Vnútorné predpisy

Vnútorné predpisy Univerzity J. Selyeho

Podľa §15 zákona č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Štatút Univerzity J. Selyeho

- dodatok č. 1 k štatútu
- dodatok č. 2 k štatútu
- dodatok č. 3 k štatútu
- úplné znenie Štatútu UJS v znení dodatku č. 1, 2. a 3.

Študijný poriadok Univerzity J. Selyeho

- Doplnok č. 1k Študijnému poriadku UJS
- úplné znenie v znení doplnku č. 1


Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Univerzity J. Selyeho

- dodatok č. 1 k zásadám výberového konania
- úplné znenie zásad výberového konania v znení dodatku č. 1


 

- dodatok č. 1 k organizačnému poriadku
- dodatok č. 2 k organizačnému poriadku
- úplné znenie v znení dodatkov č. 1 a 2
- dodatok č. 3 k organizačnému poriadku
dodatok č. 4 k organizačnému poriadku


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Smernice a príkazy

Smernica rektora č. 5/2019 o podávaní, preverovaní a evidovaní oznámení o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti

Smernica rektora č. 1/2019 - Školné a poplatky spojené so štúdiom na UJS na akademický rok 2019/2020

Smernica rektora č. 1/2018 - Školné a poplatky spojené so štúdiom na UJS na akademický rok 2018/2019

 

Smernica č. 7/2016 o študentoch UJS so špecifickými potrebami a o pôsobnosti koordinátora UJS pre študentov so špecifickými potrebami

Smernica č. 4/2016 o uznávaní dokladov o vzdelaní + prílohy, dodatok č. 1

Smernica rektora č. 3/2016 - Školné a poplatky spojené soštúdiom na UJS na akademický rok 2016/2017

Smernica č. 6/2015 o vyrubení školného a poplatkov spojených so štúdiom na UJS

Smernica rektora č. 3/2014 o organizovaní zahraničných mobilít v rámci programu ERASMUS+ /PDF, ZIP/

Smernica rektora č. 1/2014 – Knižničný a výpožičný poriadok Univerzitnej knižnice UJS

Smernica rektora č. 5/2013 o SVOČ

Smernica rektora č. 7/2011 o úprave, registrácií, sprístupnení a archivácií záverečných prác na UJS (konsolidované znenie)

Všetky ďalšie predpisy, ktoré sa týkajú len akademickej obce a zamestnancov UJS, sú prístupné v Akademickom informačnom systéme UJS.

 

 
 

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.