Hlavné menu UJS

Dokumenty zabezpečovania kvality

  1. Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity J. Selyeho
  2. Štatút Rady pre zabezpečovanie kvality Univerzity J. Selyeho
  3. Ú. Z. Smernica o procesoch vnútorného systému kvality UJS

Prístup k ďalším dokumentom pomocou prihlasovacích údajov do AIS

  1. Smernica rektora č. 4/2021 o archivovaní dokumentov preukazujúcich plnenie výstupov vzdelávania
  2. Ú. Z. Príkaz rektora č. 16/2021 Metodický pokyn na tvorbu, zosúladenie a úpravu študijných programov na Univerzite J. Selyeho
  1. Smernica rektora č. 5/2021 o pôsobnosti zodpovedných osôb študijných programov, habilitačného a inauguračného konania a ostatných učiteľov na UJS  
  2. Rokovací poriadok Rady pre zabezpečovanie kvality na UJS  
  3. Smernica rektora č. 5/2022 o rozvrhovaní pracovnej záťaže akademických zamestnancov a stratégia ich odmeňovania na UJS
  4. Smernica rektora č. 7/2022 o pravidelnom monitorovaní procesu vyučovania a predmetov formou hospitácií na Univerzite J. Selyeho


Systém zabezpečovania kvality - Fakulta ekonómie a informatiky
Systém zabezpečovania kvality - Pedagogická fakulta
Systém zabezpečovania kvality - Reformovaná teologická fakulta
Systém zabezpečovania kvality - Univerzitná knižnica
Systém zabezpečovania kvality - Študentské domovy
Systém zabezpečovania kvality - Centrum informačných služieb

 

Smernica o procesoch vnútorného systému kvality UJS - príloha č. 1 - procesný diagram: Procesy schvaľovania nových študijných programov a habilitačného a inauguračného konania na UJS

Smernica o procesoch vnútorného systému kvality UJS - príloha č. 2 - procesný diagram: Procesy zosúlaďovania, úpravy a zrušovania  študijných programov a habilitačného a inauguračného konania na UJS

Smernica o procesoch vnútorného systému kvality UJS - príloha č. 3 - procesný diagram: Procesy hodnotenia kvality a schvaľovania vnútorného systému kvality na UJS

 

 

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.

  
spam vedelem