Hlavné menu UJS

Rektor

Dr. habil. PaedDr. György Juhász , PhD. 

Dr. habil. PaedDr. György Juhász, PhD. sa narodil 10. októbra 1969 v Nových Zámkoch. Je ženatý, má tri deti. Vyrastal v Tvrdošovciach, kde navštevoval základnú školu s vyučovacím jazykom maďarským (VJM). Po jej ukončení nastúpil na Gymázium s VJM do Nových Zámkov, kde v roku 1987 zmaturoval. Následne bol prijatý na Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Po úspešnom ukončení štúdia v roku 1992 získal diplom učiteľa s aprobáciou matematika-chémia. Krátko pôsobil ako učiteľ na Základnej škole Károlya Szemerényiho s VJM v Tvrdošovciach. Po úspešnom výberovom konaní získal miesto asistenta na Katedre chémie vtedajšej Nitrianskej univerzity v Nitre. V roku 2000 úspešne absolvoval rigorózne konanie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a získal titul „PaedDr”. Na doktorandské štúdium v odbore fyzikálna chémia nastúpil na uvedenú fakultu v roku 1998, v roku 2004 obhájil dizertačnú prácu s názvom: Teoretické a experimentálne štúdium EDA komplexov medzi TCNE a π-elektrónovými donormi. V roku 2016 úspešne ukončil habilitačné konanie v odbore pedagogika na Univerzite Károlya Eszterházyho v meste Eger.

 

Do septembra 2012 pôsobil ako odborný asistent na Katedre chémie Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Od septembra r. 2012 pôsobí na Univerzite J. Selyeho v Komárne, kde sa venuje výchove a vzdelávaniu budúcich učiteľov chémie pre školy s vyučovacím jazykom maďarským na Slovensku. Na Univerzite J. Selyeho najprv pôsobil vo funkcii odborného asistenta a od februára 2017 vo funkcii docenta. V období od 2004 do 2010 s menšími prestávkami bol poslancom Národnej rady SR, v rokoch 2006-2010 pôsobil ako starosta obce Tvrdošovce.

Publikačná činnosť Györgya Juhásza sa zameriava predovšetkým na dve vedné oblasti, na  teoretickú chémiu a na metodiku vyučovania chémie. Je autorom viacerých karentovaných publikácií s tematikou teoretického štúdia slabých medzimolekulových interakcií. Publikoval aj vo vednom odbore didaktika chémie, v ktorom napísal monografiu, kapitoly vo vysokoškolských učebniciach a niekoľko iných vedeckých publikácií. Počet jeho celkových publikácií evidovaných v databáze Univerzitnej knižnice UJS k novembru 2020 predstavuje 92, počet ohlasov na jeho diela 75. Má rozsiahle kontakty na domácej i zahraničnej akademickej pôde, čomu nasvedčujú i spoločné publikácie napr. s Katedrou biofyziky a chemickej fyziky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, s Laboratóriom štrukturálnej chémie a biológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Loránda Eötvösa v Budapešti.

Bol členom predsedníctva Rady vysokých škôl, je členom Vedeckej rady UJS, Vedeckej rady Prešovskej univerzity a Vedeckej rady Pedagogickej fakulty UJS, Akademickej rady Maďarov na Slovensku, Slovenskej chemickej spoločnosti a je členom Verejného zboru Maďarskej akadémie vied. Je členom štipendijnej komisie Collegium Talentum a Vedeckej rady študendov maďarskej národnosti žijúcich na Slovensku. Ďalej je členom redakčnej rady vedeckého časopisu Eruditio-Educatio. Bol členom organizačného a programového výboru niekoľkých medzinárodných konferencií, naposledy bol napríklad členom vedeckého výboru Medzinárodnej konferencie didaktiky prírodných vied DidSci 2020 organizovanej v Krakove. V rokoch 2013-2016 zastával funkciu predsedu organizačného výboru Medzinárodnej vedeckej konferencie UJS, v rokoch 2014 a 2016 bol predsedom a hlavným organizátorom ŠVOČ pre študentov maďarskej národnosti žijúcich na Slovensku. V roku 2014 mu bola udelená strieborná medaila UJS, a za vzdelávanie maďarských učiteľov chémie a v roku 2009 prevzal pamätnú medailu Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Bol riešiteľom viacerých vedeckovýskumných a rozvojových  projektov, z ktorých ako jeden z najvýznamnejších bol projekt ŠF EÚ zameraný na vybudovanie nanochemického a supramolekulového laboratória na UJS s celkovými oprávnenými výdavkami takmer 2,4 mil. €. V súčasnosti je zástupcom vedúceho riešiteľa projektu VEGA s názvom „Analýza  prírodovedného a matematického vzdelávania na stredných školách a  inovácia obsahu odborových didaktík“ a univerzitným koordinátorom mobilitnej siete Teaching an Learning Bioanalysis v rámci programu CEEPUS. Pri príležitosti štátneho sviatku Maďarska mu udelil dňa 20. augusta 2018 prezident Maďarska János Áder Dôstojnícky kríž Rádu Maďarska. Štátne vyznamenanie Maďarska bolo Györgyovi Juhászovi udelené za jeho zásluhy pri vzdelávaní Maďarov žijúcich na Slovensku v oblasti vysokého školstva a za jeho pôsobenie vo verejnom živote.

Od roku 2013 až do 31. januára 2017 zastával funkciu prorektora UJS za vedu, výskum a akreditáciu, kde ako prorektor spolukoordinoval proces komplexnej akreditácie univerzity ukončenej v roku 2016, v rámci ktorej UJS úspešne akreditovala svoje činnosti a bola začlenená medzi univerzitné vysoké školy.

Na základe rozhodnutia akademického senátu univerzity ho prezident Slovenskej republiky  vymenoval za rektora UJS. Jeho 2. štvorročné funkčné obdobie začalo plynúť dňom 1. februára 2021.

V Komárne dňa 26. novembra 2020

Osobná stránka


Vedúca kancelárie rektora
PaedDr. Piroska Zakar
Osobná stránka

Asistentka rektora
Mgr. Alžbeta Kacz Mészárosová
Osobná stránka

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.

  
spam vedelem