Hlavné menu UJS

Študentský domov

Študentský domov „Čajka“ je účelovým zariadením Univerzity J. Selyeho v Komárne, ktoré má  poslanie:
 
·         poskytovať ubytovacie služby študentom denného štúdia
·         vytvárať podmienky pre úspešné, samostatné štúdium a odpočinok študentov.
·         podporovať spoločenský a športový život študentov v súlade s etickými zásadami.
 
Študentský domov je nedotknuteľnou akademickou pôdou, s výnimkou prípadov ohrozenia života, zdravia a majetku. Študentský domov sa nachádza v príjemnom prostredí mimo centra mesta.

Personálne zabezpečenie činnosti:

Študentský domov Čajka z hľadiska personálneho sa člení nasledovne:

·         riaditeľ
·         asistentka riaditeľa
·         vrátna služba
·         upratovacia služba
·         údržbárska služba

Riaditeľ a asistentka podľa kompetencií riadia a usmerňujú činnosti v študentskom domove na základe prevádzkového poriadku, domáceho poriadku a ďalších dokumentov.

Na úseku vrátnej služby pracujú 4 zamestnanci. Ich časové zadelenie je podľa vypracovaného časového harmonogramu.

Upratovacia služba je zabezpečená 5 upratovačkami.

Údržbár zabezpečuje neustálu údržbársku činnosť v priestoroch ŠD Čajka podľa presného rozpisu práce.

Všetky úseky pracujú pod priamym riadením riaditeľa ŠD podľa ustanovených pracovných okruhov. Materiálne a finančné zabezpečenie personálu vykonáva úsek kvestora Univerzity J. Selyeho.

Ubytovacie možnosti pre študentov

Ubytovanie v ŠD sa poskytuje na základe žiadosti o ubytovanie, ktorú podáva študent v určenom termíne cez AIS (Akademický Informačný Systém).

Na posúdenie a prerokovanie žiadostí je zriadená komisia, ktorá postupuje podľa vypracovaných zásad pre poskytovanie ubytovania. Ubytovacie zariadenie je riešené nasledovne:

Budova „ŠD Čajka“ pozostáva z dvoch krídiel, ktoré sú prepojené spojovacou chodbou, a zo 7 nadzemných podlaží, takto:

V jednom krídle  sa nachádzajú 3 miestne izby na 6 poschodiach. Každá izba je vybavená zariadením na osobnú hygienu. Na každom podlaží sa nachádza kuchynka pre študentov, ktoré sú vybavené kuchynskou linkou, elektrickým varičom, mikrovlnnou rúrou a chladničkou.

V druhom krídle študentského domova ubytovanie je bunkového typu, čiže 2 izby majú spoločnú predsieň a zariadenie na osobnú hygienu. Na každom podlaží sa nachádza kuchynka pre študentov, ktoré sú vybavené kuchynskou linkou, elektrickým varičom, mikrovlnnou rúrou a chladničkou.

Izby sú zariadené účelovým nábytkom a to:

·         váľanda / na každého ubytovaného
·         jedálenský alebo písací stôl
·         stolička / na každého ubytovaného
·         skriňa alebo dvojdielna skriňa / na každého ubytovaného
·         nádoba na odpadky.

Na prízemí  sa nachádza vrátnica, jedáleň, televízna miestnosť, fitnes centrum, PC miestnosti, práčovňa pre študentov, WC, miestnosť študentskej samosprávy, priestory pre zamestnancov (dielňa, miestnosť pre upratovačky, sklady).
 
Sú vypracované zásady – podmienky poskytovania ubytovania iným osobám, ktoré sú prísne dodržané.
 
Prevádzková činnosť

ŠD Čajka má vypracovaný  prevádzkový poriadok schválený Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Komárne.
Sú odsúhlasené a dodržané všetky náležitosti prevádzky ubytovacieho zariadenia a to:

·         identifikačné údaje prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia,
·         druh a spôsob poskytovania ubytovacích služieb,
·         podmienky prevádzky a zásady ochrany zdravia ubytovaných a zamestnancov ubytovacieho zariadenia,
·         spôsob skladovania a manipulácie s posteľnou bielizňou a frekvenciu jej výmeny,
·         spôsob a frekvenciu bežného upratovania a celkového upratovania ubytovacieho zariadenia,
·         postup pri dezinfekcii a jej frekvenciu v zariadeniach na osobnú hygienu,
·         spôsob odstraňovania tuhého odpadu, frekvenciu vyprázdňovania odpadových nádob, ich čistenia a dezinfekcie.
 
Je ďalej dodržaný zákon o pobyte cudzincov § 24 a § 50 zákona.
 
Z hľadiska nerušenej, nepretržitej prevádzky ŠD je vypracovaný rozvrh pracovnej činnosti – časový rozpis zadelenia služieb, prevádzkovanie jednotlivých častí (študovne, fitnescentrum, PC miestnosť, jedáleň, malé kuchynky a podobne).
 
Pre činnosť ŠD sú vypracované smernice : Domový a ubytovací poriadok študentských domovov Univerzity J. Selyeho v Komárne 2015, Cenník ubytovacích služieb a ostatných poplatkov v Študentských domovoch UJS – platný od 1.7.2016.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.