Hlavné menu UJS

Mgr. Zsuzsanna Tóth, PhD.

Mgr. Zsuzsanna Tóth, PhD.
Meno: Mgr. Zsuzsanna Tóth, PhD.
Fakulta: Fakulta ekonómie a informatiky
Katedra: Katedra odbornej jazykovej prípravy a komunikácie
Pracovné zaradenie: Odborný asistent
Kancelária: G319
E-mail:
Telefón: +421 35 32 60 637

Vysokoškolské vzdelanie
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta humanitných vied
Maďarský jazyk - Anglický jazyk
1992 - 1997
Doktorandské štúdium
Charakteristiky podnikateľského správania v rôznych kultúrach - Skúmanie niektorých špecifík sloven
Ekonomika a manažment podniku
2016 - 2019

Pracovné pozície
Univerzita J. Selyeho, Komárno
asistentka
2011 -
Gymnázium Hansa Selyeho, Komárno
učiteľka
2008 - 2011
Nadácia pre Univerzitu J. Selyeho, Komárno
učiteľka
2002 - 2008
Gymnázium, Nové Zámky
učiteľka
1997 - 2002
Skupina A1 - Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD)
Počet záznamov: 1
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách (1)

Skupina A2 - Ostatné knižné publikácie (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI)
Počet záznamov: 5
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (1)
BAB Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách (1)
BCI Skriptá a učebné texty (3)

Skupina B - Publikácie v karentovaných vedeckých časopisoch a autorské osvedčenia, patenty a objavy (ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD, CDC, CDD, AGJ)
Počet záznamov: 0

Skupina C - Ostatné recenzované publikácie (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BGH, CDE, CDF)
Počet záznamov: 15
ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch (2)
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (8)
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (5)

Skupina N - Ostatné recenzované publikácie (ADM, ADN, AEM, AEN, BDM, BDN, CBA, CBB)
Počet záznamov: 7
ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS (7)

Skupina D - Ostatné - mimo kategórií MŠSR
Počet záznamov: 0

Počet záznamov spolu: 28

Štatistika ohlasov:

[1] Citácie, resp. recenzie v zahr. publ. registrované v cit. indexoch (WoS, Scopus) (28)
[2] Citácie, resp. recenzie v domácich publ., registrované v cit. indexoch (WoS, Scopus) (2)
[3] Citácie v zahr. publikáciách, neregistrované v cit. indexoch (20)
[4] Citácie v domácich publ., neregistrované v cit. indexoch (7)
Spolu: 57

Menný zoznam publikácií:

AAA  Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
Počet záznamov: 1


AAA 001 MACHOVÁ, Renáta, Lilla FEHÉR, Zsuzsanna GÓDÁNY, Enikő KORCSMÁROS, Zoltán ŠEBEN, Erika SERES HUSZÁRIK, Silvia TÓBIÁS KOSÁR, Zsuzsanna TÓTH, Adriana MEZEIOVÁ, Tibor ZSIGMOND a Andrea BENCSIK. Gamifikácia a vzdelávanie manažérov: Inovatívne metódy vo vzdelávaní v teórii a v praxi. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2020. 194 s. [9,91AH]. ISBN 978-80-263-1575-9.


ACB  Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 1


ACB 001 MURA, Ladislav, Nikoleta NAGYOVÁ, Andrej HEVESI, Erika SERES HUSZÁRIK, Dávid SZABÓ, Ádám SZOBI, Zsuzsanna TÓTH, Dominika VLACSEKOVÁ a Dániel HALASI. Bevezetés a vállalatgazdaságtanba [print] = Úvod do podnikového hospodárstva. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017. 131 s. [8,1AH]. ISBN 978-80-8122-212-2.


ADE  Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
Počet záznamov: 2


ADE 001 BENCSIK, Andrea, Renáta MACHOVÁ a Zsuzsanna TÓTH. Cultural Background of Intergenerational and Knowledge Management. IJSR - International Journal of Scientific Research. Vol. 2, no. 9 (2013), p. 230-235. ISSN 2277-8179.

ADE 002 JÓZSA, László, Erika SERES HUSZÁRIK a Zsuzsanna TÓTH. Relationship Marketing on the Market of Advertising Agencies. GSTF Journal on Business Review (GBR). Vol. 5, no. 1 (2017), p. 17-20. ISSN 2010-4804.


ADM  Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Počet záznamov: 7


ADM 001 BENCSIK, Andrea, Tímea JUHÁSZ, Renáta MACHOVÁ a Zsuzsanna TÓTH. Critical Questions of Knowledge Management Concerning Women on Maternity Leave in Hungary. Acta Polytechnica Hungarica. Vol. 12, no. 2 (2015), p. 175-194. ISSN 1785-8860. WoS. IF (2014): 0,649.

Ohlasy:
2020  [4] FARAGÓ, B. Management of the sport career model in Hungary - Dual career research. In Selye e-study. ISSN 1338-1598, 2020, vol. 11, no.1, 55-66.

2018  [3] STROE, C. - COJANU, S. - CIOBANU, G. Some influences of the romanian social assistance strategy regarding the incentive benefit on the sustainable strategic management of prganisation. In Economics, management, and financial markets. ISSN 1842-3191, 2018, vol. 14, no. 3.

2017  [4] RAFAJOVÁ, L. - PAFČO, M. Family businesses in selected regions of Slovakia. In Managerial Trends in the Development od Enterprises in Globalization Era. Nitra : Slovak University of Agriculture in Nitra, 2017. ISBN 978-80-552-1739-0, p. 196-203.

2017  [3] MURA, L. - ŠVEC, M. HUMAN RESOURCES IN PUBLIC AND PRIVATE SECTOR: A COMPARATIVE STUDY OF SLOVAKIA. In Conference Proceedings. Praha : VŠE, 2017. ISBN 978-80-245-2238-8, p. 335.

2017  [4] MURA, L. Current situation in family businesses. In Managerial Trends in the Development od Enterprises in Globalization Era. Nitra : Slovak University of Agriculture in Nitra, 2017. ISBN 978-80-552-1739-0, p. 184.ADM 002 MACHOVÁ, Renáta, Erika SERES HUSZÁRIK a Zsuzsanna TÓTH. Shockvertising in selected European countries: Hofstede’s dimensions analysis. Actual Problems of Economics. Vol. 173, no. 11 (2015), p. 32-42. ISSN 1993-6788. SCOPUS. SNIP (2015): 0,123.

Ohlasy:
2021  [3] HASHEM, T. N. - ALNSOUR, M. S. - ALI, N. N. - et al. The Impact of 'Shockvertising' on Consumer Behavior: Investigating Its Influence on the "Why Buy" Aspect. In WSEAS Transactions on Business and Economics. ISSN 2224-2899, 2021, vol. 18, p. 1333.ADM 003 MACHOVÁ, Renáta, Erika SERES HUSZÁRIK a Zsuzsanna TÓTH. The role of shockvertising in the context of various generations. Problems and Perspectives in Management. Vol. 13, no. 1 (2015), p. 104-112. ISSN 1727-7051. SCOPUS. SNIP (2013): 0,148.

Ohlasy:
2021  [3] HASHEM, T. N. - ALNSOUR, M. S. - ALI, N. N. - et al. The Impact of 'Shockvertising' on Consumer Behavior: Investigating Its Influence on the "Why Buy" Aspect. In WSEAS Transactions on Business and Economics. ISSN 2224-2899, 2021, vol. 18, p. 1333.

2019  [1] DIMITRIOU, C. K. - ABOUELGHEIT, E. Understanding generation Z's social decision-making in travel. In Tourism and Hospitality Management. ISSN 1330-7533, 2019, vol. 25, no. 2, p. 311-334. WoS ; SCOPUS

2018  [1] BACHNIK, K. - NOWACKI, R. How to Build Consumer Trust: Socially Responsible or Controversial Advertising. In Sustainability. ISSN 2071-1050, 2018, vol. 10, no. 7. WoS ; SCOPUS

2018  [4] VINCZE, D. How does experience appear in young consumers ́social media posting activites? In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 : Sekcia ekonomických vied. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-256-6, p. 359-371.

2016  [3] GHEORGE, C. M. - GHEORGE, I. R. - PURCĂREA, V. L. Public Awareness Campaigns: a Consumer-Oriented Perspective Regarding the Advertising on LGBT Minorities. In Procedia Economics and Finance. ISSN 2212-5671, 2016.

2015  [3] ZAPLETALOVÁ, Š. Internationalization Process of Entrepreneurial Activities: A Comparative Study of Czech Companies. In Working Papers in Interdisciplinary Economics and Business Research no. 18 [online]. [cit. 04.11.2015]. Dostupné z: http://www.iivopf.cz/images/Working_papers/WPIEBRS_18_Zapletalova.pdf

2015  [3] ZAPLETALOVÁ, Š. Internationalization of Czech Companies. Saarbrücken : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2015. 120 s. ISBN 978-3-659-79233-5.ADM 004 BENCSIK, Andrea, Renáta MACHOVÁ a Zsuzsanna TÓTH. Cheap and clever - symbiosis of frugal innovation and knowledge management. Problems and Perspectives in Management. Vol. 14, no. 1 (2016), p 85-93. ISSN 1727-7051. SCOPUS. SNIP (2014): 0,268.

Ohlasy:
2021  [3] NHOKOVEDZO, S. Construction of Sustainable Frugal Innovations Index for the Agriculture Sector. In International Journal of Sustainable Agricultural Research. ISSN 2313-0393, 2021, vol. 8, no. 2, p. 94, 95.

2021  [3] TYLŻANOWSKI , R. Creativity as the main determinant of implementing frugal innovations in enterprises. In Organization and Management. Scientific paper no. 150. Modernity of Industry and Sciences. ISSN 1641-3466, 2021, no. 150, p. 310, 311.

2021  [3] PECHOVA, J - STEJSKALOVA, L. - VOLFOVA, H. Knowledge Management in a Globalized World and the Coronavirus Age. In SHS Web of Conferences. The 20th International Scientific Conference Globalization and its Socio-Economic Consequences 2020 [online]. 2021, vol. 92 [cit. 2021-2-18]. Dostupné na internete: . ISSN 2261-2424.

2020  [1] LEI, H. - GUI, L. - LE, P. B. Linking transformational leadership and frugal innovation: the mediating role of tacit and explicit knowledge sharing. In Journal of Knowledge Management. ISSN 1367-3270, 2020, vol. 25, no. 7, p 1832-1852. WoS ; SCOPUS

2020  [3] THEIS, G. - SILVA, D. A. K. - TAMANINE, A. M. B. Inovação Frugal no Brasil [Frugal Innovation in Brazil]. In VIII SINGEP. VIII Simpósio Internacional de Gestão de Projetos, Inovação e Sustentabilidade [VIII International Symposium on Project Management, Innovation and Sustainability]. ISSN 2317-8302, 2020.

2018  [3] KROHN, M. - HERSTATT, C. The question of a frugal mindset in Western MNCs: Exploring an emerging phenomenon with a systematic literature review. In Working Paper, no. 103, 2018, doi:10.15480/882.1577.

2018  [3] KROHN, M. - HERSTATT, C. The question of a frugal mindset in MNCS - framing an emerging phenomenon with a systematic literature review. In 25th IPDMC: Innovation and product development management conference. ISSN 1998-7374, 2018, p. [1-16].

2018  [1] PISONI, A. - MICHELINI, L. - MARTIGNONI, G. Frugal approach to innovation: State of the art and future perspectives. In Journal of Cleaner Production. ISSN 0959-6526, 2018, vol. 171, no. 10, p. 107-126. SCOPUSADM 005 MACHOVÁ, Renáta, Erika SERES HUSZÁRIK a Zsuzsanna TÓTH. Is advertising innovation the same as shocking?. Journal of Applied Economic Sciences. Vol. 11, no. 2 (2016), p. 247-250. ISSN 1843-6110. SCOPUS. SNIP (2015): 0,691.

Ohlasy:
2017  [3] LINCÉNYI, M. Research of opinion of the Slovak citizens on the current political and economic problems in the European Union. In Proceedings of the International Scientific Conference : Economic policy in global environment. Havířov : Vysoká škola sociálně správní, 2017. ISBN 978-80-87291-20-7, p. 165-175.

2017  [1] LINCENYI, M. Enteroreneurship Ecosystem Facets: the European Migran Crisis and Public Opinion in Slovakia. In Entreprenurship and Sustainability Issues. ISSN 2345-0282, 2017, vol. 5, no. 2, p. 357-367. WoS

2017  [1] BACIK, R. - GAVUROVA, B. - GBUROVA, J. Social Media, Corporate Website and its Impact on Consumer Purchasing Decisions. In In Journal of Applied Economic Sciences. ISSN 2393-5162, 2017, vol. XII, no. 5, p. 1522. SCOPUS

2017  [1] BACIK, R. - GAVUROVA, B. - GBUROVA, J. Social Media, Corporate Website and its Impact on Consumer Purchasing Dimensions. In Journal of Applied Economic Sciences. ISSN 2393-5162, 2017, vol. XII, no. 5, p. 1522. SCOPUS

2017  [3] LINCÉNYI, M. Možnosti využitia mediálnej a marketingovej komunikácie v sociálnej politike. In Nové trendy a výzvy sociálnej politiky v súčasnosti. Brno : Tribun EU, 2017. ISBN 978-80-263-1170-6, p. 285.

2016  [4] LINCÉNYI, M. Prieskum názorov Slovákov na utečencov. In Zborník príspevkov zo 17. medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava : Ekonóm Publishing, 2016. ISBN 978-80-225-4365-1, s. 779.ADM 006 SERES HUSZÁRIK, Erika, László JÓZSA a Zsuzsanna TÓTH. Factors Determining the Development of Business Relationships in the Advertising Market. Acta Polytechnica Hungarica. Vol. 14, no. 8 (2017), p. 65-82. ISSN 1785-8860. WoS, SCOPUS. IF (2016): 0,745. SNIP (2016): 0,869.

Ohlasy:
2020  [3] MURA, L. Innovations and Marketing Management of Family Businesses: Results of Empirical Study. In International Journal of Entrepreneurial Knowledge. ISSN 2336-2960, 2020, vol. 8. no. 2, p. 58.

2018  [1] ZHANG, X. - DING, X, MA, L. - et al. Identifying Factors Preventing Sustainable Brand Loyalty among Consumers: A Mixed Methods Approach. In Sustainability. ISSN 2071-1050, 2018, vol. 10, no. 12. WoS ; SCOPUS

2018  [1] BENCSIK, A. - TÓBIÁS KOSÁR, S. - MACHOVÁ, R. Corporate culture in service companies that support knowledge sharing. In Journal of tourism and services. ISSN 1804-5650, 2018, vol. IX, no. 16. WoSADM 007 MACHOVÁ, Renáta, Ladislav MURA, Katarína HAVIERNIKOVÁ a Zsuzsanna TÓTH. The Entrepreneur’s Network as a Cooperation Form of Entrepreneurship: Case of Slovakia. Journal of Applied Economic Sciences. Vol. 12, no. 1 (2017), p. 160-169. ISSN 2393-5162. SCOPUS. SNIP (2015): 0,691.

Ohlasy:
2020  [1] HALASKOVA, M. - GAVUROVA, B. - KORONY, S. Change of EU28 countries research and development indicatiors between 2010 and 2015. In Economy & sociology. ISSN 2306-3459, 2020, vol. 13, no. 1, p. 230-248. WoS

2020  [4] FARAGÓ, B. Management of the sport career model in Hungary - Dual career research. In Selye e-study. ISSN 1338-1598, 2020, vol. 11, no.1, 55-66.

2020  [1] KHARLAMOV, M. M. - KOLMYKOVA, T. S. - TOLSTYKH, T. O. -et al. Analytical procedures for assessing the risks of introducing innovative technologies into the organization’s activities. In Lecture notes in networks and systems. ISSN 2367-3370, 2020, vol. 91, p. 654-662. SCOPUS

2019  [1] LEMANSKA-MAJDZIK, A. - OKREGLICKA, M. Organizational flexibility from the perspective of the creation of cooperation networks in family business. In 2019 IEEE International symposium on innovational and entrepreneurship. Hangzhou : TEMS-ISIE, 2019. ISBN 978-172810435-5. SCOPUS

2019  [3] MIKOLÁŠ, Z. - FIALOVÁ, V. - FOLVARČNÁ, A. -et al. The current legislative framework of family owned small and medium enterprises: Case study of the Czech Republic and Poland. In Journal of applied economic sciences. ISSN 2393-5162, 2019, vol. XIV, no. 1 (63), p. 229-239.

2018  [1] LORINCOVA, S. - VETRAKOVA, M. - LIZBETINOVA, L. The efficiency of selected employee education methods. In Innovation management and education excellence through vision 2020. Norristown : INT Business Information Management ASSOC-IBIMA, 2018. ISBN 978-0-9998551-0-2, p. 3810-3819. WoS

2018  [1] BELAS, J. - GAVUROVÁ, B. - CEPEL, M. -et al. Relationship of gender to the position of Slovak University students on the socio-economic determinants of the business environmnet and the development of entrepreneurship. In Entrepreneurship and sustainability issues. ISSN 2345-0282, 2018, vol. 8, no. 2, p. 968-978. WoS

2018  [1] BELAS, J. - GAVUROVA, B. - TOTH, P. Impact of selected characteristics of SMEs on the capital structure. In Journal of business economics and management. ISSN 1611-1699, 2018, vol. 19, no. 4, p. 592-608. WoS

2018  [1] KOZUBÍKOVÁ, L. - ČEPEL, M. - ZLÁMALOVÁ, M. Attitude toward innovativeness based on personality traits in the SME sector. Czech Republic case study. In Sciendo. ISSN 1842-0206, 2018, vol. 13, no. 2, 913-928. SCOPUS
AFC  Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 8


AFC 001 TÓTH, Zsuzsanna. Selected problems of the international entrepreneurship in the context of internationalization. In: International Days of Statistics and Economics: proceedings from international conference. Praha: VŠE, 2012, P. 1111-1119. ISBN 978-80-86175-86-7. WoS.

AFC 002 MACHOVÁ, Renáta, Andrea BENCSIK a Zsuzsanna TÓTH. Equal Opportunities - Value or Illusion?. In: 8. International Days of Statistics and Economics: Conference Proceedings. Slaný, Czech Republic: Melandrium, 2014, P. 933-945. ISBN 978-80-87990-02-5. WoS.

AFC 003 MACHOVÁ, Renáta, Erika SERES HUSZÁRIK a Zsuzsanna TÓTH. Shockvertising to shock various generations. In: Knowledge for Market Use 2014: Media and Communication in the 21. Century. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, P. 478-489. ISBN 978-80-87533-07-9. WoS.

AFC 004 TÓTH, Zsuzsanna a Ladislav MURA. Support for Small and Medium Enterprises in the Economic Crisis in Selected EU Countries. In: Hradec Economic Days 2014. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014, P. 424-429. ISBN 978-80-7435-370-3. WoS.

Ohlasy:
2019  [1] HAVIERNIKOVÁ, K. - KORDOŠ, M. - SROVNALÍKOVÁ, P. Risks of SMEs entry into clusters in terms of some human resources. In Proceedings of the 32nd International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2018. Seville : International Business Information Management Association, IBIMA, 2019. ISBN 978-099985511-9, p. 5089-5099. SCOPUS

2018  [3] HAVIERNIKOVA, K. - IVANOVA, E. Evaluation of selected risk categories related to marketing activities by SMEs in case of potentioal cluster cooperation. In Advances in economics, business and management research. ISSN 2352-5428, vol. 56, p.433-436.

2018  [1] LORINCOVA, S. - VETRAKOVA, M. - LIZBETINOVA, L. The Efficiency of selected employsee education methods. In Innovation management and education excellence through vision 2020. Norristown : INT Business Information Management ASSOC-IBIMA, 2018. ISBN 978-0-9998551-0-2, p. 3810-3819. WoS

2018  [1] FABUŠ, M. - LINCÉNYI, M. Analysis of the development terms of the radio market in the Slovak Republic. In In Entrepreneurship and sustainability issues. ISSN 2345-0282, 2018, vol. 6, no. 2, p. 591-601. WoS

2018  [1] OTTER, C. - HALASI, D. Payment discipline of business in the EU contries. In Ad alta-journal of interdisciplinary research. ISSN 1804-7890, 2018, vol. 8, no. 1, p. 90-94. WoS

2018  [1] KOCISOVA, K. - GAVUROVÁ, B. - BEHUN, M. The evaluation of stability of Czeh and Slovak banks. In Oeconomia copernicana. ISSN 2083-1277, 2018, vol. 9, no. 2, p. 205-223. WoS

2017  [2] RAFAJOVÁ, L. - PAFCO, M. Family business in selected regions of Slovakia. In Managerial trends in the development of enterprises in globalization era. Nitra : Slovak Univ Agriculture Nitra, 2017. ISBN 978-80-552-1739-0, p. 196-203. WoS

2017  [1] LINCENYI, M. Entrepreneurship ecosystem facets: the European migrant crisis and public opinion in Slovakia. In Entrepreneurship and sustainability issues. ISSN 2345-0282, 2017, vol. 5, no. 2, p. 357-367. WoSAFC 005 MURA, Ladislav, Renáta MACHOVÁ a Zsuzsanna TÓTH. Evaluation of innovation performance of the business networks. In: Peer-Reviewe Conference Proceedings, Vol. 5: Economic Development and Management of Regions. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015, online, s. 41-47. ISBN 978-80-7435-550-9. WoS.

Ohlasy:
2019  [1] HAVIERNIKOVÁ, K. - KORDOŠ, M. - SROVNALÍKOVÁ, P. Risks of SMEs entry into clusters in terms of some human resources. In Proceedings of the 32nd International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2018. Seville : International Business Information Management Association, IBIMA, 2019. ISBN 978-099985511-9, p. 5089-5099. SCOPUS

2018  [4] IVANOVÁ, E. - MASÁROVÁ, J. Evaluation of innovation performance of Visegrad countries regions putting a stress on human capital. In Sociálno-ekonomická revue. ISSN 1336-3727, 2018, vol. 2018, no. 2, p. 27-34.

2018  [3] HAVIERNIKOVA, K. - IVANOVA, E. Evaluation of selected risk categories related to marketing activities by SMEs in case of potentioal cluster cooperation. In Advances in economics, business and management research. ISSN 2352-5428, vol. 56, p.433-436.

2018  [3] KORCSMÁROS, E. - ŠIMONOVÁ, M. Factors affecting the development of SMEs. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2018 - Zborník vedeckých prác. Bratislava : EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4536-5, p. 573-580.

2018  [1] GAVUROVÁ, B. - BACIK, R. - FEDORKO, R. -et al. Analytical view of online marketing tools in the dimension of marketing campaigns´ personalization in Slovakia. In Marketing and management of innovations. ISSN 2218-4511, 2018, no. 2, p. 186-200. WoS

2017  [2] KORCSMÁROS, E. - SIMONOVÁ, M. The Main Barriers to the Development of SMEs. In Managerial trends in the development of enterprises in globalization era. Nitra : Slovak Univ Agriculture, 2017. ISBN 978-80-552-1739-0, p. 146-152. WoSAFC 006 SERES HUSZÁRIK, Erika, László JÓZSA a Zsuzsanna TÓTH. Customer Groups in the Course of Advertising Cooperations. In: Proceedings of 2017 China Marketing International Conference : Marketing Strategy in the Sharing Economy: Localization and Globalization: Marketing Strategy in the Sharing Economy: Localization and Globalization. Zaili Yang. Hong Kong: Asian Business Assoc., 2017, s. 289-304. WoS.

Ohlasy:
2019  [1] BAŠA, P. - SÁNTA, K. - MACHOVÁ, R. The Economic Impacts of Social Media's Implementation. In RELIK 2019. Reproduction of Human Capital - mutual links and connections. Prague : Oeconomica Publishing House, 2019. ISBN 978-80-245-2329-3, p. 33-42. WoSAFC 007 TÓTH, Zsuzsanna a László JÓZSA. Business Behavioral Characteristics of Different Cultures. In: Proceedings of 2017 China Marketing International Conference : Marketing Strategy in the Sharing Economy: Localization and Globalization: Marketing Strategy in the Sharing Economy: Localization and Globalization. Zaili Yang. Hong Kong: Asian Business Assoc., 2017, s. 189-204. WoS.

Ohlasy:
2020  [1] PAULSRUD, B. - TOTH, J. English as a medium of instruction. In Routledge Hnadbook of Translation and Education. Oxford : Routledge, 2020. ISBN 978-0-367-85485-0, p. 143-155. WoS

2020  [1] LAVIOSA, S. Content-based instruction. In Routledge Handbook of Translation and Education. Oxford : Routledge, 2020. ISBN 978-0-367-85485-0, p. 127-142. WoS

2019  [1] KARPAVA, S. - RINGBLOM, N. - ZABRODSKAJA, A. Translanguaging in the Family Context: Evidence from Cyprus, Sweden and Estonia. In Russian Journal of Linguistics. ISSN 2312-9182, 2019, vol. 23, no. 3, p. 619-641. WoS ; SCOPUSAFC 008 KORCSMÁROS, Enikő, Renáta MACHOVÁ, Lilla FEHÉR a Zsuzsanna TÓTH. An Innovative Teaching Method and Its Practical Applicability – Focus on the Playful Interaction Among the Students. DOI 10.36689/uhk/hed/2021-01-039 In: Hradec economic days. Jan Mačí, Petra Marešová, Krzysztof Firlej. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2021, P. 386-394. ISBN 978-80-7435-822-7. DOI 10.36689/uhk/hed/2021-01-000. WoS.


AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 5


AFD 001 SIMON, Mónika a Zsuzsanna TÓTH. Szimbolizmus Charlotte Gilman Perkins "A sárga tapéta" c. elbeszélésében. In: Podnikanie v konkurečnom prostredí: Zborník príspevkov z vedeckého seminára konaného 13. februára 2012. Komárno: Univerzita J. Selyeho, Ekonomická fakulta, 2012, S. 506-513. ISBN 978-80-8122-025-8.

AFD 002 MURA, Ladislav, Zsuzsanna TÓTH a Andrej HEVESI. Úloha miestnej samosprávy v rozvoji podnikania. In: Spolupráca mestských regiónov v znalostnej ekonomike: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej on-line konferencie. Trenčín: Inštitút aplikovaného manažmentu, 2013, S. 43-48. ISBN 978-80-89600-10-6.

AFD 003 JÓZSA, László, Erika SERES HUSZÁRIK a Zsuzsanna TÓTH. Az üzleti kapcsolatok kialakulását befolyásoló tényezők faktorelemzése. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2016: "Súčasné aspekty vedy a vzdelávania" - Sekcie ekonomických vied. = A Selye János Egyetem 2016-os "Korszerű szemlélet a tudományban és az oktatásban" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - Gazdaságtudományi szekciók Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016, CD-ROM, s. 158-168. ISBN 978-80-8122-186-6.

AFD 004 TÓTH, Zsuzsanna a László JÓZSA. Az üzleti viselkedés sajátosságai eltérő kultúrákban. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2017: "Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť - výzvy 21. storočia" - Sekcia ekonomických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, CD-ROM, s. 568-575. ISBN 978-80-8122-225-2.

AFD 005 TÓTH, Zsuzsanna, Erika SERES HUSZÁRIK, Veronika KELLER a László JÓZSA. Az üzleti viselkedés sajátosságai a szlovák üzleti környezetben. In: A hatékony marketing - EMOK 2018 Nemzetközi Tudományos Konferencia konferenciakötete. Józsa László, Korcsmáros Enikő, Seres Huszárik Erika. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018, S. 434-448 [online]. ISBN 978-80-8122-236-8.


BAB  Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 1


BAB 001 DUDÁŠ, Tomáš, Lilla FEHÉR, Andrej HEVESI, Zsuzsanna KULCSÁR, Ladislav MURA, Vanda PAPP, Erika PISOŇOVÁ a Zsuzsanna TÓTH. Anglicko-maďarsko-nemecko-slovenský tematický ekonomický slovník II. = Angol-magyar-német-szlovák tematikus gazdasági szótár II. 1. vyd. Bratislava: Paneurópska vysoká škola, 2017. 112 s. [6AH] [print]. ISBN 978-80-89453-38-2.


BCI  Skriptá a učebné texty
Počet záznamov: 3


BCI 001 SÁNTA, Szilárd, Lilla FEHÉR, Andrej HEVESI, Vanda PAPP, Monika ŠIMONOVÁ a Zsuzsanna TÓTH. Felvételi útmutató és segédanyag : angol és német nyelv. Komárno: UJS Komárno, 2012. 92 s. ISBN 978-80-8122-032-6.

BCI 002 HEVESI, Andrej, Vanda PAPP, Szilárd SÁNTA, Monika ŠIMONOVÁ a Zsuzsanna TÓTH. Business english practice tests: Üzleti angol gyakorló- és tesztkönyv. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013. 187 s. ISBN 978-80-8122-070-8.

BCI 003 MURA, Ladislav, Zoltán BODÓ, Ádám CZIBULA, Ádám SZOBI, Zsuzsanna TÓTH, Dániel HALASI, Andrej HEVESI, Andor MATUS, Nikoleta NAGYOVÁ, Mária PARÁDIOVÁ, Erika SERES HUSZÁRIK, Dávid SZABÓ, Florián SZAKÁL, Tímea SZÉNÁSSY a Dominika VLACSEKOVÁ. Üzleti terv = Podnikateľský plán: egyetemi jegyzet : vysokoškolské skriptá. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017. 199 s. ISBN 978-80-8122-214-6.
 

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.