Hlavné menu UJS

Ponuka práce

Rektor Univerzity J. Selyeho

v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkčných miest profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Univerzity J. Selyeho a dokumentom Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne podmienky výberového konania na obsadzovanie funkcií profesorov na Univerzite J. Selyeho a v zmysle Základných pilierov rodovej rovnosti Univerzity J. Selyeho

v y h l a s u j e 

výberové konanie na obsadenie pracovných a funkčných miest vysokoškolských učiteľov: čítajte viac

OSOBNÝ DOTAZNÍK

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby

PF UJS - Prílohy - Prehľad plnenia kritérií - uchádzači o funkčné miesto profesora alebo docenta

FEI UJS - Prílohy - Prehľad plnenia kritérií - uchádzači o funkčné miesto profesora alebo docenta

Súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania


OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA

Rektor Univerzity J. Selyeho

v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkčných miest profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Univerzity J. Selyeho a v zmysle čl. 4 ods. 3 Pracovného poriadku Univerzity J. Selyeho a Základných pilierov rodovej rovnosti Univerzity J. Selyeho

v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho zamestnanca:

riaditeľ Univerzitnej knižnicečítajte viac

Osobný dotazník

Súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania


OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA

Rektor Univerzity J. Selyeho

v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkčných miest profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Univerzity J. Selyeho a v zmysle čl. 4 ods. 3 Pracovného poriadku Univerzity J. Selyeho a Základných pilierov rodovej rovnosti Univerzity J. Selyeho

v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho zamestnanca:

riaditeľ Centra informačných služieb čítajte viac

Osobný dotazník

Súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania


Vyhlásenie volieb kandidáta na obsadenie funkcie dekana Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho

Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho (ďalej len „AS PF UJS“) vypisuje voľby kandidáta na funkciu dekana PF UJS podľa Čl. 37c, bod 7. Štatútu UJS a vnútorného predpisu UJS Zásady voľby kandidáta na dekana fakulty UJS a prijatia návrhu na odvolanie dekana fakulty Univerzity J. Selyeho (Čl. 38, bod 1., ods. n) Štatútu UJS).

Dátum konania volieb: 25. októbra 2023

Priebeh a harmonogram volieb:
Návrh kandidáta na dekana PF UJS môže podať každý člen akademickej obce PF UJS.

Návrhy kandidáta na dekana PF UJS sa podávajú neanonymne a v písomnej forme predsedovi AS PF UJS, od 28. júna 2023 do 25. septembra 2023, 12:00 hod. cez podateľňu UJS na predpísanom formulári (Návrhový list viď v prílohe). Na návrhy doručené pred 28. júnom 2023 a po 25. septembra 2023, 12:00 hod. sa neprihliada.

Kandidát na dekana má aspoň vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa a aktívne (slovom i písmom) ovláda slovenský i maďarský jazyk, ktoré sú vyučovacími jazykmi UJS podľa zákona č. 465/2003 Z. z. o zriadení Univerzity J. Selyeho v Komárne.

Do 5. októbra 2023 predseda AS PF UJS zabezpečí súhlasné písomné vyjadrenie navrhnutých kandidátov s ich kandidatúrou na dekana PF UJS a so spracovaním osobných údajov pre potreby volieb kandidáta na dekana PF UJS, ich štruktúrovaný profesijný životopis, návrh stratégie rozvoja PF UJS a výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.

Do 10. októbra 2023 predseda AS PF UJS zverejní zoznam kandidátov na dekana PF UJS na úradnej výveske UJS a na webovom sídle fakulty UJS.

Súčasťou volieb na obsadenie funkcie dekana PF UJS je verejné vypočutie uchádzačov. Verejné vypočutie uchádzačov sa uskutoční 23. októbra 2023. Verejné vypočutie sa uskutoční tak, aby možnosť klásť otázky kandidátom na funkciu dekana mali najmä členovia akademickej obce PF UJS a zástupcovia verejnosti. Verejné vypočutie sa vysiela naživo na webovom sídle UJS a celý záznam z verejného vypočutia sa zverejní na webovom sídle UJS najneskôr 24. októbra 2023. Záznam z verejného vypočutia sa zverejní do 26. októbra 2023.

Pri verejnom vypočutí sa zisťujú riadiace skúsenosti a manažérske schopnosti uchádzačov, ich vzťah k vysokoškolskému vzdelávaniu, vede a technike a vzťah k poslaniu a k oblasti pôsobenia PF UJS. Kandidát na funkciu dekana zároveň predstaví svoj návrh stratégie rozvoja PF UJS.

Kandidáta na funkciu dekana PF UJS volí volebné zhromaždenie, ktoré zvoláva predseda AS PF UJS najneskôr do 15. októbra 2023. Voľby kandidáta na funkciu dekana PF UJS sa uskutočnia dňa 25. októbra 2023, na volebnom zhromaždení. Volebné zhromaždenie tvorí Akademický senát PF UJS a osoby vymenované rektorom UJS, ktoré tvoria jednu štvrtinu členov volebného zhromaždenia. Rektor UJS vymenuje osoby, ktoré budú členmi volebného zhromaždenia do 11. októbra 2023. Člen volebného zhromaždenia sa nemôže uchádzať o funkciu dekana, ani sa stať zvoleným kandidátom na dekana PF UJS.

Výsledky volieb kandidáta na dekana PF UJS vyhlasuje predseda AS PF UJS.
Dekana PF UJS vymenúva rektor na štvorročné obdobie na základe volieb.

v Komárne, 9. júna 2023

doc. PaedDr. Andrea Puskás, PhD.
predseda AS PF UJS


Formulár na návrh kandidáta na funkciu dekana PF UJS (pdf)

Text oznámenia v anglickom jazyku - Announcement in English

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.

  
spam vedelem