Hlavné menu UJS

Študentský domov

Milí uchádzači,

vítame Vás na stránke študentského domova Univerzity J. Selyeho! Ponúkame Vám ubytovanie v Študentskom domove Čajka, ktorý je situovaný v tesnej blízkosti Pedagogickej fakulty na Bratislavskej ceste v Komárne, v susedstve viacerých obchodných domov.

Všeobecné informácie

Ubytovanie poskytujeme študentom a zamestnancom univerzity na šiestich podlažiach. Budovu študentského domova tvoria dve krídla. V prvom krídle sa nachádzajú trojposteľové izby a každá izba disponuje vlastnou zrekonštruovanou kúpeľňou. Na každom poschodí je k dispozícií študovňa a kuchynka vybavená chladničkou, elektrickým sporákom a rúrou, mikrovlnnou rúrou a kuchynským drezom.
 
V druhom krídle sa nachádzajú dvojposteľové a trojposteľové izby, pričom každé dve izby disponujú spoločnou zrekonštruovanou kúpeľňou. Na každom poschodí je k dispozícií študovňa a kuchynka, vybavená elektrickým sporákom s rúrou, chladničkou, mikrovlnnou rúrou a kuchynským drezom.
 
V celej budove je zabezpečený širokopásmový prístup na internet (LAN sieť a WiFi pokrytie). Na prízemí majú študenti k dispozícií multifunkčné veľkokapacitné zariadenie, ktoré je pripojené na centrálny univerzitný systém a okrem tlače umožňuje aj kopírovanie. Ďalej sa tu nachádza spoločenská miestnosť, jedáleň, práčovňa, miestnosť, v ktorej je zabezpečená možnosť žehlenia, miestnosť určená na hranie stolného tenisu a posilňovňa.
 
Pred študentským domovom víta návštevníkov pekná parková úprava. Multifunkčné ihrisko, prevádzkované pri študentskom domove ponúka príležitosť na podporu športových aktivít študentov a na príjemné trávenie voľného času.
 
Mesačný poplatok za ubytovanie v študentskom domove je 70 €/osoba.
 
Spôsob podávania a posudzovania žiadostí o ubytovanie upravuje Domový a ubytovací poriadok študentského domova Univerzity J. Selyeho. V tomto poriadku sú stanovené aj práva a povinnosti študentov v prípade porušenia domáceho poriadku.
 
Študent zápisom na ubytovanie a podpisom zmluvy o ubytovaní vyhlasuje, že berie na vedomie a bude sa riadiť Domovým a ubytovacím poriadkom študentského domova Univerzity J. Selyeho. Tento vnútorný predpis je zverejnený v časti Dokumenty.
 
Študent, ktorý získal ubytovanie, je povinný uhradiť poplatok za ubytovanie v mesačných alebo polročných intervaloch spolu s dvojmesačnou kauciou bezhotovostným bankovým prevodom. Mesačné náklady na ubytovanie sú pre študentov vo výške 70 € za lôžko. Podmienky a podrobnosti úhrady poplatkov sú uvedené v Zmluve o ubytovaní, zverejnenej v časti Dokumenty.
 
O výsledku posudzovania žiadostí a rozdelení izieb sú prijatí študenti informovaní prostredníctvom AIS (Akademického informačného systému). Pri zápise na ubytovanie je potrebné predložiť doklad o zaplatení poplatku za ubytovanie. Bez predloženia tohto dokladu nie je študentovi umožnený zápis na ubytovanie.
 
Študent je oprávnený nasťahovať sa do študentského domova až po vykonaní zápisu na štúdium! 

Požiadavka o ubytovanie - Prvý ročník

Milí prváci!

V nasledujúcich riadkoch Vám zhrnieme informácie o postupe prideľovania ubytovania v študentskom domove. Žiadosť o ubytovanie môžete podať vyplnením „Elektronickej návratky“ prostredníctvom AIS (Akademický informačný systém).

Plánovaný dátum posudzovania žiadostí: druhá polovica júla 2024.

Prijatí študenti budú o výsledku posudzovania žiadostí a o rozdelení izieb v študentskom domove informovaní prostredníctvom AIS a poštou.

Termín zápisu: prvá polovica septembra 2024

Na zápis je potrebné si priniesť so sebou:

  – Doklad o zaplatení poplatku za ubytovanie
  – Študentský preukaz (ak už bol vystavený)
  – Pero

Dokumenty:

  – Zmluva o ubytovaní: 2x vyplnená (vytlačená z AIS)
  – Vnútorný poriadok (vytlačený z AIS)

V prípade, ak prijatý študent do uvedeného dátumu nemôže obsadiť svoje miesto, je povinný to bezodkladne oznámiť, a dohodnúť si do 31. augusta 2024 nový termín ubytovania na e-mailovej adrese . V opačnom prípade bude jeho žiadosť o ubytovanie stornovaná a rezervované miesto obsadené iným študentom.

Výmena miest:

V študentskom domove je každý študent, ktorému bolo pridelené ubytovanie, povinný ubytovať sa na miesto určené prostredníctvom AIS. Podať žiadosť o výmenu izieb je možné po vzájomnej dohode s iným ubytovaným v druhej polovici septembra. Presťahovať sa na nové miesto je povolené až po schválení a nevyhnutnej administrácií žiadosti!

Požiadavka o ubytovanie - Vyššie ročníky

Vážení študenti!

Týmto by sme Vás chceli informovať, že požiadať o ubytovanie v študentskom domove na akademický rok 2024/2025 môžete vyplnením žiadosti prostredníctvom Akademického informačného systému – AIS.

DÔLEŽITÉ !!!

Pre ročník Bc.3: Študenti, ktorí svoje štúdium začínajú v akademickom roku 2024/2025 ako Mgr. 1. roč., sú považovaní za študentov prvého ročníka a žiadosť o ubytovanie vypĺňajú cez AIS po prevzatí potvrdenia o prijatí na štúdium.

Študenti, ktorí opätovne podali prihlášku na štúdium a stávajú sa po zápise na štúdium študentmi prvého ročníka, aj žiadosť o ubytovanie podávajú ako uchádzači prvého ročníka, nie ako študenti vyššieho ročníka. Týmto sa zabráni duplicite v systéme.

Termín podávania prihlášok pre vyššie ročníky: 1. jún 2024 – 30. jún 2024

Plánovaný dátum posudzovania žiadostí: druhá polovica júla 2024.

O výsledkoch a rozdelení izieb v študentskom domove budú prijatí študenti informovaní prostredníctvom AIS a e-mailovej správy.

Termín zápisu ubytovania v študentskom domove: prvá polovica septembra

V prípade, ak prijatý študent do uvedeného dátumu nemôže obsadiť svoje miesto, je povinný to bezodkladne oznámiť, a dohodnúť si do 31. augusta 2024 nový termín ubytovania na e-mailovej adrese . V opačnom prípade bude jeho žiadosť o ubytovanie stornovaná a rezervované miesto obsadené iným študentom.


Na zápis je potrebné si priniesť so sebou:

  – Doklad o zaplatení poplatku za ubytovanie
  – Študentský preukaz (ak už bol vystavený)
  – Pero

Dokumenty:

  – Zmluva o ubytovaní: 2x vyplnená (vytlačená z AIS)
  – Vnútorný poriadok (vytlačený z AIS)

Výmena miest:

V študentskom domove je každý študent, ktorému bolo pridelené ubytovanie, povinný ubytovať sa na miesto určené prostredníctvom AIS. Podať žiadosť o výmenu izieb je možné po vzájomnej dohode s iným ubytovaným v druhej polovici septembra. Presťahovať sa na nové miesto je povolené až po schválení a nevyhnutnej administrácií žiadosti!

Ďalšie informácie

Žiadosť o ubytovanie 

Žiadosť o ubytovanie v študentskom domove sa podáva výhradne cez AIS (Akademický informačný systém). O prihlasovacích termínoch budú študenti vyšších ročníkov informovaní elektronicky a prostredníctvom nástenky, študentov prvých ročníkov budú informovať referentky študijného oddelenia. O vyhodnotení žiadostí a rozdelení izieb budú študenti vyrozumení cez AIS.

Úhrada za ubytovanie 

Študenti ubytovaní v študentskom domove uhrádzajú poplatky za ubytovanie VÝHRADNE bankovým prevodom.

a) Mesačný poplatok (70 €/mesiac) za daný mesiac je potrebné zaplatiť vopred do posledného dňa predchádzajúceho mesiaca (do 31. augusta dvojmesačný poplatok (kaucia) a 1x mesačný poplatok za september), mesačný poplatok za máj a jún sa uhrádza z kaucie;
 
b) v prípade polročného platenia sa poplatok za ubytovanie uhrádza do dňa podpísania zmluvy vo výške dvojmesačného poplatku (kaucia) a päťmesačný poplatok za obdobie od septembra 2024 do januára 2025 (vrátane), pričom do 31. januára sa uhrádza trojmesačný poplatok za obdobie od februára do júna 2025 (vrátane), posledné 2 mesiace sú uhrádzané z kaucie.
 
Bankové spojenie ŠD Čajka: 

IBAN: SK25 8180 0000 0070 0029 4370
SWIFT: SPSRSKBA
VS: 6020AIS ID (napr.: 6020 123456) 

Vysvetlivky: AIS ID = identifikačné 6-miestne číslo študenta, automaticky pridelené v AIS UJS
 
Doklad o zaplatení poplatku za ubytovanie je študent povinný predložiť pri zápise na ubytovanie v študentskom domove. Ak študent nepredloží doklad o zaplatení poplatku za ubytovanie, zápis na ubytovanie v študentskom domove mu umožnený nebude. 

Elektrické spotrebiče:
 
Na izbách môžu ubytovaní používať vlastné elektrické spotrebiče:
 
– chladnička,
– notebook alebo PC. 

Používanie týchto elektrických spotrebičov nie je spoplatnené.
 
Na izbách nie je povolené používať:
 
– elektrický ohrievač,
– ponorné ohrievacie telesá,
– sporák. 

Prístup k internetu: ubytovaným je v priestoroch študentského domova zabezpečený prístup na internet zdarma.

Komisia UJS pre ubytovanie

Predseda:
Dr. habil. Ing. Renáta Hajabáč Machová, PhD. – prorektorka UJS

Členovia:
PhDr. Attila Duba – riaditeľ ŠD
ThDr. Lilla Szénási, PhD. – prodekan RTF
PhDr. Enikő Kahler Korcsmáros, PhD. – prodekanka FEI
Mgr. László Bese, PhD. – prodekan PF
Ing. Eva Kováčová Kaczová – rektorát UJS
Mgr. Lívia Krizsanová – zástupca študentov RTF
Mgr. Tilla Izsák – zástupca študentov FEI
František Maczík – zástupca študentov PF


Kontakty

PhDr. Attila Duba

Riaditeľ ŠD
Tel.: 035/3260 732
E-mail: 
 
Ildikó Gubienová
Asistentka
Tel.: 035/3260 699
 
ŠD Čajka – Vrátnica
Tel.: 035/3260 731
 
Poštová adresa:
ŠD Čajka
Bratislavská cesta 2
945 01 Komárno

Mapa


 

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.

  
spam vedelem