Hlavné menu UJS

Vnútorné predpisy

Vnútorné predpisy Univerzity J. Selyeho

Podľa §15 zákona č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškoského vzdelávania na Univerzite J. Selyeho


Štatút Univerzity J. Selyeho

- dodatok č. 1 k štatútu
- dodatok č. 2 k štatútu
- dodatok č. 3 k štatútu
- dodatok č. 4 k štatútu
- dodatok č. 5 k štatútu
- dodatok č. 6 k štatútu
- úplné znenie Štatútu UJS v znení dodatku č. 1-6.

Študijný poriadok Univerzity J. Selyeho - účinný od 1. 9. 2022


Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Univerzity J. Selyeho

- dodatok č. 1 k zásadám výberového konania
- dodatok č. 2 k zásadám výberového konania
- úplné znenie zásad výberového konania v znení dodatku č. 1 a 2


 

- dodatok č. 1 k organizačnému poriadku
- dodatok č. 2 k organizačnému poriadku
- dodatok č. 3 k organizačnému poriadku
dodatok č. 4 k organizačnému poriadku
- dodatok č. 5 k organizačnému poriadku
- dodatok č. 6 k organizačnému poriadku
- dodatok č. 7 k organizačnému poriadku
- úplné znenie v znení dodatkov č. 1 až 7


 
 
 
 
Štipendijný poriadok Univerzity J. Selyeho - platný od 28. 4. 2023, účinný od 1. 9. 2023
 
 
- Doplnok č. 1 k štipendijnému poriadku - účinný do 31. 8. 2023
- Doplnok č. 2 k štipendijnému poriadku - účinný do 31. 8. 2023
 
 
 
 
 
 

Smernice a príkazy

 
 

Smernica o procesoch vnútorného systému kvality UJS

Smernica č. 2/2020 o uznávaní dokladov o vzdelaní - úplné znenie 2022, v znení dodatku č. 1

Úplné znenie Smernice rektora č. 6/2019 o nájme nehnuteľného majetku UJS /RAR/

Smernica rektora č. 5/2019 o podávaní, preverovaní a evidovaní oznámení o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti

Smernica č. 8/2016 o vydávaní dokladov o absolvovaní štúdia na UJS - úplné znenie 2021, v znení dodatokov č. 1-3

Smernica č. 7/2016 o študentoch UJS so špecifickými potrebami a o pôsobnosti koordinátora UJS pre študentov so špecifickými potrebami -  - úplné znenie 2022, v znení dodatku č. 1

Smernica č. 4/2016 o uznávaní dokladov o vzdelaní + prílohy, dodatok č. 1

Smernica rektora č. 3/2014 o organizovaní zahraničných mobilít v rámci programu ERASMUS+ /PDF, ZIP/

Smernica rektora č. 1/2014 – Knižničný a výpožičný poriadok Univerzitnej knižnice UJS

- Dodatok č. 1 k Smernici 1/2014
- Dodatok č. 2 k Smernici 1/2014

Smernica rektora č. 5/2013 o SVOČ

 
 

Všetky ďalšie predpisy, ktoré sa týkajú len akademickej obce a zamestnancov UJS, sú prístupné v Akademickom informačnom systéme UJS.

 

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.

  
spam vedelem