Hlavné menu UJS

Horizon 2020 Call: H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-2018-2019-2020

Horizon 2020 Call: H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-2018-2019-2020
 
(SOCIOECONOMIC AND CULTURAL TRANSFORMATIONS IN THE CONTEXT OF THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION)
 
Téma: TRANSFORMATIONS-22-2020 Druh akcie: CSA
 
Číslo: 101004653
 
Skratka: Inclusion4Schools

Školské - komunitné partnerstvo na zvrátenie nerovnosti a vylúčenia: transformačné postupy segregovaných škôl

Súhrn

Hlavným motívom tohto programu je predovšetkým vzdelávanie, navrhované opatrenia sú namierené proti múrom symbolizujúcim (pomyslené, symbolické i skutočné) vylúčenie zo spoločnosti, ktorých cieľom je rozdelenie detí (podľa tried, etnickej príslušnosti, pohlavia, atď.), zároveň rozdeľujúc a odcudzujúc od seba miestne komunity, do ktorých tieto deti patria a tým pádom aktívne (a opätovne) produkujúc nerovnomernosť a rozdiely. Cieľom projektu je, aby v rozpore so znovuprodukovanými mocenskými nástrojmi vylúčenia zo spoločnosti, kultúrou mlčania a nespravodlivými štruktúrami, prostredníctvom vzdelávania pomáhal a podporoval pedagogické nástroje akceptácie, kultúru dialógu a premenu nespravodlivých štruktúr. Paralelne s výskumom a inováciami sú prvoradé ciele navrhovaných opatrení nasledujúce: (1) komunitné školy (zohrávajúce dôležitú úlohu pri budovaní a udržiavaní súdržných miestnych komunít), podpora a koordinácia praktických komunít týchto škôl, (2) iniciovaním a koordináciou konvergencie a synergie miestnych, regionálnych a transnacionálnych komunít vytvoriť priestor na zdieľanie (vedomostí, praxe, solidarity) medzi takýmito komunitami. Projekt pravdepodobne pomôže iným európskym iniciatívam a zásahom, ktoré majú za cieľ zvrátiť nerovnomernosť a disproporcie. Uplatnením misijného prístupu zameraného na efektivitu práce a na konkrétne výzvy, koordináciou spolupráce medzi účastníkmi, t. j. pedagógmi, výskumníkmi, miestnymi komunitami a inými organizáciami (napr. rozhodujúci politici) za súčasného stupňovania synergií v záujme vytvorenia odbornopolitických a rozvojových sietí a napomáhania politickej akceptácii projektu.

Ciele

Cieľom projektu preskúmať súčasný stav a konať proti segregácii vo vzdelávaní a proti systémovému a opätovnému vytváraniu nerovností v kontexte znevýhodnených žiakov a komunít.

Konkrétne ciele sú:

  • využívať efektívne postupy v oblasti pedagogického výskumu na zvrátenie nerovností vo vzdelávaní;
  • analyzovať a hodnotiť školské postupy, ktoré sú podložené výskumom založeným na dôkazoch;
  • zlepšiť prístup k poznatkom a údajom o územnom/regionálnom vylúčení zo vzdelávania;
  • koordinovať a podporovať interdisciplinárnu a medziodvetvovú spoluprácu s cieľom zvýšiť účinnosť politiky EÚ v oblasti sociálneho začlenenia;
  • zlepšiť sieťovú aktivitu medzi zúčastnenými stranami diskurzu o nerovnosti (mestské úrady, rómske organizácie, hnutia za občianske práva, centralizované štátne subjekty a miestne orgány, inštitúcie sociálneho zabezpečenia, systémy verejného zdravia a sociálnej starostlivosti, cirkvi, akademické združenia, výskumné ústavy, komunitné médiá, atď.);
  • podporovať miestne komunity (správcov a klientov škôl, miestne organizácie, podnikateľov, atď.) pri vytváraní platformy na diskusiu o ich miestnych problémoch;
  • podporovať šírenie a preberanie politík transformačných postupov v segregovaných zariadeniach, ktoré prispievajú k spolupráci a partnerstvu medzi školami a komunitami.
  • rozvíjať nástroje na podporu budovania sietí a zdieľania skúseností škôl s pedagogickými programami zameranými na komunitu na národnej a medzinárodnej úrovni;
  • podporovať a uľahčovať transformáciu pedagogických postupov a stimulovať zmeny v porozumení komunít s cieľom zvýšiť súdržnosť, spoluprácu a rozvoj kompetencií;
  • definovať a ustanoviť techniky a stratégie pre udržateľnosť transformačných postupov a vytvoriť sieť s podporovanými RIA projektmi, aby sa zabezpečil celkový dlhodobý dopad projektu.

Participanti

  1 (Koordinátor)

  John Wesley Theological College

  Maďarsko

  2

  Regional Centre for Information and Scientific Development

  Maďarsko

  3

  C.E.G.A. Foundation

  Bulharsko

  4

  Universita J. Selyeho

  Slovensko

  5

  Oltalom Charity Society

  Maďarsko

  6

  Albanian National Orphans Association

  Albánsko

Ďalšie informácie môžete vyžiadať od:

Dr. habil. PaedDr. Melinda Nagy, PhD.

https://inclusion4schools.eu/sk/

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.

  
spam vedelem