Hlavné menu UJS

Uznávanie dokladov o vzdelaní na akademické účely

Uznávanie dokladov o vzdelaní vydaného zahraničnou vzdelávacou inštitúciou sa riadi zákonom č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a Smernicou Univerzity J. Selyeho č. 2/2020 o uznávaní dokladov o vzdelaní v príslušnom študijnom odbore na účely pokračovania v štúdiu.

I.
Úplné stredné vzdelanie

Uznanie dokladov úplného stredného vzdelania na účely pokračovania v štúdiu v Slovenskej republike na základe medzinárodných zmlúv podľa § 39 zákona.
Žiadosť sa podáva na príslušný regionálny úrad:

Regionálny úrad školskej správy
Jozefa Vuruma 1
949 01  Nitra

Tlačivo žiadosti o uznanie rovnocennosti dokladu o úplnom strednom vzdelaní na základe medzinárodných zmlúv

II.
Vysokoškolské vzdelanie

Uznanie dokladov vysokoškolského vzdelania v príslušnom študijnom odbore na účely pokračovania v štúdiu na Univerzite J. Selyeho podľa § 33 zákona.
Žiadosť sa podáva na adresu:

Študijné oddelenie
Fakulta ekonómie a informatiky / Pedagogická fakulta / Reformovaná teologická fakulta
Univerzita J. Selyeho
Bratislavská cesta  3322
945 01  Komárno

Tlačivo žiadosti o uznanie rovnocennosti dokladu vysokoškolského vzdelania v príslušnom študijnom odbore

 

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.

  
spam vedelem