Študentský domov

Študentský domov „Čajka“ je účelovým zariadením Univerzity J. Selyeho v Komárne, ktoré má  poslanie:

·         poskytovať ubytovacie služby študentom denného štúdia
·         vytvárať podmienky pre úspešné, samostatné štúdium a odpočinok študentov.
·         podporovať spoločenský a športový život študentov v súlade s etickými zásadami.

Študentský domov je nedotknuteľnou akademickou pôdou, s výnimkou prípadov ohrozenia života, zdravia a majetku. Študentský domov sa nachádza v príjemnom prostredí mimo centra mesta.

Personálne zabezpečenie činnosti:

Študentský domov Čajka z hľadiska personálneho sa člení nasledovne:

·         riaditeľ
·         asistentka riaditeľa
·         vrátna služba
·         upratovacia služba
·         údržbárska služba

Riaditeľ a asistentka podľa kompetencií riadia a usmerňujú činnosti v študentskom domove na základe prevádzkového poriadku, domáceho poriadku a ďalších dokumentov.

Na úseku vrátnej služby pracujú 4 zamestnanci. Ich časové zadelenie je podľa vypracovaného časového harmonogramu.

Upratovacia služba je zabezpečená 5 upratovačkami.

Údržbár zabezpečuje neustálu údržbársku činnosť v priestoroch ŠD Čajka podľa presného rozpisu práce.

Všetky úseky pracujú pod priamym riadením riaditeľa ŠD podľa ustanovených pracovných okruhov. Materiálne a finančné zabezpečenie personálu vykonáva úsek kvestora Univerzity J. Selyeho.

Ubytovacie možnosti pre študentov

Ubytovanie v ŠD sa poskytuje na základe žiadosti o ubytovanie, ktorú podáva študent v určenom termíne na riaditeľstvo ŠD Čajka.

Na posúdenie a prerokovanie žiadostí je zriadená komisia, ktorá postupuje podľa vypracovaných zásad pre poskytovanie ubytovania. Ubytovaciezariadenie je riešené nasledovne:

Budova „ŠD Čajka“ pozostáva zo 7 nadzemných podlaží, takto:

Prízemie – vrátnica, jedáleň, televízna miestnosť, fitnescentrum,PC miestnosti, WC, miestnosť študentskej samosprávy, priestory pre zamestnancov (dielňa, miestnosť pre upratovačky, sklady)

  2 posteľová izba 3 posteľová izba apartmány Iné
1. poschodie 6 37 0 kancelárie, sklady
2. poschodie 6 40 0 -
3. poschodie 6 40 0 -
4. poschodie 6 40 0 -
5. poschodie 6 32 8 -
6. poschodie 6 32 8 -

Na každom podlaží sú: kuchynky a študovne.

Kuchynky sú vybavené: elektrickým varičom, drezom, mikrovlnnými rúrami, chladničkami.
Izby sú zariadené účelovým nábytkom a to:

·         váľanda / na každého ubytovaného
·         jedálenský alebo písací stôl
·         stolička / na každého ubytovaného
·         skriňa alebo dvojdielna skriňa / na každého ubytovaného
·         nádoba na odpadky.

Sú vypracované zásady – podmienky poskytovania ubytovania iným osobám, ktoré sú prísne dodržané.

Prevádzková činnosť

ŠD Čajka má vypracovaný  prevádzkový poriadok schválený Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Komárne.
Sú odsúhlasené a dodržané všetky náležitosti prevádzky ubytovacieho zariadenia a to:

·         identifikačné údaje prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia,
·         druh a spôsob poskytovania ubytovacích služieb,
·         podmienky prevádzky a zásady ochrany zdravia ubytovaných a zamestnancov ubytovacieho zariadenia,
·         spôsob skladovania a manipulácie s posteľnou bielizňou a frekvenciu jej výmeny,
·         spôsob a frekvenciu bežného upratovania a celkového upratovania ubytovacieho zariadenia,
·         postup pri dezinfekcii a jej frekvenciu v zariadeniach na osobnú hygienu,
·         spôsob odstraňovania tuhého odpadu, frekvenciu vyprázdňovania odpadových nádob, ich čistenia a dezinfekcie.
 
Je ďalej dodržaný zákon o pobyte cudzincov § 24 a § 50 zákona.
 
Z hľadiska nerušenej, nepretržitej prevádzky ŠD je vypracovaný rozvrh pracovnej činnosti – časový rozpis zadelenia služieb, prevádzkovanie jednotlivých častí (študovne, fitnescentrum, PC miestnosť, jedáleň, malé kuchynky a podobne).

Pre činnosť ŠD sú vypracované smernice : Domový a ubytovací poriadok študentských domovov Univerzity J. Selyeho v Komárne 2015, Cenník ubytovacích služieb a ostatných poplatkov v Študentských domovoch UJS – platný od 1.7.2016.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.