Hlavné menu UJS

Dokumenty zabezpečovania kvality

 1. Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity J. Selyeho
 1. Ú. Z. Štatút Rady pre zabezpečovanie kvality Univerzity J. Selyeho

Štatút Rady pre zabezpečovanie kvality Univerzity J. Selyeho
Dodatok č. 1 k Štatútu Rady pre zabezpečovanie kvality Univerzity J. Selyeho

 1. Ú. Z. Smernica o procesoch vnútorného systému kvality UJS

Smernica o procesoch vnútorného systému kvality UJS

Dodatok č. 1 k Smernici o procesoch vnútorného systému kvality UJS

Prístup k ďalším dokumentom pomocou prihlasovacích údajov do AIS

 1. Smernica rektora č. 4/2021 o archivovaní dokumentov preukazujúcich plnenie výstupov vzdelávania
 2. Ú. Z. Príkaz rektora č. 16/2021 Metodický pokyn na tvorbu, zosúladenie a úpravu študijných programov na Univerzite J. Selyeho

Príkaz rektora č. 16/2021 Metodický pokyn na tvorbu, zosúladenie a úpravu študijných programov na Univerzite J. Selyeho

Dodatok č. 1 k Príkazu rektora č. 16/2021 Metodický pokyn na tvorbu, zosúladenie a úpravu študijných programov na Univerzite J. Selyeho

Dodatok č. 2 k Príkazu rektora č. 16/2021 Metodický pokyn na tvorbu, zosúladenie a úpravu študijných programov na Univerzite J. Selyeho

 1. Smernica rektora č. 5/2021 o pôsobnosti zodpovedných osôb študijných programov, habilitačného a inauguračného konania a ostatných učiteľov na UJS
 2. Ú. Z. Rokovací poriadok Rady pre zabezpečovanie kvality na UJS

 - Rokovací poriadok Rady pre zabezpečovanie kvality na UJS

 - Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku Rady pre zabezpečovanie kvality na UJS

 1. U.Z. Smernica rektora č. 5/2022 o rozvrhovaní pracovnej záťaže akademický zamestnancov a stratégia ich odmeňovania na UJS

 - Smernica rektora č. 5/2022 o rozvrhovaní pracovnej záťaže akademický zamestnancov a stratégia ich odmeňovania na UJS

 - Dodatok č. 1 k Smernici rektora č. 5/2022 o rozvrhovaní pracovnej záťaže akademický zamestnancov a stratégia ich odmeňovania na UJS

 1. Smernica rektora č. 7/2022 o pravidelnom monitorovaní procesu vyučovania a predmetov formou hospitácií na Univerzite J. Selyeho
 2. Smernica rektora č. 2/2024 o postupoch po schválení nového študijného programu, zosúlaďovaní, úpravách a zrušovaní ŠP na UJS a súvisiacich záležitostiach schvaľovacieho procesu


Systém zabezpečovania kvality - Fakulta ekonómie a informatiky
Systém zabezpečovania kvality - Pedagogická fakulta
Systém zabezpečovania kvality - Reformovaná teologická fakulta
Systém zabezpečovania kvality - Univerzitná knižnica
Systém zabezpečovania kvality - Študentské domovy
Systém zabezpečovania kvality - Centrum informačných služieb

 

Smernica o procesoch vnútorného systému kvality UJS - príloha č. 1 - procesný diagram: Procesy schvaľovania nových študijných programov a habilitačného a inauguračného konania na UJS

Smernica o procesoch vnútorného systému kvality UJS - príloha č. 2 - procesný diagram: Procesy zosúlaďovania, úpravy a zrušovania študijných programov a habilitačného a inauguračného konania na UJS

Smernica o procesoch vnútorného systému kvality UJS - príloha č. 3 - procesný diagram: Procesy hodnotenia kvality a schvaľovania vnútorného systému kvality na UJS

 

 

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.

  
spam vedelem