SJE főmenü
Dr. habil. PaedDr. Kinga Horváth, PhD.
Név: Dr. habil. PaedDr. Kinga Horváth, PhD.
Dékán
Kar: Tanárképző Kar
Tanszék: Óvó- és Tanítóképző Tanszék
Beosztás: Egyetemi tanár
Iroda: T312
E-mail:
Telefon: +421 35 32 60 759
A tanulmányi programért felelős személy:
Óvodai és elemi pedagógia (1. szint, nappali és levelező képzés)
A tanulmányi program profiltantárgyáért felelős személy:
Tanítóképzés (2. szint, nappali és levelező képzés)
Pedagógia (3. szint, nappali és levelező képzés)

Egyetemi tanulmányok
Comenius Egyetem Bratislava, Pedagógiai Kar
tanítóképzés
1989 - 1993
Rigorózus eljárás
Comenius Egyetem Bratislava, Pedagógiai Kar
általános tanár, pedagógiai specializációval
1999 - 2000
Doktori képzés (PhD.)
Comenius Egyetem, Pedagógiai Kar
neveléstudomány
1997 - 1999
Habilitáció
Pécsi Tudományegyetem, Pécs
neveléstudomány
2015

Munkaviszonyok
Tanügyi Hivatal, Bratislava V
alsó tagozatos tanító
1993 - 1994
Pedagógiai-pszichológiai tanácsadó
nevelési tanácsadók módszertani vezetője
1994 - 2004
Comenius Egyetem Bratislava, Pedagógiai Kar
adjunktus
1999 - 2011
Selye János Egyetem, Tanárképző Kar
tudományosságért és akkreditációért felelős dékánhelyettes
2011 - 2015
Selye János Egyetem, Tanárképző Kar
dékán
2015 -


Kutatási terület - A pedagógushallgatók, pedagógusok identitásának kutatása társadalmi kontextusban, attitűdjei a társadalmi-gazdasági környezethez, a sztereotípiák kialakulásához, a társadalmi hálók kialakulásához, valamint a sajátos elemeinek párhuzamos azonosításához a kisebbségi iskola oktatási terében  -  A tanulók természettudományos és matematikai tudásszintjének, a problémaalapú tanítás egyes területeinek a problémamegoldó gondolkodási folyamatok vonatkozásában a természettudományos fogalmak megértési nehézségeinek, a tanulók tantárgyakhoz való viszonyának és annak fejlődésének kutatása.  - A tanulók induktív gondolkodásának kutatása. - A tanár interperszonális viselkedésének, az ideális pedagógus attribútumainak kutatása.  - Az oktatási rendszerek elméleti alapjainak kutatása. - A lemorzsolódás, mint társadalmi jelenség kutatása.   - A pedagógus módszertani kultúrájának kutatása. - A pedagógus/jelöltek énhatékonyságának és nézeteinek kutatása. - A pedagógusképzés és továbbképzés kutatása. 

Kutatási projektek Oktatásmenedzsment értelmező szótára
113/2001 – 556/150
KEGA
2001 - 2004

Oktatás menedzsment
3/3241/05
KEGA
2005 - 2008

Az óvodai és elemi pedagógia tanulmányi program nemzetközivé tétele
005UJS-4/2015
KEGA
2015 - 2017

A kreativitás fejlesztése és az angol mint idegen nyelv kreatív oktatása általános és középiskolákban
006UJS-4/2019
KEGA
2019 - 2021

A kisebbség státusza, identitása és iskolázottsága: a szlovákiai magyar kisebbség társadalmi önmegvalósítási stratégiái
1/0117/19
VEGA
2019 - 2021

Mentor Training
2020-1-SK01-KA201-078250 K201
ERASMUS+
2020 - 2023

Tanuljunk meg jobban tanulni
2014+312011Z205
ITMS2014+
2020 - 2023

A DIFER diagnosztikai eszköz adaptálása és szabványosítása a 4-8 éves gyermekek jelenlegi fejlettségi szintjének felméréséhez”
005UJS-4/2021
KEGA
2021 - 2023

A1 kategória - Tudományos monográfiaszerű könyv jellegű publikációk (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD)
Bejegyzések száma: 6
AAB Hazai kiadóknál megjelent tudományos monográfiák (4)
ABD Hazai kiadók tudományos monográfiáiban megjelent fejezetek (2)

A2 kategória - Egyéb könyv jellegű publikációk (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI)
Bejegyzések száma: 9
ACA Külföldi kiadóknál megjelent főiskolai tankönyvek (1)
ACB Hazai kiadóknál megjelent főiskolai tankönyvek (4)
BAB Hazai kiadóknál megjelent könyvjellegű szakmai publikációk (3)
FAI Könyv jellegű szerkesztői munkák (1)

B kategória - Nemzetközi adatbázisban jegyzett folyóiratok, szerzői bozonylatok, szabadalmak és felfedezések (ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD, CDC, CDD, AGJ)
Bejegyzések száma: 0

C kategória - Egyéb recenzált publikációk (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BGH, CDE, CDF)
Bejegyzések száma: 56
ADE Külföldi nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (6)
ADF Hazai nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (10)
AED Hazai recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (1)
AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek (9)
AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek (13)
AFG Külföldi tudományos konferenciacikkek absztraktjai (1)
BDE Egyéb külföldi folyóiratokban megjelent szakmai munkák (1)
BDF Egyéb hazai folyóiratokban megjelent szakmai munkák (14)
BED Hazai recenzált tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (1)

N kategória - Egyéb nem recenzált publikációk (ADM, ADN, AEM, AEN, BDM, BDN, CBA, CBB)
Bejegyzések száma: 1
ADN A Web of Science vagy SCOPUS adatbázisban jegyzett hazai folyóiratokban megjelent tudományos munkák (1)

D kategória - Egyéb - a SZKOM által meghatározott kategóriákon kívüli publikációk
Bejegyzések száma: 13
BEE Külföldi tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia) (1)
BEF Hazai tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia) (3)
EDI Folyóiratokban és tanulmánykötetekben megjelent recenziók (6)
GHG Munkák, melyek hozzáférése széles tömegek számára biztosított ??? (1)
GII Különféle publikációk és dokumentumok, melyek az előbbi kategóriák egyikébe sem sorolhatók (2)

Bejegyzések száma összesen: 85

Hivatkozások:

[1] Nemzetközi (WoS vagy Scopus) adatbázisban jegyzett külföldi publikációkban megjelent hivatkozások, ill. bírálatok (22)
[2] Nemzetközi (WoS vagy Scopus) adatbázisban jegyzett belföldi publikációkban megjelent hivatkozások, ill. bírálatok (2)
[3] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, külföldi publikációkban megjelent hivatkozások (41)
[4] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, belföldi publikációkban megjelent hivatkozások (112)
[5] Külföldi publikációkban megjelent bírálatok (4)
[6] Belföldi publikációkban megjelent bírálatok (4)
Összesen 185

Publikációk listája

AAB Hazai kiadóknál megjelent tudományos monográfiák
Bejegyzések száma: 4


AAB 001 HORVÁTH, Kinga, Martin HARGAŠ a Milada BRŤKOVÁ. Historicko-pedagogický vývoj novodobého školstva na Slovensku. 1. vyd. Bratislava: Sapientia, s.r.o., 2006. 117 s. ISBN 80-89229-03-4.

Hivatkozások:
2021  [3] BORBÉLYOVÁ, D. - ORSOVICS, Y. A civil szervezetek szerepe a regionális oktatásban dolgozó szlovákiai magyar pedagógusok szakmai továbbképzésében. In Civil Szemle. ISSN 1786-3341, 2021, vol. 18, no. 3, p. 82.

2016  [1] VAJDA, B. On the global – National – Regional – Local layers of Slovak secondary school history textbooks. In Yearbook of the International Society for History Didactics. ISSN 1608-8751, 2016, vol. 2016, no. 37, p. 139-152. SCOPUS

2016  [1] MIŠKOLCI, J. Inclusive education in the Slovak Republic two decades after the dissolution of Czechoslovakia. In International Journal of Inclusive Education. ISSN 1360-3116, 2016, vol. 20, no. 2, p. 199-213. WoS ; SCOPUS

2014  [3] VAJDA, B. A helytörténet és a regionális történelem tanításának lehetőségeiről Szlovákiában. In Történelemtanítás [online]. 2014, vol. 5, no. 1 [cit. 2021-02-16]. Dostupné na internete: . ISSN 2061-6260.

2013  [4] VAJDA, B. Milyen lehetőségek rejlenek a helyi ésa regionális történelem tanításában? In A dél-szlovákiai multietnikus települések történelmi emlékezetének, environmentális kultúrájának és lokális identitásának sajátosságai. Komárno : UJS, 2013. s. 46-50. ISBN 978-80-8122-092-0.

2011  [4] OBDRŽÁLEK, Z. Reflexia školského manažmentu a vzdelávania školských manažérov v našej odbornej literatúre. Bratislava : Iura Edition, 2011. s. 69.

2008  [4] MICHÁLECHOVÁ, M. Život a dielo Jozefa Máteja. Bratislava : Z-F Lingua, 2008. ISBN 978-80-89328-17-8, s. 170.AAB 002 HORVÁTH, Kinga. Kontrola a hodnotenie v školskom manažmente. 1. vyd. Bratislava: Wolters Kluwer, 2010. 106 s. ISBN 978-80-8078-329-7.

Hivatkozások:
2020  [4] SZŐKÖL, I. - TAKÁCS, M. Sledovanie úrovne vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v základných školách s VJM. In 12th International Conference of J. Selye University. Sections of Pedagogy and Informatics. Conference Proceedings. Komárno : J. Selye University, 2020. ISBN 978-80-8122-377-8, p. 126, 128.

2020  [4] KRIŠTOFIAKOVÁ, L. Manažment škôl. Dubnica nad Váhom : Vysoká škola DTI, 2020. ISBN 978-80-8222-004-2, p. 14.

2019  [4] ŠUŤÁKOVÁ, V. - FERENCOVÁ, J. - IŠTVAN, I. Škola v procese zmeny. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2019. ISBN 978-80-555-2389-7, p. 12, 32.

2019  [4] ŠUŤÁKOVÁ, V. - FERENCOVÁ, J. - ROVŇANOVÁ, L. Inovatívna kultúra učiacej sa školy. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove,Fakulta humanitných a prírodných vied, 2019. ISBN 978-80-555-2390-3, p. 148.

2019  [3] SZŐKÖL, I. Innovated state educational program for primary education. In R&E-Source. ISSN 2313-1640, 2019, no. 17, p. 256-260.

2019  [3] HAŠKOVÁ, A. - PISOŇOVÁ, M. The competences of school leaders and the impact of school reform on their positions. In Progress in Education, volume 59. New York : Nova Science Publisher, 2019. ISBN 978-1-53615-367-5, p. 135-137.

2018  [3] SZŐKÖL, I. - ZIDEK, P. - DOBAY, B. Quality improvement of the teaching process in primary education. In Edulearn. Palma : IATED, 2018. ISBN 978-84-09-02709-5, p. 49-53.

2018  [3] SZŐKÖL, I. Faktory podporujúce osvojovanie slovenského jazyka na prvom stupni základných škol s vyučovacím jazykom maďarským. In Trendy ve vzdělávávání. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. ISBN 978-80-244-5318-7, p. 64-65.

2018  [3] SZŐKÖL, I. Modular structure and dynamic adaptive character of teaching. In Online Journal for Research and Education. ISSN 2313-1640, 2018, no. 13, p. 1-5.

2018  [2] SZŐKÖL, I. Continuous Improvement of the Teaching Process in Primary Education. In Journal of Language and Cultural Education. ISSN 1339-4584, 2018, vol. 6, no. 1, p. 53-64. WoS

2018  [4] PISOŇOVÁ, M. - KAMOĎA, J. Školský manažment z pohľadu kybernetických a technologických východísk. In Pedagogické rozhľady. ISSN 1335-0404, 2018, vol.27, no. 1, p. 1-4.

2017  [3] SZŐKÖL, I. New methods of testing and evaluatuion. In Open Online Journal for Research and Education. ISSN 2313-1640, 2017, vol. 2017, SI, 131-134.

2017  [1] PISONOVA, M. Implementation of motivational strategies between head teachers and foreign language teachers. In Journal of Language and Cultural Education. ISSN 1339-4045, 2017, vol. 5, no. 1, p. 127-144. WoS

2014  [4] PISOŇOVÁ, M. Školský manažment pre študijné odbory učiteľstva a prípravu vedúcich pedagogických zamestnancov. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2014. ISBN 978-80-223-3621-5, s. 11, 27.

2013  [4] STREDL, T. A szociális kompetencia professzionális dimenziói. In Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho 2013 : Nové výzvy vo vede a vzdelávaní. Komárno : UJS, 2013. s. 281-288. ISBN 978-80-8122-073-9.

2011  [4] BITTEROVÁ, M. - HAŠKOVÁ, A. - PISOŇOVÁ, M. a kol. Otázky koncepcie prípravy riadiacich zamestnancov škôl. Nitra : UKF, 2011. s. 335. ISBN 978-80-558-0001-1.

2011  [4] OBDRŽÁLEK, Z. Reflexia školského manažmentu a vzdelávania školských manažérov v našej odbornej literatúre. Bratislava : Iura Edition, 2011. s. 69.

2011  [5] MRŮZKOVÁ, P. Horváthová, K. Kontrola a hodnotenie v školskom manažmente. In Pedagogická orientace. ISSN 1211-4699, 2011, roč. 21, č. 1, s. 132-135.AAB 003 BITTEROVÁ, Miriam, Alena HAŠKOVÁ, Mária PISOŇOVÁ, Zdeněk OBDRŽÁLEK, Jozef POLÁK a Kinga HORVÁTH. Otázky koncepcie prípravy riadiacich zamestnancov škôl. Nitra: UKF v Nitre, 2011. 344 s. ISBN 978-80-558-0001-1.

Hivatkozások:
2012  [3] OBDRŽÁLEK, Z. Aktuálne problémy školského manažmentu a vzdelávania školských manažérov v SR a ich reflexia vo výskumoch a publikáciach. In Konference školského managementu: Sborník příspěvků z mezinárodní konference školského managementu 7. 6. - 8. 6. 2012. Praha: Centrum školského managementu, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2012. ISBN 978-80-7290-602-4. s. 28-36.AAB 004 HORVÁTH, Kinga a István SZŐKÖL. Kontrola a hodnotenie žiackych výkonov: v národnostných školách na Slovensku. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013. 119 s. [7,6 AH]. ISBN 978-80-8122-083-8.

Hivatkozások:
2021  [4] BORBÉLYOVÁ, D. A pedagógiai diagnosztika új útjai és kihívásai. Komárom : Selye János Egyetem Tanárképző Kar, 2021. ISBN 978-80-8122-394-5, p. 138.

2020  [4] BORBÉLYOVÁ, D. Utváranie edukačného prostredia v prvom ročníku základnej školy v kontexte adaptácie žiaka. In In 12th International Conference of J. Selye University. Sections of Pedagogy and Informatics. Conference Proceedings. Komárno : J. Selye University, 2020. ISBN 978-80-8122-377-8, p. 57-73.

2020  [3] SZARKA, K. - FEHÉR, Z. - SOTÁKOVÁ, I. - et al. Prediction Cards as a Formative Assesment Tool in Chemistry Education in the Upper Grades of Primary School. In ICERI2020 Proceedings. Valencia : IATED, 2020. ISBN 978-84-09-24232-0, p. 3219.

2020  [1] ZAHATŇANSKÁ, M. - NAGY, M. An attempt to identify problems in the behaviour of teenagers and adolescents in Slovakia in relation to their creativity and success in the school. In Journal of interdisciplinary research. ISSN 1804-7890, 2020, vol. 10, no. 1, p. 326-329. WoS

2019  [4] BORBÉLYOVÁ, D. A pedagógiai diagnosztika jelentősége az óvoda-iskola átmenet kontextusában.In 11th International conference of J. Selye University: Pedagogical sections. Komárno : J. Selyeho University, 2019. ISBN 978-80-8122-333-4, p. 211-224.

2018  [4] BORBÉLYOVÁ, D. A grafomotoros képességek és kezdetleges írás fejlesztése az iskolaérettség kontextusában. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 : Sekcia: Predmetová pedagogika. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-252-8, p. 25-36.

2017  [4] VASS, V. Kompetenciafejlesztés a 21. században (értékteremtés és megújulás). Komárno : Selye János Egyetem Tanárképző Kara, 2017. 89 s. ISBN 978-80-8122-232-0.

2017  [4] TÓTH-BAKOS, A. – VARGOVÁ, A. – JARUSKA, L. et al. Webové aplikácie v príprave budúcich učiteľov – hodnotenie ich didaktických aspektov. In Medzinárodná vedecká konferencia UJS : „Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť – výzvy 21. storočia”. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2017. ISBN 978-80-8122-221-4, p. 119.

2015  [4] STRÉDL, T. Befogadás és/vagy elfogadás. In Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho : ,,Inovácia a kreativita vo vzdelávaní a vede". Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2015. ISBN 978-80-8122-144-6, s. 214-227.

2015  [4] ALBERT, S. Problémák és a megoldást segítő elképzelések a közoktatásban. Komárno : Felnőttképzési Intézet Kht., 2015. ISBN 978-80-971750-1-6, s. 73.

2014  [4] SZABÓOVÁ, E. Horváthová, Kinga - Szőköl, István: Kontrola a hodnotenie žiackych výkonoch v národnostných školách na Slovensku. In Eruditio-Educatio. ISSN 1336-8893, 2014, 9. roč., 2. č., p. 127-129.

2014  [4] SZABÓOVÁ, E. Didaktické postupy učiteľa pre predprimárne vzdelávanie z perspektívy projektového prístupu. In Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2014. ISBN 978-80-8122-104-0, p. 208, 215.

2014  [4] STRÉDL, T. A nevelés sajátosságai. In Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2014. ISBN 978-80-8122-104-0, p. 432, 441.

2014  [4] SZARKA, K. - BRESTENSKÁ, B. - GANAJOVÁ, M. Nové pohľady na školské hodnotenie. In Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2014. ISBN 978-80-8122-104-0, p. 217, 220.
ABD Hazai kiadók tudományos monográfiáiban megjelent fejezetek
Bejegyzések száma: 2


ABD 001 OBDRŽÁLEK, Zdenek a Kinga HORVÁTH. Stav a problémy nášho školského manažmentu. In: Škola a súčasnosť. Nitra: UKF, 2001, S. 144-165. ISBN 80-8050-468-7.

ABD 002 HORVÁTH, Kinga. Súčasné požiadavky na proces riadenia škôl a prípravu školských manažérov v Slovenskej republiky. In: Otázky koncepcie prípravy riadiacich zamestnancov škôl. Nitra: PF UKF Nitra, 2011, S. 9-47. ISBN 978-80-558-0001-1.

Hivatkozások:
2021  [1] SZŐKÖL, I. - KRIŠTOFIAKOVÁ, L. Introduction of Modular and Adaptive Teaching of Information and Communication Technologies. In AD ALTA - Journal of Interdisciplinary Research. ISSN 1804-7890, vol. 11, no. 1, p. 322-327. WoS

2021  [1] SZARKA, K. - SZŐKÖL, I. Options of Learning Process of Teaching Subject Information Society. In AD ALTA - Journal of Interdisciplinary Research. ISSN 1804-7890, 2021, vol. 11, no. 1, p. 316-321. WoS

2020  [4] SZŐKÖL, I. - TAKÁCS, M. Sledovanie úrovne vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v základných školách s VJM. In 12th International Conference of J. Selye University. Sections of Pedagogy and Informatics. Conference Proceedings. Komárno : J. Selye University, 2020. ISBN 978-80-8122-377-8, p. 125-134.

2018  [3] SZŐKÖL, I. Continuous improvement of the teaching process in primary education. In Journal of Language and Cultural Education. ISSN 1339-4584, 2018, vol. 6, no. 1, p. 53-64.

2018  [3] SZŐKÖL, I. - ZIDEK, P. - DOBAY, B. Quality improvement of the teaching process in primary education. In Edulearn. Palma : IATED, 2018. ISBN 978-84-09-02709-5, p. 49-53.
ACA Külföldi kiadóknál megjelent főiskolai tankönyvek
Bejegyzések száma: 1


ACA 001 CINDLEROVÁ, Ivona, Agáta CSEHIOVÁ, Smiljana DUKIČIN VUČKOVIĆ, Gabriela ENTLOVÁ, Zdenka GADUŠOVÁ, Gyöngyi GÁL, Tereza GUZIUROVÁ, Alena HAŠKOVÁ, Lenka HOLEČKOVÁ, Kinga HORVÁTH, Ljubica IVANOVIĆ VIBIĆ, Tamara JOVANOVIC, Slavomíra KLIMSZOVÁ, Ljiljana KNEZEVIĆ, László KOVÁCS, Katarína KRPÁLKOVÁ-KRELOVÁ, Igor LOMNICKÝ, Eva MALÁ, Zsolt MOGYORÓSI, Stannislava OLIČ NIKOLIČ, Libor PAVERA, Ľubica PREDANOCYOVÁ, Branka RADULOVIČ, Maja STOJANOVIĆ, Eva STRANOVSKÁ, Katarína SZARKA, Ivana ŠIMONOVÁ, Anita TÓTH-BAKOS, Tamás TÖRÖK, Michaela TRNOVÁ, Tereza VACINOVÁ a Irén VIRÁG. Mentor Training: Materials and Tasks. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2021. online, 268 s. ISBN 978-80-7599-294-9.


ACB Hazai kiadóknál megjelent főiskolai tankönyvek
Bejegyzések száma: 4


ACB 001 HLÁSNA, Slávka, Kinga HORVÁTH, Martin MUCHA a Renáta TÓTHOVÁ. Úvod do pedagogiky. Bratislava: ENIGMA, 2006. 356 s. ISBN 80-89132-29-4.

Hivatkozások:
2019  [4] ŠUŤÁKOVÁ, V. - FERENCOVÁ, J. - ROVŇANOVÁ, L. Inovatívna kultúra učiacej sa školy. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove,Fakulta humanitných a prírodných vied, 2019. ISBN 978-80-555-2390-3, p. 148.

2011  [3] BRNULA, P. - VASKA, L. - ALMAŠIOVÁ, A. Education in Social Work and Didactics. In Humanum. ISSN 1898-8431, 2011, vol. 6, no. 1, p. 308.

2010  [4] PAŠKA, P. - ALBERT, S. Klíma a jej vplyv na kvalitu školy (výučby). In Technológia vzdelávania. ISSN1335-003X, roč. 18, č. 2, 2010, s. 6.

2009  [4] MANNIOVÁ, J. Osobnostné charakteristiky a interpersonálne kompetencie riaditeľa školy v školskom manažmente. In Školský manažment v nových spoločenských podmienkach (pre riadiacich pedagogických zamestnancov). Bratislava : Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta, 2009, s. 76.

2009  [4] EGER, L. Kvalita pracovního života a komunikace ve škole v období změn. In Aktuálne otázky organizácie a riadenia školstva v Slovenskej republike a v zahraničí. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2009, s. 85. ISBN 978-80-8094-540-4.

2008  [4] BRUNCLÍKOVÁ, Z. Úloha riaditeľa školy pri vytváraní priaznivej sociálnej klímy. In: Výchova v pedagogickom výskume a praxi. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2008, s. 73.

2008  [4] KLOKNEROVÁ, M. Výchova v rodine z pohľadu dospievajúcich detí. In Výchova v pedagogickom výskume a praxi. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2008, s. 509.

2008  [4] MANNIOVÁ, J. Učiteľ, kritické myslenie a interpersonálne kompetencie vo výchove. In Výchova v pedagogickom výskume a praxi. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2008, s. 293.

2008  [4] MANNIOVÁ, J. Učiteľ v procese výchovy a vzťahov. Ivanka pri Dunaji : Axima, 2008, s. 170.

2008  [4] FULKOVÁ, E. Všeobecná didaktika 1. Bratislava : Infopress, 2008. s. 95. ISBN 978-80-85402-90-2.

2008  [4] LEHENOVÁ, A. Chybné výchovné prístupy rodičov, determinant nevhodného správania ich detí. In Výchova v pedagogickom výskume a praxi. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2008, s. 535.

2007  [4] GERŠICOVÁ, Z. Tvorivá dramatika a sociálna klíma triedy. In Retrospektíva a perspektívy poslania Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Bratislava : Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta, 2007, s. 330.

2007  [4] UHEREKOVÁ, M. Podiel poradných orgánov na odbornom a pedagogickom riadení školy v Slovenskej republike. In Výchova, škola, spoločnosť - minulosť a súčasnosť. Bratislava : Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta, 2007, s. 385.

2007  [4] GERŠICOVÁ, Z. Projektové vyučovanie a jeho vplyv na sociálnu klímu. In Výchova, škola, spoločnosť - minulosť a súčasnosť. Bratislava : Univerzita Komenského, 2007, s. 146.

2007  [4] OBDRŽÁLEK, Z. - POLÁK, J. Aktuálne otázky školského manažmentu. Nitra : UKF, 2007, s. 9.

2006  [4] ŠUŤAKOVÁ, V. - KRAJČOVÁ, N. - FERENCOVÁ, J. - PASTERNÁKOVÁ, L. Kompetencie riaditeľa školy. Prešov : Prešovská univerzita, 2006, s. 195.

2006  [4] FULKOVÁ, E. Kapitoly zo všeobecnej didaktiky. Bratislava : Infopress, 2006, s. 72.ACB 002 HORVÁTH, Kinga a Jolana MANNIOVÁ. Úvod do školského manažmentu. 1. vyd. Bratislava: Axima, 2008. 179 s. ISBN 978-80-969178-6-0.

Hivatkozások:
2021  [3] PORUBČANOVÁ, D. - GERŠICOVÁ, Z. - BOČKOVÁ, K. - et al. Educational Challenges in Subject Didactics Education in the Context of Home Education. Great Britain : STS Science Centre, 2021. ISBN 978-1-908235-19-0, p. 154.

2020  [4] KRIŠTOFIAKOVÁ, L. Manažment škôl. Dubnica nad Váhom : Vysoká škola DTI, 2020. ISBN 978-80-8222-004-2, p. 6, 14, 15, 47, 48, 50, 51, 61, 62, 63.

2018  [3] SZŐKÖL, I. Modular structure and dynamic adaptive character of teaching. In Online Journal for Research and Education. ISSN 2313-1640, 2018, no. 13, p. 1-5.

2014  [4] PISOŇOVÁ, M. Školský manažment pre študijné odbory učiteľstva a prípravu vedúcich pedagogických zamestnancov. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2014. ISBN 978-80-223-3621-5, s. 11, 12, 27.

2012  [3] OBDRŽÁLEK, Z. Aktuálne problémy školského manažmentu a vzdelávania školských manažérov v SR a ich reflexia vo výskumoch a publikáciach. In Konference školského managementu: Sborník příspěvků z mezinárodní konference školského managementu 7. 6. - 8. 6. 2012. Praha: Centrum školského managementu, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2012. ISBN 978-80-7290-602-4. s. 28-36.

2012  [4] BRUNCLÍKOVÁ, Z. Autoevaluation of a school. In: Technológia vzdelávania. ISSN 1338-1202

2012  [4] MANNIOVÁ, J. Principal´s-manager´s authority as a competence management determinant In Technológia vzdelávania. ISSN 1338-1202

2012  [4] OBDRŽÁLEK, Z. MARKOVÁ, Z. Selected problems of school management in Slovakia and their reflection in research and publications. In Technológia vzdelávania, ISSN 1338-1202. 2012, roč. 20, č. 3.

2012  [6] PISOŇOVÁ, M. Osobnostný rozvoj riaditeľa školy - východiská a determinanty, výskumné závery a odporúčania pre školskú riadiacu prax. Bratislava: Iura Edition, 2012. ISBN 978-808078-470-6, s. 96.

2011  [4] OBDRŽÁLEK, Z. Reflexia školského manažmentu a vzdelávania školských manažérov v našej odbornej literatúre. Bratislava : Iura Edition, 2011. s. 69.

2010  [3] MANNIOVÁ, J. Analiza Skosunkow i Postaw Nauczycieli Wobec Manipulacji, Wyniki Badań. In Nauczyciel w krajach postsocjalistycznych jako sprawca i ofiara manipulacji. Lodz : Wydawnictwi Uniwersytetu Lodzkiego, 2010. ISBN 978-83-7525-489-1, s. 189.

2010  [3] PISOŇOVÁ, M. Sebariadenie ako dôležitý aspekt optimálneho riadenia školskej organizácie. In AEDUCA 2010 : Sborník příspěvků z odborných konferencí. Rozvoj a vzdelávání vedoucích pracovníků ve školství. Olomouc : Univerzita Palackého, 2010. ISBN 978-80-244-2606-8, s. [9]

2009  [5] KARLÍKOVÁ, T: Úvod do školského manažmentu. In Učitelské listy. online: www.ucitelske-listy.cz, 25. 11. 2009, s. [1-2]

2009  [4] UHEREKOVÁ, M. - BRAUNOVÁ, J. Riadenie pedagogického rozvoja z hľadiska uplatňovania kľúčových kompetencií žiakov. In Aktuálne otázky organizácie a riadenia školstva v Slovenskej republike a v zahraničí. Nitra : UKF,Pedagogická fakulta, 2009, s. 260.

2009  [4] VAŠŤATKOVÁ, J. - PRÁŠILOVÁ, M. Práce českých škol a zpětná vazba - předběžná zjištění. In Aktuálne otázky organizácie a riadenia školstva v Slovenskej republike a v zahraničí. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2009, s. 282.

2009  [4] PISOŇOVÁ, M. Význam plánovania osobných cieľov pre úspešné riadenie školskej organizácie. In Aktuálne otázky organizácie a riadenia školstva v Slovenskej republike a v zahraničí. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2009, s. 219.ACB 003 HORVÁTH, Kinga. Oktatásmenedzsment. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015. 200 s. ISBN 978-80-8122-136-1.

Hivatkozások:
2018  [4] ORSOVICS, Y. - STRÉDL, T. - SZABÓOVÁ, E. - et al. A személyiségfejlesztés új kihívásai a nemzetiségi óvodákban és iskolákban. Komárom : Selye János Egyetem, 2018. ISBN 978-80-8122-282-5, p. 141.

2018  [4] SZABÓOVÁ, E. A játékpedagógia oktatásának erősségei a Selye János Egyetem hallgatói szemszögéből. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 : Sekcia: Predmetová pedagogika. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-252-8, p. 81-90.

2017  [3] SZABÓOVÁ, E. Az óvopedagógus szerepe a nevelő-oktató folyamat tervezési szakaszában. In A SJE Nemzetközi Tudományos Konferenciája : „Érték, minőség és versenyképesség - a 21. század kihívásai”. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2017. ISBN 978-80-8122-221-1, p. 228, 230.

2016  [6] SZABÓ, E. Horváthová Kinga: Oktatásmenedzsment. Komárom: Selye János Egyetem, Tanárképző Kar, 2015. 200 p. ISBN 978-80-8122-136-1. In Eruditio - Educatio. ISSN 1336-8893, 2016, 11. évf., 4. sz., p. 118-119.

2016  [4] STRÉDL, T. Ismerjük gyermekeinket?!. In In A Selye János Egyetem 2016-os ,,Korszerű szemlélet a tudományban és az oktatásban" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete : Pedagógiai szekciók. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2016. ISBN 978-80-8122-187-3, s. 203.ACB 004 HORVÁTH, Kinga, András NÉMETH, Terézia STRÉDL, Edita SZABÓOVÁ a Anita TÓTH-BAKOS. Szlovák-magyar pedagógiai terminológiai kézikönyv = Slovensko-maďarská pedagogická terminologická príručka. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015. 132 s. ISBN 978-80-8122-160-6.

Hivatkozások:
2019  [4] MISAD, K. Szlovák-magyar általános szótárak és szakszótárak a 21. században. In Fordítás, kultúrális hibriditás és többnyelvűség a magyar irodalomtudomány és nyelvtudomány kontextusában. Bratislava : Univerzita Komenského, 2019. ISBN 978-80-223-4738-9, p. 79-97.

2017  [4] SZABÓOVÁ, E. Az óvopedagógus szerepe a nevelő-oktató folyamat tervezési szakaszában. In A SJE Nemzetközi Tudományos Konferenciája : „Érték, minőség és versenyképesség - a 21. század kihívásai”. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2017. ISBN 978-80-8122-221-1, p. 229, 230.

2016  [4] SZABÓOVÁ, E. Oktatási stratégiák az óvodapedagógusok képzésében a komáromi Selye János Egyetemen. In A Selye János Egyetem 2016-os ,,Korszerű szemlélet a tudományban és az oktatásban" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete : Pedagógiai szekciók. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2016. ISBN 978-80-8122-187-3, s. 414, 422.
ADE Külföldi nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 6


ADE 001 HORVÁTH, Kinga. A személyiségjellemzők hatása a vezetői stílusra. Új pedagógiai szemle. (2005), s. 91-98. ISSN 1215-1807.

Hivatkozások:
2018  [3] TÓTH, P. Mire lehet következtetni a tanulási stílusból?In Kutatás és innováció a Kárpát-medencei oktatási térben. Budapest : Óbudai Egyetem, 2018. ISBN 978-963-449-115-6, p. 822-847.

2018  [3] KANCZNÉ NAGY, K. - TÓTH, P. "Azért vannak a jóbarátok..." avagy, a lemorzsolódás-kutatás pilot vizsgálatának eredményei a Selye János Egyetemen. In Kutatás és innováció a Kárpát-medencei oktatási térben. Budapest : Óbudai Egyetem, 2018. ISBN 978-963-449-115-6, p. 733-759.

2018  [4] TÓTH, P. A tanulmányi előmenetel háttérváltozói felsőoktatás-pedagógiai nézőpontból. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 : Sekcia: Predmetová pedagogika. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-252-8, p. 105-125.ADE 002 HORVÁTH, Kinga. Klíma školy. Pedagogická orientace. Č. 1 (2005), s. 37-45. ISSN 1211-4669.

Hivatkozások:
2018  [3] ORSOVICS, Y. Az esztétikai nevelés helye és lehetőségei az alapiskolai oktató - nevelő folyamatban. In Kutatás és innováció a Kárpát-medencei oktatási térben. Budapest : Óbudai Egyetem, 2018. ISBN 978-963-449-115-6, p. 617-636.

2008  [3] GRECMANOVÁ, H. Klíma školy. Olomouc : Hanex, 2008, s. 52. ISBN 978-80-7409-010-3.ADE 003 HORVÁTH, Kinga. Az iskolai szervezet klímája. Új Pedagógiai Szemle. Sz. 4 (2009), p. 43-50. ISSN 1215-1807.

ADE 004 HORVÁTH, Kinga. Minőségpolitika a szlovákiai közoktatási rendszerben. Új Pedagógiai Szemle. Sz. 10, (2009), p. 91-99.

Hivatkozások:
2021  [3] BORBÉLYOVÁ, D. - ORSOVICS, Y. A civil szervezetek szerepe a regionális oktatásban dolgozó szlovákiai magyar pedagógusok szakmai továbbképzésében. In Civil Szemle. ISSN 1786-3341, 2021, vol. 18, no. 3, p. 81.

2013  [4] STRÉDL, T. Inkluzív pedagógia avagy a gyógypedagógiáról másképp. Komárno : UJS, 2013. p. 137. ISBN 978-80-8122-089-0.ADE 005 HORVÁTH, Kinga. Externá analýza systému kontroly a hodnotenia učebných výsledkov žiakov na základných školách v Slovenskej republike. Kultura i Wychowanie. Roč. 2, č. 2 (2011), s. 116-128. ISSN 2083-2923.

ADE 006 SZŐKÖL, István a Kinga HORVÁTH. The dimensions of educational evaluation. DOI DOI: 10.17165/TP.2016.3-4.16 Képzés és Gyakorlat - Neveléstudományi folyóirat. = Training & Practice - Journal of Educational Sciences Évf. 14, sz. 3-4 (2016), online, p. 247-256.

Hivatkozások:
2019  [1] DOBAY, B. Measuring body composition among junior section schoolchildren in Slovakia. In Proceedings of the international conference of computational methods in sciences and engineering 2019. Paphos : AIP Publishing, 2019. ISBN 978-0-7354-1933-9. SCOPUS

2019  [3] DOBAY, B. Testösszetétel mérés lehetősége alsó tagozatos gyermekek körében Komárnóba. In "Mozgással az egészségért" a fizikai aktivitás jelentősége a jövő munkavállalóinak egészségmegőrzésében. Debrecen : Debreceni Egyetem, 2019. ISBN 978-963-490-074-0, p. 18-23.

2017  [4] DOBAY, B. - SZABÓ, P. - ŽIDEK, P. A SJE óvópedagógus hallgatóinak vízhez szoktatás módszertanának az elsajátítása egy úszótanfolyamon belül. In Medzinárodná vedecká konferencia UJS : „Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť – výzvy 21. storočia”. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2017. ISBN 978-80-8122-222-1, p. 29, 36.
ADF Hazai nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 10


ADF 001 HORVÁTH, Kinga. Odborno-metodické riadenie výchovného poradenstva. Pedagogická revue. Roč. 53, č. 3 (2001), s. 237-253.

Hivatkozások:
2006  [4] TAMÁŠOVÁ, V. Teória a prax rodinnej edukácie. Bratislava : Sapientia, 2006, s. 173. ISBN 978-80-89229-01-8.ADF 002 HORVÁTH, Kinga. Systém zabezpečenia a riadenia kvality na školách na Slovensku: 2. časť. Technológia vzdelávania. Roč. 14, č. 7 (2006), s. 6-9. ISSN 1335-003X.

Hivatkozások:
2011  [4] OBDRŽÁLEK, Z. Reflexia školského manažmentu a vzdelávania školských manažérov v našej odbornej literatúre. Bratislava : Iura Edition, 2011. s. 69.

2009  [4] OBDRŽÁLEK, Z. - POLÁK, J. Aktuálne otázky školského manažmentu. Nitra : UKF, 2007, s. 9.

2009  [4] PRÁŠILOVÁ, M. Existují předpoklady ke změně v řízení českých škol ? In Školský manažment v nových spoločenských podmienkach (pre riadiacich pedagogických zamestnancov). Bratislava : Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta, 2009, s. 147.ADF 003 HORVÁTH, Kinga. Systém zabezpečenia a riadenia kvality na školách na Slovensku: 1. časť. Technológia vzdelávania. Roč. 14, č. 6 (2006), s. 8-11. ISSN 1335-003X.

Hivatkozások:
2009  [4] EGER, L. Kvalita pracovního života a komunikace ve škole v období změn. In Aktuálne otázky organizácie a riadenia školstva v Slovenskej republike a v zahraničí. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2009, s. 85.ADF 004 HORVÁTH, Kinga. Štruktúra vedenia a správy školy. Pedagogická revue. Roč. 58, č. 4 (2006), s. 365-386. ISSN 1335-1982.

Hivatkozások:
2008  [3] PRÁŠILOVÁ, M. Řízení základní školy v letech 1990-2007. Olomouc : Univerzita Palackého, 2008, s. 159.ADF 005 HORVÁTH, Kinga. Kontrola a hodnotenie v školskom manažmente. Technológia vzdelávania príl. Slovenský učiteľ. Roč. 17, č. 6 (2009), s. 2-6. ISSN 1335-003X.

ADF 006 HORVÁTH, Kinga. Autoevalvácia kvality (materskej) školy. Technológia vzdelávania (príloha Slovenský učiteľ). Roč. 18, č. 7 (2010), s. 7-13. ISSN 1335-003X.

ADF 007 HORVÁTH, Kinga. Kontrola a hodnotenie pedagogických zamestnancov školy pri implementácii školského vzdelávacieho programu. Pedagogika.sk [online]. Roč. 2, č. 3 (2011), s. 189-202.

Hivatkozások:
2016  [1] GADUSOVÁ, Z. - HOCKICKOVÁ, B. - LOMNICKY, I. Evaluation of teachers´competences. In INTED2016 : 10th international technology, education and development conference. Burjassot : IATED-INT assoc technology education A& development, 2016. ISBN 978-84-608-5617-7, p. 6957-6965. WoS

2014  [4] BAKOS, A. - DANIŠOVÁ, V. Pozitív fegyelmezés. In Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2014. ISBN 978-80-8122-104-0, p. 241, 246.ADF 008 HORVÁTH, Kinga. Az oktatásmenedzsment alapvető jellemzői. Eruditio - Educatio. P. 92-109. ISSN 1336-8893.

Hivatkozások:
2013  [4] MUHI, B. Oktatásmarketing - trendek az oktatási piacon. In Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho. 2013 : Nové výzvy vo vede a vzdelávaní. Sekcia pedagogických a humanitných vied. Komárno: UJS, 2013. ISBN 978-80-8122-073-9. s. 227-234.ADF 009 HORVÁTH, Kinga a István SZŐKÖL. Funkcie a dimenzie pedaogického hodnotenia. Eruditio - Educatio. Roč. 8, č. 2 (2013), s. 71-84. ISSN 1336-8893.

Hivatkozások:
2021  [3] SZARKA, K. - JUHÁSZ, Gy. A trikolor-kvíz feladatlap fejlesztő/informatív értékelési eszköz gyakorlata a tanárképzésben. In Szakképzés-Pedagógiai Tudományos Közlemények. ISSN 2786-1856, 2021, no. 1, p. 143.ADF 010 HORVÁTH, Kinga. Modely riadenia škôl. Pedagogická revue. roč. 55, č. 1 (2003), s. 36-53. ISSN 1335-1982.

Hivatkozások:
2004  [4] OBDRŽÁLEK, Z. Potencie troch kľúčových rovín školského manažmentu. In Pedagogická Revue. ISSN 1335-1982, 2004, roč. 56, č. 4, s. 455.

2004  [4] OBDRŽÁLEK, Z. Potencie troch kľúčových rovín školského manažmentu. In Pedagogický výskum na Slovensku v európskom kontexte. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2004, s. 474. ISBN 978-80-89034-77-2.

2004  [4] OBDRŽÁLEK, Z. Aktuálne problémy skúmania nášho školského manažmentu. In Technológia vzdelávania. ISSN 1338-1202, 2004, roč. 12, č. 4, s. 10.
ADN A Web of Science vagy SCOPUS adatbázisban jegyzett hazai folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 1


ADN 001 HORVÁTH, Kinga. Redundancy in the verbal communication of teachers in primary education. DOI 10.1515/jolace-2017-0030 Journal of Language and Cultural Education. Vol. 5, no. 3 (2017), p. 93-107. ISSN 1339-4584. WoS.

Hivatkozások:
2020  [1] CSEHI, A. The Transfer Effect of Musical Activities in Terms of Abilities and Personality Development - About the Results of a Music-Pedagogical Study. In AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. ISSN 1804-7890, 2020, vol. 10, no. 2, p. 46-50. WoS

2018  [3] CSEHI, A. A zenei képességek és a kisgyermekkori személyiségfejlődés kölcsönhatása. In Új kihívások és pedagógiai innovációk a szakképzésben és a felsőoktatásban. Budapest : Óbudai Egyetem, 2018. ISBN 978-963-449-148-4, p. 89-101.

2018  [1] TÓTH, S. J. The image of the world in slovak and hungarian grammaticalised categories. In Yearbook of Finno-Ugric Studies. ISSN 2224-9443, 2018, vol. 12, no. 4, p. 15-26. WoS
AED Hazai recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 1


AED 001 HORVÁTH, Kinga. Postoje riaditeliek materských škôl k problematike ich ďalšieho vzdelávania. In: Actual problems of modern education in 21st century: Aktuálne problémy moderného vzdelávania v 21. storočí. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012, P. 144-150. ISBN 978-80-8122-065-4.


AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 9


AFC 001 SZŐKÖL, István a Kinga HORVÁTH. Differenciális tanítási módszer az információs társadalom oktatásában. In: XXVI. DIDMATTECH 2013: Educational technologies in the information - and knowledge - based society. Győr - Komárno: University of West Hungary - J. Selye University, P. 253-259. ISBN 978-963-334-185-8.

Hivatkozások:
2016  [1] TÓTH-BAKOS, A. Music Education and Music Therapy. In INTED2016 Proceedings. Valencia : IATED Academy, 2016. ISBN 978-84-608-5617-7, p. 1643-1652. WoSAFC 002 HORVÁTH, Kinga a István SZŐKÖL. Proces, metódy a formy pedagogického hodnotenia. In: XXVI. DIDMATTECH 2013: Educational technologies in the information - and knowledge - based society. Győr - Komárno: University of West Hungary - J. Selye University, 2014, P. 131-137. ISBN 978-963-334-185-8.

AFC 003 HORVÁTH, Kinga. Strukturális és tartalmi változások a magyarországi és szlovákiai pedagógusképzésben. In: XVII. Apáczai-napok Tudományos Konferencia: Mobilis in mobili: egyszerűség és komplexitás a tudományokban. Győr: Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, 2014, P. 11-16. ISBN 978-963-334-201-5.

Hivatkozások:
2019  [3] KANCZNÉ NAGY, K. - CSEHI, Á. Elsőéves tanár szakos hallgatók egyetemi képzéssel kapcsolatos előzetes elvárásainak és félelmeinek vizsgálata. In Új kihívások és pedagógiai innovációk a szakképzésben és a felsőoktatásban. Budapest : Óbudai Egyetem, 2018. ISBN 978-963-449-148-4, p. 77-88.

2017  [4] VASS, V. Kompetenciafejlesztés a 21. században (értékteremtés és megújulás). Komárno : Selye János Egyetem Tanárképző Kara, 2017. 89 s. ISBN 978-80-8122-232-0.

2015  [4] PUKÁNSZKY, B. Egyenlőség helyett csorbuló jogok - nőkép és nőnevelés a 18-19. századi Európában. In Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho : ,,Inovácia a kreativita vo vzdelávaní a vede". Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2015. ISBN 978-80-8122-144-6, s. 139-149.AFC 004 HORVÁTH, Kinga. Decentralization in the Sphere of Public Education: The Comparison of the Educational Systems of Slovakia and Hungary. In: Proceedings of ICERI2015 Conference. Seville: IATED Academy, 2015, P. 868-875. ISBN 978-84-608-2657-6. WoS.

Hivatkozások:
2017  [4] VASS, V. Kompetenciafejlesztés a 21. században (értékteremtés és megújulás). Komárno : Selye János Egyetem Tanárképző Kara, 2017. 89 s. ISBN 978-80-8122-232-0.AFC 005 HORVÁTH, Kinga. A kommunikáció értelmezésének irányzatai és pedagógiai vonatkozásai. In: A magyar tannyelvű tanítóképző kar 2016-os tudományos konferenciáinak tanulmánygyűjteménye. Novi Sad: University of Novi Sad, 2016, P. 387-398. ISBN 978-86-87095-71-7.

AFC 006 SZŐKÖL, István, Kinga HORVÁTH a Beáta DOBAY. The Human Factor in the Teaching Process. DOI 10.21125/inted.2016 In: INTED 2016: Conference Proceedings. Valencia, Spain: IATED Academy, 2016, CD-ROM, p. 5425-5428. ISBN 978-84-608-5617-7. WoS.

Hivatkozások:
2021  [3] SÁNTA, K. - MACHOVÁ, R. Knowledge and Habits of the Workforce Regarding the Preparation of Job Application Documents. In EDULEARN21 Proceedings. Valencia : IATED, 2021. ISBN 978-84-09-31267-2, p. 10699.

2019  [1] ŠENKÁR, P. Cultural and literary concretizations of language specifics from the national minority aspect. In AD ALTA-Journal of Interdisciplinary Research. ISSN 1804-7890, 2019, vol. 9, no. 1, p. 259-262. WoS

2018  [4] TÓTH-BAKOS, A. On-line nástenky a aplikácia padlet vo vzdelávaní budúcich pedagógov. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho : Sekcia: webové aplikácie vo vzdelávaní. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-251-1, p. 62-77.

2016  [4] PUSKÁS, A. The Challenges and Practices of Teaching Young Learners. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2016. ISBN 978-80-8122-178-1, s. 88.AFC 007 SZŐKÖL, István a Kinga HORVÁTH. The Communication Competence of Teachers and ist Importance. In: Pedagogy and Didactics in Technical Education: Schola 2016. Praha: Czech Technical University in Prague, 2017, P. 203-211. ISBN 978-80-01-06112-1.

AFC 008 SZŐKÖL, István a Kinga HORVÁTH. The Teacher´s Personality in Relation to the Educational Concept. DOI 10.21125/inted.2017 In: INTED 2017 Proceedings. [s.l.]: IATED, 2017, CD-ROM, p. 9897-9901. ISBN 978-84-617-8491-2. WoS.

AFC 009 SZŐKÖL, István a Kinga HORVÁTH. Monitoring the Level of Teaching Slovak Language and Slovak Literature in Primary Schools with Hungarian Language of Instruction. In: EDULEARN18 : conference proceedings : 10th International Conference on Education and New Learning Technologies: conference proceedings : 10th International Conference on Education and New Learning Technologies. Luis Goméz Chova, Augustín López Martínez, I. Candel Torres. [Valencia]: IATED : International Academy of Technology, Education and Development, 2018, S. 54-58 [CD-ROM]. ISBN 978-84-09-02709-5. WoS.


AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 13


AFD 001 HORVÁTH, Kinga. Úloha a postavenie výchovného poradcu na škole v kontexte transformačných procesov. In: Pedagogická profesia v kontexte aktuálnych spoločenských zmien: riziká, problémy, perspektívy. Prešov: Fakulta humanitných a prírodných vied PU, 2001, S. 106-111. ISBN 80-8068-037-X.

Hivatkozások:
2001  [4] MANNIOVÁ, J. Voľný čas a pedagogika voľného času. In Fórum Pedagogiky. Bratislava : Metodické centrum, 2001, s. 43. ISBN 978-80-8052-150-6.AFD 002 HORVÁTH, Kinga. Sociálna klíma školy. In: Pedagogický výskum na Slovensku v európskom kontexte: Zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej dňa 6. februára 2004 v Trnave. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2004, S. 449-463. ISBN 80-89034-77-2.

Hivatkozások:
2018  [3] ORSOVICS, Y. Az esztétikai nevelés helye és lehetőségei az alapiskolai oktató - nevelő folyamatban. In Kutatás és innováció a Kárpát-medencei oktatási térben. Budapest : Óbudai Egyetem, 2018. ISBN 978-963-449-115-6, p. 617-636.AFD 003 HORVÁTH, Kinga. Adaptabilnosť organizácie a systému riadenia školstva. Aktuálne otázky pedagogickej vedy v kontexte európskej dimenzie vzdelávania. (2005), s. 37-42.

Hivatkozások:
2006  [3] TAMÁŠOVÁ, V. - KOLDEOVÁ, L. Familie und Schule in der Slowakischen Republik. In: Dialogische Erziehung. ISSN 1433-4895, roč. 10., č. 2, 2006, s. 8.

2006  [4] TAMÁŠOVÁ, V. Teória a prax rodinnej edukácie. Bratislava : Sapientia, 2006, s. 23AFD 004 HORVÁTH, Kinga. Niektoré problémy kvality v slovenskom verejnom školstve. Technológia vzdelávania. roč. 16, č. 10 (2008), s. 6-15. ISSN 1335-003X.

Hivatkozások:
2011  [4] OBDRŽÁLEK, Z. Reflexia školského manažmentu a vzdelávania školských manažérov v našej odbornej literatúre. Bratislava : Iura Edition, 2011. s. 69.AFD 005 HORVÁTH, Kinga. Kontrola a hodnotenie v školskom manažmente. Školský manažment 2009. S. 136-147.

AFD 006 HORVÁTH, Kinga a Tünde ONDIKOVÁ. A tanár kommunikációs kompetenciája. In: Zborník Medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho -2012: "Vzdelávanie - identita - zdravie", Komárno 13.-14. september 2012. Komárno: Univerzita J. Selyeho, (2012), s. 350-359. ISBN 978-80-8122-044-9.

AFD 007 HORVÁTH, Kinga. Az oktatási rendszer és az iskola funkciói. In: Zborník Medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2012: "Vzdelávanie - identita - zdravie", Komárno 13.-14. september 2012. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012, S. 342-350. ISBN 978-80-8122-044-9.

AFD 008 HORVÁTH, Kinga. Újszerű trendek az oktatásmenedzsmentben. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie UJS - 2013: "Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní" Sekcie pedagogických a humanitných vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, S. 139-150. ISBN 978-80-8122-073-9.

Hivatkozások:
2018  [4] ORSOVICS, Y. - STRÉDL, T. - SZABÓOVÁ, E. - et al. A személyiségfejlesztés új kihívásai a nemzetiségi óvodákban és iskolákban. Komárom : Selye János Egyetem, 2018. ISBN 978-80-8122-282-5, p. 141.

2016  [4] SZABÓOVÁ, E. Oktatási stratégiák az óvodapedagógusok képzésében a komáromi Selye János Egyetemen. In A Selye János Egyetem 2016-os ,,Korszerű szemlélet a tudományban és az oktatásban" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete : Pedagógiai szekciók. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2016. ISBN 978-80-8122-187-3, s. 413, 422.

2014  [3] BAKOS, A. Zenepedagógia és zeneterápia. In XXVI. DIDMATTECH 2013 : Educational technologies in the information - and knowledge-based society. Győr - Komárno : University of West Hungary - J. Selye University, 2014. ISBN 978-963-334-185-8, p. 190-192.

2014  [4] TÓTH-BAKOS, A. Az egészségükben akadályozottak és a zeneterápia. In A köznevelés kulturális, szociális és biológiai tényezői = Kultúrne, sociálne a biologické faktory edukácie. Komárno : Pedagogická fakulta Univerzity J. Selyeho v Komárne, 2014. ISBN 978-80-8122-114-9, s. 58-59.

2014  [4] PUKÁNSZKY, B. A tanárképzés szerkezeti és tartalmi változásai Magyarországon. In Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2014. ISBN 978-80-8122-104-0, p. 22, 24.AFD 009 HORVÁTH, Kinga. Vertikálna dimenzia školského manažmentu - aktuálne problémy aspektu (de)centralizácie, demokratizácie a (de?) financovania školstva. Kríza pedagogiky?. S. 507-517.

AFD 010 HORVÁTH, Kinga. A szlovákiai közoktatás-irányítás. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2014: "Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia" - Sekcie pedagogickýh vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014, CD-ROM, p. 104-115. ISBN 978-80-8122-103-3.

Hivatkozások:
2016  [1] TÓTH-BAKOS, A. - CSEHIOVÁ, A. Music and brain - music training transfer. In INTED2016 : 10th international technology, education and development conference. Burjassot : IATED-INT assoc technology education A& development, 2016. ISBN 978-84-608-5617-7, p. 1726-1732. WoS

2015  [4] TÓTH-BAKOS, A. Mozartov effekt - Môže hudba zlepšiť inteligenciu a kognitívne schopnosti? In Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho : ,,Inovácia a kreativita vo vzdelávaní a vede". Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2015. ISBN 978-80-8122-144-6, s. 163-170.AFD 011 HORVÁTH, Kinga a István SZŐKÖL. A pedagógiai kommunikáció és a pedagógus kommunikációs kompetenciája. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2015: "Inovácia a kreativita vo vzdelávaní a vede" - Sekcie pedagogických vied., CD-ROM, p. 268-280. ISBN 978-80-8122-144-6.

Hivatkozások:
2020  [1] KÉRI, K. Múlt a jövőben: neveléstörténet a digitális korban. In Civil Szemle. ISSN 1786-3341, 2020, no. 1. különszám, p. 23. WoS

2018  [3] TÓTH-BAKOS, A. Výsledky analýzy hodnotenia vybraných webových aplikácií. In Inovácie v pregraduálnej príprave učiteľov s využitím webových aplikácií. Komárom : KOMPRESS Nyomdaipari Kft, 2018. ISBN 978-615-00-2597-1, p. 33-49.

2017  [4] TÓTH-BAKOS, A. – VARGOVÁ, A. – JARUSKA, L. et al. Webové aplikácie v príprave budúcich učiteľov – hodnotenie ich didaktických aspektov. In Medzinárodná vedecká konferencia UJS : „Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť – výzvy 21. storočia”. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2017. ISBN 978-80-8122-221-4, p. 109, 118.

2016  [1] TÓTH-BAKOS, A. Music Education and Music Therapy. In INTED2016 Proceedings. Valencia : IATED Academy, 2016. ISBN 978-84-608-5617-7, p. 1643-1652. WoSAFD 012 HORVÁTH, Kinga. A szlovákiai oktatáspolitika néhány kiemelt szempontja = Vybrané aspekty vzdelávacej politiky na Slovensku. In: A jogtudatosság, mint az egészséges életmód része. = Právne vedomie ako súčasť zdravého životného štýlu Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015, CD-ROM, p. 7-13. ISBN 978-80-8122-157-6.

AFD 013 NAGY, Melinda, Pavol BALÁZS, Csaba Miklós SZINETÁR, János NEMCSÓK, Jozef HUSZÁR a Kinga HORVÁTH. Analýza integrácie vybraných prierezových kompetencií do študijných programov učiteľstva biológie (v kombinácii) na Pedagogickej fakulte Univerzity J. Selyeho. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2016: "Súčasné aspekty vedy a vzdelávania" - Sekcie pedagogických vied. = A Selye János Egyetem 2016-os "Korszerű szemlélet a tudományban és az oktatásban" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - Pedagógiai szekciók Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016, CD-ROM, s. 127-135. ISBN 973-80-8122-187-3.


AFG Külföldi tudományos konferenciacikkek absztraktjai
Bejegyzések száma: 1


AFG 001 SZŐKÖL, István a Kinga HORVÁTH. Quality of Education Focused to the Development of IC Competencies of Teacher. In: XXXI International Colloquium on the Management of Educational Process. Brno: Univerzity Obrany, 2013, S. 46. ISBN 978-80-7231-923-7.


BAB Hazai kiadóknál megjelent könyvjellegű szakmai publikációk
Bejegyzések száma: 3


BAB 001 HORVÁTH, Kinga. Metodické riadenie: uplatňované v systéme výchovného poradenstva. Bratislava: Metodicko-pedagogické centrum, 2003. 80 s. ISBN 80-8052-189-1.

Hivatkozások:
2008  [4] FRÝDKOVÁ, E. Postmoderná rodina a výchovná zodpovednosť. In Výchova v pedagogickom výskume a praxi. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2008, s. 479.

2007  [3] MANNIOVÁ, J. Rodičovská autorita a štýly výchovy - činitele ovplyvňujúce výchovu v rodine. In Pedagogická orientace. ISSN 1211-4669, č. 1, 2007, s. 42.

2006  [4] MANNIOVÁ, J. Autorita a štýly výchovy v súčasnej rodine. In Pedagogická revue, ISSN 1335-1982, 2006, roč. 58, č. 2., s. 152.

2005  [4] MANNIOVÁ, J. Úvod do pedagogiky. Bratislava : Axima, 2005, s. 119.BAB 002 BÁLINT, Ľudovít, Matej BEŇO, Milada BRŤKOVÁ, Jozef BRUNOVSKÝ, Anna BUTAŠOVÁ a Kinga HORVÁTH. Organizácia a manažment školstva: Terminologický a výkladový slovník.

Hivatkozások:
2021  [4] PISOŇOVÁ, M. - et al. Manažment vzdelávania. Teoretické, empirické a praxeologické aspekty riadenia vzdelávacích inštitúcií. Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISBN 978-80-571-0382-0, p. 37, 152.

2021  [3] PORUBČANOVÁ, D. - GERŠICOVÁ, Z. - BOČKOVÁ, K. - et al. Educational Challenges in Subject Didactics Education in the Context of Home Education. Great Britain : STS Science Centre, 2021. ISBN 978-1-908235-19-0, p. 162.

2020  [4] BARNOVÁ, S. Zvládanie záťažových situácií. Dubnica nad Váhom : VŠ DTI, 2020. ISBN 978-80-89732-97-5, p. 38.

2020  [4] KRIŠTOFIAKOVÁ, L. Manažment škôl. Dubnica nad Váhom : Vysoká škola DTI, 2020. ISBN 978-80-8222-004-2, p. 5, 6, 8, 10, 14, 37, 47, 48, 50.

2019  [4] ŠUŤÁKOVÁ, V. - FERENCOVÁ, J. - IŠTVAN, I. Škola v procese zmeny. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2019. ISBN 978-80-555-2389-7, p. 10, 29.

2019  [4] ŠUŤÁKOVÁ, V. - FERENCOVÁ, J. - ROVŇANOVÁ, L. Inovatívna kultúra učiacej sa školy. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, 2019. ISBN 978-80-555-2390-3, p. 12, 16.

2017  [3] BARNOVÁ, S. - GABRHELOVÁ, G. Resilience in Scools. Karlsruhe, Deutschland : Ste-Con, GmbH, 2017. ISBN 978-3-945862-18-6, p. 13.

2017  [1] TOBLOVÁ, E. - PISONOVÁ, M. - BIROVÁ, J. - et al. The analysis of educational needs of managing teaching staff in schools in the Slovak republic. In Modern journal of language teaching methods. ISSN 2251-6204, 2017, vol. 7, no. 5, p. 11-17. WoS

2017  [1] PISONOVA, M. - NAGYOVA, A. - BIROVA, J. et al. Theoretical Alternatives of Creation of a Terminology and Explanatory Dictionary of School Management. In Modern Journal of Language Teaching Methods. ISSN 2251-6204, 2017, vol. 7, no. 4, p. 276-282. WoS

2016  [1] NAGYOVA, A. The Role of Classroom Management in Conditions of Lower Secondary Level of Education in Primary Schools in the Slovak Republic. In Strategica: Opportunities and Risks in the Contemporary Business Environment. Bucharest : Tritonic Publishing House, 2016. ISBN 978-606-749-181-4, p. 509-518. WoS

2016  [1] TOBLOVA, E. Analysis of Promotional Strategies in Primary Schools. In Strategica: Opportunities and Risks in the Contemporary Business Environment. Bucharest : Tritonic Publishing House, 2016. ISBN 978-606-749-181-4, p. 272-282. WoS

2016  [4] SOKOLOVÁ, E. Manažérske kompetencie riaditeliek materských škôl. In Juvenilia Paedagogica 2016. Aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov. Trnava : Trnavská Univerzita, 2016. ISBN 978-80-8082-965-0, p. 163.

2015  [1] BALAZOVA, E. - PAPCUNOVA, V. The Problems of Financing of the Competences in the in the Regional Education in the Conditions of the Local Self-government in the Slovak Republic. In 18th International Colloquium on Regional Sciences. Brno : Masarykova Univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7861-1, p. 375-382. WoS

2014  [2] CABYOVA, L. - KRAJCOVIC, P. Who forms the Image of Slovak Universities? (Ranking Impact on the Image of the Universities). In Marketing Identity: Explosion of Innovations. Trnava : University Ss Cyril & Methodus, 2014. ISBN 978-80-8105-666-6, p. 364-372. WoS

2014  [4] PISOŇOVÁ, M. Školský manažment pre študijné odbory učiteľstva a prípravu vedúcich pedagogických zamestnancov. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2014. ISBN 978-80-223-3621-5, s. 156.

2014  [4] SLOVÁK, P. Empatia a nie projekcia vo vzťahoch a riadení. In Sociálny rozvoj s akcentom na zvyšovanie kvality sociálneho života v Slovenskej republike. Zborník z odbornej konferencie [CD-ROM]. Bratislava: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, 2014. ISBN 978-80-8132-129-0, p. 101.

2013  [4] BLAŽÍČKOVÁ, I. Riadenie disciplíny v triede. In Zborník vedecko-výskumných prác doktorandov Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici. Banská Bystrica : Inštitút vedy a výskumu PF UMB v Banskej Bystrici, 2013. ISBN 978-80-557-0658-0, p. 134-147.

2013  [1] GRECMANOVA, H. - DOPITA, M. Determinants of organizational climate of universities and faculties Introduction. In Determinanty organizačního klimatu vysokých skôl a fakult. Olomouc : Univerzita Palackého, 2013. ISBN 978-80-244-3808-5, p. 9-21. WoS

2012  [4] ANTALA, B. - ŠIMONEK, J. - ČILLÍK, I. - et al. Telesná a športová výchova v názoroch žiakov základných a stredných škôl. Bratislava : Národné športové centrum a Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave, s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, 2012. ISBN 978-80-89324-09-5, p. 29.

2010  [3] ROVŇANOVÁ, L. Profesijné kompetencie v práci súčasného slovenského učiteľa. In Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne. ISSN 1898-8431, 2010, vol. 5, no. 2, p. 413-432.

2008  [1] ŽÁČOK, L. - ŽÁČKOVÁ, Z. Internet as a tool to educate managerial staff at schools. In New Educational Review. ISSN 1732-6729, 2008, vol. 16, no. 3-4, p. 15-20. WoS ; SCOPUS

2005  [6] KIPS, M. Zdeněk Obdržálek - Kinga Horváthová a kolektív: Organizácia a manažment školstva. Terminologický a výkladový slovník. Bratislava : SPN, 2004, 419 s. In Pedagogické revue ISSN 1335-1982, 2005, roč. 57, č. 3, s.

2004  [5] LUDVÍK, E. - OBDRŽÁLEK, Z. Horváthová, K. a kol. Organizácia a manažment školstva. In: Pedagogická orientace. ISSN 1211-4669, 2004, č. 2., s. 126-127.

2004  [5] KARABEC, S. Recenze knihy. In Zpravodaj : Odborné vzdělávaní v zahraničí. ISSN 1211-6661, 2004, roč. 15., č. 9.

2004  [6] HAŠKOVÁ, A. Recenzia : Obdržálek, Z. - Horváthová, K. a kol. Organizácia amanažment školstva. Terminologický a výkladový slovník. 419 s. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2004. ISBN 80-10-00022-1. In Technológia vzdelávania. ISSN 1338-1202.roč. XII., č. 6, s. 17.BAB 003 AKIMJAK, Amantius, Beáta AKIMJAKOVÁ, Angela ALMAŠIOVA, Viera ANDREÁNSKA, Jarmila ANTOŠÍKOVÁ a Kinga HORVÁTH. Predškolská pedagogika: Terminologický a výkladový slovník. Ružomberok: Pedagogická fakulta kat. univerzity v Ružomberku. 904 s. ISBN 978-80-8084-162-1.


BDE Egyéb külföldi folyóiratokban megjelent szakmai munkák
Bejegyzések száma: 1


BDE 001 HORVÁTH, Kinga. Teoretické modely riadenia školy. Učiteľské listy. Roč. 12, č. 10 (2004), s. [18]. ISSN 1210-6313.

Hivatkozások:
2007  [4] HAJDÚKOVÁ, V. Kvalita v teórii a praxi materskej školy. In MIŇOVÁ, M. Kvalita materskej školy v teórii a praxi. Prešov : Metodicko-pedagogické centrum - Slovenský výbor OMEP - Prešovksá univerzita v Prešove, 2007. p. 95-101. ISBN 978-80-8045-443-2.

2006  [4] HAJDÚKOVÁ, V. Kvalita v teórii a praxi materskej školy. In Predškolská výchova. ISSN 0032-7220, 2006, roč. 2006/07, s. 4.
BDF Egyéb hazai folyóiratokban megjelent szakmai munkák
Bejegyzések száma: 14


BDF 001 HORVÁTH, Kinga. Činnosti uplatňované v práci výchovného poradcu v oblasti profesionálnej orientácie v podmienkach základných škôl. Technológia vzdelávania. Roč. 7, č. 3 (1999), s. 5-8. ISSN 1335-003X.

BDF 002 HORVÁTH, Kinga. Činnosti uplatňované v práci výchovného poradcu v oblasti profesionálnej orientácie v podmienkach základných škôl. Technológia vzdelávania. Roč. 7, č. 4 (1999), s. 12-13. ISSN 1335-003X.

BDF 003 HORVÁTH, Kinga. Osobnostné predpoklady výchovného poradcu. Pedagogické rozhľady. Roč. 9, č. 5 (2000), s. 20-22. ISSN 1335-0404.

Hivatkozások:
2005  [4] MANNIOVÁ, J. Úvod do pedagogiky. Bratislava : AXIMA, 2005, s. 88. ISBN 978-80-969178-2-X.

2003  [4] MANNIOVÁ, J. Edukátor ako tvorca sociálnych kompetencií. In Quo vadis, výchova ...? : Roly edukátora v meniacej sa spoločnosti. - Bratislava : Iuventa, 2003. - S. 122. - ISBN 80-8072-006-1.

2002  [4] MANNIOVÁ, J. Výchovný poradca a rozvoj sociálnych kompetencií. In: Aktuálne otázky výchovného poradenstva v školskej praxi. Bratislava : Metodicko - pedagogické centrum, 2002, s. 46.BDF 004 LOESCH, Larry a Kinga HORVÁTH. Profesijná príprava školských a výchovných poradcov v USA a v Slovenskej republike. Technológia vzdelávania. roč. 7, č. 10 (2002), s. 13-15. ISSN 1335-003X.

BDF 005 HORVÁTH, Kinga. Nové aspekty školského manažmentu. Technológia vzdelávania. Roč. 12, č. 6 (2004), s. 5-9. ISSN 1335-003X.

Hivatkozások:
2008  [4] LANČARIČ, D. Význam a funkcie marketingu v školskom manažmente. In OBDRŽÁLEK, Z. a kol. Príprava školských manažérov ako kľučový predpoklad efektívnosti školy. Nitra: UKF, 2008. ISBN 978-80-80-8094-296-0, s. 260-261. SCI ; SCOPUS

2007  [4] ŠIMKOVÁ, Z. Názory a vzťah školského manažmentu k technológii vzdelávania. In Slovenský učiteľ príloha Technológie vzdelávania. ISSN 1335-1202, 2007, roč. 15, č. 3, s. 12.

2006  [4] EGER, L. - ŠIMKOVÁ, Z. Vzdělávání managementu škol - současný stav v ČR a SR a aktuální témata. In Slovenský učiteľ príloha Technológie vzdelávania. ISSN 1338-1202, roč. 14, č. 10, 2006, s. 9.BDF 006 HORVÁTH, Kinga. Školský manažment v systéme pedagogických vied. Technológia vzdelávania. Roč. 14, č. 09 (2006), s. 3-7. ISSN 1335-1202.

Hivatkozások:
2012  [3] OBDRŽÁLEK, Z. Aktuálne problémy školského manažmentu a vzdelávania školských manažérov v SR a ich reflexia vo výskumoch a publikáciách. In Konference školského managementu. Praha : Centrum školského managementu : Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy. 7.-8. 6. 2012. s. 35. ISBN 978-80-7290-602-4.

2011  [4] OBDRŽÁLEK, Z. Reflexia školského manažmentu a vzdelávania školských manažérov v našej odbornej literatúre. Bratislava : Iura Edition, 2011. s. 69. ISBN 978-80-8078-397-6.BDF 007 HORVÁTH, Kinga. Vplyv štýlu riadenia na proces vnímania klímy školy. Manažment školy v praxi. S. 2-10. ISSN 1336-9849.

Hivatkozások:
2012  [3] OBDRŽÁLEK, Z. Aktuálne problémy školského manažmentu a vzdelávania školských manažérov v SR a ich reflexia vo výskumoch a publikáciách. In Konference školského managementu. Praha : Centrum školského managementu : Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy. 7.-8. 6. 2012. s. 35. ISBN 978-80-7290-602-4.

2011  [4] OBDRŽÁLEK, Z. Reflexia školského manažmentu a vzdelávania školských manažérov v našej odbornej literatúre. Bratislava : Iura Edition, 2011. s. 69. ISBN 978-80-8078-397-6.BDF 008 HORVÁTH, Kinga. Poňatie štruktúry organizácie školy z pohľady riaditeľov škôl (1.): ... vytvárať adekvátnu organizačnú štruktúru. Manažment školy v praxi. Č. 1 (2009), s. 15-17. ISSN 1336-9849.

Hivatkozások:
2011  [4] OBDRŽÁLEK, Z. Reflexia školského manažmentu a vzdelávani školských manažérov v našej odbornej literatúra. Bratislava : Iura Edition, 2011. ISBN 978-80-8078-397-6, p. 69.BDF 009 HORVÁTH, Kinga. Poňatie štruktúry organizácie školy z pohľadu riaditeľov škôl (2.): ... optimálna integrácia a koordinácia. Manažment školy v praxi. Č. 1 (2010), s. 12-16. ISSN 1336-9849.

Hivatkozások:
2011  [4] OBDRŽÁLEK, Z. Reflexia školského manažmentu a vzdelávani školských manažérov v našej odbornej literatúra. Bratislava : Iura Edition, 2011. ISBN 978-80-8078-397-6, p. 69.BDF 010 HORVÁTH, Kinga. Manažment zmeny v podmienkach súčasných škôl (1.). Manažment školy v praxi. Č. 3 (2011), s. 2-7. ISSN 1336-9849.

BDF 011 HORVÁTH, Kinga. Manažment zmeny v podmienkach súčasných škôl (2.): odlišnosť môže znamenať úspech. Manažment školy v praxi. Č. 4 (2011), s. 4-7. ISSN 1336-9849.

BDF 012 HORVÁTH, Kinga. Kvalitatívne premeny chápania podstaty vyučovacieho procesu, učenia sa a pedagogického hodnotenia (1.). Didaktika III/2014. Roč. 9, č. 8-9 (2014), p. 1-5. ISSN 1336-9849.

BDF 013 HORVÁTH, Kinga. Kvalitatívne premeny chápania podstaty vyučovacieho procesu, učenia sa a pedagogického hodnotenia (2.). Didaktika III/2014. Roč. 9, č. 8-9 (2014), p. 6-9. ISSN 1336-9849.

BDF 014 HORVÁTH, Kinga. A szlovákiai oktatáspolitika aktuális lépései. Katedra. Évf. 24, sz. 9 (2017), p. 10-11. ISSN 1335-6445.


BED Hazai recenzált tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák
Bejegyzések száma: 1


BED 001 HORVÁTH, Kinga. Koncepcia práce výchovného poradcu v súčasnosti. In: Aktuálne otázky výchovného poradenstva v školskej praxi. Bratislava: Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave, 2002, P. 31-40. ISBN 80-88796-25-3.

Hivatkozások:
2008  [4] MANNIOVÁ, J. Učiteľ v procese výchovy a vzťahov. Ivanka pri Dunaji : Axima, 2008. s. 134. ISBN 978-80-969178-5-3.

2007  [4] MANNIOVÁ, J. Relativizácia autority a jej dopady v súčasnej rodine. In Paedagogica specialis XXIII. Bratislava : UK, 2007. ISBN 978-80-223-2387-1, s. 245-255.

2007  [4] EMMEROVÁ, I. Koordinátor prevencie a výchovný poradca - ich úlohy v oblasti prevencie. In Mládež a spoločnosť. ISSN 1335-1109, 2007, roč. 13., č. 4., s. 68.

2005  [4] MANNIOVÁ, J. Úvod do pedagogiky. Bratislava: Axima, 2005. ISBN 978-80-969178-2-X, s. 89.
BEE Külföldi tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia)
Bejegyzések száma: 1


BEE 001 SZŐKÖL, István a Kinga HORVÁTH. Quality of Education Focused to the Development of IC Competencies of Teacher: Kvalita vzdelávania z hľadiska rozvoja informačných a komunikačných kompetencií učiteľa. In: XXXI. International Colloquium: on the Management of Educational Process. Brno: University of Defence, 2013, S. 241-247 [0,30 AH]. ISBN 978-80-7231-924-4.

Hivatkozások:
2015  [3] HRMO, R. - KRIŠTOFIAKOVÁ, L. Engineering Pedagogy and its role in quality assurance in higher education. In R&E-Source. ISSN 2313-1640, 2015, Special Issue #4, p. 97-101.
BEF Hazai tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia)
Bejegyzések száma: 3


BEF 001 HORVÁTH, Kinga. Výchovný poradca v procese ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov. In: Vzdelávanie pedagogických pracovníkov v 21. storočí. Bratislava: Metodické Centrum, 2000, P. 184-192. ISBN 80-8052-096-8.

BEF 002 HORVÁTH, Kinga. Vplyv vybraných osobnostných vlastností na štýl riadiacej práce riaditeľa ako predpoklad pre skvalitnenie rol edukátora. In: Roly edukátora v meniacej sa spoločnosti: Quo vadis, výchova...?., Roč. 10 (2003), s. 253-264. ISBN 80-8072-006-1.

BEF 003 HORVÁTH, Kinga. Hodnotenie a sebahodnotenie materskej školy. Materská škola a jej riadenie. (2012), s. 1-18.


EDI Folyóiratokban és tanulmánykötetekben megjelent recenziók
Bejegyzések száma: 6


EDI 001 HORVÁTH, Kinga. Manniová, J. Kapitoly z pedagogiky I. In: Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost, Č. 3 (2005), s. 135-137.

EDI 002 HORVÁTH, Kinga. Manniová, J. Kapitoly z pedagogiky I. In: Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost, 2005, Č. 3 (2005), s. 135-137.

EDI 003 HORVÁTH, Kinga. Kultúra školy (příspěvek k výzkumu a rozvoji): Milan Pol, Lenka Hloušková, Petr Novotný, Jiří Zounek a kol.: Kultura školy (příspěvek k výzkumu a rozvoji). Brno: Masarykova Univerzita v Brně, 2005. 217 s. Pedagogická revue. Roč. 58, č. 5 (2006), s. 574-577. ISSN 1335-1982.

EDI 004 HORVÁTH, Kinga. Príprava školských manažérov ako kľúčový predpoklad efektívnosti školy. Manažment školy v praxi. Č. 12 (2008), s. 9-17. ISSN 1336-9849.

EDI 005 HORVÁTH, Kinga. Škola v proměnách. Manažment školy v praxi. Č. 1 (2009), s. 29-31. ISSN 1336-9849.

EDI 006 HORVÁTH, Kinga. Pukánszky Béla: A nőnevelés története. Eruditio - Educatio. Évf. 9, sz. 4 (2014), p. 120-124. ISSN 1336-8893.


FAI Könyv jellegű szerkesztői munkák
Bejegyzések száma: 1


FAI 001 HORVÁTH, Kinga. Aktuálne otázky výchovného poradenstva v školskej praxi. Bratislava: Metodicko-pedagogické centrum, 2002. 60 s. ISBN 80-88796-25-3.


GHG Munkák, melyek hozzáférése széles tömegek számára biztosított ???
Bejegyzések száma: 1


GHG 001 HORVÁTH, Kinga. A pedagógusképzés intézményesített komparációja. Őrszavak.


GII Különféle publikációk és dokumentumok, melyek az előbbi kategóriák egyikébe sem sorolhatók
Bejegyzések száma: 2


GII 001 HORVÁTH, Kinga. Hospitácia. In: Školský manažment: terminologický a výkladový slovník. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017, P. 42-43. ISBN 978-80-8168-660-3.

GII 002 HORVÁTH, Kinga. Kontroling v školstve. In: Školský manažment: terminologický a výkladový slovník. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017, P. 61-62. ISBN 978-80-8168-660-3.

Menný zoznam publikácií:


V1 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok

Počet výstupov: 1


V1_001 Tóth, Péter, Horváth, Kinga. Tanári interakció az osztályteremben [textový dokument (print)] . 1. vyd. Budapest: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2022. Imre Sándor szakmai pedagógusképzés sorozat, 15. ISBN 978-963-421-882-1. [maďarčina]


Ohlasy:

2023 [03/20] Sýkora Hernády, Katalin. Tóth Péter - Horváth Kinga: Tanári interakció az osztályteremben In: Eruditio - Educatio: vedecký časopis Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne: A Selye János Egyetem Tanárképző Kara tudományos folyóirata: Research Journal of the Faculty of Education of J. Selye University. Komárno: Univerzita J. Selyeho. Pedagogická fakulta, 2023, Roč. 18, č. 2, s. 124-125 [tlačená forma]. ISSN 1336-8893. [maďarčina]


V2 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka

Počet výstupov: 6


V2_001 Tóth, Péter, Horváth, Kinga. Pedagógushallgatók induktív gondolkodási képességének vizsgálata In: A természettudományos és matematikai tárgyak tanításának és tanulásának helyzete Magyarországon és Szlovákiában. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2021, s. 198-227 [tlačená forma]. ISBN 978-80-8122-405-8. [maďarčina]


V2_002 Horváth, Kinga, Tóth, Péter. Kárpát-medencei magyar pedagógushallgatók véleménye az ideális tanári interakciókról In: Szakképzés-Pedagógiai Tudományos Közlemények: Elmélet - eszmetörténet; Szakképzés - Pedagógia; Hallgatói vizsgálatok - pedagógusképzés. Budapest: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2022, s. 111-135 [tlačená forma]. ISSN 2786-1856. [maďarčina]


V2_003 Zentai, Gabriella, Nagyová, Alexandra, Bencéné Fekete, Andrea, Horváth, Kinga, Borbélyová, Diana, Orsovics, Yvette, Józsa, Krisztián. A magyar és a szlovák iskolai tartalmi szabályozó dokumentumok összehasonlító elemzése 1-2. osztály esetében In: HuCER 2022 - Oktatás egy változó világban - Kutatás, innováció, fejlesztés. Budapest: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2022, s. 172-173. ISBN 978-615-5657-11-5. [maďarčina]


V2_004 Huszár, Zsuzsanna, Tóth, Péter, Horváth, Kinga, Baka, Patrik, Strédl, Terézia, Nagy, Melinda, Pukánszky, Béla István, Németh, András. Szlovákiai magyar pedagógusok véleménye a foglalkozásukhoz kapcsolódó néhány kérdésben In: A Kárpát-medencei magyar tannyelvű pedagógusképzés és neveléstudományi kutatás aktuális és történeti tárházának értékei. Pécs: Pécsi Tudományegyetem, 2022, s. 99-107. ISBN 978-963-626-027-9. [maďarčina]


V2_005 Borbélyová, Diana, Nagyová, Alexandra, Horváth, Kinga, Józsa, Krisztián, Orsovics, Yvette, Zentai, Gabriella, Bencéné Fekete, Andrea. Komparatívna analýza štátnych vzdelávacích programov pre 1. stupeň ZŠ Slovenskej republiky a Maďarska. DOI 10.36007/4478.2023.27 In: 14th International Conference of J. Selye University: Pedagogical Sections. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2023, s. 27-36 [online]. ISBN 978-80-8122-447-8. http://uk.ujs.sk/dl/4478/BORBELY.pdf. [slovenčina]


V2_006 Tóth, Péter, Horváth, Kinga. Kisebbségi hallgatók pedagógiai szakok választásának motívumai = Motives of minority students to choose pedagogical courses In: I. Imre Sándor Neveléstudományi Konferencia - Oktatás egy változó világban. Budapest: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2024, s. 72-81 [online]. ISBN 978-963-421-945-3. [maďarčina]


V3 Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu

Počet výstupov: 8


V3_001 Tóth, Péter, Horváth, Kinga. The development level of pedagogical students` inductive thinking in the 21st century In: Opus et Educatio: online szakmai folyóirat. Budapest: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2022, Roč. 9, č. 2, s. 102-126 [tlačená forma] [online]. ISSN 2064-9908. [angličtina]


V3_002 Tóth, Péter, Horváth, Kinga. Pedagogue students` opinions on ideal teacher interaction [elektronický dokument] In: Információs Társadalom: szaktudományos folyóirat. Budapešť: Infonia Alapítvány, 2022, Roč. 22, č. 2, s. 72-92 [tlačená forma]. ISSN 1587-8694. ISSN (online) 2063-4552. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


V3_003 Borbélyová, Diana, Nagyová, Alexandra, Horváth, Kinga. Comparison of the Teachers Professional Development System in Slovakia and Hungary [elektronický dokument] In: AD ALTA: journal of interdisciplinary research. Hradec Králové: Magnanimitas akademické sdružení, 2022, Roč. 12, č. 2, s. 162-168 [tlačená forma] [online]. ISSN 1804-7890. ISSN (online) 2464-6733. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000921624200027. [angličtina]. - WOS CC


V3_004 Zentai, Gabriella, Borbélyová, Diana, Bencéné Fekete, Andrea, Nagyová, Alexandra, Horváth, Kinga, Orsovics, Yvette, Józsa, Krisztián. A szlovákiai és a magyar általános iskolai tantervek összehasonlító vizsgálata a DIFER-készségek fejlesztése szempontjából. DOI 10.36007/eruedu.2023.3.078-094 In: Eruditio - Educatio: vedecký časopis Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne: A Selye János Egyetem Tanárképző Kara tudományos folyóirata: Research Journal of the Faculty of Education of J. Selye University. Komárno: Univerzita J. Selyeho. Pedagogická fakulta, 2023, Roč. 18, č. 3, s. 78-94 [tlačená forma]. ISSN 1336-8893. [maďarčina]


V3_005 Baka, Patrik, Strédl, Terézia, Horváth, Kinga, Huszár, Zsuzsanna, Nagy, Melinda, Tóth, Péter, Németh, András. Exploring the Narrative Identity of Hungarian Teachers in Slovakia [elektronický dokument]. DOI 10.53656/ped2023-9.3 In: Pedagogika-Pedagogy. Sofia: "Az-buki" National Publishing House, 2023, Roč. 95, č. 9, s. 1167-1184 [tlačená forma] [online]. ISSN 0861-3982. ISSN (online) 1314-8540. [angličtina]. - WOS CC


V3_006 Pogátsnik, Mónika, Tóth, Péter, Horváth, Kinga. Műszaki egyetemisták analógiás gondolkodásának fejlettsége. DOI 10.14232/iskkult.2023.11.3 In: Iskolakultúra: pedagógusok szakmai-tudományos folyóirata. Budapešť: Gondolat Kiadó, 2023, Roč. 33, č. 11, s. 3-19 [tlačená forma]. ISSN 1215-5233. https://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/44790/44151. [maďarčina]


V3_007 Szabó, László Dávid, Horváth, Kinga. Teacher Interaction from the Perspective of High School Students [elektronický dokument] In: PUPIL: International Journal of Teaching, Education and Learning. Rajasthan: Global Research and Development Services Publishing, 2024, Roč. 8, č. 1, s. 76-99 [online]. ISSN (online) 2457-0648. https://grdspublishing.org/index.php/PUPIL/article/view/2360/2186. [angličtina]


V3_008 Szabó, László Dávid, Horváth, Kinga. Teacher Interaction from the Perspective of University Students: Teacher Interaction in the Classroom. DOI 10.53349/resource.2024.is1.a1260 In: R and E source: research and education: Pedagogical Diplomacy. Baden: Baden: Pädagogische Hochschule für Niederösterreich, 2024, Roč. 11, č. 1, s. 266-280 [online]. ISSN 2313-1640. https://journal.ph-noe.ac.at/index.php/resource. [angličtina]


O2 Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka

Počet výstupov: 2


O2_001 Horváth, Kinga, Tóth, Péter. Magyarországi és szlovákiai magyar gimnazisták induktív gondolkodásának fejlettsége In: Egy nyelvet beszélünk?: Gyermeklét és pedagógia a nyelvi, kulturális és társadalmi terek kontextusában: 15. Képzés és Gyakorlat Nemzetközi Neveléstudományi Konferencia. Sopron: Soproni Egyetem, 2022, s. 66-66. ISBN 978-963-334-439-2. [maďarčina]


O2_002 Tóth, Péter, Horváth, Kinga. The Development of Inductive Thinking of Pedagogue Candidates In: The Barcelona Conference on Education 2023: Official Conference Proceedings. Nagoya: The International Academic Forum, 2023, s. 229-246 [tlačená forma]. ISSN 2435-9467. [angličtina]


P1 Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok

Počet výstupov: 7


P1_001 Radulović, Branka, Cindlerová, Ivona, Csehiová, Agáta, Dukičin Vučković, Smiljana, Entlová, Gabriela, Gadušová, Zdenka, Gál, Gyöngyi, Guziurová, Tereza, Hašková, Alena, Holečeková, Lenka, Horváth, Kinga, Ivanović Bibić, Ljubica, Jovanovic, Tamara, Klimszová, Slavomíra, Knezević, Ljiljana, Kovács, László, Krpálková-krelová, Katarína, Lomnický, Igor, Malá, Eva, Mogyorósi, Zsolt, Olić Ninković, Stanislava, Pavera, Libor, Predanocyová, Ľubica, Stojanović, Maja, Stranovská, Eva, Szarka, Katarína, Šimonová, Ivana, Tóth-Bakos, Anita, Török, Tamás, Trnová, Michaela, Pribićević, Tijana, Vacinová, Tereza, Vir, Irén. Obuka mentora [textový dokument (print)] : materijali i zadaci. 1. vyd. Novi Sad: Nakladatelství Futura, 2022. ISBN 978-86-499-0269-5. [srbčina]


P1_002 Hašková, Alena, Horváth, Kinga, Cindlerová, Ivona, Csehiová, Agáta, Dukičin Vučković, Smiljana, Entlová, Gabriela, Gadušová, Zdenka, Gál, Gyöngyi, Guziurová, Tereza, Holečeková, Lenka, Ivanović Bibić, Ljubica, Jovanovic, Tamara, Klimszová, Slavomíra, Knezević, Ljiljana, Kovács, László, Krpálková-krelová, Katarína, Lomnický, Igor, Malá, Eva, Mogyorósi, Zsolt, Olić Ninković, Stanislava, Pavera, Libor, Predanocyová, Ľubica, Radulović, Branka, Stojanović, Maja, Stranovská, Eva, Szarka, Katarína, Šimonová, Ivana, Tóth-Bakos, Anita, Török, Tamás, Trnová, Michaela, Vacinová, Tereza, Vir, Irén. Vademecum mentora [textový dokument (print)] . 1. vyd. Praha: Verbum, 2022. ISBN 978-80-87800-98-0. [slovenčina]


Ohlasy:

2022 [03/20] Jakubovská, Viera. Vademecum mentora In: Mládež a spoločnosť: slovenský časopis pre štátnu politiku a výskum mládeže: Slovak journal for state policy and youth research. Bratislava: Centrum vedecko-technických informácií SR, 2022, Roč. 28, č. 2-3, s. 80-81 [tlačená forma]. ISSN 1335-1109. [slovenčina]


P1_003 Tóth, Péter, Horváth, Kinga. Didaktika [textový dokument (print)] : Bevezetés az oktatás elméletébe. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2021. ISBN 978-80-8122-403-4. [maďarčina]


Ohlasy:

2024 [02/20] Sýkora Hernády, Katalin. A tanári interakció mérése szlovákiai magyar pedagógusok körében = Measuring of teacher interaction among Hungarian teachers in Slovakia In: I. Imre Sándor Neveléstudományi Konferencia - Oktatás egy változó világban. Budapest: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2024, s. 59-63 [online]. ISBN 978-963-421-945-3. [maďarčina]


2022 [03/20] Békefi, Teodóra. Péter Tóth - Kinga Horváth: Didactics In: Opus et Educatio: online szakmai folyóirat. Budapest: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2022, Roč. 9, č. 2, s. 222-223 [tlačená forma] [online]. ISSN 2064-9908. [angličtina]


2022 [02/20] Csehiová, Agáta, Tóth-Bakos, Anita. Művészet - edukáció - terápia [textový dokument (print)] : Inspirációk, kölcsönhatások, interdiszciplináris megközelítések. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2022. ISBN 978-80-8122-434-8. [maďarčina]


2022 [03/20] Szabó, László Dávid. Tóth Péter - Horváth Kinga: Didaktika. Bevezetés az oktatás elméletébe In: Eruditio - Educatio: vedecký časopis Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne: A Selye János Egyetem Tanárképző Kara tudományos folyóirata: Research Journal of the Faculty of Education of J. Selye University. Komárno: Univerzita J. Selyeho. Pedagogická fakulta, 2022, Roč. 17, č. 4, s. 115-117 [tlačená forma]. ISSN 1336-8893. [maďarčina]


P1_004 Cindlerová, Ivona, Csehiová, Agáta, Dukičin Vučković, Smiljana, Entlová, Gabriela, Gadušová, Zdenka, Gál, Gyöngyi, Guziurová, Tereza, Hašková, Alena, Holečeková, Lenka, Horváth, Kinga, Ivanović Bibić, Ljubica, Jovanovic, Tamara, Klimszová, Slavomíra, Knezević, Ljiljana, Kovács, László, Krpálková-krelová, Katarína, Lomnický, Igor, Malá, Eva, Mogyorósi, Zsolt, Olić Ninković, Stanislava, Pavera, Libor, Predanocyová, Ľubica, Radulović, Branka, Stojanović, Maja, Stranovská, Eva, Szarka, Katarína, Šimonová, Ivana, Tóth-Bakos, Anita, Török, Tamás, Trnová, Michaela, Vacinová, Tereza, Vir, Irén, Nagyová, Alexandra. Mentorképzés [textový dokument (print)] [elektronický dokument] : képzési anyagok és feladatok. 1. vyd. Eger: EKF Líceum Kiadó, 2022. ISBN 978-963-496-234-2. ISBN (online) 978-963-496-238-0. [maďarčina]


P1_005 Borbélyová, Diana, Horváth, Kinga, Nagyová, Alexandra, Pribék, László. Gyakorlati képzési napló: a nevelő szakos hallgatók számára. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2023. ISBN 978-80-8122-456-0. [maďarčina]


P1_006 Borbélyová, Diana, Horváth, Kinga, Nagyová, Alexandra, Pribék, László. Gyakorlati képzési napló: az óvodapedagógia szakos hallgatók számára. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2023. ISBN 978-80-8122-475-1. [maďarčina]


P1_007 Borbélyová, Diana, Horváth, Kinga, Nagyová, Alexandra. Az óvodapedagógusok gyakorlati képzése a Selye János Egyetemen [elektronický dokument] . 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2023. ISBN (online) 978-80-8122-461-4. https://pf.ujs.sk/documents/books/01_ovopedagogia_gyakorlati_kepzes_2023final.pdf. [maďarčina]


AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

Počet výstupov: 2


AAB_001 Horváth, Kinga, Szőköl, István. Kontrola a hodnotenie žiackych výkonov: v národnostných školách na Slovensku. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013. Monographiae Comaromienses, 9. ISBN 978-80-8122-083-8. [slovenčina]


Ohlasy:

2022 [02/20] Borbélyová, Diana, Korcová, Mária. A tanulók kritikus elemi alapkészségeinek mérése az első évfolyamban. DOI 10.36007/4096.2022.105 In: 13th International Conference of J. Selye University: Pedagogical Sections: Conference Proceedings: September 8-9, 2021 Komárno, Slovak Republic. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2022, s. 105-123 [online]. ISBN 978-80-8122-409-6. [maďarčina]


2021 [02/20] Borbélyová, Diana. A pedagógiai diagnosztika új útjai és kihívásai [textový dokument (print)] . 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2021. ISBN 978-80-8122-394-5. [maďarčina]


2020 [02/20] Szarka, Katarína, Fehér, Zoltán, Sotáková, Ivana, Ganajová, Mária, Brestenská, Beáta. Prediction cards as a formative assessment tool in chemistry education in the upper grades of primary school. DOI 10.21125/iceri.2020.0736. SIGN-UKO PR 553/20. sign UPJS SSEP 021760 In: ICERI 2020: 13th international conference of education, research and innovation: transforming education, transforming lives. Valencia: IATED, 2020. - CPCI-SSH, s. 3218-3224 [USB kľúč]. ISBN 978-84-09-24232-0. ISSN 2340-1095. [angličtina]


2020 [02/20] Borbélyová, Diana. Utváranie edukačného prostredia v prvom ročníku základnej školy v kontexte adaptácie žiaka. DOI 10.36007/3778.2020.57 In: 12th International Conference of J. Selye University: Sections of Pedagogy and Informatics. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2020, s. 57-73 [online]. ISBN 978-80-8122-377-8. http://uk.ujs.sk/dl/3778/Borbelyova.html. [slovenčina]


2020 [01/20] Zahatňanská, Mária, Nagy, Melinda. An attempt to identify problems in the behaviour of teenagers and adolescents in Slovakia in relation to their creativity and success in the school [elektronický dokument]. SIGN-PU FHPV-20 31/20 In: AD ALTA: journal of interdisciplinary research. Hradec Králové: Magnanimitas akademické sdružení, 2020, Roč. 10, č. 1, s. 326-329 [tlačená forma] [online]. ISSN 1804-7890. ISSN (online) 2464-6733. [angličtina]. - WOS CC


2019 [02/20] Borbélyová, Diana. A pedagógiai diagnosztika jelentősége az óvoda-iskola átmenet kontextusában. DOI 10.36007/3334.2019.211-224 In: 11. International Conference of J. Selye University: Pedagogical Sections. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, s. 211-224 [online]. ISBN 978-80-8122-333-4. http://uk.ujs.sk/dl/3334/18Borbely.html. [maďarčina]


2018 [02/20] Borbélyová, Diana. A grafomotoros képességek és a kezdetleges írás fejlesztése az iskolaérettség kontextusában In: Zborník 10. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018: Sekcia: Predmetová pedagogika. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018, s. 25-36 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-252-8. [maďarčina]


2017 [02/20] Vass, Vilmos. Kompetenciafejlesztés a 21. században: (értékteremtés és megújulás). 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017. ISBN 978-80-8122-232-0. [maďarčina]


2017 [02/20] Tóth-Bakos, Anita, Vargová, Andrea, Jaruska, Ladislav, Puskás, Andrea, Mészáros, Attila. Webové aplikácie v príprave budúcich učiteľov - hodnotenie ich didaktických aspektov In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2017: "Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť - výzvy 21. storočia" - Sekcia informatických vied a IKT. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, s. 105-119 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-221-4. [slovenčina]


2015 [02/20] Albert, Sándor. Problémák és a megoldást segítő elképzelések a közoktatásban. 1. vyd. Komárno: Felnőttképzési Intézet, 2015. ISBN 978-80-971750-1-6. [maďarčina]


2015 [02/20] Strédl, Terézia. Befogadás és/vagy elfogadás In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2015: "Inovácia a kreativita vo vzdelávaní a vede" - Sekcie pedagogických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015, s. 214-229 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-144-6. [maďarčina]


2014 [02/20] Strédl, Terézia. A nevelés sajátosságai In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2014: "Vzdelávanie a veda na začiatku na XXI. storočia" - Sekcie pedagogických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014, s. 430-443 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-103-3. [maďarčina]


2014 [02/20] Szarka, Katarína, Brestenská, Beáta, Ganajová, Mária. Nové pohľady na školské hodnotenie In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2014: "Vzdelávanie a veda na začiatku na XXI. storočia" - Sekcie pedagogických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014, s. 216-221 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-103-3. [slovenčina]


2014 [02/20] Szabóová, Edita. Didaktické postupy učiteľa pre predprimárne vzdelávanie z perspektívy projektového prístupu In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2014: "Vzdelávanie a veda na začiatku na XXI. storočia" - Sekcie pedagogických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014, s. 199-215 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-103-3. [slovenčina]


AAB_002 Horváth, Kinga. Kontrola a hodnotenie v školskom manažmente [textový dokument (print)] . 1. vyd. Bratislava: Iura edition, 2010. Ekonómia, 338. ISBN 978-80-8078-329-7. SIGN-UKO PD PE/10. [slovenčina]


Ohlasy:

2023 [02/20] Szőköl, István, Šenkár, Patrik, Bendíková, Elena. Inovácie a trendy vo vyučovaní jazykov [elektronický dokument] . 1. vyd. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, 2023. ISBN (online) 978-80-568-0564-0. [slovenčina]


2020 [02/20] Szőköl, István, Takács, Monika. Sledovanie úrovne vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v základných školách s VJM. DOI 10.36007/3778.2020.125 In: 12th International Conference of J. Selye University: Sections of Pedagogy and Informatics. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2020, s. 125-134 [online]. ISBN 978-80-8122-377-8. http://uk.ujs.sk/dl/3778/Szokol2.html. [slovenčina]


2020 [02/20] Szőköl, István. New Methods of Teaching in Primary Schools with Hungarian Language of Instruction [elektronický dokument] In: R&E-Source. Baden: Pädagogische Hochschule NÖ, 2020, č. 18, s. 155-160 [online]. ISSN (online) 2313-1640. https://journal.ph-noe.ac.at/index.php/resource/article/view/863/820. [angličtina]


2020 [02/20] Krištofiaková, Lucia. Manažment škôl. 1. vyd. Dubnica nad Váhom: Vysoká škola DTI, 2020. ISBN 978-80-8222-004-2. [slovenčina]


2019 [02/20] Šuťáková, Valentína, Ferencová, Janka, Rovňanová, Lenka. Inovatívna kultúra učiacej sa školy [textový dokument (print)] . 1 vyd. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2019. ISBN 978-80-555-2390-3. SIGN-PU FHPV-20 342/19. [slovenčina]


2019 [02/20] Šuťáková, Valentína, Ferencová, Janka, Ištvan, Imrich. Škola v procese zmeny. 1. vyd. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2019. ISBN 978-80-555-2389-7. [slovenčina]


2019 [02/20] Pisoňová, Mária. Management of kindergartens in the context of the requirements of the national program for development of education and training In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae: vedecký recenzovaný časopis. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2019, Roč. 18, č. 1, s. 77-89 [tlačená forma] [online]. ISSN 1336-2232. [angličtina]


2019 [02/20] Hašková, Alena, Pisoňová, Mária. The competences of school leaders and the impact of school reform on their positions In: Progress in education. New York: NOVA Science Publishers, 2019, s. 103-140. ISBN 978-1-53615-368-2. ISSN 1535-4806. [angličtina]


2019 [02/20] Szőköl, István. Innovated State Educational Program for Primary Education [elektronický dokument] In: R&E-Source. Baden: Pädagogische Hochschule NÖ, 2019, č. 17, s. 256-260 [online]. ISSN (online) 2313-1640. [angličtina]


2018 [02/20] Szőköl, István, Židek, Peter, Dobay, Beáta. Quality Improvement of the Teaching Process in Primary Education In: EDULEARN18 proceedings: 10th International Conference on Education and New Learning Technologies. [Valencia]: IATED, 2018. - CPCI-SSH, s. 40-53 [CD-ROM] [USB kľúč]. ISBN 978-84-09-02709-5. ISSN 2340-1117. [angličtina]


2018 [02/20] Szőköl, István. Faktory podporujúce osvojovanie slovenského jazyka na prvom stupni základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským. DOI 10.5507/PDF.18.24453187 In: Trendy ve vzdělávaní 2018: Technika, informatika a inovace ve vzdělávaní: Sborník abstraktů z mezinárodní konference. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018, s. 64-65. ISBN 978-80-244-5318-7. [slovenčina]


2018 [02/20] Szőköl, István. Modular structure and dynamic adaptive character of teaching [elektronický dokument] In: R&E-Source. Baden: Pädagogische Hochschule NÖ, 2018, č. 13, s. 1-15 [online]. ISSN (online) 2313-1640. http://journal.ph-noe.ac.at. [angličtina]


2018 [02/20] Pisoňová, Mária. Školský manažment z pohľadu kybernetických a technologických východísk [elektronický dokument] In: Pedagogické rozhľady: Odborno-metodický časopis pre školy a školské zariadenia. Banská Bystrica: Metodicko-pedagogické centrum, 2018, Roč. 27, č. 1, s. 1-4 [online] [tlačená forma]. ISSN (online) 1335-0404. [slovenčina]


2018 [01/20] Szőköl, István. Continuous Improvement of the Teaching Process in Primary Education [elektronický dokument]. DOI 10.2478/jolace-2018-0004 In: Journal of Language and Cultural Education. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave. Pedagogická fakulta, 2018, Roč. 6, č. 1, s. 53-64 [tlačená forma] [online]. ISSN 1339-4045. ISSN (online) 1339-4584. [angličtina]. - WOS CC


2017 [01/20] Pisonova, Maria. Implementation of motivational strategies between head teachers and foreign language teachers [elektronický dokument]. DOI 10.1515/jolace-2017-0008 In: Journal of Language and Cultural Education. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave. Pedagogická fakulta, 2017, Roč. 5, č. 1, s. 127-144 [tlačená forma] [online]. ISSN 1339-4045. ISSN (online) 1339-4584. [angličtina]. - WOS CC


2017 [02/20] Szőköl, István. New Methods of Testing and Evaluation [elektronický dokument] In: R&E-Source. Baden: Pädagogische Hochschule NÖ, 2017, č. S9, s. 1-4 [online]. ISSN (online) 2313-1640. https://journal.ph-noe.ac.at/index.php/resource. [angličtina]


2015 [02/20] Kredátus, Juraj, Furman, Ján. Funkčné inovačné vzdelávanie pre vedúcich pedagogických zamestnancov ZŠ a SŠ. 1. vyd. Bratislava: Metodicko-pedagogické centrum, 2015. ISBN 978-80-565-1304-0. [slovenčina]


2014 [02/20] Pisoňová, Mária, Štefanec, Zuzana, Eger, Ludvik, Trojanová, Irena, Obdržálek, Zdeněk, Prevendárová, Jitka, Rýdl, Karel, Sitášová, Zuzana, Strakoš, Jozef, Tóblová, Eva, Trojan, Václav. Školský manažment pre študijné odbory učiteľstva a prípravu vedúcich pedagogických zamestnancov [textový dokument (print)] . 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2014. ISBN 978-80-223-3621-5. SIGN-UKO PD PE/14. [slovenčina]


2013 [02/20] Strédl, Terézia. A szociális kompetencia professzionális dimenziói In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2013: "Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní" - Sekcie pedagogických a humanitných vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013, s. 281-288 [0,35 AH] [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-073-9. [maďarčina]


2011 [02/20] Obdržálek, Zdeněk. Reflexia školského manažmentu a vzdelávania školských manažérov v našej odbornej literatúre. 1. vyd. Bratislava: Iura edition, 2011. ISBN 978-80-8078-397-6. [slovenčina]


2011 [03/20] Mrůzková, Pavla. Horváthová, K. (2010). Kontrola a hodnotenie v školskom manažmente [elektronický dokument] In: Pedagogická orientace: vědecký časopis České pedagogické společnosti. Brno: Masarykova univerzita, 2011, Roč. 21, č. 1, s. 132-135 [tlačená forma]. ISSN 1211-4669. ISSN (online) 1805-9511. [čeština]


ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

Počet výstupov: 1


ABD_001 Obdržálek, Zdenek, Horváth, Kinga. Stav a problémy nášho školského manažmentu In: Škola a súčasnosť. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, s. 144-165. ISBN 80-8050-468-7. [slovenčina]


ACA Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách

Počet výstupov: 1


ACA_001 Cindlerová, Ivona, Csehiová, Agáta, Dukičin Vučković, Smiljana, Entlová, Gabriela, Gadušová, Zdenka, Gál, Gyöngyi, Guziurová, Tereza, Hašková, Alena, Holečková, Lenka, Horváth, Kinga, Ivanović Bibić, Ljubica, Jovanovic, Tamara, Klimszová, Slavomíra, Knezević, Ljiljana, Kovács, László, Krpálková-krelová, Katarína, Lomnický, Igor, Malá, Eva, Mogyorósi, Zsolt, Olić Ninković, Stanislava, Pavera, Libor, Predanocyová, Ľubica, Radulović, Branka, Stojanović, Maja, Stranovská, Eva, Szarka, Katarína, Šimonová, Ivana, Tóth-Bakos, Anita, Török, Tamás, Trnová, Michaela, Vacinová, Tereza, Virág, Irén. Mentor Training [textový dokument (print)] : Materials and Tasks. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2021. ISBN 978-80-7599-294-9. [angličtina]


ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

Počet výstupov: 5


ACB_001 Horváth, Kinga, Szőköl, István. A pedagógiai kommunikáció. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016. ISBN 978-80-8122-175-0. [maďarčina]


Ohlasy:

2022 [02/20] Csehiová, Agáta, Tóth-Bakos, Anita. Art and Intercultural Education with Signs of Tolerance, Acceptance from the Perspective of Future Teachers. DOI 10.3311/ope.503 In: Opus et Educatio: online szakmai folyóirat. Budapest: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2022, Roč. 9, č. 2, s. 147-157 [tlačená forma] [online]. ISSN 2064-9908. http://opuseteducatio.hu/index.php/opusHU/article/view/503. [angličtina]


2022 [01/20] Lőrincz, Gábor, Istók, Vojtech, Baka, Patrik. Linguistic discrimination or linguistic tolerance? The possibilities of applying the ICF-method in (minority) education In: Civil Szemle. Budapešť: Új Mandátum Könyvkiadó, 2022, Roč. 19, č. 2, s. 61-80 [tlačená forma]. ISSN 1786-3341. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000871756400004. [maďarčina]. - WOS CC


2022 [01/20] Baka, Patrik. Tendencies of hungarian children's literature in 2020 and Ottó Kiss's children's monologue titled a Bátyám Öccse [The little brother of my big brother] [elektronický dokument]. TRUNI ohlas E094604 In: AD ALTA: journal of interdisciplinary research. Hradec Králové: Magnanimitas akademické sdružení, 2022, Roč. 12, č. 2, s. 7-14 [tlačená forma] [online]. ISSN 1804-7890. ISSN (online) 2464-6733. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000921624200001. [angličtina]. - WOS CC


2021 [01/20] Baka, Patrik. The Feminist Hungarian Folktale as Postmodern Combinatorics [elektronický dokument]: The Analysis of Csenge Virág Zalka`s Story-Book Titled Ribizli a Világ Végén [Currant at the End of the World] In: AD ALTA: journal of interdisciplinary research. Hradec Králové: Magnanimitas akademické sdružení, 2021, Roč. 11, č. 2, s. 18-24 [tlačená forma] [online]. ISSN 1804-7890. ISSN (online) 2464-6733. http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/1102/papers/A_baka.pdf. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000753176300003. [angličtina]. - WOS CC


2021 [01/20] Ambrus Attila Józsefné, Katalin. Múlt a jövőben: Neveléstörténet a digitális korban. DOI 10.15170/PTE.BTK.NTI.DOL.2021-04 In: Digitális és online lehetőségek, jó gyakorlatok a tanítási munkában és a neveléstudományi kutatásokban: Osztatlan tanár szakos hallgatóknak és gyakorló pedagógusoknak. Pécs: Pécsi Tudományegyetem Doktori Önkormányzat, 2021, s. 56-71 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-963-429-639-3. [maďarčina]


2021 [02/20] Csehiová, Agáta. Művészeti nevelés, tolerancia és kapcsolódási pontjaik a pedagógushallgatók szemszögéből = Art education, tolerance and their connection from the perspective of teacher trainees In: Aktuálne úlohy, problémy a riešenia vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vjm. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2021, s. 5-22 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-387-7. [maďarčina]


2019 [02/20] Szabóová, Edita. A projektalapú oktatás értékelése a komáromi Selye János Egyetem Óvópedagógia szakot hallgatók szemszögéből In: Neveléstudományi kutatások a Kárpát-medencei oktatási térben: A 4. Kárpát-medencei Oktatási Konferencia tanulmánykötete. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, s. 323-340 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-310-5. [maďarčina]


2019 [02/20] Strédl, Terézia. A pályaalkalmasság optimazilásának lehetőségei. DOI 10.36007/3334.2019.45-52 In: 11. International Conference of J. Selye University: Pedagogical Sections. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, s. 45-52 [online]. ISBN 978-80-8122-333-4. http://uk.ujs.sk/dl/3334/5Stredl.html. [maďarčina]


2019 [02/20] Machová, Renáta, Korcsmáros, Enikő, Fehér, Lilla, Gódány, Zsuzsanna, Seres Huszárik, Erika, Tóbiás Kosár, Silvia. Az oktatás során alkalmazott játékosítás elméleti vizsgálata: "A gyönyörűségnek társa legyen a hasznosság". DOI 10.36007/3334.2019.225-232 In: 11. International Conference of J. Selye University: Pedagogical Sections. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, s. 225-232 [online]. ISBN 978-80-8122-333-4. http://uk.ujs.sk/dl/3334/19Machova.html. [maďarčina]


2019 [02/20] Nagy, Melinda, Szabóová, Edita, Kanczné Nagy, Katalin, Hutterer, Éva, Szekedi, Levente, Námesztovszki, Zsolt, Strédl, Terézia. Természettudományokhoz köthető tanári kompetenciák a biológia szakos és más tanulmányi programokba beiratkozott hallgatóknál. DOI 10.36007/3334.2019.35-43 In: 11. International Conference of J. Selye University: Pedagogical Sections. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, s. 35-43 [online]. ISBN 978-80-8122-333-4. http://uk.ujs.sk/dl/3334/4Nagy.html. [maďarčina]


2019 [02/20] Nagy, Melinda, Poráčová, Janka, Zahatňanská, Mária, Mydlárová Blaščáková, Marta, Mészárosné Darvay, Sarolta Zsuzsanna, Szabóová, Edita, Kanczné Nagy, Katalin, Kohut, Erzsébet, Pólin, Irén. A biológia szakos diákok elvárásainak vizsgálata a tanári kompetenciák, valamint a tananyagok és tankönyvek fejlesztése szempontjából In: Fejlődés és partnerség a felsőoktatásban határok nélkül: Az I. Szakképzés és oktatás: Ma-Holnap Konferencia tanulmánykötete. Budapešť: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2019, s. 472-482. ISBN 978-963-421-810-4. [maďarčina]


2018 [02/20] Szabóová, Edita. A játékpedagógia oktatásának erősségei a Selye János Egyetem hallgatói szemszögéből In: Zborník 10. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018: Sekcia: Predmetová pedagogika. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018, s. 81-91 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-252-8. [maďarčina]


2017 [02/20] Vass, Vilmos. Kompetenciafejlesztés a 21. században: (értékteremtés és megújulás). 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017. ISBN 978-80-8122-232-0. [maďarčina]


ACB_002 Horváth, Kinga. Oktatásmenedzsment. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015. ISBN 978-80-8122-136-1. [maďarčina]


Ohlasy:

2018 [02/20] Szabóová, Edita. A játékpedagógia oktatásának erősségei a Selye János Egyetem hallgatói szemszögéből In: Zborník 10. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018: Sekcia: Predmetová pedagogika. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018, s. 81-91 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-252-8. [maďarčina]


2018 [02/20] Keserű, József, Vass, Vilmos, Horváth, Kinga, Pukánszky, Béla István. A személyiségfejlesztés új kihívásai a nemzetiségi óvodákban és iskolákban [textový dokument (print)] . 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-282-5. [maďarčina]


2017 [02/20] Szabóová, Edita. Az óvópedagógus szerepe a nevelő-oktató folyamat tervezési szakaszában In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2017: "Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť - výzvy 21. storočia" - Sekcie pedagogických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, s. 221-231 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-222-1. [maďarčina]


2016 [02/20] Strédl, Terézia. Ismerjük gyermekeinket?! In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2016: "Súčasné aspekty vedy a vzdelávania" - Sekcie pedagogických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016, s. 198-204 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-187-3. [maďarčina]


2016 [03/20] Szabóová, Edita. Horváthová Kinga: Oktatásmenedzsment. Komárom: Selye János Egyetem, Tanárképző Kar, 2015. In: Eruditio - Educatio: vedecký časopis Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne: A Selye János Egyetem Tanárképző Kara tudományos folyóirata: Research Journal of the Faculty of Education of J. Selye University. Komárno: Univerzita J. Selyeho. Pedagogická fakulta, 2016, Roč. 11, č. 4, s. 118-119 [tlačená forma]. ISSN 1336-8893. [maďarčina]


ACB_003 Horváth, Kinga, Németh, András, Strédl, Terézia, Szabóová, Edita, Tóth-Bakos, Anita. Szlovák-magyar pedagógiai terminológiai kézikönyv. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015. ISBN 978-80-8122-160-6. [viaceré jazyky/mnohojazyčný]


Ohlasy:

2019 [02/20] Misadová, Katarína. Szlovák-magyar általános szótárak és szakszótárak a 21. században: nyomtatott szótárak. SIGN-UKO FI 33/19 MJ In: Fordítás, kulturális hibriditás és többnyelvűség a magyar irodalomtudomány és nyelvtudomány kontextusában. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2019, s. 79-97 [tlačená forma]. ISBN 978-80-223-4738-9. [maďarčina]


2017 [02/20] Szabóová, Edita. Az óvópedagógus szerepe a nevelő-oktató folyamat tervezési szakaszában In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2017: "Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť - výzvy 21. storočia" - Sekcie pedagogických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, s. 221-231 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-222-1. [maďarčina]


2016 [02/20] Szabóová, Edita. Oktatási stratégiák az óvópedagógusok képzésében a komáromi Selye János Egyetemen In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2016: "Súčasné aspekty vedy a vzdelávania" - Sekcie pedagogických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016, s. 413-422 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-187-3. [maďarčina]


ACB_004 Horváth, Kinga, Manniová, Jolana. Úvod do školského manažmentu [textový dokument (print)] . 1. vyd. Ivanka pri Dunaji: Milan Grman - AXIMA, 2008. ISBN 978-80-969178-6-0. SIGN-UKO PD PE/09. [slovenčina]


Ohlasy:

2021 [02/20] Krásna, Slávka, Porubčanová, Dáša, Geršicová, Zuzana, Bočková, Kateřina, Barnová, Silvia, Rochovská, Ivana, Dolinská, Eva, Dudek, Mieczysław, Pasternáková, Lenka, Szőköl, István. Educational challenges in subject didactics education in the context of home education [textový dokument (print)] . 1. vyd. London: STS Science Centre, 2021. ISBN 978-1-908235-19-0. ISBN 978-80-7418-379-9. SIGN-PU FHPV-21 72/21. Poznámka: ISBN 978-1-908235-19-0 (STS Science Centre), ISBN 978-80-7418-379-9 (KEY Publishing). [angličtina]


2020 [02/20] Krištofiaková, Lucia. Manažment škôl. 1. vyd. Dubnica nad Váhom: Vysoká škola DTI, 2020. ISBN 978-80-8222-004-2. [slovenčina]


2018 [02/20] Szőköl, István. Modular structure and dynamic adaptive character of teaching [elektronický dokument] In: R&E-Source. Baden: Pädagogische Hochschule NÖ, 2018, č. 13, s. 1-15 [online]. ISSN (online) 2313-1640. http://journal.ph-noe.ac.at. [angličtina]


2017 [02/20] Szőköl, István. New Methods of Testing and Evaluation [elektronický dokument] In: R&E-Source. Baden: Pädagogische Hochschule NÖ, 2017, č. S9, s. 1-4 [online]. ISSN (online) 2313-1640. https://journal.ph-noe.ac.at/index.php/resource. [angličtina]


2016 [02/20] Szőköl, István. Educational evaluation in contemporary schools. 1. vyd. Szeged: Belvedere Meridionale, 2016. ISBN 978-615-5372-60-5. [angličtina]


2014 [02/20] Pisoňová, Mária, Štefanec, Zuzana, Eger, Ludvik, Trojanová, Irena, Obdržálek, Zdeněk, Prevendárová, Jitka, Rýdl, Karel, Sitášová, Zuzana, Strakoš, Jozef, Tóblová, Eva, Trojan, Václav. Školský manažment pre študijné odbory učiteľstva a prípravu vedúcich pedagogických zamestnancov [textový dokument (print)] . 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2014. ISBN 978-80-223-3621-5. SIGN-UKO PD PE/14. [slovenčina]


2013 [02/20] Hupková, Marianna. Pisoňová, M. Osobnostný rozvoj riaditeľa školy - východiská a determinanty. Výskumné závery a odporúčania pre školskú riadiacu prax. In: Kríza pedagogiky?: Vedecký zborník. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2013, s. 622-624 [CD-ROM]. ISBN 978-80-223-3331-3. Poznámka: Recenzovaný dokument: 470$ \$1010$\$a978-80-8078-470-6 \$1200$\$aOsobnostný rozvoj riaditeľa školy - východiská a determinanty. Výskumné závery a odporúčania pre školskú riadiacu prax. \$1210$\$aBratislava\$cUK\$d2012 . [slovenčina]


2012 [02/20] Štefanec, Zuzana. Autoevaluation of a school. SIGN-UKO PD PE/12 In: Technológia vzdelávania: vedecko-pedagogický časopis s prílohou Slovenský učiteľ: professional journal on education. Nitra: Združenie SlovDidac, 2012, Roč. 20, č. 4, s. 3-7 [tlačená forma]. ISSN 1335-003X. [angličtina]


2012 [02/20] Manniová, Jolana. Principal`s - manager`s authority as a competence management determinant In: Technológia vzdelávania: vedecko-pedagogický časopis s prílohou Slovenský učiteľ: professional journal on education. Nitra: Združenie SlovDidac, 2012, Roč. 20, č. 4, s. 7-12 [tlačená forma]. ISSN 1335-003X. [angličtina]


2012 [02/20] Obdržálek, Zdeněk. Aktuálne problémy školského manažmentu a vzdelávania školských manažérov v SR a ich reflexia vo výskumoch a publikáciách In: Konference školského managementu. Praha: Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta. Katedra speciální pedagogiky, 2012. ISBN 978-80-7290-602-4. [slovenčina]


2012 [02/20] Obdržálek, Zdeněk, Marková, Zdenka. Selected problems of school management in Slovakia and their reflection in research and publications In: Technológia vzdelávania: vedecko-pedagogický časopis s prílohou Slovenský učiteľ: professional journal on education. Nitra: Združenie SlovDidac, 2012, Roč. 20, č. 3, [tlačená forma]. ISSN 1335-003X. [angličtina]


2011 [02/20] Obdržálek, Zdeněk. Reflexia školského manažmentu a vzdelávania školských manažérov v našej odbornej literatúre. 1. vyd. Bratislava: Iura edition, 2011. ISBN 978-80-8078-397-6. [slovenčina]


2010 [02/20] Pisoňová, Mária. Sebariadenie ako dôležitý aspekt optimálneho riadenia školskej organizácie = Self-control as an important aspect of the optimal leading in a school organization In: AEDUCA 2010: sborník příspěvků z konferencí : Rozvoj a vzdelávání vedoucích pracovníků ve školství, Olomouc 14. - 15. september 2010. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010, s. 1-11. ISBN 978-80-244-2606-8. [slovenčina]


2010 [02/20] Manniová, Jolana. Analiza Skosunkow i Postaw Nauczycieli Wobec Manipulacji, Wyniki Badań In: Nauczyciel w krajach postsocjalistycznych jako sprawca i ofiara manipulacji : studium teoretyczno-empiryczne. Łódž: Uniwersytet Lódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Lódzkiego, 2010, s. 171-190. ISBN 978-83-7525-489-1. [poľština]


2009 [02/20] Uhereková, Mária, Braunová, Jarmila. Riadenie pedagogického rozvoja v škole z hľadiska uplatňovania kľúčových kompetencií žiakov In: Manažment školy v praxi: odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. Bratislava: Wolters Kluwer, 2009, s. 6-9 [online]. ISSN 1336-9849. Poznámka: Osobe Uhereková Mária bol doplnený externý identifikátor UKBA_90872 pre databázu KIS a názov identifikátora UK Bratislava. [slovenčina]


2009 [02/20] Vašťatková, Jana, Prášilová, Michaela. Práce českých škol a zpětná vazba - předběžná zjištění In: Školský manažment 2009: aktuálne otázky organizácie a riadenia školstva v Slovenskej republike a v zahraniči. Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou, Nitra 26. - 27. 3.2009. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2009, s. 275-284 [tlačená forma]. ISBN 978-80-8094-540-4. [čeština]


2009 [02/20] Karlíková, Tereza. Horváthová K., Manniová, J.: Úvod do školského manažmentu In: Učiteľské listy: web o změnách ve vzdělávání. [s.l.]: STROM, 2009, č. 26. november 2009, s. [1-2]. [čeština]


2009 [02/20] Pisoňová, Mária. Význam plánovania osobných cieľov pre úspešné riadenie školskej organizácie In: Školský manažment 2009: aktuálne otázky organizácie a riadenia školstva v Slovenskej republike a v zahraniči. Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou, Nitra 26. - 27. 3.2009. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2009, s. 218-227 [tlačená forma]. ISBN 978-80-8094-540-4. [slovenčina]


ACB_005 Hlásna, Slávka, Horváth, Kinga, Mucha, Martin, Tóthová, Renáta. Úvod do pedagogiky. 1 vyd. Bratislava: Enigma Publishing, 2006. ISBN 80-89132-29-4. Poznámka: Do vydavateľských údajov bol pridaný príznak 1. vydanie. [slovenčina]


Ohlasy:

2023 [02/20] Konečný, Stanislav. Vzdelávacia politika [elektronický dokument] . 1. vyd. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2023. ISBN (online) 978-80-574-0181-0. DOI 10.33542/VPO-0181-0. [slovenčina]


2022 [02/20] Barnišinová, Lívia. Induktívny prístup vo vyučovaní slovenského jazyka ako cudzieho jazyka s ohľadom na čitateľskú gramotnosť In: Philologia: časopis Ústavu filologických štúdií Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave. Pedagogická fakulta UK. Ústav filologických štúdií, 2022, Roč. 32, č. 2, s. 47-57 [tlačená forma]. ISSN 1339-2026. [slovenčina]


2021 [02/20] Eger, Ludvik. Marketing školy. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2021. ISBN 978-80-261-1044-6. ISBN (online) 978-80-261-0487-2. [čeština]


2020 [02/20] Čepelová, Slávka, Barnová, Silvia. Quality of life and value orientation of university students in middle-adulthood [elektronický dokument]. DOI 10.2478/atd-2020-0005 In: Acta Educationis Generalis. Dubnica nad Váhom: Vysoká škola DTI, 2020, Roč. 10, č. 1, s. 68-80 [tlačená forma]. ISSN 2585-741X. ISSN (online) 2585-7444. [angličtina]


2019 [02/20] Šuťáková, Valentína, Ferencová, Janka, Ištvan, Imrich. Škola v procese zmeny. 1. vyd. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2019. ISBN 978-80-555-2389-7. [slovenčina]


2019 [04/12] ŠUŤÁKOVÁ, V. - FERENCOVÁ, J. - ROVŇANOVÁ, L. Inovatívna kultúra učiacej sa školy. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove,Fakulta humanitných a prírodných vied, 2019. ISBN 978-80-555-2390-3, p. 148.. [s.l.] : [s.n.], 2019


2018 [01/20] Pčolinská, Adriana, Metruk, Rastislav. Development of foreign language speaking skills through the application of the Dynamic Model of Speech Production and activating methods [elektronický dokument]. DOI 10.2478/jolace-2018-0002 In: Journal of Language and Cultural Education. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave. Pedagogická fakulta, 2018, Roč. 6, č. 1, s. 17-36 [tlačená forma] [online]. ISSN 1339-4045. ISSN (online) 1339-4584. https://content.sciendo.com/view/journals/jolace/6/1/article-p17.xml. [angličtina]. - WOS CC


2017 [02/20] Oberuč, Jaroslav, Zapletal, Ladislav. Family as one of the most Important factors in a child’s upbringing [elektronický dokument]. DOI 10.1515/atd-2017-0018 In: Acta Educationis Generalis. Dubnica nad Váhom: Vysoká škola DTI, 2017, Roč. 7, č. 2, s. 105-112 [tlačená forma]. ISSN 2585-741X. ISSN (online) 2585-7444. [angličtina]


2011 [03/12] BRNULA, P. - VASKA, L. - ALMAŠIOVÁ, A. Education in Social Work and Didactics. In Humanum. ISSN 1898-8431, 2011, vol. 6, no. 1, p. 308.. [s.l.] : [s.n.], 2011


2010 [04/12] PAŠKA, P. - ALBERT, S. Klíma a jej vplyv na kvalitu školy (výučby). In Technológia vzdelávania. ISSN1335-003X, roč. 18, č. 2, 2010, s. 6.. [s.l.] : [s.n.], 2010


2009 [04/12] EGER, L. Kvalita pracovního života a komunikace ve škole v období změn. In Aktuálne otázky organizácie a riadenia školstva v Slovenskej republike a v zahraničí. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2009, s. 85. ISBN 978-80-8094-540-4.. [s.l.] : [s.n.], 2009


2009 [04/12] MANNIOVÁ, J. Osobnostné charakteristiky a interpersonálne kompetencie riaditeľa školy v školskom manažmente. In Školský manažment v nových spoločenských podmienkach (pre riadiacich pedagogických zamestnancov). Bratislava : Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta, 2009, s. 76.. [s.l.] : [s.n.], 2009


2009 [02/20] Halušková, Adriana. Increasing cultural awareness through the development of cultural subcompetence [elektronický dokument] In: Topics in Linguistics. Varšava: De Gruyter. De Gruyter Open, 2009, Roč. 10, č. 4, s. 90-94 [tlačená forma] [online]. ISSN 1337-7590. ISSN (online) 2199-6504. ISSN (zrušené) 3836-2007. [angličtina]


2008 [02/20] Manniová, Jolana. Súčasné humanizačné trendy v teórii pedagogiky voľného času In: Pedagogika voľného času – teória a prax. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, 2008, s. 83-90. ISBN 978-80-8082-171-5. [slovenčina]


2008 [02/20] Geršicová, Zuzana, Tóthová, Renáta. Možnosti koncepcie kurzu sociálno – pedagogického výcviku pre študentov učiteľstva a jeho využitie v rámci učiteľskej praxe a voľnočasových aktivít In: Pedagogika voľného času – teória a prax. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, 2008, s. 150-158. ISBN 978-80-8082-171-5. [slovenčina]


2008 [04/12] MANNIOVÁ, J. Učiteľ v procese výchovy a vzťahov. Ivanka pri Dunaji : Axima, 2008, s. 170.. [s.l.] : [s.n.], 2008


2008 [04/12] MANNIOVÁ, J. Učiteľ, kritické myslenie a interpersonálne kompetencie vo výchove. In Výchova v pedagogickom výskume a praxi. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2008, s. 293.. [s.l.] : [s.n.], 2008


2008 [04/12] KLOKNEROVÁ, M. Výchova v rodine z pohľadu dospievajúcich detí. In Výchova v pedagogickom výskume a praxi. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2008, s. 509.. [s.l.] : [s.n.], 2008


2008 [04/12] BRUNCLÍKOVÁ, Z. Úloha riaditeľa školy pri vytváraní priaznivej sociálnej klímy. In: Výchova v pedagogickom výskume a praxi. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2008, s. 73.. [s.l.] : [s.n.], 2008


2008 [04/12] FULKOVÁ, E. Všeobecná didaktika 1. Bratislava : Infopress, 2008. s. 95. ISBN 978-80-85402-90-2.. [s.l.] : [s.n.], 2008


2008 [04/12] LEHENOVÁ, A. Chybné výchovné prístupy rodičov, determinant nevhodného správania ich detí. In Výchova v pedagogickom výskume a praxi. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2008, s. 535.. [s.l.] : [s.n.], 2008


2007 [04/12] OBDRŽÁLEK, Z. - POLÁK, J. Aktuálne otázky školského manažmentu. Nitra : UKF, 2007, s. 9.. [s.l.] : [s.n.], 2007


2007 [04/12] GERŠICOVÁ, Z. Projektové vyučovanie a jeho vplyv na sociálnu klímu. In Výchova, škola, spoločnosť - minulosť a súčasnosť. Bratislava : Univerzita Komenského, 2007, s. 146.. [s.l.] : [s.n.], 2007


2007 [04/12] UHEREKOVÁ, M. Podiel poradných orgánov na odbornom a pedagogickom riadení školy v Slovenskej republike. In Výchova, škola, spoločnosť - minulosť a súčasnosť. Bratislava : Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta, 2007, s. 385.. [s.l.] : [s.n.], 2007


2007 [04/12] GERŠICOVÁ, Z. Tvorivá dramatika a sociálna klíma triedy. In Retrospektíva a perspektívy poslania Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Bratislava : Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta, 2007, s. 330.. [s.l.] : [s.n.], 2007


2006 [04/12] FULKOVÁ, E. Kapitoly zo všeobecnej didaktiky. Bratislava : Infopress, 2006, s. 72.. [s.l.] : [s.n.], 2006


2006 [04/12] ŠUŤAKOVÁ, V. - KRAJČOVÁ, N. - FERENCOVÁ, J. - PASTERNÁKOVÁ, L. Kompetencie riaditeľa školy. Prešov : Prešovská univerzita, 2006, s. 195.. [s.l.] : [s.n.], 2006


ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

Počet výstupov: 9


ADE_001 Nagy, Ádám István, Trencsényi, László, Horváth, Kinga. The Hungarian Education System and its School-Critical Responses [elektronický dokument] In: Journal of Educational Sciences. Timisoara: West University of Timisoara, 2018, Roč. 37, č. 1, s. 18-26 [tlačená forma] [online]. ISSN 1454-7678. ISSN (online) 2457-8673. [angličtina]


ADE_002 Szőköl, István, Horváth, Kinga. Influence of Educational Quality on the Level of Information Literacy [elektronický dokument] In: R&E-Source. Baden: Pädagogische Hochschule NÖ, 2020, č. 18, s. 149-154 [online]. ISSN (online) 2313-1640. https://journal.ph-noe.ac.at/index.php/resource/article/view/862/819. [angličtina]


Ohlasy:

2020 [02/20] Puskás, Andrea. Creative Teaching, Creative Assessment: Learner-Centred Assessment Tools in the EFL Classroom. DOI 10.36007/3778.2020.107 In: 12th International Conference of J. Selye University: Sections of Pedagogy and Informatics. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2020, s. 107-116 [online]. ISBN 978-80-8122-377-8. http://uk.ujs.sk/dl/3778/Puskas.html. [angličtina]


ADE_003 Horváth, Kinga, Tóth, Péter. Application of QTI query to explore the opinions of teacher students of the Carpathian Basin about ideal teacher interaction In: Opus et Educatio: online szakmai folyóirat. Budapest: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2021, Roč. 8, č. 1, s. 61-81 [tlačená forma] [online]. ISSN 2064-9908. [angličtina]


Ohlasy:

2021 [02/20] Pisoňová, Mária, Papcunová, Viera, Brečka, Peter, Selecký, Erik. Manažment vzdelávania [textový dokument (print)] : teoretické empirické a praxeologické aspekty riadenia vzdelávacích inštitúcií. 1. vyd. Bratislava: Wolters Kluwer. Wolters Kluwer SR, 2021. ISBN 978-80-571-0382-0. ISBN 978-80-571-0383-7. [slovenčina]


ADE_004 Horváth, Kinga. Externá analýza systému kontroly a hodnotenia učebných výsledkov žiakov na základných školách v Slovenskej republike [elektronický dokument] In: Kultura i Wychowanie. Lodz: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi, 2011, Roč. 2, č. 2, s. 116-128 [online]. ISSN (online) 2083-2923. [slovenčina]


ADE_005 Szőköl, István, Horváth, Kinga. The dimensions of educational evaluation. DOI DOI: 10.17165/TP.2016.3-4.16 In: Képzés és Gyakorlat - Neveléstudományi folyóirat, 2016, Roč. 14, č. 3, s. 247-256. [angličtina]


Ohlasy:

2021 [02/20] Fitriani, Levi, Rahmadani, Ayu, Erawan, Aufar. Hadits Tentang Evaluasi Pendidikan dan Karakteristiknya [elektronický dokument] In: Al-Tarbawi Al-Haditsah : Jurnal Pendidikan Islam. [s.l.]: Syekh Nurjati State Islamic University, 2021, Roč. 6, č. 1, s. 112-134. ISSN 2407-6805. ISSN (online) 2580-6505. [indonézsky jazyk]


2019 [02/20] Dobay, Beáta. Testösszetétel mérés lehetősége alsó tagozatos gyermekek körében Komárnóban = Possible body composition measuring among elementary school students in Komárno In: "Mozgással az egészségért" a fizikai aktivitás jelentősége a jövő munkavállalóinak egészségmengőrzésében: nemzetközi konferencia és workshop. Debrecín: Debreceni Egyetem, 2019, s. 18-23 [tlačená forma]. ISBN 978-963-490-074-0. [maďarčina]


2019 [01/20] Dobay, Beáta. Measuring body composition among junior section schoolchildren in Slovakia. DOI 10.1063/1.5137986 In: Proceedings of the International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering 2019 (ICCMSE-2019). Melville: American Institute of Physics. AIP Publishing, 2019, s. 1-8 [online]. ISBN 978-07-35419-33-9. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000619245800070. https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85076773939&origin=resultslist. https://doi.org/10.1063/1.5137986. [angličtina]. - CPCI-S ; WOS CC ; SCO


2017 [02/20] Dobay, Beáta, Szabó, Péter, Židek, Peter. A SJE óvópedagógus hallgatóinak vízhez szoktatás módszertanának az elsajátítása egy úszótanfolyamon belül In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2017: "Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť - výzvy 21. storočia" - Sekcie pedagogických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, s. 28-36 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-222-1. [maďarčina]


ADE_006 Horváth, Kinga. Klíma školy [elektronický dokument] In: Pedagogická orientace: vědecký časopis České pedagogické společnosti. Brno: Masarykova univerzita, 2005, s. 37-45 [tlačená forma]. ISSN 1211-4669. ISSN (online) 1805-9511. [slovenčina]


Ohlasy:

2018 [03/12] ORSOVICS, Y. Az esztétikai nevelés helye és lehetőségei az alapiskolai oktató - nevelő folyamatban. In Kutatás és innováció a Kárpát-medencei oktatási térben. Budapest : Óbudai Egyetem, 2018. ISBN 978-963-449-115-6, p. 617-636.. [s.l.] : [s.n.], 2018


2008 [03/12] GRECMANOVÁ, H. Klíma školy. Olomouc : Hanex, 2008, s. 52. ISBN 978-80-7409-010-3.. [s.l.] : [s.n.], 2008


ADE_007 Horváth, Kinga. A személyiségjellemzők hatása a vezetői stílusra [elektronický dokument] In: Új Pedagógiai Szemle: a Magyar Pedagógiai Társaság és az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet folyóirata. Budapešť: Országos Közoktatási Intézet, 2005, s. 91-98 [tlačená forma]. ISSN 1215-1807. ISSN (online) 1788-2400. [maďarčina]


Ohlasy:

2018 [04/12] TÓTH, P. A tanulmányi előmenetel háttérváltozói felsőoktatás-pedagógiai nézőpontból. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 : Sekcia: Predmetová pedagogika. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-252-8, p. 105-125.. [s.l.] : [s.n.], 2018


2018 [03/12] KANCZNÉ NAGY, K. - TÓTH, P. "Azért vannak a jóbarátok..." avagy, a lemorzsolódás-kutatás pilot vizsgálatának eredményei a Selye János Egyetemen. In Kutatás és innováció a Kárpát-medencei oktatási térben. Budapest : Óbudai Egyetem, 2018. ISBN 978-963-449-115-6, p. 733-759.. [s.l.] : [s.n.], 2018


2018 [03/12] TÓTH, P. Mire lehet következtetni a tanulási stílusból?In Kutatás és innováció a Kárpát-medencei oktatási térben. Budapest : Óbudai Egyetem, 2018. ISBN 978-963-449-115-6, p. 822-847.. [s.l.] : [s.n.], 2018


ADE_008 Horváth, Kinga. Az iskolai szervezet klímája [elektronický dokument] In: Új Pedagógiai Szemle: a Magyar Pedagógiai Társaság és az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet folyóirata. Budapešť: Országos Közoktatási Intézet, 2009, s. 43-50 [tlačená forma]. ISSN 1215-1807. ISSN (online) 1788-2400. Poznámka: Osobe Horváthová Kinga bol doplnený externý identifikátor UKBA_591238 pre databázu KIS a názov identifikátora UK Bratislava. [maďarčina]


Ohlasy:

2020 [02/20] Fináncz, Judit, Csima, Melinda. Pedagógusok szakmai közérzetének konceptuális megközelítése és vizsgálata a kora gyermekkori pedagógiai professzióban [elektronický dokument]. DOI 10.17670/MPed.2020.3.247 In: Magyar pedagógia: a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata: journal of the Educational Comitee of the Hungarian Academy of Science. Szeged: Szegedi Tudományegyetem, 2020, Roč. 120, č. 3, s. 247-268 [tlačená forma]. ISSN 0025-0260. ISSN (online) 2939-7650. [maďarčina]


2017 [02/20] Nótin, Ágnes, Buda, Mariann. Az énhatékonyság szerepe a teljesítés és az iskolához való viszonyulásban hátrányos helyzetű tanulóknál In: Digitális tanulás és tanítás. Budapest: A Magyar Tudományos Akadémia, 2017, s. 103-120. [maďarčina]


2015 [02/20] Dancs, Katinka, Kinyó, László. Az iskolai demokrácia és az osztálytermi légkör összefüggéseinek viszgálata a strukturális egyenletek modelljeivel [elektronický dokument]. DOI 10.17670/MPed.2015.4.363 In: Magyar pedagógia: a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata: journal of the Educational Comitee of the Hungarian Academy of Science. Szeged: Szegedi Tudományegyetem, 2015, Roč. 115, č. 4, s. 363-382 [tlačená forma]. ISSN 0025-0260. ISSN (online) 2939-7650. [maďarčina]


2015 [02/20] Buda, Mariann, Péter-Szarka, Szilvia. A kreatív klíma: Új irány az iskolai klíma és a konfliktuskezelés kutatásában. DOI 10.17543/ISKKULT.2015.9.3 In: Iskolakultúra: pedagógusok szakmai-tudományos folyóirata. Budapešť: Gondolat Kiadó, 2015, Roč. 25, č. 9, s. 3-17 [tlačená forma]. ISSN 1215-5233. [maďarčina]


2014 [02/20] Balázs, László. Az iskolai klíma hatása a tanulók teljesítményére In: A kommunikáció(s készségfejlesztés) tantárgyközi szerepe, lehetőségei. Budapest: Hungarovox Kiadó, 2014, s. 38-54. ISBN 9786155351532. [maďarčina]


ADE_009 Horváth, Kinga. Minőségpolitika a szlovákiai közoktatási rendszerben [elektronický dokument] In: Új Pedagógiai Szemle: a Magyar Pedagógiai Társaság és az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet folyóirata. Budapešť: Országos Közoktatási Intézet, 2009, s. 91-99 [tlačená forma]. ISSN 1215-1807. ISSN (online) 1788-2400. Poznámka: Osobe Horváthová Kinga bol doplnený externý identifikátor UKBA_591238 pre databázu KIS a názov identifikátora UK Bratislava. [maďarčina]


Ohlasy:

2021 [01/20] Borbélyová, Diana, Orsovics, Yvette. The Role of Non-Governmental Organizations in the Professional Development of Hungarian Teachers Working in Regional Education in Slovakia In: Civil Szemle. Budapešť: Új Mandátum Könyvkiadó, 2021, Roč. 18, č. 3, 75-102 [tlačená forma]. ISSN 1786-3341. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000726751600006. [maďarčina]. - WOS CC


2013 [02/20] Strédl, Terézia. Inkluzív pedagógia: avagy a gyógypedagógiáról másképp. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013. Monographiae Comaromienses, 14. ISBN 978-80-8122-089-0. [maďarčina]


ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

Počet výstupov: 14


ADF_001 Szepessyné Judik, Dorottya, Horváth, Kinga. Adalékok a Csehszlovák Köztársaság magyar nyelvű siketoktatás-történetéhez. DOI 10.36007/eruedu.2021.3.026-034 In: Eruditio - Educatio: vedecký časopis Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne: A Selye János Egyetem Tanárképző Kara tudományos folyóirata: Research Journal of the Faculty of Education of J. Selye University. Komárno: Univerzita J. Selyeho. Pedagogická fakulta, 2021, Roč. 16, č. 3, s. 26-34 [tlačená forma]. ISSN 1336-8893. [maďarčina]


ADF_002 Horváth, Kinga. Az oktatásmenedzsment alapvető jellemzői In: Eruditio - Educatio: vedecký časopis Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne: A Selye János Egyetem Tanárképző Kara tudományos folyóirata: Research Journal of the Faculty of Education of J. Selye University. Komárno: Univerzita J. Selyeho. Pedagogická fakulta, 2012, Roč. 7, č. 1, s. 92-109 [tlačená forma]. ISSN 1336-8893. [maďarčina]


Ohlasy:

2023 [02/20] Borovicza, Boglárka, Szarka, Katarína. A Review of Diagnostic Assessment Tools Used in Studies to Uncover the Misconceptions in Science Education In: INTED2023: Conference Proceedings. Barcelona: IATED, 2023, s. 967-974 [online] [USB kľúč]. ISBN 978-84-09-49026-4. ISSN 2340-1079. [angličtina]


2013 [04/12] MUHI, B. Oktatásmarketing - trendek az oktatási piacon. In Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho. 2013 : Nové výzvy vo vede a vzdelávaní. Sekcia pedagogických a humanitných vied. Komárno: UJS, 2013. ISBN 978-80-8122-073-9. s. 227-234.. [s.l.] : [s.n.], 2013


ADF_003 Horváth, Kinga. Modely riadenia škôl [elektronický dokument] In: Pedagogická revue. Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2013, Roč. 55, č. 1, s. 36-53 [tlačená forma] [online]. ISSN 1335-1982. ISSN (online) 2585-8424. [slovenčina]


Ohlasy:

2004 [04/12] OBDRŽÁLEK, Z. Aktuálne problémy skúmania nášho školského manažmentu. In Technológia vzdelávania. ISSN 1338-1202, 2004, roč. 12, č. 4, s. 10.. [s.l.] : [s.n.], 2004


2004 [04/12] OBDRŽÁLEK, Z. Potencie troch kľúčových rovín školského manažmentu. In Pedagogický výskum na Slovensku v európskom kontexte. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2004, s. 474. ISBN 978-80-89034-77-2.. [s.l.] : [s.n.], 2004


2004 [04/12] OBDRŽÁLEK, Z. Potencie troch kľúčových rovín školského manažmentu. In Pedagogická Revue. ISSN 1335-1982, 2004, roč. 56, č. 4, s. 455.. [s.l.] : [s.n.], 2004


ADF_004 Horváth, Kinga, Szőköl, István. Funkcie a dimenzie pedagogického hodnotenia In: Eruditio - Educatio: vedecký časopis Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne: A Selye János Egyetem Tanárképző Kara tudományos folyóirata: Research Journal of the Faculty of Education of J. Selye University. Komárno: Univerzita J. Selyeho. Pedagogická fakulta, 2013, Roč. 8, č. 2, s. 71-84 [tlačená forma]. ISSN 1336-8893. [slovenčina]


Ohlasy:

2021 [02/20] Szarka, Katarína, Juhász, György. A trikolor-kvíz feladatlap fejlesztő/formatív értékelési eszköz gyakorlata a tanárképzésben = The Pedagogical Practice of the Threecolor-Quiz Worksheet as an Formative Assessment tool in Teacher Education In: Szakképzés-Pedagógiai Tudományos Közlemények. Budapest: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2021, s. 141-154 [tlačená forma]. ISSN 2786-1856. [maďarčina]


ADF_005 Horváth, Kinga. Odborno-metodické riadenie výchovného poradenstva [elektronický dokument] In: Pedagogická revue. Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2001, Roč. 53, č. 3, s. 237-253 [tlačená forma] [online]. ISSN 1335-1982. ISSN (online) 2585-8424. [slovenčina]


Ohlasy:

2006 [04/12] TAMÁŠOVÁ, V. Teória a prax rodinnej edukácie. Bratislava : Sapientia, 2006, s. 173. ISBN 978-80-89229-01-8.. [s.l.] : [s.n.], 2006


ADF_006 Horváth, Kinga. Štruktúra vedenia a správy školy [elektronický dokument] In: Pedagogická revue. Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2006, Roč. 58, č. 4, s. 365-386 [tlačená forma] [online]. ISSN 1335-1982. ISSN (online) 2585-8424. [slovenčina]


Ohlasy:

2008 [03/12] PRÁŠILOVÁ, M. Řízení základní školy v letech 1990-2007. Olomouc : Univerzita Palackého, 2008, s. 159.. [s.l.] : [s.n.], 2008


ADF_007 Horváth, Kinga. Kontrola a hodnotenie v školskom manažmente In: Technológia vzdelávania: vedecko-pedagogický časopis s prílohou Slovenský učiteľ: professional journal on education. Nitra: Združenie SlovDidac, 2009, Roč. 17, č. 6, s. 2-6 [tlačená forma]. ISSN 1335-003X. [slovenčina]


ADF_008 Horváth, Kinga. Systém zabezpečenia a riadenia kvality na školách na Slovensku: 2. časť In: Technológia vzdelávania: vedecko-pedagogický časopis s prílohou Slovenský učiteľ: professional journal on education. Nitra: Združenie SlovDidac, 2006, Roč. 14, č. 7, s. 6-9 [tlačená forma]. ISSN 1335-003X. [slovenčina]


Ohlasy:

2011 [04/12] OBDRŽÁLEK, Z. Reflexia školského manažmentu a vzdelávania školských manažérov v našej odbornej literatúre. Bratislava : Iura Edition, 2011. s. 69.. [s.l.] : [s.n.], 2011


2009 [04/12] PRÁŠILOVÁ, M. Existují předpoklady ke změně v řízení českých škol ? In Školský manažment v nových spoločenských podmienkach (pre riadiacich pedagogických zamestnancov). Bratislava : Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta, 2009, s. 147.. [s.l.] : [s.n.], 2009


2009 [04/12] OBDRŽÁLEK, Z. - POLÁK, J. Aktuálne otázky školského manažmentu. Nitra : UKF, 2007, s. 9.. [s.l.] : [s.n.], 2009


ADF_009 Horváth, Kinga. Systém zabezpečenia a riadenia kvality na školách na Slovensku: 1. časť In: Technológia vzdelávania: vedecko-pedagogický časopis s prílohou Slovenský učiteľ: professional journal on education. Nitra: Združenie SlovDidac, 2006, Roč. 14, č. 6, s. 8-11 [tlačená forma]. ISSN 1335-003X. [slovenčina]


Ohlasy:

2009 [04/12] EGER, L. Kvalita pracovního života a komunikace ve škole v období změn. In Aktuálne otázky organizácie a riadenia školstva v Slovenskej republike a v zahraničí. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2009, s. 85.. [s.l.] : [s.n.], 2009


ADF_010 Horváth, Kinga. Kontrola a hodnotenie pedagogických zamestnancov školy pri implementácii školského vzdelávacieho programu [elektronický dokument] In: Pedagogika.sk: slovenský časopis pre pedagogické vedy: Slovak Journal for Educational Sciences. Bratislava: Slovenská akadémia vied. Pracoviská SAV. Slovenská pedagogická spoločnosť pri SAV, 2011, Roč. 2, č. 3, s. 189-202 [online]. ISSN (online) 1338-0982. http://www.casopispedagogika.sk/studie/horvathova-kinga-kontrola-a-hodnotenie-pedagogickych-zamestnancov-skoly-pri-implementacii-skolskeho-vzdelavacieho-programu.html. [slovenčina]


Ohlasy:

2021 [02/20] Ambrose, Marian. ВЗГЛЯД НА БУДУЩЕЕ РАЗВИТИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СЛОВАКИИ = A view of the future development of institutional education Slovakia In: Rozvitok osvitnich sistem v umovach evrointehracijnich transformacij: Zbirnik materialiv mizhnarodnoi naukovo-praktichnoi konferencii. Chernivtsi: Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, 2021, s. 59-67. ISBN 978-966-423-634-5. [ukrajinčina]


2021 [02/20] Kožuchová, Mária, Čavojský, Ivan. Pedagogika voľného času detí [textový dokument (print)] . 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2021. ISBN 978-80-223-5140-9. SIGN-UKO PD PP/21. [slovenčina]


2021 [02/20] Ambrozy, Marián. Rozvytok na budušeje razvitie institucionaľnovo obrazovania v Slovakii In: Rozvitok osvitnich sistem v umovach evrointehracijnich transformacij: Zbirnik materialiv mizhnarodnoi naukovo-praktichnoi konferencii. Chernivtsi: Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, 2021, s. 59-67. ISBN 978-966-423-634-5. [ruština]


2017 [02/20] Hašková, Alena, Gadušová, Zdenka. Professional Competences of Technology Novice Teachers in Slovakia : Case Study [elektronický dokument] In: R&E-Source. Baden: Pädagogische Hochschule NÖ, 2017, č. 12, s. 1-7 [online]. ISSN (online) 2313-1640. [angličtina]


2017 [02/20] Zahatňanská, Mária. Vedúci pedagogický zamestnanec v pedagogickej praxi súčasnej spoločnosti In: Pedagogická profesia z aspektu vedy, výskumu a praxe: recenzovaný zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Prešov, 24.-25.10.2017. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2017, s. 192-200 [CD-ROM]. ISBN 978-80-555-1972-2. [slovenčina]


2016 [01/20] Gadušová, Zdenka, Hockicková, Beáta, Lomnický, Igor, Predanocyová, Ľubica, Žilová, Ružena. Evaluation of Teachers´ Competences In: INTED2016 Proceedings: 10th International Technology, Education and Development Conference. Valencia: IATED, 2016. - CPCI-SSH, s. 6957-6965 [CD-ROM]. ISBN 978-84-608-5617-7. ISSN 2340-1079. [angličtina]


2014 [02/20] Tóth-Bakos, Anita, Danišová, Viktória. Pozitív fegyelmezés In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2014: "Vzdelávanie a veda na začiatku na XXI. storočia" - Sekcie pedagogických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014, s. 240-248 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-103-3. [maďarčina]


2014 [02/20] Babiaková, Simoneta. Autoevalvácia v materskej škole. 1. vyd. Bratislava: Metodicko-pedagogické centrum, 2014. ISBN 978-80-8052-776-1. www.mat.iedu.sk/.../GetFileHandler.ashx?...Babiakova. [slovenčina]


ADF_011 Horváth, Kinga. Školský manažment v systéme pedagogických vied In: Technológia vzdelávania: vedecko-pedagogický časopis s prílohou Slovenský učiteľ: professional journal on education. Nitra: Združenie SlovDidac, 2006, Roč. 14, č. 9, s. 3-7 [tlačená forma]. ISSN 1335-003X. [slovenčina]


Ohlasy:

2012 [02/20] Obdržálek, Zdeněk. Aktuálne problémy školského manažmentu a vzdelávania školských manažérov v SR a ich reflexia vo výskumoch a publikáciách In: Konference školského managementu. Praha: Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta. Katedra speciální pedagogiky, 2012. ISBN 978-80-7290-602-4. [slovenčina]


2011 [02/20] Obdržálek, Zdeněk. Reflexia školského manažmentu a vzdelávania školských manažérov v našej odbornej literatúre. 1. vyd. Bratislava: Iura edition, 2011. ISBN 978-80-8078-397-6. [slovenčina]


ADF_012 Horváth, Kinga. Vplyv štýlu riadenia na proces vnímania klímy školy In: Manažment školy v praxi: odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. Bratislava: Wolters Kluwer, 2007, s. 2-10 [online]. ISSN 1336-9849. Poznámka: Osobe Horváthová Kinga bol doplnený externý identifikátor UKBA_591238 pre databázu KIS a názov identifikátora UK Bratislava. [slovenčina]


Ohlasy:

2012 [02/20] Obdržálek, Zdeněk. Aktuálne problémy školského manažmentu a vzdelávania školských manažérov v SR a ich reflexia vo výskumoch a publikáciách In: Konference školského managementu. Praha: Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta. Katedra speciální pedagogiky, 2012. ISBN 978-80-7290-602-4. [slovenčina]


2011 [02/20] Obdržálek, Zdeněk. Reflexia školského manažmentu a vzdelávania školských manažérov v našej odbornej literatúre. 1. vyd. Bratislava: Iura edition, 2011. ISBN 978-80-8078-397-6. [slovenčina]


ADF_013 Horváth, Kinga. Autoevalvácia kvality (materskej) školy In: Technológia vzdelávania: vedecko-pedagogický časopis s prílohou Slovenský učiteľ: professional journal on education. Nitra: Združenie SlovDidac, 2010, Roč. 18, s. 7-13 [tlačená forma]. ISSN 1335-003X. Poznámka: Osobe Horváthová Kinga bol doplnený externý identifikátor UKBA_591238 pre databázu KIS a názov identifikátora UK Bratislava. [slovenčina]


ADF_014 Horváth, Kinga. Externá kontrola a hodnotenie škôl v slovenských podmienkach In: Technológia vzdelávania: vedecko-pedagogický časopis s prílohou Slovenský učiteľ: professional journal on education. Nitra: Združenie SlovDidac, 2010, Roč. 18, s. 2-8 [tlačená forma]. ISSN 1335-003X. Poznámka: Osobe Horváthová Kinga bol doplnený externý identifikátor UKBA_591238 pre databázu KIS a názov identifikátora UK Bratislava. [slovenčina]


ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Počet výstupov: 2


ADM_001 Tóth, Péter, Horváth, Kinga, Juhász, György. Examination of Teacher Students ́ Inductive Thinking Ability [elektronický dokument] In: AD ALTA: journal of interdisciplinary research. Hradec Králové: Magnanimitas akademické sdružení, 2020, Roč. 10, č. 2, s. 138-145 [tlačená forma] [online]. ISSN 1804-7890. ISSN (online) 2464-6733. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000606326200021. [angličtina]. - WOS CC


Ohlasy:

2022 [01/20] Szarka, Katarína, Fehér, Zoltán, Jaruska, Ladislav, Tóthová Tarová, Eva. Results of Analysis of Tasks Solutions Focused on Selected Elements of Propositional Logic in the Context of Science and Mathematics Subjects in the Post-Formal Stage of Cognitive Development [elektronický dokument] In: AD ALTA: journal of interdisciplinary research. Hradec Králové: Magnanimitas akademické sdružení, 2022, Roč. 12, č. 1, s. 157-161 [tlačená forma] [online]. ISSN 1804-7890. ISSN (online) 2464-6733. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000833537700026. [angličtina]. - WOS CC


2022 [02/20] Tóth-Bakos, Anita, Mészáros, Tímea, Svitek, Szilárd. Flipped Classroom Trends in University Education in Slovakia In: The Black Sea - Doors and Bridges: International Scientific Conference. Burgas: Burgaski svoboden universitet, 2022, s. 450-460. ISBN 978-619-253-017-4. [angličtina]


ADM_002 Tóth, Péter, Horváth, Kinga, Kéri, Katalin. Development Level of Engineering Students' Inductive Thinking [elektronický dokument]. DOI 10.12700/APH.18.5.2021.5.8 In: Acta Polytechnica Hungarica: An international peer-reviewed scientific journal of Óbuda University, Hungarian Academy of Engineering and IEEE Hungary Section: journal of applied sciences. Budapešt: Óbudai Egyetem, 2021, Roč. 18, č. 5, 107-129 [tlačená forma] [online]. ISSN 1785-8860. ISSN (online) 2064-2687. http://acta.uni-obuda.hu/Toth_Horvath_Keri_112.pdf. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


Ohlasy:

2023 [02/20] Szarka, Katarína, Borovicza, Boglárka. Formative Assessment Techniques Supporting Science Conceptual Learning In: INTED2023: Conference Proceedings. Barcelona: IATED, 2023, s. 957-967 [online] [USB kľúč]. ISBN 978-84-09-49026-4. ISSN 2340-1079. [angličtina]


2023 [01/20] Fehér, Zoltán, Jaruska, Ladislav, Szarka, Katarína, Tóthová Tarová, Eva. Students’ propositional logic thinking in higher education from the perspective of disciplines. DOI 10.3389/feduc.2023.1247653 In: Frontiers in education. Lausanne: Frontiers Media, 2023, Roč. 8, art. no. 1247653, s. 1-10 [online]. ISSN 2504-284X. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


2022 [02/20] Gubo, Štefan, Végh, Ladislav. Assessment of Algorithmic Thinking of Slovak and Hungarian Secondary School Students [elektronický dokument]. DOI 10.21125/iceri.2022.0849 In: ICERI2022: conference proceedings. Valencia: IATED, 2022, s. 3484-3493 [online]. ISBN (online) 978-84-09-45476-1. ISSN (online) 2340-1095. [angličtina]


2022 [02/20] Gubo, Štefan, Végh, Ladislav. Középiskolás tanulók természettudományos és matematikai gondolkodását felmérő Pilot kutatás informatikai feladatainak kiértékelése. DOI 10.36007/4133.2022.187 In: 13th International Conference of J. Selye University - Sections of Pedagogy and Informatics. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2022, s. 187-198 [online]. ISBN 978-80-8122-413-3. [maďarčina]


2022 [01/20] Takacs, Judit Modne, Pogatsnik, Monika. Stress-management skills among Dutch and Hungarian students. DOI 10.1109/SAMI54271.2022.9780731 In: SAMI 2022: IEEE 20th Jubilee World Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics. Piscataway: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2022, s. 407-412 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-1-6654-9704-6. [angličtina]. - SCO


2022 [01/20] Osztián, Pálma Rozália, Kátai, Zoltán, Osztián, Erika. On the computational thinking and diagrammatic reasoning of first-year computer science and engineering students. DOI 10.3389/feduc.2022.933316 In: Frontiers in education. Lausanne: Frontiers Media, 2022, Roč. 7, [online]. ISSN 2504-284X. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


2022 [02/20] Svitek, Szilárd. Analysis of Mathematical Competences of Secondary School Students in Slovakia and Hungary In: INTED2022 Conference Proceedings: 16th International Technology, Education and Development Conference. Barcelona: IATED, 2022, s. 1677-1683 [online] [USB kľúč]. ISBN 978-84-09-37758-9. ISSN 2340-1079. [angličtina]


2021 [02/20] Gubo, Štefan, Végh, Ladislav. Assessment of Algorithmic: Thinking of Slovak and Hungarian Secondary School Students: results of a pilot study In: ICERI 2021 Proceedings: 14th annual International Conference of Education, Research and Innovation. Valencia: IATED, 2021, s. 2924-2933 [online] [USB kľúč]. ISBN 978-84-09-34549-6. ISSN 2340-1095. [angličtina]


2021 [02/20] Gubo, Štefan, Végh, Ladislav. Az informatikai, a logikus és az algoritmikus gondolkodás felmérése középiskolás tanulók és egyetemi hallgatók körében In: A természettudományos és matematikai tárgyak tanításának és tanulásának helyzete Magyarországon és Szlovákiában. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2021, s. 228-290 [tlačená forma]. ISBN 978-80-8122-405-8. [maďarčina]


ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Počet výstupov: 1


ADN_001 Horváth, Kinga. Redundancy in the verbal communication of teachers in primary education [elektronický dokument]. DOI 10.1515/jolace-2017-0030 In: Journal of Language and Cultural Education. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave. Pedagogická fakulta, 2017, Roč. 5, č. 3, s. 93-107 [tlačená forma] [online]. ISSN 1339-4045. ISSN (online) 1339-4584. Poznámka: Vyšiel aj abstrakt: Book of Abstracts - International Conference on Language, Literature and Culture in Education 2017, Florence, 11-13 July, 2017: Redundancia vo verbálnej komunikácii učiteľa primárneho vzdelávania In:: Book of Abstracts. Florence, Italy 2017. - ISBN 978-80-89864-04-1. - P. [45]. [angličtina]. - WOS CC


Ohlasy:

2022 [01/20] Lőrincz, Gábor, Istók, Vojtech, Baka, Patrik. Linguistic discrimination or linguistic tolerance? The possibilities of applying the ICF-method in (minority) education In: Civil Szemle. Budapešť: Új Mandátum Könyvkiadó, 2022, Roč. 19, č. 2, s. 61-80 [tlačená forma]. ISSN 1786-3341. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000871756400004. [maďarčina]. - WOS CC


2021 [01/20] Baka, Patrik. The Feminist Hungarian Folktale as Postmodern Combinatorics [elektronický dokument]: The Analysis of Csenge Virág Zalka`s Story-Book Titled Ribizli a Világ Végén [Currant at the End of the World] In: AD ALTA: journal of interdisciplinary research. Hradec Králové: Magnanimitas akademické sdružení, 2021, Roč. 11, č. 2, s. 18-24 [tlačená forma] [online]. ISSN 1804-7890. ISSN (online) 2464-6733. http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/1102/papers/A_baka.pdf. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000753176300003. [angličtina]. - WOS CC


2020 [01/20] Csehiová, Agáta. The Transfer Effect of Musical Activities in Terms of Abilities and Personality Development - About the Results of a Music-Pedagogical Study [elektronický dokument] In: AD ALTA: journal of interdisciplinary research. Hradec Králové: Magnanimitas akademické sdružení, 2020, Roč. 10, č. 2, s. 46-50 [tlačená forma] [online]. ISSN 1804-7890. ISSN (online) 2464-6733. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000606326200006. [angličtina]. - WOS CC


2018 [01/20] Tóth, Sándor János. The Image of the World in Slovak and Hungarian Grammaticalised Categories [elektronický dokument] In: Ezhegodnik Finno-Ugorskikh Issledovanii: Yearbook of Finno-Ugric Studies". Ishevsk: Udmurt State University, 2018, Roč. 12, č. 4, s. 15-27 [tlačená forma]. ISSN 2224-9443. ISSN (online) 2311-0333. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000467994500002. [angličtina]. - WOS CC


2018 [02/20] Csehiová, Agáta. A zenei képességek és a kisgyermekkori személyiségfejlődés kölcsönhatása In: Új kihívások és pedagógiai innovációk a szakképzésben és a felsőoktatásban: A 8. Trefort Ágoston Szakképzés- és Felsőoktatás-pedagógiai Konferencia tanulmánykötete. Budapest: Óbudai Egyetem, 2018, s. 89-101 [tlačená forma]. ISBN 978-963-449-148-4. [maďarčina]


AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Počet výstupov: 8


AEC_001 Horváth, Kinga, Tóth, Péter. Milyen az ideális tanári interakció a pedagógushallgatók szerint? In: Oktatás - Gazdaság - Társadalom. Budapest: Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete, 2019, s. 389-408. ISBN 978-615-5657-03-0. ISSN 2064-6755. [maďarčina]


Ohlasy:

2021 [02/20] Csehiová, Agáta. With music: Education against university dropout? On the connection between experiential group music sessions and the university dropout process. In: Opus et Educatio: online szakmai folyóirat. Budapest: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2021, Roč. 8, č. 1, s. 28-37 [tlačená forma] [online]. ISSN 2064-9908. [angličtina]


2021 [02/20] Kanczné Nagy, Katalin, Csehiová, Agáta. Sensation seeking scale - results of a teacher research. In: Opus et Educatio: online szakmai folyóirat. Budapest: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2021, Roč. 8, č. 1, s. 46-53 [tlačená forma] [online]. ISSN 2064-9908. [angličtina]


2021 [01/20] Kanczné Nagy, Katalin, Csehiová, Agáta. The role of socialization, social relation and sensation from the perspective of teacher candidates [elektronický dokument] In: AD ALTA: journal of interdisciplinary research. Hradec Králové: Magnanimitas akademické sdružení, 2021, Roč. 11, č. 2, s. 112-115 [tlačená forma] [online]. ISSN 1804-7890. ISSN (online) 2464-6733. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000753176300020. [angličtina]. - WOS CC


2020 [01/12] Csehiová, Agáta, Kanczné Nagy, Katalin, Tóth-Bakos, Anita. Experience Education to Alleviate Fears of Educator Candidates in their University Studies [elektronický dokument] In: AD ALTA: journal of interdisciplinary research. Hradec Králové: Magnanimitas akademické sdružení, 2020, Roč. 10, č. 2, s. 170-175 [tlačená forma] [online]. ISSN 1804-7890. ISSN (online) 2464-6733. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000606326200026. [angličtina]. - WOS CC


2019 [02/20] Tóth, Zoltán, Dancs Szegnerné, Henriett, Gősi, Zsuzsanna. A társadalmi felelősségvállalásból származó értékek átadása az utánpótlás edzői feladatok között. DOI 10.36007/3334.2019.151-163 In: 11. International Conference of J. Selye University: Pedagogical Sections. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, s. 151-163 [online]. ISBN 978-80-8122-333-4. [maďarčina]


2019 [02/20] Nagy, Melinda, Szabóová, Edita, Kanczné Nagy, Katalin, Hutterer, Éva, Szekedi, Levente, Námesztovszki, Zsolt, Strédl, Terézia. Természettudományokhoz köthető tanári kompetenciák a biológia szakos és más tanulmányi programokba beiratkozott hallgatóknál. DOI 10.36007/3334.2019.35-43 In: 11. International Conference of J. Selye University: Pedagogical Sections. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, s. 35-43 [online]. ISBN 978-80-8122-333-4. http://uk.ujs.sk/dl/3334/4Nagy.html. [maďarčina]


2019 [02/20] Nagy, Melinda, Poráčová, Janka, Zahatňanská, Mária, Mydlárová Blaščáková, Marta, Mészárosné Darvay, Sarolta Zsuzsanna, Szabóová, Edita, Kanczné Nagy, Katalin, Kohut, Erzsébet, Pólin, Irén. A biológia szakos diákok elvárásainak vizsgálata a tanári kompetenciák, valamint a tananyagok és tankönyvek fejlesztése szempontjából In: Fejlődés és partnerség a felsőoktatásban határok nélkül: Az I. Szakképzés és oktatás: Ma-Holnap Konferencia tanulmánykötete. Budapešť: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2019, s. 472-482. ISBN 978-963-421-810-4. [maďarčina]


2019 [02/20] Csehiová, Agáta, Kanczné Nagy, Katalin. Az élménypedagógia helye és szerepe a felsőoktatásban In: Neveléstudományi kutatások a Kárpát-medencei oktatási térben: A 4. Kárpát-medencei Oktatási Konferencia tanulmánykötete. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, s. 362-373 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-310-5. [maďarčina]


2019 [02/20] Csehiová, Agáta, Kanczné Nagy, Katalin. Élmény-foglalkozások a Selye János Egyetemen: "MŰvészet-PEdagógia-PSZIchológia". DOI 10.36007/3334.2019.09-17 In: 11. International Conference of J. Selye University: Pedagogical Sections. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, s. 9-17 [online]. ISBN 978-80-8122-333-4. http://uk.ujs.sk/dl/3334/1Csehi.html. [maďarčina]


AEC_002 Nagy, Melinda, Horváth, Kinga, Szabóová, Edita, Kanczné Nagy, Katalin, Orsovics, Yvette, Strédl, Terézia. A lemorzsolódás vizsgálata a Selye János Egyetem Tanárképző Karán a nappali és levelezős óvópedagógus képzésben utánkövetéssel In: Oktatás - Gazdaság - Társadalom. Budapest: Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete, 2019, s. 344-354. ISBN 978-615-5657-03-0. ISSN 2064-6755. [maďarčina]


Ohlasy:

2022 [02/20] Csehiová, Agáta. Az élményközpontú zenei foglalkozások jelentősége az óvodapedagógusok képzésében. DOI 10.36007/4096.2022.11 In: 13th International Conference of J. Selye University: Pedagogical Sections: Conference Proceedings: September 8-9, 2021 Komárno, Slovak Republic. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2022, s. 11-24 [online]. ISBN 978-80-8122-409-6. [maďarčina]


2022 [02/20] Csehiová, Agáta. Lemorzsolódás, tolerancia, művészeti nevelés és kapcsolódási pontjaik a pedagógusképzésben In: Szakképzés-Pedagógiai Tudományos Közlemények: Elmélet - eszmetörténet; Szakképzés - Pedagógia; Hallgatói vizsgálatok - pedagógusképzés. Budapest: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2022, s. 137-149 [tlačená forma]. ISSN 2786-1856. [maďarčina]


2021 [02/20] Csehiová, Agáta. With music: Education against university dropout? On the connection between experiential group music sessions and the university dropout process. In: Opus et Educatio: online szakmai folyóirat. Budapest: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2021, Roč. 8, č. 1, s. 28-37 [tlačená forma] [online]. ISSN 2064-9908. [angličtina]


2020 [02/20] Tóth, Péter. Egy empirikus kutatás tantárgy-pedagógiai aspektusai = Methodological aspects of an Empirical Research In: Új módszerek a szakképzésben: kollaboratív online tartalomfejlesztés. Budapest: MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2020, s. 33-66 [tlačená forma]. ISBN 978-963-508-949-9. [maďarčina]


AEC_003 Horváth, Kinga, Tóth, Péter. Határon túli pedagógushallgatók véleménye a tanári interakcióról In: Prevenció, intervenció és kompenzáció. Budapest: Debreceni Egyetem, 2020, s. 260-275 [tlačená forma]. ISBN 978-963-318-857-6. [maďarčina]


Ohlasy:

2022 [02/20] Csehiová, Agáta, Tóth-Bakos, Anita. Művészet - edukáció - terápia [textový dokument (print)] : Inspirációk, kölcsönhatások, interdiszciplináris megközelítések. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2022. ISBN 978-80-8122-434-8. [maďarčina]


2022 [02/20] Csehiová, Agáta. Zene - szó - kép: Találkozási pontok, kölcsönhatások, inspirációk multidiszciplináris megközelítésben In: Szó - kép - ritmus. Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem, 2022, s. 11-23 [online]. ISBN 978-615-5961-88-5. [maďarčina]


AEC_004 Tóth, Péter, Horváth, Kinga. Kompetenciamérés a felsőoktatásban: egyetemi hallgatók absztrakt gondolkodási képességének fejlettsége In: Anyanyelvoktatás: érdekegyeztetés és együttműködés közoktatás és tanárképzés között. Kolozsvár: Ábel Kiadó, 2020, s. 97-112 [tlačená forma]. ISBN 978-97-3114-269-2. [maďarčina]


AEC_005 Horváth, Kinga. Postoje riaditeliek materských škôl k problematike ich ďalšieho vzdelávania In: Konference školského managementu. Praha: Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta. Katedra speciální pedagogiky, 2012, s. 121-126. ISBN 978-80-7290-602-4. [čeština]


Ohlasy:

2021 [01/20] Borbélyová, Diana, Orsovics, Yvette. The Role of Non-Governmental Organizations in the Professional Development of Hungarian Teachers Working in Regional Education in Slovakia In: Civil Szemle. Budapešť: Új Mandátum Könyvkiadó, 2021, Roč. 18, č. 3, 75-102 [tlačená forma]. ISSN 1786-3341. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000726751600006. [maďarčina]. - WOS CC


AEC_006 Tóth, Péter, Horváth, Kinga. Pedagógushallgatók gondolkodási képességének vizsgálata a Selye János Egyetemen = Examination of the thinking ability of Pedagogical Students at J. Selye University In: Szakképzés-Pedagógiai Tudományos Közlemények. Budapest: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2021, s. 167-188 [tlačená forma]. ISSN 2786-1856. [maďarčina]


AEC_007 Horváth, Kinga, Tóth, Péter. Induktív gondolkodási képesség vizsgálata pedagógus hallgatók körében In: Szakképzés-Pedagógiai Tudományos Közlemények. Budapest: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2021, s. 9-30 [tlačená forma]. ISSN 2786-1856. [maďarčina]


AEC_008 Manniová, Jolana, Horváth, Kinga. Osobowość i indywidualność dyrektora szkoly w świetle pedagogicznych koncepcji procesu wychowania. SIGN-UKO PD PE/10 In: Filozofia wychowania w XX wieku. Łódž: Uniwersytet Lódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Lódzkiego, 2010, s. 221-232 [tlačená forma]. ISBN 978-83-7525-416-7. [poľština]


AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Počet výstupov: 3


AED_001 Horváth, Kinga, Tóth, Péter. Kisebbségi hallgatók pedagógiai szakválasztásának indítékai In: Kisebbségi helyzet, identitás és műveltség: A szlovákiai magyar pedagógusok társadalmi önmegvalósítása. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, s. 80-96 [tlačená forma] [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-309-9. [maďarčina]


AED_002 Horváth, Kinga. A pedagógusképzésben történő változások előzményei és a paradigmaváltás In: A köznevelés kulturális, szociális és biológiai tényezői: A SJE TKK Neveléstudományi Tanszékének és Biológia Tanszékének tudományos tanulmánykötete. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014, s. 6-13 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-114-9. [maďarčina]


AED_003 Horváth, Kinga. Postoje riaditeliek materských škôl k problematike ich ďalšieho vzdelávania In: Actual problems of modern education in 21st century. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012, s. 144-150. ISBN 978-80-8122-065-4. [maďarčina]


AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Počet výstupov: 23


AFC_001 Szőköl, István, Horváth, Kinga. Monitoring the Level of Teaching Slovak Language and Slovak Literature in Primary Schools with Hungarian Language of Instruction In: EDULEARN18 proceedings: 10th International Conference on Education and New Learning Technologies. [Valencia]: IATED, 2018. - CPCI-SSH, s. 54-58 [CD-ROM] [USB kľúč]. ISBN 978-84-09-02709-5. ISSN 2340-1117. [angličtina]. - WOS CC


AFC_002 Nagy, Melinda, Szabóová, Edita, Horváth, Kinga, Kanczné Nagy, Katalin, Tóth-Bakos, Anita, Orsovics, Yvette, Strédl, Terézia. A lemorzsolódás okainak vizsgálata a harmadéves óvópedagógus hallgatók körében In: Kutatás és innováció a Kárpát-medencei oktatási térben: 3. Kárpát-medencei Oktatási Konferencia - Tanulmánykötet. Nagyvárad: Partiumi Keresztény Egyetem, 2018, s. 903-929 [CD-ROM]. ISBN 978-963-449-115-6. [maďarčina]


Ohlasy:

2022 [02/20] Csehiová, Agáta. Az élményközpontú zenei foglalkozások jelentősége az óvodapedagógusok képzésében. DOI 10.36007/4096.2022.11 In: 13th International Conference of J. Selye University: Pedagogical Sections: Conference Proceedings: September 8-9, 2021 Komárno, Slovak Republic. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2022, s. 11-24 [online]. ISBN 978-80-8122-409-6. [maďarčina]


2022 [02/20] Csehiová, Agáta. Lemorzsolódás, tolerancia, művészeti nevelés és kapcsolódási pontjaik a pedagógusképzésben In: Szakképzés-Pedagógiai Tudományos Közlemények: Elmélet - eszmetörténet; Szakképzés - Pedagógia; Hallgatói vizsgálatok - pedagógusképzés. Budapest: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2022, s. 137-149 [tlačená forma]. ISSN 2786-1856. [maďarčina]


2021 [02/20] Csehiová, Agáta. With music: Education against university dropout? On the connection between experiential group music sessions and the university dropout process. In: Opus et Educatio: online szakmai folyóirat. Budapest: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2021, Roč. 8, č. 1, s. 28-37 [tlačená forma] [online]. ISSN 2064-9908. [angličtina]


AFC_003 Horváth, Kinga. A hallgatói elégedettség mérésének pilot vizsgálata a Selye János Egyetem Tanárképző Karán In: Kutatás és innováció a Kárpát-medencei oktatási térben: 3. Kárpát-medencei Oktatási Konferencia - Tanulmánykötet. Nagyvárad: Partiumi Keresztény Egyetem, 2018, s. 648-666 [CD-ROM]. ISBN 978-963-449-115-6. [maďarčina]


Ohlasy:

2022 [02/20] Csehiová, Agáta. Az élményközpontú zenei foglalkozások jelentősége az óvodapedagógusok képzésében. DOI 10.36007/4096.2022.11 In: 13th International Conference of J. Selye University: Pedagogical Sections: Conference Proceedings: September 8-9, 2021 Komárno, Slovak Republic. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2022, s. 11-24 [online]. ISBN 978-80-8122-409-6. [maďarčina]


2022 [02/20] Csehiová, Agáta, Tóth-Bakos, Anita. Művészet - edukáció - terápia [textový dokument (print)] : Inspirációk, kölcsönhatások, interdiszciplináris megközelítések. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2022. ISBN 978-80-8122-434-8. [maďarčina]


2021 [02/20] Csehiová, Agáta. With music: Education against university dropout? On the connection between experiential group music sessions and the university dropout process. In: Opus et Educatio: online szakmai folyóirat. Budapest: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2021, Roč. 8, č. 1, s. 28-37 [tlačená forma] [online]. ISSN 2064-9908. [angličtina]


2020 [01/12] Csehiová, Agáta, Kanczné Nagy, Katalin, Tóth-Bakos, Anita. Experience Education to Alleviate Fears of Educator Candidates in their University Studies [elektronický dokument] In: AD ALTA: journal of interdisciplinary research. Hradec Králové: Magnanimitas akademické sdružení, 2020, Roč. 10, č. 2, s. 170-175 [tlačená forma] [online]. ISSN 1804-7890. ISSN (online) 2464-6733. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000606326200026. [angličtina]. - WOS CC


2019 [02/20] Csehiová, Agáta, Kanczné Nagy, Katalin. Az élménypedagógia helye és szerepe a felsőoktatásban In: Neveléstudományi kutatások a Kárpát-medencei oktatási térben: A 4. Kárpát-medencei Oktatási Konferencia tanulmánykötete. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, s. 362-373 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-310-5. [maďarčina]


2019 [02/20] Csehiová, Agáta, Kanczné Nagy, Katalin. Élmény-foglalkozások a Selye János Egyetemen: "MŰvészet-PEdagógia-PSZIchológia". DOI 10.36007/3334.2019.09-17 In: 11. International Conference of J. Selye University: Pedagogical Sections. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, s. 9-17 [online]. ISBN 978-80-8122-333-4. http://uk.ujs.sk/dl/3334/1Csehi.html. [maďarčina]


2018 [02/20] Kanczné Nagy, Katalin, Csehiová, Agáta. Elsőéves tanár szakos hallgatók egyetemi képzéssel kapcsolatos előzetes elvárásainak és félelmeinek vizsgálata In: Új kihívások és pedagógiai innovációk a szakképzésben és a felsőoktatásban: A 8. Trefort Ágoston Szakképzés- és Felsőoktatás-pedagógiai Konferencia tanulmánykötete. Budapest: Óbudai Egyetem, 2018, s. 77-88 [tlačená forma]. ISBN 978-963-449-148-4. [maďarčina]


AFC_004 Nagy, Melinda, Horváth, Kinga, Szabóová, Edita, Kanczné Nagy, Katalin. Elsőéves hallgatók véleménye a tanári kompetenciákról In: Új kihívások és pedagógiai innovációk a szakképzésben és a felsőoktatásban: A 8. Trefort Ágoston Szakképzés- és Felsőoktatás-pedagógiai Konferencia tanulmánykötete. Budapest: Óbudai Egyetem, 2018, s. 56-65 [tlačená forma]. ISBN 978-963-449-148-4. [maďarčina]


Ohlasy:

2022 [02/20] Csehiová, Agáta. Lemorzsolódás, tolerancia, művészeti nevelés és kapcsolódási pontjaik a pedagógusképzésben In: Szakképzés-Pedagógiai Tudományos Közlemények: Elmélet - eszmetörténet; Szakképzés - Pedagógia; Hallgatói vizsgálatok - pedagógusképzés. Budapest: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2022, s. 137-149 [tlačená forma]. ISSN 2786-1856. [maďarčina]


2022 [02/20] Csehiová, Agáta, Tóth-Bakos, Anita. Művészet - edukáció - terápia [textový dokument (print)] : Inspirációk, kölcsönhatások, interdiszciplináris megközelítések. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2022. ISBN 978-80-8122-434-8. [maďarčina]


2021 [01/20] Szarka, Katarína, Szőköl, István. Options of learning process of teaching subject information society [elektronický dokument] In: AD ALTA: journal of interdisciplinary research. Hradec Králové: Magnanimitas akademické sdružení, 2021, Roč. 11, č. 1, 316-321 [tlačená forma] [online]. ISSN 1804-7890. ISSN (online) 2464-6733. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000674964900051. [angličtina]. - WOS CC


2021 [02/20] Csehiová, Agáta. With music: Education against university dropout? On the connection between experiential group music sessions and the university dropout process. In: Opus et Educatio: online szakmai folyóirat. Budapest: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2021, Roč. 8, č. 1, s. 28-37 [tlačená forma] [online]. ISSN 2064-9908. [angličtina]


AFC_005 Horváth, Kinga, Tóth, Péter. Interakciós stílusról alkotott nézetek vizsgálata pedagógushallgatók körében In: Új kihívások és pedagógiai innovációk a szakképzésben és a felsőoktatásban: A 8. Trefort Ágoston Szakképzés- és Felsőoktatás-pedagógiai Konferencia tanulmánykötete. Budapest: Óbudai Egyetem, 2018, s. 21-55 [tlačená forma]. ISBN 978-963-449-148-4. [maďarčina]


Ohlasy:

2022 [02/20] Csehiová, Agáta, Tóth-Bakos, Anita. Art and Intercultural Education with Signs of Tolerance, Acceptance from the Perspective of Future Teachers. DOI 10.3311/ope.503 In: Opus et Educatio: online szakmai folyóirat. Budapest: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2022, Roč. 9, č. 2, s. 147-157 [tlačená forma] [online]. ISSN 2064-9908. http://opuseteducatio.hu/index.php/opusHU/article/view/503. [angličtina]


2022 [02/20] Tóth-Bakos, Anita, Mészáros, Tímea, Svitek, Szilárd. Flipped Classroom Trends in University Education in Slovakia In: The Black Sea - Doors and Bridges: International Scientific Conference. Burgas: Burgaski svoboden universitet, 2022, s. 450-460. ISBN 978-619-253-017-4. [angličtina]


2021 [02/20] Csehiová, Agáta. With music: Education against university dropout? On the connection between experiential group music sessions and the university dropout process. In: Opus et Educatio: online szakmai folyóirat. Budapest: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2021, Roč. 8, č. 1, s. 28-37 [tlačená forma] [online]. ISSN 2064-9908. [angličtina]


2020 [01/12] Csehiová, Agáta, Kanczné Nagy, Katalin, Tóth-Bakos, Anita. Experience Education to Alleviate Fears of Educator Candidates in their University Studies [elektronický dokument] In: AD ALTA: journal of interdisciplinary research. Hradec Králové: Magnanimitas akademické sdružení, 2020, Roč. 10, č. 2, s. 170-175 [tlačená forma] [online]. ISSN 1804-7890. ISSN (online) 2464-6733. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000606326200026. [angličtina]. - WOS CC


2019 [02/20] Csehiová, Agáta, Kanczné Nagy, Katalin. Az élménypedagógia helye és szerepe a felsőoktatásban In: Neveléstudományi kutatások a Kárpát-medencei oktatási térben: A 4. Kárpát-medencei Oktatási Konferencia tanulmánykötete. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, s. 362-373 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-310-5. [maďarčina]


2019 [02/20] Csehiová, Agáta, Kanczné Nagy, Katalin. Élmény-foglalkozások a Selye János Egyetemen: "MŰvészet-PEdagógia-PSZIchológia". DOI 10.36007/3334.2019.09-17 In: 11. International Conference of J. Selye University: Pedagogical Sections. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, s. 9-17 [online]. ISBN 978-80-8122-333-4. http://uk.ujs.sk/dl/3334/1Csehi.html. [maďarčina]


2019 [02/20] Simonics, Istvan. Az információkeresés és feldolgozás eredményeinek vizsgálata In: Neveléstudományi kutatások a Kárpát-medencei oktatási térben: A 4. Kárpát-medencei Oktatási Konferencia tanulmánykötete. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, s. 91-101 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-310-5. [maďarčina]


AFC_006 Horváth, Kinga. A felsőoktatás előtt álló kihívások a pályaorientáció megközelítéséből In: A köz- és felsőoktatás előtt álló kihívások a 21. százaban Kelet-Közép-Európában az oktatási reformok tükrében. Ungvár: RIK-U, 2019, s. 135-157. ISBN 978-617-7692-33-0. [maďarčina]


Ohlasy:

2019 [02/20] Szabóová, Edita. Gyakorlatorientált képzéssel a lemorzsolódás ellen. DOI 10.36007/3334.2019.53-65 In: 11. International Conference of J. Selye University: Pedagogical Sections. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, s. 53-65 [online]. ISBN 978-80-8122-333-4. http://uk.ujs.sk/dl/3334/6Szabo.html. [maďarčina]


AFC_007 Horváth, Kinga, Tóth, Péter. Pedagógushallgatók nézete az ideális tanári interakciós stílusról egy empirikus kutatás tükrében In: A köz- és felsőoktatás előtt álló kihívások a 21. százaban Kelet-Közép-Európában az oktatási reformok tükrében. Ungvár: RIK-U, 2019, s. 159-171. ISBN 978-617-7692-33-0. [maďarčina]


Ohlasy:

2019 [02/20] Nagy, Melinda, Szabóová, Edita, Kanczné Nagy, Katalin, Hutterer, Éva, Szekedi, Levente, Námesztovszki, Zsolt, Strédl, Terézia. Természettudományokhoz köthető tanári kompetenciák a biológia szakos és más tanulmányi programokba beiratkozott hallgatóknál. DOI 10.36007/3334.2019.35-43 In: 11. International Conference of J. Selye University: Pedagogical Sections. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, s. 35-43 [online]. ISBN 978-80-8122-333-4. http://uk.ujs.sk/dl/3334/4Nagy.html. [maďarčina]


2019 [02/20] Nagy, Melinda, Poráčová, Janka, Zahatňanská, Mária, Mydlárová Blaščáková, Marta, Mészárosné Darvay, Sarolta Zsuzsanna, Szabóová, Edita, Kanczné Nagy, Katalin, Kohut, Erzsébet, Pólin, Irén. A biológia szakos diákok elvárásainak vizsgálata a tanári kompetenciák, valamint a tananyagok és tankönyvek fejlesztése szempontjából In: Fejlődés és partnerség a felsőoktatásban határok nélkül: Az I. Szakképzés és oktatás: Ma-Holnap Konferencia tanulmánykötete. Budapešť: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2019, s. 472-482. ISBN 978-963-421-810-4. [maďarčina]


AFC_008 Szőköl, István, Horváth, Kinga. The Social and Personality Dimension of Educational Evaluation In: EDULEARN19 proceedings: 11th annual International Conference on Education and New Learning Technologies. Valencia: IATED, 2019. - CPCI-SSH, s. 114-119 [CD-ROM]. ISBN 978-84-09-12031-4. ISSN 2340-1117. [angličtina]. - WOS CC


AFC_009 Szőköl, István, Horváth, Kinga. Introducing of New Teaching Methods in Teaching Informatics: Informational Competences in Educating Teachers [elektronický dokument]. DOI 10.1007/978-3-030-11932-4_52 In: The Challenges of the Digital Transformation in Education: proceedings of the 21st International Conference on Interactive Collaborative Learning (ICL2018). Bern: Springer Nature. Springer International Publishing AG, 2020, s. 542-551 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-3-030-11934-8. ISBN (online) 978-3-030-11935-5. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


Ohlasy:

2022 [02/20] Paksi, Dávid, Csóka, Márk, Annuš, Norbert. An Overview of Modern Methodological Approaches of it Education In: EDULEARN22 Proceedings: 14th International Conference on Education and New Learning Technologies July 4th-6th, 2022, Palma, Mallorca, SPAIN. Palma: IATED, 2022, s. 5812-5817 [online] [CD-ROM] [USB kľúč]. ISBN 978-84-09-42484-9. [angličtina]


2021 [02/20] Joo-Nagata, Jorge, Martínez-Abad, Fernando. Evaluation of Information Competencies in the School Setting in Santiago de Chile [elektronický dokument] In: Advances in Science, Technology and Engineering Systems Journal: a bimonthly peer-review journal. Chicago: Advances in Science, Technology and Engineering Systems Journal, 2021, Roč. 6, č. 4, s. 298-305 [online]. ISSN (online) 2415-6698


2020 [02/20] Sadivnychy, Volodymyr, Bondarenko, Olena, Zhylenko, Iryna, Prokopenko, Nataliia. The development of interactive teaching methods for students using computer technology [elektronický dokument]. DOI 10.34218/IJM.11.6.2020.087 In: International Journal of Management. [s.l.]: IAEME Publication, 2020, Roč. 11, č. 6. ISSN 0976-6502. ISSN (online) 0976-6510


2020 [02/20] Hrmo, Roman, Krištofiaková, Lucia, Barnová, Silvia. Internal System of Quality Management in the Context of Ensuring the Quality of Preparation of Managers for Future Practice [elektronický dokument]. DOI 10.36708/Littera_Scripta2020/2/7 In: Littera Scripta. České Budějovice : Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2020, Roč. 13, č. 2, s. 70-81 [tlačená forma] [online]. ISSN 1802-503X. ISSN (online) 1805-9112. [angličtina]


AFC_010 Horváth, Kinga, Tóth, Péter. Kárpát-medencei pedagógushallgatók ideális tanári interakcióról alkotott nézetei In: Neveléstudományi kutatások a Kárpát-medencei oktatási térben: A 4. Kárpát-medencei Oktatási Konferencia tanulmánykötete. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, s. 7-32 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-310-5. [maďarčina]


AFC_011 Tóth, Péter, Horváth, Kinga. Kompetenciamérés az Óbudai Egyetemen In: Neveléstudományi kutatások a Kárpát-medencei oktatási térben: A 4. Kárpát-medencei Oktatási Konferencia tanulmánykötete. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, s. 117-149 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-310-5. [maďarčina]


AFC_012 Horváth, Kinga, Orsovics, Yvette. Kulcskompetenciák fejlesztése az alapiskola alsó tagozatán In: Neveléstudományi kutatások a Kárpát-medencei oktatási térben: A 4. Kárpát-medencei Oktatási Konferencia tanulmánykötete. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, s. 279-293 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-310-5. [maďarčina]


Ohlasy:

2023 [02/20] Engelová, Enikő, Korpás, Árpád, Kaposi, József, Gyertgyánfy, András. Történelem mint tudomány és mint iskolai tantárgy I. [textový dokument (print)] . 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2023. ISBN 978-80-8122-443-0. [maďarčina]


AFC_013 Horváth, Kinga, Tóth, Péter. Adaptácia maďarskej jazykovej verzie dotazníka QTI In: Sborník z mezinárodní konference ICOLLE 2019: Udržitelnost ve vzdělávaní: Minulost, současnost a budoucnost. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020, s. 91-108 [CD-ROM]. ISBN 978-80-7509-702-6. [slovenčina]


AFC_014 Tóth, Péter, Horváth, Kinga. Egyetemi hallgatók induktív gondolkodási képességének vizsgálata In: Fejlődés és partnerség a felsőoktatásban határok nélkül: Az I. Szakképzés és oktatás: Ma-Holnap Konferencia tanulmánykötete. Budapešť: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2019, s. 84-106. ISBN 978-963-421-810-4. [maďarčina]


AFC_015 Horváth, Kinga, Szőköl, István. Proces, metódy a formy pedagogického hodnotenia [elektronický dokument] In: 26. DIDMATTECH 2013: new technologies in science and education: [international scientific and professional conference, 4th-7th December 2013 Apáczai Csere János Faculty University of West Hungary in Győr]. Győr: Nyugat-Magyarországi Egyetem, 2014, s. 131-137 [online]. ISBN 978-963-334-185-8. ISBN (online) 978-963-334-184-1. Poznámka: vyšiel aj abstrakt of the XXVI. DIDMATTECH 2013. - Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013. - ISBN 978-80-8122-086-9. - P. [88]. [slovenčina]


AFC_016 Szőköl, István, Horváth, Kinga. Differenciális tanítási módszer az információs társadalom oktatásában [elektronický dokument] In: 26. DIDMATTECH 2013: new technologies in science and education: [international scientific and professional conference, 4th-7th December 2013 Apáczai Csere János Faculty University of West Hungary in Győr]. Győr: Nyugat-Magyarországi Egyetem, 2014, s. 253-259 [online]. ISBN 978-963-334-185-8. ISBN (online) 978-963-334-184-1. Poznámka: vyšiel aj abstrakt of the XXVI. DIDMATTECH 2013. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013. - ISBN 978-80-8122-086-9. - P. [111]. [maďarčina]


Ohlasy:

2016 [01/20] Tóth-Bakos, Anita. Music education and music therapy In: INTED2016 Proceedings: 10th International Technology, Education and Development Conference. Valencia: IATED, 2016. - CPCI-SSH, s. 1643-1652 [CD-ROM]. ISBN 978-84-608-5617-7. ISSN 2340-1079. [angličtina]. - WOS CC


AFC_017 Horváth, Kinga. Strukturális és tartalmi változások a magyarországi és szlovákiai pedagógusképzésben In: Mobilis in mobili: egyszerűség és komplexitás a tudományokban [elektronický zdroj]: XVII. Apáczai-nap Tudományos Konferencia, Győr, Magyarország, 25.10.2013. Győr: Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar, 2014, s. 11-16 [tlačená forma]. ISBN 978-963-334-201-5. [maďarčina]


Ohlasy:

2018 [02/20] Kanczné Nagy, Katalin, Csehiová, Agáta. Elsőéves tanár szakos hallgatók egyetemi képzéssel kapcsolatos előzetes elvárásainak és félelmeinek vizsgálata In: Új kihívások és pedagógiai innovációk a szakképzésben és a felsőoktatásban: A 8. Trefort Ágoston Szakképzés- és Felsőoktatás-pedagógiai Konferencia tanulmánykötete. Budapest: Óbudai Egyetem, 2018, s. 77-88 [tlačená forma]. ISBN 978-963-449-148-4. [maďarčina]


2017 [02/20] Vass, Vilmos. Kompetenciafejlesztés a 21. században: (értékteremtés és megújulás). 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017. ISBN 978-80-8122-232-0. [maďarčina]


2015 [02/20] Pukánszky, Béla István. Egyenlőség helyett csorbuló jogok - nőkép és nőnevelés a 18-19. századi Európában In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2015: "Inovácia a kreativita vo vzdelávaní a vede" - Sekcie pedagogických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015, s. 139-151 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-144-6. [maďarčina]


AFC_018 Horváth, Kinga. Decentralization in the Sphere of Public Education: The Comparison of the Educational Systems of Slovakia and Hungary In: ICERI 2015: Proceedings from 8th International Conference of Education, Research and Innovation, Sevilla, 16-18 November 2015. Sevilla: IATED, 2015, s. 868-875. ISBN 978-84-608-2657-6. [angličtina]. - WOS CC


Ohlasy:

2017 [02/20] Vass, Vilmos. Kompetenciafejlesztés a 21. században: (értékteremtés és megújulás). 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017. ISBN 978-80-8122-232-0. [maďarčina]


AFC_019 Szőköl, István, Horváth, Kinga, Dobay, Beáta. The Human Factor in the Teaching Process. DOI 10.21125/inted.2016 In: INTED2016 Proceedings: 10th International Technology, Education and Development Conference. Valencia: IATED, 2016. - CPCI-SSH, s. 5425-5428 [CD-ROM]. ISBN 978-84-608-5617-7. ISSN 2340-1079. [angličtina]. - WOS CC


Ohlasy:

2021 [02/20] Sánta, Kamilla, Machová, Renáta. Knowledge and habits of the workforce regarding the preparation of job application documents In: EDULEARN21: 13th annual International Conference on Education and New Learning Technologies, Barcelona, 5th - 6th of July, 2021. Barcelona: IATED, 2021. - CPCI-SSH, s. 10699-10707 [CD-ROM] [USB kľúč]. ISBN 978-84-09-31267-2. ISSN 2340-1117. [angličtina]


2019 [01/20] Šenkár, Patrik. Cultural and Literary Concretizations of Language Specifics from the National Minority Aspect [elektronický dokument] In: AD ALTA: journal of interdisciplinary research. Hradec Králové: Magnanimitas akademické sdružení, 2019, Roč. 9, č. 1, s. 259-262 [tlačená forma] [online]. ISSN 1804-7890. ISSN (online) 2464-6733. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000474385400047. [angličtina]. - WOS CC


2018 [02/20] Tóth-Bakos, Anita. On-line nástenky a aplikácia padlet vo vzdelávaní budúcich pedagógov. DOI 10.5507/tvv.2018.018 In: Trendy ve vzdělávání: Informační technologie a technické vzdělávání: Information Technologies and Technical Education. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. Pedagogická fakulta. Katedra technické a informační výchovy, 2018, Roč. 11, č. 2, s. 91-100 [tlačená forma] [online]. ISSN 1805-8949. [slovenčina]


2016 [02/20] Puskás, Andrea. The Challenges and Practices of Teaching Young Learners. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016. ISBN 978-80-8122-178-1. [angličtina]


AFC_020 Horváth, Kinga. A kommunikáció értelmezésének irányzatai és pedagógiai vonatkozásai In: A magyar tannyelvű Tanítóképző Kar 2016-os tudományos konferenciáinak tanulmánygyűjteménye: tanulmánygyűjtemény: X. nemzetközi tudományos konferencia V. módszertani konferencia III. IKT az oktatásban konferencia. Subotica: University of Novi Sad, Hungarian Language Teacher Training Faculty , 2016, s. 387-398. ISBN 978-86-87095-71-7. [maďarčina]


AFC_021 Szőköl, István, Horváth, Kinga. The Teacher´s Personality in Relation to the Educational Concept. DOI 10.21125/inted.2017 In: INTED2017 Proceedings: 11th international technology, education and development conference. Valencia: IATED, 2017. - CPCI-SSH, s. 9897-9901 [CD-ROM]. ISBN 978-84-617-8491-2. ISSN 2340-1079. [angličtina]. - WOS CC


AFC_022 Szőköl, István, Horváth, Kinga. The communication competence of teachers and it's importance In: Schola 2016: Proceedings of 12th International Scientific Conference Schola 2016, Pedagogy and Didactics in Technical Education: 6th to 7th december 2016, Prague, Czech Republic. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2017, s. 203-211. ISBN 978-80-01-06112-1. [angličtina]


AFC_023 Horváth, Kinga. Základné otázky školského manažmentu ako vednej disciplíny v rámci pregraduálnej prípravy na vysokých školách In: XXX International Colloquium on the Management of Education Process. Brno: Univerzita obrany v Brně, 2011, s. 1-9. ISBN 978-80-7231-865-0. [slovenčina]


AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Počet výstupov: 14


AFD_001 Tóth, Péter, Horváth, Kinga. Egyetemi hallgatók absztrakt gondolkodási képességének vizsgálata egy műszaki felsőoktatási intézményben. DOI 10.36007/3334.2019.67-89 In: 11. International Conference of J. Selye University: Pedagogical Sections. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, s. 67-89 [online]. ISBN 978-80-8122-333-4. http://uk.ujs.sk/dl/3334/7Toth.html. [maďarčina]


AFD_002 Nagy, Melinda, Balázs, Pavol, Szinetár, Csaba Miklós, Nemcsók, János, Huszár, Jozef, Horváth, Kinga. Analýza integrácie vybraných prierezových kompetencií do študijných programov učiteľstva biológie (v kombinácii) na Pedagogickej fakulte Univerzity J. Selyeho In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2016: "Súčasné aspekty vedy a vzdelávania" - Sekcie pedagogických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016, s. 127-135 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-187-3. [slovenčina]


AFD_003 Horváth, Kinga. Újszerű trendek az oktatásmenedzsmentben In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2013: "Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní" - Sekcie pedagogických a humanitných vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013, s. 139-150 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-073-9. [maďarčina]


Ohlasy:

2018 [02/20] Keserű, József, Vass, Vilmos, Horváth, Kinga, Pukánszky, Béla István. A személyiségfejlesztés új kihívásai a nemzetiségi óvodákban és iskolákban [textový dokument (print)] . 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-282-5. [maďarčina]


2016 [02/20] Szabóová, Edita. Oktatási stratégiák az óvópedagógusok képzésében a komáromi Selye János Egyetemen In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2016: "Súčasné aspekty vedy a vzdelávania" - Sekcie pedagogických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016, s. 413-422 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-187-3. [maďarčina]


2014 [02/20] Pukánszky, Béla István. A tanárképzés szerkezeti és tartalmi változásai Magyarországon In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2014: "Vzdelávanie a veda na začiatku na XXI. storočia" - Sekcie pedagogických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014, s. 12-24 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-103-3. [maďarčina]


2014 [02/20] Tóth-Bakos, Anita. Zenepedagógia és zeneterápia [elektronický dokument] In: 26. DIDMATTECH 2013: new technologies in science and education: [international scientific and professional conference, 4th-7th December 2013 Apáczai Csere János Faculty University of West Hungary in Győr]. Győr: Nyugat-Magyarországi Egyetem, 2014, s. 185-192 [online]. ISBN 978-963-334-185-8. ISBN (online) 978-963-334-184-1. [maďarčina]


2014 [02/20] Tóth-Bakos, Anita. Az egészségükben akadályozottak és a zeneterápia In: A köznevelés kulturális, szociális és biológiai tényezői: A SJE TKK Neveléstudományi Tanszékének és Biológia Tanszékének tudományos tanulmánykötete. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014, s. 54-59 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-114-9. [maďarčina]


AFD_004 Horváth, Kinga. A szlovákiai közoktatás-irányítás In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2014: "Vzdelávanie a veda na začiatku na XXI. storočia" - Sekcie pedagogických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014, s. 104-115 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-103-3. [maďarčina]


Ohlasy:

2016 [01/20] Tóth-Bakos, Anita, Csehiová, Agáta. Music and Brain - Music Training Transfer In: INTED2016 Proceedings: 10th International Technology, Education and Development Conference. Valencia: IATED, 2016. - CPCI-SSH, s. 1726-1732 [CD-ROM]. ISBN 978-84-608-5617-7. ISSN 2340-1079. https://iated.org/concrete3/session_detail.php?session_id=2465. [angličtina]. - WOS CC


2015 [02/20] Tóth-Bakos, Anita. Mozartov efekt - môže hudba zlepšiť inteligenciu a kognitívne schopnosti? In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2015: "Inovácia a kreativita vo vzdelávaní a vede" - Sekcie pedagogických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015, s. 163-172 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-144-6. [slovenčina]


AFD_005 Horváth, Kinga. Az oktatási rendszer és az iskola funkciói In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2012: "Vzdelávanie-identita-zdravie". Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012, s. 342-350. ISBN 978-80-8122-044-9. [slovenčina]


AFD_006 Horváth, Kinga, Ondiková, Tünde. A tanár kommunikációs kompetenciája In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2012: "Vzdelávanie-identita-zdravie". Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012, s. 350-360. ISBN 978-80-8122-044-9. [slovenčina]


AFD_007 Horváth, Kinga. Vertikálna dimenzia školského manažmentu - aktuálne problémy aspektu (de)centralizácie, demokratizácie a (de?) financovania školstva In: Kríza pedagogiky?: Vedecký zborník. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2013, s. 507-517 [CD-ROM]. ISBN 978-80-223-3331-3. [slovenčina]


AFD_008 Horváth, Kinga, Szőköl, István. A pedagógiai kommunikáció és a pedagógus kommunikációs kompetenciája In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2015: "Inovácia a kreativita vo vzdelávaní a vede" - Sekcie pedagogických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015, s. 268-280 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-144-6. [maďarčina]


Ohlasy:

2020 [01/20] Ambrus Attila Józsefné, Katalin. Past into the future: a history of education in the digital age In: Civil Szemle. Budapešť: Új Mandátum Könyvkiadó, 2020, Roč. 17, č. spec. issue 1, s. 23-35 [tlačená forma]. ISSN 1786-3341. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000577157500002. [maďarčina]. - WOS CC


2018 [02/20] Tóth-Bakos, Anita. Výsledky analýzy hodnotenia vybraných webových aplikácií In: Inovácie v pregraduálnej príprave učiteľov s využitím webových aplikácií. Komárom: KOMPRESS Nyomdaipari, s. 33-50 [1,22 AH] [tlačená forma]. ISBN 978-615-00-2597-1. [slovenčina]


2017 [02/20] Tóth-Bakos, Anita, Vargová, Andrea, Jaruska, Ladislav, Puskás, Andrea, Mészáros, Attila. Webové aplikácie v príprave budúcich učiteľov - hodnotenie ich didaktických aspektov In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2017: "Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť - výzvy 21. storočia" - Sekcia informatických vied a IKT. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, s. 105-119 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-221-4. [slovenčina]


2016 [01/20] Tóth-Bakos, Anita. Music education and music therapy In: INTED2016 Proceedings: 10th International Technology, Education and Development Conference. Valencia: IATED, 2016. - CPCI-SSH, s. 1643-1652 [CD-ROM]. ISBN 978-84-608-5617-7. ISSN 2340-1079. [angličtina]. - WOS CC


AFD_009 Horváth, Kinga. A szlovákiai oktatáspolitika néhány kiemelt szempontja = Vybrané aspekty vzdelávacej politiky na Slovensku In: A jogtudatosság, mint az egészséges életmód része. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015, s. 7-13 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-157-6. [maďarčina]


AFD_010 Horváth, Kinga. Adaptabilnosť organizácie a systému riadenia školstva In: Aktuálne otázky pedagogickej vedy v kontexte európskej dimenzie vzdelávania: Odborný seminár v rámci Týždňa vedy Európskej únie - 9. november 2004. Bratislava: RETAAS s.r.o., 2005, s. 37-42. ISBN 80-89113-14-1. [slovenčina]


Ohlasy:

2006 [04/12] TAMÁŠOVÁ, V. Teória a prax rodinnej edukácie. Bratislava : Sapientia, 2006, s. 23. [s.l.] : [s.n.], 2006


2006 [03/12] TAMÁŠOVÁ, V. - KOLDEOVÁ, L. Familie und Schule in der Slowakischen Republik. In: Dialogische Erziehung. ISSN 1433-4895, roč. 10., č. 2, 2006, s. 8.. [s.l.] : [s.n.], 2006


AFD_011 Horváth, Kinga. Úloha a postavenie výchovného poradcu na škole v kontexte transformačných procesov In: Pedagogická profesia v kontexte aktuálnych spoločenských zmien: riziká, problémy, perspektívy. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove. Fakulta humanitných a prírodných vied, 2001, s. 106-111. ISBN 80-8068-037-X. [slovenčina]


Ohlasy:

2001 [04/12] MANNIOVÁ, J. Voľný čas a pedagogika voľného času. In Fórum Pedagogiky. Bratislava : Metodické centrum, 2001, s. 43. ISBN 978-80-8052-150-6.. [s.l.] : [s.n.], 2001


AFD_012 Horváth, Kinga. Sociálna klíma školy In: Pedagogický výskum na Slovensku v európskom kontexte: Zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej dňa 6. februára 2004 v Trnave. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2004, s. 449-463. ISBN 80-89034-77-2. [slovenčina]


Ohlasy:

2018 [03/12] ORSOVICS, Y. Az esztétikai nevelés helye és lehetőségei az alapiskolai oktató - nevelő folyamatban. In Kutatás és innováció a Kárpát-medencei oktatási térben. Budapest : Óbudai Egyetem, 2018. ISBN 978-963-449-115-6, p. 617-636.. [s.l.] : [s.n.], 2018


AFD_013 Horváth, Kinga. Kontrola a hodnotenie v školskom manažmente In: Školský manažment 2009: aktuálne otázky organizácie a riadenia školstva v Slovenskej republike a v zahraniči. Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou, Nitra 26. - 27. 3.2009. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2009, s. 136-147 [tlačená forma]. ISBN 978-80-8094-540-4. Poznámka: Osobe Horváthová Kinga bol doplnený externý identifikátor UKBA_591238 pre databázu KIS a názov identifikátora UK Bratislava. [slovenčina]


AFD_014 Horváth, Kinga. Niektoré problémy kvality v slovenskom verejnom školstve In: Školský manažment v nových spoločenských podmienkach: (pre riadiacich pedagogických zamestnancov). Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave. Pedagogická fakulta UK, 2009, s. 43-60 [tlačená forma]. ISBN 978-80-969178-8-4. Poznámka: Osobe Horváthová Kinga bol doplnený externý identifikátor UKBA_591238 pre databázu KIS a názov identifikátora UK Bratislava. [slovenčina]


AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií

Počet výstupov: 6


AFG_001 Tóth, Péter, Horváth, Kinga. Kisebbségi magyar pedagógushallgatók ideális tanári interakcióról alkotott nézetei In: Család a nevelés és az oktatás fókuszában: absztraktkötet. Debrecen: Debreceni Egyetem, 2020, s. 442-442 [tlačená forma]. ISBN 978-963-490-258-4. [maďarčina]


AFG_002 Horváth, Kinga, Tóth, Péter. Kompetenciamérés a felvidéki magyar nyelvű felsőoktatásban - absztrakt gondolkodás In: HuCER 2020: Tanulás és innováció a digitális korban. Budapest: Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete, 2020, s. 99-99 [tlačená forma]. ISBN 978-615-5657-08-5. [maďarčina]


AFG_003 Horváth, Kinga, Tóth, Péter. Miben térnek el a kisebbségi pedagógusok a többségtől? Szlovákiai magyar pedagógusok pályaképének értelmezése In: Kárpát-medencei magyar tannyelvű pedagógusképzők 1. kongresszusa: A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Neveléstudományi Intézet online nemzetközi szakmai rendezvénye. Pécs: Pécsi Tudományegyetem, 2021, s. 21-21 [online]. ISBN 978-963-429-805-2. [maďarčina]


AFG_004 Gál, Gyöngyi, Török, Tamás, Csehiová, Agáta, Szarka, Katarína, Tóth-Bakos, Anita, Horváth, Kinga. Mentorképzés In: Kárpát-medencei magyar tannyelvű pedagógusképzők 1. kongresszusa: A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Neveléstudományi Intézet online nemzetközi szakmai rendezvénye. Pécs: Pécsi Tudományegyetem, 2021, s. 21-21 [online]. ISBN 978-963-429-805-2. [maďarčina]


AFG_005 Borbélyová, Diana, Józsa, Krisztián, Orsovics, Yvette, Horváth, Kinga. Pedagógiai diagnosztika kurzus az óvópedagógus képzésben In: Kárpát-medencei magyar tannyelvű pedagógusképzők 1. kongresszusa: A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Neveléstudományi Intézet online nemzetközi szakmai rendezvénye. Pécs: Pécsi Tudományegyetem, 2021, s. 21-21 [online]. ISBN 978-963-429-805-2. [maďarčina]


AFG_006 Szőköl, István, Horváth, Kinga. Quality of Education Focused to the Development of IC Competencies of Teacher In: XXXI. International colloquium on the management of educational process: aimed at current issues in science, education and creative thinking development = XXXI. Mezinárodní kolokvium o řízení vzdělávacího procesu: zaměřené k aktuálním problémům vědy, výchovy, vzdělávání a rozvoje tvůrčího myšlení [elektronický zdroj]: proceedings : sborník. Brno : Univerzita obrany v Brně, 2013, s. 46-46. ISBN 978-80-7231-923-7. [angličtina]


BAB Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách

Počet výstupov: 3


BAB_001 Bitterová, Miriam, Hašková, Alena, Horváth, Kinga, Lančarič, Drahoslav, Laššák, Vladimír, Obdržálek, Zdeněk, Pisoňová, Mária, Polák, Jozef, Šimková, Zuzana. Otázky koncepcie prípravy riadiacich zamestnancov škôl [textový dokument (print)] . 1 vyd. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2011. ISBN 978-80-558-0001-1. [slovenčina]


Ohlasy:

2019 [02/20] Šuťáková, Valentína, Ferencová, Janka, Rovňanová, Lenka. Inovatívna kultúra učiacej sa školy [textový dokument (print)] . 1 vyd. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2019. ISBN 978-80-555-2390-3. SIGN-PU FHPV-20 342/19. [slovenčina]


2012 [02/20] Obdržálek, Zdeněk. Aktuálne problémy školského manažmentu a vzdelávania školských manažérov v SR a ich reflexia vo výskumoch a publikáciách In: Konference školského managementu. Praha: Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta. Katedra speciální pedagogiky, 2012. ISBN 978-80-7290-602-4. [slovenčina]


BAB_002 Bálint, Ľudovít, Beňo, Matej, Brťková, Milada, Brunovský, Jozef, Butašová, Anna, Horváth, Kinga. Organizácia a manažment školstva: Terminologický a výkladový slovník. 1 vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, 2004. ISBN 80-10-00022-1. Poznámka: Do vydavateľských údajov bol pridaný príznak 1. vydanie. [slovenčina]


Ohlasy:

2021 [03/12] PORUBČANOVÁ, D. - GERŠICOVÁ, Z. - BOČKOVÁ, K. - et al. Educational Challenges in Subject Didactics Education in the Context of Home Education. Great Britain : STS Science Centre, 2021. ISBN 978-1-908235-19-0, p. 162.. [s.l.] : [s.n.], 2021


2021 [04/12] PISOŇOVÁ, M. - et al. Manažment vzdelávania. Teoretické, empirické a praxeologické aspekty riadenia vzdelávacích inštitúcií. Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISBN 978-80-571-0382-0, p. 37, 152.. [s.l.] : [s.n.], 2021


2020 [04/12] KRIŠTOFIAKOVÁ, L. Manažment škôl. Dubnica nad Váhom : Vysoká škola DTI, 2020. ISBN 978-80-8222-004-2, p. 5, 6, 8, 10, 14, 37, 47, 48, 50.. [s.l.] : [s.n.], 2020


2020 [04/12] BARNOVÁ, S. Zvládanie záťažových situácií. Dubnica nad Váhom : VŠ DTI, 2020. ISBN 978-80-89732-97-5, p. 38.. [s.l.] : [s.n.], 2020


2019 [04/12] ŠUŤÁKOVÁ, V. - FERENCOVÁ, J. - ROVŇANOVÁ, L. Inovatívna kultúra učiacej sa školy. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, 2019. ISBN 978-80-555-2390-3, p. 12, 16.. [s.l.] : [s.n.], 2019


2019 [04/12] ŠUŤÁKOVÁ, V. - FERENCOVÁ, J. - IŠTVAN, I. Škola v procese zmeny. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2019. ISBN 978-80-555-2389-7, p. 10, 29.. [s.l.] : [s.n.], 2019


2017 [03/12] BARNOVÁ, S. - GABRHELOVÁ, G. Resilience in Scools. Karlsruhe, Deutschland : Ste-Con, GmbH, 2017. ISBN 978-3-945862-18-6, p. 13.. [s.l.] : [s.n.], 2017


2017 [01/12] PISONOVA, M. - NAGYOVA, A. - BIROVA, J. et al. Theoretical Alternatives of Creation of a Terminology and Explanatory Dictionary of School Management. In Modern Journal of Language Teaching Methods. ISSN 2251-6204, 2017, vol. 7, no. 4, p. 276-282.. [s.l.] : [s.n.], 2017


2017 [01/12] TOBLOVÁ, E. - PISONOVÁ, M. - BIROVÁ, J. - et al. The analysis of educational needs of managing teaching staff in schools in the Slovak republic. In Modern journal of language teaching methods. ISSN 2251-6204, 2017, vol. 7, no. 5, p. 11-17.. [s.l.] : [s.n.], 2017


2016 [01/12] TOBLOVA, E. Analysis of Promotional Strategies in Primary Schools. In Strategica: Opportunities and Risks in the Contemporary Business Environment. Bucharest : Tritonic Publishing House, 2016. ISBN 978-606-749-181-4, p. 272-282.. [s.l.] : [s.n.], 2016


2016 [01/12] NAGYOVA, A. The Role of Classroom Management in Conditions of Lower Secondary Level of Education in Primary Schools in the Slovak Republic. In Strategica: Opportunities and Risks in the Contemporary Business Environment. Bucharest : Tritonic Publishing House, 2016. ISBN 978-606-749-181-4, p. 509-518.. [s.l.] : [s.n.], 2016


2016 [04/12] SOKOLOVÁ, E. Manažérske kompetencie riaditeliek materských škôl. In Juvenilia Paedagogica 2016. Aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov. Trnava : Trnavská Univerzita, 2016. ISBN 978-80-8082-965-0, p. 163.. [s.l.] : [s.n.], 2016


2015 [01/12] BALAZOVA, E. - PAPCUNOVA, V. The Problems of Financing of the Competences in the in the Regional Education in the Conditions of the Local Self-government in the Slovak Republic. In 18th International Colloquium on Regional Sciences. Brno : Masarykova Univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7861-1, p. 375-382.. [s.l.] : [s.n.], 2015


2014 [04/12] PISOŇOVÁ, M. Školský manažment pre študijné odbory učiteľstva a prípravu vedúcich pedagogických zamestnancov. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2014. ISBN 978-80-223-3621-5, s. 156.. [s.l.] : [s.n.], 2014


2014 [02/12] CABYOVA, L. - KRAJCOVIC, P. Who forms the Image of Slovak Universities? (Ranking Impact on the Image of the Universities). In Marketing Identity: Explosion of Innovations. Trnava : University Ss Cyril & Methodus, 2014. ISBN 978-80-8105-666-6, p. 364-372.. [s.l.] : [s.n.], 2014


2014 [04/12] SLOVÁK, P. Empatia a nie projekcia vo vzťahoch a riadení. In Sociálny rozvoj s akcentom na zvyšovanie kvality sociálneho života v Slovenskej republike. Zborník z odbornej konferencie [CD-ROM]. Bratislava: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, 2014. ISBN 978-80-8132-129-0, p. 101.. [s.l.] : [s.n.], 2014


2013 [01/12] GRECMANOVA, H. - DOPITA, M. Determinants of organizational climate of universities and faculties Introduction. In Determinanty organizačního klimatu vysokých skôl a fakult. Olomouc : Univerzita Palackého, 2013. ISBN 978-80-244-3808-5, p. 9-21.. [s.l.] : [s.n.], 2013


2013 [04/12] BLAŽÍČKOVÁ, I. Riadenie disciplíny v triede. In Zborník vedecko-výskumných prác doktorandov Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici. Banská Bystrica : Inštitút vedy a výskumu PF UMB v Banskej Bystrici, 2013. ISBN 978-80-557-0658-0, p. 134-147.. [s.l.] : [s.n.], 2013


2012 [04/12] ANTALA, B. - ŠIMONEK, J. - ČILLÍK, I. - et al. Telesná a športová výchova v názoroch žiakov základných a stredných škôl. Bratislava : Národné športové centrum a Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave, s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, 2012. ISBN 978-80-89324-09-5, p. 29.. [s.l.] : [s.n.], 2012


2010 [03/12] ROVŇANOVÁ, L. Profesijné kompetencie v práci súčasného slovenského učiteľa. In Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne. ISSN 1898-8431, 2010, vol. 5, no. 2, p. 413-432.. [s.l.] : [s.n.], 2010


2008 [01/12] ŽÁČOK, L. - ŽÁČKOVÁ, Z. Internet as a tool to educate managerial staff at schools. In New Educational Review. ISSN 1732-6729, 2008, vol. 16, no. 3-4, p. 15-20.. [s.l.] : [s.n.], 2008


2005 [06/12] KIPS, M. Zdeněk Obdržálek - Kinga Horváthová a kolektív: Organizácia a manažment školstva. Terminologický a výkladový slovník. Bratislava : SPN, 2004, 419 s. In Pedagogické revue ISSN 1335-1982, 2005, roč. 57, č. 3, s.. [s.l.] : [s.n.], 2005


2004 [06/12] HAŠKOVÁ, A. Recenzia : Obdržálek, Z. - Horváthová, K. a kol. Organizácia amanažment školstva. Terminologický a výkladový slovník. 419 s. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2004. ISBN 80-10-00022-1. In Technológia vzdelávania. ISSN 1338-1202.roč. XII., č. 6, s. 17.. [s.l.] : [s.n.], 2004


2004 [05/12] KARABEC, S. Recenze knihy. In Zpravodaj : Odborné vzdělávaní v zahraničí. ISSN 1211-6661, 2004, roč. 15., č. 9.. [s.l.] : [s.n.], 2004


2004 [05/12] LUDVÍK, E. - OBDRŽÁLEK, Z. Horváthová, K. a kol. Organizácia a manažment školstva. In: Pedagogická orientace. ISSN 1211-4669, 2004, č. 2., s. 126-127.. [s.l.] : [s.n.], 2004


BAB_003 Horváth, Kinga. Metodické riadenie: uplatňované v systéme výchovného poradenstva. 1 vyd. Bratislava: Metodicko-pedagogické centrum, 2003. ISBN 80-8052-189-1. Poznámka: Do vydavateľských údajov bol pridaný príznak 1. vydanie. [slovenčina]


Ohlasy:

2022 [02/20] Tóblová, Eva, Poliaková, Adriana, Ferková, Štefánia. Analysis of classroom management and approaches to the training of classroom teachers in Slovakia and abroad [elektronický dokument]. DOI 10.53349/resource.2022.iS24.a1113 In: R&E-Source. Baden: Pädagogische Hochschule NÖ, 2022, č. 24, s. 87-93 [online]. ISSN (online) 2313-1640. [angličtina]


2018 [02/20] Geršicová, Zuzana, Barnová, Silvia. Personal and Social Training as a Part of Class Teachers’ Lifelong Learning [elektronický dokument]. DOI 10.2478/atd-2018-0009 In: Acta Educationis Generalis. Dubnica nad Váhom: Vysoká škola DTI, 2018, Roč. 8, č. 2, s. 24-39 [tlačená forma]. ISSN 2585-741X. ISSN (online) 2585-7444. [angličtina]


2016 [02/20] Geršicová, Zuzana. Class teachers – Their thinking and reasoning in the context of creating a favourable classroom social climate by means of the methods of personal and social education [elektronický dokument]. DOI 10.1515/atd-2016-0004 In: Acta Technologica Dubnicae. Dubnica nad Váhom: Vysoká škola DTI, 2016, Roč. 6, č. 1, s. 27-41 [tlačená forma] [online]. ISSN 1338-3965. ISSN (online) 1339-4363. [angličtina]


2008 [04/12] FRÝDKOVÁ, E. Postmoderná rodina a výchovná zodpovednosť. In Výchova v pedagogickom výskume a praxi. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2008, s. 479.. [s.l.] : [s.n.], 2008


2007 [03/12] MANNIOVÁ, J. Rodičovská autorita a štýly výchovy - činitele ovplyvňujúce výchovu v rodine. In Pedagogická orientace. ISSN 1211-4669, č. 1, 2007, s. 42.. [s.l.] : [s.n.], 2007


2006 [04/12] MANNIOVÁ, J. Autorita a štýly výchovy v súčasnej rodine. In Pedagogická revue, ISSN 1335-1982, 2006, roč. 58, č. 2., s. 152.. [s.l.] : [s.n.], 2006


2005 [04/12] MANNIOVÁ, J. Úvod do pedagogiky. Bratislava : Axima, 2005, s. 119.. [s.l.] : [s.n.], 2005


BBB Kapitoly v odborných knižných publikáciách vydané v domácich vydavateľstvách

Počet výstupov: 1


BBB_001 Horváth, Kinga. Súčasné požiadavky na proces riadenia škôl a prípravu školských manažérov v Slovenskej republiky In: Otázky koncepcie prípravy riadiacich zamestnancov škôl. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, s. 9-47 [tlačená forma]. ISBN 978-80-558-0001-1. [slovenčina]


Ohlasy:

2021 [01/20] Szarka, Katarína, Szőköl, István. Options of learning process of teaching subject information society [elektronický dokument] In: AD ALTA: journal of interdisciplinary research. Hradec Králové: Magnanimitas akademické sdružení, 2021, Roč. 11, č. 1, 316-321 [tlačená forma] [online]. ISSN 1804-7890. ISSN (online) 2464-6733. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000674964900051. [angličtina]. - WOS CC


2021 [01/20] Szőköl, István, Krištofiaková, Lucia. Introduction of modular and adaptive teaching of information and communication technologies [elektronický dokument] In: AD ALTA: journal of interdisciplinary research. Hradec Králové: Magnanimitas akademické sdružení, 2021, Roč. 11, č. 1, 322-327 [tlačená forma] [online]. ISSN 1804-7890. ISSN (online) 2464-6733. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000674964900052. [angličtina]. - WOS CC


2020 [02/20] Szőköl, István, Takács, Monika. Sledovanie úrovne vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v základných školách s VJM. DOI 10.36007/3778.2020.125 In: 12th International Conference of J. Selye University: Sections of Pedagogy and Informatics. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2020, s. 125-134 [online]. ISBN 978-80-8122-377-8. http://uk.ujs.sk/dl/3778/Szokol2.html. [slovenčina]


2018 [02/20] Szőköl, István, Židek, Peter, Dobay, Beáta. Quality Improvement of the Teaching Process in Primary Education In: EDULEARN18 proceedings: 10th International Conference on Education and New Learning Technologies. [Valencia]: IATED, 2018. - CPCI-SSH, s. 40-53 [CD-ROM] [USB kľúč]. ISBN 978-84-09-02709-5. ISSN 2340-1117. [angličtina]


2018 [01/20] Szőköl, István. Continuous Improvement of the Teaching Process in Primary Education [elektronický dokument]. DOI 10.2478/jolace-2018-0004 In: Journal of Language and Cultural Education. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave. Pedagogická fakulta, 2018, Roč. 6, č. 1, s. 53-64 [tlačená forma] [online]. ISSN 1339-4045. ISSN (online) 1339-4584. [angličtina]. - WOS CC


BCI Skriptá a učebné texty

Počet výstupov: 1


BCI_001 Horváth, Kinga, Hargaš, Martin., Brťková, Milada. Historicko-pedagogický vývoj novodobého školstva na Slovensku [textový dokument (print)] . 1. vyd. Bratislava: Sapientia, 2006. ISBN 80-89229-03-4. SIGN-UKO PD PE/07. [slovenčina]


Ohlasy:

2023 [02/20] Borbélyová, Diana, Pataki Tóthová, Emese. A pedagógusok szakmai továbbképzési rendszerének összehasonlító vizsgálata Magyarországon és Szlovákiában. DOI 10.36007/eruedu.2023.4.018-035 In: Eruditio - Educatio: vedecký časopis Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne: A Selye János Egyetem Tanárképző Kara tudományos folyóirata: Research Journal of the Faculty of Education of J. Selye University. Komárno: Univerzita J. Selyeho. Pedagogická fakulta, 2023, Roč. 18, č. 4, s. 18-35 [tlačená forma]. ISSN 1336-8893. http://e-eruditio.ujs.sk/wp-content/uploads/2023/12/Eru-Edu_2023_4_02_Study_018-035.pdf. [maďarčina]


2021 [01/20] Borbélyová, Diana, Orsovics, Yvette. The Role of Non-Governmental Organizations in the Professional Development of Hungarian Teachers Working in Regional Education in Slovakia In: Civil Szemle. Budapešť: Új Mandátum Könyvkiadó, 2021, Roč. 18, č. 3, 75-102 [tlačená forma]. ISSN 1786-3341. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000726751600006. [maďarčina]. - WOS CC


2016 [02/20] Vajda, Barnabás. On the global - national - local layers of Slovak secondary school history textbooks In: Yearbook of the International Society of History Didactics: Nostalgia in Historical Consciousness and Culture. Schwalbach: Wochenschau Verlag, 2016, s. 139-152. ISSN 1608-8751. [angličtina]


2016 [01/20] Miškolci, Jaroslav. Inclusive education in the Slovak Republic two decades after the dissolution of Czechoslovakia [elektronický dokument] In: International journal of inclusive education, 2016, Roč. 20, č. 2, s. 199-213 [tlačená forma]. ISSN 1360-3116. ISSN (online) 1464-5173. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2014 [02/20] Vajda, Barnabás. A helytörténet és a regionális történelem tanításának lehetőségeiről Szlovákiában [elektronický dokument] In: Történelemtanítás: Online Történelemdidaktikai Folyóirat. Budapešť: Magyar Történelmi Társulat, 2014, Roč. 5, č. 1, s. 1-11 [tlačená forma] [online]. ISSN 1218-5833. ISSN (online) 2061-6260. [maďarčina]


2013 [02/20] Vajda, Barnabás. Milyen lehetőségek rejlenek a helyi és a regionális történelem tanításában? In: Osobitosti historickej pamäti, environmentálnej kultúry a lokálnej identity v národnostne zmiešaných obciach na južnom Slovensku: Dobrá prax v školských vzdelávacích programoch. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013, s. 46-50. ISBN 978-80-8122-092-0. [maďarčina]


2011 [02/20] Obdržálek, Zdeněk. Reflexia školského manažmentu a vzdelávania školských manažérov v našej odbornej literatúre. 1. vyd. Bratislava: Iura edition, 2011. ISBN 978-80-8078-397-6. [slovenčina]


BDB Heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách vydaných v domácich vydavateľstvách

Počet výstupov: 1


BDB_001 Horváth, Kinga. Štátna školská inšpekcia In: Školský manažment: terminologický a výkladový slovník. Bratislava: Wolters Kluwer, s. 144-146 [tlačená forma]. ISBN 978-80-8168-660-3. [slovenčina]


BDE Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch

Počet výstupov: 1


BDE_001 Horváth, Kinga. Teoretické modely riadenia školy [elektronický dokument] In: Československá fyziologie: biomedicínský časopis. Vr.2009a2010vyšliibapo2čísla: [s.n.], 2004, Roč. 12, č. 10, s. 18-18 [tlačená forma] [online]. ISSN 1210-6313. ISSN (online) 2570-9178. ISSN (chybné) 0009-0557. [slovenčina]


Ohlasy:

2007 [04/12] HAJDÚKOVÁ, V. Kvalita v teórii a praxi materskej školy. In MIŇOVÁ, M. Kvalita materskej školy v teórii a praxi. Prešov : Metodicko-pedagogické centrum - Slovenský výbor OMEP - Prešovksá univerzita v Prešove, 2007. p. 95-101. ISBN 978-80-8045-443-2.. [s.l.] : [s.n.], 2007


2006 [04/12] HAJDÚKOVÁ, V. Kvalita v teórii a praxi materskej školy. In Predškolská výchova. ISSN 0032-7220, 2006, roč. 2006/07, s. 4.. [s.l.] : [s.n.], 2006


BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

Počet výstupov: 12


BDF_001 Horváth, Kinga. Kvalitatívne premeny chápania podstaty vyučovacieho procesu, učenia sa a pedagogického hodnotenia (1.) In: Manažment školy v praxi: odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. Bratislava: Wolters Kluwer, 2014, Roč. 9, č. 8, s. 1-5 [online]. ISSN 1336-9849. [slovenčina]


BDF_002 Horváth, Kinga. Kvalitatívne premeny chápania podstaty vyučovacieho procesu, učenia sa a pedagogického hodnotenia (2.) In: Manažment školy v praxi: odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. Bratislava: Wolters Kluwer, 2014, Roč. 9, č. 8, s. 6-9 [online]. ISSN 1336-9849. [slovenčina]


BDF_003 Horváth, Kinga. A szlovákiai oktatáspolitika aktuális lépései [elektronický dokument] In: Katedra: szlovákiai magyar pedagógusok és szülők lapja. Dunajská Streda: Nadácia Katedra, 2017, Roč. 24, č. 9, s. 10-11 [tlačená forma] [online]. ISSN 1335-6445. ISSN (online) 2729-9066. [maďarčina]


BDF_004 Loesch, Larry, Horváth, Kinga. Profesijná príprava školských a výchovných poradcov v USA a v Slovenskej republike In: Technológia vzdelávania: vedecko-pedagogický časopis s prílohou Slovenský učiteľ: professional journal on education. Nitra: Združenie SlovDidac, 2002, Roč. 7, č. 10, s. 13-15 [tlačená forma]. ISSN 1335-003X. [slovenčina]


BDF_005 Horváth, Kinga. Činnosti uplatňované v práci výchovného poradcu v oblasti profesionálnej orientácie v podmienkach základných škôl In: Technológia vzdelávania: vedecko-pedagogický časopis s prílohou Slovenský učiteľ: professional journal on education. Nitra: Združenie SlovDidac, 1999, Roč. 7, č. 3, s. 5-8 [tlačená forma]. ISSN 1335-003X. [slovenčina]


BDF_006 Horváth, Kinga. Činnosti uplatňované v práci výchovného poradcu v oblasti profesionálnej orientácie v podmienkach základných škôl In: Technológia vzdelávania: vedecko-pedagogický časopis s prílohou Slovenský učiteľ: professional journal on education. Nitra: Združenie SlovDidac, 1999, Roč. 7, č. 4, s. 12-13 [tlačená forma]. ISSN 1335-003X. [slovenčina]


BDF_007 Horváth, Kinga. Nové aspekty školského manažmentu In: Technológia vzdelávania: vedecko-pedagogický časopis s prílohou Slovenský učiteľ: professional journal on education. Nitra: Združenie SlovDidac, 2004, Roč. 12, č. 6, s. 5-9 [tlačená forma]. ISSN 1335-003X. [slovenčina]


Ohlasy:

2008 [04/12] LANČARIČ, D. Význam a funkcie marketingu v školskom manažmente. In OBDRŽÁLEK, Z. a kol. Príprava školských manažérov ako kľučový predpoklad efektívnosti školy. Nitra: UKF, 2008. ISBN 978-80-80-8094-296-0, s. 260-261.. [s.l.] : [s.n.], 2008


2007 [04/12] ŠIMKOVÁ, Z. Názory a vzťah školského manažmentu k technológii vzdelávania. In Slovenský učiteľ príloha Technológie vzdelávania. ISSN 1335-1202, 2007, roč. 15, č. 3, s. 12.. [s.l.] : [s.n.], 2007


2006 [04/12] EGER, L. - ŠIMKOVÁ, Z. Vzdělávání managementu škol - současný stav v ČR a SR a aktuální témata. In Slovenský učiteľ príloha Technológie vzdelávania. ISSN 1338-1202, roč. 14, č. 10, 2006, s. 9.. [s.l.] : [s.n.], 2006


BDF_008 Horváth, Kinga. Osobnostné predpoklady výchovného poradcu [elektronický dokument] In: Pedagogické rozhľady: Odborno-metodický časopis pre školy a školské zariadenia. Banská Bystrica: Metodicko-pedagogické centrum, 2000, Roč. 9, č. 5, s. 20-22 [online] [tlačená forma]. ISSN (online) 1335-0404. [slovenčina]


Ohlasy:

2005 [04/12] MANNIOVÁ, J. Úvod do pedagogiky. Bratislava : AXIMA, 2005, s. 88. ISBN 978-80-969178-2-X.. [s.l.] : [s.n.], 2005


2003 [04/12] MANNIOVÁ, J. Edukátor ako tvorca sociálnych kompetencií. In Quo vadis, výchova ...? : Roly edukátora v meniacej sa spoločnosti. - Bratislava : Iuventa, 2003. - S. 122. - ISBN 80-8072-006-1.. [s.l.] : [s.n.], 2003


2002 [04/12] MANNIOVÁ, J. Výchovný poradca a rozvoj sociálnych kompetencií. In: Aktuálne otázky výchovného poradenstva v školskej praxi. Bratislava : Metodicko - pedagogické centrum, 2002, s. 46.. [s.l.] : [s.n.], 2002


BDF_009 Horváth, Kinga. Poňatie štruktúry organizácie školy z pohľadu riaditeľov škôl In: Manažment školy v praxi: odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. Bratislava: Wolters Kluwer, 2009, s. 15-17 [online]. ISSN 1336-9849. Poznámka: Osobe Horváthová Kinga bol doplnený externý identifikátor UKBA_591238 pre databázu KIS a názov identifikátora UK Bratislava. [slovenčina]


Ohlasy:

2011 [02/20] Obdržálek, Zdeněk. Reflexia školského manažmentu a vzdelávania školských manažérov v našej odbornej literatúre. 1. vyd. Bratislava: Iura edition, 2011. ISBN 978-80-8078-397-6. [slovenčina]


BDF_010 Horváth, Kinga. Manažment zmeny v podmienkach súčasných škôl. SIGN-UKO PD PE/11 In: Manažment školy v praxi: odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. Bratislava: Wolters Kluwer, 2011, s. 2-7 [online]. ISSN 1336-9849. [slovenčina]


BDF_011 Horváth, Kinga. Manažment zmeny v podmienkach súčasných škôl. SIGN-UKO PD PE/11 In: Manažment školy v praxi: odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. Bratislava: Wolters Kluwer, 2011, s. 2-6 [online]. ISSN 1336-9849. [slovenčina]


BDF_012 Horváth, Kinga. Poňatie štruktúry organizácie školy z pohľadu riaditeľov škôl In: Manažment školy v praxi: odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. Bratislava: Wolters Kluwer, 2010, s. 12-16 [online]. ISSN 1336-9849. Poznámka: Osobe Horváthová Kinga bol doplnený externý identifikátor UKBA_591238 pre databázu KIS a názov identifikátora UK Bratislava. [slovenčina]


BED Odborné práce v recenzovaných domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (kategória zrušená)

Počet výstupov: 1


BED_001 Horváth, Kinga. Koncepcia práce výchovného poradcu v súčasnosti In: Aktuálne otázky výchovného poradenstva v školskej praxi. Bratislava: Metodicko-pedagogické centrum, 2002, s. 31-40. ISBN 80-88796-25-3. [slovenčina]


Ohlasy:

2008 [04/12] MANNIOVÁ, J. Učiteľ v procese výchovy a vzťahov. Ivanka pri Dunaji : Axima, 2008. s. 134. ISBN 978-80-969178-5-3.. [s.l.] : [s.n.], 2008


2007 [04/12] EMMEROVÁ, I. Koordinátor prevencie a výchovný poradca - ich úlohy v oblasti prevencie. In Mládež a spoločnosť. ISSN 1335-1109, 2007, roč. 13., č. 4., s. 68.. [s.l.] : [s.n.], 2007


2007 [04/12] MANNIOVÁ, J. Relativizácia autority a jej dopady v súčasnej rodine. In Paedagogica specialis XXIII. Bratislava : UK, 2007. ISBN 978-80-223-2387-1, s. 245-255.. [s.l.] : [s.n.], 2007


2005 [04/12] MANNIOVÁ, J. Úvod do pedagogiky. Bratislava: Axima, 2005. ISBN 978-80-969178-2-X, s. 89.. [s.l.] : [s.n.], 2005


BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

Počet výstupov: 1


BEE_001 Szőköl, István, Horváth, Kinga. Quality of Education Focused to the Development of IC Competencies of Teacher: Kvalita vzdelávania z hľadiska rozvoja informačných a komunikačných kompetencií učiteľa In: International colloquium on the Management of Educational Process: proceedings. Brno, June 20, 2013. Brno: Univerzita obrany v Brně, 2013, s. 241-247 [0,30 AH]. ISBN 978-80-7231-924-4. [slovenčina]


Ohlasy:

2015 [02/20] Hrmo, Roman, Krištofiaková, Lucia. Engineering Pedagogy and its role in quality assurance in higher education [elektronický dokument] In: R&E-Source. Baden: Pädagogische Hochschule NÖ, 2015, č. S4, s. 97-101 [online]. ISSN (online) 2313-1640. [angličtina]


BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

Počet výstupov: 4


BEF_001 Horváth, Kinga. Hodnotenie a sebahodnotenie materskej školy In: Materská škola a jej riadenie: komplexná príručka riadenia materskej školy, zamestnancov a výchovno-vzdelávacej činnosti. Bratislava: Dr. Josef Raabe Slovensko, s. 1-18 [tlačená forma]. ISBN 978-80-89182-47-3. [slovenčina]


BEF_002 Horváth, Kinga. Výchovný poradca v procese ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov In: Vzdelávanie pedagogických pracovníkov v 21. storočí. Bratislava: Metodické Centrum, 2000, s. 184-192. ISBN 80-8052-096-8. [slovenčina]


BEF_003 Horváth, Kinga. Vplyv vybraných osobnostných vlastností na štýl riadiacej práce riaditeľa ako predpoklad pre skvalitnenie rol edukátora In: Roly edukátora v meniacej sa spoločnosti: Quo vadis, výchova...?. [s.l.] : [s.n.], 2003, s. 253-264. ISBN 80-8072-006-1. [slovenčina]


BEF_004 Horváth, Kinga. Komunikácia školy s rodičmi ako prostriedok efektívneho riadenia školy In: Personalistika v práci riaditeľa školy. Bratislava: Dr. Josef Raabe Slovensko, 2010, s. 1-17 [tlačená forma]. ISBN 978-80-89182-32-9. Poznámka: Osobe Horváthová Kinga bol doplnený externý identifikátor UKBA_591238 pre databázu KIS a názov identifikátora UK Bratislava. [slovenčina]


DAI Dizertačné a habilitačné práce

Počet výstupov: 1


DAI_001 Horváth, Kinga. A magyarországi és szlovákiai oktatási rendszerek komparációja: Habilitációs értekezés. 1 vyd. Pécs: Pécsi Tudományegyetem, 2014. Poznámka: Do vydavateľských údajov bol pridaný príznak 1. vydanie. [maďarčina]


EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

Počet výstupov: 8


EDI_001 Horváth, Kinga. Pukánszky Béla: A nőnevelés története In: Eruditio - Educatio: vedecký časopis Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne: A Selye János Egyetem Tanárképző Kara tudományos folyóirata: Research Journal of the Faculty of Education of J. Selye University. Komárno: Univerzita J. Selyeho. Pedagogická fakulta, 2014, Roč. 9, č. 4, s. 120-124 [tlačená forma]. ISSN 1336-8893. [maďarčina]


EDI_002 Horváth, Kinga. Príprava školských manažérov ako kľúčový predpoklad efektívnosti školy In: Manažment školy v praxi: odborný mesačník pre manažment škôl, školských a predškolských zariadení. Bratislava: Iura edition, 2008, s. 9-17. ISSN 1336-9849. [slovenčina]


EDI_003 Horváth, Kinga. Manniová, J. Kapitoly z pedagogiky I. [elektronický dokument] In: Pedagogická orientace: vědecký časopis České pedagogické společnosti. Brno: Masarykova univerzita, 2005, s. 135-137 [tlačená forma]. ISSN 1211-4669. ISSN (online) 1805-9511. [slovenčina]


EDI_004 Horváth, Kinga. Kultúra školy (příspěvek k výzkumu a rozvoji) [elektronický dokument]: Milan Pol, Lenka Hloušková, Petr Novotný, Jiří Zounek a kol.: Kultura školy (příspěvek k výzkumu a rozvoji). Brno: Masarykova Univerzita v Brně, 2005. 217 s. In: Pedagogická revue. Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2006, Roč. 58, č. 5, s. 574-577 [tlačená forma] [online]. ISSN 1335-1982. ISSN (online) 2585-8424. [slovenčina]


EDI_005 Horváth, Kinga. Řízení základní školy v letech 1990-2007 In: Manažment školy v praxi: odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. Bratislava: Wolters Kluwer, 2009, s. 28-29 [online]. ISSN 1336-9849. Poznámka: Recenzovaný dokument: 470$ \$1200$1 \$aŘízení základní školy v letech 1990-2007\$vOlomouc : PdF Univerzita Palackého, 2008 . Poznámka: Osobe Horváthová Kinga bol doplnený externý identifikátor UKBA_591238 pre databázu KIS a názov identifikátora UK Bratislava. [slovenčina]


EDI_006 Horváth, Kinga. Škola v proměnách In: Manažment školy v praxi: odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. Bratislava: Wolters Kluwer, 2009, s. 29-29 [online]. ISSN 1336-9849. Poznámka: Recenzovaný dokument: 470$ \$1200$1 \$aŠkola v proměnách\$vBrno : Masarykova univerzita, 2007 . Poznámka: Osobe Horváthová Kinga bol doplnený externý identifikátor UKBA_591238 pre databázu KIS a názov identifikátora UK Bratislava. [slovenčina]


EDI_007 Horváth, Kinga. Príprava školských manažérov ako kľúčový predpoklad efektívnosti školy In: Manažment školy v praxi: odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. Bratislava: Wolters Kluwer, 2008, s. 9-9 [online]. ISSN 1336-9849. Poznámka: Recenzovaný dokument: 470$ \$1200$1 \$aPríprava školských manažérov ako kľúčový predpoklad efektívnosti školy\$vNitra : PdF UKF, 2008 . Poznámka: Osobe Horváthová Kinga bol doplnený externý identifikátor UKBA_591238 pre databázu KIS a názov identifikátora UK Bratislava. [slovenčina]


EDI_008 Horváth, Kinga. Leadership ako súčasť manažérskych funkcií, teória a prax ziskových a neziskových organizácií In: Školský manažment 2009: aktuálne otázky organizácie a riadenia školstva v Slovenskej republike a v zahraniči. Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou, Nitra 26. - 27. 3.2009. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2009, s. 297-300 [tlačená forma]. ISBN 978-80-8094-540-4. Poznámka: Recenzovaný dokument: 470$ \$1200$1 \$aLeadership ako súčasť manažérskych funkcií, teória a prax ziskových a neziskových organizácií$vNitra : Univerzita Konštantína Filozofa, Pedagogická fakulta, 2009 . Poznámka: Osobe Horváthová Kinga bol doplnený externý identifikátor UKBA_591238 pre databázu KIS a názov identifikátora UK Bratislava. [slovenčina]


EDJ Prehľadové práce, odborné práce, preklady noriem; odborné preklady v časopisoch a zborníkoch

Počet výstupov: 1


EDJ_001 Horváth, Kinga, Fráterová, Zuzana. Rozhovor s PaedDr. Kingou Horváthovou, PhD. In: Technológia vzdelávania: vedecko-pedagogický časopis s prílohou Slovenský učiteľ: professional journal on education. Nitra: Združenie SlovDidac, 2008, Roč. 16, č. 10, s. 1-4 [tlačená forma]. ISSN 1335-003X. Poznámka: Osobe Horváthová Kinga bol doplnený externý identifikátor UKBA_591238 pre databázu KIS a názov identifikátora UK Bratislava. [slovenčina]


FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy...)

Počet výstupov: 10


FAI_001 Tóth, Péter, Maior, Enikő, Horváth, Kinga, Kautnik, András, Duchon, Jenő, Sass, Bálint. Kutatás és innováció a Kárpát-medencei oktatási térben [elektronický dokument] : 3. Kárpát-medencei Oktatási Konferencia - Tanulmánykötet. 1. vyd. Nagyvárad: Partiumi Keresztény Egyetem, 2018. ISBN 978-963-449-115-6. [maďarčina]


FAI_002 Tóth, Péter, Horváth, Kinga, Maior, Enikő, Bartal, Mária, Duchon, Jenő, Hassan, Elsayed, Makó, Ferenc, Szőköl, István. Neveléstudományi kutatások a Kárpát-medencei oktatási térben [elektronický dokument] : A 4. Kárpát-medencei Oktatási Konferencia tanulmánykötete. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019. ISBN 978-80-8122-310-5. http://tmpk.uni-obuda.hu/letoltes/K-MOK-20190620-Toth_Peter-Horvath_Kinga-Maior_Eniko-Bartal_Maria-Duchon_Jeno-Nevelestudomanyi_kutatasok_a_Karpat-medencei_oktatasi_terben_2019.pdf. [angličtina. maďarčina]


FAI_003 Szőköl, István, Horváth, Kinga, Tóth, Péter, Gubo, Štefan, Pukánszki, Béla István, Csehiová, Agáta, Kanczné Nagy, Katalin, Szabóová, Edita, Takáč, Ondrej, Udvaros, József, Tóth, Peter, Tóth-Bakos, Anita, Czakóová, Krisztina, Jaruska, Ladislav, Végh, Ladislav. 12th International Conference of J. Selye University [elektronický dokument] : Sections of Pedagogy and Informatics. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2020. ISBN 978-80-8122-377-8. http://uk.ujs.sk/dl/3778/Zbornik_XII_UJS_2020_pedagogia.informatika.pdf. [slovenčina. angličtina. maďarčina]


FAI_004 Horváth, Kinga, Tóth, Péter, Németh, András, Szarka, László, Ďurdík, Ladislav. Kisebbségi helyzet, identitás és műveltség [elektronický dokument] : A szlovákiai magyar pedagógusok társadalmi önmegvalósítása. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019. ISBN 978-80-8122-309-9. [maďarčina]


FAI_005 Juhász, György, Horváth, Kinga, Strédl, Terézia, Árki, Zuzana. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2014 [elektronický dokument] : "Vzdelávanie a veda na začiatku na XXI. storočia" - Sekcie pedagogických vied. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014. ISBN 978-80-8122-103-3. [viaceré jazyky/mnohojazyčný]


FAI_006 Juhász, György, Horváth, Kinga, Árki, Zuzana, Keserű, József, Török, Tamás, Lévai, Attila, Šeben, Zoltán. Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2013: "Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní" - Sekcie pedagogických a humanitných vied. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013. ISBN 978-80-8122-073-9. [viaceré jazyky/mnohojazyčný]


FAI_007 Juhász, György, Horváth, Kinga, Árki, Zuzana, Keserű, József, Török, Tamás, Lévai, Attila, Šeben, Zoltán. Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2013: "Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní" - Sekcia teologických vied. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013. ISBN 978-80-8122-075-3. [viaceré jazyky/mnohojazyčný]


FAI_008 Horváth, Kinga, Juhász, György, Árki, Zuzana, Keserű, József, Török, Tamás, Lévai, Attila, Šeben, Zoltán. Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2013: "Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní" - Sekcia ekonomických vied. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013. ISBN 978-80-8122-074-6. [viaceré jazyky/mnohojazyčný]


FAI_009 Juhász, György, Horváth, Kinga, Árki, Zuzana, Keserű, József, Lévai, Attila, Šeben, Zoltán. Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2015: "Inovácia a kreativitia vo vzdelávaní a vede" - Sekcie teologických a humanitných vied. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015. ISBN 978-80-8122-145-3. Poznámka: Podujatie: "$a Inovácia a kreativita vo vzdelávaní a vede, $3 Inovácia a kreativita vo vzdelávaní a vede, $4 other, $e Komárno, $f 16-17. september, 2015". [viaceré jazyky/mnohojazyčný]


FAI_010 Horváth, Kinga, Plavčan, Peter, Šlosár, Rudolf. Školský manažment v nových spoločenských podmienkach [textový dokument (print)] : (pre riadiacich pedagogických zamestnancov). 1 vyd. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave. Pedagogická fakulta UK, 2009. ISBN 978-80-969178-8-4. SIGN-UKO PD PE/09. [slovenčina. angličtina]


Ohlasy:

2017 [02/20] Zahatňanská, Mária. Vedúci pedagogický zamestnanec v pedagogickej praxi súčasnej spoločnosti In: Pedagogická profesia z aspektu vedy, výskumu a praxe: recenzovaný zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Prešov, 24.-25.10.2017. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2017, s. 192-200 [CD-ROM]. ISBN 978-80-555-1972-2. [slovenčina]


GHG Práce zverejnené spôsobom umožňujúcim hromadný prístup

Počet výstupov: 1


GHG_001 Horváth, Kinga. A pedagógusképzés intézményesített komparációja In: Őrszavak. Budapest: Nyugat-európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége, 2013, s. 1-8. [maďarčina]


GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

Počet výstupov: 2


GII_001 Horváth, Kinga. Hospitácia In: Školský manažment: terminologický a výkladový slovník. Bratislava: Wolters Kluwer, s. 42-43 [tlačená forma]. ISBN 978-80-8168-660-3. [slovenčina]


GII_002 Horváth, Kinga, Gajdošová, Eva. Kontroling v školstve In: Školský manažment: terminologický a výkladový slovník. Bratislava: Wolters Kluwer, s. 61-62 [tlačená forma]. ISBN 978-80-8168-660-3. [slovenčina]
Tudományos-kutató és publikációs tevékenysége során az iskolavezetés kérdéseivel történeti, társadalmi, pedagógiai szempontból, a pedagógiai kommunikáció attribútumainak kutatásával és a pedagógiai értékeléssel foglalkozik. Az utóbbi időben a lemorzsolódási hatás tényezőit kutatja az egyetemi környezetben.
A Selye János EgyetemTanárképző Karán az óvodapedagógia és köznevelés alapszintű tanulmányi program szakfelelőse. A Selye János Egyetem Neveléstudományi Doktori Iskolájában, valamint a Történelemdidaktika Doktori Iskolájában oktatói, témavezetői feladatokat lát el. A Neveléstudomány Doktori Iskola szakbizottságának elnöke.
Jelentős publikációs és tudományos tevékenységéért 2018-ban, 2021-ben, 2023-ban elnyerte az SJE rektori díját.
2023-ban elnyerte a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége díjat A SZLOVÁKIAI MAGYAR NYELVŰ OKTATÁST TÁMOGATÓ TEVÉKENYSÉGÉRT 
2023-tól tagja a Magyar Tudományos Akadémia Nők a Kutatói Életpályán Elnöki Bizottságnak 
 
 
 
 
 

 

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.

  
spam vedelem