SJE főmenü
ThDr. Lilla Szénási, PhD.
Név: ThDr. Lilla Szénási, PhD.
Dékánhelyettes
Kar: Református Teológiai Kar
Tanszék: Alkalmazott Tudományok Tanszéke
Beosztás: Adjunktus
Iroda: ***
E-mail:
Telefon: ***

Egyetemi tanulmányok
Calvin János Teológiai Akadémia
teológia
1995 - 2000
Selye János Egyetem
2004 - 2006
Rigorózus eljárás
Selye János Egyetem
teológia
2010 - 2011
Doktori képzés (PhD.)
Selye János Egyetem
teológia
2014 - 2017

Munkaviszonyok
Selye János Egyetem
adjunktus
2017 -
Szlovákia Református Keresztyén Egyház
lelkész
2000 -


Kutatási terület  hitoktatás, valláspedagógia, katechetika történet

Kutatási projektek Bevezetés az ugariti kultúrába
003UJS-4/2018
KEGA
-A1 kategória - Tudományos monográfiaszerű könyv jellegű publikációk (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD)
Bejegyzések száma: 0

A2 kategória - Egyéb könyv jellegű publikációk (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI)
Bejegyzések száma: 5
BAB Hazai kiadóknál megjelent könyvjellegű szakmai publikációk (2)
BCB Általános- és középiskolai tankönyvek (3)

B kategória - Nemzetközi adatbázisban jegyzett folyóiratok, szerzői bozonylatok, szabadalmak és felfedezések (ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD, CDC, CDD, AGJ)
Bejegyzések száma: 0

C kategória - Egyéb recenzált publikációk (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BGH, CDE, CDF)
Bejegyzések száma: 14
ADE Külföldi nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (2)
ADF Hazai nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (3)
AFA Külföldi meghívásos tudományos konferencián publikált cikkek (1)
AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek (1)
AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek (4)
BDF Egyéb hazai folyóiratokban megjelent szakmai munkák (3)

N kategória - Egyéb nem recenzált publikációk (ADM, ADN, AEM, AEN, BDM, BDN, CBA, CBB)
Bejegyzések száma: 0

D kategória - Egyéb - a SZKOM által meghatározott kategóriákon kívüli publikációk
Bejegyzések száma: 4
BEE Külföldi tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia) (3)
BEF Hazai tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia) (1)

Bejegyzések száma összesen: 23

Hivatkozások:

[3] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, külföldi publikációkban megjelent hivatkozások (2)
[4] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, belföldi publikációkban megjelent hivatkozások (1)
Összesen 3

Publikációk listája

ADE Külföldi nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 2


ADE 001 SZÉNÁSI, Lilla. Szempontok a Z generáció katechéziséhez. Magyar Református Nevelés. Sz. 4 (2017), p. 15-29.

ADE 002 SZÉNÁSI, Lilla. Szempontok a Z generáció katechéziséhez. Magyar Református Nevelés. online, sz. 4 (2017), p. 15-29. ISSN 1585-7565.


ADF Hazai nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 3


ADF 001 SZÉNÁSI, Lilla. Differenciálás a Z generáció hitoktatásában a többszörös intelligencia elmélet segítségével. Teológiai Fórum. Évf. 9, sz. 2 (2015), p. 38-55. ISSN 1337-6519.

ADF 002 SZÉNÁSI, Lilla. Kihívások és lehetőségek a Digitális generáció oktatásban. Teológiai Fórum. Évf. 9, sz. 1 (2015), p. 17-27. ISSN 1337-6519.

Hivatkozások:
2017  [3] JUHÁSZ, E. "Egy nyelven beszélünk...?" Különbség helyett közösség. In Könyvtári Figyelő. ISSN 0023-3773, 2017, vol. 27, no. Különszám, p. 39-46.ADF 003 SZÉNÁSI, Lilla. Új hittankönyvek a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház használatában. Teológiai Fórum : Vedecký časopis Reformovanej teologickej fakulty Univerzity J. Selyeho a Teologického inštitútu J. Calvína : A Selye János Egyetem Református Teológiai Kara és a Calvin J. Teológiai Akadémia tudományos folyóirata. Évf. 12, sz. 2 (2018), p. 57-67. ISSN 1337-6519.


AFA Külföldi meghívásos tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 1


AFA 001 SZÉNÁSI, Lilla. Digitális tartalmak az 5. és 7. évfolyam református katechézisében, különös tekintettel a Z generációra. In: IDK 2015. Pécs: Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzat, 2015, P. 301-315. ISBN 978-963-642-830-3.


AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 1


AFC 001 SZÉNÁSI, Lilla. A digitális kor kognitív következményei a Z generáció tagjainál, és a református katechézis azokra adható válaszai. In: Uram, hogy lássak!. Budapest: Hittudományi Osztály, 2016, P. 104-119. ISBN 978-615-5586-05-7.


AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 4


AFD 001 SZÉNÁSI, Lilla. Differenciálás a többszörös intelligencia segítségével, mint a katechézis egyik lehetséges válasza a Z generáció kihívásaira. In: A Selye János Egyetem Nemzetközi Doktorandusz Konferenciája: Tanulmánykötet. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, P. 601-612. ISBN 978-80-8122-206-1.

AFD 002 SZÉNÁSI, Lilla. A gamifikáció lehetséges formái az iskolai katechézisben. DOI 10.36007/3327.2019.171-178 In: 11. International Conference of J. Selye University : Theological Sections: Theological Sections. Bukor József, Lévai Attila. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, online, s. 171-178. ISBN 978-80-8122-332-7.

Hivatkozások:
2021  [3] BŐSZE, B. - DEVOSA, I. A digitális játékok oktatásban történő alkalmazásának lehetőségei. In Gradus. ISSN 2064-8014, 2021, vol. 8, no. 1, p. 85.AFD 003 SZÉNÁSI, Lilla. Trianon hatása az oktatásra és az iskolai katechézisre a Szlovenszkói és Kárpátaljai Református Egyházban. DOI 10.36007/3747.2020.59 In: 12th International Conference of J. Selye University : Theological Sections: Theological Sections. Somogyi Alfréd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2020, online, s. 59-68. ISBN 978-80-8122-374-7.

AFD 004 SZÉNÁSI, Lilla. "Mert kell egy hely, egy vonzás, melyhez tartozunk" a serdülők egyházi életbe való bevonásának lehetőségeiről. In: Zborník 10. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018: Sekcia teologických vied. = A Selye János Egyetem 2018-as 10. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete: Teológiai szekció Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018, CD-ROM, s. 20-26. ISBN 978-80-8122-254-2.

Hivatkozások:
2020  [4] HORNYÁK, E. A serdülők identitásának alakulása a konfirmációs oktatás ideje alatt. In 12th International Conference of J. Selye University. Pedagogical Sections. Conference Proceedings . Komárno : J. Selye University, 2020. ISBN 978-80-8122-373-0, p. 14.
BAB Hazai kiadóknál megjelent könyvjellegű szakmai publikációk
Bejegyzések száma: 2


BAB 001 BALÁZS, Lilla, Gabriella BLANÁR, Tímea CZINKE, Miklós KISS, Éva MOLNÁR a Lilla SZÉNÁSI. HŰ ha...: Vezetők kézikönyve. 1. vyd. Komárno: Szlovákiai Református Keresztyén Egyház, 2017. 109 s. ISBN 978-80-89269-44-0.

BAB 002 BALÁZS, Lilla, Gabriella BLANÁR, Zsolt BUZA, Aranka BUZA BODNÁR, Éva MOLNÁR a Lilla SZÉNÁSI. Légy hű mindhalálig...: Játékos foglalkozások a felvidéki református hithősök életéből. 1. vyd. Komárno: Szlovákiai Református Keresztyén Egyház, 2017. 94 s. ISBN 978-80-89269-45-7.


BCB Általános- és középiskolai tankönyvek
Bejegyzések száma: 3


BCB 001 BÖLCSFÖLDINÉ TÜRK, Emese, Lilla SZÉNÁSI a Andrea JAKAB-SZÁSZI. Isten tenyerén: református hit- és erkölcstan munkafüzet 1. osztályos tanulók részére. 1. vyd. Budapest: Református Pedagógiai Intézet, 2014. 72 s. ISBN 978-963-5582-518.

BCB 002 BÖLCSFÖLDINÉ TÜRK, Emese, Lilla SZÉNÁSI a Andrea JAKAB-SZÁSZI. Isten tenyerén: református hit- és erkölcstan tankönyv 1. osztályosok részére. 1. vyd. Budapest: Református Pedagógiai Intézet, 2014. 80 s. ISBN 978-963-5582-501.

BCB 003 SZÉNÁSI, Lilla. Isten tenyerén: Református hit- és erkölcstan tankönyv egyházi iskolák 1. osztályos tanulói számára. 1. vyd. Budapest: Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója, 2018. 143 s. ISBN 978-96-35583-95-9.


BDF Egyéb hazai folyóiratokban megjelent szakmai munkák
Bejegyzések száma: 3


BDF 001 SZÉNÁSI, Lilla. Hozz egy jó döntést!. Kálvinista Szemle. Évf. 85, sz. 9 (2014), p. [10]. ISSN 1335-7298.

BDF 002 SZÉNÁSI, Lilla. Reformáció: hogy minden a helyére kerüljön. Kálvinista Szemle. Évf. 85, sz. 10 (2014), p. [10]. ISSN 1335-7298.

BDF 003 SZÉNÁSI, Lilla. Ne a bizonytalanba kapaszkodj!. Kálvinista Szemle. Évf. 86, sz. 1 (2015), p. [10]. ISSN 1335-7298.


BEE Külföldi tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia)
Bejegyzések száma: 3


BEE 001 SZÉNÁSI, Lilla. Digitális generáció: Kihívások és lehetőségek az oktatásukban. In: "A mi tendenciáink...": Szakkolégiumí tanulmányok 3.. Debrecen: Hatvani István Szakkolégium, 2015, P. 49-59.

BEE 002 SZÉNÁSI, Lilla. Differenciálás a Z generáció hitoktatásában a többszörös intelligencia elmélet segítségével. In: "A mi tendenciáink...": Szakkolégiumi Tanulmányok, 4.. Debrecen: Debreceni Egyetem Hatvani István Szakkollégiuma, 2016, P. 23-39.

BEE 003 MIKLYÁNÉ LUZSÁNYI, Mónika a Lilla SZÉNÁSI. Kamaszokkal az iskolában és a gyülekezetben. In: Együtt a hit útján : Gyülekezetpedagógiai kézikönyv: Gyülekezetpedagógiai kézikönyv. Siba Balázs, Szabóné László Lilla, Pángyánszky Ágnes. Budapest: A Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója, 2019, P. 245-271. ISBN 978-963-558-421-5.


BEF Hazai tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia)
Bejegyzések száma: 1


BEF 001 SZÉNÁSI, Lilla. Május. In: Bibliaolvasó kalauz a 2017. évre: a reformáció 500. jubileumi esztendejének minden napjára. Komárno: Szlovákiai Református Keresztyén Egyház, 2016, P. 65-78. ISBN 978-80-89269-43-3.
 

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.