Hlavné menu UJS

Študentský domov

Milý uchádzač,
 
vítame Vás na stránke študentských domov Univerzity J. Selyeho! K Univerzite patrí jeden samostatný študentský domov. Študentský domov Čajka sa nachádza vedľa Pedagogickej fakulty v Komárne na Bratislavskej ceste v blízkosti obchodných domov.
 

Žiadosť o ubytovanie – Prvý ročník 

Milí prváci!

Nižšie Vám chceme ponúknuť stručný návod k žiadosti o ubytovanie v študentskom domove. Žiadosť o ubytovanie si môžete uplatniť pri vyplnení „Elektronickej návratky“ prostredníctvom AIS (Akademický informačný systém).

Plánovaný dátum posudzovania žiadostí: druhá polovica júla 2021. Prijatí študenti o výsledkoch a o rozdelení izieb v študentských ubytovniach budú informovaní prostredníctvom AIS a poštou.

Termín zápisu: v prvej polovici septembra

Na zápis je potrebné si priniesť so sebou:

    - Doklad o zaplatení poplatku za ubytovanie
    - Študentský preukaz (ak už bol vystavený)
    - Pero  

Dokumenty:

    - Zmluva o ubytovaní -  2x vyplnená (vytlačená z AIS)
    - Vnútorný poriadok (vytlačený z AIS)
   
V prípade, ak prijatý študent do uvedeného dátumu nemôže obsadiť svoje miesto, je povinný to bezodkladne oznámiť, a dohodnúť si do 30. augusta 2021 nový termín na ubytovanie na e-mailovej adrese . V opačnom prípade bude jeho žiadosť o ubytovanie stornovaná a rezervované miesto obsadené iným študentom.

Výmena miest:

V študentskom domove je povinný každý študent sa ubytovať na miesto určené prostredníctvom AIS.  Podať žiadosť o výmenu izieb je možné po vzájomnej dohode s iným ubytovaným v druhej polovici septembra. Iba po schválení, a po potrebnej administrácií žiadosti je možné sa presťahovať na nové miesto!

Žiadosť o ubytovanie – Vyššie ročníky 

Vážení študenti!

Týmto Vás chceme informovať, že žiadosť o ubytovanie v študentskom domove na akademický rok 2021/2022 môžete vyplniť prostredníctvom v Akademického informačného systému – AIS.

DÔLEŽITÉ !!!

Pre ročník Bc.3: Študenti, ktorí svoje štúdium začínajú v akademickom roku 2021/2022 ako Mgr.1 roč., sú považovaní za študentov prvého ročníka, a po prevzatí potvrdenia  o prijatí na štúdium si môžu vyplniť žiadosť o ubytovanie cez AIS.

Študenti, ktorí svoje štúdium začínajú znova na univerzite, si žiadosť o ubytovanie podávajú ako uchádzači prvého ročníka, nie ako študenti vyššieho ročníka. Týmto sa zabráni duplicite v systéme.

Termín prihlasovania pre vyššie ročníky:  1. júna 2021 – 30. júna 2021

Plánovaný dátum posudzovania žiadostí: druhá polovica júla 2021.

O výsledkoch a rozdelení izieb v študentskom domove budú prijatí študenti informovaní prostredníctvom AIS a e-mailovej správy.

Termín zápisu ubytovania v študentskom domove: v prvej polovici septembra

V prípade, ak prijatý študent do uvedeného dátumu nemôže obsadiť svoje miesto, je povinný to bezodkladne oznámiť, a dohodnúť si do 30. augusta 2021 nový termín na ubytovanie na e-mailovej adrese . V opačnom prípade bude jeho žiadosť o ubytovanie stornovaná a rezervované miesto obsadené iným študentom.

Na zápis je potrebné si priniesť so sebou:

    - Doklad o zaplatení poplatku za ubytovanie
    - Študentský preukaz (ak už bol vystavený)
    - Pero  

Dokumenty:

    - Zmluva o ubytovaní -  2x vyplnená (vytlačená z AIS)
    - Vnútorný poriadok (vytlačený z AIS)
      
Výmena miest:

V študentskom domove je povinný každý študent sa ubytovať na miesto určené prostredníctvom AIS.  Podať žiadosť o výmenu izieb je možné po vzájomnej dohode s iným ubytovaným v druhej polovici septembra. Iba po schválení, a po potrebnej administrácií žiadosti je možné sa presťahovať na nové miesto!

Ďalšie informácie

Žiadosť o ubytovanie

Žiadosť o ubytovanie v študetnskom domove je možné vyplniť len prostredníctvom AIS (Akademický informačný systém). Študenti vyšších ročníkov budú informovaní o prihlasovacích termínoch elektronicky alebo cez nástenku, študenti prvých ročníkov budeme informovať pomocou študijného oddelenia. O vyhodnotení žiadostí a rozdelení izieb budú študenti informovaní prostredníctvom AIS.

Úhrada za ubytovanie

Študenti ubytovaní v študentskom domove môžu uhrádzať poplatky za ubytovanie LEN bankovým prevodom.

a) Mesačný poplatok (60€/mesiac) je potrebné zaplatiť vopred na mesiac do posledného dňa predchádzajúceho mesiaca (do 31. augusta dvojmesačný poplatok (kaucia) a 1x mesačný poplatok za september), mesačný poplatok za máj a jún sa uhrádza z kaucie;
b) v prípade polročného platenia sa poplatok za ubytovanie uhrádza do dňa podpísania zmluvy vo výške dvojmesačného poplatku (kaucia) a päťmesačný poplatok za obdobie od septembra 2021 do januára 2022 (vrátane), pričom do 31. januára sa uhrádza trojmesačný poplatok za obdobie od februára do júna 2022 (vrátane), posledné 2 mesiace sú uhrádzané z kaucie.
 
Bankové spojenie ŠD Čajka: 
IBAN: SK25 8180 0000 0070 0029 4370
SWIFT: SPSRSKBA
VS: 6020AIS ID (napr.: 6020 123456)
Vysvetlivky: AIS ID = identifikačné 6-miestne číslo študenta, automaticky pridelené AIS UJS

Doklad o zaplatení poplatku za ubytovanie musí študent predložiť pri zápise v študentskom domove. Ak študent nevie predložiť doklad o zaplatení poplatku za ubytovanie, nebude umožnený jeho zápis v študentskom domove.

Elektrické spotrebiče:

Na izbách môžu ubytovaní používať vlastné elektronické spotrebiče:
- chladnička
- notebook alebo PC.

Používanie týchto elektronických spotrebičov nie je spoplatnené.

Na izbách nie je povolené používať:

-elektrický ohrievač
-ponorné ohrievacie telesá
-sporák

Prístup k internetu: ubytovaným je v priestoroch študentského domova zabezpečený prístup na internet zadarmo.

Komisia UJS pre ubytovanie

Predseda:
Dr. habil. Ing. Renáta Machová, PhD. – prorektorka UJS
 
Členovia:
Mgr. Attila Duba – riaditeľ ŠD
Mgr. Attila Lévai, PhD. – prodekan RTF
PhDr. Enikő Kahler Korcsmáros, PhD. – prodekanka FEI
PaedDr. Tamás Török, PhD. – prodekan PF
Ing. Eva Kováčová Kaczová – rektorát UJS
Máté Somogyi – zástupca študentov RTF
Bc. Tilla Izsák – zástupca študentov FEI
Virág Szalóki – zástupca študentov PF 
 

Kontakty

 

Mgr. Attila Duba
Riaditeľ ŠD
Tel.: 035/3260 732
E-mail: 
 
Ildikó Gubienová
Asistentka
Tel.: 035/3260 699
 
ŠD Čajka – Vrátnica
Tel.: 035/3260 731
 
Poštová adresa:
ŠD Čajka
Bratislavská cesta 2
945 01 Komárno

Mapa


 

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.