Hlavné menu UJS

VYHLÁSENIE O PRÍSTUPNOSTI

Univerzita J. Selyeho v Komárne má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102.
Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo https://www.ujs.sk

Stav súladu
Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

Neprístupný obsah
Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:
Nesúlad so smernicou (EÚ) 2016/2102 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora a všeobecne záväznými právnymi predpismi, upravujúcimi štandardy týkajúce sa prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácii:
• Niektoré obrázky vo fotogalériách nemajú uvedený alternatívny text.
  Kritérium úspešnosti 1.1.1. Alternatívy textu
• Niektoré stránky obsahujú netextové prvky, ktoré nespĺňajú požiadavku na minimálny kontrast
  Kritérium úspešnosti 1.4.11 Kontrast netextových prvkov
• Niektoré položky hlavnej navigácie nie sú zamerateľné pomocou klávesnice.
  Kritérium úspešnosti 2.1.1 Klávesnica
• Farebný kontrast textových aj netextových prvkov v niektorých PDF dokumentoch nie je dostatočný pre úroveň prístupnosti AA.
  Kritérium úspešnosti 1.4.3 Kontrast
• Niektoré časti formulárov alebo formuláre neobsahujú pomôcky pri chybne zadaných poliach
  Kritérium úspešnosti: 3.3.3 Pomoc pri zadávaní vstupu
 

Nesúlad so slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi, upravujúcimi štandardy týkajúce sa prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácii:

• Niektoré odkazy nie sú doplnené o informáciu o formáte a veľkosti súboru. Používateľ nie je informovaný, že hypertextový odkaz vedie na súbor iného formátu (napr. RTF, DOCX, XLS, PDF, ZIP atď.). [§18 písm. i) vyhlášky UPVII č. 78/2020 o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy]

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti
Toto vyhlásenie bolo vypracované 15.9.2022
Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 bolo vykonané samohodnotením.
Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 1.10.2022.

Spätná väzba a kontaktné informácie
V prípade otázok alebo podnetov týkajúcich sa prístupnosti tohto webového sídla môžete kontaktovať zodpovednú osobu na e-mailovej adrese . Na Vaše podnety a otázky sa pokúsime odpovedať v čo najkratšom čase.
V rámci Centra informačných služieb sa obracajte na:
V rámci podpory študentov so špecifickými potrebami sa obracajte na:

Vynucovacie konanie
V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na e-mailovej adrese:

 

 

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.

  
spam vedelem