Hlavné menu UJS

Výskumné projekty

Výskumné projekty 2022

Poskytovateľ finančnej podpory, číslo projektu Názov projektu Zodpovedný riešiteľ  
       
       
KEGA, 004UPJŠ-4/2020 Tvorba, implementácia a overovanie efektívnosti
digitálnej knižnice s nástrojmi formatívneho hodnotenia pre prírodovedné predmety,
matematiku a informatiku na základnej škole 
 Szarka Katarína, Mgr. PhD.  
KEGA, 002PU-4/2021 Univerzitná výučba genetiky inovovanými formami a metódami  Nagy Melinda, Dr. habil. PaedDr. PhD.  
KEGA, 005UJS-4/2021 Adaptácia a štandardizácia diagnostického nástroja DIFER na zisťovanie aktuálnej
vývinovej úrovne 4-8 ročných detí 
Krisztián Józsa, prof. Dr.  PhD.  
KEGA, 005UJS-4/2022 Dvojjazyčné e-learningové kurzy etiky a etických tém na protestantských teologických fakultách vysokých škôl a univerzít Katarína Pólya, Mgr.  PhD.  
KEGA, 006UJS-4/2021 Stručný vysvetľujúci glosár v maďarskom jazyku s päťjazyčným odborným terminologickým slovníkom v knižnej, CD-ROM a Open Access podobe Szénási  Lilla , ThDr. PhD.  
KEGA, 013TTU-4/2021 Interaktívne animačno-simulačné modely pre deep learning  Czakóová Krisztina, PaedDr. PhD.  
VEGA, 1/0776/21 Hustoty, rozdeleni a vlastnosti konvergencie číslených postupností  Mišík Ladislav, Doc. RNDr. CSc.  
VEGA, 1/0386/21 Analýza dôvodov úspešnosti/neúspechu študentov v matematike s dôrazom na lektronické dištančné vzdelávanie Csiba Peter, Dr. habil. RNDr., PhD.  
VEGA, 1/0688/21 Výskum a analýza stratégií zamestnancosti v krajinách V4  Poór József, prof. Dr., DSc.  
VEGA, 1/0568/20 Rovnovážne modelovanie kapitálových trhov V4 krajín Ormos Mihály, prof. Dr. habil., PhD.  
VEGA, 1/0246/21 Hodnoverná reč v spoločnosti - Skúmanie pojmu prísahy v cirkvi a v spoločnosti  Karasszon István, prof. ThDr., PhD.  
VEGA, 2/0136/21 Literárnohistorické, kultúrnohistorické a edičné
spracovanie rukopisnej poznámkovej knihy Samuela Ferjenčíka 
Braxatorisová Anita, Mgr., PhD.  
VEGA, 1/0083/20 Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku v rokoch socializmu (1948-1989)  Simon Attila, Dr. habil. PhD.  
Národná agentúra programu Erasmus+ , 2020-1-HU01-
KA226-SCH-094146
Romani Digitális Tudástér: Innovatív romani–magyar digitális oktatási-kulturális
kompetenciafejlesztés és segédanyag-csomag
létrehozása regionális modellek lkalmazásával 
Lőrincz Gábor, PhD.  
Národná agentúra programu Erasmus+ , 2020-1-RO01-
KA203-079899
Enhancing volunteering and its recognition in higher education curricula and on the labour market in Eastern Europe  Nagy Melinda, Dr. habil. PaedDr. PhD.  
Národná agentúra programu Erasmus+ , 2020-1-HU01-
KA203-078810
Poly-Universe in Teacher Training Education Fehér Zoltán, RNDr. PhD.  
Národná agentúra programu Erasmus+ , 2020-1-HU01-
KA203-078844
Developing Flipped Methods for Teaching  Tóth - Bakos Anita, Mgr. PhD.  
H2020-EU, 101004653 School-community partnership for reversing inequality and exclusion: Transformative practises of segregated schools Nagy Melinda, Dr. habil. PaedDr. PhD.  
       

Výskumné projekty 2021

Poskytovateľ finančnej podpory, číslo projektu Názov projektu Zodpovedný riešiteľ  
       
       
KEGA, 004UPJŠ-4/2020 Tvorba, implementácia a overovanie efektívnosti
digitálnej knižnice s nástrojmi formatívneho hodnotenia pre prírodovedné predmety,
matematiku a informatiku na základnej škole 
 Szarka Katarína, Mgr. PhD.  
KEGA, 002PU-4/2021 Univerzitná výučba genetiky inovovanými formami a metódami  Nagy Melinda, Dr. habil. PaedDr. PhD.  
KEGA, 005UJS-4/2021 Adaptácia a štandardizácia diagnostického nástroja DIFER na zisťovanie aktuálnej
vývinovej úrovne 4-8 ročných detí 
Krisztián Józsa, prof. Dr.  PhD.  
KEGA, 006UJS-4/2019 Rozvoj kreativity a kreatívna výučba anglického jazyka na základných a stredných školách  Puskás  Andrea, PaedDr. PhD.  
KEGA, 006UJS-4/2021 Stručný vysvetľujúci glosár v maďarskom jazyku s päťjazyčným odborným terminologickým slovníkom v knižnej, CD-ROM a Open Access podobe Szénási  Lilla , ThDr. PhD.  
KEGA, 013TTU-4/2021 Interaktívne animačno-simulačné modely pre deep learning  Czakóová Krisztina, PaedDr. PhD.  
VEGA, 1/0776/21 Hustoty, rozdeleni a vlastnosti konvergencie číslených postupností  Mišík Ladislav, Doc. RNDr. CSc.  
VEGA, 1/0386/21 Analýza dôvodov úspešnosti/neúspechu študentov v matematike s dôrazom na lektronické dištančné vzdelávanie Csiba Peter, Dr. habil. RNDr., PhD.  
VEGA, 1/0688/21 Výskum a analýza stratégií zamestnancosti v krajinách V4  Poór József, prof. Dr., DSc.  
VEGA, 1/0568/20 Rovnovážne modelovanie kapitálových trhov V4 krajín Ormos Mihály, prof. Dr. habil., PhD.  
VEGA, 1/0246/21 Hodnoverná reč v spoločnosti - Skúmanie pojmu prísahy v cirkvi a v spoločnosti  Karasszon István, prof. ThDr., PhD.  
VEGA, 2/0136/21 Literárnohistorické, kultúrnohistorické a edičné
spracovanie rukopisnej poznámkovej knihy Samuela Ferjenčíka 
Braxatorisová Anita, Mgr., PhD.  
VEGA, 1/0083/20 Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku v rokoch socializmu (1948-1989)  Simon Attila, Dr. habil. PhD.  
VEGA, 1/0163/19 Rôzne podoby slobody v totálnom štáte – politický život, náboženstvo, turizmus a
média v (Česko)Slovensku, Maďarsku a Východnej Európe 1938 – 1968
Vajda Barnabás, Dr. habil., PhD.  
VEGA, 1/0663/19 Analýza prírodovedného a matematického vzdelávania na stredných školách a inovácia
obsahu odborových didaktík
Tóth Péter, prof. Dr., PhD.  
VEGA, 1/0117/19 Postavenie, identita, vzdelávanie menšín –
spoločenské sebarealizačné stratégie maďarskej menšiny na Slovensku 
Németh András, prof. Dr., DrSc.  
APVV-20-0076 Odpady a stavby - modelovanie efektívnosti
alternatívnych možností spolupráce správnych orgánov
Mura Ladislav, doc. Ing. PhD.  
APVV-18-0115 "Jazyk v meste - dokumentovanie
multimodálnej semiosféry jazykovej krajiny na
Slovensku a z komparatívnej perspektívy" 
Tóth Sándor János, PhD.  
Fond na podporu kultúry
národnostných menšín,  21-230-00318
Online vyučovanie – kontaktné vyučovanie.
Vyučovacie procesy počas COVID 19
Istók Vojtech, Mgr., PhD.  
Fond na podporu kultúry
národnostných menšín,  21-120-01351
Kultúra – Umenie – Vzdelávanie; Interkultúrne
dedičstvo v kontexte maďarsko-slovenských väzieb
Csehiová Agáta, doc. Dr. univ.  PhD.  
Fond na podporu kultúry
národnostných menšín,  21-230-00211
Nové cesty a výzvy v pedagogickej diagnostike Borbély Diana, PaedDr., PhD.  
MTA, HR-29/2021 Kisebbségi attitűdök és az identitás vizsgálata a Kárpát-medencei pedagógusok körében Nagy Melinda, Dr. habil. PaedDr. PhD.  
Národná agentúra programu Erasmus+ , 2020-1-HU01-
KA226-SCH-094146
Romani Digitális Tudástér: Innovatív romani–magyar digitális oktatási-kulturális
kompetenciafejlesztés és segédanyag-csomag
létrehozása regionális modellek lkalmazásával 
Lőrincz Gábor, PhD.  
Národná agentúra programu Erasmus+ , 2020-1-RO01-
KA203-079899
Enhancing volunteering and its recognition in higher education curricula and on the labour market in Eastern Europe  Nagy Melinda, Dr. habil. PaedDr. PhD.  
Národná agentúra programu Erasmus+ , 2020-1-HU01-
KA203-078810
Poly-Universe in Teacher Training Education Fehér Zoltán, RNDr. PhD.  
Národná agentúra programu Erasmus+ , 2020-1-HU01-
KA203-078844
Developing Flipped Methods for Teaching  Tóth - Bakos Anita, Mgr. PhD.  
H2020-EU, 101004653 School-community partnership for reversing inequality and exclusion: Transformative practises of segregated schools Nagy Melinda, Dr. habil. PaedDr. PhD.  
       

Výskumné projekty 2020

Poskytovateľ finančnej podpory, číslo projektu Názov projektu Zodpovedný riešiteľ
018PU-4/2018 Inovácia metód a foriem výučby predmetu biochémia Nagy Melinda, Dr. habil. PaedDr., PhD.
003UJS-4/2018 Sprievodca ugaritským jazykom a literatúrou Lévai Attila, Mgr., PhD.
004UPJŠ-4/2020 Tvorba, implementácia a overovanie efektívnosti digitálnej knižnice s nástrojmi formatívneho hodnotenia pre prírodovedné predmety, matematiku a informatiku na základnej škole Szarka Katarína, Mgr., PhD.
006UJS-4/2019 Rozvoj kreativity a kreatívna výučba anglického jazyka na základných a stredných školách Puskás Andrea, PaedDr., PhD.
012TTU-4/2018 Interaktívne animačno-simulačné modely vo vzdelávaní Czakóová Krisztina, PaedDr., PhD.
005UJS-4/2019 Zefektívnenie manažérskych zručností generácie Z a Y gamifikáciou v kontexte spojenia vedy a praxe Machová Renáta, Dr. habil. Ing. PhD.
VEGA, 1/0083/20 Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku v rokoch socializmu (1948-1989) Simon Attila, doc., PhD.
VEGA, 1/0163/19 Rôzne podoby slobody v totálnom štáte – politický život, náboženstvo, turizmus a média v (Česko)Slovensku, Maďarsku a Východnej Európe 1938 – 1968 Vajda Barnabás, Dr. habil., PhD.
VEGA, 1/0663/19 Analýza prírodovedného a matematického vzdelávania na stredných školách a inovácia obsahu odborových didaktík Tóth Péter, prof. Dr., PhD.
VEGA, 1/0117/19 Postavenie, identita, vzdelávanie menšín – spoločenské sebarealizačné stratégie maďarskej menšiny na Slovensku Németh András, prof. Dr., DrSc.
VEGA, 1/0507/17 Zlúčeniny vanádu v katalýze a materiálovej chémii: interakcia experimentu a teórie Gyepes Róbert, doc. RNDr., PhD.
VEGA, 1/0568/20 Rovnovážne modelovanie kapitálových trhov V4 krajín Ormos Mihály, prof. Dr. habil., PhD.
Výskumná agentúra, 313011T583 Podpora výskumno-vývojových kapacít v oblasti nanochemických a supramolekulárnych systémov Juhász György, Dr. habil. PaedDr., PhD.
APVV-18-0115, Univerzita M. Bela Zmluva o spolupráci v rámci projektu APVV "Jazyk v meste - dokumentovanie multimodálnej semiosféry jazykovej krajiny na Slovensku a z komparatívnej perspektívy" Tóth Sándor János, PhD.
Ministerstvo spravodlivosti SR, D073/2020/13 Majorita-minorita a ich súžitie IV.  Nagy Melinda, Dr. habil. PaedDr., PhD.
Óbudai Egyetem, Maďarsko, ED_18-1-2018-0014 Výskumná spolupráca v rámci projektu "Ortofotó és 3D terepmodell készítése drónfotók alapján fotogrammetriai eljárással" Kmeť Tibor, prof. RNDr., PhD.
101004653 School-community partnership for reversing inequality and exclusion: Transformative practises of segregated schools Nagy Melinda, Dr. habil. PaedDr., PhD.
Fond na podporu kultúry národnostných menšín, 20-230-00356 Dél-Szlovákia gazdasága a normalizációs időszakban (1969-1989) (Hospodárstvo južného Slovenska v období normalizácie (1969-1989) Horbulák Zsolt, Ing.Mgr., PhD.
Fond na podporu kultúry národnostných menšín, 20-230-00352 Léva és környéke az irodalomban (Levice a okolie v literatúre) Halász Ivan, Doc. Dr., PhD.
Fond na podporu kultúry národnostných menšín, 20-130-00186 Literatúra a veda Keserű József, Dr. habil., PhD.
Fond na podporu kultúry národnostných menšín, 20-130-00181 Štátoprávne zmeny v rokoch 1918/20 a jeho dôsledky na okolie Komárna Simon Attila, Dr. habil. PhD.

 

Výskumné projekty 2019

Poskytovateľ finančnej podpory, číslo projektu Názov projektu Zodpovedný riešiteľ
018PU-4/2018 Inovácia metód a foriem výučby predmetu biochémia Dr. habil. PaedDr. Melinda Nagy, PhD.
001UJS-4/2018 Vysokoškolské učebné materiály Sociolingvistika v slovensko-maďarskom kontexte Tóth Sándor János, PhD.
003UJS-4/2018 Sprievodca ugaritským jazykom a literatúrou Lévai Attila, Mgr., PhD.
006UJS-4/2019 Rozvoj kreativity a kreatívna výučba anglického jazyka na základných a stredných školách Puskás Andrea, PaedDr., PhD.
012TTU-4/2018 Interaktívne animačno-simulačné modely vo vzdelávaní Czakóová Krisztina, PaedDr., PhD.
005UJS-4/2019 Zefektívnenie manažérskych zručností generácie Z a Y gamifikáciou v kontexte spojenia vedy a praxe Machová Renáta, Dr. habil. Ing. PhD.
VEGA, 1/0528/16 Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku v rokoch 1919–1952 Simon Attila, doc., PhD.
VEGA, 1/0163/19 Rôzne podoby slobody v totálnom štáte – politický život, náboženstvo, turizmus a média v (Česko)Slovensku, Maďarsku a Východnej Európe 1938 – 1968 Vajda Barnabás, Dr. habil., PhD.
VEGA, 1/0663/19 Analýza prírodovedného a matematického vzdelávania na stredných školách a inovácia obsahu odborových didaktík Tóth Péter, prof. Dr., PhD.
VEGA, 1/0117/19 Postavenie, identita, vzdelávanie menšín – spoločenské sebarealizačné stratégie maďarskej menšiny na Slovensku Németh András, prof. Dr., DrSc.
VEGA, 1/0507/17 Zlúčeniny vanádu v katalýze a materiálovej chémii: interakcia experimentu a teórie Gyepes Róbert, doc. RNDr., PhD.
Univerzita M. Bela, APVV-18-0115 Zmluva o spolupráci v rámci projektu APVV "Jazyk v meste - dokumentovanie multimodálnej semiosféry jazykovej krajiny na Slovensku a z komparatívnej perspektívy" Tóth Sándor János, PhD.
Ministerstvo spravodlivosti SR, D047/2019/13 Majorita-minorita a ich súžitie III. " Čo vieme o sebe?" Strédl Terézia, PaedDr., PhD.
Fond na podporu kultúry národnostných menšín, 19-170-00606 Vzdelanostné zloženie obyvateľstva Slovenska podľa obcí s prihliadnutím na národnostné zloženie obcí na základe údajov zo sčítania obyvateľstva z roku 1980. Ďurdík Ladislav, PhD.
Fond na podporu kultúry národnostných menšín, 19-170-00615 Dvojjazyčnosť Komárna v zrkadle propriálneho obrazu (jazykovej krajiny) mesta Lőrincz Gábor, Mgr.,  PhD.
Fond na podporu kultúry národnostných menšín, 19-170-00603 Výskum hydroním v okrese Dunajská Streda Török Tamás PaedDr. PhD.
MTA (Hungarian Academy of Science), Maďarsko, HSZ-01/2018 Byť Komárňančanom. (Pôvodný maďarský názov: A „komáromiság”. Egy jelenség változásai az elmúlt 100 évben.)  Liszka József, Dr. habil., PhDr., PhD.
Professional Project Life Management Ltd., Z-18-1890/2802-3 Project Life Management Poór József, prof., Dr., DSc.
Univerzita Szent István, Maďarsko, GTK/49-2/2019 Zmluva o výskume v rámci projektu "Területi versenyképességet befolyásoló tényezők elemzése a szlovák-magyar határ menti térségben" Karácsony Peter, Dr. habil. Ing., PhD.
Univerzita Corvinus v  Budapešti, Maďarsko,  EFOP-3-6-1-16-2016-00013 Zmluva o výskume v rámci projektu "Intelligens szakosodást szolgáló intézményi fejlesztések a Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campusán" Karácsony Peter, Dr. habil. Ing., PhD.
PADE, 1/2019.01.17. „Moderná, komplexná a inovatívna výskumná činnosť na Ekonomickej fakulte Univerzity J. Selyeho Csiba Peter, RNDr., PhD.
PAIGEO, 55/2019.04.08. Komplexný výskumný program „Globálne geopolitické trendy” a geopolitická vedecká konferencia Csiba Peter, RNDr., PhD.
PADE, 138/2019.10.25. Komplexný výskumný projekt ekonomiky, manažmentu a aplikovanej informatiky na Ekonomickej fakulte UJS Csiba Peter, RNDr., PhD.

 

Výskumné projekty 2018

Poskytovateľ finančnej podpory, číslo projektu Názov projektu Zodpovedný riešiteľ
VEGA, 1/0528/16 Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku v rokoch 1919–1952 Simon Attila, doc., PhD.
018PU-4/2018 Inovácia metód a foriem výučby predmetu biochémia PaedDr. Melinda Nagy, PhD.
001UJS-4/2018 Vysokoškolské učebné materiály Sociolingvistika v slovensko-maďarskom kontexte Sándor János Tóth, PhD.
003UJS-4/2018 Sprievodca ugaritským jazykom a literatúrou Mgr. Attila Lévai, PhD.
002UJS-4/2016 Web-based aplikácie v transdisciplinárnom vzdelávaní budúcich učiteľov Mgr. Katarína Szarka, PhD.
Ministerstvo spravodlivosti SR, D092/2018/13 Majorita-minorita a ich súžitie II. Zrkadlo predsudkov u študentov VŠ, žiakov a pedagógov SŠ s VJM  PaedDr. Terézia Strédl,  PhD.
KULTMINOR, 18-170-00341 Vzdelanostné zloženie obyvateľstva Slovenska podľa obcí s prihliadnutím na národnostné zloženie obcí na základe údajov zo sčítania obyvateľstva z roku 1970 a 1980 Ďurdík Ladislav PhD.
KULTMINOR, 18-170-00522 Výskum a analýza stavu úrovne ekonomickej kultúry maďarskej menšiny Antalík Imrich PhDr. PhD.
KULTMINOR, 18-170-00735 Južné Slovensko: stereotypy a interetnické spolužitie v literatúre Halász Ivan doc. Dr. PhD.
KULTMINOR, 18-170-00431 Výskum hydroním v okrese Dunajská Streda Török Tamás PaedDr. PhD.
KULTMINOR, 18-170-00733 Antropogenetický a historický výskum členov rodiny Rákociovcov Nagy Melinda PaedDr. PhD.
KULTMINOR, 18-170-00739 Vyučovanie maďarského jazyka a literatúry na Slovensku a školské dokumenty vyučovacieho predmetu maďarský jazyk a literatúra Simon Szabolcs PhD.
KULTMINOR, 18-230-01144 Orsovics Yvette, Strédl Terézia, Szabóová Edita, Vass Vilmos: A személyiségfejlesztés új kivívásai a nemzetiségi óvodákban és iskolákban (Nové výzvy rozvíjania osobnosti v materských a základných školách s VJM) Strédl Terézia PaedDr. PhD.

Výskumné projekty 2017

Posk. fin. podp. / č. pr. Názov pr. Zodp. riešiteľ
VEGA Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku v rokoch 1919-1952 Dr. habil. Attila Simon, PhD.
1/0528/16
KEGA Internacionalizácia ŠP predškolská a elementárna pedagogika pre II. Stupeň VŠ štúdia Ing. István Szőköl, PhD.
005UJS-4/2015
KEGA Web-Based aplikácie v transdisciplinárnom vzdelávaní budúcich učiteľov Mgr. Katarína Szarka, PhD.
002UJS-4/2016
Ministerstvo spravodlivosti SR Majorita-minorita a ich súžitie PaedDr. Terézia Strédl,  PhD.
D189/2017/13
Úrad vlády SR Strédl Terézia: Terápia szocializációs hatása a nevelésben (Socializačný vplyv terapie vo výchove) PaedDr. Terézia Strédl, PhD.
KNM-1321/2017/1.1.2
Úrad vlády SR Jasovská kláštorná záhrada – súčasť nášho kultúrneho dedičstva (A jászói kolostorkert – kulturális örökségünk része) PaedDr. Melinda Nagy, PhD.
KNM-1322/2017/1.1.2
Úrad vlády SR A csehszlovákiai ideológiai harc természetéről (1948-1989) O charaktere ideologického ťaženia v Československu (1948-1989) Dr. habil.  Barnabás Vajda, PhD.
KNM-1324/2017/1.1.2
Úrad vlády SR Variativita maďarčiny v menšinovom prostredí na Slovensku Szabolcs Simon, PhD.
KNM-1326/2017/2.3
Úrad vlády SR Eruditio–Educatio (vedecký časopis PF Univerzity J. Selyeho v Komárne) – 12.ročník Dr. habil. Barnabás Vajda, PhD.
KNM-1323/2017/1.1.1
Úrad vlády SR VI. medzinárodné vedecké sympozium: Inkluzívna škola, inkluzívna spoločnosť PaedDr. Terézia Strédl, PhD.
KNM-1328/2017/2.3

Výskumné projekty 2016

Posk. fin. podp. / č. pr. Názov pr. Zodp. riešiteľ
VEGA Formy politicko-mediálnej propagandy v strednej Európe, Česko-slovensku Maďarsku (1938-1968) Dr. habil. Barnabás Vajda, PhD.
1/0158/14
VEGA Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku v rokoch 1919-1952 Dr. habil. Attila Simon, PhD.
1/0528/16
KEGA Internacionalizácia ŠP predškolská a elementárna pedagogika pre II. Stupeň VŠ štúdia Ing. István Szőköl, PhD.
005UJS-4/2015
KEGA Web-Based aplikácie v transdisciplinárnom vzdelávaní budúcich učiteľov Mgr. Katarína Szarka, PhD.
002UJS-4/2016
KEGA Modelovanie, simulácia a animácia vo vzdelávaní  PaedDr. Krisztina Czakóová, PhD.
010UJS-4/2014
KEGA Interaktívne elektronické učebné materiály na podporu implementovanie moderných technológií do vyučovania matematiky a informatiky  RNDr. Peter Csiba, PhD.
002UJS-4/2014
KEGA Stručný nemecko-slovensko-maďarský teologický slovník (pre študentov protestantskej teológie a katechetiky) v knižnej a CD-ROM podobe Mgr. Zsolt Görözdi, Th.D.
008UJS-4/2014
Úrad vlády SR Etika v edukácii PaedDr. Terézia Strédl, PhD.
KNM-1668/2016/2.2
Úrad vlády SR Eruditio–Educatio (vedecký časopis PF Univerzity J. Selyeho v Komárne) – 11.ročník Dr. habil. Barnabás Vajda, PhD.
KNM-1669/2016/1.1.1
Nadácia Pallas Athéné Domus Concordiae  Podpora doktorandského štúdia a vedeckej činnosti výskumných skupín doc. RNDr. János Tóth, PhD.
Z-15-190/2915-00
Nadácia Pallas Athéné Domus Concordiae  Podpora e-learning študijných materiálov a rozvoja Nanochemického a supramolekulové laboratória  a Inteligentného robotického centra  doc. RNDr. János Tóth, PhD.
0

Výskumné projekty 2015

Posk. fin. podp. / č. pr. Názov pr. Zodp. riešiteľ
VEGA  Formy politicko-mediálnej propagandy v strednej Európe, Česko-slovensku Maďarsku (1938-1968) Mgr. Barnabás Vajda, PhD.
1/0158/14
VEGA Hodnotenie inovačného potenciálu podniateľskej siete v ranných etapách jej formovania Ing. Renáta Machová, PhD.
1/0381/13
VEGA Československá republika a maďarská menšina na Slovensku (1930-1938) Mgr. Attila Simon, PhD.
2/0023/12
KEGA Internacionalizácia ŠP predškolská a elementárna pedagogika pre II. Stupeň VŠ štúdia Ing. István Szőköl, PhD.
005UJS-4/2015
KEGA Modelovanie, simulácia a animácia vo vzdelávaní  prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc.
010UJS-4/2014
KEGA Interaktívne elektronické učebné materiály na podporu implementovanie moderných technológií do vyučovania matematiky a informatiky  RNDr. Peter Csiba, PhD.
002UJS-4/2014
KEGA Stručný nemecko-slovensko-maďarský teologický slovník (pre študentov protestantskej teológie a katechetiky) v knižnej a CD-ROM podobe Mgr. Zsolt Görözdi, Th.D.
008UJS-4/2014
Úrad vlády SR Vajda Barnabás–Gaucsík István (szerk.): Várostörténeti fejezetek a csehszlovák szocializmus korából. Az urbanizáció formái Dél-Szlovákiában. (Kapitoly z dejín miest za československého socializmu. Formy urbanizácie na juhu Slovenska) Mgr. Barnabás Vajda, PhD.
KNM-1122/2015/1.1.2
Úrad vlády SR Eruditio–Educatio (vedecký časopis PF Univerzity J. Selyeho v Komárne) – 10.ročník doc. József Liszka, PhD.
KNM-1124/2015/1.1.1
Úrad vlády SR Strédl Terézia: Tolerancia és a kommunikáció (Tolerancia a komunikácia) PaedDr. Terézia Strédl, PhD.
KNM-1125/2015/1.1.2
Úrad vlády SR Szlovák-magyar pedagógiai terminológiai kézikönyv Slovensko–maďarská pedagogická terminologická príručka prof. Dr. András Németh, DrSc., PaedDr. Edita Szabóová, PhD., PaedDr. Terézia Stredl, PhD., PaedDr. Kinga Horváth, PhD., Mgr. Anita Tóth-Bakos, PhD.
KNM-1126/2015/1.1.2
Úrad vlády SR III. Vedecké sympózium PF UJS: "Právne vedomie ako súčasť zdravého životného štýlu" PaedDr. Terézia Strédl, PhD., Melinda Nagy , PhD.
KNM-1129/2015/2.2
Úrad vlády SR Antalík Imrich – Korcsmáros Enikő: „Pénz, pénz, pénz“ – „Peniaze, peniaze, peniaze“ (rozvoj ekonomickej kultúry maďarskej menšiny – informačný materiál pre stredoškolákov v oblasti finančnej gramotnosti) PhDr. Imrich Antalík, PhDr. Enikő Korcsmáros, PhD.
KNM-1132/2015/1.1.2
Europský fond regionálneho rozvoja  Podpora cezhraničnej spolupráce trhov práce cez rozvoj sietí trhov práce a pomocou školení doc. RNDr. János Tóth, PhD.
HUSK1101 /1.6.2/0050

Výskumné projekty 2014

Úrad vlády SR KNM-1187/2014/1.1.1 Eruditio–Educatio (vedecký časopis PF Univerzity J. Selyeho v Komárne) – 9.ročník doc. József Liszka, PhD.
Úrad vlády SR KNM-1194/2014/2.3 Odbornosť a metodické otázky učebníc - medzinárodné sympózium o výskume učebníc Szabolcs Simon , PhD. 
Úrad vlády SR KNM-1191/2014/2.2 Prístupy k riešeniu národnostnej otázky v medzivojnovom Československu a v Maďarsku – medzinárodná vedecká konferencia Mgr.Attila Simon, PhD.
Úrad vlády SR KNM-1192/2014/1.4 Stratégia voľby povolania mládeže národnostných menšín Csaba Cúth
Medzinárodný vyšehradský fond (International Visegrad Fund) 11410052 Zamestnanosť – atypické formy zamestnávania v cezhraničných oblastiach Maďarska a Slovenska (Employment – atypical employment in cross border areas of Hungary and Slovakia) RNDr. József Bukor, PhD.
Nadácia spoločne za budúce pracovné miesta (Közösen a jövő munkahelyeiért Alapítvány) KJM 33022 Prieskum a analýza aplikácie atypických foriem zamestnávania, zamestnávania netrhového charakteru a cezhraničnej spolupráce s cieľom zvyšovania zamestnanosti v oblasti Komárno – Komárom  (Helyzetfeltáró kutatás az atipikus foglalkoztatási formák, a nem piaci jellegű foglalkoztatás és a határon átnyúló együttműködés foglalkoztatottság növelő alkalmazására Komárno - Komárom térségében) RNDr. József Bukor, PhD.
VEGA 1/0158/14 Formy politicko-mediálnej propagandy v strednej Európe, Česko-slovensku a Maďarsku (1938-1968) Mgr.Barnabás Vajda, PhD.
VEGA 1/0381/13 Hodnotenie inovačného potenciálu podnikateľskej siete v ranných etapách jej formovania Ing. Renáta Machová, PhD.
VEGA 1/1022/12 Rozdelenie postupnosti a ich aplikácie, aditivne miery množín prirodzených čísel Doc. RNDr. János Tóth, PhD.
VEGA 2/0023/12 Československá republika a maďarská menšína na Slovensku (1930-1938) Mgr. Attila Simon, PhD.
KEGA 016PU-4/2012 Fyziológia živočíchov a človeka, adaptácia a životné prostredie PaedDr. Melinda Nagy, PhD.
KEGA 010UJS-4/2014 Modelovanie, simulácia a animácia vo vzdelávaní prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc.
KEGA 002UJS-4/2014 Interaktívne elektronické učebné materiály na podporu implementovania moderných technológií do vyučovania matematiky a informatiky RNDr.. Peter Csiba, PhD.
KEGA 008UJS-4/2014 Stručný nemecko-slovensko-maďarksý teologický slovník (pre študentov protestantskej teológie a katechetiky) v knižnej a CD-ROM podobe  Mgr. Zsolt Görözdi, Th.D.
KEGA 004UJS-4/2012 Vzdelávací portál pre učiteľov a študentov škôl s vyučovacím jazykom maďarským na Slovensku Mgr. Attila Mészáros, PhD.
Agentúra SAIA CIII-HU-0019-08-1213 Stredoeuropský výmenný program pre univerzitné štúdia CEEPUS prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc.
Agentúra SAAIC 2014-1-SK01-KA103-000257 Projekt v rámci programu ERASMUS+ Doc. RNDr. János Tóth, PhD.
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EU 26110230108 Zvyšovanie kvality vzdelávania tvorbou a inováciou študijných programov, rozvojom ľudských zdrojov a podporou karierneho poradenstva Doc. RNDr. János Tóth, PhD.
Europský fond regionálneho rozvoja - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka HUSK1101/1.6.2/0050 Podpora cezhraničnej spolupráce trhov práce cez rozvoj sietí trhov práce a pomocou školení Doc. RNDr. János Tóth, PhD.

Výskumné projekty 2013

Úrad Vlády SR KNM-1094/2013/1.2.4 Eruditio – Educatio (vedecký časopis PF Univerzity J. Selyeho v Komárne)- 8.ročník doc. Liszka József
Úrad Vlády SR KNM-1100/2013/1.3.3 Rádio Slobodná Európa a jeho činnosť vo Východnej Európe – slovenský preklad Barnabás Vajda Mgr. Barnabás Vajda, PhD.
Úrad Vlády SR KNM-1101/2013/1.3.6 Szabó András: Szepességtől Biharig. Protestantizmus, irodalom és művelődés Magyarországon a 16-18. században. (Od Spiši k Biharu. Protestantizmus, literatúra a vzdelávanie v Uhorsku v 16-18. storočí) prof. András Szabó 
Úrad Vlády SR KNM-1098/2013/1.3.6 Liszka József: Átmenetek. Folklór és nem-folklór határán (Prechody. Na hraniciach folklóru a ne-folklóru) József Liszka, doc. 
Úrad Vlády SR KNM-1102/2013/1.3.6 Horváthová, Kinga – Szőköl, István: Kontrola a hodnotenie žiackych výkonov v národnostných školách na Slovensku Horváthová, Kinga – Szőköl, István
Úrad Vlády SR KNM/2-2004/2013/1.1.9 Vedecké sympózium PF UJS„Kultúrne, sociálne a biologické determinanty edukácie“ Terézia Strédl, PhD., Nagy Melinda, PhD.
Úrad Vlády SR KNM-1099/2013/1.3.6 Gyurgyík László: A szlovákiai magyarság népesedési folyamatai a 20. században  (1918-tól 2001-ig) (Demografický vývoj Maďarov na Slovensku v 20. storočí (1918-2001)) László Gyurgyík, PhD. 
Úrad Vlády SR KNM-1103/2013/1.3.6 Dr. habil. Kováts – Németh Mária, CSc: Kultúraközvetítés és pedagógiai értékrendszerek (Sprostredkovanie kultúr a pedagogické systémy) Dr. habil. Kováts – Németh Mária, CSc
Úrad Vlády SR KNM-1091/2013/1.3.6 Strédl Terézia: Inkluzív pedagógia (Inkluzívna pedagogika) Terézia Strédl, PhD. 
Úrad Vlády SR KNM-1093/2013/1.5.3 Výskum osobitostí historickej pamäte, enviromentálnej kultúry a lokálnej identity v národnostne zmiešaných obciach na južnomSlovensku. Dobrá prax v interetnických vzťahoch a jej miesto vškolských vzdelávacích programoch doc. László Szarka, Nagy Melinda, PhD.
Úrad Vlády SR KNM-1096/2013/1.1.7 Výstava sakrálnych predmetov a devocionálii používaných v reformovanej cirkvi na Reformovanej teologickej fakulte UJS doc.  Attila Lévai
Nadácia spoločne za budúce pracovné miesta FI69207 Helyzetfeltáró kutatás az atipikus foglalkoztatási formák, a nem piaci jellegű foglalkoztatás és a határon átnyúló együttműködés foglalkoztatottság növelő alkalmazására Komárno - Komárom térségében – Prieskum a analýza aplikácie atypických foriem zamestnávania, zamestnávania netrhového charakteru a cezhraničnej spolupráce s cieľom zvyšovania zamestnanosti v oblasti Komárno – Komárom(Hungary) and Komárno (Slovákia) Contribition tp the Increasse of Cross Border Employment  RNDr. József Bukor 
Agentúra SAAIC 12201-0865/KOMARNO001 Mobilita študentov a pracovníkov VŠ v rámci celoživotného vzdelávania ERASMUS Doc. RNDr. János Tóth, PhD.
Agentúra SAAIC 13201-1063/KOMARNO001 Mobilita študentov a pracovníkov VŠ v rámci celoživotného vzdelávania ERASMUS   Doc. RNDr. János Tóth, PhD.
Agentúra SAIA CIII-SK-0405-04-1213 Stredoeuropský výmenný program pre univerzitné štúdia CEEPUS prof. Imrich Okenka
Agentúra SAIA CIII-HU-0019-08-1213 Stredoeuropský výmenný program pre univerzitné štúdia CEEPUS prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc.
VEGA 1/1022/12 Rozdelenie postupností a ich aplikácie, aditívne miery množín prirodzených čísel Doc. RNDr. János Tóth, PhD.
VEGA 1/0534/11 Špecifické matematické poznatky učiteľov matamatiky pre primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie Doc. RNDr. Edita Partová, CSc.
VEGA 2/0023/12 Československá republika a maďarská menšina na Slovensku (1930-1938) Doc. Attila Simon, PhD
VEGA 1/0381/13 Hodnotenie inovačného potenciálu podnikateľskej siete v ranných etapách jej formovania  doc. Zoltán Rózsa, PhD.
KEGA 004UJS-4/2011 Modelovanie a animačno-simulačné modely v elektronickom vzdelávaní  prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc.
KEGA 001UJS-4/2011 Podpora výučby matematiky pomocou voľne dostupných matematických softvérov  RNDr. Peter Csiba, PhD.
KEGA 004UJS-4/2012 Vzdelávací portál pre učiteľov a študentov škôl s vyučovacím jazykom maďarským na Slovensku Mgr. Attila Mészáros, PhD.
KEGA 016PU-4/2012 Fyziológia živočíchov a človeka, adaptácia a životné prostredie PaedDr. Melinda Nagy, PhD.

Výskumné projekty 2012

Environmentálny fond 86733 08U06 Vysokoškolské učebnice pre vyučovanie ekologických disciplín aktuálnych a plánovaných študijných programov Pedagogickej fakulty UJS PaedDr. Melinda Nagy, PhD.
Úrad vlády SR KNM-1234/2012/1.5.2 Väčšinový národ - menšiny - jazyk (projekt vedeckej konferencie) Doc. László Szarka, CSc.
Úrad vlády SR KNM-1264/2012/1.4.1 Eruditio - Educatio (vedecký časopis PF Univerzity J. Selyeho v Komárne prof. PhDr. Margit Erdélyi, CSc.
Úrad vlády SR KNM-1233/2012/1.3.4 Mnohonárodnostná Monarchia a jej kultúra - literárno-historicko-vlastivedná súťaž doc. Attila Simon, PhD.
Environmentálny fond 86805 08U08 Prírodoochranárske a humánno-ekologické výskumy vo vybraných oblastiach južného Slovenska PaedDr. Melinda Nagy, PhD.
NK-Ceepus CIII-HU-0019-07-1112  Ceepus Network - International Cooperation in Computer science Prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc
NK-Ceepus CIII-SK-0405-03-1112 Ceepus Network - Renewable Energy Resources Prof. Ing. Imrich Okenka, CSc.
NK - Erasmus 11201-1650/KOMARNO01      Mobilita študentov, učiteľov a pracovníkov vysokej školy v rámci Programu celoživotného vzdelávania ERASMUS Prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc.     
NK - Erasmus 12201-0865/KOMARNO01 Mobilita študentov, učiteľov a pracovníkov vysokej školy v rámci Programu celoživotného vzdelávania ERASMUS Prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc.     
Medzinárodný vyšehradský fond (International Visegrad Fund) 51001168 Contract on the Lump sum related to the Visegrad Scholarship Doc. RNDr. János Tóth, PhD.
Stredoeurópska nadácia 46/2010/1 Tvorba nových študijných programov na Univerzite J. Selyeho v Komárne Doc. RNDr. János Tóth, PhD.
VEGA 2/0023/12 Československá republika a maďarská menšina na Slovensku (1930-1938) doc. Attila Simon, PhD.
VEGA 1/0534/11 Špecifické matematické poznatky učiteľov matamatiky pre primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie. doc. RNDr. Edita Partová, CSc.
KEGA 04UJS-4/2012 Vzdelávací portál pre učiteľov a študentov škôl s vyučovacím jazykom maďarským na Slovensku. Mgr. Attila Mészáros, PhD.
KEGA 016PU-4/2012 Fyziológia živočíchov a človeka, adaptácia a životné prostredie PaedDr. Melinda Nagy, PhD.
VEGA 1/1022/12 Rozdelenie postupností a zovšeobecnené hustoty množín prirodzených čísel Doc. RNDr. János Tóth, PhD. 
KEGA 004UJS-4/2011  Modelovanie a animačno-simulačné modely v elektronickom vzdelávaní Prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc.
KEGA 001UJS-4/2011  Podpora výučby matematiky pomocou voľne dostupných matematických softvérov RNDr. Peter Csiba, PhD.
Environmentálny fond 86805 08U08 Prírodoochranárske a humánno-ekologické výskumy vo vybraných oblastiach južného Slovenska PaedDr. Melinda Nagy, PhD.

Výskumné projekty 2011

Medzinárodný vyšehradský fond (International Visegrad Fund) 51001168 Contract on the Lump sum related to the Visegrad Scholarship Doc. RNDr. János Tóth, PhD.
Stredoeurópska nadácia 46/2010/1 Tvorba nových študijných programov na Univerzite J. Selyeho doc. RNDr. János Tóth, PhD.
Úrad vlády SR KNM-1305/2011/1.2.4 Príprava a vydanie 4 čísel univerzitného štvrťročníka Eruditio – Educatio
(vedecký časopis PF Univerzity J. Selyeho v Komárne) 
doc. PhDr. József Liszka, PhD.
Úrad vlády SR KNM-841/2011/1.4.3 Príprava a realizácia multikultúrneho výskumu na území južného Slovenska: Interetnické procesy a každodenná prax multikulturality na južnom Slovensku  doc. László Szarka, CSc.
Úrad vlády SR KNM-1370/2011/1.4.2 Príprava a realizácia trojdňového seminára, vydanie zborníka: Vedľa seba alebo spolu?! - Egymás mellett vagy egymással?! PaedDr. Terézia Strédl, PhD.
Úrad vlády SR KNM-1371/2011/1.1.8 Príprava a realizácia troch literárnych seminárov: Literatúra a jej kontexty  PaedDr. József Keserű, PhD.
Mgr. Szilárd Sánta, PhD.
Úrad vlády SR KNM-967/2011/1.1.5 Príprava a realizácia tvorivých dielní v odbore výtvarníctva: Vytvorenie tvorivej dielne na Pedagogickej fakulte UJS Mgr. Sylvia Czafrangóová, DLA
Ing. Štefan Szőköl, PhD.
Európska komisia 141796-LLP-1
2008-1DE-COMENIUS-CMP141796-LLP-1
2008-1DE-COMENIUS-CMP
Naturbild - Natur und Technik in frühen Bildungprozessen PaedDr. Edita Szabóová
NK - Erasmus 9201-0577/KOMARNO01 Erasmus program - Mobilita študentov, učiteľov a pracovníkov vysokej školy Veronika Stoffová, Prof., Ing. CSc. - Erasmus koordinator UJS
NK-Ceepus CII-SK-0405-01-0910 - CIII-SK-0405-03-1112 Renewable Energy Resources  prof. Dr.Ing. Imrich Okenka, PhD.
NK - Ceepus CII-HU-0019-03-0708 - CIII-HU-0019-07-1112 Ceepus Network Veronika Stoffová, Prof., Ing. CSc. - Univerzitny koordinator programu
VEGA 1/0534/11 Špecifické matematické poznatky učiteľov matamatiky pre primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie. doc. RNDr. Edita Partová, CSc.
VEGA 1/0753/10 Rozdelenie postupností a zovšeobecnené hustoty množín prirodzených čísel doc. RNDr. János Tóth, PhD.
VEGA 2/0117/09 Československá republika a maďarská menšina na Slovensku (1918-1929) doc. Attila Simon, PhD.
KEGA 004UJS-4/2011  Modelovanie a animačno-simulačné modely v elektronickom vzdelávaní Prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc.
KEGA 001UJS-4/2011  Podpora výučby matematiky pomocou voľne dostupných matematických softvérov RNDr. Peter Csiba, PhD.
KEGA 242-019PU-4/2010 Biometria živočíchov a človeka PaedDr. Melinda Nagy, PhD.
KEGA 3/7027/09 Vyučovanie matematiky a prírodovedy na 1. st. ZŠ pomocou interaktívnej tabuľe doc. RNDr. Edita Partová, CSc.
KEGA 3/7519/09 Terminologická kultúra v oblasti elektronického vzdelávania prof. Ing. Ján Stoffa, DrSc.
Maďarská akademia vied - Ústav národnostných menšin 210C00215CS Porovnácí výskum a prognóza počtu maďarských obyvateľov Karpatskej kotliny do roku 2011 - "A Kárpát-medencei magyar népesség összehasonlító vizsgálata és előreszámítása 2011-ig" Ladislav Ďurdík, PhD.

Výskumné projekty 2010

Stredoeurópska nadácia 46/2010/1 Tvorba nových študijných programov na Univerzite J. Selyeho doc. RNDr. János Tóth, PhD.
Európska komisia 141796-LLP-1
2008-1DE-COMENIUS-CMP
Naturbild - Natur und Technik in frühen Bildungprozessen PaedDr. Edita Szabóová
Kancelária fondu "Szülőföld Alap" - MR SK006561-011 Tvorba učebných textov UJS Doc. RNDr. János Tóth, PhD.
Kancelária fondu "Szülőföld Alap" - MR SK006561-019 Tvorba učebných textov UJS Doc. RNDr. János Tóth, PhD.
Maďarská akademia vied - Ústav národnostných menšin 2009C00107CS Kultúrne dedičstvo maďarov žijúcich na Slovensku - Balady nitrianskeho kraja Doc. PhDr. József Liszka, PhD.
Maďarská akademia vied - Ústav národnostných menšin 210C00215CS Porovnácí výskum a prognóza počtu maďarských obyvateľov Karpatskej kotliny do roku 2011 - "A Kárpát-medencei magyar népesség összehasonlító vizsgálata és előreszámítása 2011-ig" Ladislav Ďurdík, PhD.
NK - Erasmus 9201-0577/KOMARNO01 Erasmus program - Mobilita študentov, učiteľov a pracovníkov vysokej školy Veronika Stoffová, Prof., Ing. CSc. - Erasmus koordinator UJS
NK - Ceepus CII-HU-0019-03-0708 - CIII-HU-0019-07-1112 Ceepus Network Veronika Stoffová, Prof., Ing. CSc. 
VEGA 1/0753/10 Rozdelenie postupností a zovšeobecnené hustoty množín prirodzených čísel doc. RNDr. János Tóth, PhD.
VEGA 2/0117/09 Československá republika a maďarská menšina na Slovensku (1918-1929) doc. Attila Simon, PhD.
KEGA 242-019PU-4/2010 Biometria živočíchov a človeka PaedDr. Melinda Nagy, PhD.
KEGA 3/7519/09 Terminologická kultúra v oblasti elektronického vzdelávania prof. Ing. Ján Stoffa, DrSc.
KEGA 406-006UJS-4/2010 Teória a metodika školskej telesnej výchovy Doc. Alexander Melicher, PhD., PaedDr. Štefán István
KEGA 3/6365/08 Elektronikcá podpora vyučovania programovania Prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc.

Výskumné projekty 2009

Maďarská akademia vied - Ústav politických vied UV-1226/2009 Sociologický prieskum ekonomickej a kultúrnej elity maďarskej národnosti žijúcej na Slovensku Ladislav Ďurdík, PhD.
Kancelária fondu "Szülőföld Alap" - MR 1767/2/2009 Dotácia na podporu tvorbu a vydania knižných publikácií UJS doc. RNDr. János Tóth, PhD.
Európska komisia 141796-LLP-1
2008-1DE-COMENIUS-CMP
Naturbild - Natur und Technik in frühen Bildungprozessen PaedDr. Edita Szabóová
NK - Erasmus 9201-0577/KOMARNO01 Erasmus program - Mobilita študentov, učiteľov a pracovníkov vysokej školy Veronika Stoffová, Prof., Ing. CSc. - Erasmus koordinator UJS
APVV   APVV- 2009-2010 doc. RNDr. János Tóth, PhD.
VEGA 2/0117/09 Československá republika a maďarská menšina na Slovensku (1918-1929) doc. Attila Simon, PhD.
VEGA 1/4536/07 Identita a verejné postoje maďarskej menšiny na Slovensku v rokoch 1918-1938 doc. Attila Simon, PhD.
VEGA 1/4726/07 Hodnoty dramatickej tvorby v regionálnom a európskom kontexte doc. PhDr. Margit Erdélyi, CSc.
VEGA 1/4006/07 Vážené hustoty množín prirodzených čísel a rozdelenie blokových postupností doc. RNDr. János Tóth, PhD.
KEGA 3/7519/09 Terminologická kultúra v oblasti elektronického vzdelávania prof. Ing. Ján Stoffa, DrSc.
KEGA 3/6365/08 Elektronikcá podpora vyučovania programovania Prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc.
KEGA 3/5277/07 Tvorba interaktívnych učebných materiálov pre stredné školy s využitím matematických softvérov s dôkazom na modelovanie RNDr. József Bukor, PhD.
 
 

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.

  
spam vedelem