Rektor

Dr. habil. PaedDr. György Juhász, PhD.
 
Dr. habil. PaedDr. György Juhász, PhD. sa narodil 10. októbra 1969 v Nových Zámkoch. Je ženatý, má tri deti. Vyrastal v Tvrdošovciach, kde navštevoval základnú školu s vyučovacím jazykom maďarským (VJM). Po jej ukončení nastúpil na Gymázium s VJM do Nových Zámkov, kde v roku 1987 zmaturoval. Následne bol prijatý na Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Po úspešnom ukončení štúdia v roku 1992 získal diplom učiteľa s aprobáciou matematika-chémia. Krátko potom pôsobil ako učiteľ na Základnej škole Károlya Szemerényiho s VJM v Tvrdošovciach. Po úspešnom výberovom konaní získal miesto asistenta na Katedre chémie vtedajšej Nitrianskej univerzity (zriadenej zlúčením Pedagogickej fakulty a VŠ poľnohospodárskej v Nitre). V roku 2000 úspešne absolvoval rigorózne konanie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a získal titul „PaedDr”. Na doktorandské štúdium v odbore fyzika-chémia nastúpil na uvedenú fakultu v roku 1998, po úspešných dizertačných skúškach  v roku 2004 obhájil dizertačnú prácu s názvom: Teoretické a experimentálne štúdium EDA komplexov medzi TCNE a π-elektrónovými donormi. V roku 2016 úspešne ukončil habilitačné konanie v odbore pedagogiky na Univerzite Károlya Eszterházyho v meste Eger.
 

Do septembra 2012 pôsobil ako odborný asistent na Katedre chémie Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Od septembra r. 2012 pôsobí a venuje sa výchove a vzdelávaniu maďarských učiteľov chémie na Slovensku na Univerzite J. Selyeho v Komárne, najprv vo funkcii odborného asistenta a od februára 2017 vo funkcii docenta. V období od 2004 do 2010 s menšími prestávkami bol poslancom Národnej rady SR, v rokoch 2006-2010 pôsobil ako starosta obce Tvrdošovce.

Publikačná činnosť Györgya Juhásza sa zameriava predovšetkým na teoretickú chémiu a na metodiku vyučovania chémie. Je autorom viacerých karentovaných publikácií s tematikou teoretického štúdia slabých medzimolekulových interakcií. Publikoval aj vo vednom odbore didaktiky chémie, v ktorom napísal monografiu, kapitoly vo vysokoškolských učebniciach a niekoľko iných vedeckých publikácií. Počet jeho celkových publikácií evidovaných v databáze Univerzitnej knižnice UJS k dnešnému dňu predstavuje 92, počet ohlasov na jeho diela 75. Má rozsiahle kontakty na domácej i zahraničnej akademickej pôde, čomu nasvedčujú i spoločné publikácie napr. s Katedrou biofyziky a chemickej fyziky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, s Laboratóriom štrukturálnej chémie a biológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Loránda Eötvösa v Budapešti.

Bol členom predsedníctva Rady vysokých škôl, je členom Vedeckej rady UJS a Vedeckej rady Pedagogickej fakulty UJS, Akademickej rady Maďarov na Slovensku, Slovenskej chemickej spoločnosti a je členom Verejného zboru Maďarskej akadémie vied. Je členom redakčnej rady vedeckého časopisu Eruditio-Educatio. Bol hlavným organizátorom niekoľkých medzinárodných konferencií, napr. v rokoch 2013-2016 zastával funkciu predsedu organizačného výboru Medzinárodnej vedeckej konferencie UJS, v rokoch 2014 a 2016 bol predsedom a hlavným organizátorom ŠVOČ pre študentov maďarskej národnosti žijúcich na Slovensku. V roku 2014 mu bola udelená strieborná medaila UJS, a za vzdelávanie maďarských učiteľov chémie v Nitre v roku 2009 obdržal pamätnú medailu Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Zúčastnil sa viacerých vedeckovýskumných a rozvojových  projektov, z ktorých môžeme spomenúť ako jeden z najvýznamnejších projekt ŠF EÚ zameraný na vybudovanie nanochemického a supramolekulárneho laboratória na UJS s celkovými oprávnenými výdavkami takmer 2,4 mil. €. Pri príležitosti štátneho sviatku Maďarska mu udelil dňa 20. augusta 2018 prezident Maďarska, János Áder Dôstojnícky kríž Rádu Maďarska. Najvyššie civilné štátne vyznamenanie Maďarska bolo Györgyovi Juhászovi udelené za jeho zásluhy pri vzdelávaní Maďarov žijúcich na Slovensku v oblasti vysokého školstva a za jeho pôsobenie a významné postavenie vo verejnom živote regiónu.

Od roku 2013 až do 31. januára 2017 zastával funkciu prorektora UJS za vedu, výskum a akreditáciu, kde ako prorektor koordinoval proces komplexnej akreditácie univerzity ukončenej v roku 2016, v rámci ktorej UJS s úspechom akreditovala svoje činnosti.

Na základe rozhodnutia akademického senátu univerzity prezident Slovenskej republiky ho vymenoval za rektora UJS. Jeho 1. štvorročné funkčné obdobie začína plynúť dňom 1. februára 2017.

Osobná stránka


Vedúca kancelárie rektora
PaedDr. Piroska Zakar
Osobná stránka

Referentka rektora
Sereghy Silvia
Osobná stránka

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.