SJE főmenü

Kutatási projektek

A Selye János Egyetem kutatási projektjei 2022

KEGA, 004UPJŠ-4/2020 Tvorba, implementácia a overovanie efektívnosti
digitálnej knižnice s nástrojmi formatívneho hodnotenia pre prírodovedné predmety,
matematiku a informatiku na základnej škole 
 Szarka Katarína, Mgr. PhD.
KEGA, 002PU-4/2021 Univerzitná výučba genetiky inovovanými formami a metódami  Nagy Melinda, Dr. habil. PaedDr. PhD.
KEGA, 005UJS-4/2021 Adaptácia a štandardizácia diagnostického nástroja DIFER na zisťovanie aktuálnej
vývinovej úrovne 4-8 ročných detí 
Krisztián Józsa, prof. Dr.  PhD.
KEGA, 005UJS-4/2022 Dvojjazyčné e-learningové kurzy etiky a etických tém na protestantských teologických fakultách vysokých škôl a univerzít Katarína Pólya, Mgr.  PhD.
KEGA, 006UJS-4/2021 Stručný vysvetľujúci glosár v maďarskom jazyku s päťjazyčným odborným terminologickým slovníkom v knižnej, CD-ROM a Open Access podobe Szénási  Lilla , ThDr. PhD.
KEGA, 013TTU-4/2021 Interaktívne animačno-simulačné modely pre deep learning  Czakóová Krisztina, PaedDr. PhD.
VEGA, 1/0776/21 Hustoty, rozdeleni a vlastnosti konvergencie číslených postupností  Mišík Ladislav, Doc. RNDr. CSc.
VEGA, 1/0386/21 Analýza dôvodov úspešnosti/neúspechu študentov v matematike s dôrazom na lektronické dištančné vzdelávanie Csiba Peter, Dr. habil. RNDr., PhD.
VEGA, 1/0688/21 Výskum a analýza stratégií zamestnancosti v krajinách V4  Poór József, prof. Dr., DSc.
VEGA, 1/0568/20 Rovnovážne modelovanie kapitálových trhov V4 krajín Ormos Mihály, prof. Dr. habil., PhD.
VEGA, 1/0246/21 Hodnoverná reč v spoločnosti - Skúmanie pojmu prísahy v cirkvi a v spoločnosti  Karasszon István, prof. ThDr., PhD.
VEGA, 2/0136/21 Literárnohistorické, kultúrnohistorické a edičné
spracovanie rukopisnej poznámkovej knihy Samuela Ferjenčíka 
Braxatorisová Anita, Mgr., PhD.
VEGA, 1/0083/20 Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku v rokoch socializmu (1948-1989)  Simon Attila, Dr. habil. PhD.
Národná agentúra programu Erasmus+ , 2020-1-HU01-
KA226-SCH-094146
Romani Digitális Tudástér: Innovatív romani–magyar digitális oktatási-kulturális
kompetenciafejlesztés és segédanyag-csomag
létrehozása regionális modellek lkalmazásával 
Lőrincz Gábor, PhD.
Národná agentúra programu Erasmus+ , 2020-1-RO01-
KA203-079899
Enhancing volunteering and its recognition in higher education curricula and on the labour market in Eastern Europe  Nagy Melinda, Dr. habil. PaedDr. PhD.
Národná agentúra programu Erasmus+ , 2020-1-HU01-
KA203-078810
Poly-Universe in Teacher Training Education Fehér Zoltán, RNDr. PhD.
Národná agentúra programu Erasmus+ , 2020-1-HU01-
KA203-078844
Developing Flipped Methods for Teaching  Tóth - Bakos Anita, Mgr. PhD.
H2020-EU, 101004653 School-community partnership for reversing inequality and exclusion: Transformative practises of segregated schools Nagy Melinda, Dr. habil. PaedDr. PhD.

A Selye János Egyetem kutatási projektjei 2021

Támogató, a projekt száma Projekt mengnevezése Projektvezető
     
     
KEGA, 004UPJŠ-4/2020 Tvorba, implementácia a overovanie efektívnosti
digitálnej knižnice s nástrojmi formatívneho hodnotenia pre prírodovedné predmety,
matematiku a informatiku na základnej škole 
 Szarka Katarína, Mgr. PhD.
KEGA, 002PU-4/2021 Univerzitná výučba genetiky inovovanými formami a metódami  Nagy Melinda, Dr. habil. PaedDr. PhD.
KEGA, 005UJS-4/2021 Adaptácia a štandardizácia diagnostického nástroja DIFER na zisťovanie aktuálnej
vývinovej úrovne 4-8 ročných detí 
Krisztián Józsa, prof. Dr.  PhD.
KEGA, 006UJS-4/2019 Rozvoj kreativity a kreatívna výučba anglického jazyka na základných a stredných školách  Puskás  Andrea, PaedDr. PhD.
KEGA, 006UJS-4/2021 Stručný vysvetľujúci glosár v maďarskom jazyku s päťjazyčným odborným terminologickým slovníkom v knižnej, CD-ROM a Open Access podobe Szénási  Lilla , ThDr. PhD.
KEGA, 013TTU-4/2021 Interaktívne animačno-simulačné modely pre deep learning  Czakóová Krisztina, PaedDr. PhD.
VEGA, 1/0776/21 Hustoty, rozdeleni a vlastnosti konvergencie číslených postupností  Mišík Ladislav, Doc. RNDr. CSc.
VEGA, 1/0386/21 Analýza dôvodov úspešnosti/neúspechu študentov v matematike s dôrazom na lektronické dištančné vzdelávanie Csiba Peter, Dr. habil. RNDr., PhD.
VEGA, 1/0688/21 Výskum a analýza stratégií zamestnancosti v krajinách V4  Poór József, prof. Dr., DSc.
VEGA, 1/0568/20 Rovnovážne modelovanie kapitálových trhov V4 krajín Ormos Mihály, prof. Dr. habil., PhD.
VEGA, 1/0246/21 Hodnoverná reč v spoločnosti - Skúmanie pojmu prísahy v cirkvi a v spoločnosti  Karasszon István, prof. ThDr., PhD.
VEGA, 2/0136/21 Literárnohistorické, kultúrnohistorické a edičné
spracovanie rukopisnej poznámkovej knihy Samuela Ferjenčíka 
Braxatorisová Anita, Mgr., PhD.
VEGA, 1/0083/20 Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku v rokoch socializmu (1948-1989)  Simon Attila, Dr. habil. PhD.
VEGA, 1/0163/19 Rôzne podoby slobody v totálnom štáte – politický život, náboženstvo, turizmus a
média v (Česko)Slovensku, Maďarsku a Východnej Európe 1938 – 1968
Vajda Barnabás, Dr. habil., PhD.
VEGA, 1/0663/19 Analýza prírodovedného a matematického vzdelávania na stredných školách a inovácia
obsahu odborových didaktík
Tóth Péter, prof. Dr., PhD.
VEGA, 1/0117/19 Postavenie, identita, vzdelávanie menšín –
spoločenské sebarealizačné stratégie maďarskej menšiny na Slovensku 
Németh András, prof. Dr., DrSc.
APVV-20-0076 Odpady a stavby - modelovanie efektívnosti
alternatívnych možností spolupráce správnych orgánov
Mura Ladislav, doc. Ing. PhD.
APVV-18-0115 "Jazyk v meste - dokumentovanie
multimodálnej semiosféry jazykovej krajiny na
Slovensku a z komparatívnej perspektívy" 
Tóth Sándor János, PhD.
Fond na podporu kultúry
národnostných menšín,  21-230-00318
Online vyučovanie – kontaktné vyučovanie.
Vyučovacie procesy počas COVID 19
Istók Vojtech, Mgr., PhD.
Fond na podporu kultúry
národnostných menšín,  21-120-01351
Kultúra – Umenie – Vzdelávanie; Interkultúrne
dedičstvo v kontexte maďarsko-slovenských väzieb
Csehiová Agáta, doc. Dr. univ.  PhD.
Fond na podporu kultúry
národnostných menšín,  21-230-00211
Nové cesty a výzvy v pedagogickej diagnostike Borbély Diana, PaedDr., PhD.
MTA, HR-29/2021 Kisebbségi attitűdök és az identitás vizsgálata a Kárpát-medencei pedagógusok körében Nagy Melinda, Dr. habil. PaedDr. PhD.
Národná agentúra programu Erasmus+ , 2020-1-HU01-
KA226-SCH-094146
Romani Digitális Tudástér: Innovatív romani–magyar digitális oktatási-kulturális
kompetenciafejlesztés és segédanyag-csomag
létrehozása regionális modellek lkalmazásával 
Lőrincz Gábor, PhD.
Národná agentúra programu Erasmus+ , 2020-1-RO01-
KA203-079899
Enhancing volunteering and its recognition in higher education curricula and on the labour market in Eastern Europe  Nagy Melinda, Dr. habil. PaedDr. PhD.
Národná agentúra programu Erasmus+ , 2020-1-HU01-
KA203-078810
Poly-Universe in Teacher Training Education Fehér Zoltán, RNDr. PhD.
Národná agentúra programu Erasmus+ , 2020-1-HU01-
KA203-078844
Developing Flipped Methods for Teaching  Tóth - Bakos Anita, Mgr. PhD.
H2020-EU, 101004653 School-community partnership for reversing inequality and exclusion: Transformative practises of segregated schools Nagy Melinda, Dr. habil. PaedDr. PhD.

A Selye János Egyetem kutatási projektjei 2020

Támogató, a projekt száma Projekt mengnevezése Projektvezető
018PU-4/2018 Inovácia metód a foriem výučby predmetu biochémia (A biokémia tantárgy oktatási módszereinek és formáinak megújítása) Nagy Melinda, Dr. habil. PaedDr., PhD.
003UJS-4/2018 Sprievodca ugaritským jazykom a literatúrou(Útmutató az ugariti nyelvhez és irodalomhoz) Lévai Attila, Mgr., PhD.
004UPJŠ-4/2020 Tvorba, implementácia a overovanie efektívnosti digitálnej knižnice s nástrojmi formatívneho hodnotenia pre prírodovedné predmety, matematiku a informatiku na základnej škole Szarka Katarína, Mgr., PhD.
006UJS-4/2019 Rozvoj kreativity a kreatívna výučba anglického jazyka na základných a stredných školách (A kreativitás fejlesztése és az angol nyelv kreatív oktatása az általános és középiskolákban) Puskás Andrea, PaedDr., PhD.
012TTU-4/2018 Interaktívne animačno-simulačné modely vo vzdelávaní (Interaktív animációs-szimulációs modellek az oktatásban) Czakóová Krisztina, PaedDr., PhD.
005UJS-4/2019 Zefektívnenie manažérskych zručností generácie Z a Y gamifikáciou v kontexte spojenia vedy a praxe ("Y és Z generáció menedzseri szakértelem hatékonyságának növelése a gamifikáció révén a tudomány és gyakorlat kontextusában") Machová Renáta, Dr. habil. Ing. PhD.
VEGA, 1/0083/20 Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku v rokoch socializmu (1948-1989) (A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház a szocializmus évtizedeiben 1948–1989) Simon Attila, doc., PhD.
VEGA, 1/0163/19 Rôzne podoby slobody v totálnom štáte – politický život, náboženstvo, turizmus a média v (Česko)Slovensku, Maďarsku a Východnej Európe 1938 – 1968 (,,A szabadság különféle formái a totális államokban: politika, vallás, turizmus, média (Cseh-)Szlovákiában, Magyarországon és Kelet-Európában 1938-1968".) Vajda Barnabás, Dr. habil., PhD.
VEGA, 1/0663/19 Analýza prírodovedného a matematického vzdelávania na stredných školách a inovácia obsahu odborových didaktík Tóth Péter, prof. Dr., PhD.
VEGA, 1/0117/19 Postavenie, identita, vzdelávanie menšín – spoločenské sebarealizačné stratégie maďarskej menšiny na Slovensku Németh András, prof. Dr., DrSc.
VEGA, 1/0507/17 Zlúčeniny vanádu v katalýze a materiálovej chémii: interakcia experimentu a teórie (Vanádium vegyületek katalízisben és anyagkémiában: kísérlet és elmélet
kölcsönhatása)
Gyepes Róbert, doc. RNDr., PhD.
VEGA, 1/0568/20 Rovnovážne modelovanie kapitálových trhov V4 krajín (A V4 országok tőkepiaci egyensúlyi modellezése.) Ormos Mihály, prof. Dr. habil., PhD.
Výskumná agentúra, 313011T583 Podpora výskumno-vývojových kapacít v oblasti nanochemických a supramolekulárnych systémov Juhász György, Dr. habil. PaedDr., PhD.
APVV-18-0115,  Univerzita M. Bela Zmluva o spolupráci v rámci projektu APVV "Jazyk v meste - dokumentovanie multimodálnej semiosféry jazykovej krajiny na Slovensku a z komparatívnej perspektívy" Tóth Sándor János, PhD.
MS SR, Szlovák Köztársaság Igazságügyi Minisztérium, D073/2020/13 Majorita-minorita a ich súžitie IV. (Többség-kisebbség és együttélésük IV.) Nagy Melinda, Dr. habil. PaedDr., PhD.
Óbudai Egyetem, ED_18-1-2018-0014 Výskumná spolupráca v rámci projektu "Ortofotó és 3D terepmodell készítése drónfotók alapján fotogrammetriai eljárással" Kmeť Tibor, prof. RNDr., PhD.
101004653 School-community partnership for reversing inequality and exclusion: Transformative practises of segregated schools Nagy Melinda, Dr. habil. PaedDr., PhD.
KULTMINOR, 20-230-00356 Dél-Szlovákia gazdasága a normalizációs időszakban (1969-1989) (Hospodárstvo južného Slovenska v období normalizácie (1969-1989) Horbulák Zsolt, Ing.Mgr., PhD.
KULTMINOR, 20-230-00352 Léva és környéke az irodalomban (Levice a okolie v literatúre) Halász Ivan, Doc. Dr., PhD.
KULTMINOR, 20-130-00186 Literatúra a veda (Irodalom és tudomány) Keserű József, Dr. habil., PhD.
KULTMINOR, 20-130-00181 Štátoprávne zmeny v rokoch 1918/20 a jeho dôsledky na okolie Komárna (Az 1918/19-es államfordulat és hatása Komárom térségére) Simon Attila, Dr. habil. PhD.

A Selye János Egyetem kutatási projektjei 2019

Támogató, a projekt száma Projekt mengnevezése Projektvezető
018PU-4/2018 Inovácia metód a foriem výučby predmetu biochémia (A biokémia tantárgy oktatási módszereinek és formáinak megújítása) Dr. habil. PaedDr. Nagy Melinda, PhD.
001UJS-4/2018 Vysokoškolské učebné materiály Sociolingvistika v slovensko-maďarskom kontexte (Szociolingvisztika szlovák-magyar kontextusban.Egyetemi oktatási anyagok) Tóth Sándor János, PhD.
003UJS-4/2018 Sprievodca ugaritským jazykom a literatúrou(Útmutató az ugariti nyelvhez és irodalomhoz) Lévai Attila, Mgr., PhD.
006UJS-4/2019 Rozvoj kreativity a kreatívna výučba anglického jazyka na základných a stredných školách (A kreativitás fejlesztése és az angol nyelv kreatív oktatása az általános és középiskolákban) Puskás Andrea, PaedDr., PhD.
012TTU-4/2018 Interaktívne animačno-simulačné modely vo vzdelávaní (Interaktív animációs-szimulációs modellek az oktatásban) Czakóová Krisztina, PaedDr., PhD.
005UJS-4/2019 Zefektívnenie manažérskych zručností generácie Z a Y gamifikáciou v kontexte spojenia vedy a praxe ("Y és Z generáció menedzseri szakértelem hatékonyságának növelése a gamifikáció révén a tudomány és gyakorlat kontextusában") Machová Renáta, Dr. habil. Ing. PhD.
VEGA, 1/0528/16 Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku v rokoch 1919–1952 (A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház az 1949-1952 között) Simon Attila, doc., PhD.
VEGA, 1/0163/19 Rôzne podoby slobody v totálnom štáte – politický život, náboženstvo, turizmus a média v (Česko)Slovensku, Maďarsku a Východnej Európe 1938 – 1968  (,,A szabadság különféle formái a totális államokban: politika, vallás, turizmus, média (Cseh-)Szlovákiában, Magyarországon és Kelet-Európában 1938-1968".) Vajda Barnabás, Dr. habil., PhD.
VEGA, 1/0663/19 Analýza prírodovedného a matematického vzdelávania na stredných školách a inovácia obsahu odborových didaktík Tóth Péter, prof. Dr., PhD.
VEGA, 1/0117/19 Postavenie, identita, vzdelávanie menšín – spoločenské sebarealizačné stratégie maďarskej menšiny na Slovensku Németh András, prof. Dr., DrSc.
VEGA, 1/0507/17 Zlúčeniny vanádu v katalýze a materiálovej chémii: interakcia experimentu a teórie (Vanádium vegyületek katalízisben és anyagkémiában: kísérlet és elmélet
kölcsönhatása)
Gyepes Róbert, doc. RNDr., PhD.
Univerzita M. Bela, APVV-18-0115  Zmluva o spolupráci v rámci projektu APVV "Jazyk v meste - dokumentovanie multimodálnej semiosféry jazykovej krajiny na Slovensku a z komparatívnej perspektívy" Tóth Sándor János, PhD.
Szlovák Köztársaság Igazságügyi Minisztérium, D047/2019/13 Majorita-minorita a ich súžitie III. " Čo vieme o sebe?" (Többség-kisebbség és együttélésük III.) Strédl Terézia, PaedDr., PhD.
KULTMINOR, 19-170-00606 Vzdelanostné zloženie obyvateľstva Slovenska podľa obcí s prihliadnutím na národnostné zloženie obcí na základe údajov zo sčítania obyvateľstva z roku 1980. (Szlovákia lakosságának iskolai végzettség szerinti összetétele a települések nemzetiségi összetételének figyelembe vételével az 1970. és az 1980. évi népszámlálás községsoros adatai alapján) Ďurdík Ladislav, PhD.
KULTMINOR, 19-170-00615 Dvojjazyčnosť Komárna v zrkadle propriálneho obrazu (jazykovej krajiny) mesta (Komárom kétnyelvű nyelvi tájképe) Lőrincz Gábor, Mgr.,  PhD.
KULTMINOIR, 19-170-00603 Výskum hydroním dolného Poiplia (Alsó-Ipoly mente víznevei) Török Tamás PaedDr. PhD.
MTA, HSZ-01/2018 Byť Komárňančanom. (Pôvodný maďarský názov: A „komáromiság”. Egy jelenség változásai az elmúlt 100 évben.)  Liszka József, Dr. habil., PhDr., PhD.
Professional Project Life Management Ltd., Z-18-1890/2802-3 Project Life Management Poór József, prof., Dr., DSc.
Szent István Univerzity, GTK/49-2/2019 Zmluva o výskume v rámci projektu "Területi versenyképességet befolyásoló tényezők elemzése a szlovák-magyar határ menti térségben" Karácsony Peter, Dr. habil. Ing., PhD.
Corvinus Univerzity   of  Budapest, EFOP-3-6-1-16-2016-00013 Zmluva o výskume v rámci projektu "Intelligens szakosodást szolgáló intézményi fejlesztések a Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campusán" Karácsony Peter, Dr. habil. Ing., PhD.
PADE, 1/2019.01.17. „Moderná, komplexná a inovatívna výskumná činnosť na Ekonomickej fakulte Univerzity J. Selyeho m (Modern, komplex és innovatív kutatási tevékenység a Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Karán) Csiba Peter, RNDr., PhD.
PAIGEO, 55/2019.04.08. Komplexný výskumný program „Globálne geopolitické trendy” a geopolitická vedecká konferencia (Globális geopolitikai trendek” komplex geopolitikai kutatási program és Kárpát-medencei geopolitikai tudományos konferencia) Csiba Peter, RNDr., PhD.
PADE, 138/2019.10.25. Komplexný výskumný projekt ekonomiky, manažmentu a aplikovanej informatiky na Ekonomickej fakulte UJS (Komplex közgazdaságtani, menedzsment és alkalmazott informatikai kutatási projekt a Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Karán) Csiba Peter, RNDr., PhD.

 

A Selye János Egyetem kutatási projektjei 2018

Támogató, a projekt száma Projekt mengnevezése Projektvezető
VEGA, 1/0528/16 Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku v rokoch 1919–1952 (A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház az 1949-1952 között) Simon Attila, doc., PhD.
018PU-4/2018 Inovácia metód a foriem výučby predmetu biochémia(A biokémia tantárgy oktatási módszereinek és formáinak megújítása) PaedDr. Melinda Nagy, PhD.
001UJS-4/2018 Vysokoškolské učebné materiály Sociolingvistika v slovensko-maďarskom kontexte(Szociolingvisztika szlovák-magyar kontextusban.Egyetemi oktatási anyagok) Sándor János Tóth, PhD.
003UJS-4/2018 Sprievodca ugaritským jazykom a literatúrou(Útmutató az ugariti nyelvhez és irodalomhoz) Mgr. Attila Lévai, PhD.
002UJS-4/2016 Web-based aplikácie v transdisciplinárnom vzdelávaní budúcich učiteľov(Web-based alkalmazások a jövőbeli tanárok transzdiszciplináris oktatásában) Mgr. Katarína Szarka, PhD.
Szlovák Köztársaság Igazságügyi Minisztérium, D092/2018/13 Majorita-minorita a ich súžitie II. Zrkadlo predsudkov u študentov VŠ, žiakov a pedagógov SŠ s VJM(Többség-kisebbség és együttélésük II.)  PaedDr. Terézia Strédl,  PhD.
KULTMINOIR, 18-170-00341 Vzdelanostné zloženie obyvateľstva Slovenska podľa obcí s prihliadnutím na národnostné zloženie obcí na základe údajov zo sčítania obyvateľstva z roku 1970 a 1980 (Szlovákia lakosságának községsoros iskolai végzettség szerinti összetétele a települések nemzetiségi összetételének figyelembe vételével az 1970. és az 1980. évi népszámlálás adatai alapján) Ďurdík Ladislav PhD.
KULTMINOIR, 18-170-00522 Výskum a analýza stavu úrovne ekonomickej kultúry maďarskej menšiny("A magyar kisebbség gazdasági kultúra szintjének kutatása és elemzése") Antalík Imrich PhDr. PhD.
KULTMINOIR, 18-170-00735 Južné Slovensko: stereotypy a interetnické spolužitie v literatúre Halász Ivan doc. Dr. PhD.
KULTMINOIR, 18-170-00431 Výskum hydroním dolného Poiplia(Alsó-Ipoly mente víznevei) Török Tamás PaedDr. PhD.
KULTMINOIR, 18-170-00733 Antropogenetický a historický výskum členov rodiny Rákociovcov(A Rákóczi család antropogenetikai és történeti kutatása) Nagy Melinda PaedDr. PhD.
KULTMINOIR, 18-170-00739 Vyučovanie maďarského jazyka a literatúry na Slovensku a školské dokumenty vyučovacieho predmetu maďarský jazyk a literatúra(A magyar nyelv és irodalom tanítása és a magyar nyelv és irodalom tantárgy iskolai dokumentumai  Szlovákiában) Simon Szabolcs PhD.
KULTMINOIR, 18-230-01144 Orsovics Yvette, Strédl Terézia, Szabóová Edita, Vass Vilmos: A személyiségfejlesztés új kivívásai a nemzetiségi óvodákban és iskolákban (Nové výzvy rozvíjania osobnosti v materských a základných školách s VJM) Strédl Terézia PaedDr. PhD.

A Selye János Egyetem kutatási projektjei 2017

Posk. fin. podp. / č. pr. Názov pr. Zodp. riešiteľ
VEGA Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku v rokoch 1919-1952 [A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház] Dr. habil. Simon Attila, PhD.
1/0528/16
KEGA Internacionalizácia ŠP predškolská a elementárna pedagogika pre II. Stupeň VŠ štúdia  [Az óvodai és elemi pedagógia tan. program internacionalizálása] Ing. Szőköl  István, PhD.
005UJS-4/2015
KEGA Web-Based aplikácie v transdisciplinárnom vzdelávaní budúcich učiteľov [Web-based alkalmazások a jövőbeli tanárok transzdiszciplináris oktatásában] Mgr. Szarka Katarína, PhD.
002UJS-4/2016
Szlovák Köztársaság Igazságügyi Minisztérium Majorita-minorita a ich súžitie [ Többség-kisebbség és együttélésük ] PaedDr. Strédl Terézia,  PhD.
D189/2017/13
Szlovák Köztársaság Kormányhivatal Strédl Terézia: Terápia szocializációs hatása a nevelésben (Socializačný vplyv terapie vo výchove) PaedDr. Strédl Terézia, PhD.
KNM-1321/2017/1.1.2
 Szlovák Köztársaság Kormányhivatal Jasovská kláštorná záhrada – súčasť nášho kultúrneho dedičstva (A jászói kolostorkert – kulturális örökségünk része) PaedDr. Nagy Melinda, PhD.
KNM-1322/2017/1.1.2
Szlovák Köztársaság Kormányhivatal A csehszlovákiai ideológiai harc természetéről (1948-1989) O charaktere ideologického ťaženia v Československu (1948-1989) Dr. habil. Vajda Barnabás, PhD.
KNM-1324/2017/1.1.2
Szlovák Köztársaság Kormányhivatal Variativita maďarčiny v menšinovom prostredí na Slovensku [Magyar nyelv és variativitás kisebbségi khelyzetben, Szlovákiában] Simon Szabolcs, PhD.
KNM-1326/2017/2.3
Szlovák Köztársaság Kormányhivatal Eruditio–Educatio (vedecký časopis PF Univerzity J. Selyeho v Komárne) – 12.ročník [Eruditio–Educatio (a komáromi Selye János Egyetem Tanárképző Karának tudományos folyóirata) – 12. évfolyam] Dr. habil. Vajda Barnabás, PhD.
KNM-1323/2017/1.1.1
Szlovák Köztársaság Kormányhivatal VI. medzinárodné vedecké sympozium: Inkluzívna škola, inkluzívna spoločnosť [VI. Nemzetközi Szimpózium: Inkluzív iskola, inkluzív tárdsadalom] PaedDr. Strédl Terézia, PhD.
KNM-1328/2017/2.3

A Selye János Egyetem kutatási projektjei 2016

Posk. fin. podp. / č. pr. Názov pr. Zodp. riešiteľ
VEGA Formy politicko-mediálnej propagandy v strednej Európe, Česko-slovensku Maďarsku (1938-1968) [A politikai és médiapropaganda formái Közép-Európában, Csehszlovákiában és Magyarországon (1938-1968)] Dr. habil. Vajda  Barnabás, PhD.
1/0158/14
VEGA Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku v rokoch 1919-1952 [A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház] Dr. habil. Simon  Attila, PhD.
1/0528/16
KEGA Internacionalizácia ŠP predškolská a elementárna pedagogika pre II. Stupeň VŠ štúdia [Az óvodai és elemi pedagógia tan. program internacionalizálása] Ing. Szőköl István, PhD.
005UJS-4/2015
KEGA Web-Based aplikácie v transdisciplinárnom vzdelávaní budúcich učiteľov [Web-based alkalmazások a jövőbeli tanárok transzdiszciplináris oktatásában] Mgr. Szarka Katarína, PhD.
002UJS-4/2016
KEGA Modelovanie, simulácia a animácia vo vzdelávaní [A modellezés, szimuláció és animáció az oktatásban] PaedDr. Czakóová  Krisztina, PhD.
010UJS-4/2014
KEGA Interaktívne elektronické učebné materiály na podporu implementovanie moderných technológií do vyučovania matematiky a informatiky [Interaktív elektronikus oktatási anyagok a modern technológia matematika- és informatika-oktatásban történő alkalmazásának elősegítésére] RNDr. Csiba Peter, PhD.
002UJS-4/2014
KEGA Stručný nemecko-slovensko-maďarský teologický slovník (pre študentov protestantskej teológie a katechetiky) v knižnej a CD-ROM podobe Mgr. Görözdi Zsolt, Th.D.
008UJS-4/2014
Szlovák Köztársaság Kormányhivatal Etika v edukácii [Etika az oktatásban] PaedDr. Strédl Terézia, PhD.
KNM-1668/2016/2.2
Szlovák Köztársaság Kormányhivatal Eruditio–Educatio (vedecký časopis PF Univerzity J. Selyeho v Komárne) – 11.ročník [Eruditio–Educatio (a komáromi Selye János Egyetem Tanárképző Karának tudományos folyóirata) – 11. évfolyam] Dr. habil. Vajda Barnabás, PhD.
KNM-1669/2016/1.1.1
Pallas Athéné Domus Concordiae Aalapítvány Podpora doktorandského štúdia a vedeckej činnosti výskumných skupín  [A doktori képzés és a kutatócsoportok tudományos tevékenységének támogatása] doc. RNDr. Tóth János, PhD.
Z-15-190/2915-00
Pallas Athéné Domus Concordiae Aalapítvány Podpora e-learning študijných materiálov a rozvoja Nanochemického a supramolekulové laboratória  a Inteligentného robotického centra  [Az e-learning tansegédletek, a Nanotechnológiai és szupramolekuláris laboratórium és az Intelligens Robotikai Központ támogatása] doc. RNDr. Tóth  János, PhD.
0

A Selye János Egyetem kutatási projektjei 2015

Posk. fin. podp. / č. pr. Názov pr. Zodp. riešiteľ
VEGA  Formy politicko-mediálnej propagandy v strednej Európe, Česko-slovensku Maďarsku (1938-1968) [A politikai és médiapropaganda formái Közép-Európában, Csehszlovákiában és Magyarországon (1938-1968)] Mgr. Vajda Barnabás, PhD.
1/0158/14
VEGA Hodnotenie inovačného potenciálu podniateľskej siete v ranných etapách jej formovania [Vállalkozói hálózatok inovációs potenciájának értékelése azok kialakulásának kezdeti szakaszaiban] Ing. Machová Renáta, PhD.
1/0381/13
VEGA Československá republika a maďarská menšina na Slovensku (1930-1938) [A Csehszlovák Köztársaság és a szlovákiai magyar kisebbség (1930-1938)] Mgr. Simon Attila, PhD.
2/0023/12
KEGA Internacionalizácia ŠP predškolská a elementárna pedagogika pre II. Stupeň VŠ štúdia [Web-based alkalmazások a jövőbeli tanárok transzdiszciplináris oktatásában] Ing. Szőköl István, PhD.
005UJS-4/2015
KEGA Modelovanie, simulácia a animácia vo vzdelávaní [A modellezés, szimuláció és animáció az oktatásban] prof. Ing. Stoffová Veronika, CSc.
010UJS-4/2014
KEGA Interaktívne elektronické učebné materiály na podporu implementovanie moderných technológií do vyučovania matematiky a informatiky [Interaktív elektronikus oktatási anyagok a modern technológia matematika- és informatika-oktatásban történő alkalmazásának elősegítésére] RNDr. Csiba Peter, PhD.
002UJS-4/2014
KEGA Stručný nemecko-slovensko-maďarský teologický slovník (pre študentov protestantskej teológie a katechetiky) v knižnej a CD-ROM podobe  [Rövid német-szlovák-magyar teológiai szótár (protestáns teológia és hitoktatás hallgatók részére) nyomtatott és CD-ROM formában] Mgr. Görözdi Zsolt, Th.D.
008UJS-4/2014
Szlovák Köztársaság Kormányhivatal Vajda Barnabás–Gaucsík István (szerk.): Várostörténeti fejezetek a csehszlovák szocializmus korából. Az urbanizáció formái Dél-Szlovákiában. (Kapitoly z dejín miest za československého socializmu. Formy urbanizácie na juhu Slovenska) Mgr. Vajda  Barnabás, PhD.
KNM-1122/2015/1.1.2
A Szlovák Köztársaság Kormányhivatal Eruditio–Educatio (vedecký časopis PF Univerzity J. Selyeho v Komárne) – 10.ročník [Eruditio–Educatio (a komáromi Selye János Egyetem Tanárképző Karának tudományos folyóirata) – 10. évfolyam] doc. Liszka József, PhD.
A Szlovák Köztársaság Kormányhivatal Strédl Terézia: Tolerancia és a kommunikáció (Tolerancia a komunikácia) PaedDr. Strédl Terézia, PhD.
KNM-1125/2015/1.1.2
Szlovák Köztársaság Kormányhivatal Szlovák-magyar pedagógiai terminológiai kézikönyv Slovensko–maďarská pedagogická terminologická príručka prof. Dr. Németh András, DrSc., PaedDr. Strédl Terézia, PhD., PaedDr. Szabóová Edita, PhD., PaedDr. Horváth Kinga, PhD., Mgr. Tóth-Bakos Anita, PhD.
KNM-1126/2015/1.1.2
Szlovák Köztársaság Kormányhivatal III. Vedecké sympózium PF UJS: "Právne vedomie ako súčasť zdravého životného štýlu"  [VI. Nemzetközi Szimpózium: Jogtudatosság, mint az egészséges életmód része] PaedDr.  Strédl Terézia, PhD., Nagy Melinda, PhD.
KNM-1129/2015/2.2
Szlovák Köztársaság Kormányhivatal Antalík Imrich – Korcsmáros Enikő: „Pénz, pénz, pénz“ – „Peniaze, peniaze, peniaze“ (rozvoj ekonomickej kultúry maďarskej menšiny – informačný materiál pre stredoškolákov v oblasti finančnej gramotnosti) PhDr. Antalík  Imrich, PhDr. Korcsmáros Enikő, PhD. 
KNM-1132/2015/1.1.2
Szlovák Köztársaság Kormányhivatal Podpora cezhraničnej spolupráce trhov práce cez rozvoj sietí trhov práce a pomocou školení [A határon átnyúló munkaerőpiaci együttműködés támogatása a munkaerőpiaci hálózatok fejlesztése és képzések segítségével] doc. RNDr. Tóth János, PhD.
HUSK1101 /1.6.2/0050

A Selye János Egyetem kutatási projektjei 2014

A Szlovák Köztársaság Kormányhivatala KNM-1187/2014/1.1.1 Eruditio–Educatio (vedecký časopis PF Univerzity J. Selyeho v Komárne) – 9.ročník [Eruditio–Educatio (a komáromi Selye János Egyetem Tanárképző Karának tudományos folyóirata) – 9. évfolyam] doc. Liszka József, PhD.
A Szlovák Köztársaság Kormányhivatala KNM-1194/2014/2.3 Odbornosť a metodické otázky učebníc - medzinárodné sympózium o výskume učebníc [A tankönyvek módszertani kérdései és a szakmaiság – nemzetközi szimpózium a tankönyvkutatásról] Simon Szabolcs, PhD. 
A Szlovák Köztársaság Kormányhivatala KNM-1191/2014/2.2 Prístupy k riešeniu národnostnej otázky v medzivojnovom Československu a v Maďarsku – medzinárodná vedecká konferencia [A nemzetiségi kérdéshez való hozzállás a két világháború közötti Csehszlovákiában és Magyarországon – nemzetközi tudományos konferencia] Mgr. Simon Attila, PhD.
A Szlovák Köztársaság Kormányhivatala KNM-1192/2014/1.4 Stratégia voľby povolania mládeže národnostných menšín [A nemzeti kisebbséghez tartozó fiatalok foglalkozásválasztási stratégiája] Cúth Csaba
Nemzetközi Visegrádi Alap (International Visegrad Fund) 11410052 Foglalkoztatás – atipikus foglalkoztatási formák Magyarország és Szlovákia határmenti térségeiben (Employment – atypical employment in cross border areas of Hungary and Slovakia) RNDr. Bukor József, PhD.
Közösen a jövő munkahelyeiért Alapítvány KJM 33022 Helyzetfeltáró kutatás az atipikus foglalkoztatási formák, a nem piaci jellegű foglalkoztatás és a határon átnyúló együttműködés foglalkoztatottság növelő alkalmazására Komárno - Komárom térségében RNDr. Bukor József, PhD.
VEGA 1/0158/14 Formy politicko-mediálnej propagandy v strednej Európe, Česko-slovensku a Maďarsku (1938-1968) [A politikai és médiapropaganda formái Közép-Európában, Csehszlovákiában és Magyarországon (1938-1968)] Mgr. Vajda Barnabás, PhD.
VEGA 1/0381/13 Hodnotenie inovačného potenciálu podnikateľskej siete v ranných etapách jej formovania [Vállalkozói hálózatok inovációs potenciájának értékelése azok kialakulásának kezdeti szakaszaiban] Ing. Machová Renáta, PhD.
VEGA 1/1022/12 Rozdelenie postupnosti a ich aplikácie, aditivne miery množín prirodzených čísel [Sorozatok eloszlása, természetes számok részhalmazain értelmezett additív mértékek] Doc. RNDr. Tóth János, PhD.
VEGA 2/0023/12 Československá republika a maďarská menšína na Slovensku (1930-1938) [A Csehszlovák Köztársaság és a szlovákiai magyar kisebbség (1930-1938)] Mgr. Simon Attila, PhD.
KEGA 016PU-4/2012 Fyziológia živočíchov a človeka, adaptácia a životné prostredie [Állat- és emberélettan, alkalmazkodás és környezet] PaedDr. Nagy Melinda, PhD.
KEGA 010UJS-4/2014 Modelovanie, simulácia a animácia vo vzdelávaní [A modellezés, szimuláció és animáció az oktatásban] prof. Ing. Stoffová Veronika, CSc.
KEGA 002UJS-4/2014 Interaktívne elektronické učebné materiály na podporu implementovania moderných technológií do vyučovania matematiky a informatiky [Interaktív elektronikus oktatási anyagok a modern technológia matematika- és informatika-oktatásban történő alkalmazásának elősegítésére] RNDr. Csiba Peter, PhD.
KEGA 008UJS-4/2014 Stručný nemecko-slovensko-maďarksý teologický slovník (pre študentov protestantskej teológie a katechetiky) v knižnej a CD-ROM podobe [Rövid német-szlovák-magyar teológiai szótár (protestáns teológia és hitoktatás hallgatók részére) nyomtatott és CD-ROM formában] Mgr. Görözdi Zsolt, Th.D.
KEGA 004UJS-4/2012 Vzdelávací portál pre učiteľov a študentov škôl s vyučovacím jazykom maďarským na Slovensku [Oktatási portál szlovákiai magyar tannyelvű iskolák tanárai és diákjai részére] Mgr. Mészáros Attila, PhD.
SAIA Ügynökség CIII-HU-0019-08-1213 Stredoeuropský výmenný program pre univerzitné štúdia CEEPUS [CEEPUS Közép-Európai Egyetemi Tanulmányi Csereprogram] prof. Ing. Stoffová Veronika, CSc.
SAAIC Ügynökség 2014-1-SK01-KA103-000257 Projekt v rámci programu ERASMUS+ [Projekt az ERASMUS+ program keretében] Doc. RNDr. Tóth János, PhD.
A Szlovák Köztársaság Oktatás-, tudomány-, kutatásügyi és Sportminisztériumának EU Strukturális Alapok Ügynöksége (Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EU) 26110230108 Zvyšovanie kvality vzdelávania tvorbou a inováciou študijných programov, rozvojom ľudských zdrojov a podporou karierneho poradenstva [A képzés minőségének javítása a tanulmányi programok újítása, emberi erőforrás-fejlesztés és a karriertanácsadás támogatásával] Doc. RNDr. Tóth János, PhD.
Európai Regionális Fejlesztési Alap – Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium (Szlovákia) HUSK1101/1.6.2/0050 Podpora cezhraničnej spolupráce trhov práce cez rozvoj sietí trhov práce a pomocou školení [A határon átnyúló munkaerőpiaci együttműködés támogatása a munkaerőpiaci hálózatok fejlesztése és képzések segítségével] Doc. RNDr. Tóth János, PhD.

A Selye János Egyetem kutatási projektjei 2013

A Szlovák Köztársaság Kormányhivatala KNM-1094/2013/1.2.4 Eruditio – Educatio (vedecký časopis PF Univerzity J. Selyeho v Komárne)- 8.ročník [Eruditio–Educatio (a komáromi Selye János Egyetem Tanárképző Karának tudományos folyóirata) – 8. évfolyam] doc. Liszka József
A Szlovák Köztársaság Kormányhivatala KNM-1100/2013/1.3.3 Rádio Slobodná Európa a jeho činnosť vo Východnej Európe – slovenský preklad Barnabás Vajda [A Szabad Európa Rádió és annak tevékenysége Kelet-Európában – szlovák fordítás Vajda Barnabás] Mgr. Vajda Barnabás, PhD.
A Szlovák Köztársaság Kormányhivatala KNM-1101/2013/1.3.6 Szabó András: Szepességtől Biharig. Protestantizmus, irodalom és művelődés Magyarországon a 16-18. században. (Od Spiši k Biharu. Protestantizmus, literatúra a vzdelávanie v Uhorsku v 16-18. storočí) prof. Szabó András
A Szlovák Köztársaság Kormányhivatala KNM-1098/2013/1.3.6 Liszka József: Átmenetek. Folklór és nem-folklór határán (Prechody. Na hraniciach folklóru a ne-folklóru) doc. Liszka József
A Szlovák Köztársaság Kormányhivatala KNM-1102/2013/1.3.6 Horváthová, Kinga – Szőköl, István: Kontrola a hodnotenie žiackych výkonov v národnostných školách na Slovensku [A diákok teljesítményének értékelése és ellenőrzése a szlovákiai nemzetiségi iskolákban] Horváthová Kinga – Szőköl István
A Szlovák Köztársaság Kormányhivatala KNM/2-2004/2013/1.1.9 Vedecké sympózium PF UJS„Kultúrne, sociálne a biologické determinanty edukácie“ [Az SJE TKK tudományos szimpóziuma „Az oktatás kulturális, társadalmi és biológiai meghatározói“ címmel] Strédl Terézia, PhD., Nagy Melinda, PhD.
A Szlovák Köztársaság Kormányhivatala KNM-1099/2013/1.3.6 Gyurgyík László: A szlovákiai magyarság népesedési folyamatai a 20. században  (1918-tól 2001-ig) (Demografický vývoj Maďarov na Slovensku v 20. storočí (1918-2001)) Gyurgyík László, PhD. 
A Szlovák Köztársaság Kormányhivatala KNM-1103/2013/1.3.6 Dr. habil. Kováts – Németh Mária, CSc: Kultúraközvetítés és pedagógiai értékrendszerek (Sprostredkovanie kultúr a pedagogické systémy) Dr. habil. Kováts – Németh Mária, CSc
A Szlovák Köztársaság Kormányhivatala KNM-1091/2013/1.3.6 Strédl Terézia: Inkluzív pedagógia (Inkluzívna pedagogika) Strédl Terézia, PhD. 
A Szlovák Köztársaság Kormányhivatala KNM-1093/2013/1.5.3 Výskum osobitostí historickej pamäte, enviromentálnej kultúry a lokálnej identity v národnostne zmiešaných obciach na južnomSlovensku. Dobrá prax v interetnických vzťahoch a jej miesto vškolských vzdelávacích programoch [A történelmi emlékezet, a környezetvédelmi mentalitás és a helyi identitás sajátosságainak kutatása Dél-Szlovákia kevert nemzetiségű községeiben. Példaértékű gyakorlatok az etnikumok közötti kapcsolatokban és azok helye az iskolai képzési tervekben] doc. Szarka László, Nagy Melinda, PhD.
A Szlovák Köztársaság Kormányhivatala KNM-1096/2013/1.1.7 Výstava sakrálnych predmetov a devocionálii používaných v reformovanej cirkvi na Reformovanej teologickej fakulte UJS [A református egyházban használt szakrális és kegytárgyak kiállítása az SJE Református Teológiai Karán] doc.  Lévai Attila
Közösen a jövő munkahelyeiért Alapítvány FI69207 Helyzetfeltáró kutatás az atipikus foglalkoztatási formák, a nem piaci jellegű foglalkoztatás és a határon átnyúló együttműködés foglalkoztatottság növelő alkalmazására Komárno - Komárom térségében – Prieskum a analýza aplikácie atypických foriem zamestnávania, zamestnávania netrhového charakteru a cezhraničnej spolupráce s cieľom zvyšovania zamestnanosti v oblasti Komárno – Komárom(Hungary) and Komárno (Slovákia) Contribition tp the Increasse of Cross Border Employment  RNDr. Bukor József, PhD.
SAAIC Ügynökség 12201-0865/KOMARNO001 Mobilita študentov a pracovníkov VŠ v rámci celoživotného vzdelávania ERASMUS [Az egyetem hallgatóinak és alkalmazottainak mobilitása az Erasmus - egész életen át tartó tanulás programja keretében] Doc. RNDr. Tóth János, PhD.
SAAIC Ügynökség 13201-1063/KOMARNO001 Mobilita študentov a pracovníkov VŠ v rámci celoživotného vzdelávania ERASMUS níkov VŠ v rámci celoživotného vzdelávania ERASMUS [Az egyetem hallgatóinak és alkalmazottainak mobilitása az Erasmus - egész életen át tartó tanulás programja keretében] Doc. RNDr. Tóth János, PhD.
SAIA Ügynökség CIII-SK-0405-04-1213 Stredoeuropský výmenný program pre univerzitné štúdia CEEPUS [CEEPUS Közép-Európai Egyetemi Tanulmányi Csereprogram] prof. Dr. Ing. Okenka Imrich, PhD.
SAIA Ügynökség CIII-HU-0019-08-1213 Stredoeuropský výmenný program pre univerzitné štúdia CEEPUS [CEEPUS Közép-Európai Egyetemi Tanulmányi Csereprogram] prof. Ing. Stoffová Veronika, CSc.
VEGA 1/1022/12 Rozdelenie postupností a ich aplikácie, aditívne miery množín prirodzených čísel  [Sorozatok eloszlása, természetes számok részhalmazain értelmezett additív mértékek] Doc. RNDr. Tóth János, PhD.
VEGA 1/0534/11 Špecifické matematické poznatky učiteľov matamatiky pre primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie [Az alapfokú oktatásban résztvevő matematikatanárok sajátos matematikai ismeretei] Doc. RNDr. Partová Edita, CSc.
VEGA 2/0023/12 Československá republika a maďarská menšina na Slovensku (1930-1938) [A Csehszlovák Köztársaság és a szlovákiai magyar kisebbség (1930-1938)] Doc. Simon Attila, PhD.
VEGA 1/0381/13 Hodnotenie inovačného potenciálu podnikateľskej siete v ranných etapách jej formovania [Vállalkozói hálózatok inovációs potenciájának értékelése azok kialakulásának kezdeti szakaszaiban] doc. Rózsa Zoltán, PhD.
KEGA 004UJS-4/2011 Modelovanie a animačno-simulačné modely v elektronickom vzdelávaní [Modellezés, animációs és szimulációs modellek az elektronikus oktatásban] prof. Ing. Stoffová Veronika, CSc.
KEGA 001UJS-4/2011 Podpora výučby matematiky pomocou voľne dostupných matematických softvérov [A matematikaoktatás támogatása szabadon hozzáférhető matematikai szoftverek segítségével] RNDr. Csiba Peter, PhD.
KEGA 004UJS-4/2012 Vzdelávací portál pre učiteľov a študentov škôl s vyučovacím jazykom maďarským na Slovensku [Oktatási portál szlovákiai magyar tannyelvű iskolák tanárai és diákjai részére] Mgr. Mészáros Attila, PhD.
KEGA 016PU-4/2012 Fyziológia živočíchov a človeka, adaptácia a životné prostredie [Állat- és emberélettan, alkalmazkodás és környezet] PaedDr. Nagy Melinda, PhD.

A Selye János Egyetem kutatási projektjei 2012

Környezetvédelmi Alap (Environmentálny fond) 86733 08U06 Vysokoškolské učebnice pre vyučovanie ekologických disciplín aktuálnych a plánovaných študijných programov Pedagogickej fakulty UJS [Az SJE Tanárképző Karának jelenlegi és tervezett tanulmányi programjai során felhasználandó ökológia-tankönyvek] PaedDr. Nagy Melinda, PhD.
A Szlovák Köztársaság Kormányhivatala KNM-1234/2012/1.5.2 Väčšinový národ - menšiny - jazyk (projekt vedeckej konferencie) [Többségi nemzet – kisebbségek – nyelv (tudományok konferencia projekt)] Doc. Szarka László, CSc.
A Szlovák Köztársaság Kormányhivatala KNM-1264/2012/1.4.1 Eruditio - Educatio (vedecký časopis PF Univerzity J. Selyeho v Komárne  [Eruditio–Educatio (a komáromi Selye János Egyetem Tanárképző Karának tudományos folyóirata)] prof. PhDr. Erdélyi Margit, CSc.
A Szlovák Köztársaság Kormányhivatala KNM-1233/2012/1.3.4 Mnohonárodnostná Monarchia a jej kultúra - literárno-historicko-vlastivedná súťaž [A soknemzetiségű Monarchia és annak kultúrája – irodalmi-történelmi-honismereti vetélkedő] Doc. Simon Attila, PhD.
Környezetvédelmi Alap (Environmentálny fond) 86805 08U08 Prírodoochranárske a humánno-ekologické výskumy vo vybraných oblastiach južného Slovenska [Természetvédelmi és humánökológiai kutatások Dél-Szlovákia kiválasztott területein] PaedDr. Nagy Melinda, PhD.
Ceepus nemzeti iroda CIII-HU-0019-07-1112  Ceepus Network - International Cooperation in Computer science Prof. Ing. Stoffová Veronika, CSc
Ceepus nemzeti iroda CIII-SK-0405-03-1112 Ceepus Network - Renewable Energy Resources Prof. Ing. Okenka Imrich, CSc.
Erasmus nemzeti iroda 11201-1650/KOMARNO01      Mobilita študentov, učiteľov a pracovníkov vysokej školy v rámci Programu celoživotného vzdelávania ERASMUS  [Az egyetem hallgatóinak, oktatóinak és alkalmazottainak mobilitása az Erasmus - egész életen át tartó tanulás programja keretében] Prof. Ing. Stoffová Veronika, CSc.     
Erasmus nemzeti iroda 12201-0865/KOMARNO01 Mobilita študentov, učiteľov a pracovníkov vysokej školy v rámci Programu celoživotného vzdelávania ERASMUS [Az egyetem hallgatóinak, oktatóinak és alkalmazottainak mobilitása az Erasmus - egész életen át tartó tanulás programja keretében] Prof. Ing. Stoffová Veronika, CSc.     
Nemzetközi Visegrádi Alap (International Visegrad Fund) 51001168 Contract on the Lump sum related to the Visegrad Scholarship [A visegrádi ösztöndíjjal összefüggő fix összegről szóló szerződés] Doc. RNDr. Tóth János, PhD.
Középeurópai Alapítvány (Stredoeurópska nadácia) 46/2010/1 Tvorba nových študijných programov na Univerzite J. Selyeho v Komárne [Új tanulmányi programok létrehozása a komáromi Selye János Egyetemen] Doc. RNDr. Tóth János, PhD.
VEGA 2/0023/12 Československá republika a maďarská menšina na Slovensku (1930-1938) [A Csehszlovák Köztársaság és a szlovákiai magyar kisebbség (1930-1938)] Doc. Simon Attila, PhD.
VEGA 1/0534/11 Špecifické matematické poznatky učiteľov matamatiky pre primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie [Az alapfokú oktatásban résztvevő matematikatanárok sajátos matematikai ismeretei] Doc. RNDr. Partová Edita, CSc.
KEGA 04UJS-4/2012 Vzdelávací portál pre učiteľov a študentov škôl s vyučovacím jazykom maďarským na Slovensku [Oktatási portál szlovákiai magyar tannyelvű iskolák tanárai és diákjai részére] Mgr. Mészáros Attila, PhD.
KEGA 016PU-4/2012 Fyziológia živočíchov a človeka, adaptácia a životné prostredie [Állat- és emberélettan, alkalmazkodás és környezet] PaedDr. Nagy Melinda, PhD.
VEGA 1/1022/12 Rozdelenie postupností a zovšeobecnené hustoty množín prirodzených čísel [Sorozatok eloszlása és a természetes számok részhalmazainak általános sűrűsége] Doc. RNDr. Tóth János, PhD. 
KEGA 004UJS-4/2011  Modelovanie a animačno-simulačné modely v elektronickom vzdelávaní [Modellezés, animációs és szimulációs modellek az elektronikus oktatásban] prof. Ing. Stoffová Veronika, CSc.
KEGA 001UJS-4/2011  Podpora výučby matematiky pomocou voľne dostupných matematických softvérov [A matematikaoktatás támogatása szabadon hozzáférhető matematikai szoftverek segítségével] RNDr. Csiba Peter, PhD.

A Selye János Egyetem kutatási projektjei 2011

Nemzetközi Visegrádi Alap (International Visegrad Fund) 51001168 Contract on the Lump sum related to the Visegrad Scholarship [A visegrádi ösztöndíjjal összefüggő fix összegről szóló szerződés] Doc. RNDr. Tóth János, PhD.
Középeurópai Alapítány (Stredoeurópska nadácia) 46/2010/1 Tvorba nových študijných programov na Univerzite J. Selyeho  [Új tanulmányi programok létrehozása a komáromi Selye János Egyetemen] Doc. RNDr. Tóth János, PhD.
A Szlovák Köztársaság Kormányhivatala KNM-1305/2011/1.2.4 Príprava a vydanie 4 čísel univerzitného štvrťročníka Eruditio – Educatio  (vedecký časopis PF Univerzity J. Selyeho v Komárne) [A Eruditio – Educatio egyetemi folyóirat 4 számának elkészítése és kiadása (a komáromi Selye János Egyetem Tanárképző Karának tudományos folyóirata)] doc. PhDr. Liszka József, PhD.
A Szlovák Köztársaság Kormányhivatala KNM-841/2011/1.4.3 Príprava a realizácia multikultúrneho výskumu na území južného Slovenska: Interetnické procesy a každodenná prax multikulturality na južnom Slovensku  Doc. Szarka László, CSc.
A Szlovák Köztársaság Kormányhivatala KNM-1370/2011/1.4.2 Príprava a realizácia trojdňového seminára, vydanie zborníka [Háromnapos szeminárium előkészítése és megvalósítása, majd tanulmánykötet kiadása]: Vedľa seba alebo spolu?! - Egymás mellett vagy egymással?! PaedDr. Strédl Terézia, PhD.
A Szlovák Köztársaság Kormányhivatala KNM-1371/2011/1.1.8 Príprava a realizácia troch literárnych seminárov: Literatúra a jej kontexty [Az irodalom és összefüggései: három irodalmi szeminárium előkészítése és megvalósítása] PaedDr. Keserű József, PhD.
Mgr. Sánta Szilárd, PhD.
A Szlovák Köztársaság Kormányhivatala KNM-967/2011/1.1.5 Príprava a realizácia tvorivých dielní v odbore výtvarníctva: Vytvorenie tvorivej dielne na Pedagogickej fakulte UJS [Képzőművészeti műhelyek előkészítése és szervezése: Műhely kialakítása az SJE Tanárképző Karán] Mgr. Czafrangóová Sylvia, DLA,
Ing. Szőköl Štefan, PhD.
Európai Bizottság 141796-LLP-1
2008-1DE-COMENIUS-CMP141796-LLP-1
2008-1DE-COMENIUS-CMP
Naturbild - Natur und Technik in frühen Bildungprozessen [Naturbild – A természet és a technika a korai pedagógiai folyamatokban] PaedDr. Szabóová Edita
Erasmus nemzeti iroda 9201-0577/KOMARNO01 Erasmus program - Mobilita študentov, učiteľov a pracovníkov vysokej školy [Erasmus program – Az egyetem hallgatói, oktatói és munkatársi mobilitása] Stoffová Veronika, Prof., Ing. CSc. - az SJE Erasmus koordinátora
Ceepus nemzeti iroda CII-SK-0405-01-0910 - CIII-SK-0405-03-1112 Renewable Energy Resources prof. Dr. Ing. Okenka Imrich, PhD.
Ceepus nemzeti iroda CII-HU-0019-03-0708 - CIII-HU-0019-07-1112 Ceepus Network [Ceepus hálózat] Stoffová Veronika, Prof., Ing. CSc. - egyetemi program-koordinátor
VEGA 1/0534/11 Špecifické matematické poznatky učiteľov matamatiky pre primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie  [Az alapfokú oktatásban résztvevő matematikatanárok sajátos matematikai ismeretei] Doc. RNDr. Partová Edita, CSc.
VEGA 1/0753/10 Rozdelenie postupností a zovšeobecnené hustoty množín prirodzených čísel [Sorozatok eloszlása és a természetes számok részhalmazainak általános sűrűsége] Doc. RNDr. Tóth János, PhD.
VEGA 2/0117/09 Československá republika a maďarská menšina na Slovensku (1918-1929) [A Csehszlovák Köztársaság és a szlovákiai magyar kisebbség (1918-1929)] Doc. Simon Attila, PhD.
KEGA 004UJS-4/2011  Modelovanie a animačno-simulačné modely v elektronickom vzdelávaní [Modellezés, animációs és szimulációs modellek az elektronikus oktatásban] prof. Ing. Stoffová Veronika, CSc.
KEGA 001UJS-4/2011  Podpora výučby matematiky pomocou voľne dostupných matematických softvérov [A matematikaoktatás támogatása szabadon hozzáférhető matematikai szoftverek segítségével] RNDr. Csiba Peter, PhD.
KEGA 242-019PU-4/2010 Biometria živočíchov a človeka [Az állatok és az ember biometriája] PaedDr.  Nagy Melinda, PhD.
KEGA 3/7027/09 Vyučovanie matematiky a prírodovedy na 1. st. ZŠ pomocou interaktívnej tabuľe [A matematika és a természettudományok oktatása az általános iskolák első 4 évfolyamában interaktív tábla segítségével] doc. RNDr. Partová Edita, CSc.
KEGA 3/7519/09 Terminologická kultúra v oblasti elektronického vzdelávania [Szaknyelvi kultúra az elektronikus oktatás területén] prof. Ing. Stoffa Ján, DrSc.
MTA Kisebbségkutató Intézet 210C00215CS Porovnácí výskum a prognóza počtu maďarských obyvateľov Karpatskej kotliny do roku 2011 - "A Kárpát-medencei magyar népesség összehasonlító vizsgálata és előreszámítása 2011-ig" Ďurdík Ladislav, PhD.

A Selye János Egyetem kutatási projektjei 2010

Középeurópai Alapítvány (Stredoeurópska nadácia) 46/2010/1 Tvorba nových študijných programov na Univerzite J. Selyeho [Új tanulmányi programok létrehozása a komáromi Selye János Egyetemen] doc. RNDr. Tóth János, PhD.
Európai Bizottság 141796-LLP-1
2008-1DE-COMENIUS-CMP
Naturbild - Natur und Technik in frühen Bildungprozessen [Naturbild – A természet és a technika a korai pedagógiai folyamatokban] PaedDr. Szabóová Edita
Szülőföld Alap SK006561-011 Tvorba učebných textov UJS [Az SJE oktatási anyagainak fejlesztése] doc. RNDr. Tóth János, PhD.
Szülőföld Alap SK006561-019 Tvorba učebných textov UJS [Az SJE oktatási anyagainak fejlesztése] doc. RNDr. Tóth János, PhD.
MTA Kisebbségkutató Intézet 2009C00107CS Kultúrne dedičstvo maďarov žijúcich na Slovensku - Balady nitrianskeho kraja [A Szlovákiában élő magyarok kulturális öröksége – A Nyitrai kerület balladái] doc. PhDr. Liszka József, PhD.
MTA Kisebbségkutató Intézet 210C00215CS Porovnácí výskum a prognóza počtu maďarských obyvateľov Karpatskej kotliny do roku 2011 - "A Kárpát-medencei magyar népesség összehasonlító vizsgálata és előreszámítása 2011-ig" Ďurdík Ladislav, PhD.
Erasmus nemzeti iroda 9201-0577/KOMARNO01 Erasmus program - Mobilita študentov, učiteľov a pracovníkov vysokej školy [Erasmus program – Az egyetem hallgatói, oktatói és munkatársi mobilitása] Stoffová Veronika, Prof., Ing. CSc. - az SJE Erasmus koordinátora
Ceepus nemzeti iroda CII-HU-0019-03-0708 - CIII-HU-0019-07-1112 Ceepus Network [Ceepus hálózat] Stoffová Veronika, Prof., Ing. CSc. 
VEGA 1/0753/10 Rozdelenie postupností a zovšeobecnené hustoty množín prirodzených čísel [A sorozatok felosztása és a természetes számokból alkotott halmazok általánosított sűrűsége] doc. RNDr. Tóth János, PhD.
VEGA 2/0117/09 Československá republika a maďarská menšina na Slovensku (1918-1929) [A Csehszlovák Köztársaság és a szlovákiai magyar kisebbség (1918-1929)] doc. Simon Attila, PhD.
KEGA 242-019PU-4/2010 Biometria živočíchov a človeka [Az állatok és az ember biometriája] PaedDr. Nagy Melinda, PhD.
KEGA 3/7519/09 Terminologická kultúra v oblasti elektronického vzdelávania [Szaknyelvi kultúra az elektronikus oktatás területén] prof. Ing. Stoffa Ján, DrSc.
KEGA 406-006UJS-4/2010 Teória a metodika školskej telesnej výchovy [Az iskolai testnevelés elmélete és módszertana] Doc. Melicher Alexander, PhD., PaedDr. Štefán István
KEGA 3/6365/08 Elektronikcá podpora vyučovania programovania [A programozás tanításának elektronikus támogatása] Prof. Ing. Stoffová Veronika, CSc.

A Selye János Egyetem kutatási projektjei 2009

MTA Politikatudományi Intézet UV-1226/2009 Sociologický prieskum ekonomickej a kultúrnej elity maďarskej národnosti žijúcej na Slovensku [A Szlovákiában élő magyar nemzetiség gazdasági és kulturális elitjének szociológiai felmérése] Ďurdík Ladislav, PhD.
Szülőföld Alap 1767/2/2009 Dotácia na podporu tvorbu a vydania knižných publikácií UJS doc. RNDr. Tóth János, PhD.
Európai Bizottság 141796-LLP-1
2008-1DE-COMENIUS-CMP
Naturbild - Natur und Technik in frühen Bildungprozessen [Naturbild – A természet és a technika a korai pedagógiai folyamatokban] PaedDr. Szabóová Edita
Erasmus nemzeti iroda 9201-0577/KOMARNO01 Erasmus program - Mobilita študentov, učiteľov a pracovníkov vysokej školy [Erasmus program – Az egyetem hallgatói, oktatói és munkatársi mobilitása] Stoffová Veronika, Prof., Ing. CSc. - az SJE Erasmus koordinátora
APVV   APVV- 2009-2010 doc. RNDr. Tóth János, PhD.
VEGA 2/0117/09 Československá republika a maďarská menšina na Slovensku (1918-1929) [A Csehszlovák Köztársaság és a szlovákiai magyar kisebbség (1918-1929)] doc. Simon Attila, PhD.
VEGA 1/4536/07 Identita a verejné postoje maďarskej menšiny na Slovensku v rokoch 1918-1938 [A szlovákiai magyar kisebbség identitása és közéleti megnyilvánulásai 1918-1938] doc. Simon Attila, PhD.
VEGA 1/4726/07 Hodnoty dramatickej tvorby v regionálnom a európskom kontexte [A dráma értékei: regionális és európai összefüggések] doc. PhDr. Erdélyi Margit, CSc.
VEGA 1/4006/07 Vážené hustoty množín prirodzených čísel a rozdelenie blokových postupností [Természetes számok részhalmazainak súlyozott sűrűsége és a blokksorozatok eloszlása] doc. RNDr. Tóth János, PhD.
KEGA 3/7519/09 Terminologická kultúra v oblasti elektronického vzdelávania [Szaknyelvi kultúra az elektronikus oktatás területén] prof. Ing. Stoffa Ján, DrSc.
KEGA 3/6365/08 Elektronická podpora vyučovania programovania [A programozás tanításának elektronikus támogatása] Prof. Ing. Stoffová Veronika, CSc.
KEGA 3/5277/07 Tvorba interaktívnych učebných materiálov pre stredné školy s využitím matematických softvérov s dôkazom na modelovanie [Interaktív tananyagok készítése matematika szoftverek segítségével a középiskolák számára tekintettel a modellezésre] RNDr. Bukor József, PhD.


 

 
 
 
 
 

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.

  
spam vedelem