SJE főmenü

INFORMÁCIE – PROJEKT ITMS2014+: 312011Z205

 

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

www.esf.gov.sk                       www.minedu.gov.sk

Poďme sa učiť lepšie učiť

Kód projektu v ITMS2014+:

312011Z205

Kód ŽoNFP:

NFP312010Z205

Doba realizácie projektu:

september 2020 - december 2023.

Operačný program:                  

312000 - Operačný program Ľudské zdroje

Spolufinancovaný fondom:                 

Európsky sociálny fond

Prioritná os:                           

Vzdelávanie

Konkrétny cieľ:                     

312010031 – 1.3.1 Zvýšiť kvalitu VŠ vzdelávania a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výskumu a vývoja s cieľom dosiahnuť prepojenie VŠ vzdelávania s potrebami trhu práce

Poskytovateľ:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

v zastúpení:           

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Prijímateľ:                                

UNIVERZITA J. SELYEHO

Miesto realizácie projektu:  

Komárno

Výzva - kód Výzvy:               

OPLZ-PO1/2019/DOP/1.3.1-01 

Použitý systém financovania:

zálohové platby, refundácia a ich kombinácia


Popis projektu

Projekt predložený Univerzitou J. Selyeho v Komárne sa zameriava na skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných pracovníkov a zlepšenie prepojenia vysokoškolského vzdelávania s potrebami praxe. Na dosiahnutie tohto cieľa sú v projekte realizované aktivity zamerané na rozšírenie rozsahu pedagogickej praxe študentov, budúcich pedagogických a odborných pracovníkov škôl a školských zariadení, v cvičných školách, ako aj na rozšírenie siete cvičných škôl. Projekt zároveň zavádza realizáciu stáží študentov v školách a školských zariadeniach, čo je ďalším nástrojom na lepšiu prípravu absolventov pre potreby praxe. V rámci projektu budú tiež vytvorené študijné materiály pre pedagógov, cvičných učiteľov a študentov, ktoré budú využité aj v rámci dvoch novovytváraných študijných programov - pre vzdelávanie VŠ pedagógov a pre vzdelávanie cvičných učiteľov, ktoré v súčasnosti absentuje. Projektu sa zúčastní 500 študentov denného štúdia a 80 cvičných učiteľov , sieť cvičných škôl bude rozšírená o 5 nových škôl na celkom 22. Projekt je priamou reakciou na potreby študentov, s cieľom lepšie ich pripraviť na výkon práce pedagógov a odborných pracovníkov, ale aj na požiadavky škôl, z ktorých mnohé sú ne-plnoorganizované  malotriedne školy v málo rozvinutých regiónoch Slovenska, pričom významnú ich žiakov tvoria žiaci sociálne či inak znevýhodnení. Vzhľadom na uvedené máme za to, že realizácia projektu v dlhodobom meradle významne prispeje k zvýšeniu úrovne vzdelávania v predškolských zariadeniach, ako aj na základných a stredných školách v najmenej rozvinutých regiónoch Slovenska.

Aktivity projektu:

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch): 30

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity): 9/2020

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas): 12/2023

Ciele projektu, plánované aktivity a spôsob realizácie projektu:

Hlavný cieľ projektu: skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných pracovníkov a zlepšenie prepojenia vysokoškolského vzdelávania s potrebami praxe v oblasti skvalitnenia prípravy budúcich pedagogických a odborných pracovníkov

Špecifické ciele projektu:

  • Zvýšenie kvality a rozšírenie ponuky a možností aktivít v oblasti pedagogickej praxe budúcich pedagogických a odborných pracovníkov
  • Rozšírenie siete cvičných škôl pre realizáciu praxe budúcich pedagogických pracovníkov
  • Zlepšenie prepojenia štúdia s potrebami praxe rozšírením pedagogickej praxe a zavedením stáží študentov v školách a školských zariadeniach
  • Zvýšenie kvality vzdelávania a prípravy budúcich pedagogických a odborných pracovníkov zavádzaním inovácií v rámci realizovanej pedagogickej praxe a tvorbou nových moderných študijných materiálov

Projekt je realizovaný prostredníctvom Hlavnej aktivity 1: podpora vytvárania cvičných škôl v rámci prípravy na povolanie učiteľa, prepojenia teoretického a praktického vzdelávania s dôrazom na prax študentov vrátane monitoringu a sieťovania informácií, ktorá bude realizovaná prostredníctvom troch podaktivít:

  1. Rozšírená a inovovaná pedagogická prax študentov
  2. Stáže študentov v školách a školských zariadeniach
  3. Tvorba moderných podporných vzdelávacích materiálov pre pedagogických zamestnancov

Výstupy projektu:

S cieľom zabezpečiť kvalitu prípravy budúcich pedagogických pracovníkov a odborných pracovníkov škôl a školských zariadení je zámerom prijímateľa implementácia získaných poznatkov z aktivít projektu do novovytvorených vzdelávacích programov:

  • Vzdelávací program pre VŠ učiteľov
  • Vzdelávací program na rozvoj vybraných kompetencií vysokoškolských učiteľov
  • Vzdelávací program pre cvičných učiteľov

Merateľné ukazovatele projektu:

Rozpočet projektu:

 

 

 

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.

  
spam vedelem