SJE főmenü

Informácie - projekt ITMS2014+: 313011T504

 
 

„Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk“.


Publikacie_projekt_ITMS2014+_313011T504.pdf

Podpora výskumno-vývojových aktivít Univerzity J. Selyeho v oblasti Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel

Kód projektu v ITMS2014+: 313010T504
Kód ŽoNFP: NFP313010T504
Termín realizácie projektu: 1.1.2016 – 31.12.2019
Operačný program:                   313000 - Operačný program Výskum a inovácie
Spolufinancovaný z:                  Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:                            313010 - 1 Podpora výskumu, vývoja a inovácií
Konkrétny cieľ:                      313010031 - 1.1.3 Zvýšenie výskumnej aktivity prostredníctvom zlepšenia koordinácie a konsolidácie VaV potenciál u výskumných inštitúcií    
Poskytovateľ: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 
v zastúpení:            Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu     
prostredníctvom: Výskumná agentúra
Prijímateľ:                                 UNIVERZITA J. SELYEHO
Miesto realizácie projektu:   Komárno
Výzva - kód Výzvy:                OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-09 
Použitý systém financovania: systém refundácie

Popis projektu:

Predkladateľom projektu je Univerzita J. Selyeho, verejná vysoká škola. Predmetom projektu je nezávislý výskum a vývoj v oblasti digitálne Slovensko a kreatívny priemysel, znalostná oblasť IKT, so zameraním na strojové videnie, detekcie a analýzy objektov, výskum a vývoj autonómneho bezpilotného prostriedku pre monitorovanie územia a pokročilých vizualizačných systémov, oblasť umelej inteligencie a ich rýchleho spracovania. Projekt nadväzuje na doterajšie výskumno-vývojové aktivity žiadateľa v uvedených oblastiach a ich výsledky, ktorých rozmer a kvalitu potvrdzuje vyše 60 odborných a vedeckých publikácií. Realizácia projektu významne prispeje k stabilizácii a ďalšiemu posilneniu výskumno-vývojových kapacít žiadateľa realizáciou excelentného výskumu na špičkovom pracovisku Inteligentného robotického centra. Realizácia projektu zároveň prispieva k zlepšeniu kvality ľudských zdrojov pre inovatívne Slovensko v súlade s politikami RIS3 SK prostredníctvom participácie dvoch špičkových zahraničných vedcov a dvoch slovenských špičkových vedeckých pracovníkov, ako aj navrátivšieho slovenského vedeckého pracovníka a ich spolupráce s vedecko-výskumnými pracovníkmi žiadateľa, vrátane mladých vedcov, na aktivitách projektu.

Aktivity projektu:

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch): 48

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity): 1.2016

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas): 12.2019

Spôsob realizácie aktivít projektu:

Projekt je realizovaný prostredníctvom 1 aktivity nezávislého výskumu a vývoja Nezávislý výskum a vývoj v oblasti spracovania obrazu, umelej inteligencie a BigData, ktorá má 4 podaktivity:

1. Strojové videnie a iné metódy rozpoznávania, detekcie a analýzy objektov
2. Výskum a vývoj autonómneho bezpilotného prostriedku pre monitorovanie územia a pokročilých vizualizačných systémov
3. Aplikácie umelej inteligencie
4. Služby a riešenia v oblasti spracovania veľkých objemov dát a rýchle spracovanie dát.

Na realizácií projektu sa plánuje so zapojením kvalitného vedeckého tímu, členovia ktorého boli resp. sú zamestnaný na pracovisku realizujúceho výskum. Súčasťou výskumného tímu sú 2 špičkoví zahraniční výskumníci, ktorí môžu priamo viesť vedeckých pracovníkov k mobilite a tvorbe medzinárodných výskumných tímov. Medzinárodná spolupráca so zapojením špičkových zahraničných vedcov tak má priamy dopad na zvýšenie kvality ľudských zdrojov pre inovatívne Slovensko. Ďalšími kľúčovými pracovníkmi tímu sú aj 2 špičkoví domáci vedci. Scientometrické ukazovatele 4 vyššie spomenutých kľúčových pracovníkov zaručujú kvalitu a udržateľnosť výsledkov výskumných aktivít. 

Ciele projektu:

Realizácia projektu zásadne prispeje k posilneniu výskumno-vývojových kapacít žiadateľa v oblasti digitálne Slovensko a kreatívny priemysel. Uvedené je potvrdené nasledovnými skutočnosťami:

- realizácia projektu umožní naplno využiť špičkovú infraštruktúru pre výskum a vývoj v rámci Inteligentného robotického centra

- projekt prispeje k posilneniu personálnych kapacít pre realizáciu výskumu a vývoja v znalostnej oblasti IKT vďaka participácii 2 špičkových zahraničných vedcova 2 špičkových slovenských vedecko-výskumných pracovníkov a ich spolupráci s tímom 13 vedeckých pracovníkov univerzity, ktorého súčasťou sú aj mladí vedci,na realizácii excelentného výskumu,

- v rámci projektu bude posilnená medzinárodná spolupráca s využitím potenciálu pritiahnuť špičkových zahraničných vedcov na Slovensko; súčasťou výskumného tímu sú 2 špičkoví zahraniční vedci a ďalší zahraniční vedeckí pracovníci- projekt podporí participáciu mladých vedcov do 35 rokov, nakoľko súčasťou tímu výskumníkov sú aj traja mladí vedeckí pracovníci

Výstupy a výsledky vedecko-výskumných činností projektu:

Výstupy podaktivity č. 1:

V rámci tejto podaktivity od roku 2016 bolo doteraz zverejnených 16 publikácií, z toho 9 publikácií v databázach Scopus a/alebo Web of Science, a 3 publikácie v databáze Current Content Connect. Do konca trvania projektu plánujeme zverejniť aspoň 1 publikáciu v databázach Scopus a/alebo Web of Science. Vybrané výsledky podaktivity: • návrh rámcového systému na spoluprácu mobilných robotov • testovanie, validácia a optimalizácia algoritmov registrácie 3D povrchov

Výstupy podaktivity č. 2:

V rámci tejto podaktivity od roku 2016 bolo doteraz zverejnených 8 publikácií, z toho 7 publikácií v databázach Scopus a/alebo Web of Science. Do konca trvania projektu plánujeme zverejniť aspoň 1 publikáciu. Vybrané výsledky podaktivity: • vývoj algoritmov na výpočet absolútnej pozície kamery • návrh modelov veľkých objektov za účelom ochrany kultúrneho dedičstva • vývoj systémy pre digitalizáciu a virtualizáciu muzeálnych artefaktov

Výstupy podaktivity č. 3:

V rámci tejto podaktivity od roku 2016 bolo doteraz zverejnených 22 publikácií, z toho 20 publikácií v databázach Scopus a/alebo Web of Science. Do konca trvania projektu plánujeme zverejniť aspoň 1 publikáciu v databázach Scopus a/alebo Web of Science. Kľúčové výsledky podaktivity: • prototyp dietetického poradcu na báze umelej inteligencie • návrh jedno-intervalového fuzzy modelu 2. typu pre inteligentné asistenčné systémy vodičov vozidiel • vývoj algoritmu na odhad globálneho horizontálneho slnečného žiarenia na báze klastra

Výstupy podaktivity č. 4:

V rámci tejto podaktivity od roku 2016 bolo doteraz zverejnených 16 publikácií, z toho 11 publikácií v databázach Scopus a/alebo Web of Science. Do konca trvania projektu plánujeme zverejniť aspoň 1 publikáciu. Vybrané výsledky podaktivity:

• prototyp systému vytvárania rozšírenej reality
• výskum ochrany Big Data údajov s použitím firewallov
• vývoj nových indexovacích techník na báze nd-kostry a R-kostry
• analýza efektívnosti v oblasti sémantického webu, bioinformatiky, ochrany dát, deep learning-u a rozpoznávania obrazov.

Merateľné ukazovatele projektu:

Rozpočet projektu:

Rozpočet prijímateľa: (Univerzita J. Selyeho – IČO 37961632)

Výška oprávnených výdavkov:

972 891,78 €

Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:

0,00€

Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR: 

95,0000%

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku:

924 247,19 €

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:

48644,59 €

 

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.

  
spam vedelem