Hlavné menu UJS

Členstvo UJS v medzinárodných organizáciách

clenstvo univerzita ujs

Internacionalizácia v činnosti UJS predstavuje kľúčovú oblasť rozvoja inštitúcie v oblasti zahraničných vzťahov, medzinárodnej spolupráce a vnášania medzinárodnej dimenzie do univerzitného vzdelávania a výskumu. Cieľom UJS v oblasti medzinárodnej spolupráce a zahraničných vzťahov je podporovať a zintenzívniť internacionalizáciu aktivít univerzity so zámerom rozvoja vzdelávania, vedy a výskumu na UJS, a tým posilniť pozíciu univerzity v európskom a globálnom priestore. Členstvo v medzinárodných organizáciách prináša možnosť získať neoceniteľné vedomosti a informácie o moderných trendoch vo vzdelávaní a výskume, umožňuje účastníkom vytvárať kontakty s odborníkmi vo svojej vednej oblasti a prispieť ku zdokonaľovaniu štandardov vzdelávania, ako aj k efektívnemu rozvoju akademického a vedeckého prostredia na UJS. Prostredníctvom svojich akademických pracovníkov, vedcov a pedagógov má Univerzita J. Selyeho zastúpenie v nasledovných odborných medzinárodných organizáciách:

AKTUALITY

EUROPEAN UNIVERSITY ASSOCIATION – EUA

 

Založená v roku 2001 ako dôsledok zlúčenia Asociácie európskych univerzít  a Konfederácie rektorských konferencií v rámci EÚ, dnes majúca 850 členov v 47 krajinách, patrí EUA k najväčšej a najkomplexnejšej organizácii zastupujúcej záujmy univerzít v rámci Európy. EUA poskytuje svojim členom platformu pre výmenu skúseností na základe participácie v projektoch, vzdelávacích a iných akciách, poskytuje im príležitosť ovplyvniť a kreovať budúcu politiku EÚ a iniciatívy v oblasti vzdelávania a výskumu (ich rozvoj, programy a nástroje financovania). EUA organizuje veľký počet stretnutí na medzinárodnej úrovni, ktoré poskytujú priestor na hľadanie riešenia na kľúčové otázky ohľadom získavania a riadenia financií v sektore vzdelávania, zabezpečenia kvality, celoživotného vzdelávania a spolupráce v oblasti výskumu, podporu partnerstiev medzi rektorskými konferenciami na národnej úrovni a prezentáciu európskych univerzít v celosvetovom rozsahu.

DANUBE RECTOR´S CONFERENCE–DRC

je sieť približne 70 univerzít v regióne Dunaja, cieľom ktorej je zlepšovať výučbu a výskum v sektore vysokých škôl nachádzajúcich sa v danom regióne, podporovať spoluprácu medzi týmito inštitúciami na základe bilaterálnych a multilaterálnych kontaktov, ako bolo ustanovené na konferencii v Brijuni. DRC sa v rámci svojej činnosti sústreďuje na koordinovanie informácií a akcií spoločného záujmu, podporu spolupráce v rámci oblastí spoločného záujmu, a tým aj podporu stability a rozvoj otvorenej demokratickej spoločnosti. DRC zároveň plní funkciu konzultanta, prezentuje svoje názory a odporúčania v problematických otázkach univerzít a sprostredkúva ich vládnej úrovni, ako aj organizáciám zapojeným do spolupráce s univerzitami. Zabezpečuje komunikáciu medzi rektorskými konferenciami navzájom a s EUA, UNESCO, EÚ atď. Z praktického hľadiska organizuje konferencie, workshopy, letné školy a pomáha pri zapojení univerzít do projektov EÚ.

 

INTERNATIONAL NETWORK FOR CHRISTIAN HIGHER EDUCATION - INCHE

Celosvetová sieť, ktorá dúfa, že pokročí v kresťanskom vyššom vzdelávaní prostredníctvom profesionálneho rozvoja, štipendií, budovania kapacít a komunikácie. Sieť sa snaží odrážať zdieľaný názor, že Kristus je ústredným prvkom úsilia, ako aj miestne skutočnosti, v ktorých slúžime. Členovia INCHE sú na 6 kontinentoch. Súčasné vysoké školy a univerzity INCHE sa nachádzajú po celom svete.

EUROPEAN UNIVERSITY INFORMATION SYSTEM - EUNIS

Združenie, ktorého poslaním je vytvárať pre slovenské vysoké školy platformu umožňujúcu a podporujúcu ich spoluprácu s cieľom navzájom si pomáhať pri zabezpečení kvalitných informačných systémov a riešení ďalších problémov v oblasti používania informačných technológií.  

European Association of Erasmus Coordinators – EAEC

Európska asociácia koordinátorov programu Erasmus (EAEC) je členská sieť, ktorá má v súčasnosti viac ako 140 členov. Bola založená v roku 2004 v poľskom Lodži. Cieľom siete je poskytovať informácie a skúsenosti prostredníctvom siete. Okrem toho podporovať mobilitu študentov, vedeckých a administratívnych pracovníkov v rámci Európskej únie; podporuje zlepšenie kvality vzdelávania v Európskej únii; príprava a predkladanie návrhov projektov na financovanie Európskou komisiou; spolupracovať na projektoch financovaných z európskych zdrojov ako partner a organizovať konferencie a prednášok.

MAGNA CHARTA UNIVERZITATUM – MCU

Magna Charta Universitatum je dokument, ktorý pôvodne podpísalo celosvetovo 388 rektorov vysokých škôl 18. septembra 1988, v deň 900. výročia založenia univerzity v Bologni. Zahŕňa princípy akademickej slobody a inštitucionálnej autonómie ako usmernenie pre budúce dobré riadenie a sebaporozumenie univerzít. Snaží sa byť schopný reagovať na aktuálne výzvy a obavy. Uznáva globálnejšie aktivity univerzít.

THE BALTIC UNIVERSITY PROGRAMME

Program Baltských univerzít (BUP) je dynamická sieť približne 100 univerzít, ktoré sa nachádzajú v 10 krajinách povodia Baltského mora. Vznikla v roku 1991 ako nadšená snaha preklenúť informačnú priepasť, ktorú zanechala železná opona, a odvtedy sa neustále rozrastá. Po tridsiatich rokoch úspešnej spolupráce môže byť BUP a jej poslanie sotva aktuálnejšie: udržateľný rozvoj regiónu Baltského mora.


MAGNA CHARTA OBSERVATORY KONFERENCIA - 15.-16. septembra 2022

16. septembra 2022 v tretí deň jubilejnej konferencie Magny Charty Observatory na pôde najstaršej univerzity v Bologni, ktorá dostala prvý štatút univerzity v roku 1158 od cisára Fridricha Barbarossusa aj Univerzita J. Selyeho sa zaradila medzi 57 oficiálnych nových  signatárov Magny Charty v rámci slávnostnej podpisovej ceremónie.
Účastníkom tejto slávnosti blahoželali Giovanni Molari, rektor Univerzity v Bologni a prezident a predseda Správnej rady Magny Charty Observatory Patrick Deane.
"Svet môžeme zmeniť, ak budeme stáť spolu" - tento slogan zaznel z úst rektorov, ktorí svojím podpisom potvrdili svoj záväzok voči princípom akademickej slobody a študentov. Prvá charta bola podpísaná v Bologni v roku 1988 rektormi 435 univerzít, pričom v súčasnosti je tento dôležitý dokument podpísaný 967 univerzitami a naša univerzita je medzi nimi.

 

Radi by sme oznámili podpísanie Magna Charta Universitatum - MCU 2020, ktorá umožní Univerzita J. Selyeho podporovať globálnu angažovanosť, akademickú slobodu, inštitucionálnu autonómiu, vzťah medzi vzdelávaním a výskumom, spoločenskú zodpovednosť a základné hodnoty vysokoškolského vzdelávania.
Pripojte sa k Magne Carte podpisom MCU 2020 a staňte sa súčasťou komunity, ktorá sa zaviazala neustále zlepšovať budúcnosť vysokoškolského vzdelávania.
Prihláste sa tu: https://www.magna-charta.org/magna-charta-universitatum/mcu2020


 

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.

  
spam vedelem