Hlavné menu UJS

Štipendiá

Univerzita J. Selyeho poskytuje svojim študentom sociálne, tehotenské, motivačné a doktorandské štipendiá zo štátneho rozpočtu. Nárok na sociálne štipendiá majú študenti zo znevýhodneného sociálno-ekonomického prostredia a toto štipendium sa priznáva v súlade s vyhláškou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Žiadosť o priznanie sociálneho štipendia i ostatné prílohy k tomuto tlačivu sú sprístupnené v Akademickom informačnom systéme. Doktorandské štipendiá sa priznávajú študentom denného doktorandského štúdia v súlade s platným zákonom o VŠ.

O priznanie tehotenského štipendia môže žiadať tehotná študentka, ktorá má trvalý pobyt v Slovenskej republike a nemá nárok na výplatu tehotenského. Tehotenské štipendium sa priznáva na základe písomnej žiadosti študentky. Ďalšie informácie o postupe udelenia tehotenského štipendia nájdete tu a tlačivo žiadosti si môžete stiahnuť tu.

Motivačné štipendiá pozostávajú z prospechového a odborového štipendia, na ktoré majú nárok študenti s najlepšími študijnými výsledkami. UJS motivuje svojich študentov i  priznaním štipendií z vlastných zdrojov UJS. Priznávajú sa študentom s vynikajúcimi výsledkami v štúdiu, študentom, ktorí sa zúčastnili Vedeckej aktivity študentov a umiestnili sa na prvých troch miestach, ale napríklad i za najlepšiu záverečnú (bakalársku, diplomovú) prácu a ako štipendium pri udelení ceny rektora študentovi. O tento typ štipendií nie je možné žiadať a priznáva sa na základe dosiahnutých výsledkov v štúdiu alebo v inej vedeckej aktivite na základe návrhu dekanov jednotlivých fakúlt UJS. 

Jednotlivé typy štipendií, spôsob podávania návrhov a priznania týchto štipendií upravuje Štipendijný poriadok UJS. Rozhodnutia o priznaní štipendií sú pre akademickú obec sprístupnené v AIS.

V prípade priznania štipendia je študent upovedomený o tejto skutočnosti e-mailom a aj prostredníctvom AIS. Štipendiá sú uhrádzané formou prevodu na bankový účet študenta. Mimoriadne dôležitá je evidencia platných čísel bankových účtov v informačnom systéme študentmi, aby po priznaní štipendií mohli  byť bezodkladne uskutočnené prevody týchto prostriedkov. Tým možno predísť dlhšej realizácii procesov týkajúcich sa bankových a účtovných operácií, v niektorých prípadoch dokonca strate nároku na štipendium z dôvodu nedodržania termínu na aktualizáciu osobných údajov študentmi.

Štipendijná komisia

Predseda:

Dr. habil. Ing. Renáta Hajabáč Machová, PhD. – prorektorka UJS

Členovia:

PhDr. Enikő Kahler Korcsmáros, PhD. – prodekanka FEI
Mgr. László Bese, PhD. – prodekan PF
ThDr. Lilla Szénási, PhD. – prodekanka RTF
Mgr. Andrea Tornóczi Nagy – zástupca za zamestnaneckú časť FEI
Bc. Andrea Fábián – zástupca za zamestnaneckú časť PF
Mgr. Zsolt Görözdi, ThD. – zástupca za zamestnaneckú časť RTF
Ing. Eva Kováčová Kaczová – štipendijná referentka
Krisztina Cseh – zástupca za študentskú časť FEI
Adrián Žemlička – zástupca za študentskú časť PF
Ágnes Noszkai  – zástupca za študentskú časť RTF
Bc. János Mészáros – zástupca Študentskej samosprávy UJS

Kontaktné osoby pre priznávanie štipendií:

Sociálne štipendiá:
Fakulta ekonómie a informatiky: Mgr. Erika Csomor - e-mail: 
Pedagogická fakulta: Mgr. Lilla Bartalos - e-mail: 
Reformovaná teologická fakulta: Ing. Ilona Győrfy - e-mail: 

Doktorandské, tehotenské, motivačné štipendiá a štipendiá z vlastných zdrojov:
Ing. Eva Kováčová Kaczová, E-mail: 

 

 

 

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.

  
spam vedelem