Hlavné menu UJS

RNDr. Štefan Gubo, PhD.

RNDr. Štefan Gubo, PhD.
Meno: RNDr. Štefan Gubo, PhD.
vedúci Inteligentného robotického centra
Fakulta: Fakulta ekonómie a informatiky
Katedra: Katedra informatiky
Pracovné zaradenie: Odborný asistent
Kancelária: TP3C
E-mail:
Telefón: +421 35 32 60 771

Vysokoškolské vzdelanie
Univerzita Konštantína Filozofa, Fakulta prírodných vied
matematika - informatika
1996 - 2001
Rigorózne konanie
Univerzita Konštantína Filozofa, Fakulta prírodných vied
matematika
2003 - 2004
Doktorandské štúdium
Univerzita Konštantína Filozofa, Fakulta prírodných vied
teória vyučovania matematiky
2001 - 2009

Pracovné pozície
Univerzita J. Selyeho
asistent
2005 - 2009
Univerzita J. Selyeho
odborný asistent
2009 -


Oblasť výskumu teória vyučovania matematiky, teoretická informatika

Výskumné projekty Nové edukačné technológie vo vyučovaní programovania
3/3079/05
KEGA
2005 - 2007

Elektronická podpora vyučovania programovania
3/6365/08
KEGA
2008 - 2010

Terminologická kultúra v oblasti elektronického vzdelávania
3/7519/09
KEGA
2009 - 2012

Modelovanie a animačno-simulačné modely v elektronickom vzdelávaní
004UJS-4/2011
KEGA
2011 - 2013

Modelovanie, simulácia a animácia vo vzdelávaní
010UJS-4/2014
KEGA
2014 - 2016

Analýza prírodovedného a matematického vzdelávania na stredných školách a inovácia obsahu odborových didaktík
1/0663/19
VEGA
2019 - 2021

Zber dát a tvorba 3D modelu románskeho kostola sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom

Stredoeurópska nadácia
2022 -Publikačná činnosť evidovaná v knižničnom katalógu KIS DaWinci - kis.ujs.sk

Skupina A1 - Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD)
Počet záznamov: 0

Skupina A2 - Ostatné knižné publikácie (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI)
Počet záznamov: 4
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (1)
FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy...) (3)

Skupina B - Publikácie v karentovaných vedeckých časopisoch a autorské osvedčenia, patenty a objavy (ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD, CDC, CDD, AGJ)
Počet záznamov: 0

Skupina C - Ostatné recenzované publikácie (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BGH, CDE, CDF)
Počet záznamov: 52
ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch (1)
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (4)
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (2)
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (27)
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (12)
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií (2)
AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií (2)
BEC  (1)
BED  (1)

Skupina N - Ostatné recenzované publikácie (ADM, ADN, AEM, AEN, BDM, BDN, CBA, CBB)
Počet záznamov: 0

Skupina D - Ostatné - mimo kategórií MŠSR
Počet záznamov: 6
BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (6)

Počet záznamov spolu: 62

Štatistika ohlasov:

[4] Citácie v domácich publ., neregistrované v cit. indexoch (2)
Spolu: 2

Menný zoznam publikácií:

ACB  Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 1


ACB 001 ALEXANDER, Vojtek. Formális nyelvek és automaták. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015. 131 s. ISBN 978-80-8122-148-4.


ADE  Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
Počet záznamov: 1


ADE 001 ALEXANDER, Vojtek. Riešenie problémov metódou Monte Carlo v tabuľkovom kalkulátore MS Excel. South Bohemia Mathematical Letters. Vol. 23, no. 1 (2015), p. 18-27. ISSN 2336-2081.


AEC  Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Počet záznamov: 4


AEC 001 ALEXANDER, Vojtek. Szlovákiai általános és középiskolás tanulók eredményessége belátásproblémák megoldásában. In: 21..Didmattech 2008. Eger-Komárno: EKC Eger, JSU Komárno, S. 169-173. ISBN 978-963-9894-18-1.

AEC 002 ALEXANDER, Vojtek. Use of navigation devices in teaching mathematics at primary schools. In: Mathematics Teaching for the Future. Zagreb: Element, 2013, P. 49-55. ISBN 978-953-197-583-4.

AEC 003 FRÖHLICH, Róbert, Vojtek ALEXANDER, Attila LÉVAI a József Zoltán KATÓ. 3D-2D Data Fusion in Cultural Heritage Applications. DOI 10.1007/978-981-10-7221-5_6 In: Heritage Preservation : A Computational Approach: A Computational Approach. Bhabatosh Chanda, Subhasis Chaudhuri, Santanu Chaudhury. Singapore: Springer Nature, 2018, P. 111-130. ISBN 978-98-11072-20-8. SCOPUS.

AEC 004 ALEXANDER, Vojtek a Balázs NAGY. Intelligent Space Environment for Ethorobotics. DOI 10.17667/riim.2018.1/14 In: Recent Innovations in Mechatronics. Géza Husi. Debrecen: Debreceni Egyetem, 2018, online, s. 1-5.


AED  Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Počet záznamov: 2


AED 001 ALEXANDER, Vojtek a Ladislav VÉGH. Kognitívne procesy matematického problem solvingu žiakov ZŠ a SŠ na Slovensku. In: Dva dny s didaktikou matematiky 2009: Sborník příspěvku. Praha: Univerzita Karlova v Prahe, S. 35-37. ISBN 978-80-7290-420-4.

AED 002 ALEXANDER, Vojtek, Ladislav JARUSKA a Ladislav VÉGH. Základné komponenty tvorivosti. In: Education for Information and Knowledge based society. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012, S. 177-183. ISBN 978-80-8122-064-7.


AFC  Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 27


AFC 001 SZŐKÖL, István, Veronika STOFFOVÁ, Ladislav CSÍZI a Vojtek ALEXANDER. Modulárna štruktúra obsahu a dynamický adaptívny charakter vyučovania predmetu Informatika pre ekonómov = Modular Structure and Dynamic Adaptive Character of Teaching Subject Informatics for Economists. In: 24. International Colloquium on the Acquisition Process Management: Proceedings of abstracts and electronic version of reviewed contributions on CD-ROM. Brno: Univerzita obrany, 2006, CD-ROM, p. [1-7]. ISBN 80-7231-139-5.

AFC 002 CSÍZI, Ladislav, Vojtek ALEXANDER a Ladislav VÉGH. Anaglyfy a možnosti ich využitia vo vyučovacom procese. In: INFOTECH 2007. Olomouc: Votobia Olomouc, 2007, S. 122–125. ISBN 978-80-7220-301-7.

AFC 003 ALEXANDER, Vojtek. Flexibilné myslenie a všeobecné matematické vedomosti žiakov. In: DIDMATTECH 2007. Olomouc, 2007, P. 298-301.

AFC 004 ALEXANDER, Vojtek a Ladislav VÉGH. Tretí rozmer digitálnej fotografie. In: XXV International colloquium on the acquisition process management: proceedings of electronic version of reviewed contribution. Brno: University of Defence, Faculty of Economics and Management, 2007, s. 51-52. ISBN 978-80-7231-228-3.

AFC 005 ALEXANDER, Vojtek a Ladislav VÉGH. Kognitívne procesy matematického problem solvingu (Cognitive processes of the mathematical problem solving). In: 26. International Coloquium on the Management of Educational Process. Brno, S. [4]. ISBN 978-80-7231-511-6.

AFC 006 ALEXANDER, Vojtek a Ladislav CSÍZI. Proces problem solving a jeho vzťah s ľudskou pamäťou. In: 26. International Coloquium on the Management of Educational Process. Brno: Univerzita obrany, S. [84]. ISBN 9788072315116.

AFC 007 CSÍZI, Ladislav, Vojtek ALEXANDER a Ladislav VÉGH. Elektrosmog, znečistťovateľ životného prostredia: Electrosmog, the Environmental Pollution. In: 27. International Coloquium on the Management of Educational Process. Brno: Univerzita Obrany, P. 44-45. ISBN 978-80-7231-650-2.

AFC 008 ALEXANDER, Vojtek a Ladislav VÉGH. Výskum flexibilného myslenia žiakov ZŠ a SŠ. In: Dva dny s didaktikou matematiky 2008. Stehlíková, N - Jirotková, D. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, S. 147-149. ISBN 978-80-7290-386-3.

AFC 009 CSÍZI, Ladislav, Vojtek ALEXANDER a Ladislav VÉGH. Vyučovanie informatiky na pedagogickej fakulte Univerzity J.Selyeho v Komárne. In: Informatika XXII/2009: Sborník abstraktu z mezinárodní odborné pedagogicky zaměřené konference. Brno: KONVOJ, S. 22-23. ISBN 978-80-7302-152-8.

AFC 010 ALEXANDER, Vojtek a Ladislav VÉGH. GPS a možnosti jeho využitia. In: Informat. Arnošt Motyčka. Brno: EUNIS-CZ, Vol. 23. (2010), p. [35]. ISBN 978-80-7375-394-8.

AFC 011 ALEXANDER, Vojtek. Výskum schopnosti žiakov ZŠ a SŠ na Slovensku riešiť nerutinné problémy. In: Dva dny s didaktikou matematiky 2010. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, S. 28-31. ISBN 978-80-7290-485-3.

AFC 012 ALEXANDER, Vojtek. Možnosti využitia navigačných prístrojov vo vyučovaní matematiky. In: Sborník 5. konference Užití počítaču ve výuce matematiky. Roman Hašek. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, S. 418. ISBN 978-80-7394-324-0.

AFC 013 ALEXANDER, Vojtek. Navigációs készülékek használata a matematikaoktatásban. In: Természettudomány tanítása korszerűen és vonzóan: Motiváció, tehetséggondozás, tanárképzés. Tasnádi Péter. Budapest: ELTE Természettudományi Kar, S. [744]. ISBN 978-963-284-224-0.

AFC 014 JARUSKA, Ladislav, Vojtek ALEXANDER a Ladislav VÉGH. Pojem hmotnosti ako fyzikálnej veličiny na 1. stupni ZŠ. In: DIDMATTECH 24. Krakow: UPIT, P. 187-193. ISBN 978-83-7271-678-1.

AFC 015 ALEXANDER, Vojtek a Ladislav VÉGH. Princíp fungovania GPS a možnosti jeho využitia. In: DIDMATTECH 24. Krakow: UPIT, P. 224-232. ISBN 978-83-7271-678-1.

AFC 016 ALEXANDER, Vojtek. Tvorivosť a prístupy k jej skúmaniu. In: 29. International Colloquium on the Management of Educational Process. Brno: Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu, S. [6]. ISBN 978-80-7231-779-0.

AFC 017 VÉGH, Ladislav, Vojtek ALEXANDER a Ladislav JARUSKA. Možnosti využitia virtuálnych svetov vo vyučovaní základov 3D modelovania a simulácie. In: XXX. International Coloquium on the Management of Educational Process. Hájková, E. – Vémolová, R. (eds.). Brno: Univerzita obrany, S. 29 (abstrakt), 1-9 (článok). ISBN 978-80-7231-865-0.

AFC 018 ALEXANDER, Vojtek. Lineáris optimalizálási feladatok megoldása táblázatkezelő segítségével. In: XXVI. DIDMATTECH 2013: New technologies in science and education. Győr - Komárno: University of West Hungary - J. Selye University, 2014, P. 200-205. ISBN 978-963-334-184-1.

AFC 019 VÉGH, Ladislav, Vojtek ALEXANDER a Ondrej TAKÁČ. Interaktívne animácie algoritmov vo virtuálnych svetoch. In: XXXIII. International Colloquium on the Management of Educational Process. Brno: Univerzita obrany, 2015, CD-ROM, p. [1-8]. ISBN 978-80-7231-995-4.

AFC 020 TAKÁČ, Ondrej, Vojtek ALEXANDER a Ladislav VÉGH. Návrh riešenia snímania neelektrických veličín a ukladania dát pre autonómny mobilný robot. In: XXXIII. International Colloquium on the Management of Educational Process. Brno: Univerzita obrany, 2015, CD-ROM, p. [1-8]. ISBN 978-80-7231-995-4.

AFC 021 ALEXANDER, Vojtek, Ondrej TAKÁČ a Ladislav VÉGH. Riešenie nelineárnych optimalizačných úloh pomocou tabuľkového procesora. In: XXXIII. International Colloquium on the Management of Educational Process. Brno: Univerzita obrany, 2015, CD-ROM, p. [1-9]. ISBN 978-80-7231-995-4.

AFC 022 ALEXANDER, Vojtek. Riešenie úloh lineárnej a nelineárnej regresie pomocou tabuľkového kalkulátora. In: 27. DIDMATTECH 2014: New methods and technologies in education and practice. Olomouc: Gevak, 2014, P. 161-165. ISBN 978-80-86768-96-0.

AFC 023 ALEXANDER, Vojtek. Az MS Excel táblázatkezelő alkalmazása maximális folyamproblémák megoldásánál. In: 29. DIDMATTECH 2016: New methods and technologies in education and practice. Budapest: ELTE, 2016, P. 156-161. ISBN 978-963-284-799-3.

AFC 024 ALEXANDER, Vojtek. Riešenie úloh nelineárnej regresie pomocou tabuľkového kalkulátora. DOI 10.15584/eti.2016.1.27 In: DIDMATTECH 2015: Edukacja - Technika - Informatyka. = Education - technology - computer science Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowskiego, 2016, No. 1 (2015), p. 194-201.

AFC 025 ALEXANDER, Vojtek. Using Handheld GPS Receviers in Primary School Education. DOI 10.12753/2066-026X-16-145 eLearning and Software for Education. P. 393-398. ISSN 2066-026X. WoS.

AFC 026 TUSOR, Balázs, Vojtek ALEXANDER, Tibor KMEŤ a János TÓTH. Augmented Smart Refrigerator—An Intelligent Space Application. DOI 10.1007/978-3-030-36841-8_17 In: Engineering for Sustainable Future : Selected papers of the18. International Conference on Global Research and Education Inter-Academia - 2019: Selected papers of the18. International Conference on Global Research and Education Inter-Academia - 2019. Várkonyi-Kóczy Annamária R.. Cham: Springer Nature, 2020, s. 171-178 [print]. ISBN 978-3-030-36840-1. WoS, SCOPUS.

AFC 027 VÉGH, Ladislav a Vojtek ALEXANDER. Informatika szakos hallgatók algoritmikus és logikus gondolkodásának felmérése a révkomáromi Selye János Egyetemen. In: Fejlődés és partnerség a felsőoktatásban határok nélkül = Development and Partnership in HE without Borders - Proceedings of the 1st Conference on VET & Education, Today and Tomorrow : Az I. Szakképzés és oktatás: Ma-Holnap Konferencia tanulmánykötete: Az I. Szakképzés és oktatás: Ma-Holnap Konferencia tanulmánykötete. Tóth Péter, Benedek András, Mike Gabriella. = Development and Partnership in HE without Borders - Proceedings of the 1st Conference on VET & Education, Today and Tomorrow Budapešť: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2019, P. 223-232. ISBN 978-963-421-810-4.


AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 12


AFD 001 ALEXANDER, Vojtek a Veronika STOFFOVÁ. Význam niektorých faktorov vo flexibilnom myslení žiakov. In: VIII. vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov: (zborník príspevkov). Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2007, S. 785-794. ISBN 978-80-8094-106-2.

AFD 002 ALEXANDER, Vojtek. Výskyt používania stratégie priamej translácie u žiakov v Maďarsku. In: Zborník z I. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J.Selyeho " Vzdelávanie - veda - spoločnosť ". Komárno: Univerzita J.Selyeho, S. 69-74. ISBN 978-80-89234-83-7.

AFD 003 ALEXANDER, Vojtek. Nemlineáris regressziós feladatok megoldása MS Excel táblázatkezelő segítségével. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2014: "Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia" - Sekcia "informačné a komunikačné technológie a vzdelávanie". Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014, CD-ROM, p. 472-482. ISBN 978-80-8122-103-3.

AFD 004 ALEXANDER, Vojtek. Szimulációk készítése MS Excel táblázatkezelőben. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2016: "Súčasné aspekty vedy a vzdelávania"- Sekcia informatických vied a IKT. = A Selye János Egyetem 2016-os "Korszerű szemlélet a tudományban és az oktatásban" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - Informatikai tudományok és IKT szekciója Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016, CD-ROM, s. 37-46. ISBN 978-80-8122-190-3.

AFD 005 FRÖHLICH, Róbert, Vojtek ALEXANDER a József Zoltán KATÓ. 3D-2D adatok fúziója kulturális örökségvédelmi alkalmazásban. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2017: "Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť - výzvy 21. storočia" - Sekcia informatických vied a IKT. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, CD-ROM, s. 49-60. ISBN 978-80-8122-221-4.

AFD 006 ALEXANDER, Vojtek a Balázs TUSOR. Ispace-based robot cooperation in the intelligent robotic center of J. Selye University. In: Zborník 10. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 = A Selye János Egyetem 2018-as 10. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete: Web-alapú alkalmazások az oktatásban szekció : Sekcia: Webové aplikácie vo vzdelávaní: Sekcia: Webové aplikácie vo vzdelávaní. Szarka Katarína, Gubo Štefan, Bukor József. = A Selye János Egyetem 2018-as 10. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete: Web-alapú alkalmazások az oktatásban szekció Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018, S. 23-34 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-251-1.

AFD 007 ALEXANDER, Vojtek, Tibor LUKIČ a Tamás IRINGÓ. A kiszombori körtemplom 3D modellje. In: Zborník 11. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho 2019 = A Selye János Egyetem 2019-es 11. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - "Döntéstámogató rendszerek, matematika és informatika" szekció : Sekcia "Systémy na podporu rozhodovania, matematika a informatika" [elektronický zdroj]: Sekcia "Systémy na podporu rozhodovania, matematika a informatika". Kmeť Tibor, Gubo Štefan. = A Selye János Egyetem 2019-es 11. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - "Döntéstámogató rendszerek, matematika és informatika" szekció Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, online, s. 22-30 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-342-6.

AFD 008 ALEXANDER, Vojtek, Tibor KMEŤ, András MOLNÁR a Ondrej TAKÁČ. A Multi-range Approach for Cultural Heritage Survey: A Case Study of a Medieval Church in Slovakia. DOI 10.1109/SAMI48414.2020.9108724 In: IEEE 18th World Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics : proceedings: proceedings. [bez zostavovateľa]. Danvers: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2020, [USB-key], s. 117-122. ISBN 978-1-7281-3149-8. SCOPUS.

Ohlasy:
2021  [4] BERNÁTOVÁ, R. - NAGY, M. - DANCSA, D. - et al. Valós és virtuális interaktív modellek a biológia oktatásában. In Eruditio - Educatio. ISSN 1336-8893, 2021, vol. 16, no. 4, p. 5-17.AFD 009 VÉGH, Ladislav, Vojtek ALEXANDER a Ondrej TAKÁČ. Az elsős informatika szakos hallgatók programozói tapasztalatainak és informatikai gondolkodásának felmérése. In: Zborník 11. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho 2019 = A Selye János Egyetem 2019-es 11. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - "Döntéstámogató rendszerek, matematika és informatika" szekció : Sekcia "Systémy na podporu rozhodovania, matematika a informatika": Sekcia "Systémy na podporu rozhodovania, matematika a informatika". Kmeť Tibor, Gubo Štefan. = A Selye János Egyetem 2019-es 11. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - "Döntéstámogató rendszerek, matematika és informatika" szekció Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, online, s. 63-76. ISBN 978-80-8122-342-6.

AFD 010 TUSOR, Balázs, Vojtek ALEXANDER, Tibor KMEŤ, János TÓTH, József BUKOR, Ladislav VÉGH a Ondrej TAKÁČ. Building a Smart Refrigerator Using Affordable Smart Devices. In: Zborník 11. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho 2019 = A Selye János Egyetem 2019-es 11. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - "Döntéstámogató rendszerek, matematika és informatika" szekció : Sekcia "Systémy na podporu rozhodovania, matematika a informatika" [elektronický zdroj]: Sekcia "Systémy na podporu rozhodovania, matematika a informatika". Kmeť Tibor, Gubo Štefan. = A Selye János Egyetem 2019-es 11. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - "Döntéstámogató rendszerek, matematika és informatika" szekció Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, online, s. 43-50 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-342-6.

AFD 011 ALEXANDER, Vojtek a Ladislav VÉGH. Középiskolás tanulók természettudományos és matematikai gondolkodását felmérő feladatsor informatikai feladatai. DOI 10.36007/3778.2020.221 In: 12th International Conference of J. Selye University : Sections of Pedagogy and Informatics: Sections of Pedagogy and Informatics. István Szőköl, Kinga Horváth, Péter Tóth. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2020, online, s. 221-228. ISBN 978-80-8122-377-8.

AFD 012 TUSOR, Balázs, Ondrej TAKÁČ, András MOLNÁR, Vojtek ALEXANDER a Annamária VÁRKONYINÉ KÓCZY. Shape Recognition in Drone Images Using Simplified Fuzzy Indexing Tables. DOI 10.1109/SAMI48414.2020.9108735 In: IEEE 18th World Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics : proceedings: proceedings. [bez zostavovateľa]. Danvers: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2020, [USB-key], s. 129-134. ISBN 978-1-7281-3149-8. WoS, SCOPUS.


AFG  Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií
Počet záznamov: 2


AFG 001 ALEXANDER, Vojtek. Examining Student Performance on Non-Routine Word Problems. In: Procedings of the 33rd Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education Vol.5.. Tzekaki M., Kaldrimidou M., Sakonidis H.. Thessaloniki: Aristotle University of Thessaloniky, Vol. 5 (2009), p. 455-456. ISBN 978-960-243-657-8. WoS.

AFG 002 ALEXANDER, Vojtek. Solution of linear optimization tasks using spreadsheet application. In: 26. DIDMATTECH 2013: Abstracts. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013, P. [53]. ISBN 978-80-8122-086-9.


AFH  Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií
Počet záznamov: 2


AFH 001 ALEXANDER, Vojtek, Ladislav JARUSKA a Ladislav VÉGH. Creativity and its basic components. In: XXV. DIDMATTECH 2012: Abstracts. Komárno: Univerzita J. Selyeho, S. [48]. ISBN 978-80-8122-045-6.

AFH 002 TAKÁČ, Ondrej, Vojtek ALEXANDER a Balázs TUSOR. Intelligent Space environment of J. Selye University. In: Proceedings of the abstracts of the 7th International Workshop on Surface Engineering in Komárno. Ondrej Takáč. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018, online, p. [21]. ISBN 978-80-8122-287-0.


BEC  
Počet záznamov: 1


BEC 001 ALEXANDER, Vojtek. Vhľad a teória troch procesov vhľadu. In: 28. International Coloquium the Management of Educational Process. Brno: UO FEM, S. [4 ]. ISBN 978-80-7231-722-6.


BED  
Počet záznamov: 1


BED 001 ALEXANDER, Vojtek. Vhľad a klasifikácia programov vhľadu. In: 22.Didmattech 2009. Stoffová Veronika. Trnava-Komárno: TUT - UJS, S. 234-237. ISBN 978-80-8122-006-7.


BEE  Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
Počet záznamov: 6


BEE 001 ALEXANDER, Vojtek. Aplikácie pre podporu využitia navigačných prístrojov vo vyučovaní matematiky. In: Dva dny s didaktikou matematiky 2012. Praha: Univerzita Karlova v Prahe, S. 89-92. ISBN 978-80-7290-604-8.

BEE 002 ALEXANDER, Vojtek. GPS prijímače vo vyučovaní matematiky na ZŠ. In: Dva dny s didaktikou matematiky 2013. Plzeň: Vydavatelský servis, S. 31-33. ISBN 978-80-86843-44-5.

BEE 003 ALEXANDER, Vojtek. Využitie tabuľkového kalkulátora MS Excel pri riešení lineárnych optimalizačných úloh na stredných školách. In: Sborník příspevků ve výuce matematiky. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013, S. 125-136. ISBN 978-80-7394-448-3.

BEE 004 ALEXANDER, Vojtek. Riešenie tokových úloh pomocou tabuľkového procesora. In: Dva dny s didaktikou matematiky 2015: Sborník příspevků. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2015, P. 112-122. ISBN 978-80-7290-843-1.

BEE 005 FRÖHLICH, Róbert, József Zoltán KATÓ, Vojtek ALEXANDER, Levente TAMÁS, Ladislav VÉGH a Ondrej TAKÁČ. 3D-2D adatok fúziója kulturális örökségvédelmi alkalmazásban = 3D-2D Data Fusion in Cultural Heritage Applications. In: ENELKO 2016 - 17. Nemzetközi energetika-elektrotechnika konferencia: SzámOkt 2016 - 26. Nemzetközi számítástechnika és oktatás konferencia. Cluj-Napoca: EMT, 2016, P. 188-193.

Ohlasy:
2021  [4] BERNÁTOVÁ, R. - NAGY, M. - DANCSA, D. - et al. Valós és virtuális interaktív modellek a biológia oktatásában. In Eruditio - Educatio. ISSN 1336-8893, 2021, vol. 16, no. 4, p. 14.BEE 006 ALEXANDER, Vojtek. Simulácie v tabuľkovom kalkulátore MS Excel. In: Dva dny s didaktikou matematiky 2016: Sborník příspevků. Praha: Univerzita Karlova, 2016, S. 26-30. ISBN 978-80-7290-894-3.


FAI  Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy...)
Počet záznamov: 3


FAI 001 BUKOR, József a Vojtek ALEXANDER. Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2017 [elektronický zdroj] = A Selye János Egyetem 2017-es "Érték, minőség és versenyképesség - a 21. század kihívásai" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - Informatikai tudományok és IKT szekció: "Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť - výzvy 21. storočia" - Sekcia informatických vied a IKT. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017. CD-ROM, 147 s. [8,5 AH]. ISBN 978-80-8122-221-4.

FAI 002 Katarína SZARKA, Vojtek ALEXANDER a József BUKOR. Zborník 10. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 = A Selye János Egyetem 2018-as 10. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete: Web-alapú alkalmazások az oktatásban szekció: Sekcia: Webové aplikácie vo vzdelávaní. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018. 101 s. [5,4AH] [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-251-1.

FAI 003 KMEŤ, Tibor a Vojtek ALEXANDER. Zborník 11. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho 2019 [elektronický zdroj] = A Selye János Egyetem 2019-es 11. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - "Döntéstámogató rendszerek, matematika és informatika" szekció: Sekcia "Systémy na podporu rozhodovania, matematika a informatika". 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019. 89 s. [online, CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-342-6.Prehľad publikačnej činnosti evidované v "repco.ujs.sk"


Prehľad publikačnej činnosti

Gubo, Štefan (1977-)

pre pracovisko: všetky pracoviská

za všetky roky

stav záznamu: zapísané, potvrdené, verifikované OHO, verifikované OHPČ
Počet výstupov spolu: 29


Štatistika ohlasov s kategóriou podľa Vyhlášky č. 456/2012 Z. z: počet ohlasov: 2

Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS: počet ohlasov: 2


Štatistika ohlasov s kategóriou podľa Vyhlášky č. 397/2020 Z. z: počet ohlasov: 2

Citácia v publikácii registrovaná v citačných indexoch: počet ohlasov: 2


Štatistika ohlasov: počet ohlasov: 4Menný zoznam publikácií:


V1 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok

Počet výstupov: 1


V1_001 Ambrus Attila Józsefné, Katalin, Borbélyová, Diana, Gubo, Štefan, Csehiová, Agáta, Tóthné Litovkina, Anna, Jaruska, Ladislav. 13th International Conference of J. Selye University - Sections of Pedagogy and Informatics [elektronický dokument] . 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2022. ISBN 978-80-8122-413-3. http://uk.ujs.sk/dl/4133/Zbornik_XIII_UJS_2021_pedagogia.informatika.pdf. [slovenčina. angličtina. maďarčina]


V2 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka

Počet výstupov: 7


V2_001 Gubo, Štefan, Végh, Ladislav, Juhász, György. Úspešnosť žiakov stredných škôl na Slovensku i v Maďarsku v riešení úloh z informatiky testu STEM - Výsledky pilotného prieskumu In: Sborník 10. konference Užití počítačů ve výuce matematiky. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2021, s. 44-55 [tlačená forma]. ISBN 978-80-7394-906-8. [slovenčina]


V2_002 Gubo, Štefan, Végh, Ladislav. Középiskolás tanulók természettudományos és matematikai gondolkodását felmérő Pilot kutatás informatikai feladatainak kiértékelése. DOI 10.36007/4133.2022.187 In: 13th International Conference of J. Selye University - Sections of Pedagogy and Informatics. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2022, s. 187-198 [online]. ISBN 978-80-8122-413-3. [maďarčina]


V2_003 Gubo, Štefan, Végh, Ladislav. Az informatikai, a logikus és az algoritmikus gondolkodás felmérése középiskolás tanulók és egyetemi hallgatók körében In: A természettudományos és matematikai tárgyak tanításának és tanulásának helyzete Magyarországon és Szlovákiában. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2021, s. 228-290 [tlačená forma]. ISBN 978-80-8122-405-8. [maďarčina]


V2_004 Gubo, Štefan, Végh, Ladislav. Az informatikai algoritmusok oktatásánál hatékonyan felhasználható animációk jellemzői In: Módszertani javaslatok a STEM tárgyak oktatásához. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2021, s. 26-35. ISBN 978-80-8122-407-2. [maďarčina]


V2_005 Tusor, Balázs, Gubo, Štefan, Várkonyiné Kóczy, Annamária. Fuzzy Inference Speed Enhancement for Low Budget Computers using Hash Indices. DOI 10.1109/MeMeA54994.2022.9856503 In: International Symposium on Medical Measurements and Applications, MeMeA 2022. [s.l.]: Institute of Electrical and Electronics Engineers. IEEE Instrumentation and Measurement Society, 2022, s. 1-2 [online]. ISBN 978-16-65482-99-8. [angličtina]


V2_006 Végh, Ladislav, Gubo, Štefan. Assessment of Algorithmic and Logical Thinking of First- and Second-year Undergraduate Computer Science Students at J. Selye University In: ICERI 2021 Proceedings: 14th International Conference of Education, Research and Innovation November 8th-9th, 2021. Valencia: International Association of Technology, Education and Development, 2021, s. 4577-4583. ISBN 978-84-09-34549-6. ISSN 2340-1095. [angličtina]


V2_007 Gubo, Štefan, Végh, Ladislav. Assessment of Algorithmic: Thinking of Slovak and Hungarian Secondary School Students: results of a pilot study In: ICERI 2021 Proceedings: 14th International Conference of Education, Research and Innovation November 8th-9th, 2021. Valencia: International Association of Technology, Education and Development, 2021, s. 2924-2933. ISBN 978-84-09-34549-6. ISSN 2340-1095. [angličtina]


P2 Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako časť učebnice alebo skripta

Počet výstupov: 1


P2_001 Gubo, Štefan, Végh, Ladislav. Interaktív webanimációk felhasználása az algoritmikus gondolkodás és számítógép-programozás tanításánál és tanulásánál In: Oktatási jó gyakorlatok természettudományos és matematika tárgyak oktatásához. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2021, s. 39-57 [tlačená forma]. ISBN 978-80-8122-406-5. [maďarčina]


ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

Počet výstupov: 1


ACB_001 Gubo, Štefan. Formális nyelvek és automaták. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015. ISBN 978-80-8122-148-4. [maďarčina]


AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Počet výstupov: 3


AEC_001 Fröhlich, Róbert, Gubo, Štefan, Lévai, Attila, Kató, József Zoltán. 3D-2D Data Fusion in Cultural Heritage Applications [elektronický dokument]. DOI 10.1007/978-981-10-7221-5_6 In: Heritage Preservation: A Computational Approach. Singapur: Springer Nature, 2018, s. 111-130 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-981-10-7220-8. ISBN (online) 978-981-10-7221-5. [angličtina]


Ohlasy:

2020 [01] Farella, Elisa Mariarosaria, Torresani, Alessandro, Remondino, Fabio. Refining the joint 3D processing of terrestrial and UAV images using quality measures [elektronický dokument]. DOI 10.3390/rs12182873 In: Remote Sensing. Bazilej: Molecular Diversity Preservation International, 2020, Roč. 12, č. 18, 1-26 [online]. ISSN (online) 2072-4292


2020 [01] Gubo, Štefan, Kmeť, Tibor, Molnár, András, Takáč, Ondrej. A Multi-range Approach for Cultural Heritage Survey: A Case Study of a Medieval Church in Slovakia [elektronický dokument]. DOI 10.1109/SAMI48414.2020.9108724 In: IEEE 18th World Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics: proceedings. Danvers: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2020, s. 117-122 [USB kľúč]. ISBN 978-1-7281-3149-8. ISBN (online) 978-1-7281-3148-1. [angličtina]


AEC_002 Gubo, Štefan, Nagy, Balázs. Intelligent Space Environment for Ethorobotics. DOI 10.17667/riim.2018.1/14 In: Recent Innovations in Mechatronics. Debrecen: Debreceni Egyetem, 2018, s. 1-5 [online]. ISSN 2064-9622. http://riim.lib.unideb.hu. [angličtina]


AEC_003 Gubo, Štefan. Use of navigation devices in teaching mathematics at primary schools In: Mathematics Teaching for the Future. Zagreb: Element, s. 49-55. ISBN 978-953-197-583-4. [angličtina]


AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Počet výstupov: 1


AED_001 Gubo, Štefan, Jaruska, Ladislav, Végh, Ladislav. Základné komponenty tvorivosti In: Education for information and knowledge based society. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012, s. 177-183. ISBN 978-80-8122-064-7. [slovenčina]


AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Počet výstupov: 2


AFC_001 Tusor, Balázs, Gubo, Štefan, Kmeť, Tibor, Tóth, János. Augmented Smart Refrigerator—An Intelligent Space Application [elektronický dokument]. DOI 10.1007/978-3-030-36841-8_17 In: Engineering for Sustainable Future: Selected papers of the18. International Conference on Global Research and Education Inter-Academia - 2019. Cham: Springer Nature, 2020, s. 171-178 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-3-030-36840-1. ISBN (online) 978-3-030-36841-8. [angličtina]


AFC_002 Végh, Ladislav, Gubo, Štefan. Informatika szakos hallgatók algoritmikus és logikus gondolkodásának felmérése a révkomáromi Selye János Egyetemen In: Fejlődés és partnerség a felsőoktatásban határok nélkül: Az I. Szakképzés és oktatás: Ma-Holnap Konferencia tanulmánykötete. Budapešť: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2019, s. 223-232. ISBN 978-963-421-810-4. [maďarčina]


AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Počet výstupov: 7


AFD_001 Gubo, Štefan. Ispace-based robot cooperation in the intelligent robotic center of J. Selye University In: Zborník 10. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018: Sekcia: Webové aplikácie vo vzdelávaní. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018, s. 23-34 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-251-1. [angličtina]


AFD_002 Tusor, Balázs, Gubo, Štefan, Kmeť, Tibor, Tóth, János, Bukor, József, Végh, Ladislav, Takáč, Ondrej. Building a Smart Refrigerator Using Affordable Smart Devices In: Zborník 11. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho 2019: Sekcia "Systémy na podporu rozhodovania, matematika a informatika". Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, s. 43-50 [online] [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-342-6. [angličtina]


AFD_003 Gubo, Štefan, Lukič, Tibor, Iringó, Tamás. A kiszombori körtemplom 3D modellje In: Zborník 11. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho 2019: Sekcia "Systémy na podporu rozhodovania, matematika a informatika". Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, s. 22-30 [online] [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-342-6. [maďarčina]


AFD_004 Végh, Ladislav, Gubo, Štefan, Takáč, Ondrej. Az elsős informatika szakos hallgatók programozói tapasztalatainak és informatikai gondolkodásának felmérése In: Zborník 11. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho 2019: Sekcia "Systémy na podporu rozhodovania, matematika a informatika". Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, s. 63-76 [online] [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-342-6. [maďarčina]


AFD_005 Gubo, Štefan, Kmeť, Tibor, Molnár, András, Takáč, Ondrej. A Multi-range Approach for Cultural Heritage Survey: A Case Study of a Medieval Church in Slovakia [elektronický dokument]. DOI 10.1109/SAMI48414.2020.9108724 In: IEEE 18th World Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics: proceedings. Danvers: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2020, s. 117-122 [USB kľúč]. ISBN 978-1-7281-3149-8. ISBN (online) 978-1-7281-3148-1. [angličtina]


Ohlasy:

2021 [01] Zhang, Xiao, Ma, Rongqing, Gao, Ruoyi. Detection of changes of ancient buildings from terrestrial laser scanning and hyperspectral imaging [elektronický dokument]. DOI 10.1155/2021/3760592 In: Scanning, 2021, Roč. 2021, [tlačená forma]. ISSN 0161-0457. ISSN (online) 1932-8745


AFD_006 Tusor, Balázs, Takáč, Ondrej, Molnár, András, Gubo, Štefan, Várkonyiné Kóczy, Annamária. Shape Recognition in Drone Images Using Simplified Fuzzy Indexing Tables [elektronický dokument]. DOI 10.1109/SAMI48414.2020.9108735 In: IEEE 18th World Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics: proceedings. Danvers: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2020, s. 129-134 [USB kľúč]. ISBN 978-1-7281-3149-8. ISBN (online) 978-1-7281-3148-1. [angličtina]


Ohlasy:

2022 [01] García‐Pulido, J. A., Pajares, G., Dormido, S. UAV landing platform recognition using cognitive computation combining geometric analysis and computer vision techniques [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s12559-021-09962-2 In: Cognitive Computation. New York: Springer Verlag, 2022, [tlačená forma]. ISSN 1866-9956. ISSN (online) 1866-9964


AFD_007 Gubo, Štefan, Végh, Ladislav. Középiskolás tanulók természettudományos és matematikai gondolkodását felmérő feladatsor informatikai feladatai. DOI 10.36007/3778.2020.221 In: 12th International Conference of J. Selye University: Sections of Pedagogy and Informatics. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2020, s. 221-228 [online]. ISBN 978-80-8122-377-8. http://uk.ujs.sk/dl/3778/Gubo.html. [maďarčina]


AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií

Počet výstupov: 1


AFH_001 Takáč, Ondrej, Gubo, Štefan, Tusor, Balázs. Intelligent Space environment of J. Selye University In: Proceedings of the abstracts of the 7th International Workshop on Surface Engineering in Komárno. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018, s. 21-21 [online]. ISBN 978-80-8122-287-0. http://workshop.ujs.sk/abstracts/proceeding-of-abstracts/. [angličtina]


BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

Počet výstupov: 1


BEE_001 Gubo, Štefan, Végh, Ladislav, Juhász, György. Výskum algoritmického a logického myslenia študentov informatiky na Univerzite J. Selyeho v Komárne In: Dva dny s didaktikou matematiky 2020: sborník příspěvků. Praha: Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta, 2020, s. 47-51 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-80-7603-226-2. [slovenčina]


FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy...)

Počet výstupov: 4


FAI_001 Szarka, Katarína, Bukor, József, Gubo, Štefan. Zborník 10. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 [elektronický dokument] : Sekcia: Webové aplikácie vo vzdelávaní. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-251-1. [slovenčina]


FAI_002 Kmeť, Tibor, Gubo, Štefan. Zborník 11. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho 2019 [elektronický dokument] : Sekcia "Systémy na podporu rozhodovania, matematika a informatika". 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019. ISBN 978-80-8122-342-6. [slovenčina. angličtina. maďarčina]


FAI_003 Szőköl, István, Horváth, Kinga, Tóth, Péter, Gubo, Štefan, Pukánszki, Béla István, Csehiová, Agáta, Kanczné Nagy, Katalin, Szabóová, Edita, Takáč, Ondrej, Udvaros, József, Tóth, Peter, Tóth-Bakos, Anita, Czakóová, Krisztina, Jaruska, Ladislav, Végh, Ladislav. 12th International Conference of J. Selye University [elektronický dokument] : Sections of Pedagogy and Informatics. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2020. ISBN 978-80-8122-377-8. http://uk.ujs.sk/dl/3778/Zbornik_XII_UJS_2020_pedagogia.informatika.pdf. [slovenčina. angličtina. maďarčina]


FAI_004 Bukor, József, Gubo, Štefan. Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2017: "Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť - výzvy 21. storočia" - Sekcia informatických vied a IKT. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017. ISBN 978-80-8122-221-4. [viaceré jazyky/mnohojazyčný]

 

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.

  
spam vedelem