Celoštátnom kole ŠVOČ

V apríli tohto roku sa naši študenti, ktorí sa kvalifikovali cez regionálne kolá,  sa na pozvanie Celoštátnej študentskej vedeckej rady v Maďarsku (OTDT) zúčastnili...

XV. Komárňanské univerzitné dni (KUD)

Na slávnostnom otvorení podujatia sa pozvaným hosťom a študentom UJS prihovoril rektor univerzity, György Juhász a predseda študentskej samosprávy, Barnabás Szabó. Po otvorení nasledovala plenárna prednáška predsedu...

Univerzitné kolo ŠVOČ

   V rámci Komárňanských univerzitných dní sa dňa 10. apríla už po päťnástykrát mohli študenti UJS zapojiť do univerzitného kola Študentskej vedeckej odbornej činnosti...

OTVORENÍM VÝSTAVY SA ZAČALI KOMÁRŇANSKÉ UNIVERZITNÉ DNI

Dňa 8. apríla sa začal v Konferenčnom centre Univerzity J. Selyeho rad programov XV.  ročníka Komárňanských univerzitných dní. Podujatie otvoril György Juhász, rektor UJS...

V Berehove vystupoval spevácky zbor našej univerzity Cantus Iuventus

Na Vysokej škole Ferenca Rákocziho II. v Zakarpatskej oblasti v Berehove sa dňa 16. marca 2019 za účasti ôsmich zborov konalo X. Medzinárodné stretnutie...

PODPORTE UNIVERZITU J. SELYEHO 2% Z DANE

Vážení spolupracovníci, priaznivci a sympatizanti Univerzity J. Selyeho, dovoľujeme si Vás osloviť a požiadať o podporu našich aktivít formou darovania 2 %, resp. 3 %...

Deň otvorených dverí na Univerzite J.Selyeho - 14. február 2019

Viac než osemsto záujemcov navštívilo tento rok Deň otvorených dverí Univerzity J. Selyeho, kde sa  návštevníkom predstavili všetky tri fakulty univerzity. Úvodom podujatia sa záujemcom prihovoril...

Výzva na podávanie prihlášok na akademický rok 2019/20 na Erasmus+ mobility

VÝZVA   na podávanie  prihlášok na akademický rok  2019/20 na ERASMUS+ MOBILITY študentov  za účelom ŠTÚDIA a STÁŽE a vysokoškolských zamestnancov za účelom VÝUČBY a ŠKOLENIA. Termín na podávanie prihlášok: do 8. marca, 2019

Pamätný deň H. Selyeho

Pri príležitosti blížiaceho sa výročia narodenia Hansa Selyeho usporiadala UJS dňa 24. januára 2019 pamätný deň. Prednášateľov a účastníkov podujatia privítal prorektor UJS, József Liszka. Do série prednášok...

Ples UJS 2019

Zamestnanci UJS nepremeškali ani v tomto fašiangovom období príležitosť na radovánky a zábavu. V priestoroch jedálne nášho konferenčného centra sa 18. januára za účasti...

Univerzitné kolo Študentskej vedeckej odbornej činnosti

Študentská vedecká odborná činnosť UNIVERZITNÉ KOLO Rada ŠVOČ UJS vypisuje pre akademický rok 2018/2019 univerzitné kolo ŠVOČ pre študentov UJS. Konferencia sa koná pod záštitou rektora UJS. Miesto konania Univerzita J...

Literárna cena Lajosa Turczela pre prorektora Józsefa Liszku

Za významnú vedeckú činnosť v oblasti etnografie a literatúry bol prorektor našej univerzity, József Liszka ocenený prestížnym ocenením „Cenou Lajosa Turczela“, ktoré udelila Spoločnosť maďarských spisovateľov...

Prednáška Pála Csákyho

Dňa 23. novembra 2018 sa v aule Konferenčného centra Univerzity J. Selyeho uskutočnila prednáška poslanca Európskeho parlamentu Pála Csákyho s názvom Výzvy  Európskej únie...

XIII. kolo Študentskej vedeckej odbornej činnosti pre študentov maďarskej národnosti žijúcich na Slovensku a v…

V dňoch 22. a 23. novembra 2018 sa v Konferenčnom centre Univerzity J. Selyeho uskutočnilo XIII. kolo Študentskej vedeckej odbornej činnosti (ŠVOČ) pre študentov...

Slávnostné odovzdanie diplomov programu Excelentného štipendia

Dňa 19. novembra 2018 sa v aule Konferenčného centra UJS uskutočnilo slávnostné odovzdanie diplomov programu Excelentného štipendia Pallas Athéné. Účastníkmi podujatia okrem vedenia a študentov našej univerzity...

Výročná správa o stave vysokého školstva za rok 2017

            Vláda Slovenskej republiky dňa 6. novembra 2018 prerokovala Výročnú správu o stave vysokého školstva za rok 2017, predloženú...

Výzva na podávanie prihlášok na mobilitu za účelom štúdia v rámci programu Makovecz

Univerzita J. Selyeho si Vás dovoľuje informovať o možnosti podania prihlášok na študentskú mobilitu v rámci programu Makovecz v akademickom roku 2018/2019, letný semester Podmienky: 1)   študent...

Výzva na podávanie prihlášok na mobilitu za účelom štúdia v rámci programu Erasmus+

Univerzita J. Selyeho si Vás dovoľuje informovať o výzve na podávanie prihlášok na mobilitu za účelom štúdia v rámci programu Erasmus+ mobilita - štúdium...

15. výročie prijatia zákona o zriadení Univerzity J. Selyeho

Pred 15. rokmi, 23. októbra 2003 sa Národná rada Slovenskej republiky zákonom č. 465/2003 Z. z. (o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých...

Návšteva prezidenta SR Andreja Kisku na UJS

Dňa 10. októbra zavítal na Univerzitu J. Selyeho vzácny hosť, prezident Slovenskej republiky, Andrej Kiska. V rámci svojej návštevy pred početným obecenstvom uskutočnil prednášku a viedol...

Európa a my

V preplnenej sále, za účasti viac ako 350 študentov univerzít a stredoškolákov sa konal 8. októbra 2018 na našej univerzite občiansky dialóg s názvom Európa a my...

Vymenovanie Jánosa Tótha za profesora

Prezident SR Andrej Kiska vymenoval predchádzajúceho rektora našej alma mater, súčasného 1. prorektora a prorektora pre rozvoj, Jánosa Tótha, za vysokoškolského profesora v odbore...

Slávnostné otvorenie 15. akademického roka na UJS

Za účasti vedúcich predstaviteľov domácich a zahraničných vysokoškolských inštitúcií, verejného, vedeckého a kultúrneho života sa konalo otvorenie akademického roka 2018/19 na UJS. György Juhász vo svojom slávnostnom...

X. Medzinárodná konferencia UJS

sa konala v dňoch 11.-12. septembra pod záštitou rektora univerzity. Konferenčné zborníky jednotlivých sekcií sú voľne dostupné.  

Dôstojnícky kríž Rádu Maďarska rektorovi UJS

Pri príležitosti štátneho sviatku Maďarska udelil dňa 20. augusta prezident Maďarska, János Áder rektorovi Univerzity J. Selyeho, Györgyovi Juhászovi Dôstojnícky kríž Rádu Maďarska. Slávnostný...

Promócie na UJS

Obdobie skorého leta na UJS už tradične patrí slávnostnej udalosti promócií. Ako prví mohli prevziať diplom o úspešnom ukončení štúdia študenti študijných programov Reformovaná...

Konferencia CEEPUS na Univerzite J.Selyeho

V dňoch 25.-30. júna sa na UJS uskutoční medzinárodné vedecké sympózium a letná škola, organizátorom ktorej je naša univerzita. Miestom konania významného podujatia organizovaného v...

Dobré výsledky medzinárodnej mobility na UJS

Ku koncu roka 2017 mala Univezita J. Selyeho podpísaných 92 medziinštitucionálnych dohôd v rámci programu Erasmus+ s  54 zahraničnými vysokoškolskými inštitúciami.  Z 92 zmlúv je najviac uzavretých...

Konferencia a výstava o záchrancovi matiek na Univerzite J. Selyeho

Na pôde našej univerzity sa stretli maďarskí lekári a zdravotníci z Karpatskej kotliny dňa 9. júna 2018, aby si pripomenuli 200. výročie narodenia záchrancu...

Konferencia o stratégii rozvoja slovenského vysokého školstva

V utorok 29. mája 2018 sa konala konferencia „Stratégia rozvoja slovenského vysokého školstva“, ktorú organizoval Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku („OZPŠaV“)...

Fórum národných rektorských konferencií v Budapešti

Rektor UJS Dr. habil. PaedDr. György Juhász PhD. sa v dňoch 16. – 18. mája 2018 zúčastnil na podujatiach organizovaných Maďarskou rektorskou konferenciou v...

Záverečné podujatie projektu programu Erasmus+ na Univerzite J. Selyeho (22. mája 2018)

22. mája 2018 v Zlatnej na Ostrove, v Penzióne Zlatá ryba, sa uskutočnilo výjazdové rokovanie rozšíreného zasadnutia Kolégia rektora Univerzity J. Selyeho, ktoré bolo spojené...

Prestížne etnografické ocenenie „Pamätná medaila Istvána Györffyho“ pre prorektora Józsefa Liszku

Za dlhoročný etnografický výskum Maďarov žijúcich na Slovensku a aplikovanie výsledkov výskumu do európskeho kontextu udelila dňa 9. mája Maďarská etnografická asociácia p. prorektorovi UJS...

14. Komárňanské univerzitné dni

Organizátori pripravili pestrý a bohatý program. Komárňanské univerzitné dni (KUD) sa každoročne konajú na Univerzite J.Selyeho. Súčasťou KUD boli hudobné, športové a spoločenské podujatia. {gallery}ken2018:90:90::{/gallery}

Vyhlásenie

Vedenie Univerzity J. Selyeho v mene jej akademickej obce vyjadruje úprimnú a hlbokú sústrasť rodičom a pozostalým Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Akékoľvek násilie...

Stanovisko Slovenskej rektorskej konferencie k súčasnej spoločenskej situácii na Slovensku

Slovenská rektorská konferencia vyslovila hlboké znepokojenie a zdesenie nad tragickou smrťou dvoch mladých ľudí – novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej a vyjadrila sústrasť rodinám...

Minority SafePack – milión podpisov na podprou rozmanitosti v Európe

Akademický senát Univerzity J. Selyeho svojím uznesením vyslovuje podporu celoeurópskej občianskej iniciatíve Minority SafePack – milión podpisov na podporu rozmanitosti v Európe. Cieľom tejto...

Deň otvorených dverí 2018

Viac než 600 záujemcov navštívilo tento rok Deň otvorených dverí Univerzity J. Selyeho, kde sa  návštevníkom predstavili všetky tri fakulty univerzity. Úvodom podujatia sa návštevníkom...

Pamätný deň Hansa Selyeho

Pri príležitosti 111. výročia narodenia Hansa Selyeho usporiadala Univerzita J. Selyeho (ďalej “UJS”) dňa 26. januára 2018 pamätný deň. Prednášateľov a účastníkov podujatia privítal rektor UJS, György Juhász...

Ples UJS 2018

Zamestnanci UJS nepremeškali ani v tomto fašiangovom období príležitosť na radovánky a zábavu. V priestoroch jedálne nášho konferenčného centra sa 19. januára za účasti...

25 rokov Slovenskej rektorskej konferencie

Dňa 25. novembra 2017 uplynulo 25 rokov od založenia Slovenskej rektorskej konferencie, ktorá je dnes jednou z troch reprezentácií vysokých škôl a ktorá združuje...

Úspechy študentov UJS na XII. kole ŠVOČ pre študentov maďarskej národnosti žijúcich na Slovensku (FTDK)

V dňoch 1.-2. decembra 2017 sa na pôde Fakulty stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre konalo XII. kolo Študentskej vedeckej a odbornej činnosti...

Týždeň vedy a techniky na UJS

Veda a technika je neoddeliteľnou súčasťou života každého občana a jej správne nasmerovanie podmieňuje ďalší rozvoj nášho užšieho regionu. Univerzita J. Selyeho má silný vedecký...

Výročná správa o stave vysokého školstva za rok 2016

Vláda Slovenskej republiky dňa 4. októbra 2017 prerokovala Výročnú správu o stave vysokého školstva za rok 2016, predloženú MŠVVaŠ SR. Súčasťou správy je aj...

Slávnostné otvorenie 14. akademického roka na UJS

Za účasti vedúcich predstaviteľov domácich a zahraničných vysokoškolských inštitúcií, verejného, vedeckého a kultúrneho života sa konalo otvorenie akademického roka 2017/18 na UJS. Výnimočnú atmosféru podujatia umocnil...

Správa z Medzinárodnej vedeckej konferencie 2017 Univerzity J. Selyeho

Medzinárodná vedecká konferencia našej univerzity, ktorá sa každoročne koná na začiatku akademického roka, sa tento rok uskutočnila  v dňoch 12.-13. septembra 2017 s podnázvom „Hodnota, kvalita...

Promócie na našej univerzite

Návštevníci, ktorí na UJS zavítali v mesiacoch jún a júl, mohli stretnúť spokojných mladých ľudí a ich príbuzných oblečených do sviatočných šiat, s rozžiareným...

Metodický deň pre učiteľov chémie na UJS

Dňa 4. júla 2017 Katedra chémie UJS po prvýkrát organizovala metodický deň chémie, zameraný na odborné vzdelávanie učiteľov chémie nášho regiónu. Podujatie krátkym príhovorom otvorili...

Letná škola o strese (26.-30. 6. 2017)

V roku 2017 si pripomíname 110. výročie narodenia Hansa Selyeho, „otca stresu“, ktorý vyrástol a zmaturoval na benediktínskom Gymnáziu v Komárne, a považoval Komárno...

Záverečné podujatie projektu programu Erasmus+

23.-24. mája 2017 v Zlatnej na Ostrove, v Penzióne Zlatá ryba, sa uskutočnilo výjazdové rokovanie rozšíreného zasadnutia Kolégia rektora Univerzity J. Selyeho, ktoré bolo spojené...

Úspešné ukončenie komplexnej akreditácie Univerzity J. Selyeho

S radosťou informujeme odbornú a širokú verejnosť, že Akreditačná komisia, poradný orgán Vlády SR (ďalej AK SR) na svojom zasadnutí konanom v dňoch 5.-6. apríla 2017 sa...

Návšteva pedagógov zemepisu z Holandska na našej univerzite

Dňa 26. apríla 2017 pod vedením profesora Dr. Lea Paula navštívila Univerzitu J. Selyeho skupina pedagógov zemepisu z Utrechtu. Kolegovia, ktorí práve absolvujú  stredoeurópsku...

Nový výberový predmet – „Biologické základy stresu, zvyšovanie efektívnosti

V letnom semestri akademického roka 2016/17 UJS rozšírila ponuku výberových predmetov typu C o nový predmet s názvom „Biologické základy stresu, zvyšovanie efektívnosti“. Predmet nadväzuje na podujatia...

Beseda s Bélom Bugárom a Tiborom Bastrnákom

16. marca navštívil našu univerzitu podpredseda Národnej rady SR Béla Bugár  a poslanec Národnej rady SR Tibor Bastrnák. Na stretnutí s vedením univerzity boli prerokované doterajšie výsledky, zámer...

Oslavy pri príležitosti 110. výročia narodenia Jánosa Selyeho na UJS

Dňa 26. januára 2017 na počesť 110. výročia narodenia Jánosa Selyeho bola otvorená výstava v konferenčnom centre UJS s názvom János Selye: Vznik a základy stresu.  Hlavným...

Prezident vymenoval nového rektora UJS

V zmysle výkonu ústavnej funkcie prezidenta SR podľa čl. 102 ods. 1 písm. h/ Ústavy SR dňa 24. januára 2017 vymenoval prezident SR Andrej...

Ples UJS 2017

Vo výbornej nálade, za účasti takmer 150 zábavychtivých plesajúcich sa konal Ples UJS dňa 20. januára t.r. Tradičné podujatie, na ktorom sa spoločne zabávajú...

Prof. Dr. Kálmán Győry, DSc. - prvý „doctor honoris causa“ UJS

Aula UJS sa dňa 9. novembra 2016 stala dejiskom významného slávnostného akademického podujatia, ktoré viedol prorektor PaedDr. György Juhász, PhD. V rámci podujatia Týždeň...

Slávnostné otvorenie 13. akademického roka na UJS

V slávnostnej sále konferenčného centra Univerzity J. Selyeho sa dňa 16. septembra 2016 konala akademická slávnosť pri príležitosti slávnostného otvorenia 13. akademického roka, roka...

Univerzita J. Selyeho v znamení promócií

V mesiacoch jún a júl sa Univerzita J. Selyeho opäť stala dejiskom radostných a slávnostných udalostí ─ práve v tomto období sa konali promócie...

Prednáška profesora medicíny Dr. Sándora Szabóa

Pred 80 rokmi, v roku 1936 vyšiel vo vedeckom časopise Nature vedecký článok Hansa Selyeho s názvom Syndróm vyvolaný škodlivými činiteľmi, a pred 60...

Návšteva podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka na UJS

Dňa 23. februára navštívil podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR pán Miroslav Lajčák našu univerzitu. Cieľom jeho návštevy bolo stretnutie so študentmi...

Deň otvorených dverí na UJS

Univerzita J. Selyeho aj tento rok usporiadala jednotný Deň otvorených dverí, všetky tri fakulty sa spoločne predstavili pre záujemcov. Podujatie konané dňa 16. 2...

Ples UJS 2016

Vo výbornej nálade, za účasti viac ako 150 zábavychtivých plesajúcich sa konal Ples UJS dňa 22. januára t.r. Tradičné podujatie, na ktorom sa spoločne...

Projekty zamerané na rozvoj UJS, implementované v období 2013-2015

Projekty zamerané na rozvoj UJS, implementované v období 2013-2015 V období 2013-2015 UJS realizovala tri projekty s podporou EÚ zamerané na rozvoj univerzity: 1. Projekt: Názov projektu: Budovanie infraštruktúry a modernizácia...

VÝROČNÁ SPRÁVA O STAVE VYSOKÉHO ŠKOLSTVA ZA ROK 2014

Vláda Slovenskej republiky dňa 23. septembra 2015 prerokovala Výročnú správu o stave vysokého školstva za rok 2014. Súčasťou správy je aj Výkaz o publikačnej...

Otvorenie akademického roka 2015/2016 na Univerzite J. Selyeho

Otvorenie akademického roka 2015/2016 na Univerzite J. Selyeho „Univerzita J. Selyeho ukončila rušný jubilejný rok.” – konštatoval na úvod svojho prejavu rektor univerzity, doc. RNDr...

V znamení vzájomnej spolupráce a dôvery

Univerzita má otvorené brány pred športovými družstvami v Komárne. Rektor Univerzity J. Selyeho doc. RNDr. Tóth János, PhD, a Ing. Ladislav Ferencz, manažér Volejbalového...

A Selye János Egyetem nemzetközi szervezetekben betöltött tagsága

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.

  
spam vedelem