Hlavné menu UJS

Rektorát

Rektorát je hospodárko-správnym pracoviskom univerzity, ktoré zabezpečuje administratívnu, hospodársku-správnu a prevádzkovú činnosť Univerzity J. Selyeho. Rektorát zabezpečuje po stránke materiálnej a administratívnej činnosť rektora univerzity, prorektorov, akademického senátu, vedeckej rady, správnej rady a kvestora, pripravuje podklady pre ich rokovania a rozhodovanie a zabezpečuje ich výkon. Rektorát pripravuje a spracúva podklady potrebné na plnenie zákonných povinností univerzity, koordinuje činnosť jej súčastí, zabezpečuje činnosti pre ostatné útvary a úseky univerzity, ďalej kontakt s orgánmi štátnej správy a s ďalšími orgánmi. Rektorát spravuje majetok univerzity.

Rektorát sa člení na útvary priamo riadené rektorom, na útvary priamo riadené kvestorom a na úseky priamo riadené prorektormi.

Útvary Rektorátu riadené rektorom:

Kancelária rektora

Vedúca kancelárie rektora: PaedDr. Piroska Zakar
Asistentka rektora: Mgr. Alžbeta Kacz Mészárosová
Referent PR: PaedDr. Attila Petheő, PhD.

 • Personálne oddelenie

Vedúca: Bc. Evelína Gálová
Referentka: Mgr. Zuzana Jakubeková

 • Projektové oddelenie

Vedúca: Ing. Silvia Hrozenská, PhD.
Referentka: Ing. Mgr. Beáta Nagyová

 • Referát kontroly a legislatívy

Kontrolór: Mgr. Miklós Csintalan
Právnička/Kontrolórka: JUDr. Marta Kamonczová

 • Referát CO BOZP
 • Športové centrum

Vedúca: Dr. habil. PaedDr. Beáta Dobay, PhD.

 • Chemické a biologické laboratóriá

Vedúci: doc. RNDr. Róbert Gyepes, PhD.

Útvary Rektorátu riadené kvestorom:

 • Kancelária kvestora

Asistentka: Mgr. Anna Holczheiová

 • Finančné oddelenie (učtáreň a správa finančných zdrojov, správa majetku, pokladňa)

Vedúca: Ing. Oľga Virágová
Účtovníčka/Rozpočtárka – Učtáreň a správa finančných zdrojov: Monika Szalayová
Referentka – Učtáreň a správa finančných zdrojov: Mgr. Csilla Vidová
Referentka – Správa majetku: Judita Pajdlhauserová
Pokladníčka – Správa majetku: Bc. Katalin Fekete

 • Mzdové oddelenie

Vedúca: Mgr. Beáta Gombos
Referentka: Mgr. Eva Nyitraiová

 • Oddelenie obstarávania, nákupu a výstavby

Vedúca: Mgr. Erzsébet Angyal-Szalai
Referentka: Mgr. Magdaléna Cselovszká

 • Oddelenie registratúry

Referentka: Renáta Csepiová

 • Prevádzkové oddelenie

Vedúci: Bc. Ľudovít Hajtman

Úseky Rektorátu riadené prorektormi:

 • Úsek pre pre vedu a výskum

Asistentka: Mgr. Adrienn Hernády

 • Úsek pre rozvoj

Asistentka: Mgr. Zuzana Sántha

 • Úsek pre vzdelávanie a vonkajšie vzťahy

Manažérka AIS: Mgr. Szilvia Szász
Manažérka AIS: Ing. Eva Kováčová Kaczová
Manažér AIS: Tamás Gróf

Koordinátorka mobilít: Mgr. Adriana Kinczerová
Referentka: Mgr. Agnesa Domonkosová
Referentka: Mgr. Fanny Marton Both

Vedúci centra kariérneho poradenstva: Mgr. Norbert Ištvánik
Referent centra kariérneho poradenstva: Mgr. Bc. Zoltán Ulbrik 

Úsek pre akreditáciu a zabezpečovanie kvality

Referentka: Silvia Sereghy

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.

  
spam vedelem