SJE főmenü

Informácie projektu ITMS2014+: 313011T583

„Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk“.

Zoznam publikácií Projekt ITMS2014+ 313011T583-1.pdf

Podpora výskumno-vývojových kapacít v oblasti nanochemických a supramolekulárnych systémov

Kód projektu v ITMS2014+:           313011T583

Kód ŽoNFP:                                  NFP313010T583

Termín realizácie projektu:           1.1.2016 – 31.12.2019

Operačný program:                       313000 - Operačný program Výskum a inovácie

Spolufinancovaný z:                      Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os:                                   313010 - 1 Podpora výskumu, vývoja a inovácií

Konkrétny cieľ:                              313010031 - 1.1.3 Zvýšenie výskumnej aktivity  

                                                     prostredníctvom zlepšenia koordinácie a     

                                                     konsolidácie VaV potenciál u výskumných inštitúcií


Poskytovateľ:                               Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu    

                                                     Slovenskej republiky

v zastúpení:                                  Výskumná agentúra

 

Prijímateľ:                                     UNIVERZITA J. SELYEHO

Miesto realizácie projektu:           Komárno

Výzva -kód Výzvy:                        OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-07

Použitý systém financovania:       systém refundácie

Popis projektu:

Predmetom projektu je nezávislý výskum a vývoj v oblasti nanotechnológií a materiálového inžinierstva. Projekt je zameraný na výskum a vývoj nových nanomateriálov a ich nanometrické charakteristiky.

Prijímateľ, a najmä riešiteľské pracovisko Katedra chémie PF UJS, sa dlhodobo venuje výskumno-vývojovým aktivitám v oblasti nanotechnológií a novýchmateriálov. V rámci aktivít projektu bolo od roku 2016 zverejnených 16 publikácií, z toho 9 publikácií v databázach Scopus a/alebo Web of Science, a 3 publikácie v databáze Current Content Connect. Výskum v rámci projektu je realizovaný výskum a vývoj v Nanochemickom a supramolekulárnom laboratóriu Katedry chémie PF UJS, ktoré bolo vybudované v roku 2015 a súčasťou ktorého je výskumný park so špičkovými prístrojmi.

Aktivity projektu:

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch): 48

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity): 1.2016

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas): 12.2019

Spôsob realizácie aktivít projektu:

V rámci projektu bude realizovaná 1 hlavná aktivita: Nezávislý výskum a vývoj v oblasti materiálového inžinierstva a nanotechnológií. Trvanie: 01/2016 - 12/2019

Predmetom aktivity je výskum a vývoj nových nanomateriálov a ich nanometrické charakteristiky. V rámci nezávislej výskumnej aktivity pracovný tím sa orientuje na riešenie dvoch hlavných úloh spojených so syntézou nanočastíc z dvoch hľadísk:

• vzhľadom na požadovanú veľkosť, zloženie a štruktúru, pričom syntéza nanosystémov sa realizuje prostredníctvom mikrofluidizérového procesora aseparačnej centrifúgy s vysokým výkonom;

 • vzhľadom na ekologické aspekty - syntézy nanosystémov bez nadmerného používania organických rozpúšťadiel alebo toxických zložiek a pri nízkej spotrebeenergie.

Ďalej v rámci nezávislej výskumnej aktivity pracovný tím realizuje podrobnú charakteristiku nanosystémov - stanovením náboja, zloženia, štruktúry a veľkostinanočastíc kombináciou rôznych najmodernejších výskumných metód. Ďalej sa jedná o sledovanie zmien fyzikálno-chemických vlastností agregácií nanočastíc vzávislosti od času a pochopenie evolúcie supramolekulárnej architektúry, pričom sa využíva kombinácia niektorých najmodernejších techník, ako sú dynamika 3Dkrížovej korelácie a statický rozptyl svetla, vysoko sofistikovaná sedimentácia a GPC chromatografia ako aj využívaním spektrofotometrie zastaveného toku.

Jednotlivé úlohy definované ako aktivity projektového tímu koordinuje prof. Róbert Mészáros, DSc. - kľúčový vedecký pracovník - ako vedúci NCHSL Katedry chémie PF UJS.

Ciele projektu:

Realizácia projektu zásadne prispeje k posilneniu výskumno-vývojových kapacít prijímateľa v oblasti materiálového inžinierstva a nanotechnológií. Uvedené je potvrdené nasledovnými skutočnosťami:- realizácia projektu umožní naplno využiť špičkovú infraštruktúru pre výskum a vývoj v rámci Nanochemického a supramolekulárneho laboratória, - projekt prispeje k posilneniu personálnych kapacít pre realizáciu výskumu a vývoja v znalostnej oblasti materiálového inžinierstva a nanotechnológií. Vďaka participácii 3 špičkových zahraničných vedcov a 1 špičkového slovenského vedecko-výskumného pracovníka a ich spolupráci s tímom 5 vedeckých pracovníkov univerzity, ktorého súčasťou sú aj mladí vedci, na realizácii excelentného výskumu,- v rámci projektu bude posilnená medzinárodná spolupráca s využitím potenciálu pritiahnuť špičkových zahraničných vedcov na Slovensko. Súčasťou výskumného tímu sú 3 špičkoví zahraniční vedci a ďalší zahraniční vedeckí pracovníci,- projekt podporí participáciu mladých vedcov, nakoľko súčasťou tímu výskumníkov sú aj dvaja mladí vedeckí pracovníci.

Výstupmi výskumnej aktivity výskumného tímu budú produkty syntéz, z ktorých pozoruhodné budú Au-nanokompozity s kontrolovateľnými nanometrickými vlastnosťami, inteligentné nanogély so štruktúrou jadro/vrstva („core-shell”), ako aj generácie nových gélov a emulzií. Výstupmi výskumnej činnosti budú aj metodiky reprodukovateľných syntéz použiteľné aj pre priemyselnú výrobu.

Merateľné ukazovatele projektu:

Kód

Názov

Merná jednotka

Celková cieľová hodnota

P0057

Finančná podpora poskytnutá na podporu a registráciu práv duševného vlastníctva

EUR

0,0000

P0196

Počet navrátivších slovenských výskumníkov zo zahraničí

počet

1,0000

P0280

Počet podaných patentových prihlášok

počet

0,0000

P0315

Počet podporených účastí zahraničných výskumníkov v projektových aktivitách slovenskej inštitúcie VaV

počet

3,0000

P0325

Počet podporených výskumných inštitúcií

počet

1,0000

P0355

Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva

počet

0,0000

P0762

Počet publikácií vytvorených v rámci projektu

počet

1,0000

P0910

Počet existujúcich výskumných pracovníkov pracujúcich na VaV aktivitách projektu

FTE

1,9500

 

Rozpočet projektu:

Rozpočet prijímateľa: (Univerzita J. Selyeho – IČO 37961632)

Výška oprávnených výdavkov: 585 650,02 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem: 0,00€
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:  95,0000%
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku: 556 367,52 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa: 29 282,50 €

 

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.

  
spam vedelem