Hlavné menu UJS

Operačný program výskum a vývoj

„ Modernizácia a skvalitnenie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja UJS v oblasti nanotechnológie a inteligentného priestoru“

Kód ITMS projektu: 26210120042

Termín realizácie projektu: 10/2015 – 12/2015

Kód výzvy: OPVaV - 2015/1.1/03 - SORO

Celkové výdavky projektu: 4 999 017,00 EUR

Výška nenávratného finančného príspevku z ERDF: 4 249 164,45  EUR

„Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“.

Agentúra ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

Pre štrukturálne fondy EÚ

Projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 

Cieľom hlavnej aktivity projektu je modernizácia technickej infraštruktúry na realizáciu kvalitných výskumno-vývojových aktivít do oblasti nanotechnológie, inteligentného priestoru a z časti do oblasti biomedicíny a biotechnológie prostredníctvom koordinovaného nákupu, dodania a implementácie laboratórnych zariadení, vybavení, špeciálnych prístrojov a softvérov.

V procese prípravy bol vybraný dodávateľ na základe záverov z realizácie procesu VO.S úspešným uchádzačom na predmet zákaziek bola uzavretá Rámcová dohoda, po ktorej podpísaní a schválení VO autorizačnou inštitúciou začala realizácia aktivít projektu.

V rámci procesu realizácie bude realizovaný nákup, dodanie a implementácia laboratórnych vybavení, zariadení, špeciálnych prístrojov a softvérov  potrebných na realizáciu následných výskomno-vývojových aktivít UJS v oblasti nanotechnológie, inteligentného priestoru a z časti v oblasti biomedicíny a biotechnológie. Novú výskumno-vývojovú infraštruktúru tvoria zariadenia a vybavenie, konkretizované v rozpočtovej položke č. 1.1 Zariadenia a vybavenia rozpočtu projektu, a 1.2 Zariadenia a vybavenie – iné.

V rámci Hlavnej Aktivity budúi zakúpené nasledovné laboratórne zariadenia, vybavenia, prístroje a IKT:

Nanochemické a supermolekulové laboratórium UJS

Cirkulačný termostat 1, Sušiareň s nútenou cirkuláciou 1, Zariadenie na čistenie vody 1, Laboratórny pH/mV meter 1, Cirkulačný termostat s chladením 1, Reometer s príslušenstvom 1, Prístroj na delenie a čistenie makromolekúl a meranie ich molelulovej hmotnosti 1, Prístroj na neinvazívne meranie veľkosti častíc, zetapotenciálu a molekulovej hmotnosti polymérov na princípe dynamického rozptylu svetla 1, Mikroskop s príslušenstvom 1, Spektometer 1, Sálová preparatívna ultracentriguga s rotormi 1, Analytická centrifúga 1, Reometer 1, 3D Spektromfeter 1, Spektrofotometer 1, Homogenizátor 1, Laboratórna chladnička 1, Laboratórna analytická vána 1, Laboratórny stôl váhový odpružený na robustnej kovovej podnoži s výstuhom nôh 1, Laboratórny stôl na ľahkej kovovej podnoži 2, Stolička laboratórna 7, Skrinka laboratórna policová sklenené dvierka 8, Skrinka laboratórna policová otvorená 4, Laboratórny stôl prístrojový pre prácu v stoji na robustnej podnoži 12, Laboratórny stôl jednostranný s keramickou výlevkou 1, Laboratórny stôl žulový pre malé a analytické váhy 1, Digitálny mikroskop 1, Notebook 15,6“ 4, Notebook 13,3“ 2, All in One 20“ touch 4. Vyššie uvedené laboratórne zariadenia, vybavenia a špeciálne prístroje budú použité na následné výskumno-vývojové aktivity v oblasti nanotechnológií v súlade s naplánovanými aktivitami v „Pláne modernizácie výskumno-vývojovej infraštruktúry a výskumná stratégia UJS od 2016 v horizonte do 2023“.

Inteligentné robotické centrum EF UJS

3DVis (trojrozmerné počítačové videnie)

Širokouhlý objektív 4, Normálny objektáv 8, Rybie oko objektív 6, Teleobjektév 4, Objektív pre vysoko presné aplikácie a vizuálne meranie 1, Progresívna kamera 4, Priemyselná kamera 6, Sieťová karta 6, Digitálna zrkadlovka 1, Multispektrálna kamera pre analýzu vegetácie 1, UAV montovateľná hyperspektrálna kamera pre diaľkové snímanie 1, Vysokorýchlostná sférická kamera 1, Trojkamerový stereo systém 1, Vysokorýchlostný kompaktný LiDAR pre mobilnú navigáciu 1, 3D farebný a hĺbkový skener 1, 3D hĺbkový senzor 3, Time of Flight camera 1, Distribuučná kolaboračná mobilná vízia 18,  Základný softvér pre štatistickú analýzu a rozhodovanie 10, Modelovanie – 3D inšpekcia 1, Matematický SW – nesúbežné licencie 2, Matematický SW – súbežné licencie 10, 3D tlačiareň 1, Farebná laserová tlačiareň 1, Príslušenstvo ku kamere 18, XRF skener – spectrometer 1, Termálna infra kamera 1, Diaľková kvadrokoptéra so senzormi 1, Autonómna kvadrokoptéra s videokamerou 1, Kvadrokoptéra s vysokou nosnosťou 1 , Mapovací dron s vysokým rozlíšením 1, Dron na záchranné opeáráce 1 , Dron s nízkym rozlíšením 3,  Programovateľný dron s príslušenstvom 8, Programovateľný robot 15, Smerová mobilná platforma 8, Výskumný mobilný robot 2, Mobilný robotický systém 2,  Grafická karta GPU pre akcelerované paralelné výpočty 6, Výkonná pracovná stanica 10, Notebook 12,5 4, Monitor 14, 3D monitor 4, Veľkoplošná obrazovka 1, UPS 10, Kamerový systém na snímanie pohybu 1, Kamerový systém na snímanie výrazu tváre 1, 3D skener s príslušenstvom 1, 24 portový switch 1, RFack inštalačnej skrine 1, Multifunkčná tlačiareň 2, Pásková knižnica 1, ETOSPACE 1, Blade šasi 2, Blade server – Typ 1-32, Server Typ 2 - prístupový uzol 2, Výpočtová sieť so switchom 1, Diskové pole 1, Sieťový prepínač 1.

Po implementovaní prebehne pilotná skúšobná prevádzka celej technickej infraštruktúry pri rešpektovaní smerníc a pravidiel bezpečnosti, v úzkej spolupráci s dodávateľom, ktorý zabezpečí aby implementovaná technická infraštruktúra spĺňala všetky požiadavky funkčnosti, kompatibility a využiteľnosti s cieľom odstránenia prípadných nedostatkov.

Hlavným výsledkom je vybudovanie novej modernej technickej infraštruktúry v novovybudovanom Nanochemickom a supramolekulovom laboratóriu, Inteligentného robotického centra UJS, a Dátového centra, zabezpečujúceho kolaboratívny výskum výskumno-vývojových aktivít v oblasti nanotechnológie a inteligentného priestoru a skvalitnená existujúca technická infraštruktúra, ktorá umožní spracovanie a vyhodnocovanie počítačového videnia obrazov aj v reálnom čase v oblasti biomedicíny a z časti biotechnológie s prirodzeným prepojením na výstupy vysokoškolského vzdelávania a generovanie celospoločenskej hodnoty na princípoch znalostnej ekonomiky.

 

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.

  
spam vedelem