Hlavné menu UJS

Vnútorné predpisy

Vnútorné predpisy Univerzity J. Selyeho

Podľa §15 zákona č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškoského vzdelávania na Univerzite J. Selyeho


Štatút Univerzity J. Selyeho

- dodatok č. 1 k štatútu
- dodatok č. 2 k štatútu
- dodatok č. 3 k štatútu
- dodatok č. 4 k štatútu
- dodatok č. 5 k štatútu
- dodatok č. 6 k štatútu
- úplné znenie Štatútu UJS v znení dodatku č. 1-6.

Študijný poriadok Univerzity J. Selyeho - účinný od 1. 9. 2022


Pracovný poriadok Univerzity J. Selyeho - platný od 22. 8. 2023, účinný od 1. 9. 2023


Organizačný poriadok Univerzity J. Selyeho - platný od 13. 7. 2023, účinný od 1. 9. 2023
 

 
 
 
Štipendijný poriadok Univerzity J. Selyeho - platný od 28. 4. 2023, účinný od 1. 9. 2023
 
 
 
 
 
 

Smernice a príkazy

Smernica rektora č. 1/2024 - Školné a poplatky spojené so štúdiom na UJS na akademický rok 2024/2025 - účinný od 1. 9. 2024

Smernica rektora č. 6/2023 o zásadách udeľovania grantov pre mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov

 
 

Smernica o procesoch vnútorného systému kvality UJS

 

Smernica č. 2/2020 o uznávaní dokladov o vzdelaní - úplné znenie 2024, v znení dodatku č. 1 a 2

Úplné znenie Smernice rektora č. 6/2019 o nájme nehnuteľného majetku UJS /RAR/

Smernica č. 8/2016 o vydávaní dokladov o absolvovaní štúdia na UJS - úplné znenie 2023, v znení dodatkov č. 1-5

Smernica č. 7/2016 o študentoch UJS so špecifickými potrebami a o pôsobnosti koordinátora UJS pre študentov so špecifickými potrebami -  - úplné znenie 2022, v znení dodatku č. 1

Smernica č. 4/2016 o uznávaní dokladov o vzdelaní + prílohy, dodatok č. 1

Smernica rektora č. 3/2014 o organizovaní zahraničných mobilít v rámci programu ERASMUS+ /PDF, ZIP/

Smernica rektora č. 1/2014 – Knižničný a výpožičný poriadok Univerzitnej knižnice UJS

- Dodatok č. 1 k Smernici 1/2014
- Dodatok č. 2 k Smernici 1/2014

Smernica rektora č. 5/2013 o SVOČ

 
 

Všetky ďalšie predpisy, ktoré sa týkajú len akademickej obce a zamestnancov UJS, sú prístupné v Akademickom informačnom systéme UJS.

 

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.

  
spam vedelem