Ponuka práce

Číslo: 2051/1530/RK/PEO

Oznámenie o zrušení výberového konania

Rektor Univerzity J. Selyeho oznamuje zrušenie výberového konania, vyhláseného dňa 28.02.2020 na obsadenie funkcie riaditeľa Univerzitnej knižnice Univerzity J. Selyeho.

Odôvodnenie:

Rektor Univerzity J. Selyeho  súlade s ust. zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vnútorného predpisu Univerzity J. Selyeho (ďalej len „UJS“), Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Univerzity J. Selyeho (ďalej len „Zásady“), vyhlásil výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho zamestnanca UJS, na obsadenie funkcie riaditeľa Univerzitnej knižnice UJS.

Výberové konanie bolo vyhlásené dňa 28.02.2020 a vyhlásenie bolo zverejnené na webovom sídle UJS, lehota na zaslanie prihlášok bola určená do 31.03.2020, termín na otvorenie podaných prihlášok bol stanovený na 06.04.2020, a termín uskutočnenia výberového konania  na 15.04.2020 za osobnej účasti členov 5 člennej výberovej komisie, tajomníka komisie a uchádzačov.

 V súvislosti s ohrozením verejného zdravia z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2, uznesením vlády č.111/2020 zo dňa 11.03.2020 bola vyhlásená mimoriadna situácia na území Slovenskej republiky a rozhodnutím Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 09.03.2020 bolo zakázané organizovať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy od 10.03.2020 do 23.03.2020 a následne rozhodnutím zo dňa 23.03.2020 od 24.03.2020 do odvolania.

Na základe uvedených skutočností, vzhľadom nato, že výberové konanie nebude možné uskutočniť  v súlade s citovanými predpismi a vyhlásenými podmienkami, bolo potrebné vyhlásené výberové konanie zrušiť.

V Komárne dňa 02.04.2020

Dr. habil. PaedDr. György Juhász, PhD.
rektor Univerzity J. Selyeho


Číslo: 2052/1529/RK/PEO

Oznámenie o zrušení výberového konania

Rektor Univerzity J. Selyeho oznamuje zrušenie výberového konania, vyhláseného dňa 28.02.2020 na obsadenie funkcie riaditeľa Centra informačných služieb  Univerzity J. Selyeho.

Odôvodnenie:

Rektor Univerzity J. Selyeho v súlade s ust. zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vnútorného predpisu Univerzity J. Selyeho (ďalej len „UJS“), Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Univerzity J. Selyeho (ďalej len „Zásady“), vyhlásil výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho zamestnanca UJS, na obsadenie funkcie riaditeľa Centra informačných služieb Univerzity J. Selyeho.

Výberové konanie bolo vyhlásené dňa 28.02.2020 a vyhlásenie bolo zverejnené na webovom sídle UJS, lehota na zaslanie prihlášok bola určená do 31.03.2020, termín na otvorenie podaných prihlášok bol stanovený na 06.04.2020, a termín uskutočnenia výberového konania  na 15.04.2020 za osobnej účasti členov 5 člennej výberovej komisie, tajomníka komisie a uchádzačov.

 V súvislosti s ohrozením verejného zdravia z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2, uznesením vlády č.111/2020 zo dňa 11.03.2020 bola vyhlásená mimoriadna situácia na území Slovenskej republiky a rozhodnutím Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 09.03.2020 bolo zakázané organizovať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy od 10.03.2020 do 23.03.2020 a následne rozhodnutím zo dňa 23.03.2020 od 24.03.2020 do odvolania.

Na základe uvedených skutočností, vzhľadom nato, že výberové konanie nebude možné uskutočniť  v súlade s citovanými predpismi a vyhlásenými podmienkami, bolo potrebné vyhlásené výberové konanie zrušiť.

V Komárne dňa 02.04.2020

Dr. habil. PaedDr. György Juhász, PhD.
rektor Univerzity J. Selyeho

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.