Uznávanie dokladov o vzdelaní na akademické účely

UZNÁVANIE DOKLADOV O VZDELANÍ ZO ZAHRANIČIA

Uznávanie dokladov o vzdelaní vydaného zahraničnou vzdelávacou inštitúciou sa riadi zákonom č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a Smernicou UJS č. 4/2016 o uznávaní dokladov o vzdelaní na účely pokračovania v štúdiu (ďalej len „smernica“).

Podľa zákona UJS je oprávnená rozhodovať o uznaní dokladov o vzdelaní len na účely pokračovania v štúdiu (na akademické účely). O uznaní dokladov o vzdelaní na neakademické účely (napr. na výkon regulovaného povolania) rozhoduje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Povinný správny poplatok uznávania dokladov o vzdelaní:

Podľa zákona č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch žiadateľ je povinný zaplatiť štátu SR za konanie o uznaní dokladu o vzdelaní správny poplatok v hodnote 5€.

Spôsob úhrady správneho poplatku:

- s kúpou kolkových známok v pobočkách Slovenskej pošty,
- s kúpou elektronických kolkov v samoobslužných platobných termináloch, tzv. kioskoch vo vybraných pobočkách Slovenskej pošty alebo na zapojených úradoch, ktoré sú vybavené takými terminálmi (http://www.e-kolky.sk/?page_id=50).

Ďalšie poplatky za uznanie dokladov o vzdelaní:

Pre žiadateľov, ktorí neuchádzajú o štúdium na UJS a nepodali prihlášku na vysokoškolské štúdium na UJS sa určuje podľa smernice povinnosť uhradenia ďalšieho poplatku. Výška a spôsob úhrady sa určuje v osobitnom predpise UJS na každý akademický rok.

  1. AUTOMATICKÉ UZNANIE DOKLADOV O STREDOŠKOLSKOM A VYSOKOŠKOLSKOM VZDELANÍ

Na základe § 39 ods. 1 zákona UJS je oprávnená rozhodovať o uznaní dokladu o vzdelaní, vydaný uznanou vzdelávacou inštitúciou členského štátu alebo tretieho štátu, s ktorým bola uzavretá medzinárodná zmluva o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní, ktorou je Slovenská republika viazaná sa na účely pokračovania v štúdiu uznáva za rovnocenný automaticky. Ak ide o doklad o vzdelaní podľa § 33 ods. 1 vydaný uznanou vzdelávacou inštitúciou štátu Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania na účely pokračovania v štúdiu, stupeň vzdelania sa uznáva za rovnocenný automaticky.

Zoznam štátov, s ktorými bola uzavretá medzinárodná zmluva o vzájomnom uznávaní dokladov o vzdelaní: Česká republika, Maďarsko, Nemecká spolková republika, Rakúsko, Chorvátsko, Poľská republika, Rumunsko, Ukrajina.

Zoznam štátov Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania je zverejnený na adrese: http://www.minedu.sk/akademicke-uznavanie-dokladov-o-vzdelani/

Postup automatického uznania dokladov o vzdelaní:

1. Vyplňte vhodný formulár žiadosti:

a. ŽIADOSŤ O AUTOMATICKÉ UZNANIE DOKLADU O STREDOŠKOLSKOM VZDELANÍ
(V prípade neplnoletého držiteľa dokladu prosíme vyplniť aj informácie o zákonnom zástupcovi!)
b. ŽIADOSŤ O AUTOMATICKÉ UZNANIE DOKLADU O VYSOKOŠKOLSKOM VZDELANÍ

2. Uhraďte povinný správny poplatok v hodnote  5€.
3. Ak ste nepodali prihlášku na vysokoškolské štúdium na UJS a svoje štúdium nepokračujete na UJS uhraďte univerzite ďalší poplatok za uznanie dokladu o vzdelaní určený v osobitnom predpise UJS na daný akademický rok.
4. K Vašej žiadosti priložte uvedené prílohy a potvrdenie o zaplatení správneho poplatku.
5. Správne vyplnenú žiadosť spolu s prílohami pošlite na adresu študijného oddelenia príslušnej fakulty alebo odovzdajte osobne v podateľni UJS.

Poštová adresa:

Študijné oddelenie
Ekonomická / Pedagogická / Reformovaná teologická fakulta
Univerzita J. Selyeho
Bratislavská cesta 3322
94501 Komárno

Prosíme Vašu žiadosť poslať spolu s povinnými prílohami a potvrdeniami o zaplatení poplatkov! Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, konanie sa preruší a budete vyzvaný na doplnenie chýbajúcich dokladov alebo odstránenie nedostatkov žiadosti. Ak žiadosť má všetky predpísané náležitosti, dekan príslušnej fakulty vydá do 15 dní od doručenia úplnej žiadosti rozhodnutie o automatickom uznaní dokladu o vzdelaní.

  1. UZNANIE DOKLADOV O STREDOŠKOLSKOM A VYSOKOŠKOLSKOM VZDELANÍ, KTORÉ SA NEUZNÁVAJÚ AUTOMATICKY

Uznanie dokladu o vzdelaní na účely pokračovania v štúdiu, ktoré sa neuznávajú automaticky upravujú §33 -  §38 zákona.

Uznávanie dokladov  o vysokoškolskom vzdelaní neautomatickým spôsobom:

Podľa §33 zákona UJS je oprávnená rozhodovať o uznaní dokladu o vzdelaní, vydaných uznanou vysokou školou v inom členskom štáte alebo v treťom štáte na účely pokračovania v štúdiu, ak UJS uskutočňuje študijné programy v rovnakých študijných odboroch alebo v príbuzných študijných odboroch, ako sú uvedené na doklade o vzdelaní.

Postup neautomatického uznania dokladov o vysokoškolskom vzdelaní:

  1. Vyplňte vhodný formulár žiadosti:

ŽIADOSŤ O  UZNANIE DOKLADU O VYSOKOŠKOLSKOM VZDELANÍ NA ÚČELY POKRAČOVANIA V ŠTÚDIU

  1. Uhraďte povinný správny poplatok v hodnote  5€.
  2. Ak ste nepodali prihlášku na vysokoškolské štúdium na UJS a svoje štúdium nepokračujete na UJS uhraďte univerzite ďalší poplatok za uznanie dokladu o vzdelaní určený v osobitnom predpise UJS na daný akademický rok.
  3. K Vašej žiadosti priložte uvedené prílohy a potvrdenia o zaplatení správneho poplatku.
  4. Správne vyplnenú žiadosť spolu s prílohami pošlite na adresu študijného oddelenia príslušnej fakulty alebo odovzdajte osobne v podateľni UJS.

Poštová adresa:

Študijné oddelenie
Ekonomická / Pedagogická / Reformovaná teologická fakulta
Univerzita J. Selyeho
Bratislavská cesta 3322
94501 Komárno

Prosíme Vašu žiadosť poslať spolu s povinnými prílohami a potvrdeniami o zaplatení poplatkov! Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, konanie sa preruší a budete vyzvaný na doplnenie chýbajúcich dokladov alebo odstránenie nedostatkov žiadosti. Ak žiadosť má všetky predpísané náležitosti, dekan príslušnej fakulty vydá do 2 mesiacov od doručenia úplnej žiadosti rozhodnutie, v ktorom rozhodne o:

  1. Uznaní rovnocennosti dokladu o vzdelaní,
  2. Uložení rozdielovej skúšky pre žiadateľa,
  3. Zamietnutí žiadosti o uznanie dokladu o vzdelaní.

Uznávanie dokladov  o stredoškolskom vzdelaní neautomatickým spôsobom:

O uznaní dokladu o vzdelaní, ktorým je vysvedčenie o maturitnej skúške a vysvedčenie o záverečnej skúške, vydaného uznanou strednou školou v inom členskom štáte alebo v treťom štáte na účely pokračovania v štúdiu rozhoduje okresný úrad v sídle kraja.

 

 

 

 

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.