Hlavné menu UJS

Mgr. Gábor Lőrincz, PhD.

Mgr. Gábor Lőrincz, PhD.
Meno: Mgr. Gábor Lőrincz, PhD.
Vedúci katedry
Fakulta: Pedagogická fakulta
Katedra: Katedra maďarského jazyka a literatúry
Pracovné zaradenie: Odborný asistent
Kancelária: T114
E-mail:
Telefón: +421 35 32 60 722

Vysokoškolské vzdelanie
Univerzita J. Selyeho, Pedagogická fakulta, Komárno
maďarský jazyk a literatúra - katechetika
2004 - 2009
Doktorandské štúdium
Univerzita J. Selyeho, Pedagogická fakulta, Komárno
neslovanské jazyky a literatúry (jazykoveda)
2011 - 2014

Pracovné pozície
ZŠ Mateja Korvína, Dolný Štál
učiteľ
2010 - 2015
Eszterházy Károly Egyetem, Eger
odborný asistent
2014 - 2017
Univerzita J. Selyeho
odborný asistent
2017 -


Oblasť výskumu variety maďarského jazyka používaného na Slovensku, jazyková variativita, výskum učebníc, jazyková krajina

Výskumné projekty Jazyk v meste – dokumentovanie multimodálnej semiosféry jazykovej krajiny na Slovensku z komparatívnej perspektívy
APVV-18-0115

2019 - 2023

Romani Digitális Tudástér: Innovatív romani–magyar digitális oktatási-kulturális kompetenciafejlesztés és segédanyag-csomag létrehozása regionális modellek alkalmazásával
Erasmus+ 2020-1-HU01-KA226-SCH-094146)

2021 - 2023

Elmélethálózatok a humán tudományokbanTeoretické siete v humanitných vedách
VEGA 1/0208/22

2022 - 2023Publikačná činnosť evidovaná v knižničnom katalógu KIS DaWinci - kis.ujs.sk

Skupina A1 - Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD)
Počet záznamov: 1
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách (1)

Skupina A2 - Ostatné knižné publikácie (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI)
Počet záznamov: 6
BAA Odborné knižné publikácie vydané v zahraničných vydavateľstvách (1)
FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy...) (5)

Skupina B - Publikácie v karentovaných vedeckých časopisoch a autorské osvedčenia, patenty a objavy (ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD, CDC, CDD, AGJ)
Počet záznamov: 0

Skupina C - Ostatné recenzované publikácie (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BGH, CDE, CDF)
Počet záznamov: 45
ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch (11)
ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch (3)
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (7)
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (7)
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (4)
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (9)
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií (3)
BDE Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch (1)

Skupina N - Ostatné recenzované publikácie (ADM, ADN, AEM, AEN, BDM, BDN, CBA, CBB)
Počet záznamov: 4
ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS (4)

Skupina D - Ostatné - mimo kategórií MŠSR
Počet záznamov: 5
BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (1)
BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (1)
EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch (3)

Počet záznamov spolu: 61

Štatistika ohlasov:

[1] Citácie, resp. recenzie v zahr. publ. registrované v cit. indexoch (WoS, Scopus) (2)
[3] Citácie v zahr. publikáciách, neregistrované v cit. indexoch (19)
[4] Citácie v domácich publ., neregistrované v cit. indexoch (17)
[5] Recenzie v zahraničných publikáciách (6)
[6] Recenzie v domácich publikáciách (3)
Spolu: 47

Menný zoznam publikácií:

AAA  Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
Počet záznamov: 1


AAA 001 LŐRINCZ, Gábor. A nyelvi variativitás a szlovákiai magyar anyanyelvtankönyvekben. 1. vyd. Eger: Líceum Kiadó, 2014. 101 s. ISBN 978-615-5250-50-7.

Ohlasy:
2020  [4] LUDÁNYI, ZS. A nyelvi variativitás vizsgálata pedagógusjelölt hallgatók nyelvi naplóiban. In Stílus - variativitás - műfordítás. Komárom : Selye János Egyetem, 2020. ISBN 978-80-8122-350-1, p. 195-204.

2019  [4] LŐRINCZ, J. Az anyanyelvi kommunikatív kompetencia fejlesztésének lehetőségei a tankönyvek segítségével. Komárno : Selye János Egyetem, 2019. ISBN 978-80-8122-301-3, p. 65.

2018  [3] LŐRINCZ, J. A nyelvi variativitás kérdései az anyanyelvtankönyvekben. In Nyelv - Nyelvközösség - Közösségi perspektíva. Nagyvárad : Partium Kiadó, 2018. ISBN 978-606-8156-85-9, p. 129, 138.

2016  [3] NÉMETHY, A. Petőfi Sándor költészete a magyar tankönyvekben. In Acta Academiae Agriensis. ISSN 1785-6906, 2016, tom. XLIII, p. 207-225.

2014  [6] GAZDAG, V. Lőrincz Gábor: A nyelvi variativitás a szlovákiai magyar anyanyelvtankönyvekben. In Fórum Társadalomtudományi Szemle. ISSN 1335-4361, vol. 2014, no.2, p.159-162.

2014  [5] ILLÉS, A. Lőrincz Gábor: A nyelvi variativitás a szlovákiai magyar anyanyelvtankönyvekben. In ACTA ACADEMIAE AGRIENSIS : SECTIO LINGUISTICA HUNGARICA. ISSN 1789-8064, tom. XLI, p. 189-191.

2014  [4] SZABÓ, T. Doktori védések a Selye János Egyetem Tanárképző Kara Magyar Nyelv és Irodalom Doktori Iskolájában. In Eruditio- Educatio. ISSN 1336-8893, 2014, vol. 9, no. 1, s. 139.
ADE  Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
Počet záznamov: 11


ADE 001 LŐRINCZ, Gábor. Szemantikai különbségek az e-féle fonémaváltozatokat tartalmazó szóalakokban. Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények. roč. VI. (2011), s. 13-20. ISSN 1788-9979.

ADE 002 LŐRINCZ, Gábor. A szlovákiai magyar nyelv lexikai variánsainak szerepe a kommunikációban. Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények. Évf. 8, sz. 1 (2013), p. 87-101. ISSN 1788-9979.

Ohlasy:
2014  [6] SZABÓ, T. Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények 2013/1. In Eruditio - Educatio. ISSN 1336-8893, 2014, vol. 9, no. 1, 125-128.ADE 003 LŐRINCZ, Gábor. Fonetikai/fonológiai alapú szóasszociáció és lexikai variativitás A magyar nyelv szótárában. Alkalmazott Nyelvtudomány. Évf. 17, sz. 2 (2017), p. 1-9. ISSN 1587-1061.

Ohlasy:
2020  [4] LUDÁNYI, ZS. A nyelvi variativitás vizsgálata pedagógusjelölt hallgatók nyelvi naplóiban. In Stílus - variativitás - műfordítás. Komárom : Selye János Egyetem, 2020. ISBN 978-80-8122-350-1, p. 195-204.

2019  [3] KOVÁCS, L. Márkanevek és fonetikai hasonlóságon alapuló asszociációk szóasszociációs adatbázisokban. In Beszédkutatás. ISSN 1218-8727, 2019, vol. 27, no. 1, p. 344-360.ADE 004 LŐRINCZ, Gábor. A szlovákiai magyar tankönyvkutatás legújabb eredményeiről a Selye János Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke mellett működő Variológiai Kutatócsoport munkásságának a tükrében. Magyar nyelvőr : a magyar Tudományos Akadémia Magyar Nyelvi Bizottságának folyóirata. Évf. 142, sz. 2 (2018), p. 254-255. ISSN 0025-0236.

ADE 005 LŐRINCZ, Gábor. Alsó-Ipoly mente helyneveinek (alak)-változatairól, különös tekintettel a vízzel kapcsolatos megnevezésekre. Hungarológiai Közlemények = Hungarološka saopštenja = Papers of Hungarian Studies = Hungarologische Mitteilungen : az újvidéki Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének folyóirata. = Hungarološka saopštenja Roč. 20, č. 1 (2019), s. 86-101. ISSN 0350-2430.

ADE 006 ISTÓK, Vojtech a Gábor LŐRINCZ. A társadalmi változás nyelvi aspektusai. Magyar nyelv : közérdekű havi folyóirat a művelt közönség számára. Évf. 117, sz. 1 (2021), p. 101-104. ISSN 0025-0228.

ADE 007 LŐRINCZ, Gábor, Vojtech ISTÓK a Szilvia NÉVERI VARAGYA. A weboldalak szerepe a virtuális iskolai nyelvi tájképben. Hungarológiai közlemények = Hungarološka saopštenja = Papers of Hungarian Studies = Hungarologische Mitteilungen : az újvidéki Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének folyóirata. = Hungarološka saopštenja Évf. 22, sz. 1 (2021), p. 84-95. ISSN 0350-2430.

ADE 008 LŐRINCZ, Gábor a Julianna LŐRINCZ. Jókai Mór szókincséről és szóalkotási módjairól az írói szótárak tükrében. DOI 10.19090/hk.2021.2.41-55 Hungarológiai közlemények = Hungarološka saopštenja = Papers of Hungarian Studies = Hungarologische Mitteilungen : az újvidéki Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének folyóirata. = Hungarološka saopštenja Évf. 22, sz. 2 (2021), p. 41-55. ISSN 0350-2430.

ADE 009 LŐRINCZ, Gábor. Jazyková variativita vo varietách maďarského jazyka používaného na Slovensku. Eruditio - Educatio. Évf. 11, sz. 2 (2016), p. 61-78. ISSN 1336-8893.

Ohlasy:
2020  [1] TÓTH, S. J. The impact of hungarian on slovak language use in bilingual milieu. In Ezhegodnik finno-ugorskikh issledovanii-yearbook of finno-ugric studies. ISSN 2224-9443, 2020, vol. 14, no. 2, p. 227-235. WoS

2019  [4] TÓTH, S. J. Sociolingvistika v slovensko-maďarskom kontexte. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2019. ISBN 978-80-8122-307-5, p. 58.ADE 010 LŐRINCZ, Gábor. Néhány gondolat a kisebbségi magyar nyelvváltozatok "stílusának" oktatásáról. DOI 10.19090/hk.2018.2.99-111 Hungarológiai Közlemények. Sz. 2 (2018), p. 99-111. ISSN 0350-2430.

ADE 011 LŐRINCZ, Gábor. Weöres Sándor Tao Te King-fordításának hagyománytörténeti és retorikai kérdéseiről. Irodalomismeret. Sz. 3 (2013), p. 68-72. ISSN 0865-6886.


ADF  Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
Počet záznamov: 3


ADF 001 LŐRINCZ, Gábor a Kinga VAS. A színek és évek című regény képi szintjének vizsgálata. Eruditio - Educatio. (2012), s. 18-27. ISSN 1336-8893.

ADF 002 LŐRINCZ, Gábor. Szövegköziség - intermedialitás - heavy metal. Opus : szlovákiai magyar írók folyóirata. Roč. 10, č. 4 (2018), s. 85-89. ISSN 1338-0265.

ADF 003 LŐRINCZ, Gábor a Vojtech ISTÓK. Najnovšie didaktické materiály vo vyučovaní sociolingvistiky. DOI 10.36007/eruedu.2021.3.088-096 Eruditio - Educatio : vedecký časopis Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne : A Selye János Egyetem Tanárképző Kara tudományos folyóirata : Research Journal of the Faculty of education of J. Selye university. Évf. 16, sz. 3 (2021), p. 88-96. ISSN 1336-8893.


ADM  Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Počet záznamov: 4


ADM 001 LŐRINCZ, Gábor a Julianna LŐRINCZ. A nyelvi variativitás elméleti kérdései = Theoretical questions of language variativity. DOI 10.38143/Nyr.2020.2.229 Magyar nyelvőr : a magyar Tudományos Akadémia Magyar Nyelvi Bizottságának folyóirata. Évf. 144, sz. 2 (2020), p. 229-253. ISSN 0025-0236. SCOPUS.

Q Scopus=Q2

ADM 002 ISTÓK, Vojtech, Gábor LŐRINCZ, Julianna LŐRINCZ a Tamás TÖRÖK. A lexikai variánsok és az alakpárok kapcsolatrendszere = The system of relationships across lexical variants and pairs of word forms. DOI 10.38143/NYR.2021.3.330 Magyar nyelvőr : a magyar Tudományos Akadémia Magyar Nyelvi Bizottságának folyóirata. Vol. 145, no. 3 (2021), p. 330-356. ISSN 0025-0236. SCOPUS.

Q Scopus=Q2

ADM 003 LŐRINCZ, Gábor, Julianna LŐRINCZ a Szilárd Tibor TÓTH. Archaisms of Janos Arany, the Hungarian Poet, and their Teachability. DOI 10.35634/2224-9443-2021-15-3-414-423 Ezhegodnik Finno-Ugorskikh Issledovanii : Yearbook of Finno-Ugric Studies". Vol. 15, no. 3 (2021), p. 414-423. ISSN 2224-9443. WoS.

ADM 004 LŐRINCZ, Gábor, Julianna LŐRINCZ a Tamás TÖRÖK. Language variativity and contact variants in the Hungarian and international literature = Языковая вариативность и контактные варианты в венгерской и международной литературе. DOI 10.30624/2220-4156-2021-11-2-292-300 Vestnik Ugrovedenia = Bulletin of Ugric Studies. = Bulletin of Ugric Studies Vol. 11, no. 2 (2021), p. 292-300. ISSN 2220-4156. WoS, SCOPUS.

Q Scopus=Q2


AEC  Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Počet záznamov: 7


AEC 001 LŐRINCZ, Gábor. A kisebbségi nyelvhasználat jellegzetességeinek megjelenése a szlovákiai magyar anyanyelvoktatásban. In: A tudománytól a művészetekig: Az Eszterházy Károly Főiskola Bölcsészettudományi Karának válogatott tanulmányai a Magyar Tudomány Ünnepe 2014-es előadásaiból. Eger: Líceum Kiadó, 2015, P. 63-71. ISBN 978-615-5509-25-4.

Ohlasy:
2018  [3] LŐRINCZ, J. A nyelvi variativitás kérdései az anyanyelvtankönyvekben. In Nyelv - Nyelvközösség - Közösségi perspektíva. Nagyvárad : Partium Kiadó, 2018. ISBN 978-606-8156-85-9, p. 129, 138.

2017  [4] SIMON, SZ. A szlovákiai magyar oktatáspolitikai helyzet és a hazai tankönyv- és tantervkutatás újabb eredményeihez. In A tankönyvkutatás szakmai, módszertani kérdései. Komárom : Selye János Egyetem, 2017. ISBN 978-80-8122-230-6, p. 9-31.

2017  [5] ZIMÁNYI, Á. A tudományoktól a művészetekig. In Anyanyelv pedagógia. ISSN 2060-0623, 2017, vol. X, no. 1, p. 69-73.AEC 002 LŐRINCZ, Gábor. Az elmúlt évek szlovákiai magyar nyelvészeti kutatásairól. In: Jelentés a magyar nyelvről 2010-2015. Budapest: Inter Kultúra-, Nyelv- és Médiakutató Központ Nonprofit Kft., 2016, P. 155-161. ISBN 978-615-5556-03-6.

AEC 003 LŐRINCZ, Gábor. Identitásjelölő elemek egy délnyugat-szlovákiai kisváros nyelvi tájképében. In: Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae = Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány köréből : Sectio Linguistica Hungarica: Sectio Linguistica Hungarica. Domonkosi Ágnes. = Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány köréből Eger: Líceum Kiadó, 2019, P. 39-52.

Ohlasy:
2019  [4] TÓTH, S. J. Sociolingvistika v slovensko-maďarskom kontexte. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2019. ISBN 978-80-8122-307-5, p. 111.AEC 004 LŐRINCZ, Gábor. Identitásjelölő elemek egy délnyugat-szlovákiai kisváros oktatási intézményeinek nyelvi tájképében. In: Acta Universitatis de Carolo : Sectio Linguistica Hungarica: Sectio Linguistica Hungarica. Zsófia Ludányi. Eger: Líceum Kiadó, 2021, P. 61-71.

AEC 005 LŐRINCZ, Gábor. Komáromi nyelvi tájkép. In: Nyelvi közösségek - közösségi perspektívák. Magyari Sára, Bartha Krisztina, Bartha Krisztina. Nagyvárad: Partium, 2020, P. 61-72. ISBN 978-606-9673-07-2.

AEC 006 LŐRINCZ, Gábor. Kommunikációs tudatosság a nyelvi tájképben. In: Digitális kommunikáció és tudatosság. Balázs László. Budapest: Hungarovox, 2021, P. 144-155. ISBN 978-963-534-074-3.

Ohlasy:
2021  [3] MÁR, O. Nyelvi tájkép alakulása 2015-2020. közötti időszakban Székelyföldön. In e-nyelv.hu [online]. 2021, no. 1 [cit. 2021-05-05]. Dostupné na internete: . ISSN 2063-6113.AEC 007 ISTÓK, Vojtech, Gábor LŐRINCZ a Sándor János TÓTH. Porovnávací základ k jazykovej krajine Komárna: Maďarsko a diachrónia. In: Od textu k prekladu 15. 2. časť. Alena Ďuricová, Mária Vajičková, Marketa Štefková. Praha: Jednota tlumočníků a překladatelů, 2021, CD-ROM, s. 33-44. ISBN 978-80-7374-132-7.

Ohlasy:
2021  [5] VAJIČKOVÁ, M. Od textu k prekladu XV. Jazyková krajina. In Romanoslavica. ISSN 2537-4214, 2021, no. SI, p. 225-228.
AED  Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Počet záznamov: 7


AED 001 LŐRINCZ, Gábor. A jelentéstan helyzete a szlovákiai magyar alapiskolákban. "A tudomány és az oktatás a tudásközpontú társadalom szolgálatában". (2011), s. 118-132.

Ohlasy:
2017  [3] SZERDI, I. A lexikális jelentésviszonyok élményközpontú tanítása multimédiás szövegekkel. In Jelentés és Nyelvhasználat. ISSN 2064-9940, 2017, vol. 4, p. 101-118.AED 002 LŐRINCZ, Gábor. A nyelvi variativitástól a szóhasadásig: Nyelvjárási és sztenderd alakváltozatok vizsgálata. A tudomány vonzásában. (2012), s. 163-173.

AED 003 LŐRINCZ, Gábor. A Magyar értelmező kéziszótár szlovákiai magyar vonatkozású szócikkeinek jelentéstani szempontú felhasználhatósága a tanári gyakorlatban. In: Tér, idő, közösség: A felföldi magyarság a társadalomtudományok tükrében. Tornalja: Kulturális Antropológiai Műhely, 2013, S. 59-69. ISBN 978-80-968888-2-5.

Ohlasy:
2013  [3] KONTRA, M. Magyar kétnyelvűség - áldás vagy átok?. In Hungarológiai Közlemények. ISSN 0350 2430, 2013, vol. XIV., no. 3, p.1-12.AED 004 LŐRINCZ, Gábor. A jelentéstani tananyag felépítése 5. osztályos tankönyvvariánsokban. In: Az anyanyelvoktatás dokumentumainak szakmai, módszertani vizsgálata : Válogatás a Variológiai kutatócsoport külföldön és elektronikus adathordozón megjelent tanulmányaiból: Válogatás a Variológiai kutatócsoport külföldön és elektronikus adathordozón megjelent tanulmányaiból. Istók Vojtech, Lőrincz Gábor, Lőrincz Julianna, Simon Szabolcs, Török Tamás. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, P. 385-396. ISBN 978-80-8122-302-0.

AED 005 LŐRINCZ, Gábor. A 9. osztályos kísérleti Magyar nyelv és kommunikáció tankönyv előnyeiről és hátrányairól. In: Az anyanyelvoktatás dokumentumainak szakmai, módszertani vizsgálata : Válogatás a Variológiai kutatócsoport külföldön és elektronikus adathordozón megjelent tanulmányaiból: Válogatás a Variológiai kutatócsoport külföldön és elektronikus adathordozón megjelent tanulmányaiból. Istók Vojtech, Lőrincz Gábor, Lőrincz Julianna, Simon Szabolcs, Török Tamás. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, P. 351-367. ISBN 978-80-8122-302-0.

AED 006 LŐRINCZ, Gábor. A kisebbségi nyelvhasználat jellegzetességeinek megjelenése a szlovákiai magyar anyanyelvoktatásban. In: Az anyanyelvoktatás dokumentumainak szakmai, módszertani vizsgálata : Válogatás a Variológiai kutatócsoport külföldön és elektronikus adathordozón megjelent tanulmányaiból: Válogatás a Variológiai kutatócsoport külföldön és elektronikus adathordozón megjelent tanulmányaiból. Istók Vojtech, Lőrincz Gábor, Lőrincz Julianna, Simon Szabolcs, Török Tamás. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, P. 163-175. ISBN 978-80-8122-302-0.

AED 007 LŐRINCZ, Gábor. Nyelvi tájkép Egertől Komáromig. In: Stílus - variativitás - műfordítás : Köszöntő kötet Lőrincz Julianna 70. születésnapjára: Köszöntő kötet Lőrincz Julianna 70. születésnapjára. Lőrincz Gábor, Domonkosi Ágnes. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2020, P. 183-195. ISBN 978-80-8122-350-1.

Ohlasy:
2021  [3] TÓTH, S. J. Teoretické a metodologické východiská triedenia a spracovania jednotiek jazykovej krajiny. In Výskum Slovákov v Maďarsku v interdisciplinárnom kontexte. Na počesť Anny Divičanovej a k 30. výročiu VÚSM. Békešká Čaba : Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, 2021. ISBN 978-615-5330-25-4, p. 379.
AFC  Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 4


AFC 001 LŐRINCZ, Gábor. A Magyar helyesírási szótár néhány főnévi szóalakvariánsának jelentéstani szempontú vizsgálata szlovákiai magyar adatközlők körében. In: XI. Grastyán konferencia országos interdiszciplináris konferencia előadása. = 5th International and 11th National Interdisciplinary Grastyán Conference Pécs: PTE Grastyán Endre Szakkolégium, S. 230-237.

AFC 002 LŐRINCZ, Gábor. Az Új Magyar Etimológiai szótár néhány vitatott eredetű lexémájáról A magyar nyelv szótára alakváltozatainak tükrében. In: Egy- és többértelműség a nyelvben. Gecső Tamás, Szabó Mihály. Székesfehérvár: Kodolányi János Főiskola, 2018, P. 152-158. ISBN 978-963-409-174-5.

AFC 003 LŐRINCZ, Gábor. A magyar nyelv szótárának felhasználhatósága az újabb etimológiai kutatások eredményeinek tükrében. In: Czuczor-Fogarasi-tanácskozás A magyar nyelv szótára pótkötetének megjelenése alkalmából : Tanulmánykötet a Magyar Nyelvstratégiai Intézet által 2018. december 13-án rendezett tanácskozáson elhangzott előadásokból: Tanulmánykötet a Magyar Nyelvstratégiai Intézet által 2018. december 13-án rendezett tanácskozáson elhangzott előadásokból. Horváth Katalin, H. Tóth Tibor, Ferenczi Gábor. Budapest: Magyarságkutató Intézet, 2019, s. 217-243 [print]. ISBN 978-615-6117-05-2.

AFC 004 LŐRINCZ, Gábor. A nyelvi tévhitek megjelenése különböző tankönyvvariánsokban. In: A nyelv perspektívája az oktatásban : válogatás a PeLiKon2018 oktatásnyelvészeti konferencia előadásaiból: válogatás a PeLiKon2018 oktatásnyelvészeti konferencia előadásaiból. ed. Ludányi Zsófia, Jánk István, Domonkosi Ágnes. Eger: Líceum Kiadó, 2020, P. 225-242. ISBN 978-963-496-168-0.

Ohlasy:
2021  [3] LUDÁSNYI, Zs. - DOMONKOSI, Á. Nyelvi tudatosságot fejlesztő pályázat középiskolásoknak. In Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. ISSN 2631-0198, 2021, vol. 47, p. 87.

2021  [5] GAÁL, Zs. Ludányi Zsófia – Jánk István – Domonkosi Ágnes (szerk.): A nyelv perspektívája az oktatásban. Válogatás a Pelikon2018 oktatásnyelvészeti konferencia előadásaiból. In Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. ISSN 2631-0198, 2021, vol. 47, p. 177.

2021  [3] LUDÁNYI, Zs. - DOMONKOSI, Á. Die Rolle von Sprachtagebüchern im problembasierten Unterricht von Ungarisch als Muttersprache [The role of language diaries in problem-based teaching of Hungarian as L1]. In Journal of Applied Technical and Educational Sciences. ISSN 2560-5429, 2021, vol. 11, no. 1, p. 59.
AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 9


AFD 001 LŐRINCZ, Gábor. A nyelvi variativitás és a nyelvtanítás összefüggései a hatodik és hetedik osztályos szlovákiai magyar nyelvtankönyvek tükrében. In: Zborník Medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho -2012: "Vzdelávanie - identita - zdravie", Komárno, 13.-14. september 2012. Komárno: Univerzita J. Selyeho, (2012), s. 394-403. ISBN 978-80-8122-044-9.

AFD 002 LŐRINCZ, Gábor. Néhány főnévi szóalakvariáns-pár jelentéstani szempontú vizsgálata. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie UJS - 2013: "Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní" Sekcie pedagogických a humanitných vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013, S. 349-363. ISBN 978-80-8122-073-9.

AFD 003 LŐRINCZ, Gábor. A Czuczor-Fogarasi-szótár csallóközi tájszavainak felhasználhatósága a szlovákiai magyar anyanyelvoktatásban. In: A tankönyvkutatás szakmai, módszertani kérdései: A Variológiai kutatócsoport 7. nemzetközi tankönyvkutató szimpóziumának tanulmányai. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, P. 111-123. ISBN 978-80-8122-230-6.

Ohlasy:
2017  [3] NÉMETHY, A. Beszámoló a révkomáromi Selye János Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén szervezett VII. nemzetközi tankönyvkutató szimpóziumról. In Alkalmazott nyelvtudomány. ISSN 1587-1061, 2017, vol. XVII, no. 2, p. 3.

2017  [5] KINCER, SZ. - SIMON, SZ. A komáromi Selye János Egyetem Tanárképző Kara Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéken működő variológiai kutatócsoport VII. tankönyvkutató szimpóziuma. In Anyanyelv-pedagógia. ISSN 2060-0623, 2017, vol. X., no. 2, p. 74-78.AFD 004 LŐRINCZ, Gábor. A mentális lexikon fonetikai/fonológiai és szemantikai hálózatának összefüggései a magyar nyelv szótára variánspárjainak tükrében. In: Zborník 10. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 = A Selye János Egyetem 2018-as 10. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete: Humántudományi szekciók : Sekcie humanitných vied: Sekcie humanitných vied. Bukor József, Simon Szabolcs, Vajda Károly. = A Selye János Egyetem 2018-as 10. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete: Humántudományi szekciók Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018, S. 95-115 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-255-9.

AFD 005 LŐRINCZ, Gábor. Az írói szótárak hasznáról és alkalmazhatóságáról az anyanyelvoktatásban, különös tekintettel az Arany-szótárra. In: Aranyul - magyarul : A Variológiai Kutatócsoport Arany János-szimpóziumának tanulmányai: A Variológiai Kutatócsoport Arany János-szimpóziumának tanulmányai. Lőrincz Julianna, Lőrincz Gábor, Simon Szabolcs. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018, S. 71-94. ISBN 978-80-8122-240-5.

Ohlasy:
2018  [4] LŐRINCZ, J. Arany János archaikus és népies kifejezéseinek fordítási kérdései. In Aranyul - magyarul. Komárom : Selye János Egyetem, 2018. ISBN 978-80-8122-240-5, p. 39-70.AFD 006 LŐRINCZ, Gábor. Szemantikaoktatás a mentális lexikon működésének tükrében. In: A magyar mint anyanyelv, kisebbségi és idegen nyelv oktatási kérdései és oktatási segédletei : A Variológiai Kutatócsoport 8. nemzetközi tankönyvkutató szimpóziumának tanulmányai: A Variológiai Kutatócsoport 8. nemzetközi tankönyvkutató szimpóziumának tanulmányai. Lőrincz Gábor, Lőrincz Julianna, Simon Szabolcs. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018, P. 199-220. ISBN 978-80-8122-278-8.

AFD 007 ISTÓK, Vojtech a Gábor LŐRINCZ. A virolingvisztika részterületei. DOI 10.36007/3761.2020.83 In: 12th International Conference of J. Selye University : Language and Literacy Section: Language and Literacy Section. Simon Szabolcs. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2020, online, s. 83-92. ISBN 978-80-8122-376-1.

Ohlasy:
2021  [3] LUDÁNYI, Zs. A delta-variánstól az alfa(-)hímig. In Amega. ISSN 1588-0087, 2021, vol. 28, no. 4, p. 38.

2021  [3] LUDÁNYI, Zs. „Meg lettek vakcinálva”. In Amega. ISSN 1588-0087, 2021, vol. 28, no. 3, p. 37.

2021  [3] LUDÁNYI, Zs. „Eloltották az oltóanyagot”. In Amega. ISSN 1588-0087, 2021, vol. 28, no. 2, p. 37.

2021  [3] LUDÁNYI, Zs. Oltakozás és pándémia – avagy a virolingvisztika legújabb kérdései. In Amega. ISSN 1588-0087, 2021, vol. 28, no. 1, p. 43.AFD 008 LŐRINCZ, Gábor. Egy délnyugat-szlovákiai kisváros kétnyelvű és multikulturális nyelvi tájképe a múltban és a jelenben. In: A nyelvföldrajztól a névföldrajzig : nevek a nyelvpolitikai küzdőtérben: nevek a nyelvpolitikai küzdőtérben. ed. Vörös Ferenc. Szombathely: Savaria University Press, 2019, P. 157-172. ISBN 978-615-5753-44-2.

Ohlasy:
2019  [4] TÓTH, S. J. Sociolingvistika v slovensko-maďarskom kontexte. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2019. ISBN 978-80-8122-307-5, p. 111.AFD 009 LŐRINCZ, Gábor. Fordított tankönyvek a kisebbségi iskolai nyelvi tájképben. In: Tankönyvkutatás – fordított tankönyvek – kétnyelvűség. Istók Béla, Lőrincz Gábor, Lőrincz Julianna, Simon Szabolcs. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2020, P. 75-99. ISBN 978-80-8122-361-7.


AFG  Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií
Počet záznamov: 3


AFG 001 LŐRINCZ, Gábor. Alsó-Ipoly mente helyeneveinek alakváltozatairól, különös tekintettel a vízzel kapcsolatos megnevezésekre. In: 26. Egyetemi nyelvészeti napok. Nyelvek mezsgyéjén - A két- és többnyelvűség interdiszciplináris megközelítése : nemzetközi tudományos konferencia, Újvidék, 6.11.2018: nemzetközi tudományos konferencia, Újvidék, 6.11.2018. Pásztor-Kicsi Mária. Nový Sad: Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, 2018, P. [30]. ISBN 978-86-6065-482-5.

AFG 002 ISTÓK, Vojtech a Gábor LŐRINCZ. A weboldalak és Facebook-felületek szerepe az oktatási intézmények virtuális nyelvi tájképében. In: 28. Egyetemi Nyelvészeti Napok = 28. University Linguistic Days - Conference in honour of professor Lajos Matijevics : Matijevics Lajos - emlékkonferencia: Matijevics Lajos - emlékkonferencia. Pásztor-Kicsi Mária. = 28. University Linguistic Days - Conference in honour of professor Lajos Matijevics Novi Sad: Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, 2020, P. [17]. ISBN 978-86-6065-620-1.

AFG 003 LŐRINCZ, Gábor. Az SJE TKK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke mellett működő Variológiai Kutatócsoport tevékenysége, különös tekintettel a Romani Digitális Tudástér: Innovatív romani-magyar digitális oktatási-kulturális kompetenciafejlesztés és segédanyag-csomag létrehozása regionális modellek alkalmazásával c. projekt. In: Kárpát-medencei magyar tannyelvű pedagógusképzők 1. kongresszusa : A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Neveléstudományi Intézet online nemzetközi szakmai rendezvénye: A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Neveléstudományi Intézet online nemzetközi szakmai rendezvénye. Ábrahám Gréta, Preisendörfer Tímea, Sándor-Schmidt Barbara. Pécs: Pécsi Tudományegyetem, 2021, online, p. [20]. ISBN 978-963-429-805-2.


BAA  Odborné knižné publikácie vydané v zahraničných vydavateľstvách
Počet záznamov: 1


BAA 001 LŐRINCZ, Gábor. Nyelvi variativitás a szlovákiai magyar nyelvváltozatokban. 1. vyd. Eger: Líceum, 2016. 246 s. ISBN 978-615-5621-27-7. ISSN 1787-9671.

Ohlasy:
2020  [4] LUDÁNYI, ZS. A nyelvi variativitás vizsgálata pedagógusjelölt hallgatók nyelvi naplóiban. In Stílus - variativitás - műfordítás. Komárom : Selye János Egyetem, 2020. ISBN 978-80-8122-350-1, p. 195-204.

2020  [4] MISAD, K. Szlovákiai magyar anyanyelvkönyvek vizsgálata a vonatkozó tankönyvértékelési szempontrendszer alapján. In Stílus - variativitás - műfordítás. Komárom : Selye János Egyetem, 2020. ISBN 978-80-8122-350-1, p. 205-218.

2020  [3] LŐRINCZ, J. A szemantika tananyag és terminológia a tankönyvekben . In Nyelvi közösségek – közösségi perspektívák. Nagyvárad : Partium Kiadó, 2020. ISBN 978-606-9673-07-2, p. 24.

2020  [1] GÁL, A. The Study of the Hungarian Language Use in Slovak Secondary Schools. In Ezhegodnik Finno-Ugorskikh Issledovanii-Yearbook of Finno-Ugric Studies. ISSN 2224-9443, 2020, vol. 14, no. 3, p. 411-417. WoS

2019  [4] TÓTH, S. J. Sociolingvistika v slovensko-maďarskom kontexte. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2019. ISBN 978-80-8122-307-5, p. 58.

2019  [4] SIMON, SZ. Jazykové variety a stratifikácia jazyka. Sociálna diferenciácia jazyka. In Sociolingvistika v slovensko-maďarskom kontexte. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2019. ISBN 978-80-8122-308-2, p. 87-132.

2019  [3] TÓTH, S. J. The dominant language of bilingual speakers in South Slovakia. In Berliner beiträge zur hungarologie. ISSN 023/8-2156, 2019, no. 20, p. 25-39.

2018  [3] LŐRINCZ, J. A nyelvi variativitás kérdései az anyanyelvtankönyvekben. In Nyelv - Nyelvközösség - Közösségi perspektíva. Nagyvárad : Partium Kiadó, 2018. ISBN 978-606-8156-85-9, p. 129, 139.

2017  [4] MISAD, K. A helyesírás-tanítás tartalma és szempontjai szlovákiai magyar középiskolai anyanyelvtankönyvekben. In A tankönyvkutatás szakmai, módszertani kérdései. Komárom : Selye János Egyetem, 2017. ISBN 978-80-8122-230-6, p.78-90.

2017  [4] LŐRINCZ, J. A tankönyvi feladatok instrukcióinak szerepe a beszédkészség-fejlesztésben. In A tankönyvkutatás szakmai, módszertani kérdései. Komárom : Selye János Egyetem, 2017. ISBN 978-80-8122-230-6, p.91-110.

2017  [6] TAKÁCS, H. Lőrincz Gábor: Nyelvi variativitás a szlovákiai magyar nyelvváltozatokban. In Nova posoniensia VII. ISSN 978 80 971983 4 3, 2017, vol. 7, p. 240-243.
BDE  Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch
Počet záznamov: 1


BDE 001 LŐRINCZ, Gábor. Kisebbségi nyelvváltozatok, nyelvi tévhitek, regionális stílusok és anyanyelvoktatás. Anyanyelv-pedagógia. online, évf. 13, sz. 1 (2020), p. [1-4]. ISSN 2060-0623.


BEE  Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
Počet záznamov: 1


BEE 001 LŐRINCZ, Gábor. A nyelvi variativitás és a Magyar értelmező kéziszótár néhány szlovákiai magyar vonatkozású szócikke. In: Félúton 8.: Az ELTE Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Doktori Iskola konferenciája. Budapest: ELTE BTK, 2013, S. 85-102.

Ohlasy:
2020  [4] LUDÁNYI, ZS. A nyelvi variativitás vizsgálata pedagógusjelölt hallgatók nyelvi naplóiban. In Stílus - variativitás - műfordítás. Komárom : Selye János Egyetem, 2020. ISBN 978-80-8122-350-1, p. 195-204.
BEF  Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
Počet záznamov: 1


BEF 001 LŐRINCZ, Gábor. A 9. osztályos kísérleti Magyar nyelv és kommunikáció tankönyv előnyeiről és hátrányairól. In: Acta Academiae Agriensis, nova series tom. 43: sectio linguistica Hungarica. Eger: Eszterházy Károly university, 2016, P. 122-137.

Ohlasy:
2020  [4] JÁNK, I. Az OFI-tankönyvek oktatásnyelvészeti vonatkozásairól. In Stílus - variativitás - műfordítás. Komárom : Selye János Egyetem, 2020. ISBN 978-80-8122-350-1, p. 151-162.

2018  [3] LŐRINCZ, J. A nyelvi variativitás kérdései az anyanyelvtankönyvekben. In Nyelv - Nyelvközösség - Közösségi perspektíva. Nagyvárad : Partium Kiadó, 2018. ISBN 978-606-8156-85-9, p. 129, 138.
EDI  Recenzie v časopisoch a zborníkoch
Počet záznamov: 3


EDI 001 LŐRINCZ, Gábor. Egy tankönyvkutatási konferenciáról. Magyartanítás. roč. LIII., č. 3 (2012), s. 31-32. ISSN 0464-4999.

EDI 002 LŐRINCZ, Gábor. Van egy perced?. OPUS. roč. 4., č. 2 (2012), s. 79-82. ISSN 1338-0265.

EDI 003 LŐRINCZ, Gábor. Domonkosi Ágnes - Simon Gábor (szerk.): Nyelv, poétika, kogníció. Elmélet és módszer a poétikai kutatásban. DOI 10.21030/anyp.2019.4.6 Anyanyelv-pedagógia. online, évf. 12, sz. 4 (2019), p. [1-4]. ISSN 2060-0623.


FAI  Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy...)
Počet záznamov: 5


FAI 001 LŐRINCZ, Gábor, Julianna LŐRINCZ a Szabolcs SIMON. A magyar mint anyanyelv, kisebbségi és idegen nyelv oktatási kérdései és oktatási segédletei: A Variológiai Kutatócsoport 8. nemzetközi tankönyvkutató szimpóziumának tanulmányai. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018. 334 s. [print]. ISBN 978-80-8122-278-8.

Ohlasy:
2019  [5] LUDÁNYI, ZS. Lőrincz Gábor - Lőrincz Julianna - Simon Szabolcs (szerk.): A magyar mint anyanyelv, kisebbségi és idegen nyelv oktatási kérdései és oktatási segédletei. A Variológiai Kutatócsoport 8. nemzetközi tankönyvkutató szimpóziumának tanulmányai. In Alkalmazott Nyelvtudomány. ISSN 2498-4442, 2019, vol. XIX, no. 1, p. 1-4.FAI 002 LŐRINCZ, Julianna, Gábor LŐRINCZ a Szabolcs SIMON. Aranyul - magyarul: A Variológiai Kutatócsoport Arany János-szimpóziumának tanulmányai. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018. 100 s. ISBN 978-80-8122-240-5.

FAI 003 ISTÓK, Vojtech, Gábor LŐRINCZ, Julianna LŐRINCZ, Szabolcs SIMON a Tamás TÖRÖK. Az anyanyelvoktatás dokumentumainak szakmai, módszertani vizsgálata: Válogatás a Variológiai kutatócsoport külföldön és elektronikus adathordozón megjelent tanulmányaiból. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019. 410 s. ISBN 978-80-8122-302-0.

FAI 004 Stílus - variativitás - műfordítás: Köszöntő kötet Lőrincz Julianna 70. születésnapjára. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2020. 325 s. ISBN 978-80-8122-350-1.

FAI 005 ISTÓK, Vojtech, Gábor LŐRINCZ, Julianna LŐRINCZ a Szabolcs SIMON. Tankönyvkutatás – fordított tankönyvek – kétnyelvűség [print]. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2020. 280 s. [print]. ISBN 978-80-8122-361-7.Prehľad publikačnej činnosti evidované v "repco.ujs.sk"

Počet výstupov spolu: 87


Štatistika ohlasov s kategóriou podľa Vyhlášky č. 397/2020 Z. z: počet ohlasov: 135

Citácia v publikácii vrátane citácie v publikácii registrovanej v iných databázach okrem citačných indexov: počet ohlasov: 116

Citácia v publikácii registrovaná v citačných indexoch: počet ohlasov: 12

Recenzia a umelecká kritika v publikácii: počet ohlasov: 7


Štatistika ohlasov s kategóriou podľa Vyhlášky č. 456/2012 Z. z: počet ohlasov: 33

Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch: počet ohlasov: 11

Recenzie v zahraničných publikáciách: počet ohlasov: 3

Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch: počet ohlasov: 14

Recenzie v domácich publikáciách: počet ohlasov: 3

Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS: počet ohlasov: 2


Štatistika ohlasov: počet ohlasov: 168Menný zoznam publikácií:


V1 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok

Počet výstupov: 3


V1_001 Istók, Vojtech, Lőrincz, Gábor, Pethő, József, Gaál Némety, Alexandra, Török, Tamás. A virolingvisztika és viroszemiotika aktuális kérdései [elektronický dokument] : Variológiai Kutatócsoport XI. nemzetközi tudományos szimpóziumának tanulmánykötete. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2022. ISBN 978-80-8122-431-7. [maďarčina]


Ohlasy:

2023 [02/20] Ribná, Barbara. Beszámoló a Variológiai Kutatócsoport (VaKu) nemzetközi tudományos szimpóziumáról. DOI 10.21030/anyp.2023.2.8 In: Anyanyelv-pedagógia. Budapest: Magyar nyelvtudományi társaság, 2023, Roč. 16, č. 2, s. [1-4] [online]. ISSN 2060-0623. [maďarčina]


2023 [02/20] Csóka, Erik. KarantÉN, karantTE, karantMINDNYÁJUNK új szótára In: Eruditio - Educatio: vedecký časopis Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne: A Selye János Egyetem Tanárképző Kara tudományos folyóirata: Research Journal of the Faculty of Education of J. Selye University. Komárno: Univerzita J. Selyeho. Pedagogická fakulta, 2023, Roč. 18, č. 2, s. 117-120 [tlačená forma]. ISSN 1336-8893. [maďarčina]


2022 [02/20] Ludányi, Zsófia, Domonkosi, Ágnes. Nyelvmenedzselési folyamatok a magyar járványszókincs alakulásában. DOI 10.36007/eruedu.2022.3.003-020 In: Eruditio - Educatio: vedecký časopis Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne: A Selye János Egyetem Tanárképző Kara tudományos folyóirata: Research Journal of the Faculty of Education of J. Selye University. Komárno: Univerzita J. Selyeho. Pedagogická fakulta, 2022, Roč. 17, č. 3, s. 3-20 [tlačená forma]. ISSN 1336-8893. [maďarčina]


V1_002 Istók, Vojtech, Lőrincz, Gábor, Tóth, Sándor János. Jazyková krajina miest Komárno a Komárom. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2022. Monographiae Comaromienses, 28. ISBN 978-80-8122-432-4. [slovenčina]


Ohlasy:

2023 [02/20] Grolmusová, Bibiána. Rodová problematika v jazykovej krajine Komárna In: Aktuálne trendy výskumu jazykovej krajiny. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2023, s. 30-31 [online]. ISBN 978-80-8122-458-4. [slovenčina]


2023 [02/20] Jesenská, Petra. Vybrané aspekty politickej jazykovej krajiny In: Aktuálne trendy výskumu jazykovej krajiny. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2023, s. 27-29 [online]. ISBN 978-80-8122-458-4. [slovenčina]


2023 [03/20] Gaál Némety, Alexandra. Istók, Vojtech – Lőrincz, Gábor – Tóth, Sándor János: Jazyková krajina miest Komárno a Komárom. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2022. ISBN 978-80-8122-423-4. In: Eruditio - Educatio: vedecký časopis Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne: A Selye János Egyetem Tanárképző Kara tudományos folyóirata: Research Journal of the Faculty of Education of J. Selye University. Komárno: Univerzita J. Selyeho. Pedagogická fakulta, 2023, Roč. 18, č. 2, s. 127-128 [tlačená forma]. ISSN 1336-8893. [maďarčina]


2023 [01/20] Jesenská, Petra. Selected aspects of the political linguistic landscape [elektronický dokument] In: AD ALTA: journal of interdisciplinary research. Hradec Králové: Magnanimitas akademické sdružení, 2023, Roč. 13, č. 1, s. 130-134 [tlačená forma] [online]. ISSN 1804-7890. ISSN (online) 2464-6733. https://www.magnanimitas.cz/ADALTA/1301/papers/A_jesenska.pdf. [angličtina]. - ESCI ; WOS CC


2023 [01/20] Ďuricová, Alena. The forms of appeal in the linguistic landscape [elektronický dokument] In: AD ALTA: journal of interdisciplinary research. Hradec Králové: Magnanimitas akademické sdružení, 2023, Roč. 13, č. 1, s. 90-94 [tlačená forma] [online]. ISSN 1804-7890. ISSN (online) 2464-6733. https://www.magnanimitas.cz/ADALTA/1301/PDF/1301.pdf. [angličtina]. - ESCI ; WOS CC


2023 [02/20] Štefaňáková, Jana. Pamätné tabule ako súčasť jazykovej krajiny Námestia SNP v Banskej Bystrici In: Od textu k prekladu 17. Praha: Jednota tlumočníků a překladatelů, 2023, s. 70-85 [CD-ROM]. ISBN 978-80-7374-136-5. [slovenčina]


2023 [02/20] Molnárová, Eva. Vizuálne zobrazenia lokálneho charakteru (na príklade jazykovej krajiny mesta Erlangen) In: Od textu k prekladu 17. Praha: Jednota tlumočníků a překladatelů, 2023, s. 51-61 [CD-ROM]. ISBN 978-80-7374-136-5. [slovenčina]


2023 [02/20] Krško, Jaromír. Prienik objektov výskumov jazykovej krajiny a onomastiky In: Od textu k prekladu 17. Praha: Jednota tlumočníků a překladatelů, 2023, s. 38-50 [CD-ROM]. ISBN 978-80-7374-136-5. [slovenčina]


2023 [02/20] Ďuricová, Alena. Jazyková krajina v spoločnosti a vo výskume In: Od textu k prekladu 17. Praha: Jednota tlumočníků a překladatelů, 2023, s. 23-28 [CD-ROM]. ISBN 978-80-7374-136-5. [slovenčina]


2023 [02/20] Bachledová, Marianna. Na periférii: jazyková krajina banskobystrického krematória a jeho okolia In: Od textu k prekladu 17. Praha: Jednota tlumočníků a překladatelů, 2023, s. 6-15 [CD-ROM]. ISBN 978-80-7374-136-5. [slovenčina]


2023 [03/20] Dobrík, Zdenko. Jazyková krajina miest Komárno a Komárom [elektronický dokument]. DOI 10.24040/nfr.2023.15.1.109-110 In: Nová filologická revue: časopis o súčasných problémoch lingvistiky, literárnej vedy, translatológie a kulturológie: časopis o súčasnej lingvistike, literárnej vede, translatológii a kulturológii. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Fakulta humanitných vied, 2023, Roč. 15, č. 1, s. 109-110 [online]. ISSN (online) 1338-0583. https://www.ff.umb.sk/veda-a-vyskum/vedecke-casopisy/nova-filologicka-revue/aktualne-cislo-current-issue/1-2023/zdenko-dobrik-istok-vojtech-lorincz-gabor-toth-sandor-janos-2022-jazykova-krajina-miest-komarno-a-komarom/. [slovenčina]


2023 [02/20] Bauko, Ján. Onymická krajina ako súčasť jazykovej krajiny In: Aktuálne trendy výskumu jazykovej krajiny. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2023, s. 12-14 [online]. ISBN 978-80-8122-458-4. [slovenčina]


2023 [02/20] Ďuricová, Alena. Jazyková krajina sa neprihovára len imperatívami In: Aktuálne trendy výskumu jazykovej krajiny. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2023, s. 6-8 [online]. ISBN 978-80-8122-458-4. [slovenčina]


V1_003 Istók, Vojtech, Lőrincz, Gábor, Török, Tamás, Kurucz, Anikó, Gaál Némety, Alexandra, Baka, Patrik. A helyesírás-tanítás aktuális kérdései [textový dokument (print)] [elektronický dokument] . 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2023. ISBN 978-80-8122-480-5. https://tkk.ujs.sk/documents/books/IB_LG_TT_BLP_A%20helyesiras%20tanitas%20aktualis%20kerdesei_2023.pdf. [maďarčina]


V2 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka

Počet výstupov: 8


V2_001 Istók, Vojtech, Lőrincz, Gábor. "Jól láttok? Jól hallotok?": Távoktatásmémek a korona idején In: Online oktatás - kontaktoktatás: Edukációs folyamatok és a Covid19 . Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2021, s. 39-50 [tlačená forma]. ISBN 978-80-8122-408-9. [maďarčina]


Ohlasy:

2023 [02/20] Uricska, Erna. COVIDictionary 2.0. New words and phrases to the global pandemic. 1. vyd. Budapest: Smaragd, 2023. ISBN 978-615-6297-10-5. [angličtina]


2022 [02/20] Veszelszki, Ágnes. Karanténszótár 2.: Kor- és kórdokumentum. 1. vyd. [s.l.]: Anyanyelvápolók Szövetsége, 2022. ISBN 978-615-5735-24-0. [maďarčina]


2022 [02/20] Ludányi, Zsófia, Domonkosi, Ágnes. Nyelvmenedzselési folyamatok a magyar járványszókincs alakulásában. DOI 10.36007/eruedu.2022.3.003-020 In: Eruditio - Educatio: vedecký časopis Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne: A Selye János Egyetem Tanárképző Kara tudományos folyóirata: Research Journal of the Faculty of Education of J. Selye University. Komárno: Univerzita J. Selyeho. Pedagogická fakulta, 2022, Roč. 17, č. 3, s. 3-20 [tlačená forma]. ISSN 1336-8893. [maďarčina]


2022 [02/20] Ďuricová, Alena. Vplyv pandémie na jazyk a slovné spojenia úradných textov In: Philologia: časopis Ústavu filologických štúdií Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave. Pedagogická fakulta UK. Ústav filologických štúdií, 2022, Roč. 32, č. 1, s. 43-56 [tlačená forma]. ISSN 1339-2026. [slovenčina]


2022 [02/20] Domonkosi, Ágnes, Ludányi, Zsófia, H. Tomesz, Tímea. Az online tanóráktól az oltakozásig: A járványhelyzettel való megküzdés nyelvi és kommunikációs lenyomatai In: A virolingvisztika és viroszemiotika aktuális kérdései: Variológiai Kutatócsoport XI. nemzetközi tudományos szimpóziumának tanulmánykötete. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2022, s. 9-16 [online]. ISBN 978-80-8122-431-7. [maďarčina]


2022 [02/20] Ďuricová, Alena. Obrazné a expresívne pomenovania v jazyku pandémie v úradných a právnych textoch In: Od textu k prekladu 16. Praha: Jednota tlumočníků a překladatelů, 2022, s. 14-19 [CD-ROM]. ISBN 978-80-7374-133-4. [slovenčina]


V2_002 Tóth, Sándor János, Istók, Vojtech, Lőrincz, Gábor. Vybrané aspekty porovnania jazykovej krajiny dvoch obchodných ulíc miest Komárno a Komárom In: Od textu k prekladu 16. Praha: Jednota tlumočníků a překladatelů, 2022, s. 57-67 [CD-ROM]. ISBN 978-80-7374-134-1. [slovenčina]


Ohlasy:

2023 [01/20] Vajičková, Mária. Jazyk v meste z kognitívnej a komparatívnej perspektívy [elektronický dokument]. DOI 10.31577/SlavSlov.2023.1.15. SIGN-UKO PD NJ/23 In: Slavica Slovaca: orgán Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV a Slovenského komitétu slavistov. Bratislava: Slovenská akadémia vied. Slavistický ústav Jána Stanislava, 2023, Roč. 58, č. 1, s. 162-164 [tlačená forma] [online]. ISSN 0037-6787. ISSN (online) 1336-2364. [slovenčina]


2023 [01/20] Ďuricová, Alena. The forms of appeal in the linguistic landscape [elektronický dokument] In: AD ALTA: journal of interdisciplinary research. Hradec Králové: Magnanimitas akademické sdružení, 2023, Roč. 13, č. 1, s. 90-94 [tlačená forma] [online]. ISSN 1804-7890. ISSN (online) 2464-6733. https://www.magnanimitas.cz/ADALTA/1301/PDF/1301.pdf. [angličtina]. - ESCI ; WOS CC


2023 [02/20] Ďuricová, Alena. Jazyková krajina v spoločnosti a vo výskume In: Od textu k prekladu 17. Praha: Jednota tlumočníků a překladatelů, 2023, s. 23-28 [CD-ROM]. ISBN 978-80-7374-136-5. [slovenčina]


2023 [02/20] Krško, Jaromír. Onymické objekty ako súčasť výskumov jazykovej krajiny In: Aktuálne trendy výskumu jazykovej krajiny. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2023, s. 9-11 [online]. ISBN 978-80-8122-458-4. [slovenčina]


2023 [02/20] Ďuricová, Alena. Jazyková krajina sa neprihovára len imperatívami In: Aktuálne trendy výskumu jazykovej krajiny. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2023, s. 6-8 [online]. ISBN 978-80-8122-458-4. [slovenčina]


V2_003 Lőrincz, Gábor, Istók, Vojtech. Irodalmi mémek a magyarórán In: A digitális oktatás nyelvi dimenziói: Válogatás a PeLiKon2020 oktatásnyelvészeti konferencia kerekasztal-beszélgetéseiből és előadásaiból. Eger: Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. Líceum Kiadó, 2022, s. 137-144. ISBN 978-963-496-247-2. [maďarčina]


Ohlasy:

2023 [03/20] Tóth, Anna. Jánk István, H. Tomesz Tímea, Domonkosi Ágnes (szerk.) A Digitális oktatás nyelvi dimenziói. DOI 10.21030/anyp.2023.1.7 In: Anyanyelv-pedagógia. Budapest: Magyar nyelvtudományi társaság, 2023, Roč. 16, č. 1, s. 99-106 [online]. ISSN 2060-0623. [maďarčina]


V2_004 Istók, Vojtech, Lőrincz, Gábor. A járványszókincs feldolgozásának lehetőségei a magyarórán In: Két év új normalitás: A koronavírus-járvány (Covid-19) gazdasági és társadalmi hatásai. Szombathely: Savaria University Press, 2022, s. 207-225 [tlačená forma]. ISBN 978-615-5753-93-0. ISBN (série) 2631-133X. [maďarčina]


Ohlasy:

2022 [02/20] Uricska, Erna, Barnucz, Nóra. Az angol vírusnyelv és feldolgozásának lehetőségei az angolórán In: A virolingvisztika és viroszemiotika aktuális kérdései: Variológiai Kutatócsoport XI. nemzetközi tudományos szimpóziumának tanulmánykötete. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2022, s. 62-68 [online]. ISBN 978-80-8122-431-7. [maďarčina]


V2_005 Lőrincz, Gábor. Párkány és Esztergom nyelvi tájképe In: Szó - kép - ritmus. Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem, 2022, s. 315-325 [online]. ISBN 978-615-5961-88-5. [maďarčina]


V2_006 Istók, Vojtech, Lőrincz, Gábor, Török, Tamás. Memóriamankók a helyesírás tanításában In: A helyesírás-tanítás aktuális kérdései. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2023, s. 23-42 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-80-8122-480-5. [maďarčina]


V2_007 Lőrincz, Gábor, Istók, Vojtech. A gazdasági nyelvi tájkép felhasználhatósága a helyesírás-tanításban In: Helyesírás és tehetséggondozás a digitális térben: 26. Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny. Nagykőrös: Károli Gáspár Református Egyetem, 2023, s. 81-91 [online]. ISBN 978-615-6637-16-1. [maďarčina]


V2_008 Lőrincz, Gábor, Istók, Vojtech, Tóth, Sándor János. Econscape: a két Komárom gazdasági nyelvi tájképének kvantitatív szempontú vizsgálata In: "Nem a mennyiség, hanem a minőség a szellemi erőnek sarkalata": Köszöntőkötet Pietl Rita tiszteletére. Kluž: Scientia Kiadó, 2023, s. 77-87. ISBN 978-606-975-082-7. [maďarčina]


V3 Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu

Počet výstupov: 11


V3_001 Istók, Vojtech, Lőrincz, Gábor. Virolinguistics: Introduction to the Study of the Coronavirus Language [elektronický dokument]. DOI 10.2478/ausp-2021-0015 In: Acta Universitatis Sapientiae, Philologica. Varšava: De Gruyter Poland, 2021, Roč. 13, č. 2, 93-111. ISSN 20675151. ISSN (online) 23918179. http://www.acta.sapientia.ro/acta-philo/C13-2/philo132-06.pdf. [angličtina]. - SCO


Ohlasy:

2023 [02/20] Gašová, Zuzana. Jazyková rozmanitosť Bratislavy. Analýza jazykovej krajiny na príklade ulíc Michalská a Zelená In: Aktuálne trendy výskumu jazykovej krajiny. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2023, s. 19-21 [online]. ISBN 978-80-8122-458-4. [slovenčina]


2023 [02/20] Molnárová, Eva, Kolečáni Lenčová, Ivica. Linguistic landscape in the context of foreign language teaching [elektronický dokument]. DOI 10.17423/apps.2023.01.1.03. SIGN-UKO PD NJ/23 In: Apps: Academic Journal of Applied Linguistics and Languages. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene. Ústav cudzích jazykov, 2023, Roč. 1, č. 1, s. 52-66 [online]. ISSN (online) 2729-9805. https://ojs.tuzvo.sk/index.php/apps/article/view/33/9. [slovenčina]


2023 [02/20] Uricska, Erna. COVIDictionary 2.0. New words and phrases to the global pandemic. 1. vyd. Budapest: Smaragd, 2023. ISBN 978-615-6297-10-5. [angličtina]


2023 [02/20] Asad, Maqsaid, Damham, Rania. The impact of the Coronavirus Pandemic on daily life language [elektronický dokument]. DOI 10.21608/SJAM.2023.216119.2023 In: Maǧallaẗ Buḥūṯ Kulliyyaẗ Al-Adāb -Ǧamiʿāẗ Al-Munūfiyyaẗ. Šibin el-Kom: Menoufia University, 2023, Roč. 34, č. 135,3, s. 2473-2589. ISSN 2956-2090. ISSN (online) 2735-329X. [arabčina]


2023 [02/20] Csóka, Erik. KarantÉN, karantTE, karantMINDNYÁJUNK új szótára In: Eruditio - Educatio: vedecký časopis Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne: A Selye János Egyetem Tanárképző Kara tudományos folyóirata: Research Journal of the Faculty of Education of J. Selye University. Komárno: Univerzita J. Selyeho. Pedagogická fakulta, 2023, Roč. 18, č. 2, s. 117-120 [tlačená forma]. ISSN 1336-8893. [maďarčina]


2023 [02/20] Ciesek-Ślizowska, Bernadetta, Wilczek, Wioletta. Jude Niedziel, dr Mengele, covidowe hitlerki – językowe środki dyskredytacji przeciw-nika w dyskursie sceptycznym wobec szczepień [elektronický dokument] In: Res Rhetorica. Varšava: Polish Rhetoric Society, 2023, Roč. 10, č. 1, s. 128-144 [online]. ISSN (online) 2392-3113. [poľština]


2023 [02/20] Uricska, Erna. A COVIDICTIONARY 2.0 járványszótár létrehozása, az új szavak és kifejezések tematikus csoportjai In: XXIX. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus. Budapest: Semmelweis Egyetem, 2023, s. 66-67. [maďarčina]


2023 [01/20] Gašová, Zuzana. Language diversity of Bratislava. An analysis of the linguistic landscape using the example of Michalská and Zelená streets [elektronický dokument]. DOI 10.15452/StudiaGermanistica.2023.33.0002 In: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis: Studia Germanistica. Ostrava: Ostravská univerzita, 2023, Roč. 2023, č. 33, s. 23-44 [tlačená forma] [online]. ISSN 1803-408X. ISSN (online) 2571-0273. [angličtina]. - SCO


2022 [01/20] Domonkosi, Ágnes, Ludányi, Zsófia. Social Distancing and Politeness: Hungarian Emailing Practices During the Coronavirus Epidemic [elektronický dokument]. DOI 10.1007/978-3-030-94350-9_40 In: COVID-19 and a world of ad hoc geographies. Cham: Springer Nature, 2022, s. 721-739 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-3-030-94349-3. ISBN (online) 978-3-030-94350-9. [angličtina]. - SCO


2022 [02/20] Néveri Varagya, Szilvia. Tetten ért üzenetek: A pandémia első éve az Új Szó vezető újságcímeiben. DOI 10.36007/eruedu.2022.1.019-039 In: Eruditio - Educatio: vedecký časopis Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne: A Selye János Egyetem Tanárképző Kara tudományos folyóirata: Research Journal of the Faculty of Education of J. Selye University. Komárno: Univerzita J. Selyeho. Pedagogická fakulta, 2022, Roč. 17, č. 1, s. 19-39 [tlačená forma]. ISSN 1336-8893. [maďarčina]


2022 [02/20] Veszelszki, Ágnes. Karanténszótár 2.: Kor- és kórdokumentum. 1. vyd. [s.l.]: Anyanyelvápolók Szövetsége, 2022. ISBN 978-615-5735-24-0. [maďarčina]


2022 [02/20] Lisowski, Tomasz. Władysława Bryła, Agnieszka Bryła-Cruz, Retoryka „okołowirusowa”. Szkice językowo-kulturowe, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2021, ss. 169 [elektronický dokument]. DOI 10.14746/pspsj.2022.29.1.15 In: Poznańskie Studia Polonistyczne: Seria Językoznawcza. Poznaň: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2022, Roč. 29, č. 1, s. 227-232 [tlačená forma] [online]. ISSN 1233-8672. ISSN (online) 2450-4939. [poľština]


2022 [02/20] Al-Kadi, Abdu. Proficiency Testing from the Pluricentric Approach In: Current Trends in Applied Linguistics Research and Implementation. [s.l.]: Disigma Publications, 2022, s. 39-52. ISBN 978-618-202-111-8. [angličtina]


2022 [02/20] Papp, Judit. On Hungarian Coroneologisms and their Italian Translation. DOI 10.36007/eruedu.2022.3.041-057 In: Eruditio - Educatio: vedecký časopis Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne: A Selye János Egyetem Tanárképző Kara tudományos folyóirata: Research Journal of the Faculty of Education of J. Selye University. Komárno: Univerzita J. Selyeho. Pedagogická fakulta, 2022, Roč. 17, č. 3, s. 41-57 [tlačená forma]. ISSN 1336-8893. [angličtina]


2022 [02/20] Ludányi, Zsófia, Domonkosi, Ágnes. Nyelvmenedzselési folyamatok a magyar járványszókincs alakulásában. DOI 10.36007/eruedu.2022.3.003-020 In: Eruditio - Educatio: vedecký časopis Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne: A Selye János Egyetem Tanárképző Kara tudományos folyóirata: Research Journal of the Faculty of Education of J. Selye University. Komárno: Univerzita J. Selyeho. Pedagogická fakulta, 2022, Roč. 17, č. 3, s. 3-20 [tlačená forma]. ISSN 1336-8893. [maďarčina]


2022 [02/20] Ďuricová, Alena. Vplyv pandémie na jazyk a slovné spojenia úradných textov In: Philologia: časopis Ústavu filologických štúdií Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave. Pedagogická fakulta UK. Ústav filologických štúdií, 2022, Roč. 32, č. 1, s. 43-56 [tlačená forma]. ISSN 1339-2026. [slovenčina]


2022 [02/20] Gašová, Zuzana. Jazyková krajina Bratislavy – ako jej rozumieme? Analýza vybraných aspektov na príklade nosičov z Michalskej ulice v Bratislave In: Od textu k prekladu 16. Praha: Jednota tlumočníků a překladatelů, 2022, s. 15-23 [CD-ROM]. ISBN 978-80-7374-134-1. [slovenčina]


2022 [02/20] Uricska, Erna, Barnucz, Nóra. Az angol vírusnyelv és feldolgozásának lehetőségei az angolórán In: A virolingvisztika és viroszemiotika aktuális kérdései: Variológiai Kutatócsoport XI. nemzetközi tudományos szimpóziumának tanulmánykötete. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2022, s. 62-68 [online]. ISBN 978-80-8122-431-7. [maďarčina]


2022 [02/20] Lőrincz, Julianna. Az orosz nyelv szókincsének változásai a Covid19 hatására In: A virolingvisztika és viroszemiotika aktuális kérdései: Variológiai Kutatócsoport XI. nemzetközi tudományos szimpóziumának tanulmánykötete. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2022, s. 48-53 [online]. ISBN 978-80-8122-431-7. [maďarčina]


2022 [02/20] Varga, Éva. A koronavírus-járvány nyelvi hatásai: A determinologizáció folyamatának kontrasztív korpuszalapú vizsgálatairól In: A virolingvisztika és viroszemiotika aktuális kérdései: Variológiai Kutatócsoport XI. nemzetközi tudományos szimpóziumának tanulmánykötete. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2022, s. 32-38 [online]. ISBN 978-80-8122-431-7. [maďarčina]


2022 [02/20] Papp, Judit. A magyar koroneologizmusok fordíthatósága In: A virolingvisztika és viroszemiotika aktuális kérdései: Variológiai Kutatócsoport XI. nemzetközi tudományos szimpóziumának tanulmánykötete. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2022, s. 25-30 [online]. ISBN 978-80-8122-431-7. [maďarčina]


2022 [02/20] Domonkosi, Ágnes, Ludányi, Zsófia, H. Tomesz, Tímea. Az online tanóráktól az oltakozásig: A járványhelyzettel való megküzdés nyelvi és kommunikációs lenyomatai In: A virolingvisztika és viroszemiotika aktuális kérdései: Variológiai Kutatócsoport XI. nemzetközi tudományos szimpóziumának tanulmánykötete. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2022, s. 9-16 [online]. ISBN 978-80-8122-431-7. [maďarčina]


2022 [02/20] Ďuricová, Alena. Obrazné a expresívne pomenovania v jazyku pandémie v úradných a právnych textoch In: Od textu k prekladu 16. Praha: Jednota tlumočníků a překladatelů, 2022, s. 14-19 [CD-ROM]. ISBN 978-80-7374-133-4. [slovenčina]


2021 [02/20] Lauková, Jana. Premeny jazykovej krajiny vybranej lokality mesta Banská Bystrica v období pandémie koronavírusu (2020-2021) In: Od textu k prekladu 15. Praha: Jednota tlumočníků a překladatelů, 2021, s. 73-81 [CD-ROM]. ISBN 978-80-7374-132-7. [slovenčina]


2021 [02/20] Molnár, Katalin, Uricska, Erna. Tanulás 4D-ben. Diskurzus a digitális didaktikai diverzitásról In: Online oktatás - kontaktoktatás: Edukációs folyamatok és a Covid19 . Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2021, s. 124-138 [tlačená forma]. ISBN 978-80-8122-408-9. [maďarčina]


2021 [02/20] Csóka, Erik. Az első "karantév" angol szótáráról In: Online oktatás - kontaktoktatás: Edukációs folyamatok és a Covid19 . Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2021, s. 83-89 [tlačená forma]. ISBN 978-80-8122-408-9


2021 [02/20] Molnár, Katalin. Online könyvbemutató Komáromban In: Online oktatás - kontaktoktatás: Edukációs folyamatok és a Covid19 . Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2021, s. 236-240 [tlačená forma]. ISBN 978-80-8122-408-9


V3_002 Istók, Vojtech, Lőrincz, Gábor, Tóth, Szilárd Tibor. Semantics of the virolect with particular regard to the Hungarian language [elektronický dokument]. DOI 10.30624/2220-4156-2022-12-1-48-56 In: Vestnik Ugrovedenia. Chanty-Mansijsk: Ob-Ugric Institute of Applied Research and Development, 2022, Roč. 12, č. 1, s. 48-56 [tlačená forma] [online]. ISSN 2220-4156. ISSN (online) 2587-9766. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


Ohlasy:

2023 [02/20] Uricska, Erna. COVIDictionary 2.0. New words and phrases to the global pandemic. 1. vyd. Budapest: Smaragd, 2023. ISBN 978-615-6297-10-5. [angličtina]


2023 [02/20] Csóka, Erik. KarantÉN, karantTE, karantMINDNYÁJUNK új szótára In: Eruditio - Educatio: vedecký časopis Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne: A Selye János Egyetem Tanárképző Kara tudományos folyóirata: Research Journal of the Faculty of Education of J. Selye University. Komárno: Univerzita J. Selyeho. Pedagogická fakulta, 2023, Roč. 18, č. 2, s. 117-120 [tlačená forma]. ISSN 1336-8893. [maďarčina]


2023 [02/20] Uricska, Erna. A COVIDICTIONARY 2.0 járványszótár létrehozása, az új szavak és kifejezések tematikus csoportjai In: XXIX. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus. Budapest: Semmelweis Egyetem, 2023, s. 66-67. [maďarčina]


2022 [02/20] Ludányi, Zsófia, Domonkosi, Ágnes. Nyelvmenedzselési folyamatok a magyar járványszókincs alakulásában. DOI 10.36007/eruedu.2022.3.003-020 In: Eruditio - Educatio: vedecký časopis Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne: A Selye János Egyetem Tanárképző Kara tudományos folyóirata: Research Journal of the Faculty of Education of J. Selye University. Komárno: Univerzita J. Selyeho. Pedagogická fakulta, 2022, Roč. 17, č. 3, s. 3-20 [tlačená forma]. ISSN 1336-8893. [maďarčina]


2022 [02/20] Uricska, Erna, Barnucz, Nóra. Az angol vírusnyelv és feldolgozásának lehetőségei az angolórán In: A virolingvisztika és viroszemiotika aktuális kérdései: Variológiai Kutatócsoport XI. nemzetközi tudományos szimpóziumának tanulmánykötete. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2022, s. 62-68 [online]. ISBN 978-80-8122-431-7. [maďarčina]


V3_003 Lőrincz, Gábor, Istók, Vojtech, Baka, Patrik. Linguistic discrimination or linguistic tolerance? The possibilities of applying the ICF-method in (minority) education In: Civil Szemle. Budapešť: Új Mandátum Könyvkiadó, 2022, Roč. 19, č. 2, s. 61-80 [tlačená forma]. ISSN 1786-3341. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000871756400004. [maďarčina]. - WOS CC


V3_004 Istók, Vojtech, Lőrincz, Gábor. The language of posters in the south of Slovakia warning about the pandemic [elektronický dokument]. DOI 10.18349/MagyarNyelv.2022.2.175 In: Magyar Nyelv: A Magyar Nyelvtudományi Társaság folyóirata. Budapest: Magyar nyelvtudományi társaság, 2022, Roč. 118, č. 2, s. 175-191 [tlačená forma] [online]. ISSN 0025-0228. ISSN (online) 1588-1210. [maďarčina]. - SCO


Ohlasy:

2023 [02/20] Uricska, Erna. COVIDictionary 2.0. New words and phrases to the global pandemic. 1. vyd. Budapest: Smaragd, 2023. ISBN 978-615-6297-10-5. [angličtina]


2023 [02/20] Hires-László, Kornélia, Máté, Réka. Multilingual Covid-19 linguistic landscape in Berehove. DOI 10.31499/2415-8828.1.2023.281351 In: Філологічний часопис. [s.l.]: Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University, 2023, Roč. 21, č. 1, s. 5-17. [angličtina]


V3_005 Lőrincz, Gábor, Lőrincz, Julianna, Török, Tamás. A határon túli magyar nyelvváltozatok és a nyelvi variativitás [elektronický dokument]. DOI 10.18349/MagyarNyelv.2022.3.257 In: Magyar Nyelv: A Magyar Nyelvtudományi Társaság folyóirata. Budapest: Magyar nyelvtudományi társaság, 2022, Roč. 118, č. 3, s. 257-275 [tlačená forma] [online]. ISSN 0025-0228. ISSN (online) 1588-1210. [maďarčina]. - SCO


V3_006 Istók, Vojtech, Lőrincz, Gábor, Tóth, Sándor János. A szlovákiai és a magyarországi Komárom nyelvi tájképének kvantitatív vonatkozásai. DOI 10.36007/eruedu.2023.1.038-063 In: Eruditio - Educatio: vedecký časopis Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne: A Selye János Egyetem Tanárképző Kara tudományos folyóirata: Research Journal of the Faculty of Education of J. Selye University. Komárno: Univerzita J. Selyeho. Pedagogická fakulta, 2023, Roč. 18, č. 1, s. 38-63 [tlačená forma]. ISSN 1336-8893. http://e-eruditio.ujs.sk/wp-content/uploads/2023/05/Eru-Edu_2023_1_14_Study_038-063.pdf. [maďarčina]


V3_007 Lőrincz, Julianna, Lőrincz, Gábor, Istók, Vojtech. A motívumismétlések hálózatos összefüggései Petőfi vers- és prózaszövegeiben [elektronický dokument]. DOI 10.38143/Nyr.2023.1.53 In: Magyar Nyelvőr: a magyar Tudományos Akadémia Magyar Nyelvi Bizottságának folyóirata. Budapešť: Magyar Tudományos Akadémia, 2023, Roč. 147, č. 1, s. 53-62 [tlačená forma] [online]. ISSN 0025-0236. ISSN (online) 1585-4515. [maďarčina]. - SCO


Ohlasy:

2023 [02/20] Pethő, József. Az alakzatok jelentésképző szerepe Petőfi verseiben In: Petőfi él: A Variológiai Kutatócsoport Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója alkalmából megtartott szimpóziumának tanulmányai. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2023, s. 11-22 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-80-8122-488-1. [maďarčina]


V3_008 Istók, Vojtech, Lőrincz, Gábor. Metavírusok: koronamémek hálójában. DOI 10.36007/eruedu.2023.3.043-067 In: Eruditio - Educatio: vedecký časopis Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne: A Selye János Egyetem Tanárképző Kara tudományos folyóirata: Research Journal of the Faculty of Education of J. Selye University. Komárno: Univerzita J. Selyeho. Pedagogická fakulta, 2023, Roč. 18, č. 3, s. 43-67 [tlačená forma]. ISSN 1336-8893. [maďarčina]


V3_009 Lőrincz, Julianna, Lőrincz, Gábor, Istók, Vojtech. A színnevek funkciója Petőfi Sándor prózai műveiben és drámájában [elektronický dokument]. DOI 10.38143/Nyr.2023.4.514 In: Magyar Nyelvőr: a magyar Tudományos Akadémia Magyar Nyelvi Bizottságának folyóirata. Budapešť: Magyar Tudományos Akadémia, 2023, Roč. 147, č. 4, s. 514-528 [tlačená forma] [online]. ISSN 0025-0236. ISSN (online) 1585-4515. [maďarčina]. - SCO


V3_010 Istók, Vojtech, Lőrincz, Gábor, Tóth, Sándor János. Kereskedelmi nevek szóalkotástani vizsgálata Komárom gazdasági nyelvi tájképének tükrében In: Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények: Interdiszciplináris tanulmányok. Miskolc: Miskolci Egyetemi Kiadó, 2023, Roč. 16, č. 2, s. 67-87. ISSN 1788-9979. [maďarčina]


V3_011 Baka, Patrik, Istók, Vojtech, Lőrincz, Gábor. Tendencies of Hungarian Young Adult Literature in 2020 [elektronický dokument]. DOI 10.35634/2224-9443-2023-17-4-520-530 In: Ezhegodnik Finno-Ugorskikh Issledovanii: Yearbook of Finno-Ugric Studies". Ishevsk: Udmurt State University, 2023, Roč. 17, č. 4, s. 520-530 [tlačená forma]. ISSN 2224-9443. ISSN (online) 2311-0333. [angličtina]. - WOS CC


O2 Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka

Počet výstupov: 1


O2_001 Tóth, Sándor János, Lőrincz, Gábor, Istók, Vojtech. Cirkevná jazyková krajina vo vybraných slovensko-maďarských kontaktných zónach In: Aktuálne trendy výskumu jazykovej krajiny. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2023, s. 32-33 [online]. ISBN 978-80-8122-458-4. [slovenčina]


O3 Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu

Počet výstupov: 1


O3_001 Lőrincz, Gábor, Lőrincz, Julianna. Attila Imre: An Introduction to Translator Studies [elektronický dokument]. DOI 10.35923/BAS.28.39 In: British and American Studies: A Journal of The Romanian Society of English and American Studies. Timisoara: West University of Timisoara, 2022, Roč. 28, s. 379-382 [tlačená forma]. ISSN 1224-3086. ISSN (online) 2457-7715. [angličtina]. - WOS CC


P1 Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok

Počet výstupov: 1


P1_001 Lőrincz, Gábor, Istók, Vojtech. Magyarnyelv-tankönyvek az újabb nyelvészeti irányzatok tükrében [elektronický dokument] : (Egyetemi oktatási segédlet). 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2023. ISBN 978-80-8122-479-9. [maďarčina]


P2 Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako časť učebnice alebo skripta

Počet výstupov: 1


P2_001 Baka, Patrik, Istók, Vojtech, Lőrincz, Gábor, Simon, Szabolcs, Török, Tamás. A felvidéki romani-magyar-szlovák mesekorpusz munkafüzete In: Feladatgyűjtemény a többnyelvű romani digitális mesetárhoz. Budapest: Nyelvtudományi Kutatóközpont, 2023, s. 132-282. ISBN 978-963-9074-98-9. [maďarčina]


AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

Počet výstupov: 1


AAA_001 Lőrincz, Gábor. A nyelvi variativitás a szlovákiai magyar anyanyelvtankönyvekben. 1. vyd. Eger: Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. Líceum Kiadó, 2014. ISBN 978-615-5250-50-7. [maďarčina]


Ohlasy:

2020 [04/12] LUDÁNYI, ZS. A nyelvi variativitás vizsgálata pedagógusjelölt hallgatók nyelvi naplóiban. In Stílus - variativitás - műfordítás. Komárom : Selye János Egyetem, 2020. ISBN 978-80-8122-350-1, p. 195-204.. [s.l.] : [s.n.], 2020


2019 [04/12] LŐRINCZ, J. Az anyanyelvi kommunikatív kompetencia fejlesztésének lehetőségei a tankönyvek segítségével. Komárno : Selye János Egyetem, 2019. ISBN 978-80-8122-301-3, p. 65.. [s.l.] : [s.n.], 2019


2018 [03/12] LŐRINCZ, J. A nyelvi variativitás kérdései az anyanyelvtankönyvekben. In Nyelv - Nyelvközösség - Közösségi perspektíva. Nagyvárad : Partium Kiadó, 2018. ISBN 978-606-8156-85-9, p. 129, 138.. [s.l.] : [s.n.], 2018


2016 [03/12] NÉMETHY, A. Petőfi Sándor költészete a magyar tankönyvekben. In Acta Academiae Agriensis. ISSN 1785-6906, 2016, tom. XLIII, p. 207-225.. [s.l.] : [s.n.], 2016


2014 [04/12] SZABÓ, T. Doktori védések a Selye János Egyetem Tanárképző Kara Magyar Nyelv és Irodalom Doktori Iskolájában. In Eruditio- Educatio. ISSN 1336-8893, 2014, vol. 9, no. 1, s. 139.. [s.l.] : [s.n.], 2014


2014 [05/12] ILLÉS, A. Lőrincz Gábor: A nyelvi variativitás a szlovákiai magyar anyanyelvtankönyvekben. In ACTA ACADEMIAE AGRIENSIS : SECTIO LINGUISTICA HUNGARICA. ISSN 1789-8064, tom. XLI, p. 189-191.. [s.l.] : [s.n.], 2014


2014 [06/12] GAZDAG, V. Lőrincz Gábor: A nyelvi variativitás a szlovákiai magyar anyanyelvtankönyvekben. In Fórum Társadalomtudományi Szemle. ISSN 1335-4361, vol. 2014, no.2, p.159-162.. [s.l.] : [s.n.], 2014


ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

Počet výstupov: 11


ADE_001 Lőrincz, Gábor. A szlovákiai magyar tankönyvkutatás legújabb eredményeiről a Selye János Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke mellett működő Variológiai Kutatócsoport munkásságának a tükrében [elektronický dokument] In: Magyar Nyelvőr: a magyar Tudományos Akadémia Magyar Nyelvi Bizottságának folyóirata. Budapešť: Magyar Tudományos Akadémia, 2018, Roč. 142, č. 2, s. 254-255 [tlačená forma] [online]. ISSN 0025-0236. ISSN (online) 1585-4515. [maďarčina]


ADE_002 Lőrincz, Gábor. Alsó-Ipoly mente helyneveinek (alak)-változatairól, különös tekintettel a vízzel kapcsolatos megnevezésekre [elektronický dokument] In: Hungarológiai Közlemények: az újvidéki Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének folyóirata. Novi Sad: Újvidéki Egyetem. Bölcsészettudományi Kar. Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, 2019, Roč. 20, č. 1, s. 86-101 [tlačená forma] [online]. ISSN 0350-2430. ISSN (online) 2406-3266. https://epa.oszk.hu/02400/02401/00061/pdf/EPA02401_hungarologiai_kozlemenyek_2019_01_086-101.pdf. [maďarčina]


ADE_003 Istók, Vojtech, Lőrincz, Gábor. A társadalmi változás nyelvi aspektusai [elektronický dokument] In: Magyar Nyelv: A Magyar Nyelvtudományi Társaság folyóirata. Budapest: Magyar nyelvtudományi társaság, 2021, Roč. 117, č. 1, s. 101-104 [tlačená forma] [online]. ISSN 0025-0228. ISSN (online) 1588-1210. [maďarčina]


Ohlasy:

2023 [02/20] Csóka, Erik. KarantÉN, karantTE, karantMINDNYÁJUNK új szótára In: Eruditio - Educatio: vedecký časopis Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne: A Selye János Egyetem Tanárképző Kara tudományos folyóirata: Research Journal of the Faculty of Education of J. Selye University. Komárno: Univerzita J. Selyeho. Pedagogická fakulta, 2023, Roč. 18, č. 2, s. 117-120 [tlačená forma]. ISSN 1336-8893. [maďarčina]


2022 [02/20] Uricska, Erna. COVIDictionary – A virolingvisztika és az angol egynyelvű járványszótár In: LLL 4.0 Hogyan alakítja át a digitalizáció az LLL stratégiákat?. Pécs: MELLearN - Felsőoktatási Hálózat az Életen át tartó tanulásért” Egyesület Budapesti Metropolitan Egyetem, 2022, s. 472-479. ISBN 978-963-429-939-4


2022 [02/20] Uricska, Erna, Molnár, Katalin. Az angol nyelvű járványszótár létrehozásaszerzői és szerkesztői szemmel In: Tanuló társadalom: Oktatáskutatás járvány idején. Budapest-Debrecen: Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete, 2022, s. 556-564. ISBN 978-615-5657-10-8. [maďarčina]


2022 [02/20] Veszelszki, Ágnes. Karanténszótár 2.: Kor- és kórdokumentum. 1. vyd. [s.l.]: Anyanyelvápolók Szövetsége, 2022. ISBN 978-615-5735-24-0. [maďarčina]


2021 [02/20] Molnár, Katalin, Uricska, Erna. Tanulás 4D-ben. Diskurzus a digitális didaktikai diverzitásról In: Online oktatás - kontaktoktatás: Edukációs folyamatok és a Covid19 . Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2021, s. 124-138 [tlačená forma]. ISBN 978-80-8122-408-9. [maďarčina]


2021 [02/20] Csóka, Erik. Az első "karantév" angol szótáráról In: Online oktatás - kontaktoktatás: Edukációs folyamatok és a Covid19 . Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2021, s. 83-89 [tlačená forma]. ISBN 978-80-8122-408-9


ADE_004 Lőrincz, Gábor, Istók, Vojtech, Néveri Varagya, Szilvia. A weboldalak szerepe a virtuális iskolai nyelvi tájképben [elektronický dokument]. DOI 10.19090/hk.2021.1.84-95 In: Hungarológiai Közlemények: az újvidéki Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének folyóirata. Novi Sad: Újvidéki Egyetem. Bölcsészettudományi Kar. Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, 2021, Roč. 22, č. 1, s. 84-95 [tlačená forma] [online]. ISSN 0350-2430. ISSN (online) 2406-3266. https://hungarologiaikozlemenyek.ff.uns.ac.rs/index.php/hk/article/view/2231/2235. [maďarčina]


ADE_005 Lőrincz, Gábor, Lőrincz, Julianna. Jókai Mór szókincséről és szóalkotási módjairól az írói szótárak tükrében [elektronický dokument]. DOI 10.19090/hk.2021.2.41-55 In: Hungarológiai Közlemények: az újvidéki Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének folyóirata. Novi Sad: Újvidéki Egyetem. Bölcsészettudományi Kar. Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, 2021, Roč. 22, č. 2, s. 41-55 [tlačená forma] [online]. ISSN 0350-2430. ISSN (online) 2406-3266. https://hungarologiaikozlemenyek.ff.uns.ac.rs/index.php/hk/article/view/2246/2249. [maďarčina]


ADE_006 Lőrincz, Gábor. Szemantikai különbségek az e-féle fonémaváltozatokat tartalmazó szóalakokban In: Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények: interdiszciplináris tanulmányok: a Miskolci Egyetem BTK MFI Alkalmazott Nyelvészeti és Fordítástudományi Tanszékének kiadványa. Miskolc: Miskolci Egyetem, 2011, s. 13-20 [tlačená forma]. ISSN 1788-9979. [maďarčina]


ADE_007 Lőrincz, Gábor. Fonetikai/fonológiai alapú szóasszociáció és lexikai variativitás A magyar nyelv szótárában [elektronický dokument] In: Alkalmazott nyelvtudomány. Veszprém: Pannon Egyetem, 2017, Roč. 17, č. 2, s. 1-9. ISSN 1587-1061. ISSN (online) 2498-4442. [maďarčina]


Ohlasy:

2020 [04/12] LUDÁNYI, ZS. A nyelvi variativitás vizsgálata pedagógusjelölt hallgatók nyelvi naplóiban. In Stílus - variativitás - műfordítás. Komárom : Selye János Egyetem, 2020. ISBN 978-80-8122-350-1, p. 195-204.. [s.l.] : [s.n.], 2020


2019 [03/12] KOVÁCS, L. Márkanevek és fonetikai hasonlóságon alapuló asszociációk szóasszociációs adatbázisokban. In Beszédkutatás. ISSN 1218-8727, 2019, vol. 27, no. 1, p. 344-360.. [s.l.] : [s.n.], 2019


ADE_008 Lőrincz, Gábor. A szlovákiai magyar nyelv lexikai variánsainak szerepe a kommunikációban In: Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények: interdiszciplináris tanulmányok: a Miskolci Egyetem BTK MFI Alkalmazott Nyelvészeti és Fordítástudományi Tanszékének kiadványa. Miskolc: Miskolci Egyetem, 2013, Roč. 8, č. 1, s. 87-101 [tlačená forma]. ISSN 1788-9979. [maďarčina]


Ohlasy:

2014 [06/12] SZABÓ, T. Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények 2013/1. In Eruditio - Educatio. ISSN 1336-8893, 2014, vol. 9, no. 1, 125-128.. [s.l.] : [s.n.], 2014


ADE_009 Lőrincz, Gábor. Néhány gondolat a kisebbségi magyar nyelvváltozatok "stílusának" oktatásáról [elektronický dokument]. DOI 10.19090/hk.2018.2.99-111 In: Hungarológiai Közlemények: az újvidéki Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének folyóirata. Novi Sad: Újvidéki Egyetem. Bölcsészettudományi Kar. Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, 2018, č. 2, s. 99-111 [tlačená forma] [online]. ISSN 0350-2430. ISSN (online) 2406-3266. [maďarčina]


ADE_010 Lőrincz, Gábor. Jazyková variativita vo varietách maďarského jazyka používaného na Slovensku In: Eruditio - Educatio: vedecký časopis Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne: A Selye János Egyetem Tanárképző Kara tudományos folyóirata: Research Journal of the Faculty of Education of J. Selye University. Komárno: Univerzita J. Selyeho. Pedagogická fakulta, 2016, Roč. 11, č. 2, s. 61-78 [tlačená forma]. ISSN 1336-8893. [slovenčina]


Ohlasy:

2020 [01/12] TÓTH, S. J. The impact of hungarian on slovak language use in bilingual milieu. In Ezhegodnik finno-ugorskikh issledovanii-yearbook of finno-ugric studies. ISSN 2224-9443, 2020, vol. 14, no. 2, p. 227-235.. [s.l.] : [s.n.], 2020


2019 [04/12] TÓTH, S. J. Sociolingvistika v slovensko-maďarskom kontexte. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2019. ISBN 978-80-8122-307-5, p. 58.. [s.l.] : [s.n.], 2019


ADE_011 Lőrincz, Gábor. Weöres Sándor Tao Te King-fordításának hagyománytörténeti és retorikai kérdéseiről [elektronický dokument] In: Irodalomismeret: A Magyar Irodalomtörténeti Társaság folyóirata. Budapešť: Magyar Irodalomtörténeti Társaság, 2013, č. 3, s. 68-72 [tlačená forma] [online]. ISSN 0865-6886. ISSN (online) 1588-077X. [maďarčina]


ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

Počet výstupov: 3


ADF_001 Lőrincz, Gábor. Szövegköziség - intermedialitás - heavy metal In: Opus: szlovákiai magyar írók folyóirata. Dunajská Streda: Szlovákiai Magyar Írók Társasága, 2018, Roč. 10, č. 4, s. 85-89 [tlačená forma]. ISSN 1338-0265. [maďarčina]


ADF_002 Lőrincz, Gábor, Istók, Vojtech. Najnovšie didaktické materiály vo vyučovaní sociolingvistiky. DOI 10.36007/eruedu.2021.3.088-096 In: Eruditio - Educatio: vedecký časopis Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne: A Selye János Egyetem Tanárképző Kara tudományos folyóirata: Research Journal of the Faculty of Education of J. Selye University. Komárno: Univerzita J. Selyeho. Pedagogická fakulta, 2021, Roč. 16, č. 3, s. 88-96 [tlačená forma]. ISSN 1336-8893. [slovenčina]


ADF_003 Lőrincz, Gábor, Vas, Kinga. A színek és évek című regény képi szintjének vizsgálata In: Eruditio - Educatio: vedecký časopis Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne: A Selye János Egyetem Tanárképző Kara tudományos folyóirata: Research Journal of the Faculty of Education of J. Selye University. Komárno: Univerzita J. Selyeho. Pedagogická fakulta, 2012, s. 18-27 [tlačená forma]. ISSN 1336-8893. [maďarčina]


ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Počet výstupov: 4


ADM_001 Lőrincz, Gábor, Lőrincz, Julianna. Theoretical questions of language variativity [elektronický dokument]. DOI 10.38143/Nyr.2020.2.229 In: Magyar Nyelvőr: a magyar Tudományos Akadémia Magyar Nyelvi Bizottságának folyóirata. Budapešť: Magyar Tudományos Akadémia, 2020, Roč. 144, č. 2, s. 229-253 [tlačená forma] [online]. ISSN 0025-0236. ISSN (online) 1585-4515. http://nyelvor.c3.hu/period/1442/144208.pdf. [maďarčina]. - SCO


Ohlasy:

2023 [01/20] Šenkár, Patrik. “Cursed freedom” - coexistence of nation(alitie)s in the prose of József Nyírő and Mihály Bernula [elektronický dokument]. DOI 10.35634/2224-9443-2023-17-3-372-383 In: Ezhegodnik Finno-Ugorskikh Issledovanii: Yearbook of Finno-Ugric Studies". Ishevsk: Udmurt State University, 2023, Roč. 17, č. 2, s. 372-383 [tlačená forma]. ISSN 2224-9443. ISSN (online) 2311-0333. [angličtina]. - WOS CC


2022 [02/20] Minya, Károly. Miért kell a Balaton-közelit kötőjellel írni, a Balaton mellettit pedig külön? [elektronický dokument]. DOI 10.38143/Nyr.2022.4.564 In: Magyar Nyelvőr: a magyar Tudományos Akadémia Magyar Nyelvi Bizottságának folyóirata. Budapešť: Magyar Tudományos Akadémia, 2022, Roč. 146, č. 4, s. 564-566 [tlačená forma] [online]. ISSN 0025-0236. ISSN (online) 1585-4515. [maďarčina]


2022 [01/20] Minya, Károly. Hogyan helyes: eendő vagy evendő? [elektronický dokument]. DOI 10.38143/Nyr.2022.3.446 In: Magyar Nyelvőr: a magyar Tudományos Akadémia Magyar Nyelvi Bizottságának folyóirata. Budapešť: Magyar Tudományos Akadémia, 2022, Roč. 146, č. 3, s. 446-448 [tlačená forma] [online]. ISSN 0025-0236. ISSN (online) 1585-4515. [maďarčina]. - SCO


2022 [02/20] Tóth, Sándor János. Chrématonymá v multimodálnej semiosfére Komárna In: In Honorem Sorin Paliga: Volum omagial. Bucuresti: Universitatea din Bucuresti. Editura Universităţii din Bucureşti, 2022, s. 248-262 [tlačená forma]. ISBN 978-606-16-1370-0. [slovenčina]


ADM_002 Lőrincz, Gábor, Lőrincz, Julianna, Török, Tamás. Language variativity and contact variants in the Hungarian and international literature [elektronický dokument]. DOI 10.30624/2220-4156-2021-11-2-292-300 In: Vestnik Ugrovedenia. Chanty-Mansijsk: Ob-Ugric Institute of Applied Research and Development, 2021, Roč. 11, č. 2, 292-300 [tlačená forma] [online]. ISSN 2220-4156. ISSN (online) 2587-9766. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


Ohlasy:

2023 [02/20] Dzo’ul, Milal, Swasono, Endratno. Points of linguistic studies and language teaching pertinent to Islamic values [elektronický dokument]. DOI 10.21111/ijelal.v4i1.10764 In: International Journal of English Learning and Applied Linguistics. Ponorogo: University of Darussalam Gontor, 2023, Roč. 4, č. 1, s. 48-58. ISSN (online) 2775-4359. [angličtina]


2022 [01/20] Šenkár, Patrik. Sándor Kormos` translations and their use through teaching methods in minority schools [elektronický dokument]. DOI 10.30624/2220-4156 In: Vestnik Ugrovedenia. Chanty-Mansijsk: Ob-Ugric Institute of Applied Research and Development, 2022, Roč. 12, č. 3, s. 581-587 [tlačená forma] [online]. ISSN 2220-4156. ISSN (online) 2587-9766. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


ADM_003 Lőrincz, Gábor, Lőrincz, Julianna, Tóth, Szilárd Tibor. Archaisms of Janos Arany, the Hungarian Poet, and their Teachability [elektronický dokument]. DOI 10.35634/2224-9443-2021-15-3-414-423 In: Ezhegodnik Finno-Ugorskikh Issledovanii: Yearbook of Finno-Ugric Studies". Ishevsk: Udmurt State University, 2021, Roč. 15, č. 3, 414-423 [tlačená forma]. ISSN 2224-9443. ISSN (online) 2311-0333. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000704323800004. [angličtina]. - WOS CC


ADM_004 Istók, Vojtech, Lőrincz, Gábor, Lőrincz, Julianna, Török, Tamás. A lexikai variánsok és az alakpárok kapcsolatrendszere [elektronický dokument]. DOI 10.38143/NYR.2021.3.330 In: Magyar Nyelvőr: a magyar Tudományos Akadémia Magyar Nyelvi Bizottságának folyóirata. Budapešť: Magyar Tudományos Akadémia, 2021, Roč. 145, č. 3, s. 330-356 [tlačená forma] [online]. ISSN 0025-0236. ISSN (online) 1585-4515. [maďarčina]. - SCO


Ohlasy:

2022 [01/20] Minya, Károly. Hogyan helyes: eendő vagy evendő? [elektronický dokument]. DOI 10.38143/Nyr.2022.3.446 In: Magyar Nyelvőr: a magyar Tudományos Akadémia Magyar Nyelvi Bizottságának folyóirata. Budapešť: Magyar Tudományos Akadémia, 2022, Roč. 146, č. 3, s. 446-448 [tlačená forma] [online]. ISSN 0025-0236. ISSN (online) 1585-4515. [maďarčina]. - SCO


AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Počet výstupov: 5


AEC_001 Lőrincz, Gábor. Identitásjelölő elemek egy délnyugat-szlovákiai kisváros nyelvi tájképében In: Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae: Sectio Linguistica Hungarica. Eger: Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. Líceum Kiadó, 2019, s. 39-52. ISSN 2631-0198. [maďarčina]


Ohlasy:

2021 [02/20] Németh Takács, Henrieta. A közléleti kétnyelvűség nyelvi vetületei Dél-Szlovákiában [textový dokument (print)] [elektronický dokument] . 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2021. ISBN 978-80-223-5279-6. ISBN (online) 978-80-223-5190-4. [maďarčina]


2019 [02/20] Tóth, Sándor János. Sociolingvistika v slovensko-maďarskom kontexte [textový dokument (print)] . 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019. ISBN 978-80-8122-307-5. [slovenčina]


AEC_002 Lőrincz, Gábor. Kommunikációs tudatosság a nyelvi tájképben In: Digitális kommunikáció és tudatosság. Budapest: Hungarovox, 2021, s. 144-155 [tlačená forma]. ISBN 978-963-534-074-3. ISSN 2062-5804. [maďarčina]


Ohlasy:

2021 [02/20] Már, Orsolya. Nyelvi tájkép alakulása 2015-2020. közötti időszakban Székelyföldön In: E-nyelv Magazin. Budapest: Inter Kultúra-, Nyelv- és Médiakutató Központ Nonprofit Kft., 2021, č. 1, s. [1-3]. ISSN 2063-6113. [maďarčina]


AEC_003 Lőrincz, Gábor. Az elmúlt évek szlovákiai magyar nyelvészeti kutatásairól In: Jelentés a magyar nyelvről 2010-2015. Budapest: Inter Kultúra-, Nyelv- és Médiakutató Központ Nonprofit Kft., 2016, s. 155-161 [tlačená forma]. ISBN 978-615-5556-03-6. [maďarčina]


AEC_004 Lőrincz, Gábor. Komáromi nyelvi tájkép In: Nyelvi közösségek - közösségi perspektívák. Nagyvárad: Partium, 2020, s. 61-72 [tlačená forma]. ISBN 978-606-9673-07-2. [maďarčina]


Ohlasy:

2022 [02/20] Tóth, Sándor János. Chrématonymá v multimodálnej semiosfére Komárna In: In Honorem Sorin Paliga: Volum omagial. Bucuresti: Universitatea din Bucuresti. Editura Universităţii din Bucureşti, 2022, s. 248-262 [tlačená forma]. ISBN 978-606-16-1370-0. [slovenčina]


AEC_005 Istók, Vojtech, Lőrincz, Gábor, Tóth, Sándor János. Porovnávací základ k jazykovej krajine Komárna: Maďarsko a diachrónia In: Od textu k prekladu 15. Praha: Jednota tlumočníků a překladatelů, 2021, s. 33-44 [CD-ROM]. ISBN 978-80-7374-132-7. [slovenčina]


Ohlasy:

2023 [01/20] Ďuricová, Alena. The forms of appeal in the linguistic landscape [elektronický dokument] In: AD ALTA: journal of interdisciplinary research. Hradec Králové: Magnanimitas akademické sdružení, 2023, Roč. 13, č. 1, s. 90-94 [tlačená forma] [online]. ISSN 1804-7890. ISSN (online) 2464-6733. https://www.magnanimitas.cz/ADALTA/1301/PDF/1301.pdf. [angličtina]. - ESCI ; WOS CC


2023 [02/20] Štefaňáková, Jana. Pamätné tabule ako súčasť jazykovej krajiny Námestia SNP v Banskej Bystrici In: Od textu k prekladu 17. Praha: Jednota tlumočníků a překladatelů, 2023, s. 70-85 [CD-ROM]. ISBN 978-80-7374-136-5. [slovenčina]


2023 [02/20] Krško, Jaromír. Prienik objektov výskumov jazykovej krajiny a onomastiky In: Od textu k prekladu 17. Praha: Jednota tlumočníků a překladatelů, 2023, s. 38-50 [CD-ROM]. ISBN 978-80-7374-136-5. [slovenčina]


2023 [02/20] Ďuricová, Alena. Jazyková krajina v spoločnosti a vo výskume In: Od textu k prekladu 17. Praha: Jednota tlumočníků a překladatelů, 2023, s. 23-28 [CD-ROM]. ISBN 978-80-7374-136-5. [slovenčina]


2023 [02/20] Ďuricová, Alena. Jazyková krajina sa neprihovára len imperatívami In: Aktuálne trendy výskumu jazykovej krajiny. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2023, s. 6-8 [online]. ISBN 978-80-8122-458-4. [slovenčina]


2023 [02/20] Štefaňáková, Jana. Skúmanie jazykovej krajiny Námestia SNP v Banskej Bystrici z perspektívy metadát In: Aktuálne trendy výskumu jazykovej krajiny. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2023, s. 22-24 [online]. ISBN 978-80-8122-458-4. [slovenčina]


2022 [02/20] Vajičková, Mária. Od textu k prekladu 15: jazyková krajina. SIGN-UKO PD NJ/23 In: In honorem Dagmar Mária Anoca la 70 de ani. Bukurešť: Universitatea din Bucuresti. Editura Universităţii din Bucureşti, 2022, s. 201-205 [tlačená forma]. ISBN 978-606-16-1367-0. [slovenčina]


2022 [02/20] Dobrík, Zdenko. Jazyková krajina z pohľadu kognitívno-kultúrnej a pragmatickej perspektívy In: Od textu k prekladu 16. Praha: Jednota tlumočníků a překladatelů, 2022, s. 6-14 [CD-ROM]. ISBN 978-80-7374-134-1. [slovenčina]


2022 [02/20] Dobrík, Zdenko. Pragmatonymá v sociálnom a komunikačnom kontexte [elektronický dokument] In: Jazyk a politika: na pomedzí lingvistiky a politológie 7. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave. Celouniverzitné pracovisko EUBA. Vydavateľstvo EKONÓM, 2022, s. 54-62 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-80-225-4987-5. ISSN 2729-8981. ISSN (online) 2729-8973. https://conferences.euba.sk/jazykapolitika/www_write/files/2022/jazykapolitika7.pdf. [slovenčina]


2022 [01/20] Lauková, Jana. The linguistic landscape of Banská Bystrica [elektronický dokument]. DOI 10.33543/1202135140 In: AD ALTA: journal of interdisciplinary research. Hradec Králové: Magnanimitas akademické sdružení, 2022, Roč. 12, č. 2, s. 135-140 [tlačená forma] [online]. ISSN 1804-7890. ISSN (online) 2464-6733. http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/1202/PDF/1202.pdf. [angličtina]. - WOS CC


2021 [02/20] Kubišová, Hedviga. O premene jazykovej krajiny Slovenska s akcentom na multilingválnosť In: Kritika prekladu. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici - Belianum, 2021, č. 2, s. 97-103 [tlačená forma] [online]. ISSN 1339-3405. [slovenčina]


2021 [02/20] Vajičková, Mária. Od textu k prekladu XV. Jazyková krajina [elektronický dokument] In: Romanoslavica. Bucureşti: Ed. Universităţii din Bucureşti, 2021, Roč. 57, č. 1, s. 225-228 [tlačená forma] [online]. ISSN 0557-272X. ISSN (online) 2537-4214


AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Počet výstupov: 7


AED_001 Lőrincz, Gábor. A kisebbségi nyelvhasználat jellegzetességeinek megjelenése a szlovákiai magyar anyanyelvoktatásban In: Az anyanyelvoktatás dokumentumainak szakmai, módszertani vizsgálata: Válogatás a Variológiai kutatócsoport külföldön és elektronikus adathordozón megjelent tanulmányaiból. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, s. 163-175 [tlačená forma]. ISBN 978-80-8122-302-0. [maďarčina]


AED_002 Lőrincz, Gábor. A 9. osztályos kísérleti Magyar nyelv és kommunikáció tankönyv előnyeiről és hátrányairól In: Az anyanyelvoktatás dokumentumainak szakmai, módszertani vizsgálata: Válogatás a Variológiai kutatócsoport külföldön és elektronikus adathordozón megjelent tanulmányaiból. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, s. 351-367 [tlačená forma]. ISBN 978-80-8122-302-0. [maďarčina]


AED_003 Lőrincz, Gábor. A jelentéstani tananyag felépítése 5. osztályos tankönyvvariánsokban In: Az anyanyelvoktatás dokumentumainak szakmai, módszertani vizsgálata: Válogatás a Variológiai kutatócsoport külföldön és elektronikus adathordozón megjelent tanulmányaiból. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, s. 385-396 [tlačená forma]. ISBN 978-80-8122-302-0. [maďarčina]


AED_004 Lőrincz, Gábor. Nyelvi tájkép Egertől Komáromig In: Stílus - variativitás - műfordítás: Köszöntő kötet Lőrincz Julianna 70. születésnapjára. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2020, s. 183-195. ISBN 978-80-8122-350-1. [maďarčina]


Ohlasy:

2021 [02/20] Németh Takács, Henrieta. A közléleti kétnyelvűség nyelvi vetületei Dél-Szlovákiában [textový dokument (print)] [elektronický dokument] . 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2021. ISBN 978-80-223-5279-6. ISBN (online) 978-80-223-5190-4. [maďarčina]


2021 [02/20] Tóth, Sándor János. Teoretické a metodologické východiská triedenia a spracovania jednotiek jazykovej krajiny In: Výskum Slovákov v Maďarsku v interdisciplinárnom kontexte: Na počesť Anny Divičanovej a k 30. výročiu VÚSM. Békešská Čaba: Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete, 2021, s. 375-391 [tlačená forma]. ISBN 978-615-5330-25-4. ISSN 2631-1275. [slovenčina]


AED_005 Lőrincz, Gábor. A jelentéstan helyzete a szlovákiai magyar alapiskolákban In: "Veda a vzdelávanie na podporu vzdelanostnej spoločnosti": Zborník III. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2011, s. 118-132. ISBN 978-80-8122-017-3. [maďarčina]


Ohlasy:

2017 [03/12] SZERDI, I. A lexikális jelentésviszonyok élményközpontú tanítása multimédiás szövegekkel. In Jelentés és Nyelvhasználat. ISSN 2064-9940, 2017, vol. 4, p. 101-118.. [s.l.] : [s.n.], 2017


AED_006 Lőrincz, Gábor. A nyelvi variativitástól a szóhasadásig: Nyelvjárási és sztenderd alakváltozatok vizsgálata In: A tudomány vonzásában: Köszöntő kötet a 70 éves Vörös Ottó tiszteletére. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012, s. 163-173 [tlačená forma]. ISBN 978-80-8122-053-1. [maďarčina]


AED_007 Lőrincz, Gábor. A Magyar értelmező kéziszótár szlovákiai magyar vonatkozású szócikkeinek jelentéstani szempontú felhasználhatósága a tanári gyakorlatban In: Tér, idő, közösség: A felföldi magyarság a társadalomtudományok tükrében. Tornaľa: Spoločnosť kulturálnej antropológie, 2013, s. 59-69 [tlačená forma]. ISBN 978-80-968888-2-5. [maďarčina]


Ohlasy:

2019 [02/20] Kontra, Miklós. Felelős nyelvészet. 1. vyd. Budapest: Gondolat Kiadó, 2019. ISBN 978-963-693-988-5. [maďarčina]


2013 [03/12] KONTRA, M. Magyar kétnyelvűség - áldás vagy átok?. In Hungarológiai Közlemények. ISSN 0350 2430, 2013, vol. XIV., no. 3, p.1-12.. [s.l.] : [s.n.], 2013


AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Počet výstupov: 4


AFC_001 Lőrincz, Gábor. Az Új Magyar Etimológiai szótár néhány vitatott eredetű lexémájáról A magyar nyelv szótára alakváltozatainak tükrében In: Egy- és többértelműség a nyelvben. Székesfehérvár: Kodolányi János Főiskola, 2018, s. 152-158. ISBN 978-963-409-174-5. ISSN 1419-6603. [maďarčina]


AFC_002 Lőrincz, Gábor. A magyar nyelv szótárának felhasználhatósága az újabb etimológiai kutatások eredményeinek tükrében In: Czuczor-Fogarasi-tanácskozás A magyar nyelv szótára pótkötetének megjelenése alkalmából: Tanulmánykötet a Magyar Nyelvstratégiai Intézet által 2018. december 13-án rendezett tanácskozáson elhangzott előadásokból. Budapest: Magyarságkutató Intézet, 2019, s. 217-243 [tlačená forma]. ISBN 978-615-6117-05-2. [maďarčina]


AFC_003 Lőrincz, Gábor. A nyelvi tévhitek megjelenése különböző tankönyvvariánsokban In: A nyelv perspektívája az oktatásban: Válogatás a PeLiKon2018 oktatásnyelvészeti konferencia előadásaiból. Eger: Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. Líceum Kiadó, 2020, s. 225-242 [tlačená forma]. ISBN 978-963-496-168-0. [maďarčina]


Ohlasy:

2023 [02/20] Gazdag, Vilmos. A kétnyelvűségkutatás eredményeinek megjelenése a magyarországi és a kárpátaljai magyar középiskolai oktatásban [elektronický dokument]. DOI 10.58423/2786-6726/2023-1-161-181 In: Acta Academiae Beregsasiensis: Philologica. Beregovo: Zakarpatsʹkij ugorsʹkij ìnstitut im. Ferenca Rakoci 2, 2023, Roč. 2, č. 1, s. 161-181 [tlačená forma] [online]. ISSN 2786-6718. ISSN (online) 2786-6726. [maďarčina]


2022 [02/20] Dančová Jakabová, Veronika. Rendszeres vagy hanyagoló nyelvtanoktatás: Egy felmérés tanulságai In: Nova Posoniensia: A pozsonyi magyar tanszék tanulmánykötete: Zborník štúdií Katedry maďarského jazyka a literatúry FiF UK. Bratislava: Združenie Alberta Szenci Molnára, 2022, s. 60-79 [tlačená forma]. ISBN 978-80-973425-9-3. [maďarčina]


2021 [02/20] Ludányi, Zsófia, Domonkosi, Ágnes. The role of language diaries in problem-based teaching of Hungarian as L1 [elektronický dokument] In: Journal of Applied Technical and Educational Sciences - jATES. Subotica: ST Press, 2021, Roč. 11, č. 1, s. 44-65 [online]. ISSN (online) 2560-5429. [nemčina]


2021 [02/20] Ludányi, Zsófia, Domonkosi, Ágnes. Nyelvi tudatosságot fejlesztő pályázat középiskolásoknak In: Acta Universitatis de Carolo: Sectio Linguistica Hungarica - Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Linguistica Hungarica . Eger: Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. Líceum Kiadó, 2021, s. 73-89 [tlačená forma]. ISSN 2631-0198. [maďarčina]


2021 [03/20] Gaál, Zsuzsanna. Ludányi Zsófia – Jánk István – Domonkosi Ágnes (szerk.): A nyelv perspektívája az oktatásban. Válogatás a PeLiKon2018 oktatásnyelvészeti konferencia előadásaiból. Líceum Kiadó, Eger, 2020. DOI 10.46437/ActaUnivEszterhazyLinguistica.2021.171 In: Acta Universitatis de Carolo: Sectio Linguistica Hungarica - Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Linguistica Hungarica . Eger: Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. Líceum Kiadó, 2021, s. 171-190 [tlačená forma]. ISSN 2631-0198. [maďarčina]


2021 [02/20] Dančová Jakabová, Veronika. Eltérő nyelvszemléletek egy szlovákiai magyar középiskola anyanyelvóráin. DOI 10.18135/Alknyelvdok.2021.15.5 In: Doktoranduszok tanulmányai az alkalmazott nyelvészet köréből 2021. Budapešť: Magyar Tudományos Akadémia. Nyelvtudományi Intézet, 2021, s. 108-130 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-963-9074-94-1. http://www.nytud.hu/alknyelvdok21/proceedings/kotet.pdf. [maďarčina]


2019 [02/20] Tóth, Sándor János. Sociolingvistika v slovensko-maďarskom kontexte [textový dokument (print)] . 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019. ISBN 978-80-8122-307-5. [slovenčina]


AFC_004 Lőrincz, Gábor. A Magyar helyesírási szótár néhány főnévi szóalakvariánsának jelentéstani szempontú vizsgálata szlovákiai magyar adatközlők körében In: XI. Grastyán konferencia országos interdiszciplináris konferencia előadása. Pécs: PTE Grastyán Endre Szakkolégium, 2013, s. 230-237. ISSN 1587-6721. [maďarčina]


AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Počet výstupov: 9


AFD_001 Lőrincz, Gábor. A mentális lexikon fonetikai/fonológiai és szemantikai hálózatának összefüggései a magyar nyelv szótára variánspárjainak tükrében In: Zborník 10. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018: Sekcie humanitných vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018, s. 95-115 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-255-9. [maďarčina]


AFD_002 Lőrincz, Gábor. Az írói szótárak hasznáról és alkalmazhatóságáról az anyanyelvoktatásban, különös tekintettel az Arany-szótárra In: Aranyul - magyarul: A Variológiai Kutatócsoport Arany János-szimpóziumának tanulmányai. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018, s. 71-94 [tlačená forma]. ISBN 978-80-8122-240-5. [maďarčina]


Ohlasy:

2018 [02/20] Lőrincz, Julianna. Arany János archaikus és népies kifejezéseinek fordítási kérdései In: Aranyul - magyarul: A Variológiai Kutatócsoport Arany János-szimpóziumának tanulmányai. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018, s. 38-70 [tlačená forma]. ISBN 978-80-8122-240-5. [maďarčina]


AFD_003 Lőrincz, Gábor. Szemantikaoktatás a mentális lexikon működésének tükrében In: A magyar mint anyanyelv, kisebbségi és idegen nyelv oktatási kérdései és oktatási segédletei: A Variológiai Kutatócsoport 8. nemzetközi tankönyvkutató szimpóziumának tanulmányai. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018, s. 199-220 [tlačená forma]. ISBN 978-80-8122-278-8. [maďarčina]


AFD_004 Istók, Vojtech, Lőrincz, Gábor. A virolingvisztika részterületei. DOI 10.36007/3761.2020.83 In: 12th International Conference of J. Selye University: Language and Literacy Section. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2020, s. 83-92 [online]. ISBN 978-80-8122-376-1. http://uk.ujs.sk/dl/3761/Istok.html. [maďarčina]


Ohlasy:

2023 [02/20] Uricska, Erna. COVIDictionary 2.0. New words and phrases to the global pandemic. 1. vyd. Budapest: Smaragd, 2023. ISBN 978-615-6297-10-5. [angličtina]


2023 [02/20] Csóka, Erik. KarantÉN, karantTE, karantMINDNYÁJUNK új szótára In: Eruditio - Educatio: vedecký časopis Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne: A Selye János Egyetem Tanárképző Kara tudományos folyóirata: Research Journal of the Faculty of Education of J. Selye University. Komárno: Univerzita J. Selyeho. Pedagogická fakulta, 2023, Roč. 18, č. 2, s. 117-120 [tlačená forma]. ISSN 1336-8893. [maďarčina]


2023 [02/20] Kondorosy, Csenge, Endrődy, Orsolya, Simonovits, Borbála, Borsfay, Krisztina, Veszelszki, Ágnes. Oltásnarratívák: A Covid-vakcinákkal kapcsolatos lakossági attitűdök elemzése a közösségimédia-figyelés módszerével. DOI 10.55395/MK.2023.4.3 In: Médiakutató. Budapest: Médiakutató Alapítvány, 2023, Roč. 24, č. 4, s. 49-62 [tlačená forma]. ISSN 1586-8389. [maďarčina]


2023 [02/20] Oláh, Márk. Karanténszavak vizsgálata a köznyelvben [elektronický dokument] In: Ezredvég. Budapest: Ezredvég Alapítvány, 2023, Roč. 33, č. 3, s. [1-2]. ISSN 0238-2865. ISSN (online) 1588-1318. [maďarčina]


2022 [02/20] Uricska, Erna, Molnár, Katalin. Az angol nyelvű járványszótár létrehozásaszerzői és szerkesztői szemmel In: Tanuló társadalom: Oktatáskutatás járvány idején. Budapest-Debrecen: Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete, 2022, s. 556-564. ISBN 978-615-5657-10-8. [maďarčina]


2022 [02/20] Veszelszki, Ágnes. Karanténszótár 2.: Kor- és kórdokumentum. 1. vyd. [s.l.]: Anyanyelvápolók Szövetsége, 2022. ISBN 978-615-5735-24-0. [maďarčina]


2022 [02/20] Bockovac, Tímea, MIKIĆ ČOLIĆ, Ana. Tvorba pandemijskih neologizama u mađarskom i hrvatskom jeziku [elektronický dokument]. DOI 10.15170/SV.1/2022.193 In: SlavVaria. Pécs: Pécsi TudományegyetemBölcsészet- és Társadalomtudományi KarSzlavisztika Intézete, 2022, č. 1, s. 193-206. ISSN 2786-2569. ISSN (online) 2786-2550. [chorvátčina]


2022 [02/20] Ludányi, Zsófia, Domonkosi, Ágnes. Nyelvmenedzselési folyamatok a magyar járványszókincs alakulásában. DOI 10.36007/eruedu.2022.3.003-020 In: Eruditio - Educatio: vedecký časopis Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne: A Selye János Egyetem Tanárképző Kara tudományos folyóirata: Research Journal of the Faculty of Education of J. Selye University. Komárno: Univerzita J. Selyeho. Pedagogická fakulta, 2022, Roč. 17, č. 3, s. 3-20 [tlačená forma]. ISSN 1336-8893. [maďarčina]


2022 [02/20] Schirm, Anita. Vírusos szóképek In: A virolingvisztika és viroszemiotika aktuális kérdései: Variológiai Kutatócsoport XI. nemzetközi tudományos szimpóziumának tanulmánykötete. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2022, s. 70-75 [online]. ISBN 978-80-8122-431-7. [maďarčina]


2022 [02/20] Lőrincz, Julianna. Az orosz nyelv szókincsének változásai a Covid19 hatására In: A virolingvisztika és viroszemiotika aktuális kérdései: Variológiai Kutatócsoport XI. nemzetközi tudományos szimpóziumának tanulmánykötete. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2022, s. 48-53 [online]. ISBN 978-80-8122-431-7. [maďarčina]


2022 [02/20] Domonkosi, Ágnes, Ludányi, Zsófia, H. Tomesz, Tímea. Az online tanóráktól az oltakozásig: A járványhelyzettel való megküzdés nyelvi és kommunikációs lenyomatai In: A virolingvisztika és viroszemiotika aktuális kérdései: Variológiai Kutatócsoport XI. nemzetközi tudományos szimpóziumának tanulmánykötete. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2022, s. 9-16 [online]. ISBN 978-80-8122-431-7. [maďarčina]


2022 [02/20] Néveri Varagya, Szilvia. Tetten ért üzenetek: A pandémia első éve az Új Szó vezető újságcímeiben. DOI 10.36007/eruedu.2022.1.019-039 In: Eruditio - Educatio: vedecký časopis Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne: A Selye János Egyetem Tanárképző Kara tudományos folyóirata: Research Journal of the Faculty of Education of J. Selye University. Komárno: Univerzita J. Selyeho. Pedagogická fakulta, 2022, Roč. 17, č. 1, s. 19-39 [tlačená forma]. ISSN 1336-8893. [maďarčina]


2022 [02/20] Uricska, Erna. COVIDictionary – A virolingvisztika és az angol egynyelvű járványszótár In: LLL 4.0 Hogyan alakítja át a digitalizáció az LLL stratégiákat?. Pécs: MELLearN - Felsőoktatási Hálózat az Életen át tartó tanulásért” Egyesület Budapesti Metropolitan Egyetem, 2022, s. 472-479. ISBN 978-963-429-939-4


2021 [02/20] Ludányi, Zsófia. Oltakozás és pándémia - avagy a virolingvisztika legújabb kérdései In: Amega. Pécs: Promedic5000 Kft., 2021, Roč. 28, č. 1. ISSN 1588-0087


2021 [02/20] Ludányi, Zsófia. Eloltották az oltóanyagot In: Amega. Pécs: Promedic5000 Kft., 2021, Roč. 28, č. 2. ISSN 1588-0087


2021 [02/20] Ludányi, Zsófia. Meg lettek vakcinálva In: Amega. Pécs: Promedic5000 Kft., 2021, Roč. 28, č. 3. ISSN 1588-0087


2021 [02/20] Ludányi, Zsófia. A delta-variánstól az alfa(-)hímig In: Amega. Pécs: Promedic5000 Kft., 2021, Roč. 28, č. 4. ISSN 1588-0087


2021 [02/20] Schirm, Anita. A koronavírus-járvány metafóráiról [elektronický dokument] In: Hungarológiai Közlemények: az újvidéki Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének folyóirata. Novi Sad: Újvidéki Egyetem. Bölcsészettudományi Kar. Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, 2021, Roč. 22, č. 2, s. 98-113 [tlačená forma] [online]. ISSN 0350-2430. ISSN (online) 2406-3266. [maďarčina]


2021 [02/20] Nagy, Péter. Karanténkultúra: A folytatás [textový dokument (print)] : Újabb feljegyzések a korona idején. 1. vyd. Budapest: Prae, 2021. ISBN 978-615-6199-24-9. [maďarčina]


2021 [02/20] Molnár, Katalin, Uricska, Erna. Tanulás 4D-ben. Diskurzus a digitális didaktikai diverzitásról In: Online oktatás - kontaktoktatás: Edukációs folyamatok és a Covid19 . Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2021, s. 124-138 [tlačená forma]. ISBN 978-80-8122-408-9. [maďarčina]


2021 [02/20] Csóka, Erik. Az első "karantév" angol szótáráról In: Online oktatás - kontaktoktatás: Edukációs folyamatok és a Covid19 . Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2021, s. 83-89 [tlačená forma]. ISBN 978-80-8122-408-9


2021 [02/20] Molnár, Katalin. Online könyvbemutató Komáromban In: Online oktatás - kontaktoktatás: Edukációs folyamatok és a Covid19 . Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2021, s. 236-240 [tlačená forma]. ISBN 978-80-8122-408-9


2021 [02/20] Misadová, Katarína. Koronavírus és nyelvhasználat = Coronavirus and language use In: Online oktatás - kontaktoktatás: Edukációs folyamatok és a Covid19 . Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2021, s. 51-63 [tlačená forma]. ISBN 978-80-8122-408-9. [maďarčina]


2021 [02/20] Domonkosi, Ágnes, Ludányi, Zsófia. „Üdvözlettel, jó munkát és hozzá jó egészséget kívánva”. A felsőoktatás e-mailezési gyakorlatai a járványhelyzet idején In: Online oktatás - kontaktoktatás: Edukációs folyamatok és a Covid19 . Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2021, s. 11-23 [tlačená forma]. ISBN 978-80-8122-408-9


AFD_005 Lőrincz, Gábor. Fordított tankönyvek a kisebbségi iskolai nyelvi tájképben In: Tankönyvkutatás – fordított tankönyvek – kétnyelvűség. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2020, s. 75-99 [tlačená forma]. ISBN 978-80-8122-361-7. [maďarčina]


Ohlasy:

2022 [03/20] Váradi, Krisztián. Tankönyvkutatás és tankönyvfordítás kétnyelvű környezetben. DOI 10.21030/anyp.2022.3.9 In: Anyanyelv-pedagógia. Budapest: Magyar nyelvtudományi társaság, 2022, Roč. 15, č. 3, s. 96-101 [online]. ISSN 2060-0623. https://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=976. [maďarčina]


AFD_006 Lőrincz, Gábor. Egy délnyugat-szlovákiai kisváros kétnyelvű és multikulturális nyelvi tájképe a múltban és a jelenben In: A nyelvföldrajztól a névföldrajzig: nevek a nyelvpolitikai küzdőtérben. Szombathely: Savaria University Press, 2019, s. 157-172 [tlačená forma]. ISBN 978-615-5753-44-2. [maďarčina]


Ohlasy:

2021 [02/20] Németh Takács, Henrieta. A közléleti kétnyelvűség nyelvi vetületei Dél-Szlovákiában [textový dokument (print)] [elektronický dokument] . 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2021. ISBN 978-80-223-5279-6. ISBN (online) 978-80-223-5190-4. [maďarčina]


2019 [02/20] Tóth, Sándor János. Sociolingvistika v slovensko-maďarskom kontexte [textový dokument (print)] . 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019. ISBN 978-80-8122-307-5. [slovenčina]


AFD_007 Lőrincz, Gábor. Néhány főnévi szóalakvariáns-pár jelentéstani szempontú vizsgálata In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2013: "Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní" - Sekcie pedagogických a humanitných vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013, s. 349-363 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-073-9. [maďarčina]


AFD_008 Lőrincz, Gábor. A Czuczor-Fogarasi-szótár csallóközi tájszavainak felhasználhatósága a szlovákiai magyar anyanyelvoktatásban In: A tankönyvkutatás szakmai, módszertani kérdései: A Variológiai kutatócsoport 7. nemzetközi tankönyv kutató szimpóziumának tamulmányai. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, s. 111-123 [tlačená forma]. ISBN 978-80-8122-230-6. [maďarčina]


Ohlasy:

2017 [05/12] KINCER, SZ. - SIMON, SZ. A komáromi Selye János Egyetem Tanárképző Kara Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéken működő variológiai kutatócsoport VII. tankönyvkutató szimpóziuma. In Anyanyelv-pedagógia. ISSN 2060-0623, 2017, vol. X., no. 2, p. 74-78.. [s.l.] : [s.n.], 2017


2017 [03/12] NÉMETHY, A. Beszámoló a révkomáromi Selye János Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén szervezett VII. nemzetközi tankönyvkutató szimpóziumról. In Alkalmazott nyelvtudomány. ISSN 1587-1061, 2017, vol. XVII, no. 2, p. 3.. [s.l.] : [s.n.], 2017


AFD_009 Lőrincz, Gábor. A nyelvi variativitás és a nyelvtanítás összefüggései a hatodik és hetedik osztályos szlovákiai magyar nyelvtankönyvek tükrében In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2012: "Vzdelávanie-identita-zdravie". Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012, s. 394-403. ISBN 978-80-8122-044-9. [maďarčina]


AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií

Počet výstupov: 3


AFG_001 Lőrincz, Gábor. Alsó-Ipoly mente helyeneveinek alakváltozatairól, különös tekintettel a vízzel kapcsolatos megnevezésekre In: 26. Egyetemi nyelvészeti napok. Nyelvek mezsgyéjén - A két- és többnyelvűség interdiszciplináris megközelítése: nemzetközi tudományos konferencia, Újvidék, 6.11.2018. Nový Sad: Újvidéki Egyetem. Bölcsészettudományi Kar. Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, 2018, s. 30-30 [tlačená forma]. ISBN 978-86-6065-482-5. [maďarčina]


AFG_002 Istók, Vojtech, Lőrincz, Gábor. A weboldalak és Facebook-felületek szerepe az oktatási intézmények virtuális nyelvi tájképében In: 28. Egyetemi Nyelvészeti Napok: Matijevics Lajos - emlékkonferencia. Novi Sad: Újvidéki Egyetem. Bölcsészettudományi Kar. Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, 2020, s. [17-17] [tlačená forma]. ISBN 978-86-6065-620-1. [maďarčina]


AFG_003 Lőrincz, Gábor. Az SJE TKK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke mellett működő Variológiai Kutatócsoport tevékenysége, különös tekintettel a Romani Digitális Tudástér: Innovatív romani-magyar digitális oktatási-kulturális kompetenciafejlesztés és segédanyag-csomag létrehozása regionális modellek alkalmazásával c. projekt In: Kárpát-medencei magyar tannyelvű pedagógusképzők 1. kongresszusa: A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Neveléstudományi Intézet online nemzetközi szakmai rendezvénye. Pécs: Pécsi Tudományegyetem, 2021, s. 20-20 [online]. ISBN 978-963-429-805-2. [maďarčina]


BAA Odborné knižné publikácie vydané v zahraničných vydavateľstvách

Počet výstupov: 1


BAA_001 Lőrincz, Gábor. Nyelvi variativitás a szlovákiai magyar nyelvváltozatokban. 1. vyd. Eger: Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. Líceum Kiadó, 2016. ISBN 978-615-5621-27-7. ISSN 1787-9671. [maďarčina]


Ohlasy:

2020 [04/12] MISAD, K. Szlovákiai magyar anyanyelvkönyvek vizsgálata a vonatkozó tankönyvértékelési szempontrendszer alapján. In Stílus - variativitás - műfordítás. Komárom : Selye János Egyetem, 2020. ISBN 978-80-8122-350-1, p. 205-218.. [s.l.] : [s.n.], 2020


2020 [04/12] LUDÁNYI, ZS. A nyelvi variativitás vizsgálata pedagógusjelölt hallgatók nyelvi naplóiban. In Stílus - variativitás - műfordítás. Komárom : Selye János Egyetem, 2020. ISBN 978-80-8122-350-1, p. 195-204.. [s.l.] : [s.n.], 2020


2020 [01/12] GÁL, A. The Study of the Hungarian Language Use in Slovak Secondary Schools. In Ezhegodnik Finno-Ugorskikh Issledovanii-Yearbook of Finno-Ugric Studies. ISSN 2224-9443, 2020, vol. 14, no. 3, p. 411-417.. [s.l.] : [s.n.], 2020


2020 [03/12] LŐRINCZ, J. A szemantika tananyag és terminológia a tankönyvekben . In Nyelvi közösségek – közösségi perspektívák. Nagyvárad : Partium Kiadó, 2020. ISBN 978-606-9673-07-2, p. 24.. [s.l.] : [s.n.], 2020


2019 [03/12] TÓTH, S. J. The dominant language of bilingual speakers in South Slovakia. In Berliner beiträge zur hungarologie. ISSN 023/8-2156, 2019, no. 20, p. 25-39.. [s.l.] : [s.n.], 2019


2019 [04/12] SIMON, SZ. Jazykové variety a stratifikácia jazyka. Sociálna diferenciácia jazyka. In Sociolingvistika v slovensko-maďarskom kontexte. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2019. ISBN 978-80-8122-308-2, p. 87-132.. [s.l.] : [s.n.], 2019


2019 [04/12] TÓTH, S. J. Sociolingvistika v slovensko-maďarskom kontexte. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2019. ISBN 978-80-8122-307-5, p. 58.. [s.l.] : [s.n.], 2019


2018 [03/12] LŐRINCZ, J. A nyelvi variativitás kérdései az anyanyelvtankönyvekben. In Nyelv - Nyelvközösség - Közösségi perspektíva. Nagyvárad : Partium Kiadó, 2018. ISBN 978-606-8156-85-9, p. 129, 139.. [s.l.] : [s.n.], 2018


2017 [06/12] TAKÁCS, H. Lőrincz Gábor: Nyelvi variativitás a szlovákiai magyar nyelvváltozatokban. In Nova posoniensia VII. ISSN 978 80 971983 4 3, 2017, vol. 7, p. 240-243.. [s.l.] : [s.n.], 2017


2017 [04/12] LŐRINCZ, J. A tankönyvi feladatok instrukcióinak szerepe a beszédkészség-fejlesztésben. In A tankönyvkutatás szakmai, módszertani kérdései. Komárom : Selye János Egyetem, 2017. ISBN 978-80-8122-230-6, p.91-110.. [s.l.] : [s.n.], 2017


2017 [04/12] MISAD, K. A helyesírás-tanítás tartalma és szempontjai szlovákiai magyar középiskolai anyanyelvtankönyvekben. In A tankönyvkutatás szakmai, módszertani kérdései. Komárom : Selye János Egyetem, 2017. ISBN 978-80-8122-230-6, p.78-90.. [s.l.] : [s.n.], 2017


BDE Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch

Počet výstupov: 1


BDE_001 Lőrincz, Gábor. Kisebbségi nyelvváltozatok, nyelvi tévhitek, regionális stílusok és anyanyelvoktatás In: Anyanyelv-pedagógia. Budapest: Magyar nyelvtudományi társaság, 2020, Roč. 13, č. 1, s. 1-4 [online]. ISSN 2060-0623. http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=833. [maďarčina]


BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

Počet výstupov: 3


BEE_001 Lőrincz, Gábor. Identitásjelölő elemek egy délnyugat-szlovákiai kisváros oktatási intézményeinek nyelvi tájképében. DOI 10.46437/ActaUnivEszterhazyLinguistica.2021.61 In: Acta Universitatis de Carolo: Sectio Linguistica Hungarica - Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Linguistica Hungarica . Eger: Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. Líceum Kiadó, 2021, s. 61-71 [tlačená forma]. ISSN 2631-0198. http://publikacio.uni-eszterhazy.hu/7218/. [maďarčina]


BEE_002 Lőrincz, Gábor. A nyelvi variativitás és a Magyar értelmező kéziszótár néhány szlovákiai magyar vonatkozású szócikke In: Félúton 8.: Az ELTE Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Doktori Iskola konferenciája. Budapest: ELTE BTK, s. 85-102. [maďarčina]


Ohlasy:

2020 [04/12] LUDÁNYI, ZS. A nyelvi variativitás vizsgálata pedagógusjelölt hallgatók nyelvi naplóiban. In Stílus - variativitás - műfordítás. Komárom : Selye János Egyetem, 2020. ISBN 978-80-8122-350-1, p. 195-204.. [s.l.] : [s.n.], 2020


BEE_003 Lőrincz, Gábor. A kisebbségi nyelvhasználat jellegzetességeinek megjelenése a szlovákiai magyar anyanyelvoktatásban In: A tudományoktól a művészetekig: Az Eszterházy Károly Főiskola Bölcsészettudományi Karának válogatott tanulmányai a Magyar Tudomány Ünnepe 2014-es előadásaiból. Eger: Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. Líceum Kiadó, 2015, s. 63-71 [tlačená forma]. ISBN 978-615-5509-25-4. [maďarčina]


Ohlasy:

2018 [03/12] LŐRINCZ, J. A nyelvi variativitás kérdései az anyanyelvtankönyvekben. In Nyelv - Nyelvközösség - Közösségi perspektíva. Nagyvárad : Partium Kiadó, 2018. ISBN 978-606-8156-85-9, p. 129, 138.. [s.l.] : [s.n.], 2018


2017 [05/12] ZIMÁNYI, Á. A tudományoktól a művészetekig. In Anyanyelv pedagógia. ISSN 2060-0623, 2017, vol. X, no. 1, p. 69-73.. [s.l.] : [s.n.], 2017


2017 [04/12] SIMON, SZ. A szlovákiai magyar oktatáspolitikai helyzet és a hazai tankönyv- és tantervkutatás újabb eredményeihez. In A tankönyvkutatás szakmai, módszertani kérdései. Komárom : Selye János Egyetem, 2017. ISBN 978-80-8122-230-6, p. 9-31.. [s.l.] : [s.n.], 2017


BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

Počet výstupov: 1


BEF_001 Lőrincz, Gábor. A 9. osztályos kísérleti Magyar nyelv és kommunikáció tankönyv előnyeiről és hátrányairól In: Acta Academiae Agriensis, nova series tom. 43: sectio linguistica Hungarica. Eger: Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, 2016, s. 122-137. ISSN 1785-6906. [maďarčina]


Ohlasy:

2020 [04/12] JÁNK, I. Az OFI-tankönyvek oktatásnyelvészeti vonatkozásairól. In Stílus - variativitás - műfordítás. Komárom : Selye János Egyetem, 2020. ISBN 978-80-8122-350-1, p. 151-162.. [s.l.] : [s.n.], 2020


2018 [03/12] LŐRINCZ, J. A nyelvi variativitás kérdései az anyanyelvtankönyvekben. In Nyelv - Nyelvközösség - Közösségi perspektíva. Nagyvárad : Partium Kiadó, 2018. ISBN 978-606-8156-85-9, p. 129, 138.. [s.l.] : [s.n.], 2018


EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

Počet výstupov: 3


EDI_001 Lőrincz, Gábor. Nyelv, poétika, kogníció. Elmélet és módszer a poétikai kutatásban.. DOI 10.21030/anyp.2019.4.6 In: Anyanyelv-pedagógia. Budapest: Magyar nyelvtudományi társaság, 2019, Roč. 12, č. 4, s. 1-4 [online]. ISSN 2060-0623. http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=814. [maďarčina]


EDI_002 Lőrincz, Gábor. Egy tankönyvkutatási konferenciáról [elektronický dokument] In: Magyartanítás: a Művelődésügyi Minisztérium módszertani folyóirata. Budapešť: Trezor Kiadó, 2012, s. 31-32 [online]. ISSN (online) 0464-4999. [maďarčina]


EDI_003 Lőrincz, Gábor. Van egy perced? In: Opus: szlovákiai magyar írók folyóirata. Dunajská Streda: Szlovákiai Magyar Írók Társasága, 2012, Roč. 4, č. 2, s. 79-82 [tlačená forma]. ISSN 1338-0265. [maďarčina]


FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy...)

Počet výstupov: 5


FAI_001 Lőrincz, Julianna, Lőrincz, Gábor, Simon, Szabolcs. Aranyul - magyarul [textový dokument (print)] : A Variológiai Kutatócsoport Arany János-szimpóziumának tanulmányai. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-240-5. [maďarčina]


FAI_002 Lőrincz, Gábor, Lőrincz, Julianna, Simon, Szabolcs, Adamikné Jászó, Anna, Czetter, Ibolya, Zimányi, Árpád. A magyar mint anyanyelv, kisebbségi és idegen nyelv oktatási kérdései és oktatási segédletei [textový dokument (print)] : A Variológiai Kutatócsoport 8. nemzetközi tankönyvkutató szimpóziumának tanulmányai. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-278-8. [maďarčina]


Ohlasy:

2023 [02/20] Ribná, Barbara. Beszámoló a Variológiai Kutatócsoport (VaKu) nemzetközi tudományos szimpóziumáról. DOI 10.21030/anyp.2023.2.8 In: Anyanyelv-pedagógia. Budapest: Magyar nyelvtudományi társaság, 2023, Roč. 16, č. 2, s. [1-4] [online]. ISSN 2060-0623. [maďarčina]


2019 [03/20] Ludányi, Zsófia. A magyar mint anyanyelv, kisebbségi és idegen nyelv oktatási kérdései és oktatási segédletei. A Variológiai Kutatócsoport 8. nemzetközi tankönyvkutató szimpóziumának tanulmányai [elektronický dokument] In: Alkalmazott nyelvtudomány. Veszprém: Pannon Egyetem, 2019, Roč. 19, č. 1, s. [1-4]. ISSN 1587-1061. ISSN (online) 2498-4442. [maďarčina]


FAI_003 Istók, Vojtech, Lőrincz, Gábor, Lőrincz, Julianna, Simon, Szabolcs, Török, Tamás, Czetter, Ibolya, Pethő, József. Az anyanyelvoktatás dokumentumainak szakmai, módszertani vizsgálata [textový dokument (print)] : Válogatás a Variológiai kutatócsoport külföldön és elektronikus adathordozón megjelent tanulmányaiból. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019. ISBN 978-80-8122-302-0. [maďarčina]


FAI_004 Lőrincz, Gábor, Domonkosi, Ágnes. Stílus - variativitás - műfordítás [textový dokument (print)] : Köszöntő kötet Lőrincz Julianna 70. születésnapjára. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2020. ISBN 978-80-8122-350-1. [maďarčina]


FAI_005 Zimányi, Árpád, Török, Tamás, Istók, Vojtech, Lőrincz, Gábor, Lőrincz, Julianna, Simon, Szabolcs. Tankönyvkutatás – fordított tankönyvek – kétnyelvűség [textový dokument (print)] . 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2020. ISBN 978-80-8122-361-7. [maďarčina]


Ohlasy:

2023 [02/20] Ribná, Barbara. Beszámoló a Variológiai Kutatócsoport (VaKu) nemzetközi tudományos szimpóziumáról. DOI 10.21030/anyp.2023.2.8 In: Anyanyelv-pedagógia. Budapest: Magyar nyelvtudományi társaság, 2023, Roč. 16, č. 2, s. [1-4] [online]. ISSN 2060-0623. [maďarčina]


2022 [03/20] Váradi, Krisztián. Tankönyvkutatás és tankönyvfordítás kétnyelvű környezetben. DOI 10.21030/anyp.2022.3.9 In: Anyanyelv-pedagógia. Budapest: Magyar nyelvtudományi társaság, 2022, Roč. 15, č. 3, s. 96-101 [online]. ISSN 2060-0623. https://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=976. [maďarčina]Štatistika záznamov


Štatistika záznamov indexovaných v databázach Current Content Connect, Web of Science Core Collection, Scopus a ich podradených databázach:


Databáza WOS CC. Počet zaznamov spolu: 6

Hlavná databáza WOS CC: 6

Databáza SCO. Počet zaznamov spolu: 9

Hlavná databáza SCO: 9


Štatistika záznamovPodľa kategórie EPC od roku 2022

Počet všetkých záznamov: 26

V1 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok: 3

V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka: 8

V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu: 11

O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka: 1

O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu: 1

P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok: 1

P2 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako časť učebnice alebo skripta: 1


Podľa kategórie EPC do roku 2021

Počet všetkých záznamov: 61

AAA - Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách: 1

ADE - Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch: 11

ADF - Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch: 3

ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS: 4

AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách: 5

AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách: 7

AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách: 4

AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách: 9

AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií: 3

BAA - Odborné knižné publikácie vydané v zahraničných vydavateľstvách: 1

BDE - Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch: 1

BEE - Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných): 3

BEF - Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných): 1

EDI - Recenzie v časopisoch a zborníkoch: 3

FAI - Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy...): 5


Podľa kategórie ohlasov

Počet ohlasovaných záznamov: 37

Počet jedinečných ohlasov: 168

Počet ohlasov zapísaných do roku 2021: 33

Z toho bez autocitácií: 33

01 - Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS: 2

Z toho bez autocitácií: : 2

02 - Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS: 0

Z toho bez autocitácií: : 0

03 - Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch: 11

Z toho bez autocitácií: : 11

04 - Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch: 14

Z toho bez autocitácií: : 14

05 - Recenzie v zahraničných publikáciách: 3

Z toho bez autocitácií: : 3

06 - Recenzie v domácich publikáciách: 3

Z toho bez autocitácií: : 3

Počet ohlasov zapísaných od roku 2022: 135

Z toho bez autocitácií: 135

01 - Citácia v publikácii registrovaná v citačných indexoch: 12

Z toho bez autocitácií: : 12

02 - Citácia v publikácii vrátane citácie v publikácii registrovanej v iných databázach okrem citačných indexov: 116

Z toho bez autocitácií: : 116

03 - Recenzia a umelecká kritika v publikácii: 7

Z toho bez autocitácií: : 7


Podľa krajiny vydania

Počet domácich vydaní: 33

Počet zahraničných vydaní: 50

Počet bez krajiny vydania: 4


Podľa krajiny zverejnenia

Počet domácich zverejnení na podujatí: 0

Počet domácich zverejnení v inštitúcii: 0

Počet zahraničných zverejnení na podujatí: 0

Počet zahraničných zverejnení v inštitúcii: 0


Podľa oblasti výskumu

010 Pedagogické vedy: 6

020 Humanitné vedy: 78


Podľa študijného odboru

7320 filológia /v kombinácii dvoch jazykov/: 23

7605 učiteľstvo a pedagogické vedy: 5


Podľa podujatia

Počet všetkých konferenčných publikácií a príspevkov: 21

Z toho na domácich podujatiach: 14

Z toho na zahraničných podujatiach: 7

Počet pozvaných konferenčných príspevkov: 0

Z toho na domácich podujatiach: 0

Z toho na zahraničných podujatiach: 0


Podľa projektov

Počet publikácií s naviazaným projektom: 15


Podľa databáz a citačných indexov

SCO SCOPUS: 9

SCO SCOPUS: 9

WOS CC Web of Science Core Collection: 6

WOS CC Web of Science Core Collection: 6


Podľa metrík

AIS: 3

CiteScore: 10

IF: 3

SJR: 10

SNIP: 9


Podľa kvartilov

Počet záznamov s kvartilom AIS: 3

Z toho Q3: 1

Humanities, multidisciplinary: 1

Z toho Q4: 2

Literature: 1

Public administration: 1

Počet záznamov s kvartilom JCI: 3

Z toho Q2: 1

Humanities, multidisciplinary: 1

Z toho Q3: 1

Literature: 1

Z toho Q4: 1

Public administration: 1

Počet záznamov s kvartilom JCR: 1

Z toho Q4: 1

Public administration: 1

Počet záznamov s kvartilom Scimago: 10

Z toho Q1: 2

History: 2

Z toho Q2: 7

Anthropology: 1

History and philosophy of science: 1

Language and linguistics: 2

Linguistics and language: 6

Literature and literary theory: 1

Z toho Q3: 5

Anthropology: 1

Cultural studies: 1

History and philosophy of science: 1

Linguistics and language: 42020-21: Visegrad Scholarship post-Master Fund Program (contract No. #51910801) - Eszterházy Károly University
 
2019-20: Visegrad Scholarship post-Master Fund Program 2020 (contract No. #52010823) - Eszterházy Károly University
 
2018-2021 redaktor zborníkov výskumnej skupiny Variológia pri KMJ PF UJS 
 
hosťujúci redaktor vedeckého časopisu Hungarológiai Közlemények (2021/2)   
 
jazykový lektor maďarského prekladu dokumentu Štátny vzdelávací program pre primárne vzdelávanie v materských školách (2019)  
 
oponent vedeckých prác celoštátneho kola ŠVOK v Maďarsku (OTDK 2021) 
 

 

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.

  
spam vedelem