SJE főmenü
Mgr. Gábor Lőrincz, PhD.
Név: Mgr. Gábor Lőrincz, PhD.
Kar: Tanárképző Kar
Tanszék: Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék
Beosztás: Adjunktus
Iroda: T211
E-mail:
Telefon: +421 35 32 60 ***

Egyetemi tanulmányok
Selye János Egyetem, Tanárképző Kar, Komóarom
magyar nyelv és irodalom - kateketika
2004 - 2009
Doktori képzés (PhD.)
Selye János Egyetem, Tanárképző Kar, Komárom
nem szláv nyelvek és irodalmak (nyelvészet)
2011 - 2014

Munkaviszonyok
Corvin Mátyás Alapiskola, Alistál
tanár
2010 - 2015
Eszterházy Károly Egyetem, Eger
adjunktus
2014 - 2017
Selye János Egyetem
adjunktus
2017 -


Kutatási terület szlovákiai magyar nyelvváltozatok, nyelvi variativitás, tankönyvkutatás

Kutatási projektek
EFOP-3.4.3-16-2016-00023

-A1 kategória - Tudományos monográfiaszerű könyv jellegű publikációk (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD)
Bejegyzések száma: 1
AAA Külföldi kiadóknál megjelent tudományos monográfiák (1)

A2 kategória - Egyéb könyv jellegű publikációk (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI)
Bejegyzések száma: 3
BAA Külföldi kiadóknál megjelent könyvjellegű szakmai publikációk (1)
FAI Könyv jellegű szerkesztői munkák (2)

B kategória - Nemzetközi adatbázisban jegyzett folyóiratok, szerzői bozonylatok, szabadalmak és felfedezések (ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD, CDC, CDD, AGJ)
Bejegyzések száma: 0

C kategória - Egyéb recenzált publikációk (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BGH, CDE, CDF)
Bejegyzések száma: 23
ADE Külföldi nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (4)
ADF Hazai nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (2)
AEC Külföldi recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (4)
AED Hazai recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (3)
AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek (2)
AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek (7)
AFG Külföldi tudományos konferenciacikkek absztraktjai (1)

N kategória - Egyéb nem recenzált publikációk (ADM, ADN, AEM, AEN, BDM, BDN, CBA, CBB)
Bejegyzések száma: 0

D kategória - Egyéb - a SZKOM által meghatározott kategóriákon kívüli publikációk
Bejegyzések száma: 4
BEE Külföldi tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia) (1)
BEF Hazai tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia) (1)
EDI Folyóiratokban és tanulmánykötetekben megjelent recenziók (2)

Bejegyzések száma összesen: 31

Hivatkozások:

[3] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, külföldi publikációkban megjelent hivatkozások (8)
[4] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, belföldi publikációkban megjelent hivatkozások (6)
[5] Külföldi publikációkban megjelent bírálatok (4)
[6] Belföldi publikációkban megjelent bírálatok (3)
Összesen 21

Publikációk listája

AAA Külföldi kiadóknál megjelent tudományos monográfiák
Bejegyzések száma: 1


AAA 001 LŐRINCZ, Gábor. A nyelvi variativitás a szlovákiai magyar anyanyelvtankönyvekben. 1. vyd. Eger: Líceum Kiadó, 2014. 101 s. ISBN 978-615-5250-50-7.

Hivatkozások:
2018  [3] LŐRINCZ, J. A nyelvi variativitás kérdései az anyanyelvtankönyvekben. In Nyelv - Nyelvközösség - Közösségi perspektíva. Nagyvárad : Partium Kiadó, 2018. ISBN 978-606-8156-85-9, p. 129, 138.

2016  [3] NÉMETHY, A. Petőfi Sándor költészete a magyar tankönyvekben. In Acta Academiae Agriensis. ISSN 1785-6906, 2016, tom. XLIII, p. 207-225.

2014  [6] GAZDAG, V. Lőrincz Gábor: A nyelvi variativitás a szlovákiai magyar anyanyelvtankönyvekben. In Fórum Társadalomtudományi Szemle. ISSN 1335-4361, vol. 2014, no.2, p.159-162.

2014  [5] ILLÉS, A. Lőrincz Gábor: A nyelvi variativitás a szlovákiai magyar anyanyelvtankönyvekben. In ACTA ACADEMIAE AGRIENSIS : SECTIO LINGUISTICA HUNGARICA. ISSN 1789-8064, tom. XLI, p. 189-191.

2014  [4] SZABÓ, T. Doktori védések a Selye János Egyetem Tanárképző Kara Magyar Nyelv és Irodalom Doktori Iskolájában. In Eruditio- Educatio. ISSN 1336-8893, 2014, vol. 9, no. 1, s. 139.
ADE Külföldi nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 4


ADE 001 LŐRINCZ, Gábor. Szemantikai különbségek az e-féle fonémaváltozatokat tartalmazó szóalakokban. Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények. roč. VI. (2011), s. 13-20. ISSN 1788-9979.

ADE 002 LŐRINCZ, Gábor. A szlovákiai magyar nyelv lexikai variánsainak szerepe a kommunikációban. Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények. Évf. 8, sz. 1 (2013), p. 87-101. ISSN 1788-9979.

Hivatkozások:
2014  [6] SZABÓ, T. Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények 2013/1. In Eruditio - Educatio. ISSN 1336-8893, 2014, vol. 9, no. 1, 125-128.ADE 003 LŐRINCZ, Gábor. Fonetikai/fonológiai alapú szóasszociáció és lexikai variativitás A magyar nyelv szótárában. Alkalmazott Nyelvtudomány. Évf. 17, sz. 2 (2017), p. 1-9. ISSN 1587-1061.

ADE 004 LŐRINCZ, Gábor. A szlovákiai magyar tankönyvkutatás legújabb eredményeiről a Selye János Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke mellett működő Variológiai Kutatócsoport munkásságának a tükrében. Magyar nyelvőr : a magyar Tudományos Akadémia Magyar Nyelvi Bizottságának folyóirata. Évf. 142, sz. 2 (2018), p. 254-255. ISSN 0025-0236.


ADF Hazai nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 2


ADF 001 LŐRINCZ, Gábor a Kinga VAS. A színek és évek című regény képi szintjének vizsgálata. Eruditio - Educatio. (2012), s. 18-27. ISSN 1336-8893.

ADF 002 LŐRINCZ, Gábor. Szövegköziség - intermedialitás - heavy metal. Opus : szlovákiai magyar írók folyóirata. Roč. 10, č. 4 (2018), s. 85-89. ISSN 1338-0265.


AEC Külföldi recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 4


AEC 001 LŐRINCZ, Gábor. A kisebbségi nyelvhasználat jellegzetességeinek megjelenése a szlovákiai magyar anyanyelvoktatásban. In: A tudománytól a művészetekig: Az Eszterházy Károly Főiskola Bölcsészettudományi Karának válogatott tanulmányai a Magyar Tudomány Ünnepe 2014-es előadásaiból. Eger: Líceum Kiadó, 2015, P. 63-71. ISBN 978-615-5509-25-4.

Hivatkozások:
2018  [3] LŐRINCZ, J. A nyelvi variativitás kérdései az anyanyelvtankönyvekben. In Nyelv - Nyelvközösség - Közösségi perspektíva. Nagyvárad : Partium Kiadó, 2018. ISBN 978-606-8156-85-9, p. 129, 138.

2017  [4] SIMON, SZ. A szlovákiai magyar oktatáspolitikai helyzet és a hazai tankönyv- és tantervkutatás újabb eredményeihez. In A tankönyvkutatás szakmai, módszertani kérdései. Komárom : Selye János Egyetem, 2017. ISBN 978-80-8122-230-6, p. 9-31.

2017  [5] ZIMÁNYI, Á. A tudományoktól a művészetekig. In Anyanyelv pedagógia. ISSN 2060-0623, 2017, vol. X, no. 1, p. 69-73.AEC 002 LŐRINCZ, Gábor. Az elmúlt évek szlovákiai magyar nyelvészeti kutatásairól. In: Jelentés a magyar nyelvről 2010-2015. Budapest: Inter Kultúra-, Nyelv- és Médiakutató Központ Nonprofit Kft., 2016, P. 155-161. ISBN 978-615-5556-03-6.

AEC 003 SZERDIOVÁ, Ilona. Megfontolások az interaktív tábla felhasználásának lehetőségeiről a középiskolai anyanyelvoktatásban. In: Acta Academiae Agriensis: Sectio Linguistica Hungarica. Eger: Líceum, 2016, Nova Series Tom. 43 (2016), p. 167-181.

Hivatkozások:
2017  [4] MISAD, K. A helyesírás-tanítás tartalma és szempontjai szlovákiai magyar középiskolai anyanyelvtankönyvekben. In A tankönyvkutatás szakmai, módszertani kérdései. Komárom : Selye János Egyetem, 2017. ISBN 978-80-8122-230-6, p. 78-90.AEC 004 NÉMETYOVÁ, Alexandra. Petőfi Sándor költészete a szlovákiai magyar tankönyvekben. In: Acta Academiae Agriensis. Eger: EKE Líceum Kiadó, 2016, Nova Series Tom. 43, p. 207-225.


AED Hazai recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 3


AED 001 LŐRINCZ, Gábor. A jelentéstan helyzete a szlovákiai magyar alapiskolákban. "A tudomány és az oktatás a tudásközpontú társadalom szolgálatában". (2011), s. 118-132.

Hivatkozások:
2017  [3] SZERDI, I. A lexikális jelentésviszonyok élményközpontú tanítása multimédiás szövegekkel. In Jelentés és Nyelvhasználat. ISSN 2064-9940, 2017, vol. 4, p. 101-118.AED 002 LŐRINCZ, Gábor. A nyelvi variativitástól a szóhasadásig: Nyelvjárási és sztenderd alakváltozatok vizsgálata. A tudomány vonzásában. (2012), s. 163-173.

AED 003 LŐRINCZ, Gábor. A Magyar értelmező kéziszótár szlovákiai magyar vonatkozású szócikkeinek jelentéstani szempontú felhasználhatósága a tanári gyakorlatban. In: Tér, idő, közösség: A felföldi magyarság a társadalomtudományok tükrében. Tornalja: Kulturális Antropológiai Műhely, 2013, S. 59-69. ISBN 978-80-968888-2-5.

Hivatkozások:
2013  [3] KONTRA, M. Magyar kétnyelvűség - áldás vagy átok?. In Hungarológiai Közlemények. ISSN 0350 2430, 2013, vol. XIV., no. 3, p.1-12.
AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 2


AFC 001 LŐRINCZ, Gábor. A Magyar helyesírási szótár néhány főnévi szóalakvariánsának jelentéstani szempontú vizsgálata szlovákiai magyar adatközlők körében. In: XI. Grastyán konferencia országos interdiszciplináris konferencia előadása. = 5th International and 11th National Interdisciplinary Grastyán Conference Pécs: PTE Grastyán Endre Szakkolégium, S. 230-237.

AFC 002 LŐRINCZ, Gábor. Az Új Magyar Etimológiai szótár néhány vitatott eredetű lexémájáról A magyar nyelv szótára alakváltozatainak tükrében. In: Egy- és többértelműség a nyelvben. Gecső Tamás, Szabó Mihály. Székesfehérvár: Kodolányi János Főiskola, 2018, P. 152-158. ISBN 978-963-409-174-5.


AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 7


AFD 001 LŐRINCZ, Gábor. A nyelvi variativitás és a nyelvtanítás összefüggései a hatodik és hetedik osztályos szlovákiai magyar nyelvtankönyvek tükrében. In: Zborník Medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho -2012: "Vzdelávanie - identita - zdravie", Komárno, 13.-14. september 2012. Komárno: Univerzita J. Selyeho, (2012), s. 394-403. ISBN 978-80-8122-044-9.

AFD 002 LŐRINCZ, Gábor. Néhány főnévi szóalakvariáns-pár jelentéstani szempontú vizsgálata. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie UJS - 2013: "Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní" Sekcie pedagogických a humanitných vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013, S. 349-363. ISBN 978-80-8122-073-9.

AFD 003 SIMON, Szabolcs. Nyelvi változók a szlovákiai magyar írott nyelvváltozatokban nem értelmiségi adatközlők adatai alapján. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2016: "Súčasné aspekty vedy a vzdelávania" - Sekcie teologických a humanitných vied. = A Selye János Egyetem 2016-os "Korszerű szemlélet a tudományban és az oktatásban" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - Teológiai és Humántudományi szekciók Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016, CD-ROM, s. 104-116. ISBN 978-80-8122-188-0.

AFD 004 LŐRINCZ, Gábor. A Czuczor-Fogarasi-szótár csallóközi tájszavainak felhasználhatósága a szlovákiai magyar anyanyelvoktatásban. In: A tankönyvkutatás szakmai, módszertani kérdései: A Variológiai kutatócsoport 7. nemzetközi tankönyvkutató szimpóziumának tanulmányai. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, P. 111-123. ISBN 978-80-8122-230-6.

Hivatkozások:
2017  [3] NÉMETHY, A. Beszámoló a révkomáromi Selye János Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén szervezett VII. nemzetközi tankönyvkutató szimpóziumról. In Alkalmazott nyelvtudomány. ISSN 1587-1061, 2017, vol. XVII, no. 2, p. 3.

2017  [5] KINCER, SZ. - SIMON, SZ. A komáromi Selye János Egyetem Tanárképző Kara Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéken működő variológiai kutatócsoport VII. tankönyvkutató szimpóziuma. In Anyanyelv-pedagógia. ISSN 2060-0623, 2017, vol. X., no. 2, p. 74-78.AFD 005 LŐRINCZ, Gábor. A mentális lexikon fonetikai/fonológiai és szemantikai hálózatának összefüggései a magyar nyelv szótára variánspárjainak tükrében. In: Zborník 10. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 = A Selye János Egyetem 2018-as 10. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete: Humántudományi szekciók : Sekcie humanitných vied: Sekcie humanitných vied. Bukor József, Simon Szabolcs, Vajda Károly. = A Selye János Egyetem 2018-as 10. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete: Humántudományi szekciók Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018, S. 95-115 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-255-9.

AFD 006 LŐRINCZ, Gábor. Az írói szótárak hasznáról és alkalmazhatóságáról az anyanyelvoktatásban, különös tekintettel az Arany-szótárra. In: Aranyul - magyarul : A Variológiai Kutatócsoport Arany János-szimpóziumának tanulmányai: A Variológiai Kutatócsoport Arany János-szimpóziumának tanulmányai. Lőrincz Julianna, Lőrincz Gábor, Simon Szabolcs. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018, S. 71-94. ISBN 978-80-8122-240-5.

Hivatkozások:
2018  [4] LŐRINCZ, J. Arany János archaikus és népies kifejezéseinek fordítási kérdései. In Aranyul - magyarul. Komárom : Selye János Egyetem, 2018. ISBN 978-80-8122-240-5, p. 39-70.AFD 007 LŐRINCZ, Gábor. Szemantikaoktatás a mentális lexikon működésének tükrében. In: A magyar mint anyanyelv, kisebbségi és idegen nyelv oktatási kérdései és oktatási segédletei : A Variológiai Kutatócsoport 8. nemzetközi tankönyvkutató szimpóziumának tanulmányai: A Variológiai Kutatócsoport 8. nemzetközi tankönyvkutató szimpóziumának tanulmányai. Lőrincz Gábor, Lőrincz Julianna, Simon Szabolcs. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018, P. 199-220. ISBN 978-80-8122-278-8.


AFG Külföldi tudományos konferenciacikkek absztraktjai
Bejegyzések száma: 1


AFG 001 LŐRINCZ, Gábor. Alsó-Ipoly mente helyeneveinek alakváltozatairól, különös tekintettel a vízzel kapcsolatos megnevezésekre. In: 26. Egyetemi nyelvészeti napok. Nyelvek mezsgyéjén - A két- és többnyelvűség interdiszciplináris megközelítése : nemzetközi tudományos konferencia, Újvidék, 6.11.2018: nemzetközi tudományos konferencia, Újvidék, 6.11.2018. Pásztor-Kicsi Mária. Nový Sad: Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, 2018, P. [30]. ISBN 978-86-6065-482-5.


BAA Külföldi kiadóknál megjelent könyvjellegű szakmai publikációk
Bejegyzések száma: 1


BAA 001 LŐRINCZ, Gábor. Nyelvi variativitás a szlovákiai magyar nyelvváltozatokban. 1. vyd. Eger: Líceum, 2016. 246 s. ISBN 978-615-5621-27-7. ISSN 1787-9671.

Hivatkozások:
2018  [3] LŐRINCZ, J. A nyelvi variativitás kérdései az anyanyelvtankönyvekben. In Nyelv - Nyelvközösség - Közösségi perspektíva. Nagyvárad : Partium Kiadó, 2018. ISBN 978-606-8156-85-9, p. 129, 139.

2017  [4] MISAD, K. A helyesírás-tanítás tartalma és szempontjai szlovákiai magyar középiskolai anyanyelvtankönyvekben. In A tankönyvkutatás szakmai, módszertani kérdései. Komárom : Selye János Egyetem, 2017. ISBN 978-80-8122-230-6, p.78-90.

2017  [4] LŐRINCZ, J. A tankönyvi feladatok instrukcióinak szerepe a beszédkészség-fejlesztésben. In A tankönyvkutatás szakmai, módszertani kérdései. Komárom : Selye János Egyetem, 2017. ISBN 978-80-8122-230-6, p.91-110.

2017  [6] TAKÁCS, H. Lőrincz Gábor: Nyelvi variativitás a szlovákiai magyar nyelvváltozatokban. In Nova posoniensia VII. ISSN 978 80 971983 4 3, 2017, vol. 7, p. 240-243.
BEE Külföldi tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia)
Bejegyzések száma: 1


BEE 001 LŐRINCZ, Gábor. A nyelvi variativitás és a Magyar értelmező kéziszótár néhány szlovákiai magyar vonatkozású szócikke. In: Félúton 8.: Az ELTE Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Doktori Iskola konferenciája. Budapest: ELTE BTK, 2013, S. 85-102.


BEF Hazai tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia)
Bejegyzések száma: 1


BEF 001 LŐRINCZ, Gábor. A 9. osztályos kísérleti Magyar nyelv és kommunikáció tankönyv előnyeiről és hátrányairól. In: Acta Academiae Agriensis, nova series tom. 43: sectio linguistica Hungarica. Eger: Eszterházy Károly university, 2016, P. 122-137.

Hivatkozások:
2018  [3] LŐRINCZ, J. A nyelvi variativitás kérdései az anyanyelvtankönyvekben. In Nyelv - Nyelvközösség - Közösségi perspektíva. Nagyvárad : Partium Kiadó, 2018. ISBN 978-606-8156-85-9, p. 129, 138.
EDI Folyóiratokban és tanulmánykötetekben megjelent recenziók
Bejegyzések száma: 2


EDI 001 LŐRINCZ, Gábor. Egy tankönyvkutatási konferenciáról. Magyartanítás. roč. LIII., č. 3 (2012), s. 31-32. ISSN 0464-4999.

EDI 002 LŐRINCZ, Gábor. Van egy perced?. OPUS. roč. 4., č. 2 (2012), s. 79-82. ISSN 1338-0265.


FAI Könyv jellegű szerkesztői munkák
Bejegyzések száma: 2


FAI 001 A magyar mint anyanyelv, kisebbségi és idegen nyelv oktatási kérdései és oktatási segédletei: A Variológiai Kutatócsoport 8. nemzetközi tankönyvkutató szimpóziumának tanulmányai. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018. 334 s. [print]. ISBN 978-80-8122-278-8.

Hivatkozások:
2019  [5] LUDÁNYI, ZS. Lőrincz Gábor - Lőrincz Julianna - Simon Szabolcs (szerk.): A magyar mint anyanyelv, kisebbségi és idegen nyelv oktatási kérdései és oktatási segédletei. A Variológiai Kutatócsoport 8. nemzetközi tankönyvkutató szimpóziumának tanulmányai. In Alkalmazott Nyelvtudomány. ISSN 2498-4442, 2019, vol. XIX, no. 1, p. 1-4.FAI 002 Aranyul - magyarul: A Variológiai Kutatócsoport Arany János-szimpóziumának tanulmányai. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018. 100 s. ISBN 978-80-8122-240-5.
 

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.