Vnútorné predpisy

Vnútorné predpisy Univerzity J. Selyeho

Podľa §15 zákona č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Štatút Univerzity J. Selyeho

- dodatok č. 1 k štatútu
- dodatok č. 2 k štatútu


Študijný poriadok Univerzity J. Selyeho

- Doplnok č. 1k Študijnému poriadku UJS
- úplné znenie v znení doplnku č. 1


Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Univerzity J. Selyeho

- dodatok č. 1 k zásadám výberového konania
- úplné znenie zásad výberového konania v znení dodatku č. 1


 

- dodatok č. 1 k organizačnému poriadku
- dodatok č. 2 k organizačnému poriadku
- úplné znenie v znení dodatkov č. 1 a 2


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.