Hlavné menu UJS

prof. Dr. Andrea Bencsik, CSc.

prof. Dr. Andrea Bencsik, CSc.
Meno: prof. Dr. Andrea Bencsik, CSc.
Fakulta: Fakulta ekonómie a informatiky
Katedra: Katedra manažmentu
Pracovné zaradenie: Profesor
Kancelária: G314
E-mail:
Telefón: +421 35 32 60 614
Zodpovedná osoba za študijný program:
Obchod a marketing (1. stupeň, denná forma)
Podnikové hospodárstvo a manažment (1. stupeň, denná a externá forma)
Ekonomika a manažment podniku (2. stupeň, denná a externá forma)
Zodpovedná osoba za profilový predmet študijného programu:
Ekonomika a manažment podniku (3. stupeň, denná a externá forma)

Vysokoškolské vzdelanie
Pannon Egyetem
Riadenie procesov v chemickom inžinierstve
1979 - 1984
Rigorózne konanie
Pannon Egyetem
1984 - 1986
Doktorandské štúdium
Maďarská Akadémia Vied
Ekonomické
- 1993
Univerzita Pannonia
Ekonomické a organizačné vedy
- 2002
Habilitácia
Széchenyi István Egyetem
Manažment ľudských zdrojov
2008
Vymenúvacie-inauguračné konanie
Széchenyi István Egyetem
Manažment
2011

Pracovné pozície
Univerzita J. Selyeho Ekonomická fakulta
Profesor
2011 -


Oblasť výskumu Znalostný manažment, Manažment ľudských zdrojov, Manažment zmien, Rozvoj organizácieSkupina A1 - Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD)
Počet záznamov: 16
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách (6)
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (2)
ABA Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané v zahraničných vydavateľstvách (2)
ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách (6)

Skupina A2 - Ostatné knižné publikácie (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI)
Počet záznamov: 9
ACA Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách (1)
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (1)
BAA Odborné knižné publikácie vydané v zahraničných vydavateľstvách (1)
BCI Skriptá a učebné texty (4)
FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy...) (2)

Skupina B - Publikácie v karentovaných vedeckých časopisoch a autorské osvedčenia, patenty a objavy (ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD, CDC, CDD, AGJ)
Počet záznamov: 1
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch (1)

Skupina C - Ostatné recenzované publikácie (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BGH, CDE, CDF)
Počet záznamov: 185
ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch (59)
ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch (4)
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (25)
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (1)
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (56)
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (19)
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií (3)
AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií (1)
BBA Kapitoly v odborných knižných publikáciách vydané v zahraničných vydavateľstvách (5)
BDE Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch (11)
BEC  (1)

Skupina N - Ostatné recenzované publikácie (ADM, ADN, AEM, AEN, BDM, BDN, CBA, CBB)
Počet záznamov: 20
ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS (20)

Skupina D - Ostatné - mimo kategórií MŠSR
Počet záznamov: 9
AEE  (1)
BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (5)
GHG Práce zverejnené spôsobom umožňujúcim hromadný prístup (3)

Počet záznamov spolu: 240

Štatistika ohlasov:

[1] Citácie, resp. recenzie v zahr. publ. registrované v cit. indexoch (WoS, Scopus) (137)
[2] Citácie, resp. recenzie v domácich publ., registrované v cit. indexoch (WoS, Scopus) (5)
[3] Citácie v zahr. publikáciách, neregistrované v cit. indexoch (329)
[4] Citácie v domácich publ., neregistrované v cit. indexoch (46)
Spolu: 517

Menný zoznam publikácií:

AAA  Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
Počet záznamov: 6


AAA 001 BENCSIK, Andrea. Változások menedzselése, szervezetfejlesztés. nezmenená dotlač. Veszprém: Veszprémi Egyetemi Kiadó, 2005. 188 s.

AAA 002 BENCSIK, Andrea. A tudásmenedzsment emberi oldala. 1. vyd. Miskolc: Z-press, 2009. 269 s. ISBN 978-963-9493-47-6.

Ohlasy:
2021  [3] SÓLYOM, A. - FENYVESI ÉVA. A Tacit tudás átadását támogató eszközök. In Vezetéstudomány. ISSN 0133-0179, 2021, vol. 52, no. 10, p. 57.

2020  [3] BORGULYA, Á. - KOVÁCS, É. A vállalaton belüli innováció-kommunikáció, mint a szervezeti kultúra része – a szakirodalom tükrében. In Marketing & menedzsment. ISSN 1219-0349, 2020, vol. 54, no. 4, p. 66.

2019  [4] BALOGHOVÁ, É. A tudázsmenedzsment, mint a szervezeti működés integrált folyamatainak meghatározó eleme-informális tudásszerzés. In Sekcia "pracovný trh a manažment ľudských zdrojov" - Zborník XI. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho 2019, 2019. ISBN 978-80-8122-340-2, p. 6-18.

2019  [3] KECZER, G. - JÁRMAI, E. M. Tudásmenedzsment az egyetemeken 1. a tudásátadás akadályai a nemzetközi szakirodalom tükrében. In Taylor:Gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat. ISSN 2064-4361, 2019, vol. XI, no. 3, p. 59-70.

2018  [3] LAKNER, Sz. A tudásmenedzsment új kihívásai – az egyéni és szervezeti tudás mozgósítása coaching szemlélettel. In Opus et Educatio. ISSN 2064-9908, 2018, vol. 5, no. 1, p. 117.

2018  [3] HORVÁTH-CSIKÓS, G. Why should mentoring still be an issue on the future labour market? In Studia Mundi- Economica. ISSN 2415-9395, 2018, vol.5, no. 2, p. 110-117.

2018  [1] MACHOVÁ, R. - TÓBIÁS KOSÁR, S. - HEVESI, A. Management and motivation of human resources in case of a Slovak multination corporation. In Marketing and management of innovations. ISSN 2218-4511, 2018, no. 3, p. 174-185. WoS

2017  [4] TÓBIÁS KOSÁR, S. - HEVESI, A. Tudás és tudásmenedzsment a vállalati gyakorlatban. In „Érték, minőség és versenyképesség - a 21. század kihívásai” : A SJE Nemzetközi Tudományos Konferenciája. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2017. ISBN 978-80-8122-225-2, p. 533, 546.

2016  [3] JUHÁSZ, CS. Szervezeti tudásmegosztás : Organizational Knowledge Sharing. In Gradus. ISSN 2064-8014, 2016, vol. 3, no. 1, p. 409.

2016  [4] MACHOVÁ, R. - TÓBIÁS K., S. - PONGRÁCZOVÁ, R. Emberi erőforrás vezetése a motiváció gyakorlatának szemponjából. In A Selye János Egyetem 2016-os ,,Korszerű szemlélet a tudományban és az oktatásban" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete : Gazdaságtudományi szekciók. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2016. ISBN 978-80-8122-186-6, s. 200, 215.

2015  [4] TAKÁCS, A. Paradigma váltás a sikeres változásmenedzsmentben. In Acta Oeconomica Universitatis Selye. ISSN 1338-6581, 2015, roč. 4, č. 1, s. 188-201.

2015  [3] RÁCZ, I. - BOGNÁR, T. Tehetséges szellemi munkavállaló tudásának definiálása és fejlesztése. In Közgazdász Kutatók és Doktoranduszok II. Téli Konferenciája. Győr : Doktoranduszok Országos Szövetsége, 2015. ISBN 978-615-80044-9-7, p. 241-249.

2015  [3] BOGNÁR, T. A karrierfejlődés lépcsőit vizsgáló kérdőíves módszer kifejlesztése. In Közgazdász Kutatók és Doktoranduszok II. Téli Konferenciája. Győr : Doktoranduszok Országos Szövetsége, 2015. ISBN 978-615-80044-9-7, p. 219-226.

2015  [3] HORVÁTH, L. - KOVÁCS, A. - SIMON, T. Tájékoztató a horizontális tanulásról intézményvezetők és pedagógusok számára. Budapest : Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 2015. ISBN 978-963-682-863-9, p. 18.

2014  [3] TÓBIÁS KOSÁR, S. - GÓDÁNY, ZS. - SZABÓ, T. Culture and Knowledge Management in Organizations in Slovakia. In 5th Central European Conference in Regional Science. Košice : Technical University of Košice, 2014. ISBN 978-80-553-2015-1, p. 1072.

2014  [3] SZRETYKÓ, GY. A tekintélyorientált és a teljesítményorientált felsőoktatási intézmények emberi erőforrás menedzmentjének összehasonlító elemzése. In XVIII. Apáczai-napok Tudományos Konferencia : Quid est veritas? (Jn 18,38) : Teóriák, hipotézisek és az igazság viszonya : Tanulmánykötet. Győr : Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar, 2014. ISBN 978-963-334-258-9, p. 170-178.

2014  [4] TÓBIÁS KOSÁR, S. - NÉMETH, J. Tudásmenedzsment jellemzők az egészségügyi intézményekben. In Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2014. ISBN 978-80-8122-104-0, p. 351, 360.

2014  [4] JÓZSA, L. - BRÁNYI, T. - SÓLYOM, A. Company ́s power position and competitiveness in supply chains. In Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2014. ISBN 978-80-8122-104-0, p. 164, 174.

2014  [4] RÁCZ, I. Területi koncentráció a regionális tudás, a területi identitás és a KFI tükrében (2008-2011). In Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2014. ISBN 978-80-8122-104-0, p. 290, 298.AAA 003 BENCSIK, Andrea. Small and Silly?: or the hidden pitfall for small and medium - sized enterprises. 1. vyd. Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co.KG, 2011. 136 s. ISBN 978-3-8465-2590-6.

Ohlasy:
2018  [4] HEVESI, A. A tudásmenedzsment jellegzetességei kis- és középvállalkozásokban. A KKV-k előnyei és hátrányai. In Mladí vedci 2018 - Zborník vedeckých príspevkov doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2018. ISBN 978-80-89453-46-7, p. 68-82.

2018  [4] HEVESI, A. A Probst modell folyamatainak jellemzői kis- és középvállalatokban. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 : Sekcia ekonomických vied. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-256-6, p. 141-151.

2015  [3] RÁCZ, I. - BOGNÁR, T. Tehetséges szellemi munkavállaló tudásának definiálása és fejlesztése. In Közgazdász Kutatók és Doktoranduszok II. Téli Konferenciája. Győr : Doktoranduszok Országos Szövetsége, 2015. ISBN 978-615-80044-9-7, p. 241-249.AAA 004 BENCSIK, Andrea. Change, Project, Knowledge: Symbiosis of change and project management to build knowledge management system. 1. vyd. Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012. 188 s. ISBN 978-3-659-21658-9.

Ohlasy:
2019  [3] STROE, C. - COJANU, S. - CIOBANU, G. Some influences of the romanian social assistance strategy regarding the incentive benefit on the sustainable strategic management of prganisation. In Economics, management, and financial markets. ISSN 1842-3191, 2018, vol. 14, no. 3.AAA 005 BENCSIK, Andrea. Best practice a tudásmenedzsment rendszer kiépítésében. 1. vyd. Harlow: Pearson Publishing, 2013. 150 s. ISBN 978-1-78236-167-1.

Ohlasy:
2018  [4] HEVESI, A. A tudásmenedzsment jellegzetességei kis- és középvállalkozásokban. A KKV-k előnyei és hátrányai. In Mladí vedci 2018 - Zborník vedeckých príspevkov doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2018. ISBN 978-80-89453-46-7, p. 68-82.

2018  [4] HEVESI, A. A Probst modell folyamatainak jellemzői kis- és középvállalatokban. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 : Sekcia ekonomických vied. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-256-6, p. 141-151.

2016  [3] STÉBER, A. - KERESZTY, O. A tudásmenedzsment a munkahelyi tanulásban. In Neveléstudomány. ISSN 2063-9546, 2016, vol. 2016, no. 4, p. 20-29.

2015  [3] RÁCZ, I. - BOGNÁR, T. Tehetséges szellemi munkavállaló tudásának definiálása és fejlesztése. In Közgazdász Kutatók és Doktoranduszok II. Téli Konferenciája. Győr : Doktoranduszok Országos Szövetsége, 2015. ISBN 978-615-80044-9-7, p. 241-249.

2014  [4] TÓBIÁS KOSÁR, S. - NÉMETH, J. Tudásmenedzsment jellemzők az egészségügyi intézményekben. In Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2014. ISBN 978-80-8122-104-0, p. 351, 360.AAA 006 BENCSIK, Andrea, Renáta MACHOVÁ a Silvia TÓBIÁS KOSÁR. Znalostný manažment v praxi: Metódy a postupy na príkladoch z praxe. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2013. 132 s. ISBN 978-80-263-0390-9.

Ohlasy:
2018  [4] SKLENÁR, D. Nové manažérske tendencie v riadení podnikov. In Mladí vedci 2018 - Zborník vedeckých príspevkov doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2018. ISBN 978-80-89453-46-7, p. 204-209.
AAB  Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 2


AAB 001 BENCSIK, Andrea. Változásmenedzsment. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014. 211 s. ISBN 978-80-8122-111-8.

Ohlasy:
2018  [4] PUZSÉROVÁ, C. - TÓBIÁS, KOSÁR, S. Tudásmenedzsment és közösségi média a vállalatokban. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 : Sekcia ekonomických vied. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-256-6, p. 227-235.

2017  [4] CZIBULA, Á. A gazdasági válság, az FDI és a szervezeten belüli bizalom kapcsolata. In „Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť – výzvy 21. storočia” : A SJE Nemzetközi Tudományos Konferenciája. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2017. ISBN 978-80-8122-225-2, p. 533, 546.AAB 002 BENCSIK, Andrea a Silvia TÓBIÁS KOSÁR. Tudásmenedzsment. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016. 169 s. [10,26 AH]. ISBN 978-80-8122-179-8.

Ohlasy:
2018  [4] ZSIGMOND, T. - CSEREOVÁ, A. A mesterséges intelligencia szerepe a tudás szervezés folyamatában. In Selye e-studies. ISSN 1338-1598, 2018, vol. 9/2018, no. 2, p. 35-42.
ABA  Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané v zahraničných vydavateľstvách
Počet záznamov: 2


ABA 001 BENCSIK, Andrea a Katalin DOBRAI. A tudásmenedzsment rendszer és vállalati kapcsolatrendszere. In: A tudásmenedzsment elméletben és gyakorlatban. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2015, P. 103-175. ISBN 978 963 05 9589 6.

ABA 002 BENCSIK, Andrea a Ildikó MAROSI. A tudásmenedzsment rendszerépítés (TMR) múltja és jövője. In: A tudásmenedzsment elméletben és gyakorlatban. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2015, P. 38-102. ISBN 978 963 05 9589 6.


ABC  Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
Počet záznamov: 6


ABC 001 BENCSIK, Andrea. A tudásmenedzsment rendszer kialakítása során alkalmazható módszerek. In: A tudásmenedzsment elméletben és gyakorlatban. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2015, P. 193-234. ISBN 978 963 05 9589 6.

ABC 002 BENCSIK, Andrea a Kornélia LAZÁNYI. A tudásmenedzsment vállalati gyakorlata. In: A tudásmenedzsment elméletben és gyakorlatban. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2015, P. 235-284. ISBN 978 963 05 9589 6.

ABC 003 BENCSIK, Andrea a Kornélia LAZÁNYI. Amit a tudásról tudni kell. In: A tudásmenedzsment elméletben és gyakorlatban. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2015, P. 13-37. ISBN 978 963 05 9589 6.

ABC 004 BENCSIK, Andrea, Katalin DOBRAI, Renáta MACHOVÁ, József POÓR, Ildikó MAROSI, Tímea JUHÁSZ a Péter SZÁRMES. TM kutatási eredmények és további nyitott kérdések. In: A tudásmenedzsment elméletben és gyakorlatban. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2015, P. 285-320. ISBN 978 963 05 9589 6.

ABC 005 BENCSIK, Andrea. Tudásmenedzsment nemzetközi környezetben. In: Nemzetközi menedzsment. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2015, P. 300-320. ISBN 978 963 05 9536 0.

ABC 006 NOSZKAY, Erzsébet, Andrea BENCSIK, György BODA, Gábor KLIMKÓ a Andrea KŐ. Tudásmenedzsment. In: Menedzsment-tanácsadási kézikönyv: innováció - megújulás - fenntarthatóság. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2016, P. 569-594. ISBN 978 963 05 9812 5.


ACA  Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách
Počet záznamov: 1


ACA 001 TÓTH-BORDÁSNÉ MAROSI, Ildikó a Andrea BENCSIK. Szervezeti magatartás avagy a bizalom ereje. Győr: Universitas Kht., 2012. 225 s. ISBN 978-963-9819-96-2.

Ohlasy:
2019  [4] CSÓKÁS, L. A HR szerepe a szervezeti bizalom építésében. In Sekcia "pracovný trh a manažment ľudských zdrojov" - Zborník XI. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho 2019, 2019. ISBN 978-80-8122-340-2, p. 19-27.

2016  [3] THINH, D. V. A társas támogatás jelentősége a felsőoktatásban. In Vállalkozásfejlesztés a XXI. században VI. Budapest : Óbudai Egyetem, 2016. ISBN 978-615-5460-78-4, p. 84, 90.

2013  [3] MAROSI, I. Trust and innovation in Hungarian SMEs. In Economists' Forum. ISSN 1582-1986, 2013, vol. XVI, no. 115, p. 120, 133.
ACB  Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 1


ACB 001 ZSIGMOND, Tibor, Renáta MACHOVÁ a Andrea BENCSIK. Stratégiai menedzsment. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2020. 183 s. [11,50AH]. ISBN 978-80-8122-372-3.


ADC  Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Počet záznamov: 1


ADC 001 BENCSIK, Andrea, Maria JAKUBÍK a Tímea JUHÁSZ. The Economic Consequences of Trust and Distrust in Knowledge-Intensive Organizations. DOI 10.7441/joc.2020.03.02 Journal of competitiveness : the scientific periodical published by the Faculty of Management and Economics of Tomas Bata University in ín. Vol. 12, no. 3 (2020), p. 28-46. ISSN 1804-171X. CCC, WoS, SCOPUS.

Q WoS=Q2

Ohlasy:
2021  [1] MALOKU, S. - ÇERA, G. - POLESHNI, B. - et al. The effect of relationship quality on contract farming: The mediating role of conflict between trading partners in albania. In Economics and Sociology. ISSN 2071-789X, 2021, vol. 14, no. 3, p. 283-296. SCOPUS

2021  [3] VIEIRA, J. P. - SOUSA, C. N. The Evolution of Trust in Money: A Historical Approach From Clay Tablets to Blockchain. In Political and Economic Implications of Blockchain Technology in Business and Healthcare. Pennsylvania : IGI Global, 2021. ISBN 978-1-7998-7363-1, p. 43-68.

2020  [1] SAWANGCHAI, A. - PRASARNKARN, H. - KASUMA, J. - et al. Effects of covid-19 on digital learning of entrepreneurs. [Wpływ covid-19 na cyfrowe uczenie się przedsiębiorców]. In Polish Journal of Management Studies. ISSN 2081-7452, 2020, vol. 22, no. 2, p. 502-517. WoS
ADE  Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
Počet záznamov: 59


ADE 001 BENCSIK, Andrea a Zsuzsanna NAGY. Practice-related problems and solutions on the field of improving worker satisfaction. Problems and Perspectives in Management. Vol. 5, no. 3 (2007), p. 58-68. ISSN 1727-7051.

Ohlasy:
2018  [3] SULAIMAN, Y. The effect of internal market orientation and job satisfaction on employee organizational commitment inmalaysian childcare centres. In International journal of socialrRelevance & concern. ISSN 2347-9698 , 2018, vol. 6, no. 5, p. 45-58.

2011  [1] KERSULE, L. Personnel motivation problems in a big company in world economic crisis situation. In Current Issues in Management of Business and Society Development - 2009. Riga : University Latvia, 2011. ISBN 978-9984-45-349-1, p. 162-166. WoS

2010  [1] KIM, D. Y. - KUMAR, V. - MURPHY, S. A. European foundation for quality management business excellence model : An integrative review and research agenda. In International Journal of Quality and Reliability Management. ISSN 0265-671X, 2010, vol. 27, no. 6, p. 684-701. SCOPUS

2009  [3] KIM, D. Y. - KUMAR, V. - MURPHY, S. A. European Foundation for Quality Management Business Excellence Model. In International Journal of Quality & Reliability Management. ISSN 0265-671X, 2009, vol. 27, no. 6, p. 697.ADE 002 BENCSIK, Andrea a Krisztina BOGNÁR. Success criteria of a knowledge based organizational operation - or the necessity of the leadership style change. Problems and Perspectives in Management. Vol. 5, no. 2 (2007), pp. 51-65. ISSN 1727-7051. SCOPUS.

Ohlasy:
2015  [1] PAROLIA, N. - CHEN, JV. - JIANG, JJ. et al. Conflict resolution effectiveness on the implementation efficiency and achievement of business objectives in IT programs: A study of IT vendors. In Information and Software Technology. ISSN 0950-5849, 2015, vol. 66, p. 30-39. WoS ; SCOPUS

2013  [1] PAROLIA, N. - JIANG, J. J. - KLEIN, G. The presence and development of competency in IT programs. In Journal of Systems and Software. ISSN 0164-1212, 2013, vol. 86, no. 12, p. 3140-3150. SCOPUSADE 003 VENDEL, Lőre a Andrea BENCSIK. The role of education system in knowledge transfer among young people. Recent issues in education. Vol. 6 (2008), p. 136-145. ISSN 1822-7864.

Ohlasy:
2017  [3] TAKÁCS-GYÖRGY, K. - TAKÁCS, I. Talent management in higher education - a case stuy from Hungary. In International Journal of Contemporary Management. ISSN 1643-5494, 2017, vol. 16, no. 3, p. 157-188.ADE 004 POÓR, József, Andrea BENCSIK, Iván FEKETE, Zoltán MAJÓ a Gyula LÁSZLÓ. Trendek és tendenciák a magyarországi állami egyetemek HR-rendszereinek továbbfejlesztése területén. Competitio. Évf. 7, sz. 2 (2008), p. 115-145. ISSN 1588-9645.

ADE 005 BENCSIK, Andrea. A HR-funkció átalakulása a Magyarországon működő nemzetközi vállalatoknál egy empirikus felmérés tapasztalatai alapján. Competitio. roč. VIII, č. 1. (2009), s. 98-117s. ISSN 15889645.

ADE 006 BENCSIK, Andrea a Zsuzsanna FARKASNÉ KURUCZ. A tanácsadás folyamata. Közgazdász Fórum. roč. 12, č. 2 (2009), s. 5-23s. ISSN 15821986.

ADE 007 BENCSIK, Andrea a Péter FODOR. A válságkezelés emberi erőforrás- és tudásmenedzselési szempontjai. Közgazdász Fórum. roč. 12, č. 6 (2009), s. 39-57s. ISSN 15821986.

ADE 008 BENCSIK, Andrea, Ferenc FARKAS a KAROLINY. Az emberierőforrás-menedzsment magyarországi és közép-kelet-európai sajátosságai a Cranet-kutatás alapján. Vezetéstudomány. roč. 40., č. 7-8. (2009), s. 3-11s. ISSN 01330179.

ADE 009 BENCSIK, Andrea a Ildikó TRUNKOS. Economic Changes Demand to Move from Life Long Learning to Life Wide Learning. Problems of Education in the 21st Century. Vol. 15 (2009), p. 20-28. ISSN 1822-7864.

ADE 010 BENCSIK, Andrea a Ildikó TRUNKOS. Economic Changes Demand to Move from Live Long Learning to Life Wide Learning. Problems of Education in the 21st Century. Vol. 15 (2009), p. 20-28. ISSN 1822-7864.

Ohlasy:
2015  [3] CIUTIENE, R. - RAILAITE, R. Age Management as a Means of Reducing the Challenges of Workforce Aging. In Inzinerine Ekonomika. ISSN 1392-2785, 2015, vol. 26, no. 4, p. 393, 396.ADE 011 BENCSIK, Andrea, Vendel LŐRE a Ildikó MAROSI. From individual memory to organizational memory (intelligence of organizations). World Academy of Science, Engineering and Technology. Vol. 56, August (2009). ISSN 2010-376X. SCOPUS. SNIP (2013): 0,252.

Ohlasy:
2020  [3] SÖZBILIR, F. - YAMAN, B. Kişilerarası Gerilimin Örgütsel Hafıza Üzerindeki Etkisi: Bir Alan Araştırması [The Impact of Interpersonal Strain at Work on Organizational Memory: An Empirical Study]. In AÇÜ Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi [ACU International Journal of Social Sciences]. ISSN 2536-5045, 2020, vol. 6, no. 2, p. 14.

2019  [3] UZOCHUKWU, O. CH. - UCHENNA, O. N. Organizational memory and employee performance in federal parastatals in Enugu State of Nigeria. In International Journal of Public Policy and Administration Research. ISSN 2312-6515, 2019, vol. 6, no. 2, p. 91-101.

2015  [3] SHAYAN, R. - GHASEMIZAD, A. The Relationship between Organizational Intelligence and Knowledge Management and Their Impact on Organizational Agility. In Cumhuriyet University Faculty of Science. ISSN 1300-1949, 2015, vol. 36, no. 3, p. 3108.

2011  [1] BASARUDDIN, S. - HARON, H. Knowledge Taxonomy for Developing Organizational Memory System (OMS) for Public Instituions of Higher Learning (IHL) in Malaysia. In Communications in Computer and Information Science. ISSN 1865-0929, 2011, vol. 180 CCIS, no. PART 2, p. 43-57. SCOPUS

2011  [1] ANICA-POPA, L.-E. OMCCAAF: Articulating organizational memory and business intelligence. In Annals of DAAAM for 2011 & Proceedings of the 22nd International DAAAM Symposium. ISBN 978-3-901509-83-4, ISSN 1726-9679, 2011, vol. 22, no. 1, p. 0915-0916. SCOPUSADE 012 BENCSIK, Andrea, Zsuzsa KAROLINY, Daniel KEHL a Ferenc FARKAS. Changes in Corporate Employement Management and HR Practice: An Analysis of 2007 Survey Data Based on the Life Cycle Model. HRM - Zarzadzanie zasobami ludzkimi. Roč. 66, č. 1. (2009), s. 103-123. ISSN 16410874.

ADE 013 BENCSIK, Andrea. Kiútkeresés a válságból - globális és helyi trendek. Munkaügyi Szemle. roč. 53., č. 2. (2009), s. 6-9. ISSN 05413559.

ADE 014 BENCSIK, Andrea, Vendel LŐRE a Ildikó MAROSI. Small and silly?: or private pitfall of small and medium-sized enterprises. World Academy of Science, Engineering and Technology. Vol. 37, January (2009). ISSN 2010-376X. SCOPUS. SNIP (2013): 0,252.

ADE 015 MAROSI, Ildikó a Andrea BENCSIK. Teamwork in higher education: Teamwork as chance of success. International Journal of Learning. Vol. 16, no. 5 (2009), p. 167-173. ISSN 1447-9494. SCOPUS. SNIP (2013): 0,105.

Ohlasy:
2015  [3] CURRAN, K. Recent Advances in Ambient Intelligence and Context - Aware Computing. In USA : Information Science Reference, 2015. ISBN 978-1-4666-7285-7, p. 80, 88.ADE 016 BENCSIK, Andrea, Gyula LÁSZLÓ, Gábor FEKETE, Andrea BENCSIK a Zoltán MÁJÓ. Trends and tendencies in the Field of Improving the HR-systems of Hungarian Public Universities. Review of international comparative management. roč. 10., č. 1. (2009), s. 61-77s. ISSN 15823458.

ADE 017 BENCSIK, Andrea a Tímea JUHÁSZ. Family friendly concepts and tools in different-sized Hungarian organizations based on empirical study. Problems and Perspectives in Management. Vol. 8, no. 1 (2010), p. 70-79. ISSN 1727-7051. SCOPUS. SNIP (2013): 0,148.

Ohlasy:
2018  [4] SZABÓ, K. - KOLLÁR, P. Transformational leadership in terms of generation and gender. In Studies about the Perspectives of Social Sciences. Gödöllő : Szent István University, 2018. ISBN 978-963-269-700-0, p. 114, 122.

2017  [3] VÁNTUS, A. - HARSÁNYI, E. - RÁTONYI, T. A humán és műszaki tényezők hatása a termelékenységre. In Taylor : Gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat. ISSN 2064-4361, 2017, IX. évf., 2. sz., p. 91, 96.ADE 018 BENCSIK, Andrea. From Childhood Imitation Based Studying to a Knowledge Based Society. International Journal of Learning. Vol. 17, no. 1 (2010), p. 222-241. ISSN 1447-9494. SCOPUS. SNIP (2013): 0,105.

ADE 019 BENCSIK, Andrea. Given Competencies by Higher Education Versus Employers´ Demands Mirrored in an Empirical Survey. Problems of Education in the 21st Century. P. 9-18. ISSN 1822-7864.

Ohlasy:
2019  [3] KIZILDAĞ, D. With what expectations does generation Z enter the business life? An evaluation of recruitment and selection process. In Usak University journal of social sciences. ISSN 2651-4672, 2019, vol. XII, no. sp.-2019, p. 32-46.ADE 020 BENCSIK, Andrea. Desired Culture and realistic value-judgement. Recent Issues in Education - 2011. č. 34 (2011), s. 7-23. ISSN 1822-7864.

ADE 021 BENCSIK, Andrea. Ethical labyrinth in the period of knowledge acquisition and sharing of konwledge management systems. International Research Journal. Vol. 9, no. 3 (2011), p. 93-99. ISSN 1727-7051. SCOPUS. SNIP (2013): 0,148.

Ohlasy:
2017  [3] MAYANA, J. - PERKS, S. Business practices influencing ethical conduct of small and medium-sized enterprises in Uganda. In African Journal of Business Ethics. ISSN 1817-7417, 2017, vol. 11, no.1, p. 43-62.

2017  [3] MAYANJA, J. - PERKS, S. Business practices influencing ethical conduct of small and medium-sized enterprises in Uganda. In African Jorunal of Business Ethics. ISSN 1817-7417, 2017, vol. 11, no. 1, p. 93-99.

2016  [3] JAIN, P. Ethical and Legal Issues in Knowledge Management Life-Cycle in Business. In Managing Knowledge Resources and Records in Modern Organizations. Pennsylvania : IGI Global, 2016. ISBN 978-152251966-9, p. 82-101. WoS ; SCOPUSADE 022 BENCSIK, Andrea a Andrea SÓLYOM. Strategies of education and training practice of small and medium sized enterprises. World Academy of Science. Vol. 75, no. March (2011), p. 77-83. ISSN 2010-376X. SCOPUS. SNIP (2013): 0,252.

Ohlasy:
2016  [3] ZAKARIA, Z. - HALIM, M. A. S. A. The Mediating Effect of Family Support in Influencing Business Competitiveness of SME. Singapore : Springer Science+Business Media, 2016. ISBN 978-981-10-0034-8, p. 29-37.

2015  [3] KHAN, M. W. - ALTAF, M. Use of practical wisdom through human capital in enhancing organizational innovativeness. In Journal of Business and Management Research. ISSN 2356-5756, 2015, vol. 9, p. 264, 268.

2015  [3] MAHWISH W., K. - MERYEM, A. Use of practical wisdom through human capital in enhancing organizational innovativeness. In Journal of Business and Management Research. ISSN 2356-5764, 2015, vol. 9, p. 261-269.

2013  [3] MARI-VIDAL, S. - LAJARA-CAMILLERI, N. Training in agricultural cooperatives as a key competitive factor in a context of market concentration and globalization. In Interciencia. ISSN 0378-1844, 2013, vol. 38, no. 2, p. 112-120.

2012  [3] NDINGURI, E. - PRIETO, L. - MACHTMES, K. Human capital development dynamics : The knowledge based approach. In Academy of Strategic Management Journal. ISSN 1544-1458, 2012, vol. 11, no. 2, p. 124, 133.

2012  [1] NDINGURI, E. - PRIETO, L. - MACHTMES, K. Human capital development dynamics : The knowledge based approach. In Academy of Strategic management Journal. ISSN 1544-1458, 2012, vol. 11, no. 2, p. 121-136. SCOPUSADE 023 BENCSIK, Andrea, Ildikó MAROSI a Tibor DŐRY. A vágyott kultúra és reális értékítélet: Tudásmenedzsment-rendszer kiépítésének előfeltétele egy felsőoktatási intézményben. Vezetéstudomány. Évf. 42, sz. 5 (2012), p. 25-41. ISSN 0133-0179.

ADE 024 BENCSIK, Andrea a Tímea JUHÁSZ. Chance of success at hungarian small and medium sized enterprises. Problems of Management in the 21st Century. Vol. 5 (2012), p. 16-30. ISSN 2029-6932.

Ohlasy:
2017  [3] PIEROG, A. - GÁL, Zs. Sikeres változtatás menedzselésének kulcsindikátorai - vizsgálat egy multinacionális szervezetben. In Taylor : Gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat. ISSN 2064-4361, 2017, vol. IX, no. 3-4, 18-26.ADE 025 BENCSIK, Andrea a Andrea SÓLYOM. Jön, megy vagy marad? - A tacit tudás megőrzésének lehetősége a szervezetben. Munkaügyi Szemle. roč. 56, č. III. (2012), s. 21-32. ISSN 0541-3559.

Ohlasy:
2020  [3] BAKSA, M. - BÁDER, N. A tudáskérés és tudásmegosztás feltételei egy szervezeti tudáshálózat elemzése. In Vezetéstudomány. ISSN 0133-0179, 2020, vol. 51, no. 1, p. 32-45.ADE 026 BENCSIK, Andrea a Dóra G. KOCSIS. Methods of Knowledge Acquisition and Sharing from Etrhical Perspective. Journal on GSTF Business Review. roč. 1, č. 4 (2012), s. 90-96. ISSN 2010-4804.

ADE 027 BENCSIK, Andrea a Tímea JUHÁSZ. Problems of tacit knowledge sharing at smalland medium sized enterprises. JABM. roč. 4, č. 2 (2012), s. 221-234. ISSN 0974-8636.

ADE 028 BENCSIK, Andrea a Tímea JUHÁSZ. Ritka, mint a fehér holló?. Virtuális Intézet Közép-Európa kutatására Közleményei. roč. 4, č. 2. (2012), s. 25-32. ISSN 2062-1396.

ADE 029 BENCSIK, Andrea a Renáta MACHOVÁ. Znalostný manažment a etika z pohľadu podnikania. Trendy v podnikání. (2012), s. 88-95. ISSN 1805-0603.

Ohlasy:
2020  [1] STACHOVÁ, K. - STACHO, Z. - CAGÁŇOVÁ, D. -et al. Use of digital technologies for intensifying knowledge sharing. In Applied sciences. ISSN 2076-3417, 2020, vol.10, no. 12. WoS ; SCOPUS

2018  [4] ZSIGMOND, T. - CSEREOVÁ, A. A mesterséges intelligencia szerepe a tudás szervezés folyamatában. In Selye e-studies. ISSN 1338-1598, 2018, vol. 9/2018, no. 2, p. 35-42.

2018  [4] CSÓKÁS, L. A bizalom, mint az etikus szervezeti környezet kialakításának kulcsa. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 : Sekcia ekonomických vied. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-256-6, p. 48-56.

2013  [4] SZABO, S. - BOBENIČ HINTOŠOVÁ, A. - DEMJANOVÁ, L. Etika a etiketa pre manažérov. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2013. ISBN 978-80-553-1659-8, s. 6, 179.ADE 030 BENCSIK, Andrea, Renáta MACHOVÁ a Zsuzsanna TÓTH. Cultural Background of Intergenerational and Knowledge Management. IJSR - International Journal of Scientific Research. Vol. 2, no. 9 (2013), p. 230-235. ISSN 2277-8179.

ADE 031 BENCSIK, Andrea a Tímea JUHÁSZ. Férfiak gyesen, gyeden?. Virtuális Intézet Közép-Európa kutatására közleményei. Évf. 4, sz. 5 (2013), p. 133-143. ISSN 2062-1396.

ADE 032 BENCSIK, Andrea a Viktória STIFTER. Knowledge Management System Building on the Basis of Employees´Satisfaction. IJSR - International Journal of Scientific Research. roč. 2, č. 8 (2013), s. 229-231. ISSN 2277-8179.

ADE 033 BENCSIK, Andrea a Tímea JUHÁSZ. Tudásmenedzselés és tudásfrissítés a gyermekgondozási szabadságról visszatérő munkavállalók körében. Munkaügyi Szemle. Évf. 57., sz. 2 ( 2013), p. 68-78. ISSN 0541-3559.

ADE 034 BENCSIK, Andrea a Tímea JUHÁSZ. A tudásmenedzsment gyakorlata a gyermekgondozási szabadságon tartózkodó nők körében. Taylor Gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat. Évf. 6, sz. 1-2 (2014), p. 430-438. ISSN 2064-4361.

Ohlasy:
2016  [3] JUHÁSZ, CS. Szervezeti tudásmegosztás : Organizational Knowledge Sharing. In Gradus. ISSN 2064-8014, 2016, vol. 3, no. 1, p. 409.ADE 035 BENCSIK, Andrea a Renáta MACHOVÁ. Esélyegyenlőség - érték vagy illúzió?: Diszkrimináció a munkahelyen. Vezetéstudomány. Évf. 45, sz. 6 (2014), p. 61-68. ISSN 0133-0179.

ADE 036 BENCSIK, Andrea. Intergeneration Management and Knowledge Sharing Problems. Mitteilungen Klosterneuburg. Vol. 64, no. 2 (2014), p. 244-256. ISSN 0007-5922.

Ohlasy:
2020  [3] ERDŐS, Á. - MAGASVÁRI, A. - MOLNÁR, K. -et al. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának utánpótlása, felkészítésük gyakorlati kérdései. In Magyar Rendészet. ISSN 1586-2895, 2020, vol. 20, no. 1, p. 149-175.ADE 037 BENCSIK, Andrea. Why do not knowledge management systems operate?. Problems of Management in the 21st Century. Vol. 9, no. 1 (2014), p. 18-26. ISSN 2029-6932.

Ohlasy:
2018  [1] GUNADHAM, T. - THAMMAKORANONTA, N. Knowledge management systems: The current practice in Thailand. In Journal of Engineering Science and Technology. ISSN 1823-4690, 2018, vol. 13, no. Special Issue on ICCSIT 2018, p. 162-174. SCOPUSADE 038 BENCSIK, Andrea a Tímea JUHÁSZ. A mentori gyakorlat hazai nagyvállalatoknál. Taylor - Gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat. Évf. 7, sz. 3-4 (2015), p. 207-214. ISSN 2064-4361.

Ohlasy:
2020  [3] ERDŐS, Á. - MAGASVÁRI, A. - MOLNÁR, K. -et al. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának utánpótlása, felkészítésük gyakorlati kérdései. In Magyar Rendészet. ISSN 1586-2895, 2020, vol. 20, no. 1, p. 149-175.ADE 039 BENCSIK, Andrea a Sárka ZAPLETALOVA. Does the Tail Wag the Dog, or Brilliance and Stagnation of a Knowledge Intensive Organization (Case Study). DOI 10.11648/j.ebm.20150101.11 European Business & Management. Vol. 1, no. 1 (2015), p. [1-6].

ADE 040 BENCSIK, Andrea a Klaudia FÜR. Olcsó és okos: A frugal innováció és a tudásmenedzsment szimbiózisa. Vezetéstudomány. Évf. 46, sz. 12 (2015), p. 41-51. ISSN 0133-0179.

Ohlasy:
2020  [3] BORGULYA, Á. - KOVÁCS, É. A vállalaton belüli innováció-kommunikáció, mint a szervezeti kultúra része – a szakirodalom tükrében. In Marketing & menedzsment. ISSN 1219-0349, 2020, vol. 54, no. 4, p. 65.

2018  [4] RITTGASSER, A. - PÓNUSZ, M. Tudásmenedzsment az innováció szolgálatában. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 : Sekcia ekonomických vied. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-256-6, p. 236-252.

2017  [3] ZAVARKÓ, M. - BERTALAN, ZS. - SÁRA, Z. et al. Innovation and Knowledge Management in the Energy Sector. In Journal of Energy Technologies and Policy. ISSN 2224-3232, 2017. vol. 7, no. 1, p. 48, 50.ADE 041 BENCSIK, Andrea a Šárka ZAPLETALOVÁ. The Most Important features of Organizational Behaviour during a Knowledge Management System Building. DOI 10.11648/j.sjbm.s.20150302.12 Science Journal of Business and Management. Vol. 3, no. 2 (2015), p. 8-12. ISSN 2331-0620.

ADE 042 BENCSIK, Andrea a Tímea JUHÁSZ. The practice of successful mentoring in the dimension of Hungarian organizations. DOI 10.11648/j.sjbm.s.20150302.11 Science Journal of Business and Management. Vol. 3, no. 2 (2015), p. 1-7. ISSN 2331-0620.

ADE 043 ZAPLETALOVÁ, Šárka a Andrea BENCSIK. The role of knowledge in the internationalization process: A research study from the Czech Republic. DOI 10.11648/j.sjbm.s.20150302.13 Science Journal of Business and Management. Vol. 3, no. 2 (2015), p. 13-17. ISSN 2331-0626.

ADE 044 BENCSIK, Andrea, Viktória STIFTER a Andrea SÓLYOM. Hogyan építsünk érzelmileg intelligens szervezetet?. Tér, Gazdaság, Ember. Évf. 3, sz. 1 (2015), p. 75-90. ISSN 2064-1176.

ADE 045 BENCSIK, Andrea, Gabriella HORVÁTH-CSIKÓS a Tímea JUHÁSZ. Az Y és a Z generációval szembeni előítéletek a munkahelyen. Taylor - Gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat. Évf. 9, sz. 2 (2017), p. 121-128. ISSN 2064-4361.

Ohlasy:
2021  [3] DAJNOKI, K. - SZONDI, R. - FILEP, R. The Role of Career and Knowledge Management in Retention. In Studia Mundi - Economica. ISSN 2415-9395, 2021, vol. 8, no. 1, p. 68.

2021  [3] CSEPREGI, A. - CSANÁDY, B. Z generáció és a home office viszonya 2020-ban a COVID19 idején – Pilot kutatás eredményei. In Marketing & menedzsment. ISSN 1219-0349, 2021, no. 3, p. 66.

2019  [3] TEGYEY, A. Generációk a rendőrségen – erősségek, lehetőségek, gyengeségek és veszélyek. In Rendészet-tudomány-aktualistások. Budapest : Doktoranduszok Országos Szövetsége, 2019. ISBN 978-615-5586-39-2, p. 234-241.

2018  [3] SZABÓ, K. - KOLLÁR, P. Transformational leadership in terms of generation and gender. In Studies about the Perspectives of Social Sciences. Gödöllő : Szent István University, 2018. ISBN 978-963-269-700-0, p. 114, 122.ADE 046 BENCSIK, Andrea. Tudásmenedzsment szerepe a minőségkultúra fejlesztésében. Magyar Minőség. online, évf. 26, sz. 11 (2017), p. 7-34. ISSN 1789-5510.

ADE 047 BENCSIK, Andrea, Ágnes CSANÁDI, Gabriella HORVÁTH-CSIKÓS a Tímea JUHÁSZ. Az egészségmagatartás jellemzői egyetemista fiatalok körében. Valóság : társadalomtudományi közlöny : a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat havi folyóirata. Roč. 61, č. 10 (2018), s. 1-15 [print]. ISSN 0324-7228.

ADE 048 BENCSIK, Andrea. Ki fizeti meg a bizalom/bizalmatlanság árát?. Magyar Minőség. Roč. 27, č. 11 (2018), s. 83-97. ISSN 1789-5510.

ADE 049 BENCSIK, Andrea a Tímea JUHÁSZ. Tudásorientált szervezetek értékesítése a bizalom gazdasági hatásairól. DOI DOI 10.14267/VEZTUD.2018.01.04 Vezetéstudomány : budapesti Corvinus Egyetem, Corvinus School of Management havi szakfolyóirata : budapest management review [print]. Roč. 49, č. 1 (2018), s. 30-39. ISSN 0133-0179.

Ohlasy:
2021  [3] DAJNOKI, K. - SZONDI, R. - FILEP, R. The Role of Career and Knowledge Management in Retention. In Studia Mundi - Economica. ISSN 2415-9395, 2021, vol. 8, no. 1, p. 70.

2020  [4] BALOGH, É. - MICHALEC, G. Egy szlovákiai vállalat értékítélete a szervezeti bizalomról a COVID-19 gazdasági hatásainak szempontjából. In 12th International Conference of J. Selye University. Economics Section. Conference Proceedings. Komárno : J. Selye University, 2020. ISBN 978-80-8122-375-4, p. 49-56.

2020  [3] BAKSA, M. - BÁDER, N. A tudáskérés és tudásmegosztás feltételei egy szervezeti tudáshálózat elemzése. In Vezetéstudomány. ISSN 0133-0179, 2020, vol. 51, no. 1, p. 32-45.

2018  [4] HEVESI, A. A tudásmenedzsment jellegzetességei kis- és középvállalkozásokban. A KKV-k előnyei és hátrányai. In Mladí vedci 2018 - Zborník vedeckých príspevkov doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2018. ISBN 978-80-89453-46-7, p. 68-82.

2018  [3] HÉDER, M. - SZABÓ, SZ. - DAJNOKI, K. Effect of labour market changes on HR functions. In Annals of the faculty of economics in subotica. ISSN 0350-2120, 2018, vol. 54, no. 39, p. 123-138.

2018  [4] HEVESI, A. A Probst modell folyamatainak jellemzői kis- és középvállalatokban. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 : Sekcia ekonomických vied. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-256-6, p. 141-151.

2018  [4] SZONDI, R. A globális karrier vizsgálatának lehetősége : The opportunity of analysing global career. In International Journal of Engineering and Management Sciences. ISSN 2229-6425, 2018, vol. 3 (2018), no. 4, p. 115-124.ADE 050 BENCSIK, Andrea, Renáta MACHOVÁ, Tímea JUHÁSZ a Lilla CSÓKÁS. Vezető/Leader versus etika avagy az etikus leaderi magatartás jellemzői. DOI 10.14267/VEZTUD.2018.10.09 Vezetéstudomány : budapesti Corvinus Egyetem, Corvinus School of Management havi szakfolyóirata : budapest management review. Roč. 49, č. 10 (2018), s. 93-104. ISSN 0133-0179.

Ohlasy:
2021  [3] CSERHÁTI, G. - OBERMAYER, N. - FEHÉRVÖLGYI, B. - et al. Az autentikus vezetés jellemzőinek vizsgálata hazai felső vezetők élettörténetében. [The Characteristics of Authentic Leadership in the Life Stories of Hungarian CEOs]. In Vezetéstudomány / Budapest Management Review. ISSN 0133-0179, 2021, vol. 52, no. 4, p. 110.

2020  [3] MÁRMAROSI, A. A vezetés sötét oldala (hübrisztikus vezetés) - The dark side of leadership - hubristic leadership. In Vezetéstudomány. ISSN 0133-0179 , 2020, vol. 2020, no. 3, p. 30-42.

2019  [3] SNEIDER, T. Unethical Behavior and Business Culture: A Case for Business Ethics in Hungary. In FIKUSZ – Symposium for Young Researchers 2019. Proceedings. Budapest : Óbuda University, 2019. ISBN 978-963-449-175-0, 216.

2019  [3] BARIZSNÉ HADHÁZI, E. What is an ethical leader like? – A study based on business students’ opinions. In Annals of the University of Oradea, Economic Science Series. ISSN 1222-569X, 2019, vol. 28, no. 2, p. 231-240.

2018  [3] SNEIDER, T. Unethical behavior and business culture: A case for business ethics in Hungary. In Fikusz'19 Symposium for young researchers. Budapest : Obuda University, 2019. ISBN 978-963-449-175-0, p. 210-220.ADE 051 BENCSIK, Andrea, Tímea JUHÁSZ a Ladislav MURA. Consequences of Workplace Stress - Company Case Study. Littera Scripta. Roč. 12, č. 2 (2019), s. 1-17. ISSN 1802-503X.

Ohlasy:
2021  [3] BROWN, M. Healing Comes First: Creating Trauma-Sensitive Work Environments for Teams to Heal and Produce. In Role of Leadership in Facilitating Healing and Renewal in Times of Organizational Trauma and Change. USA : IGI Global, 2021. ISBN 978-1-7998-7016-6, p. 121-139.

2021  [3] KŐMŰVES, Zs - BERKE, Sz. Labor retention in the domestic SME sector in Somogy county [Munkaerő megtartás a hazai kkv szektorban Somogy megyében]. In Régiókutatás Szemle. ISSN 2559-9941, 2021, vol. 6, no. 1, p. 67.

2021  [3] BERKE, Sz. - SCHMIDT, M. - KŐMŰVES, Zs. Wellbeing at workplace – health promotion and types of stress in Southern Transdanubia [Munkahelyi jólét - egészségfejlesztés és stressz típusai a Dél-Dunántúlon]. In Régiókutatás Szemle. ISSN 2559-9941, 2021, vol. 6, no. 1, p. 65.ADE 052 BENCSIK, Andrea a Tímea JUHÁSZ. Meggondolatlan fecsegés és/vagy rosszmájú ́spekuláció?: Speciális tudásmegosztás gazdaságtana. Magyar Minőség. online, évf. 28, sz. 11 (2019), p. 27-36. ISSN 1789-5510 (online).

ADE 053 BENCSIK, Andrea, Tímea JUHÁSZ a Éva BALOG. A legfiatalabb generációk a munkahelyeken (Szlovákiában) = The Youngest Generations at Workplaces. DOI 10.33565/MKSV.2020.01.02 Multidiszciplináris kihívások, sokszínű válaszok. online, č. 1 (2020), p. 11-27. ISSN 2630-886X.

ADE 054 BENCSIK, Andrea, Zsuzsanna GÓDÁNY a Ákosné MÁTHÉ. Knowledge Acquisition - Sharing Based on Interim Manager Experiences. DOI 10.20469/ijbas.5.10003-5 International Journal of Business and Administrative Studies. Vol. 5, no. 5 (2019), p. 282-293. ISSN 2415-0541.

ADE 055 BENCSIK, Andrea, Zsuzsanna GÓDÁNY a Márta MÁTHÉ. Az interim menedzser szerepe a tudásmenedzsment-folyamatban = The role of interim managers in a knowledge management process. DOI 10.14267/VEZTUD.2021.02.05 Vezetéstudomány : budapesti Corvinus Egyetem, Corvinus School of Management havi szakfolyóirata : budapest management review. Évf. 52, sz. 2 (2021), p. 47-59. ISSN 0133-0179.

ADE 056 BENCSIK, Andrea. Bevezetés a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karán folyó tudományos kutatások eredményeit bemutató tanulmányokhoz. Vezetéstudomány : budapesti Corvinus Egyetem, Corvinus School of Management havi szakfolyóirata : budapest management review. Évf. 52, sz. 4 (2021), p. 2-5. ISSN 0133-0179.

ADE 057 BENCSIK, Andrea. Vezetői felkészültség felmérése a digitális kor kihívásaira - nemzetközi összehasonlítás = Survey of Manager Preparedness for Digitalisation - International Comparison. Vezetéstudomány : budapesti Corvinus Egyetem, Corvinus School of Management havi szakfolyóirata : budapest management review. Évf. 52, sz. 4 (2021), p. 93-108. ISSN 0133-0179.

Ohlasy:
2021  [3] PELSŐCI, B. L. - NAGY, Á. - GÁTI, M. Az értékesítés digitális átalakulása – az egyéni és szervezeti technológiaelfogadást meghatározó tényezők empirikus elemzése. In Vezetéstudomány. ISSN 0133-0179, 2021, vol. 52, no. 10, p. 16, 17.ADE 058 BENCSIK, Andrea a Tímea JUHÁSZ. A mentori gyakorlat magyar és szlovák szervezetekben (empirikus kutatás alapján) = Mentor Practice in Hungarian and Slovakian Organization. TAYLOR Gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat. Évf. 8, sz. 3 (2016), p. 20-28. ISSN 2064-4361.

Ohlasy:
2020  [3] ERDŐS, Á. - MAGASVÁRI, A. - MOLNÁR, K. -et al. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának utánpótlása, felkészítésük gyakorlati kérdései. In Magyar Rendészet. ISSN 1586-2895, 2020, vol. 20, no. 1, p. 149-175.ADE 059 BENCSIK, Andrea, Tímea JUHÁSZ a Viktória STIFTER. A mentori gyakorlat néhány jellemzője hazai szervezetek esetében (empirikus kutatás alapján). Taylor. Évf. 8, sz. 5 (2016), p. 67-77. ISSN 2064-4361.


ADF  Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
Počet záznamov: 4


ADF 001 BENCSIK, Andrea a Tímea JUHÁSZ. Férfiak gyermekgondozási szabadságon Magyarországon - a nők megítélése szerint: (empirikus vizsgálat alapján). Acta Oeconomica Universitatis Selye. Roč. 2, č. 2 (2013), s. 121-137. ISSN 1338-6581.

ADF 002 BOGNÁR, Tamás a Andrea BENCSIK. Career Crises as a Validity Factor of Prognosis. Acta Oeconomica Universitatis Selye. Roč. 5, č. 2 (2016), s. 19-30. ISSN 1338-6581.

ADF 003 BENCSIK, Andrea, Ágnes CSANÁDI, Gabriella HORVÁTH-CSIKÓS a Tímea JUHÁSZ. Health-awareness of Youngsters among Slovakian University Students. Acta Oeconomica Universitatis Selye. Roč. 5, č. 2 (2016), s. 9-18. ISSN 1338-6581.

ADF 004 MEZEIOVÁ, Adriana a Andrea BENCSIK. Az MDA modell alapján történő gamification módszertan felsőoktatási környezethez igazított adaptációjának vizsgálata. Eruditio - Educatio : Vedecký časopis Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne : a Selye János Egyetem Tanárképző Karának tudományos folyóirata : Research Journal of the Faculty of Education of J. Selye University. Roč. 15, č. 2 (2020), s. 34-46. ISSN 1336-8893.

Ohlasy:
2021  [3] SZAKOS, J. - SZÁDECZKY, T. Gamification, mint tehetséggondozási eszköz a közszolgálati oktatásban – a kiberverseny példája. In Belügyi Szemle [online]. 2021, vol. 69, no. 4. [cit. 2021-09-28]. Dostupné na internete: ISSN 2677-1632.
ADM  Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Počet záznamov: 20


ADM 001 BENCSIK, Andrea, Tímea JUHÁSZ a Renáta MACHOVÁ. Mentoring practice on behalf of knowledge sharing in the light of education. Acta Polytechnica Hungarica. Vol. 11, no. 9 (2014), pp. 95-114. ISSN 1785-8860. WoS, SCOPUS. SNIP (2013): 0,828.

Ohlasy:
2021  [3] DAJNOKI, K. - SZONDI, R. - FILEP, R. The Role of Career and Knowledge Management in Retention. In Studia Mundi - Economica. ISSN 2415-9395, 2021, vol. 8, no. 1, p. 68.

2020  [1] MOHAMED, M. A. Persuasion of tacit knowledge in teaching information technology and information systems. In Vine journal of information and knowledge management systems. ISSN 20059-5891, 2020, doi: 10.1108/VJIKMS-01-2020-0013. WoS ; SCOPUS

2020  [1] ADEYEMI, O. - OKE, A. Factors affecting mentoring of professionals in construction firms: Nigerian quantity surveyors' perspective. In International jorunal of construction managemnet. ISSN 1562-3599, 2020, doi: 10.1080/15623599.2020.1783601. WoS ; SCOPUS

2019  [3] SÁNDOR, B. - FEHÉR, D. J. Kiberbiztonsági bérek megoszlásának felmérése Magyarországon. In Vállalkozásfejlesztés a XXI. században IX. Budapest : Óbudai Egyetem, 2019. ISBN 978-963-449-165-1, p.226-237.

2018  [1] MENESES-ORTEGON, J. P. - JOVE, T. - FABREGAT, R. - et al. Knowledge Management Tools and Technics to Support co-Creation Process of Educational Material. In 11th Annual International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI2018). Spain : ICERI Proceedings, 2018. ISBN 978-84-09-05948-5, p. 6424-6431. WoS

2018  [1] CHARBAND, Y. JAFARI NAVIMIPOUR, N. Knowledge sharing mechanisms in the education: A systematic review of the state of the art literature and recommendations for future research. In Kybernetes. ISSN 0368-492X, 2018, vol. 47, no.7, p. 1456-1490. SCOPUS

2018  [3] HORVÁTH-CSIKÓS, G. Why should mentoring still be an issue on the future labour market? In Studia Mundi- Economica. ISSN 2415-9395, 2018, vol.5, no. 2, p. 110-117.

2018  [3] SZONDI, R. A globális karrier vizsgálatának lehetősége : The opportunity of analysing global career. In International Journal of Engineering and Management Sciences. ISSN 2229-6425, 2018, vol. 3 (2018), no. 4, p. 115-124.

2017  [3] VARGA, E. - MAROSNÉ KUNA, ZS. - MISKOLCINÉ MIKÁCZÓ, A. et al. A hazai felsőfokú képzésben oktatott vállalkozói ismeretek hallgatói megítélése. In Polgári Szemle [online]. 2017, 12. évf., 4-6. sz. [cit. 2017-11-08]. Dostupné na internete: . ISSN 1786-6553.

2017  [2] VLACSEKOVÁ, D. - MURA, L. Effect of motivational tools on employee satisfaction in small and medium enterprises. In Oeconomica. ISSN 2353-1827, 2017, vol. 8, no. 1, p. 113, 121. WoS

2017  [3] ZIEMBA, E. - EISENBARDT, M. - MULLINS, R- et al. Investigating incentives that encouraged and can encourage Polish and UK-based prosumers to engage in knowledge sharing. In Online Journal of Applied Knowledge Management. ISSN 2325-4688, 2017, vol. 5, no. 1, p. 72-100.

2017  [1] RUZICIC, V. S. - MICIC, Z. M. Creating a strategic national knowledge architecture: A comparative analysis of knowledge source innovation in the ICS subfields of multimedia and IT security. In Computers & Security. ISSN 0167-4048, 2017, vol. 70, p. 455-466. WoS

2016  [4] VLACSEKOVÁ, D. Vplyv pracovnej dôvery na motiváciu zamestnancov. In Journal of Innovation and Applied Statistics. ISSN 1338-5224, 2016, roč. 6, č. 2, s.144, 152.

2016  [3] MURA, L. Human Resource Management in Global Entrepreneurial Environment. In RELIK 2016 : Conference Proceedings. Prague : University of Economics, 2016. ISBN 978-80-245-2166-4, p. 418-427.

2016  [3] VLACSEKOVÁ, D. - TÓBIÁS KOSÁR, S. The Examination of Motivational Factors of Chosen Generations. In RELIK 2016 : Conference Proceedings. Prague : University of Economics, 2016. ISBN 978-80-245-2166-4, p. 607-619.

2016  [3] MADARÁSZ, T. Stratégiai lehetőségek a birkózás versenyképességének fenntartása Magyarországon. In Taylor : Gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat. ISSN 2064-4361, 2016, VIII. évf., 4. sz. No 25, p. 29, 34.

2016  [3] ZIEMBA, E. - EISENBARDT, M. Incentives encouraging prosumers to knowledge sharing - framework based on Polish study. In Online journal of applied knowledge management. ISSN 2325-4688, 2016, vol. 4, no. 2, p. 146-166.

2016  [1] MURA, L. - ORLÍKOVÁ, M. Social entrepreneurship and social enterprises: The case of Slovakia. In Proceedings of the 4th International Conference. Prague : University of Economics, 2016. ISBN 978-80-245-2153-4, p. 495-505. WoS

2016  [3] BÁCSNÉ BÁBA, É. Futballvállalkozások lehetséges szervezeti formái nemzetközi jó gyakorlat alapján - esettanulmány a Manchaster United Fc-ról (az angol modell). In Taylor : gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat. ISSN 2064-4361, 2016, vol. 8, no. 2, p. 95-102.

2016  [3] ŠVEC, M. - MADLEŇÁK, A. Human resources in the light of current trends in labour law and personnel management in Slovakia. In RELIK 2016 : Conference Proceedings. Prague : University of Economics, 2016. ISBN 978-80-245-2166-4, p. 572-581.

2016  [3] JUHÁSZ, CS. Kommunikációs elvárások a szervezetben. In Közép-európai közlemények. ISSN 1789-6339, 2016, vol. 9, no. 2, p. 124-133.

2016  [3] ZIEMBA, E. - EISENBARDT, M. Incentives encouraging prosumers to knowledge sharing - framework based on Polish study. In Online Journal of Applied Knowledge Management. ISSN 2325-4688, 2016, vol. 4, no. 2, p. 146-166.

2015  [4] JUHASZ KLER, A. The Personal Aspects of Organizational Commitment. In Corporate Social Responsibility and Human Resource Management in V4 Countries. Nitra : Proceedings from International Scientific Conference, 2015. ISBN 978-80-552-1432-0, p. 278, 284.

2015  [3] MADARÁSZ, T. - KUCSMA, D. A cselgáncs versenyképessége Magyarországon. In Acta scientiarum socialium. ISSN 1418-7191, 2015, vol. 44, p. 131-140.

2015  [1] OLŠOVSKÁ, A. MURA, L. - ŠVEC, M. The most recent legislative changes and their impact on interest by enterprises in agency employment: What is next in human resource management?. In Problems and Perspectives in Management. ISSN 1727-7051, 2015, vol. 13, no. 3, p. 47-54. SCOPUSADM 002 BENCSIK, Andrea a Tímea JUHÁSZ. Corporate practice in preserving knowledge regarding mothers on child-care leave (based on empirical research). Problems and Perspectives in Management. Vol. 13, no. 1 (2015), p. 197-202. ISSN 1727-7051. SCOPUS. SNIP (2014): 0,268.

ADM 003 BENCSIK, Andrea, Tímea JUHÁSZ, Renáta MACHOVÁ a Zsuzsanna TÓTH. Critical Questions of Knowledge Management Concerning Women on Maternity Leave in Hungary. Acta Polytechnica Hungarica. Vol. 12, no. 2 (2015), p. 175-194. ISSN 1785-8860. WoS. IF (2014): 0,649.

Ohlasy:
2020  [4] FARAGÓ, B. Management of the sport career model in Hungary - Dual career research. In Selye e-study. ISSN 1338-1598, 2020, vol. 11, no.1, 55-66.

2018  [3] STROE, C. - COJANU, S. - CIOBANU, G. Some influences of the romanian social assistance strategy regarding the incentive benefit on the sustainable strategic management of prganisation. In Economics, management, and financial markets. ISSN 1842-3191, 2018, vol. 14, no. 3.

2017  [4] RAFAJOVÁ, L. - PAFČO, M. Family businesses in selected regions of Slovakia. In Managerial Trends in the Development od Enterprises in Globalization Era. Nitra : Slovak University of Agriculture in Nitra, 2017. ISBN 978-80-552-1739-0, p. 196-203.

2017  [3] MURA, L. - ŠVEC, M. HUMAN RESOURCES IN PUBLIC AND PRIVATE SECTOR: A COMPARATIVE STUDY OF SLOVAKIA. In Conference Proceedings. Praha : VŠE, 2017. ISBN 978-80-245-2238-8, p. 335.

2017  [4] MURA, L. Current situation in family businesses. In Managerial Trends in the Development od Enterprises in Globalization Era. Nitra : Slovak University of Agriculture in Nitra, 2017. ISBN 978-80-552-1739-0, p. 184.ADM 004 BENCSIK, Andrea, Renáta MACHOVÁ a Endre HEVESI. Knowledge management done by the Hungarians. DOI 10.3923/ibm.2015.169.181 International Business Management. Vol. 9, no. 2 (2015), p. 169-181. ISSN 1993-5250. SCOPUS. SNIP (2013): 0,504.

ADM 005 BENCSIK, Andrea, Renáta MACHOVÁ a Zsuzsanna TÓTH. Cheap and clever - symbiosis of frugal innovation and knowledge management. Problems and Perspectives in Management. Vol. 14, no. 1 (2016), p 85-93. ISSN 1727-7051. SCOPUS. SNIP (2014): 0,268.

Ohlasy:
2022  [1] ČAJKOVÁ, A. - GOGOVÁ, A. Case Study of the Knowledge Management Process in Selected Department of State Administration in Slovakia. In Studies in Systems, Decision and Control. ISSN 2198-4182, 2022, vol. 420, p. 533-545. SCOPUS

2021  [3] HINDOCHA, C. N. - ANTONACCI, G. - BARLOW, J. - et al. Defining frugal innovation: a critical review. In BMJ Innovations [online]. 2021 [cit. 2021-12-16]. Dostupné na internete: . ISSN 2055-642X.

2021  [3] NHOKOVEDZO, S. Construction of Sustainable Frugal Innovations Index for the Agriculture Sector. In International Journal of Sustainable Agricultural Research. ISSN 2313-0393, 2021, vol. 8, no. 2, p. 94, 95.

2021  [3] TYLŻANOWSKI , R. Creativity as the main determinant of implementing frugal innovations in enterprises. In Organization and Management. Scientific paper no. 150. Modernity of Industry and Sciences. ISSN 1641-3466, 2021, no. 150, p. 310, 311.

2021  [3] PECHOVA, J - STEJSKALOVA, L. - VOLFOVA, H. Knowledge Management in a Globalized World and the Coronavirus Age. In SHS Web of Conferences. The 20th International Scientific Conference Globalization and its Socio-Economic Consequences 2020 [online]. 2021, vol. 92 [cit. 2021-2-18]. Dostupné na internete: . ISSN 2261-2424.

2021  [1] MENGESHA, G. H. - WATSON, R. T. - NEGASH, S. Frugal Knowledge Sharing for Frugal Innovation Diffusion in Africa: The Church Woman and Related Models. In JOURNAL OF GLOBAL INFORMATION MANAGEMENT. ISSN 1062-7375, vol. 29, no. 6. WoS

2020  [1] LEI, H. - GUI, L. - LE, P. B. Linking transformational leadership and frugal innovation: the mediating role of tacit and explicit knowledge sharing. In Journal of Knowledge Management. ISSN 1367-3270, 2020, vol. 25, no. 7, p 1832-1852. WoS ; SCOPUS

2020  [3] THEIS, G. - SILVA, D. A. K. - TAMANINE, A. M. B. Inovação Frugal no Brasil [Frugal Innovation in Brazil]. In VIII SINGEP. VIII Simpósio Internacional de Gestão de Projetos, Inovação e Sustentabilidade [VIII International Symposium on Project Management, Innovation and Sustainability]. ISSN 2317-8302, 2020.

2018  [3] KROHN, M. - HERSTATT, C. The question of a frugal mindset in Western MNCs: Exploring an emerging phenomenon with a systematic literature review. In Working Paper, no. 103, 2018, doi:10.15480/882.1577.

2018  [3] KROHN, M. - HERSTATT, C. The question of a frugal mindset in MNCS - framing an emerging phenomenon with a systematic literature review. In 25th IPDMC: Innovation and product development management conference. ISSN 1998-7374, 2018, p. [1-16].

2018  [1] PISONI, A. - MICHELINI, L. - MARTIGNONI, G. Frugal approach to innovation: State of the art and future perspectives. In Journal of Cleaner Production. ISSN 0959-6526, 2018, vol. 171, no. 10, p. 107-126. SCOPUSADM 006 BENCSIK, Andrea a Renáta MACHOVÁ. Requirements of Practical Life versus Possessed Competencies in Highers Education. International Journal of Education and Information Technologies. Vol. 10 (2016), p. 102-111. ISSN 2074-1316. WoS.

Ohlasy:
2017  [3] OLŠOVSKÁ, A. - ŠVEC, M. Use of Phsychological Examinations of Employees and Job Applicants in Pesronnel Management. In Issues of Human Resource Management. Rijeka : InTech, 2017. ISBN 978-953-51-3228-8, p. 40.ADM 007 BENCSIK, Andrea, Renáta MACHOVÁ a Endre HEVESI. The relation between motivation and personality types. DOI 10.3923/ibm.2016.183.193 International Business Management. Vol. 10, no. 3 (2016), p. 183-193. ISSN 1993-5250. SCOPUS. SNIP (2014): 0,445.

Ohlasy:
2021  [1] SIMONOVA, I. - PROCHAZKOVA, Z. - LORENC, V. - et al. Students’ motivation types in the smart approach to ESP instruction. In Australasian Journal of Educational Technology. ISSN 1449-3098, 2021, vol. 37, no. 2, p. 66-80. WoS ; SCOPUS

2020  [3] GULABDIN, S. - SUNG, T. P. - SONDOH, S. L. Personality and the agent's performance in multilevel marketing mediated by interpersonal identification. In Asian journal of entrepreneurship. ISSN 2716-6635, 2020, vol. 1, no. 2, p. 17-25.

2020  [3] GULABDIN, S.B. - SUNG, T. P. - SONDOH, S. L. Personality, interpersonal identification and agent’s performance in multilevel marketing industry (MLM): Preliminary. In International journal of academic research in business and social sciences. ISSN 2222-6990, 2020, vol. 10, no. 3, p. 444–452.

2019  [3] QODRIAH, A. L. - HARTATI, W. - KARIM, A. Self-leadership and career success: Motivation of college lecturers. In Journal of leadership in organizations. ISSN 2656-8829, vol. 1, no. 2, p. 79-95.

2019  [3] SÁNDOR, B. - FEHÉR, D. J. Kiberbiztonsági bérek megoszlásának felmérése Magyarországon. In Vállalkozásfejlesztés a XXI. században IX. Budapest : Óbudai Egyetem, 2019. ISBN 978-963-449-165-1, p.226-237.

2019  [3] VON OPPEN, M. - JOCHEMS, E. - VAN DAM, A. Behandelmotivatie: een kwestie van state of trait? In Tijdschrift voor Psychotherapie. ISSN 1876-5637, 2019, vol. 2019, no. 2.

2018  [3] MATSUKI, T. - NAKAMURA, J. Survey of motivation to work among non-regular employees in the food service companies: A statistical anaylisis considering length of employment. In International Journal of Systems and Service-Oriented Engineering (IJSSOE), 2018. doi: 10.4018/IJSSOE.2018040104.

2018  [3] BLAŠKOVÁ, M. - STACHOVÁ, K. - POLÁČKOVÁ, K. -et al. Motivation: Motivational spirals and decision making. Žilina : University of Žilina, 2018. ISBN 978-83-63978-70-9, p. 221.

2018  [1] MURA, L. - VLACSEKOVÁ, D. Motivation of public employees: case study of Slovak teaching and professional staff. In Administratie si Management Public. ISSN 1583-9583, 2018, vol. 2018, no. 31, p. 67-80. SCOPUS

2017  [3] HUSSEIN SHATAT, F. - ALDALALAH, O. - WALEED ABABNEH, Z. The Impact of the E-book on Levels of Bloom's Pyramid at ECT Students in Light of the Internal and External Motivation to Learn Mathematics and Statistics. In Asian Social Science. ISSN 1911-2017, 2017, vol. 13, no. 2, p. 52, 62.ADM 008 BENCSIK, Andrea, Gabriella HORVÁTH-CSIKÓS a Tímea JUHÁSZ. Y and Z Generations at Workplaces. DOI 10.7441/joc.2016.03.06 Journal of Competitiveness. Vol. 3, no. 3 (2016), p. 90-106. ISSN 1804-171X. WoS.

Ohlasy:
PUTRA, Y. S. Peran psychological capital dan person - organization fit terhadap kesiapan I-generations untuk berubah. In Journal Ilmiah Among Makarti. ISSN 1979-7400, 2018, vol. 11, no. 21, p. 84-99.  [3]

LARCHEN, A. From Generation Gap to Generation Lap: Gen Z Subcultures. In Estudios de lingüística aplicada IV. Valencia : Editorial Universitat Politècnica de València, 2020. ISBN 978-84-9048-927-7, p. 113-121.  [3]

2022  [1] BENÍTEZ-MÁRQUEZ, M. D. - SÁNCHEZ-TEBA, E. M. - BERMÚDEZ-GONZÁLEZ, G. - et al. Generation Z Within the Workforce and in the Workplace: A Bibliometric Analysis. In Frontiers in Psychology. ISSN 1664-1078, 2022, vol. 12. WoS ; SCOPUS

2021  [3] STOBIECKA, J. - PANGSY-KANIA, S. Managing Stress as a Kay Element of the Competition in the Workplace Based on the Example of Generations Y and Z. In Innovation management and sustainable economic development in the era of global pandemic. Seville : International Business Information Management Association, 2021. ISBN 978-0-9998551-7-1, p. 5621-5630.

2021  [3] LUKOŠEVIČIENĖ, I. - ŠAKYTĖ-STATNICKĖ,G. Communication Peculiarities of Different Generations of Employees: Case Study [SKIRTINGŲ KARTŲ DARBUOTOJŲ KOMUNIKACIJOS YPATUMAI: ATVEJO ANALIZĖ]. In Science and Processes of Education. ISSN 2345-0681, 2021, no. 2, p. 25.

2021  [3] IKHROM Humor in Pedagogy: Menuju Pendidikan yang Menghidupkan Bukan Mematikan. Semarang : SeAP (Southeast Asian Publishing), 2021. ISBN 978-623-5794-15-0, p. 90-91.

2021  [3] TANKOVIĆ, A.Č. - KAPEŠ, J. - KRALJIĆ, V. Importance of Soft Skills and Communication Skills in Tourism: Viewpoint from Tourists and Future Tourism Employees. In ToSEE – Tourism in Southern and Eastern Europe, 2021, vol. 6, p. 171,173.

2021  [1] DASS, S. - RAMANADA, H. S. - JAGADEESHA, B - et al. Effectiveness of Collaborative Learning Among Gen Z Engineering Students. In Journal of Engineering Education Transformations, ISSN 2349-2473, 2021, vol. 34, no. 3, p. 71. SCOPUS

2021  [1] PRUND, C. Why Generation Z is Redefining the HRM Processes. In Studies in Business and Economics. ISSN 1842-4120, 2021, vol. 16, no. 3, p. 190-199. WoS ; SCOPUS

2021  [3] GÖK, B. Z Kuşağının Çalışma Hayatından Beklentı̇lerı̇nı̇n Demografı̇k Özellı̇kler Açısından Değerlendı̇rı̇lmesı̇ [Evaluation of the Expectations of Generation Z From Working Life in Terms of Demographic Characteristics]. In Sosyal ve Eğitim Bilimleri-Social and Educational Sciences. Ankara : Asos Yayinlari, 2021, ISBN 978-625-7501-40-8, p. 178.

2021  [3] ADISA, I. - ADEOLA, O. - OPARISON, A. Harnessing the Potentials of Generation Green for Green Marketing Success in Africa’s Emerging Economies. In Green Marketing and Management in Emerging Markets. The Crucial Role of People Management in Successful Implementation. London : Palgrave Macmillan, 2021. ISBN 978-3-030-73007-9, p. 131-149.

2021  [3] TŐZSÉR, E. A Survey of the Organizational Situationof New Generations at a County Police Headquarters in Hungary. In Belügyi Szemle. ISSN 1218-8956, 2021, vol. 69, no. 1. ksz., p. 92.

2021  [1] VERSCHUREN, C. M. - TIMS, M. - DE LANGE, A. H. A Systematic Review of Negative Work Behavior: Toward an Integrated Definition. In Frontiers in Psychology. ISSN 1664-1078, 2021, vol. 12. WoS ; SCOPUS

2021  [3] PUTRI, R. Y. - SUPRIANSYAH Pengaruh Literasi Digital terhadap Kesiapan Kerja Generasi Z di Sekolah Menengah Kejuruan. In Edukatif : Jurnal Ilmu Pendidikan. ISSN 2656-8063, 2021, vol. 3, no. 5, p. 3008.

2021  [3] MAHARANI, Y. Minat Generasi Z Menggunakan Kembali Transaksi Mobile Payment: Pendekatan Model UTAUT 2. In Jurnal Akuntansi dan Bisnis. ISSN 2443-3071, 2021, vol. 7, no. 2, p. 150.

2021  [3] SIRAIT, A. - PURNAMA, I. A. - WICAKSONO, C. A. Model Perilaku Konsumsi Lintas Generasi dalam Bertransaksi Digital. In Jurnal Akuntansi dan Bisnis. ISSN 2443-3071, 2021, vol. 7, no. 2, p. 198.

2021  [3] USTA KARA, I. - ZEYREKLİ YAŞY, S. Kuşağının Örgütsel Bağlılık ve Sadakati: Siyasi Partiler Üzerine Bir İnceleme [Organizational Commitment and Loyalty of Generation Y: An Examination on Political Parties]. In Gaziantep University Journal of Social Sciences. ISSN 1951-1969, 2021, vol. 20, no. 4, p. 1954.

2021  [1] SABBIR, M. M. - TAUFIQUE, K. M. R. NOMI, M. Telemedicine acceptance during the COVID-19 pandemic: User satisfaction and strategic healthcare marketing considerations. In Health Marketing Quarterly. ISSN 0735-9683, 2021, vol. 38, no. 2-3, p. 168-187. SCOPUS

2021  [3] LISTYORINI, S. Generation Z Profile in Consumption Experience Using Local Fashion Brand Products. In Proceedings of the 3rd Annual International Conference on Public and Business Administration (AICoBPA 2020). Dordrecht : Atlantis Press, 2021. ISBN 978-94-6239-434-6, p. 12.

2021  [3] PEREIRA, A. L. S. - MAGALHÃES, W. A. M. - DUTRA, M. B. Ensino e avaliação durante a pandemia de Covid-19: protagonismo e autogestão no ensino técnico [Teaching and Assessment During the Covid-19 Pandemic: Protagonism and Self-Management in Technical Education]. In SAJEBTT. ISSN 2446-4821, 2021, vol. 8, no. 2, p. 95.

2021  [3] WANG, L. - WANG, Z.-X. - WONG, P. P. W. - et al. Consumer Motivations, Attitude and Behavioral Intention Toward Green Hotel Selection. In Journal of Tourism, Culinary, and Entrepreneurship (JTCE). ISSN 2776-0928, 2021, vol. 1, no. 2, p. 87-88.

2021  [3] PIENAAR, J. S. - THERON, C. C. The development and validation of a graduate leader competency questionnaire: Arguing the need for a graduate leader performance measure. In African Journal of Psychological Assessment. ISSN 2707-1618, 2021, vol. 3.

2021  [3] MANIK, H. F. G. G. - KUSUMA, A. S. Entrepreneurial orientation and entrepreneurial intention: When more learning exposures are efficacious. In Jurnal Ekonomi dan Bisnis. ISSN 1979-6471, 2021, vol. 24, no. 2, p. 273.

2021  [1] EGEROVÁ, D. - KOMÁRKOVÁ, L. - KUTLÁK, J. Generation Y and generation Z employment expectations: A generational cohort comparative study from two countries. In E a M: Ekonomie a Management. ISSN 1212-3609, 2021, vol. 24, no. 3, p. 93-109. WoS ; SCOPUS

2021  [3] KUSUMA, D. F. The Influence of Generation Z Perception of Counterfeit Product Attribute Toward Purchase Intention. In Airlangga Journal of Innovation Management. ISSN 2722-5062, 2021, vol. 2, no. 1, p. 82, 86.

2021  [3] PUTERI, A. I. - SAUD, M. I. Ruang kerja bersama di banjarbaru. In Journal of Architecture. ISSN 1360-2365, 2021, vol. 10, no. 2, p. 217-228.

2021  [1] DALLE, J. - HASTUTI, D. - PRASETYA, M. R. A. The use of an application running on the ant colony algorithm in determining the nearest path between two points. In Journal of Advances in Information Technology. ISSN 1798-2340, 2021, vol. 12, no. 3, p. 206-213. SCOPUS

2021  [3] EROĞLU, Ü. F. - KILIÇ, F. In Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi [Journal of management and Economics Research]. ISSN 2148-029X, 2021, vol. 19, no. 2, p. 109.

2021  [3] AZIZ, A. A. - PASARIBU, B. - SAMOSIR, P. S. The Role of Leadership and Organizational Culture Toward The Engagement of Millenial Employees Through Job Satisfaction at Pt Mory Industries Indonesia. In Journal of Economics, Finance and Management Studies. ISSN 2644-0490, 2021, vol. 4, no. 7, p. 913.

2021  [3] DIÓSSY, K. Are the Robots Going to Take Our Jobs? This Is How American and Hungarian Economists of Generations Y and Z Conceive the Impact of Artificial Intelligence. In New Horizons in Business and Management Studies. Conference Proceedings. Budapest : Corvinus University of Budapest, 2021. ISBN 978-963-503-867-1, p. 17.

2021  [3] DEMIREL, Z. H. Çalışma Hayatında Geleceğin İnsan Kaynağı: Alfa Kuşağı [Human Resource of the Future in Working Life: The Alpha Generation]. In OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi [OPUS International Journal of Society Researches] [online]. 2021, vol. 18 [cit. 2021-09-09]. Dostupné na internete: . ISSN 2528-9527.

2021  [3] RAKHMAN, R. T. - PILIANG, Y. A. - AHMAD, H. A. - et al. Pemetaan jenis dongeng nusantara dalam infografis. In Andharupa: Jurnal Desain Komunikasi Visual & Multimedia. ISSN 2477 - 2852, 2021, vol. 7, no. 1, p. 59-78.

2021  [1] JANSSEN, D. - CARRADINI, S. Generation Z Workplace Communication Habits and Expectations. In IEEE Transactions on Professional Communication. ISSN 0361-1434, 2021, vol. 64, no. 2, p. 137- 153. WoS ; SCOPUS

2021  [3] VAN HYATT, B. Definitions of Meaningful Work for Generation X and Millennial Cuspers. In Journal of Human Resource Management. ISSN 2331-0707, 2021, vol. 9, no. 1, p. 1-14.

2021  [3] BALCAR, J. - DOKOUPILOVÁ, L. Communication and language skills pay off, but not everybody needs them. In De Gruyter Mouton [online]. 2021, vol. 2021, no. 270 [cit. 2021-07-16]. Dostupné na internete: . ISSN 2451-1781.

2021  [3] GEMNAFLE, M. - BATLOLONA, J. R. Manajemen Pembelajaran. In Jurnal Pendidikan Profesi Guru Indonesia. ISSN 2775-3298, 2021, vol. 1, no. 1, p. 28-42.

2021  [3] NAIM, M. F. Exploring Learning Preferences of Gen Z Employees: A Conceptual Analysis. In Applications of Work Integrated Learning Among Gen Z and Y Students. USA : IGI Global, 2021. ISBN 9781799864400, p. 1-14.

2021  [3] YAZICI, S. - AYAZLAR, R. A. Generation Z and Tourism Entrepreneurship: Generation Z’s Career Path in the Tourism Industry. In Generation Z Marketing and Management in Tourism and Hospitality The Future of the Industry. Cham : Palgrave Macmillan, 2021. ISBN 978-3-030-70694-4, p. 53-99.

2021  [3] FALLER, P. - LOKHTINA, I. - GALIMBERTI, A. - et al. Developing Gen Y Competencies for the New Work Environment: Comparing and Contrasting Four Work-Integrated Learning Approaches Across National Contexts. In Applications of Work Integrated Learning Among Gen Z and Y Students. USA : IGI Global, 2021. ISBN 9781799864400, p. 276.

2021  [1] TZINER, A. - RABENU, E. The COVID-19 pandemic: A challenge to performance appraisal. In Industrial and Organizational Psychology. ISSN 1754-9426, 2021, vol. 14, , no. 1-2, p. 173-177. WoS ; SCOPUS

2021  [3] SAYEKTI, A. - HABIBAH, N. - RAHMAWATI, S. Learning Style of Indonesian Generation Z in Higher Education. In Proceedings of the 1st International Conference on Sustainable Management and Innovation. Bogor : European Alliance for Innovation, 2021. ISBN 978-1-63190-299-4, p. 1224.

2021  [3] OLCKERS, C. - BOOYSEN, C. Generational differences in psychological ownership. In SA Journal of Industrial Psychology. ISSN 0258-5200, 2021, vol. 47. WoS ; SCOPUS

2021  [3] TAUTE, F. - HOMS-CORBERA, A. - GAUDRIAULT, P. The challenges and considerations for emerging or future entrepreneurial researchers in microphysiological systems. In Open Research Europe [online]. 2021 [cit. 2021-06-22]. Dostupné na internete: . ISSN 2732-5121.

2021  [1] SERRANO, K. M. - MENDES, G. H. S. - LIZARELLI, F. L. - et al. Assessing the telemedicine acceptance for adults in Brazil. In International Journal of Health Care Quality Assurance. ISSN 0952-6862, 2021, vol. 34, no. 1, p. 35-51. WoS ; SCOPUS

2021  [1] RZEMIENIAK, M. - WAWER, M. Employer Branding in the Context of the Company's Sustainable Development Strategy from the Perspective of Gender Diversity of Generation Z. In Sustainability. ISSN 2071-1050, 2021, vol 13, no. 2. WoS ; SCOPUS

2021  [1] RASLIE, H. - TING, S.-H.Gen Y and Gen Z Communication Style. In Estudios de Economia Aplicada. ISSN 1133-3197, 2021, vol. 39, no. 1. WoS ; SCOPUS

2021  [1] AKKAYA, U.H. Diyanet Hutbelerinin Süre Ve Cümle Uzunluklari Bakimindan İncelenmesi [An Examination of Presidency of Religious Affairs Khutbahs in Terms of Duration and Sentence]. In Bilimname. ISSN 2148-5860, vol. 44, no. 1, p. 83-129. WoS

2021  [1] BURINSKIENE, A. - LEONAVICIENE, E. - GRYBAITE, V. - et al. Core Elements Affecting Sharing: Evidence from the United States. In Sustainability. ISSN 2071-1050, 2021, vol. 13, no. 71. WoS ; SCOPUS

2021  [1] ZENNER-HOFFKES, L. - HARRIS, R. - ZIRKLE, C. - et al. A comparative study of the expectations of SME employers recruiting young people in Germany, Australia and the United States. In International Journal of Training and Development. ISSN 1360-3736, 2021, vol. 25, no. 2, p. 124-143. WoS ; SCOPUS

2021  [3] HERDIAN - FATIMAH, F. Problems in Millennial Parenting Phenomenological Study in Indonesia. In International Journal of Social Science And Human Research. ISSN 2644-0679, 2021, vol. 4, no.4, p. 769.

2021  [3] KILINÇ, E. - VAROL, F. A Research on Post-Covid-19 Career Perception and Business Life Expectations of Generation Z: The Case of the Tourism and Business Faculties. In Journal of Tourism and Gastronomy Studies. ISSN 2147 – 8775, 2021, vol. 9, no. 1, p. 577.

2021  [3] NAGAJ, R. - ŽUROMSKAITÉ, B. CEE Millenial Travellers' Attitude Towards Security Measures Applied in Tourism Infrastructure. In Tourism: an International Interdisciplinary Journal. ISSN 1332-7461, 2021, vol. 69, no. 1, p. 143.

2021  [1] MAGANO, J. - SILVA, C. S. - FIGUEIREDO, C. - et al. Project Management in Engineering Education: Providing Generation Z With Transferable Skills. In Revista Iberoamericana de Tecnologias del Aprendizaje. ISSN 1932-8540, 2021, vol. 16, no. 1, p. 45-57. WoS ; SCOPUS

2021  [3] ZEIDAN, F. - BERKE, Sz. The Impact of Leadership Practices on the Lebanese Family Business Performance by First Generation Leaders. In International Business Management. ISSN 1993-5250, 2021, , vol. 15, no. 2, p. 39-55.

2021  [3] KILINÇ, E. - VAROL, F. Z kuşağının iş hayatına ilişkin algıları ve kariyer beklentileri. Bursa : EKİN Basım Yayın Dağıtım, 2021. ISBN 978-625-7667-53-1, p. 77.

2021  [3] İLHAN, Ü. D. Geçmişten Günümüze İnsan Kaynakları Yönetimi: Covid-19 ile İvmelenen Dijital Dönüşüm. In COVID-19 Salgininda Çok Boyutlu Etkiler. Ankara : Iksad Publishing House, 2021. ISBN 978-605-74646-4-4, p. 60.

2021  [3] BALOGH, Z. - MÉSZÁROS, K. Fogyasztók által észlelt adatbiztonsági kockázat online vásárlás során. In E-CONOM. ISSN 2063-644X, 2021, vol. 10, no. 1, p. 10.

2021  [3] MANZONI, B. - CAPORARELLO, L. - CIRULLI, F. - et al. The Preferred Learning Styles of Generation Z: Do They Differ from the Ones of Previous Generations? In Digital Transformation and Human Behavior. Switzerland : Springer Nature, 2021. ISBN 978-3-030-47538-3, p. 59.

2021  [1] CASAFONT, C. - FABRELLAS, N. - RIVERA, P. - et al. Experiences of nursing students as healthcare aid during the COVID-19 pandemic in Spain: A phemonenological research study. In Nurse Education Today. ISSN 0260-6917, 2021, vol. 97. WoS ; SCOPUS

2021  [1] LISSITSA, S. - LAOR, T. Baby Boomers, Generation X and Generation Y: Identifying generational differences in effects of personality traits in on-demand radio use. In Technology in Society. ISSN 0160-791X, 2021, vol. 64. WoS ; SCOPUS

2021  [1] SUVALOVA, T. V. - TROITSKIY, A. V. - ZHAXYBAYEVA, G. S. Evolution of the Labor Market: Challenges of the Millennial Generation. In Lecture Notes in Networks and Systems. ISSN 2367-3370, 2021, vol. 161, p. 77-84. SCOPUS

2021  [1] KUTLAK, J. Individualism and selfreliance of Generations Y and Z and their impact on working environment: An empirical study across 5 European countries. In Problems and Perspectives in Management. ISSN 1727-7051, 2021, vol. 19, no. 1, p. 39-52. SCOPUS

2021  [3] GAJANOVA, L. Challenges of external personnel marketing. In SHS Web of Conferences. The 20th International Scientific Conference Globalization and its Socio-Economic Consequences 2020 [online]. 2021, vol. 92 [cit. 2021-2-18]. Dostupné na internete: . ISSN 2261-2424.

2021  [1] OKUMUS, B. - DEDEOĞLU, B. B. - SHI, F. Gender and generation as antecedents of food neophobia and food neophilia. In Tourism Management Perspectives. ISSN 2211-9736, 2021, vol. 37. WoS ; SCOPUS

2020  [3] BALOGH, J. - TRZASKOMA-BICSÉRDY, G. Does age matter? Examination of hungarian basketball coaches' pedagogical beliefs and professional attitudes. In Journal of education and training studies. ISSN 2324-805X, 2020, vol 8, no. 7, p. 10-19.

2020  [1] MACHOVÁ, R. - ZSIGMOND, T. - LAZÁNYI, K. -et al. Generations and emotional intelligence a pilot study. In Acta polytechnica hungarica. ISSN 2064-2687, 2020, vol. 17, no. 5, p. 229-247. WoS ; SCOPUS

2020  [1] KLOPOTAN, I. - ALEKSIĆ, A. - VINKOVIĆ, N. Do business ethics and ethical decision making still matter: Perspective of different generational cohorts. In Business systems research. ISSN 1847-9375, 2020, vol. 11, no. 1, p. 31-43. WoS ; SCOPUS

2020  [3] AYCIL, S. - SAÇAN, Z. PTT AVM üzerinden alişveriş yapan y ve z kuşagi müşterilerinin dijital medya pazarlamasi üzerine düşünceleri ve online karar verme tarzlarina etkisi. In Akademik sosyal araştırmalar dergisi. ISSN 2148-2489, 2020, vol. 8, no. 103, p. 220-229.

2020  [1] DHINAKARAN, V. - PARTHEEBAN, P. - RAMESH, R. -et al. Behavior and characteristic changes of generation Z engineering students. In 2020 6th International conference on advanced computing & communication systems. Coimbatore : ICACCS, 2020. ISBN 978-1-7281-5197-7, p. 1434-1437. WoS ; SCOPUS

2020  [3] WICAKSANA, S. A. - ADHININGTYAS, N. P. Gambaran calon tenaga kerja gen Z. In Provitae jurnal psikologi pendidikan. ISSN 0216-4485, 2020, vol. 13, no. 1, p. 24-43.

2020  [3] BERKE, SZ. Felelős vállalat vagy "csak" felelős vezető?. In Lépések. ISSN 1786-9536, 2020, vol. 25, no. 1, p. 14-15.

2020  [3] MILCZAREK, S. The use of social media by technology transfer offices in marketing communications. In Marketing of scientific and research organizations. ISSN 2353-8414, 2020, vol. 35, no. 1, p. 57-72.

2020  [1] GAZZOLA, P. - PAVIONE, E. - PEZZETTI, R. -et al. Trends in the Fashion Industry. The Perception of Sustainability and Circular Economy: A Gender/Generation Quantitative Approach. In Sustainability. ISSN 2071-1050, 2020, vol. 12, no. 7. WoS ; SCOPUS

2020  [3] MAYANGDARASTRI, S. - KHUSNA, K. Retaining millennials engagement and wellbeing through career path and development. In Journal of leadership in organizations. ISSN 2656-8829, 2020, vol. 2, no. 1, p. 42-48.

2020  [3] SHARMA, P. - PANDIT, R. Workplace expectations of GenZ towards factors of motivation. In Studies in Indian Place Names. ISSN 2394-3114, 2020, vol. 40, sp. no. 08, p. 76-88.

2020  [3] MIČÍK, M. - TOMCZYK, L. - SLÁDKAYOVÁ, M. -et al. Social media and trust building. Plzeň : NAVA, 2020. ISBN 978-80-7211-577-8, p. 90, 170.

2020  [3] KUSUMANINGTYAS, R. - SHOLEHAH, I. M. - KHOLIFAH, N. Peningkatan alitas pembelajaran guru melalui model dan media pembelajaran bagi generasi Z. In Jurnal Warta LPM. ISSN 1410-9344, 2020, vol. 23, no. 1, p. 54-62.

2020  [3] TITKO, J. - SVIRINA, A. - SKVARCIANY, V. -et al. Values of young employees: Z-generation perception. In Business: Theory and practice. ISSN 1648-0627, 2020, vol. 21, no. 1, p. 10-17.

2020  [1] COTET, G. B. - CARUTASU, N. L. - CHISCOP, F. Industry 4.0 diagnosis from an iMillennial educational perspective. In Education sciences. ISSN 2227-7102, 2020, vol. 10, no. 1. WoS ; SCOPUS

2020  [3] AULIANTO , D. R. Inovasi Perpustakaan Melalui Pemanfaatan Teknologi Augmented Reality Dan Virtual Reality di Era Generasi Z [Library Innovation Through Augmented Reality and virtual Reality Technology In The Z Generation]. In Nusantara Journal of Information and Library Studies. ISSN 2654-646, 2020, vol. 3, no. 1, p. 107.

2020  [3] JÍLKOVÁ, P. - KRÁLOVÁ, P. Customer Insights and Online Shopping Attitude of Gen-Z. International Days of Statistics and Economics. Conference Proceedings. Slaný : Melandrium, 2020. ISBN 978-80-87990-22-3, p. 410.

2020  [3] ATIEQ, M. Q. Hubungan Kualitas Kehidupan Kerja dan Etos Kerja terhadap Keterikatan Kerja Pada Karyawan Generasi Z . In Jurnal Inspirasi Bisnis dan Manajemen. ISSN 2579-9312, 2020, vol. 4, no. 2, p. 180.

2020  [3] REWINDINAR - MARTA, R. F. - TJAJADI, O. P. Personal Attribution of Millennial Generation: Contribution of Communication Style and Personality to Friendship Quality at BPK PENABUR Bandung. In Journal of Education, Society and Behavioural Science. ISSN 2456-981X, 2020, vol. 33, no. 12, p. 42-53.

2020  [3] YILMAZ, Ü. B. Çalışma Hayatında Z Kuşağı. In İktisat Literatürüne Teorik ve Ampirik Katkılar. Ankara : IKSAD Publishing House, 2020. ISBN 978-625-7897-53-2, p. 126.

2020  [1] SNIEŠKA, V. - NAVICKAS, V. - GRENČÍKOVÁ, A. - et al. Fundamental human resource management practices aimed at dealing with new challenges in the labour market [Pagrindinės žmogiškųjų išteklių valdymo praktikos, skirtos įveikti naujus iššūkius darbo rinkoje]. In Transformations in Business and Economics. ISSN 1648-4460, 2020, vol. 19, no. 2, p. 38-51. WoS ; SCOPUS

2020  [1] KHAN, S. - AKBAR, W. - IMRAN, N. - et al. Understanding Millenials Frustration at Work from a Lens of Self-Determination Theory. In International Transaction Journal of Engineering, Management, & Applied Sciences & Technologies. ISSN 2228-9860, vol. 11, no. 15. WoS ; SCOPUS

2020  [1] SMALIUKIENE, R. - KOCAI, E. - TAMULEVICIUTE, A. Generation Z and consumption: How communication environment shapes youth choices. [Generacija Z i korištenje: Kako komunikacijsko okruženje oblikuje odabire mladih]. In Medijske Studije. ISSN 1847-9758, 2020, vol. 11, no. 22, p. 24-45. WoS ; SCOPUS

2020  [1] KRCHOVA, H. - HOESOVA, K. S. Generational Differences in Project Management Competencies Self-Assessment. In RELIK 2020: Reproduction of Human Capital - Mutual Links and Connections. Prague : Oeconomica Publishing House. ISBN 978-80-245-2394-1, 314-322. WoS

2020  [1] VELEZ-CALLE, A. - MARIAM, M. - GONZALEZ-PEREZ, M. A. - et al. When technological savviness overcomes cultural differences: millennials in global virtual teams. In Critical Perspectives on International Business. ISSN 1742-2043, 2020, vol. 16, no. 3, p. 279 - 303. WoS ; SCOPUS

2020  [1] CHILLAKURI, B. Understanding Generation Z expectations for effective onboarding. ISSN Journal of Organizational Change Management. ISSN 0953-4814, 2020, vol. 33, no. 7, p. 1277-1296. WoS ; SCOPUS

2020  [1] OMURIS, E. - ERDEM, F. - OZEN AYTEMUR, J. The relationship between cooperative and competitive behavioral tendencies and trust in coworkers. In Evidence-based HRM. ISSN 2049-3983, 2020, vol. 8, no. 3, p. 345-360. WoS ; SCOPUS

2020  [1] DESCHENES, A.-A. An empirical examination of the millennials’ intent to leave through various person-environment fit dimensions. In Psychologie du Travail et des Organisations. ISSN 1420-2530, 2020, vol. 26, no. 3, p, 214-226. WoS ; SCOPUS

2020  [3] TUSEV, A. - SILVANIA, L. M. T. A Machiavellian Personality Trait Study Of Millennials In Ecuador - Un Estudio Del Rasgo De Personalidad Maquiavélica De Los Millennials En Ecuador. In Revista Psicología UNEMI. ISSN 2602-8379, 2020, vol. 4, no. 7, p. 53-64.

2020  [3] KIRPIK, G. Serbest Eczacıların İş Stres Düzeylerinin Belirlenmesi ve Bazı Sosyo-Demografik Özellikler Açısından İncelenmesi: Adıyaman Örneği. In R&S -Research Studies Anatolia Journal. ISSN 2630-6441, 2020, vol. 3, no. 4, p. 311.

2020  [3] BUDIARTA, I. K. - SANTOSA, M. H. TPS-Flipgrid: Transforming EFL speaking class in the 21st century. In English Review: Journal of English Education. ISSN 2301-7554, 2020, vol. 9, no. 1, p. 13, 17.

2020  [3] PUTRI, R. L. - PURNANINGSIH, N. Efektivitas Instagram Sebagai Media Promosi Produk Pangan Olahan Perikanan “Clipss Chips” (Effectiveness of Instagram as a Promotional Media of Fisheries Processed Food Products "Clipss Chips"). In Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]. ISSN 2338-8021, 2020, vol. 4, no. 6, p. 446.

2020  [1] GNANAKUMAR, B. Reinforcement of brands of faith with the paradox of cultural divergence in Indian perspective. In European Business Review. ISSN 0955-534X, 2020, vol. 32, no. 3, p. 513-530. WoS ; SCOPUS

2020  [3] AWANG, N. - HUSSIN, N. S. - RAZALI, F. A. Fraud Triangle Theory: Calling for New Factors. In Insight Journal. ISSN 2327-770X, 2020, vol. 7, p. 59.

2020  [3] KUTLÁK, J. Motivation Drivers and Barriers of Generation Z at Work: MEBS Method. In DOKBAT 2020 - 16th Annual International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers (Vol. 16). Zlín : Tomas Bata University in Zlín, Faculty of Management and Economics, 2020. ISBN: 978-80-7454-935-9, p. 323.

2020  [3] PAVIOTTI, G. Students and Graduates. In ‘Regional Universities’ and Pedagogy. Graduate Employability in Rural Labour Markets. Cham : Palgrave Macmillan, 2020. ISBN 978-3-030-53679-4, p. 89-111.

2020  [1] CAICEDO-BARRETH, A. - SANTOS PAVÓN, E. - SANTOS, L. L. Competitiveness of Guayaquil towards bleisure tourism. In European Journal of Tourism, Hospitality and Recreation. ISSN 2182-4916, 2020, vol. 10, no. 2, p. 118-133. WoS

2020  [3] BEKE, E. - HORVATH, R. - TAKACS-GYORGY, K. Industry 4.0 and Current Competencies. In Naše Gospodarstvo [Our Economy]. ISSN 2385-8052, vol. 66, no. 4, p. 64.

2020  [3] ALAN, H. - PEKER, E. - ARSLAN, D. - et al. Türkiye’de “Hemşirelikte Kuşaklar” Konusunda 2014-2019 Yılları Arasında Yayımlanan Ulusal Çalışmaların Değerlendirilmesi: Sistematik Bir İnceleme [Evaluation of National Studies about "Generations of Nursing" Which Had Been Published Between the Years 2014-2019 in Turkey: A Systematic Review]. In İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dergisi [Journal of Inonu University Health Services Vocational School]. ISSN 2147-7892, 2020, vol. 8, no. 3, p 1004.

2020  [3] CHILLAKURI, B. Examining the Role of Supervisor Support on Generation Z's Intention to Quit. In American Business Review. ISSN 0743-2348, 2020, vol. 23, no. 2, p. 409, 412, 414, 422.

2020  [1] INDRIYANTI, N. Y. - YAMTINAH, S. - MUAWIYAH, D. An Inquiry into Students' Metacognition and Learning Achievement in a Blended Learning Design. In International Journal of Emerging Technologies in Learning. ISSN 1863-0383, 2020, vol. 15, no. 21, p. 77-88. WoS ; SCOPUS

2020  [1] KLARIN, M. V. - OSMOLOVSKAYA, I. M. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ [Prospective Areas of Didactic Research: A Problem Statement]. In Obrazovanie i Nauka. ISSN 1994-5639, 2020, vol. 22, no. 10, p. 61-89. WoS ; SCOPUS

2020  [3] SUPRIATNA, M. D. Knowledge sharing activities among public sector employees: Evidence from Indonesia. In JEMA: Jurnal Ilmiah Bidang Akuntansi dan Manajemen. ISSN 2597-4017, 2020, vol. 17, no. 2, p. 128.

2020  [3] ZAHRO, Z. R. - SETIYOWATI, A. J. - SIMON, I. M. Career Choice Tendency of State Senior High School Students in Industry 4.0 Era. In Jurnal Kajian Bimbingan dan Konseling. ISSN 2548-4311, 2020, vol. 5, no. 3, p. 105, 107.

2020  [3] TOPUZOVSKA LATKOVIKJ, M. - BOROTA PROPOVSKA, M. How Millenials, Gen Z, and Technology are Changing the Workplace Design? In Proceedings of the 6th International Workshop on Socio-Technical Perspective in IS Development (STPIS 2020). ISSN 1613-0073, 2020, p. 55.

2020  [3] SVOBODOVÁ, D. Communication Strategies' Impacts on the Conceptualization of Communication Models Among s Sample of Millenials - a Pilot Case Study. In Acta academica karviniensia. ISSN 1212-415X, 2020, vol. 20, no. 1, p. 58-70.

2020  [4] THEODOULIDES, L. - HAVIAR, M. - ŠOŠKOVÁ, I. - et al. Rozvoj kritického myslenia koučovacím prístupom vo vysokoškolskom prostredí. Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici : Belianum, 2020. ISBN 978-80-557-1792-0, p. 30, 31.

2020  [3] LITVINYUK, A. A. - KARÁCSONY, P. О проблемах удержания талантливых молодых специалистов в региональных научных центрах и вузах России. [The problems of retaining talented young specialists in regional research centers and universities in Russia]. In Лидерство и менеджмент. [Leadership and Management]. ISSN 2410-1664, vol. 7, no. 4, p. 602.

2020  [3] ZULFA, V. - LARAS, P. Schoology and Slido: The Perfect Platform Combination for Distance Learning During the Covid-19 Pandemic. In Advances in Engineering Research. International Joint Conference on Science and Engineering (IJCSE 2020). ISSN 2352-5401, 2020, vol. 196, p. 87.

2020  [3] OSIŃSKA, M. - WASILEWSKA, K. Students’ Attitudes Towards Savings and Investment: The Case of Poland. In European Research Studies Journal. ISSN 1108-2976, 2020, vol. 23, no. 2, p. 1069, 1070.

2020  [3] LASE, D. - DAELI, D. O. Pembelajaran Antargenerasi Untuk Masyarakat Berkelanjutan: Sebuah Kajian Literatur Dan Implikasi. In Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial. ISSN 2407-4012, 2020, vol. 6, no. 2, p. 94.

2020  [3] KOSACKA, K. The Narratives about Contentment in Two Generations of Digital Natives. In Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J. Paedagogia-Psychologia. ISSN 0867-2040, 2020, vol. 33, no. 3, p. 51, 61.

2020  [1] WASILCZUK, J. E. - RICHERT-KAŹMIERSKA, A. What Potential Entrepreneurs from Generation Y and Z Lack-IEO and the Role of EE. In Education Sciences. ISSN 2227-7102, 2020, vol. 10, no. 11. WoS ; SCOPUS

2020  [1] CHAYOMCHAI, A. The Online Technology Acceptance Model of Generation-Z People in Thailand during COVID-19 Crisis. In Management and Marketing. ISSN 1842-0206, 2020, vol. 15, p. 501. WoS ; SCOPUS

2020  [3] LEE, M. Y. Examining Differences in Motivation Factors between Generation X and Generation Y Construction Professionals in Hong Kong’s Registered General Building Contractors. In International Journal of Construction Engineering and Management. ISSN 2326-1080, 2020, vol. 9, no. 5, p. 154-170.

2020  [3] KUSUMANINGRUM, D. A. - WACHYUNI, S. S. The Shifting Trends in Travelling After the COVID-19 Pandemic. In International Journal of Tourism & Hospitality Review. ISSN: 2395-7654, 2020, vol. 7, no. 2, p. 35-36.

2020  [3] MANGGABARANI, A. S. - MARZUKI, F. - MAHENDRO. The Effect Of Milenial Generation Characteristics Of Job Satisfaction Relations And Employee Engagement. In Ilomata International Journal of Management. ISSN 2714-8971, 2020, vol. 1, no. 4, p. 239-248.

2020  [3] CHRISTIANI, L. C. - IKASARI, P. N. Generasi Z dan pemeliharaan relasi antar generasi dalam persepektif budaya jawa. In Journal komunikasi dan kajian media. ISSN 2597-7490, 2020, vol. 4, no. 2, p. 84-105.

2020  [3] WACHYUNI, S. S. - PRIYAMBODO, T. K. The influence of celebrity endorsement in restaurant product purchase decisions making. In International journal of management, innovation & entrepreneurial research. ISSN 2395-7662, 2020, vol. 6, no. 2, p. 45-54.

2020  [3] SETIAWAN, A. - AMALIA, D. R. - ZAINI, M. - et al. Pelatihan penulisan arab pegon dan kaligrafi pada siswa sekolah menengah atas (sma/ma/smk) se-kota metro. In Journal pengabdian kepada masyarakat. ISSN 2615-7713, 2020, vol. 4, no. 01.

2020  [3] MAGANO, J. - SILVA, C. - FIGUEIREDO, C. -et al. Generation Z: Fitting project management soft skills competencies - A mixed-method approach. In Education sciences. ISSN 2227-7102, 2020, vol. 10.

2020  [1] PERO, M. - ARRIGO, E. - FIONDA-DOUGLAS, A. Sustainability in Fashion Brands. In Sustainability. ISSN 2071-1050, 2020, vol. 12, no. 14. WoS ; SCOPUS

2020  [3] RANDALL, P. M. - LARTEY, F. M. - TATE, T. D. Enterprise social media (ESM) use and employee belongingness in US corporations. In Journal of human resource management. ISSN 2331-0707, 2020, vol. 8, no. 3, p. 115-124.

2020  [3] MUBARAK, I. - WARJU, W. - ISNANTYO, F. D. Enhancing the learning outcomes of automotive electrical wiring diagram through android simulation - A conceptual design for automotive vocational school. In International journal of psychosocial rehabilitation. ISSN 1475-7192, 2020, vol. 24, no. 8, p. 10694-10705.

2020  [3] RATAJCZAK, J. Recruitment and motivation of generation Z in the face of the employee's market. In Research papers in economics and finance. ISSN 2543-6430, 2020, vol. 4, no. 1, p. 37-50.

2019  [3] SZABÓ-SZENTGRÓTI, G. - GELENCSÉR, M. - SZABÓ-SZENTGRÓTI, E. -et al. Generációs hatás a munkahelyi konfliktusokban. In Vezetéstudomány. ISSN 0133-0179, 2019, vol. L., no. 4, p. 77-88.

2019  [3] CHKONIYA, V. - MADSEN, A. O. - COELHO, T. The impact of information and communication technologies in fish consumption in Portugal: building a support for the coming generations. In Economia agro-alimentare. ISSN 1126-1668, 2019, vol. 21, no. 3, p. 855-872.

2019  [3] MAHESTU, G. - AZHAR, D. A. - PURBA, V. Pandanga remaja terhadap “Legalisasi Ganja” di Indonesia. In Journal of scientific communication. ISSN 1824-2049, 2019, vol. 1, no. 1, p. 92-110.

2019  [3] HURMELINNA-LAUKKANEN, P. - OLANDER, H. Introduction to managing people for technological innovation . In International journal of technology management. ISSN 0267-5730, 2019, vol. 79, no. 3/4, p. 211-219.

2019  [3] TEGYEY, A. Generációk a rendőrségen – erősségek, lehetőségek, gyengeségek és veszélyek. In Rendészet-tudomány-aktualistások. Budapest : Doktoranduszok Országos Szövetsége, 2019. ISBN 978-615-5586-39-2, p. 234-241.

2019  [3] MAZURCHENKO, A. Generational approaches and preferences towards knowledge sharing: Implications for human resource ractices. In Conference proceedings: 15th Annual international bata conference for Ph.D. students and young researchers. Zlín: Tomas Bata University in Zlín, 2019. ISBN: 978-80-7454-893-2, p. 719-729.

2019  [3] KUTLÁK, J. Generations Y and Z in the workplace: Perception of teamwork. In ACC Journal. ISSN 1803-9782, 2019, vol. 25, no. 2, p. 65-77.

2019  [3] VADVILAVIČIUS, T. - STELMOKIENĖ, A. The consequences of “dark” leadership:Perspective of generation Z. In Sciendo. ISSN 1392-1142, 2019, p. 97-110.

2019  [3] UNTARI, A. D. - MILLATUSSA’ADIYYAH, A. Implementation of blended learning through Google Classroom in generation Z . In Advances in social science, education and humanities research. ISSN 2352-5398, vol. 410, p. 161-165.

2019  [1] NEMCOVA, J. - STANKOVA, P. Factors influencing consumer behavior of generation Y on the czech wine market. In E & M ekonomie a management. ISSN 1212-3609, 2019, vol. 22, no. 4, p. 145-161. WoS ; SCOPUS

2019  [1] ARKHIPOV, S. V. - CANCHIKOVA, E. N. - ZOLOTAREVA, N. A. -et al. Research into motivational factors of work done by university teachers from the perspective of the theory of generations. In Tem journal-technology education management informatics. ISSN 2217-8309, 2019, vol. 8, no. 4, p. 1477-1483. WoS ; SCOPUS

2019  [1] KUSUMAWATI, A. - LISTYORINI, S. - YULIANTO, E. -et al. The impact of religiosity on fashion knowledge, consumer-perceived value and patronage intention. In Research journal of textile and apparel. ISSN 1560-6074, 2019, vol. 23, no. 4, p. 269-290. WoS ; SCOPUS

2019  [4] GYURÁK BABEĽOVÁ, Z. - KOLTNEROVÁ, K. - STAREČEK, A. -et al. Differences in perception of changes with regard to various generational groups of employees. In Research papers faculity of materials science and technology in Trnava. ISSN 1336-1589, 2019, vol. 27, sp. no., p. 34-41.

2019  [3] ARDONI, G. E. The urgency of digital literacy for generation Z: A case study of SMPN 4 palembayan, kabupaten agam. ISSN 2654-5144, 2019, vol. 2, no. 2, p. 189-204.

2019  [3] DICK, S. D. Generational similarities in work values of generations X, Y and Z. In Journal of human resource management. ISSN 2453-7683, 2019, vol. XXII, no. 2, p. 10-27.

2019  [3] MARTTINEN, K. ”Tää on ihan sikakivaa!”– nuorten työntekijöiden käsityksiä innostuksesta ja intohimosta työssä. In Ihan intona! Miten innostusta johdetaan. Helsinki : Haaga-Helian, 2017. ISBN 978-952-7225-81-3, p. 136-164.

2019  [3] STATNICKÉ, G. - SAVANEVIČIENÉ, A. - ŠAKYS, I. The relationship between work engagement of different generations and mobile learning. In Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae mendelianae brunensis. ISSN 1211-8516, 2019, vol. 67, no. 6, p. 1627-1643.

2019  [3] TULAK, H. H. - RANTE, S. V. N. Strategi pembelajaran bahasa bagi generasi Z: Sebuah tinjauan sistematis. In Journal pendidikan edutama. ISSN 2339-2258, 2019, vol. 6, no. 2, p. 31-45.

2019  [3] BORNMAN, D. A. J. gender-based leadership perceptions and preferences of generation Z as future business leaders in South Africa. In Acta Commercii. ISSN 2413-1903, 2019, vol. 19, no. 1, p. 1-11.

2019  [3] MADSEN, A. O. - CHKONIYA, V. The positive impact of a portuguese state-owned company that invested on consumers nutritional education-the case of fish and docapesca. In European journal of marketing and economics. ISSN 2601-8659, 2019, vol. 2, no. 3, p. 6-12.

2019  [3] LIFINTSEV,D. - FLESERIUS, C. - WELLBROCK, W. A study of the attitude of generation z to cross-cultural interaction in business. In Informacijos mokslai. ISSN 1392-1487, 2019, vol. 86, p. 41-55.

2019  [3] PASCARINA, P. A. Wonder woman era generasi z (resepsi generasi z pada representasi karakter wonder woman dalam film wonder woman tahun 2017). In Kinesik. ISSN 2302-2035, 2019, vol. 6, no. 1.

2019  [3] SHIROKIKH, A. Glossary compilation: Cultural implications, learners ́ autonomy, mnemonics, professional development and motivation. In Modern journal of language teaching methods. ISSN 2251-6204, 2018, vol. 8, no. 12, p. 279-297.

2019  [3] SIDDIQUI, D. A. Tangible reward or intangible reward - which play most significant role in increasing job-hopping behavior in generation Y employees in Pakistan. In International journal of human resource studies. ISSN 2162-3058, 2019, vol. 9, no. 4, p. 275-305.

2019  [3] ŠAFRÁNKOVÁ, J. M. - ŠIKÝŘ, M. Management competencies of millenials for labour market. In International scientific conference economic and social policy. ISSN 2571-1776, p. 351-359.

2019  [1] WAGNER, N. - STRULAK-WÓJCIKIWICZ, R. - LANDOWSKA, A. Trust in sharing economy business models from the perspective of customers in Szczecin, Poland. In Sustainability. ISSN 2071-1050, 2019, vol. 2019, no. 11. WoS ; SCOPUS

2019  [3] KIZILDAĞ, D. With what expectations does generation Z enter the business life? An evaluation of recruitment and selection process. In Usak University journal of social sciences. ISSN 2651-4672, 2019, vol. XII, no. sp.-2019, p. 32-46.

2019  [3] RAHMAH, E. - MARLINI, M. Millennial generation profile: Challenges and opportunities of library and information science study program in industri revolution 4.0. In ICLLE 2019: Proceedings of the 2nd international conference on language, literature and education. Padang : EAI, 2019. ISBN 978-1-63190-207-9.

2019  [1] ALHADLAQ, A. - KHARRUFA, A. - OLIVER, P. Exploring e-mentoring: co-designing & un-platforming. In Behaviour & information technology. ISSN 0144-929X, 2019, vol. 38, no. 11, p. 1122-1142. WoS ; SCOPUS

2019  [1] BUIL, I. - CATALÁN, S. - ORTEGA, R. Gamification and motivation: New Tools for talent acquisition. In Business and society review. ISSN 2659-3270, 2019, vol. 2019, no. 3, p. 146-159. WoS

2019  [3] BORNMAN, D. A. J. Gender-based leadership perceptions and preferences of Generation Z as future business leaders in South Africa. In Acta Commercii - Independent Research Journal in the Management Sciences. ISSN 2413-1903, 2019, vol. 19, no. 1, p. 1-11.

2019  [3] SARI, V. D. A. Z generation towards the use of smartphone application for listening activities in blended-learning. In Research and innovation in language learning. ISSN 2614-5960, 2019, vol. 2, no. 3, p. 196-206.

2019  [3] ILHAN, Ü. D. - KÜMBÜL GÜLER, B. - AKSARAYH, M. Work values and affective organizational commitment: A study on gen X and gen Y blue-collar workers. In Journal of Yasar University. ISSN 1305-970X, 2019, vol. 14, no. 56, p. 379-406.

2019  [1] BRAVO, R. - CATALAN, S. PINA, J. M. Intergenerational differences in customer engagement behaviours: An analysis of social tourism websites. In International journal of tourism research. ISSN 1099-2340, 2019. WoS ; SCOPUS

2019  [1] LLOPIS-AMOROS, M. P. - GIL-SAURA, I. - RUIZ-MOLINA, M. E. -et al. Social media communications and festival brand equity: Millennials vs centennials. In Journal of hospitality and tourism management. ISSN 1447-6770, 2019, vol. 40, p. 134-144. WoS ; SCOPUS

2019  [1] RODRIGUEZ, M. - BOYER, S. - FLEMING, D. -et al. Managing the next generation of sales, gen Z/Millenial cusp: An exploration of grit, entrepreneurship and loyalty. In Journal of business-to-business marketing. ISSN 1051-712X, 2019, vol. 26, no. 1, p. 43-55. WoS ; SCOPUS

2019  [1] NEWMAN, T. J. - LOWER, L. M. - BRGOCH, S. M. -et al. Developing sport team captains as formal leaders. In Journal of sport pschology in action. ISSN 2152-0704, 2019, vol. 10, no. 3, p. 137-150. WoS

2019  [1] SHIROKIKH, A. Glossary compilation: Cultural implications, learners ́autonomy, mnemonics, professional development and motivation. In Modern journal of language teaching methods. ISSN 2251-6204, 2019, vol. 8, no. 12, p. 245-260. WoS

2019  [3] LISSITSA, S. - KOL, O. Four generational cohorts and hedonic m-shopping: association between personality traits and purchase intention. In Electronic Commerce Research. ISSN 1389-5753, 2019, vol. 19, no. 64.

2019  [3] SZABÓ-SZENTGRÓTI, G. - GELENCSÉR, M. - SZABÓ-SZENTGRÓTI, E. -et al. Generációs hatás a munkahely konfliktusokban. On Vezetéstudomány/Budapest management review. ISSN 0133-0179, vol. L, no. 4, p. 77-88.

2019  [1] GEYSER, I. - GELDENHUYS, M. Profiling work-related signature strengths of "Born Free" South Africans: A gender perspective. In Journal of Psychology in Africa. ISSN 1433-0237, 2019, vol. 29, no. 4, p. 366-374. WoS ; SCOPUS

2019  [3] TARKINGTON, J. - NEWMAN, J. - LOWER, L. M. -et al. Developing sport team captains as formal leaders. In Journal of sport psychology in action. ISSN 2152-0704, 2019, vol. 10, no. 3, p. 137-150.

2019  [3] PANGESTU, A. B. - DWIRAJANI, E. Competency assessment reinvented: Gamification method. In Review of Integrative Buseiness and Economics Research. ISSN 2414-6722, 2019, vol. 8, no. 4, p. 275-282.

2019  [1] TANG, F. A critical review of research on the work-related attitudes of Generation Z in China. In Social psychology and society. ISSN 2221-1527, 2019, vol. 10, no. 2, p. 19-28. WoS ; SCOPUS

2019  [1] VRAŇAKOVÁ, N. - STAREČEK, A. - CAGÁŇOVÁ, D. -et al. Examination of job factors and generation groups in the slovak industrial enterprises. In Proceedings 16th international conference eddiciency and resposibility in education. Prague : Czech University of Life Sciences Prague, 2018. ISBN 978-80-213-2878-5, p. 324-332. WoS

2019  [3] ŠIKÝŘ, M. - GOROKHOVA E., A. - ŠAFRÁNKOVÁ, J. M. Opinions on managing postmillennials by management university students. In International Journal of Social Sciences. ISSN 1804-980X, 2019, vol. VIII, no. 1, p. 43-54.

2019  [1] LOU, N. M. - SO, A. S. I. - HSIEH, Y. J. Integrated resort employee competencies: a Macau perspective. In International journal of contemporary hospilatity management. ISSN 0959-6119, 2019, vol. 31, no. 14, p. 247-267. WoS ; SCOPUS

2019  [3] AKHAVAN SARRAF, A.R. Managing multigenerational organizations. In Economic Alternatives. ISSN 1312-7462, 2019, no. 1, p. 93-105.

2019  [3] KWIATKOWSKI, M. Pokolenie Y na wspólczesnym rynku pracy. Warsawa : Wydawnictwo akademii pedagogiki specjalnej, 2019. ISBN 978-83-66010-24-6, p. 28.

2019  [3] KORNELSEN, J. The Quest to Lead (with) Millennials in a VUCA-World: Bridging the Gap Between Generations. In Leading in a VUCA World. Cham : Springer Open, 2019. ISBN 978-3-319-98883-2, p. 27-41.

2019  [1] NAVRÁTILOVÁ, M. - ABRHÁM, J. - BERANOVÁ, M. - et al. Fair trade products and sustainable consumer behaviour. In Journal of Security and Sustainability Issues. ISSN 2029-7017, 2019, vol. 8, no. 4, p. 827-842. SCOPUS

2019  [3] UDOVČ, G. Creativity and Emotional Intelligence in Digital Era. In 38. mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti. Maribor : Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba, 2019. ISBN 978-961-286-250-3, p. 1151.

2019  [3] WAHYU LAKSONO, B. F. - WARDOYO, P. Pengaruh work – life balance, kepuasan kerja dan work engagement terhadap turnover intentions dengan mentoring sebagai variabel moderating pada karyawan hotel dafam semarang [Effect of Work – Life Balance, Work Satisfaction and Work Engagement on Turnover Intentions with Mentoring as Moderating Variables in Employee Dafam Hotel Semarang]. In Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis. ISSN 1979-4800, 2019, vol. 12, no. 1, p. 24.

2019  [3] URBANOVIČOVÁ, P. - MIKULÁŠKOVÁ, J. - ČAMBÁL, M. - et al. How Millenials Affect Corporate Culture. In Research Papers Faculty of Materials Science and Technology in Trnava. ISSN 1336-1589, 2019, vol. 27, Special Number, p. 76-83.

2019  [1] VRANAKOVA, N. - STARECEK, A. - CAGANOVA, D. Examination of Job Factors and Generation Groups in the Slovak Industrial Enterprises. In Proceedings of the 16th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2019 (ERIE). Prague : Czech University Life Sciences Prague, 2019. ISBN 978-80-213-2878-5, p. 324-332. WoS

2019  [1] REISSOVA, A. - SIMSOVA, J. - FRICKOVA, K. Influence of Employee Engagement and Employee Benefit Schemes on Job Satisfaction. In AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. ISSN 1804-7890, 2019, vol. 9, no. 2, p. 288-292. WoS

2019  [1] BIGNE, E. - BADENES-ROCHA, A. - RUIZ, C. - et al. Unveiling Teacher Adoption of Blended Learning Programs: A Multifactor Model. In EDULEARN19: 11th International Conference on Education and New Learning Tehnologies. Valencia : IATED, 2019. ISBN 978-84-09-12031-4, p. 4957-4966. WoS

2019  [3] TUSEV, A. The Next Generation of Professionals in Ecuador: A Manager ́s Guide to Millennial/Generation Z University Students. Ecuador : Universidad Espiritu Santo, 2019. ISBN 978-9978-25-149-2, p. 1, 3, 4, 5, 11, 26.

2019  [3] LESTARI, S. A. - WULANDARI, A. - KUVITARANI, M. P. Inventarisasi kasus saat kegiatan belajar mengajar pelajaran IPA di SMP Muhammadiyah 1 dan SMP Muhammadiyah 2 Kalibawang. In Prosiding Symbion (Symposium on Biology Education) [online]. 2019, vol. 2, p. 260 [cit. 2021-12-03]. Dostupné na internete: . ISSN 2528-5726.

2019  [1] KUYUCU, M. Y Kuşağının Bakış Açısıyla Tematik Televizyon Yayıncılığı ve Müzik Televizyonları [Thematic Television Broadcasting and Mucis TVs from the Perspective of Generation Y]. In 5th International Conference on Advances in Education and Social Sciences (ADVED 2019). Istambul : International Organization Center of Academic Research, 2019. ISBN 978-605-82433-7-8, p. 689-705. WoS

2019  [3] KIRPIK, G. After Entrepreneurship Training, The Difference Between Entrepreneurship Intention Levels Of Y And Z Generation: Kahta Vocational School Example. In Business and Economics Researches Book. Ankara : Akademisyen Kitaberi, 2019. ISBN 978-605-258-403-3, p. 158-159.

2019  [3] MOHAMAD YAAKUB, M. A. - RUSKAM, A. Polemik amalan ibadah harian di Malaysia. In E-Journal of islamic thought and understanding. ISSN 2006-9617, 2019, vol.2, p. 38-63.

2018  [3] ARRINGTON, G. B. - DWYER, R. J. Can four generations create harmony within a public-sector environment? In International journal of applied management and technology. ISSN 1544-4740, 2018, vol. 17, no. 1, p. 1-21.

2018  [3] SENČILA, V. - KALVAITIENÉ, G. Finding a Balance: Companies and new seafarers generation needs and expectations. In TransNav. ISSN 2083-6473, 2018, vol.12, no. 2, p. 285-290.

2018  [3] SEAMAN, C. - LAPERLA, J. T. - SCHWARTZ, E. -et al. Common leadership characteristics, personality traits, and behaviors that generations X, Y, and Z leaders find effective for shared leadership: A formal, informal, and rational approach. In JIMS. ISSN 2378-9557, 2018, vol. 18, no. 3, p. 5-20.

2018  [3] URIBE, E. F. G. Fuerza laboral multigeneracional en la industria de arneses automotrices y su impacto en la rotación voluntaria del personal operativo: El caso de Cd. Juárez. In Revista de Investigación en Ciencias Contables y Administrativas. ISSN 2448-606X, 2018, vol. 3, no .1, p. 91-110.

2018  [3] BRAMBILLA, F. R. - ANGNES, D. L. Um estudo comparativo entre gerações X, Y e Z em relação as novas tecnologias e com o e-commerce. In Revista electronica de administração e turismo. ISSN 2316-5812, vol. 12, no. 7, p. 1713-1735.

2018  [3] KENDZIA, J. M. - BJÖRCK, A. The digital revolution and the organization of work: contemporary management techniques. In Scientific research publishing. ISSN 2165-4328, 2018, vol. 2018, no. 8, p. 212-232.

2018  [3] LAKSHMI, P. A. V. - SUMARYONO, S. Kesuksesan karier ditinjau dari persepsi pengembangan karier dan komitmen karier pada pekerja milenial. In Gadjah mada journal of psychology. ISSN 2407-7798, 2018, vol. 4, no. 1, p. 57-75.

2018  [2] SVEC, M. - MADLENAK, A. - HORECKY, J. GDPR and its impact on the direct marketing management. In Marketing identity: digital mirrors, PT II. Trnava : Univ. SS Cyril, 2018. ISBN 978-80-8105-984-1, p. 344-353. WoS

2018  [3] BLANCHETTE, K. L. - ELLINGTON, L. Strategic Leadership Role in Organizations. In Strategic Leadership. Charlotte : Information Age Publishing Inc, 2018. ISBN 978-1-64113-135-3, p. 101, 122.

2018  [1] FRANCIS, A. G. MÓNICO, L. - PAIS, L. -et al. Business ethics: A study of Portuguese social representation of business ethics. In International journal of business governance and ethics. ISSN 1477-9048, 2018, vol. 13, no. 1, p. 85106. SCOPUS

2018  [1] VYDROVÁ, J. - BEJTOVSKÝ, J. The importance of the individual pillars of social maturity of workers in healthcare organizations in the hierarchy of pillars of competence in management. In Administratie si management public. ISSN 1583-9583, 2018, vol. 2018, no. 31, p. 21-35. SCOPUS

2018  [1] KIRCHMAYER, Z. - FRATRIČOVÁ, J. What motivates generation Z at work? Insights into motivation drivers of business students in Slovakia. In Proceedings of the 31st international business information management association conference, IBIMA 2018. Milan : International Business Information Management Association, 2018. ISBN 978-099985510-2, p. 6019-6030. WoS ; SCOPUS

2018  [3] AMEEN MISBAH, M. - HAMEED, I. The retention of generation Y employees in Pakistan. In Market Forces College of management sciences. ISSN 1816-8434, 2018, vol. 13, no. 2, p. 21-40.

2018  [3] KIRPIK, G. - AKDEMIR, B. Kuşak farklılıkları ile kurumsal itibar algısı ve örgütsel özdeşleşme ilişkisi. Ankara : Gece Publishing, 2018. ISBN 978-605-288-700-4, p. 224.

2018  [3] HORVÁTH, D. - COSOVAN, A. HORVÁTH, D. -et al. Tanulás-munka interface. In Vezetéstudomány/Budapest management review. ISSN 0133-0179, 2018, vol. XLIX, no. 12, p. 67-76.

2018  [3] PUTRA, Y. S. Theoritical review: Teori perbedaan generasi. In Among Makarti. ISSN 1979-7400, 2016, vol. 9, no. 18, p. 123-134.

2018  [3] GEYER, CH. - KLEIN, T. Human resources strategies for integrating generation Z into labor organization in Germany. In Technische hochschule mittelhessen. ISSN 2568-0803, no. 003, p. 9.

2018  [1] BUSZKO, M. - KRUPA, D. - CHOJNACKA, M. Bank Products and Services for Children, Youths and Young Adults: Features, Models, Customization. In Proceedings of the 8th Business & Management Conference. Prague : INTL INST Social & Economic SCI, 2018. ISBN 978-80-87927-73-1, p. 291-311. WoS

2018  [1] SENCILA, V. - KALVAITIENE, G. Finding a Balance: Companies and New Seafarers Generation Needs and Expectations. In TransNav-International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation. ISSN 2083-6473, 2018, vol. 12, no. 2, p. 285-290. WoS ; SCOPUS

2018  [1] MURA, L. - VLACSEKOVÁ, D. Motivation of public employees: case study of Slovak teaching and professional staff. In Administratie si Management Public. ISSN 1583-9583, 2018, vol. 2018, no. 31, p. 67-80. SCOPUS

2018  [3] ARRINGTON, G. B. - DWYER, R. J. Can four generations create harmony within a public-sector environment? In International journal of applied management and technology. ISSN 1554-4740, 2018, vol.17, no. 1, p. 1-21.

2018  [3] TUSEV, A. A cross cultural study of millennials and the workplace in Ecuador: The pilot study. In Revista Académica ECO. ISSN 2312-3818, no. 18, p. 29.

2018  [3] HICKS, J. - RIEDY, C. - WALTZ, M. Cross-generational counseling strategies: Understanding unique needs of each generation. In Journal of Counselor Practice. ISSN 2473-3369, 2018, vol.9, no. 1, p. 6-23.

2018  [1] NOVAK, V. - ŽNIDARŠIČ, A. The transition of young people from study to employment in the light of student work. In Organizacija. ISSN 1318-5454, 2018, vol. 51, no. 3, p. 195-206. WoS ; SCOPUS

2018  [4] COSOVAN, A. - CSORDÁS, T. - HORVÁTH, D. -et al. Tervezői helyzetek jelentősége a vezetőképzésben: designkommunikáció és / vagy design thinking. In A hatékony marketing - EMOK 2018 Nemzetközi Tudományos Konferencia konferenciakötete. Komárom : Selye János Egyetem, 2018. ISBN 978-80-8122-2, p. 902-914.

2017  [1] KAJANOVÁ, H. - SEDLÁČEK, M. - SOÓSOVÁ, V. Attitudes of young people to job searching thorugh social media: Case of Slovakia. In Economics & Sociology. ISSN 2071-789X , 2017, vol. 10, no. 1, p. 152-168. WoS ; SCOPUS

2017  [3] SZABÓ, K. - KELEMEN, A. - KŐMÍVES, P. M. Az Y generáció és az álláskeresés. In International journal of engineering and management sciences. ISSN 2229-6425, 2017, vol. 2, no. 4, p. 490-501.

2017  [1] MLADKOVA, L. Generation Z in the literature. In Proceedings of the 14th international conference efficiency and responsibility in education 2017. Prague : Czech University Life Sciences Prague, 2017. ISBN 978-80-213-2762-7, p. 255-261. WoS

2017  [1] DRAGOLEA, L. - GRONDYS, K. - SROKA, M. Career management : short analysis regarding interest on employment fields among youths. In Polish Journal of Management Studies. ISSN 2081-7452, 2017, vol. 16. no. 2, p. 62-73. WoS ; SCOPUS

2017  [1] ŠAFRÁNKOVÁ, J. M. - ŠIKÝŘ, M. Work expectations and potential employability of millennials and post-millenials on the Czech labor market. In Oeconomia Copernicana. ISSN 2083-1277, 2017, vol. 8, no. 4, p. 585-599. WoS ; SCOPUS

2017  [3] FAQIHUDDIN, A. INTERNALISASI NILAI-NILAI HUMANISTIK RELIGIUS PADA GENERASI Z DENGAN "DESIGN FOR CHANGE". In Edukasia : Jurnal Penelitian Pendidikan Islam. ISSN 1907-7254, 2017, vol. 12, no. 2(2017).

2017  [3] SZYDŁO, J. Differences Between Values Preferred by Generations X, Y and Z. In Studia z zarządzania międzykulturowego. ISSN 2543-8190, 2017, T. 18, z. 3, cz. 1, p. 89-100.

2017  [3] ČASAITÉ-ŠATKAUSKIENÉ, S. Stress impact on creativity: The role of task feedback for generation Z. In The international business conference 2017: Creativity, Innovation and Entrepreneurship. Vilnius : Vilniaus kolegija, 2017. ISBN 978-609-436-051-0, p. 42-51.

2017  [1] DURANA, P. - CHLEBIKOVA, D. The impact of globalization for need of social pedagogues in schools. In CBU International Conference on Innovations in Science and Education. Prague : Central Bohemia University, 2017. ISBN 978-80-88442-08-2, p. 587-592. WoS

2017  [1] HRUŠECKÁ, D. - PIVNIČKA, M. - BORGES LOPES, R. Logistics management as a system constraint [Zarządzanie logistyczne jako ograniczenie systemowe]. In Polish Journal of Management Studies. ISSN 2081-7452, 2017, vol. 15, no. 1, p. 76-87. WoS ; SCOPUS

2017  [1] DURANA, P. - CHLEBIKOVA, D. Working Conditions of Employees in Slovak Companies. In 2017 4th International Conference on Economic, Business Management and Education Innovation (EBMEI 2017). Ingapore : Singapore Management & Sports Science INST PTE LTD, 2017. ISBN 978-981-11-4285-7, 21-26. WoS

2017  [4] ŠAFRÁNKOVÁ, J. M. - ŠIKÝR, M. názory studentů manažerských programů na důležité kompetence na trhu práce. In Fórum manažéra. ISSN 1339-9403, 2017, vol. 2017, no. 2, p. 67-73.

2017  [1] MLADKOVA, L. Expectation of generation Z students about their future carrier. In Knowledge for market use 2017: People in economics - decisions, behavior and normative models. Olomouc : Univ. Palackeho v Olomouci, 2017. ISBN 978-80-244-5233-3, p. 115-121. WoS

2017  [1] MLADKOVA, L. Generation Z in the Literature. In Proceedings of the 14th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2017. Prague : Czech University Life Sciences, 2017. ISBN 978-80-213-2762-7, p. 255-261. WoS

2016  [3] BEJTKOVSKÝ, J. The employees of baby boomers generation, generation X, generation Y and generation Z in selectred Czech corporation as conceivers of development and competitveness in their corporation. In Journal of Competitiveness. ISSN 1804-1728, 2016, vol. 8, no. 4, p. 105-123.ADM 009 ZSIGMOND, Tibor, Renáta MACHOVÁ a Andrea BENCSIK. Analysing customer behaviour in mobile app usage among the representatives of generation X and generation Y. Journal of Applied Economic Sciences. Vol. 13, no. 6(60) (2018), p. 1669-1678. ISSN 1843-6110. SCOPUS.

Ohlasy:
2019  [4] VLACSEKOVÁ, D. Comparitive analysis of motivation of civil servants and public servants in the local state administration - case study of Slovakia. In Central European Journal of Labour Law and Personnel Management. ISSN 2644-4917, 2019, vol. 2, no. 1, p. 74-93.ADM 010 BENCSIK, Andrea, Silvia TÓBIÁS KOSÁR a Renáta MACHOVÁ. Corporate Culture in Service Companies that Support Knowledge Sharing. DOI 10.29036/jots.v9i16.41 Journal of tourism and services. Roč. 9, č. 16 (2018), s. 1-13. ISSN 1804-5650. WoS.

Ohlasy:
2021  [1] ANTOŠOVÁ, G. - SABOGAL SALAMANCA, M. - PERALTA MEJÍA, M. An Innovation in Tourism Services in Colombia – Case Study of Bahía Solano. In Smart Innovation, Systems and Technologies. International Conference on Tourism, Technology and Systems, ICOTTS 2020. Cartagena : Springer Science and Business Media, 2021. ISBN 978-981334259-0, p. 76-85. SCOPUS

2020  [3] GRESAKOVA, E. - CHLEBIKOVA, D. Role of Planning in Non-profit Organizations in the Slovak Republic. In Advances in Economics, Business and Management Research. Fifth International Conference on Economic and Business Management (FEBM 2020). ISSN 2352-5428, vol. 159, p. 615.

2020  [3] YOUSIF, N. B. - GRONDYS, K. - GAD, S. - et al. Knowledge management in non-governmental organizations (NGOs). In Administratie si Management Public. ISSN 1583-9583, no. 35, p. 92.ADM 011 POÓR, József, Tímea JUHÁSZ, Renáta MACHOVÁ, Andrea BENCSIK a Svetlana BILAN. Knowledge management in human resource management: Foreign-owned subsidiaries’ practices in four CEE countries. DOI 10.14254/2071-8330.2018/11-3/23 Journal of International Studies. Vol. 11, no. 3 (2018), p. 295-308. ISSN 2071-8330. SCOPUS.

Ohlasy:
2021  [3] NUGRAHA, A. - PURNOMO, R. A. Human Resources Development Strategy to Improve Knowledge Management (A Case Study on Online Transportation Services of CV. Aplikasi Joker). In ICEB. The 3th International Conference On Economics And Business. Sumatera : Mandala Press, 2021. ISBN 978-623-96179-3-6, p. 80-86.

2020  [3] DRASKOVIC, V. - DRASKOVIC, M. Motivation, Methodology and Phenomenology of Institutional Nihilism. In Alternative Institutions: Phenomenology and Modeling. Szczecin : Fundacja Centrum Badań Socjologicznych - Centre of Sociological Research, 2020. IDBN 978-83-959336-2-2 , p. 355.

2019  [3] BREUER, S. Personalbezogene Herausforderungen in der Organisationsentwicklung von KMU. Die Mitarbeiterbefragung als Werkzeug in der Organisationsentwicklung am Beispiel eines deutschen mittelständischen Unternehmens. In Gazdagág & Társadalom. ISSN 0865-7823, 2019, no. 1, p. 45.ADM 012 BENCSIK, Andrea, Renáta MACHOVÁ, Lilla CSÓKÁS, Tímea JUHÁSZ a Kornélia LAZÁNYI. Survey of Ethical Managerial Behavior - a Three Country Comparative Study. Acta Polytechnica Hungarica : An international peer-reviewed scientific journal of Óbuda University, Hungarian Academy of Engineering and IEEE Hungary Section : journal of applied sciences. Vol.. 15, no. 6 (2018), p. 179-197. ISSN 1785-8860. WoS, SCOPUS.

Q WoS=Q3

ADM 013 BENCSIK, Andrea a Gabriella HORVÁTH-CSIKÓS. The Role of Knowledge Management in Developing Quality Culture. DOI 10.12700/APH.15.8.2018.8.11 Acta Polytechnica Hungarica. Vol.. 15, no. 8 (2018), p. 209-226. ISSN 1785-8860. WoS, SCOPUS.

Q WoS=Q3

Ohlasy:
2021  [3] ZEIDAN, F. - BERKE, Sz. Leadership Practices and its Effects on the Lebanese Family Business Performance by Second Generation Leaders. In International Business Management. ISSN 1993-5250, 2021, vol. 15, no. 2, p. 56-71.ADM 014 BENCSIK, Andrea, Tímea JUHÁSZ, Ladislav MURA a Ágnes CSANÁDI. Formal and Informal Knowledge Sharing in Organisations from Slovakia and Hungary. DOI 10.15678/EBER.2019.070302 Entrepreneurial Business and Economics Review : a scientific quarterly : focusing on Central and Eastern Europe as well as emerging markets. Vol. 7, no. 3 (2019), p. 25-42. ISSN 2353-883X. WoS.

Ohlasy:
2021  [1] SCHRIMPF, M. - FROEHLICH, D. E. - VENEGAS, B. C. Hrm policies’ impact on employees’ employability: The role of age climate and the offering of developmental measures. In Administrative Sciences. ISSN 2076-3387, 2021, vol. 11, no. 3. SCOPUS

2020  [1] NOVÁČKOVÁ, D. - PERÁČEK, T. - STRÁŽOVSKÁ, Ľ. - et al. Financial crime in economic affairs: case study of the Slovak Republic. In Juridical Tribune. ISSN 2247-7195, 2020, vol. 10, Special Issue, p. 148, 150. WoS

2020  [1] BETÁKOVÁ, J. - HAVIERNIKOVÁ, K. - OKREGLICKA, M. - et. al. The role of universities in supporting entrepreneurial intentions of students toward sustainable entrepreneurship. In Entrepreneurship and sustainability issues. ISSN 2345-0282, 2020, vol. 8, no. 1, p. 573-589. WoS ; SCOPUS

2020  [1] MEZULANIK, J. - DURDA, L. - CIVELEK, M. -et al. Ride-hailing vs. taxi services: a survey-based comparison. In Journal of tourism and services. ISSN 1804-5650, 2020, vol. 11, no. 20, p. 170-186. WoS

2020  [1] DUBRAVSKÁ, M. - MARCHEVSKÁ, M. - VAŠANIČOVÁ, P. -et al. Corporate social responsibility and environmental management linkage: An empirical analysis of the Slovak Republic. In Sustainability. ISSN 2071-1050, 2020, vol. 12, no. 13. WoS ; SCOPUS

2020  [1] ANDRONICEANU, A. Major structural changes in the EU policies due to the problems and risks caused COVID-19. In Administrattie si management public. ISSN 1583-9583, 2020, no. 34, p. 137-149. SCOPUS

2020  [1] STACHOVÁ, K. - STACHO, Z. - CAGÁŇOVÁ, D. -et al. Use of digital technologies for intensifying knowledge sharing. In Applied sciences. ISSN 2076-3417, 2020, vol.10, no. 12. WoS ; SCOPUS

2020  [1] HITKA, M. - LORINCOVÁ, S. - VETRÁKOVÁ, M. -et al. Factors related to gender and education affecting the employee motivation. In Entrepreneurship and sustainability issues. ISSN 2345-0282, 2020, vol. 7, no. 4., p. 3226-3241. WoS ; SCOPUS

2020  [1] ŠIRÁ, E. - VAVREK, R. - KRAVČÁKOVÁ VOZÁROVÁ, I. - et al. Knowledge economy indicators and their impact on the sustainable competitiveness of the EU countries. In Sustainability. ISSN 2071-1050, 2020, vol. 12, no, 10. WoS ; SCOPUS

2020  [1] PERÁČEK, T. - VILČEKOVÁ, L. - MUCHA, B. - et al. An Objective View of Government Policy on Access to Information in Years 1948-2020. In Education Excellence and Innovation Management: a 2025 Vision to Sustain Economic Develpoment During Global Challenges. USA : INT Business Information Management Assoc-IBIMA, 2020. ISBN 978-0-9998551-4-0, p. 1347-1355. WoS

2020  [1] PERÁČEK, T. - BRESTOVANSKÁ, P. - MUCHA, B. - et al. The Right to The Access Information from The Perspective of International Law in Years 1948-1989. In Education Excellence and Innovation Management: a 2025 Vision to Sustain Economic Develpoment During Global Challenges. USA : INT Business Information Management Assoc-IBIMA, 2020. ISBN 978-0-9998551-4-0, p. 1327-1336. WoS

2020  [1] CÍBIK, L. - MELUŠ, M. Funding of Public Health Care in EU Countries in 2010-2018: Preparation for the COVID 19 Pandemic? In Public Administration 2020: Three Decades of Challenges, Reforms, and Uncertain Results. Pardubice : UNIV Pardubice, 2020. ISBN 978-80-7560-338-8, p. 8-18. WoS

2020  [1] MINÁROVÁ, M. - MALÁ, D. SMUTNÝ, F. Emotional Intelligence of Managers in Family Businesses in Slovakia. In Administrative Sciences. ISSN 2076-3387, 2020, vol. 10, no. 4, p. 11. WoS

2020  [3] MACHOVÁ, R. - ŠEBEN, Z. - ZSIGMOND, T. - et al. Knowledge Management – situation in Poland and Slovakia. In SHS Web of Conferences. [onilne]. 2020, vol. 83. [cit. 2021-01-18]. Dostupné na internete: . ISSN 2261-2424

2020  [1] POTKÁNY, M. - GEJDOŠ, P. - LESNÍKOVÁ, P. - et al. Influence of Quality Management Practices on the Business Performance of Slovak Manufacturing Enterprises. In Acta Polytechnica Hungarica. ISSN 1785-8860, 2020, vol. 17, no. 9, p. 162. WoS ; SCOPUS

2020  [3] MASAROVA, T. - GULLEROVA, M. Digitization in Recruitment. In Economic and Social Development. 62nd International Scientific Conference on Economic and Social Development Development. ISSN 1849-7535, 2020, p. 38.

2020  [2] PADE, N. - SULIKOVA, R. - STRAZOVSKA, L. Student coaching in the phase of choosing their profession: Generation Z needs orientation. In Vplyv industry 4.0 na tvorbu pracovnych miest 2019. Trenčín : Alexander Dubcek University, 2020. ISBN 978-80-8075-903-2, p. 302-307. WoSADM 015 BENCSIK, Andrea, Gabriella HORVÁTH-CSIKÓS, Tímea JUHÁSZ a Ágnes CSANÁDI. Healthy Lifestyle and Behaviors of Z Generation. DOI 10.15549/jeecar.v6i2.269 Journal of Eastern European and Central Asian Research = JEECAR. = JEECAR Vol. 6, no. 2 (2019), p. 297-308. ISSN 2328-8272. SCOPUS.

Ohlasy:
2020  [3] POPOVIĆ ŠEVIĆ, N. - SLIJEPČEVIĆ, M. - ILIĆ, M. The Effects of Company CSR on Generation Z – Example of an Insurance Company. In Proceedings of the 36th International Business Information Management Association (IBIMA). ISBN: 978-0-9998551-5-7, Granada : IBIMA, 2020. ISBN: 978-0-9998551-5-7, p. 10504.ADM 016 BENCSIK, Andrea. Challenges of Management in the Digital Economy. DOI 10.14716/ijtech.v11i6.4461 International Journal of Technology. Vol. 11, no. 6 (2020), p. 1275-1285. ISSN 2086-9614. WoS, SCOPUS.

Ohlasy:
2021  [3] NAHWANI, A. - HUSIN, A. E. Water Network Improvement Using Infrastructure Leakage Index and Geographic Information System. In Civil Engineering and Architecture. ISSN 2332-1091, 2021, vol. 9, no. 3, p. 909-914. SCOPUS

2021  [3] PUHOVICHOVÁ, D. - JANKELOVÁ, N. Leadership in Conditions of Industry 4.0. In SHS Web of Conferences [online]. 2021, vol. 115 [cit. 2021-01-01]. Dostupné na internete: . ISSN 2261-2424.ADM 017 BENCSIK, Andrea a Tímea JUHÁSZ. Impacts of Informal Knowledge Sharing (Workplace Gossip) on Organisational Trust. DOI 10.14254/2071-789X.2020/13-1/16 Economics & Sociology : Journal of Scientific Papers. Vol. 13, no. 1 (2020), p. 249-270. ISSN 2071-789X. WoS, SCOPUS.

Ohlasy:
2020  [3] YOUSIF, N. B. - GRONDYS, K. - GAD, S. - et al. Knowledge management in non-governmental organizations (NGOs). In Administratie si Management Public. ISSN 1583-9583, no. 35, p. 93.ADM 018 BENCSIK, Andrea, Adriana MEZEIOVÁ a Bernadett ŐSZÉNÉ SAMU. Gamification in higher education (case study on a management subject). DOI 10.26803/IJLTER.20.5.12 International Journal of Learning, Teaching and Educational Research. Vol. 20, no. 5 (2021), p. 211-231. ISSN 1694-2116. SCOPUS.

Q Scopus=Q4

ADM 019 BENCSIK, Andrea. The sixth generation of knowledge management – the headway of artificial intelligence. DOI 10.14254/2071-8330.2021/14-2/6 Journal of International Studies. Vol. 14, no. 2 (2021), p. 84-101. ISSN 2071-8330. SCOPUS.

Q Scopus=Q2

ADM 020 BENCSIK, Andrea, Ali SHUJAHAT a Tímea JUHÁSZ. Y–z in the labour market: Employee perceptions in different cultures (hungary–pakistan). DOI 10.3846/btp.2021.13819 Verslas : teorija ir praktika. Vol. 22, no. 2 (2021), p. 453-461. ISSN 1648-0627. SCOPUS.


AEC  Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Počet záznamov: 25


AEC 001 BENCSIK, Andrea. Új globalizációs hullám küszöbén - hazai és külföldi trendek. Vezetési ismeretek III.. (2009), s. 148-156s.

AEC 002 POÓR, József, Andrea BENCSIK, György SZRETYKÓ a Ferenc TERNOVSZKY. Személyzetfejlesztési rendszer. In: Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv: Rendszerek és alkalmazások. Budapest: Complex, 2010, P. 365-400. ISBN 978 963 295 108 9.

Ohlasy:
2014  [3] SZRETYKÓ, GY. A tekintélyorientált és a teljesítményorientált felsőoktatási intézmények emberi erőforrás menedzsmentjének összehasonlító elemzése. In Quid est veritas? (Jn 18,38) - Teóriák, hipotézisek és az igazság viszonya. ISSN 978-963-334-258-9, vol. 18, no. 38, p. 176.AEC 003 BENCSIK, Andrea a Andrea SÓLYOM. A munkavállalóval együtt a tacit tudás is nyugdíjba vonul?. Tudásból várat .... (2011), s. 36-47.

AEC 004 BENCSIK, Andrea. Etikai útvesztő a tudásmenedzsment rendszer tudásszerzés-átadás fázisában. In: Tudásból várat...: Tudásmenedzsment elméleti és módszertani megközelítésben. Budapest: N&B Kiadó, 2011, P. 21-35. ISBN 9789630812658.

AEC 005 TÓTH-BORDÁSNÉ MAROSI, Ildikó a Andrea BENCSIK. Képzési modellek a felsőoktatásban. Átalakuló emberi erőforrás menedzsment. (2012), s. 129-141.

AEC 006 BENCSIK, Andrea. Tudás és innováció fejlesztése a HR-ben. Átalakuló emberi erőforrás menedzsment. (2012), s. 379-382.

AEC 007 BENCSIK, Andrea a Ildikó TÓTH-BORDÁSNÉ MAROSI. Tudás intenzív szervezetek TM rendszer építése versus kultúra és HR. Átalakuló emberi erőforrás menedzsment. (2012), s. 383-397.

AEC 008 BENCSIK, Andrea. Expectation about Teamwork to Build a Knowledge Management System. In: World Academy of science, engineering and technology. Tokyo: WASET, No. 77 (2013), pp. 1281-1289.

AEC 009 BENCSIK, Andrea a Tímea JUHÁSZ. Tudásmegőrzés a kismamák körében a Gyes és Gyed ideje alatt. In: Actual problems of modern education in 21st century. = Aktuálne problémy moderného vzdelávania v 21. storočí Brno: Librix, 2012, S. 189-194. ISBN 978-80-8122-063-0.

AEC 010 BENCSIK, Andrea a Tímea JUHÁSZ. Knowledge Management Strategy as a Chance of Small and Medium-Sized Enterprises. DOI 10.4018/978-1-4666-4753-4 In: International Business Strategy and Entrepreneurship: an Information Technology Perspective. Hershey, PA, USA: Business Science Reference, an imprint of IGI Global, 2014, P. 52-81. ISBN 978-14-6664-753-4. WoS.

Ohlasy:
2017  [3] RÁTHONYI, G. - BÁCSNÉ, B. É. - SZILÁGYI, R. Innovatív információtechnológiai eszközök használata a Debreceni Egyetem sportszervező képzésében. In Taylor : Gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat. ISSN 2064-4361, 2017, vol. IX, no. 3-4, 1173-182.

2017  [3] MURA, L. - KLJUČNIKOV, A. - TVARONAVIČIENÉ, M. et al. Development Trends in Human Resource Management in Small and Medium Enterprises in the Visegrad Group. In Acta Polytechnica Hungarica. ISSN 2064-2687, 2017, vol. 14, no. 7, p.105-120.

2017  [3] MURA, L. Challenges of Employee Motivation in SMEs. In International Scientific Conference : Current Problems of the Corporate Sector. Bratislava : ekonóm, 2017. ISBN 978-80-225-4422-1, p. 788, 794.

2017  [3] PIEROG, A. - BÁCSNÉ, B. É. - DAJNOKI, K. Sikeres vezetők tulajdonságainak feltárása : A Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi kar hallgatói körében végzett kutatás eredményei alapján. In Taylor : Gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat. ISSN 2064-4361, 2017, IX. évf., 1. sz., p. 98.

2017  [3] PAULUK, J. - OLÁH, J. The Role and Importance of Lean Tools in Warehouse Management. In Taylor : Gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat. ISSN 2064-4361, 2017, IX. évf., 1. sz., p. 31.

2015  [3] CZEGLEDI, CS. - FONGER, J. - REICH, M. EU Policies to Support Small and Medium Sized Enterprises and the German Mittelstand. In Managerial Challenges of the Contemporary Society. ISSN 2069-4229, 2015, vol. 8, no. 1, p. 102-108.AEC 011 BENCSIK, Andrea a Irma RÁCZ. Trust-based knowledge management system building. DOI 10.4018/978-1-4666-6457-9.ch002 In: Knowledge Management for Competitive Advantage During Economic Crisis. Hershey PA, USA: Business science reference, 2014, P. 16-37. ISBN 978-1-4666-6457-9. SCOPUS.

Ohlasy:
2018  [2] SVEC, M. - MADLENAK, A. - HORECKY, J. GDPR and its impact on the direct marketing management. In Marketing identity: digital mirrors, PT II. Trnava : Univ. SS Cyril, 2018. ISBN 978-80-8105-984-1, p. 344-353. WoS

2018  [3] ŠVEC, M. - HORECKÝ, J. - MADLEŇÁK, A. GDPR in labour relations - with or without the consent of the employee? In Journal of interdisciplinary research. ISSN 2394-8361, 2018, vol. 8, no. 2, p. 281-286.

2017  [1] KASEMSAP, K. Exploring the Role of Organizational Culture in Modern Organizations. In Comprehensive Problem-Solving and Skill Development for Next-Generation Leaders. Pennsylvania : IGI Global, 2017. ISBN 978-1-5225-1969-0, p. 116-138. WoS

2017  [1] KASEMSAP, K. Exploring the Role of Organizational Culture in Modern Organizations. In Organizational Culture and Behavior: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications. Pennsylvania : IGI Global, 2017. ISBN 978-152251914-0, p. 1543-1564. SCOPUS

2017  [3] MURA, L. - ŠVEC, M. HUMAN RESOURCES IN PUBLIC AND PRIVATE SECTOR: A COMPARATIVE STUDY OF SLOVAKIA. In Conference Proceedings. Praha : VŠE, 2017. ISBN 978-80-245-2238-8, p. 335.AEC 012 BENCSIK, Andrea. A case study about a multinational company. In: Internationalisation and Globalisation in Human Resource Management - Focus on Central and Eastern Europe: Textbook and case compilation. Gödöllő: Szent István University, 2015, P. 220-224. ISBN 978-963-269-439-9.

AEC 013 BENCSIK, Andrea. Tudásmenedzsment rendszerépítés a szervezetben mint változás menedzselése. In: A tudásmenedzsment elméletben és gyakorlatban. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2015, P. 176-192. ISBN 978 963 05 9589 6.

AEC 014 BENCSIK, Andrea. Appropriate Leadership Style in Knowledge Management System (KMS) Building. DOI 10.4018/978-1-5225-1642-2 In: Knowledge Management Initiatives and Strategies in Small and Medium Enterprises. Hershey: IGI Global, 2016, P. 91-112. ISBN 9781522516422.

AEC 015 BENCSIK, Andrea. Munkaerőpiaci elvárások versus tudásmenedzsment. In: Korkép: XXI. századi kihívások. Budapest: Budapesti Gazdasági Egyetem, 2016, P. 167-189. ISBN 978-615-5607-20-2.

Ohlasy:
2019  [3] SIPOS-ONYASZTYÁK, N. - PERÉNYI, Sz. - FARKAS, J. - et al. Az európai sportágazati szakember-fejlesztés lehetőségei: az ESSA-Sport projekt bemutatása és előzetes eredményei. In Eredeti Közlemény. ISSN 2498-7646, 2019, vol. 4, no. 1-2, p. 48.AEC 016 BENCSIK, Andrea a Bálint FILEP. Relationship between Knowledge Management and Innovation. DOI 10.4018/9078-1-5225-1642-2 In: Knowledge Management Initiatives and Strategies in Small and Medium Enterprises. Hershey: IGI Global, 2016, P. 67-90. ISBN 9781522516422.

Ohlasy:
2021  [3] ALTNAA, U. - VASA, L. - NESZMÉLYI, Gy. I. The Role of Network Ties on SMEs Internationalization Process in the Developing Countries/Emerging Markets: A Comparison between Mongolia, China, and Malaysia. In International Journal of Economics and Business Administration. ISSN 2241-4754, 2021, vol. 9, no. 1, p. 282.

2020  [3] MAKAI, A. L. - PUPP, Zs. - NAGY, D. Academic Capitalism in Hungary: Business Oriented Transformation of the Hungarian Higher Education System. In Economics and Management in times of change. Conference Proceedings of the 1st Online International Scientific Conference. Gödöllő : Szent Istvan University, 2020. ISBN 978-80-89654-75-8, p. 111.AEC 017 BENCSIK, Andrea. Appropriate leadership style in knowledge management system (KMS) building. DOI 10.4018/978-1-5225-1913-3.ch075 In: Organizational Culture and Behavior: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications. [s.l.]: IGI Global, 2017, P. 1584-1606. ISBN 978-152251914-0. SCOPUS.

AEC 018 BENCSIK, Andrea a Tímea JUHÁSZ. Bizalom és bizalmatlanság avagy Sharing Economy kontra hagyományos üzleti modell. In: Közösségi tudások - tudásközösségek: Tudásmenedzsment elméleti és módszertani megközelítésben. Budapest: N & B Kiadó, 2017, P. 7-20. ISBN 978-963-12-5559-1.

AEC 019 BENCSIK, Andrea a Tímea JUHÁSZ. Knowledge management strategy as a chance of small and medium-sized enterprises. DOI 10.4018/978-1-5225-1913-3.ch028 In: Organizational Culture and Behavior: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications. [s.l.]: IGI Global, 2017, P. 577-607. ISBN 978-152251914-0. SCOPUS.

Ohlasy:
2018  [2] SVEC, M. - MADLENAK, A. - HORECKY, J. GDPR and its impact on the direct marketing management. In Marketing identity: digital mirrors, PT II. Trnava : Univ. SS Cyril, 2018. ISBN 978-80-8105-984-1, p. 344-353. WoSAEC 020 BENCSIK, Andrea. The Role of Artificial Intelligence in the Knowledge Organization of Companies. In: Business Strategy in the Artificial Intelligence Economy. J. Mark Munoz, Al Naqvi. New York: Business Expert Press, 2018, P. 9-23. ISBN 978-1-94819-898-1.

AEC 021 BENCSIK, Andrea a Tímea JUHÁSZ. Informális tudásmegosztás (munkahelyi pletyka) jelentősége a szervezetekben. DOI 10.29177/LIM.2019.1.51 In: Logisztika - informatika - menedzsment. Miklós Gubán. Budapest: Budapesti Gazdasági Egyetem, 2019, online, p. 51-62.

AEC 022 BENCSIK, Andrea. Practices to Build a Knowledge Management System in Hungary. In: Studies about the economic and social perspectives. Csilla Cseglédi, Beáta Bartalos. Gödöllő: Szent István Egyetem, 2019, P. 11-24. ISBN 978-96-32698-21-2.

AEC 023 BENCSIK, Andrea a Tímea JUHÁSZ. Csoport, csoportszerepek, szellemi alkotó technikák = Team, Team-roles, Creative thinking Techniques. In: Vezető és menedzser : Emlékkötet Farkas Ferenc születésének 70. évfordulója alkalmából: Emlékkötet Farkas Ferenc születésének 70. évfordulója alkalmából. Gyula László, Julianna Németh, Norbert Sipos. Pécs: Pécsi Tudományegyetem, 2019, P. 58-68. ISBN 978-963-429-441-2.

AEC 024 BENCSIK, Andrea. Tudásmenedzsment-körkép hazai kutatások tükrében. In: Menedzsmenttendenciák = Management Trends : Gazdaság- és társadalomtudományi tanulmányok 1.: Gazdaság- és társadalomtudományi tanulmányok 1.. Mohácsi Márta, Berde Csaba. = Management Trends Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2019, P. 109-134. ISBN 978-963-318-203-1.

AEC 025 BENCSIK, Andrea, Tibor ZSIGMOND a Renáta MACHOVÁ. Interim menedzsment, mint a tudásátadás eszköze. In: LIMES : A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos évkönyve: A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos évkönyve. Orosz Ildikó. Užgorod: Ferenc Rákóczi II. Transcarpathian Hungarian College, 2019, P. 95-104.


AED  Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Počet záznamov: 1


AED 001 BENCSIK, Andrea a Renáta MACHOVÁ. Kulturálne pozadie intergeneračného a znalostného manažmentu. In: Managements Trend sin Theory and Practice: Scientific Papers. Žilina: EDIS Žilina, 2013, S. 67-69. ISBN 978-80-554-0736-4.


AEE  
Počet záznamov: 1


AEE 001 POÓR, József, Andrea BENCSIK a Ildikó MAROSI. HR and knowledge management in higher education. In: Higher Education, Partnership, Innovation. Budapest: IHEPI, 2009, P. 19-29. ISBN 978-963-88332-5-9.


AFC  Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 56


AFC 001 KOSZTYAN, Zsolt Tibor, Zoltán PERJES a Andrea BENCSIK. Resource Allocation and Cost Reduction by Means of Alternative Solutions. DOI 10.1007/978-1-4020-8735-6_103 In: Innovations and Advanced Techniques in Systems: Computing Sciences and Software Engineering. Dordrecht, Netherlands: Springer, 2007, P. 556-559. ISBN 978-1-4020-8734-9. WoS.

AFC 002 BENCSIK, Andrea a Péter FODOR. HRM and Knowledge Management in Light of the Present Economic and Financial Crisis in Hungary: Empirical Research 2008-2009. MEB 2009. P. 113-128.

AFC 003 BENCSIK, Andrea. A tudásmegosztás etikai problémái. Vállalati kommunikáció a 21. század elején. (2011), s. 69-88.

AFC 004 BENCSIK, Andrea a Andrea SÓLYOM. Education and Training Practice Strategies in Small and Medium Sized Enterprises. In: International Conference on Economics, Trade and Development. Chendu: Institute of Electrical and Electronics Engineus, Inc., 2011, P. 65-69. ISBN 9781424497737. WoS.

Ohlasy:
2017  [4] CAHA, Z. Organization and Planning of Corporate Education in the Czech Republic. In Studia commercialia Bratislavensia. ISSN 1339-3081, 2017, vol. 10, no. 38, p. 137-145.

2013  [1] MARI-VIDAL, S. - LAJARA-CAMILLERI, N. - IZQUIERDO, R. S. Training in agricultural cooperatives as a key competitive factor in a context of market concentration and globalization. In Interciencia. ISSN 0378-1844, 2013, vol. 38, no. 2, p. 112-120. WoS ; SCOPUSAFC 005 BENCSIK, Andrea, Vendel LŐRE a Andrea SÓLYOM. Education and Training Practice Strategies in Small and Medium Sized Enterprises. In: Proceedings of the 3rd European Conference on Intellesctual Capital. Nicosia, Cyprus: Geoff Turner and Clemente Minnone, P. 78-86. ISBN 971906638955. WoS.

AFC 006 BENCSIK, Andrea a Piroska SZALAI. Main Aspect of EWIL. International Conference. (2011), s. 161-166.

AFC 007 BENCSIK, Andrea a Andrea SÓLYOM. Strategies of Education and Training Practice of Small and Medium Sized Enterprises. In: Chemal Ardil: Scientific Research and Experimental Development: Scientific Research and Experimental Development. New Mexico: World Academy of Science, 2011, P. 116-122.

AFC 008 BENCSIK, Andrea. Tudásalapú vállalati stratégiák. In: Gazdasági és társadalmi kihívások a 21. században: - Best of KHEOPS (2006-2010) -. Magyarország: KHEOPS Automobil-Kutató Intézet, 2011, P. 164-175. ISBN 9789638755377.

AFC 009 BENCSIK, Andrea, Viktória STIFTER a Andrea SÓLYOM. A tacit tudás átadásának kihívásai a Duna két partján. Változó világ: társadalmi és gazdasági útkeresés. (2012), s. 53-62.

AFC 010 BENCSIK, Andrea a Tímea JUHÁSZ. Apák gyermekgondozási szabadságon - avagy egy nem hagyományos élethelyzet megítélése a férfiak szemszögéből. "Gazdaság és morál: tiszta társadalom, tiszta gazdaság". (2012), s. 1-7.

AFC 011 BENCSIK, Andrea, Andrea SÓLYOM a Dóra G.KOCSIS. Comes, Goes or Stays?: Possibility to retain tacit knowledge in organizations. IISES International Interdisciplinary Conference. (2012), 16 s.

AFC 012 BENCSIK, Andrea a Tímea JUHÁSZ. Companies cooperating in knowledge maintenance and transformation for women going to child-care leave. Reproduction of the human capital. (2012), s. 1-10.

AFC 013 BENCSIK, Andrea a Tímea JUHÁSZ. Chances of Men and Women to Return to the Labour Market after Child-Care Leave. Knowledge and Learning: Global Empowerment. (2012), s. 121-130.

AFC 014 BENCSIK, Andrea a Renáta MACHOVÁ. Knowledge Management and Ethics from the Business point of view. In: International Days of Statistics and Economics: proceedings from international conference. Praha: VŠE, 2012, P. 1-12. ISBN 978-80-86175-79-9. WoS.

Ohlasy:
2021  [3] PECHOVA, J - STEJSKALOVA, L. - VOLFOVA, H. Knowledge Management in a Globalized World and the Coronavirus Age. In SHS Web of Conferences. The 20th International Scientific Conference Globalization and its Socio-Economic Consequences 2020 [online]. 2021, vol. 92 [cit. 2021-2-18]. Dostupné na internete: . ISSN 2261-2424.

2015  [3] DOBAI KORCSMÁROS, E. - SERES HUSZÁRIK, E. Teoretické vymedzenie základných inovačných možnosti malých a stredných podnikov. In Mezinárodní vědecká konference Hradecké ekonomické dny 2015 Ekonomický rozvoj a management regionů Hradec Králové 3. a 4. února 2015. Sborník recenzovaných příspěvků. Díl I. Hradec Kráolvé : Gaudeamus, 2015. ISBN 978-80-7435-546-2, s. 440, 445.AFC 015 BENCSIK, Andrea a Tímea JUHÁSZ. Knowledge transfer for women returning from GYES and GYED. Mic 2012 - Managing Transformation with Creativity. (2012), s. 113-123.

AFC 016 BENCSIK, Andrea a Tímea JUHÁSZ. Men on Parental Leave in Hungary. DOI 10.3846/bm.2012.080 In: Business and Management: The 7th International Scientific Conference. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical UNIV PRESS, 2012, P. 616-623. ISBN 978-609-457-116-9. WoS.

Ohlasy:
2015  [3] MICHOŃ, P. Waiting for the incentives to work: comparative analysis of the parental leave policies in the Visegrad countries. In Community, Work & Family. ISSN 1366-8803, 2015, vol. 18, no. 2, p. 182-197.

2015  [1] MICHOŃ, P. Waiting for the incentives to work: comparative analysis of the parental leave policies in the Visegrad countries. In Community, Work and Family. ISSN 13668803, 2015, vol. 18, no. 2, p. 182-197. SCOPUSAFC 017 BENCSIK, Andrea a Viktória STIFTER. Mentori szerep, mint a tacit tudás megosztásának eszköze. VII. KHEOPS Tudományos Konferencia. č. május (2012), s. 93-103.

AFC 018 BENCSIK, Andrea. Családbarát megoldások a szervezetekben a munkavállalók különböző életszakaszaiban. In: Szolidaritás és párbeszéd a nemzedékek között: Tanulmánykötet. Győr: Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, 2013, S. 17-23. ISBN 978-963-7287-28-2.

AFC 019 BENCSIK, Andrea. Employee´s satisfaction and knowledge management system building. In: ABSRC 2013 Rome: Conference Proceedings. Piran: Gea College - Faculty of Entrepreneurship, 2013, S. [14]. ISBN 978-961-6347-52-5.

AFC 020 BENCSIK, Andrea. New Requirements in Higher Education. In: Selected Issues in Discipline-Specific Academic Teaching: Social Sciences and the Humanities. Israel: Ariel University, 2013, s. 190-204. ISBN 978-963-7376-34-8.

Ohlasy:
2019  [3] JÁRMAI, E. M. - FŰZI, B. - VÉGH, Á. Methodology Challenges in Economic Higher Education: Through the Teachers’ Eyes. In Practice and Theory in Systems of Education. ISSN 1788-2591, 2019, vol. 14, no. 2, p. 45.AFC 021 BENCSIK, Andrea, Tímea JUHÁSZ a Szandra KOVÁCS. A tudásmegosztási hajlandóság aktuális kérdései, avagy jobb adni, mint kapni (empirikus vizsgálat alapján). In: Alkalmazott Tudományok I. Fóruma. Budapest: Budapesti Gazdasági Főiskola, 2014, P. 113-125. ISBN 978-963-7159-92-3.

AFC 022 BENCSIK, Andrea a Tímea JUHÁSZ. Approaching the process of mentoring from the side of employers and employees in the dimension of Hungarian practice (both sides of the coin). In: Reproduction of the Human Capital [elektronický zdroj]: connections and relation. Slaný: Melandrium, 2014, CD-ROM, p. 57-68. ISBN 978-80-87990-03-2.

AFC 023 STIFTER, Viktória, Andrea BENCSIK a Irma RÁCZ. Emotional factors of organization´s knowledge sharing systems. In: Reproduction of the Human Capital [elektronický zdroj]: connections and relations. Slaný: Melandrium, 2014, CD-ROM, p. 446-456. ISBN 978-80-87990-03-2.

AFC 024 MACHOVÁ, Renáta, Andrea BENCSIK a Zsuzsanna TÓTH. Equal Opportunities - Value or Illusion?. In: 8. International Days of Statistics and Economics: Conference Proceedings. Slaný, Czech Republic: Melandrium, 2014, P. 933-945. ISBN 978-80-87990-02-5. WoS.

AFC 025 RÁCZ, Irma, Andrea BENCSIK, Tamás BOGNÁR a Viktória STIFTER. Management of knowledge by talented intellectual workers. In: Reproduction of the Human Capital [elektronický zdroj]: connections and relation. Slaný: Melandrium, 2014, CD-ROM, p. 404-415. ISBN 978-80-87990-03-2.

AFC 026 BENCSIK, Andrea a Tímea JUHÁSZ. A mentorálás, mint a tudásátadás formája Magyarországon. In: II. Gazdálkodás és menedzsment tudományos konferencia: "A vidék él és élni akar". Kecskemét: Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar, 2015, P. 348-352. ISBN 978-615-5192-22-3.

Ohlasy:
2020  [3] ERDŐS, Á. - MAGASVÁRI, A. - MOLNÁR, K. -et al. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának utánpótlása, felkészítésük gyakorlati kérdései. In Magyar Rendészet. ISSN 1586-2895, 2020, vol. 20, no. 1, p. 149-175.AFC 027 BENCSIK, Andrea a Renáta MACHOVÁ. Higher Education Versus Practical Life from the Viewpoint of Competences. In: Recent Researches in Engineering Education: Proceedings of the 11th International Conference on Engineering Education (EDUCATION ´15). Salerno: WSEAS Press, 2015, P. 63-71. ISBN 978-1-61804-312-2.

AFC 028 BENCSIK, Andrea, Ágnes CSANÁDI, Gabriella CSIKÓS-HORVÁTH a Tímea JUHÁSZ. Characteristics of mentoring practice based on the opinion of Hungarian employees (based on empirical study). In: RELIK 2016: Reprodukce lidského kapitálu (vzájemné vazby a souvislosti). Praha: VŠE, 2016, CD-ROM, s. 30-40. ISBN 978-80-245-2166-4.

AFC 029 BENCSIK, Andrea, Renáta MACHOVÁ a Vera KELLER. Innovation and Knowledge Management. In: Economics, Law and Political Science: Proceedings of the 4th International Conference on Economics, Political and Law Science (EPLS´15). Rome: WSEAS Press, 2015, P. 85-94. ISBN 978-1-61804-348-1.

AFC 030 BENCSIK, Andrea a Renáta MACHOVÁ. Knowledge Sharing Problems from the Viewpoint of Intergeneration Management. In: Proceedings of the 4th International Conference on Management, Leadership and Governance. Sonning Common: Academic Conferences and Publishing International, 2016, P. 42-50. ISBN 978-1-910810-84-2. WoS, SCOPUS.

Ohlasy:
2021  [1] MUSTAQIMMAH, N. - SARI, N. D. KONSEP DIRI GENERASI Z PENGGUNA APLIKASITIK TOK DI KABUPATEN ROKAN HULU. In Medium. ISSN 2615-1308, 2021, vol. 6, no. 2, p. 154.

2021  [1] KAMIONKA, M. October 2020 protests in Poland. A case study of Olkusz. In Vestnik Volgogradskogo Gosudarstvennogo Universiteta, Seriia 4: Istoriia, Regionovedenie, Mezhdunarodnye Otnosheniia. ISSN 1998-9938, 2021, vol. 26, no. 5, p. 97-111. WoS ; SCOPUS

2021  [3] TUTIASRI, R. P. - FEBRIYANTI, S. N. The Meaning of Millennial Generation Text: Reception Analysis of #KidsJamanNow. In Jurnal The Messenger. ISSN 2086-1559, 2021, vol. 13, no. 2, p. 165.

2021  [3] CSEPREGI, A. - CSANÁDY, B. Z generáció és a home office viszonya 2020-ban a COVID19 idején – Pilot kutatás eredményei. In Marketing & menedzsment. ISSN 1219-0349, 2021, no. 3, p. 61.

2021  [3] LISTYORINI, S. Generation Z Profile in Consumption Experience Using Local Fashion Brand Products. In Proceedings of the 3rd Annual International Conference on Public and Business Administration (AICoBPA 2020). Dordrecht : Atlantis Press, 2021. ISBN 978-94-6239-434-6, p. 12.

2021  [3] PUTERI, A. I. - SAUD, M. I. Ruang kerja bersama di banjarbaru. In Journal of Architecture. ISSN 1360-2365, 2021, vol. 10, no. 2, p. 217-228.

2021  [3] NICOLAS, D. G. Analisis Perpecahan Kepemimpinan Antargenerasi Di Lingkungan Gereja. In Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia. ISSN 2541-0849, 2021, vol. 6, no. 5, p. 2140-2149.

2021  [1] JANSSEN, D. - CARRADINI, S. Generation Z Workplace Communication Habits and Expectations. In IEEE Transactions on Professional Communication. ISSN 0361-1434, 2021, vol. 64, no. 2, p. 137-153. WoS ; SCOPUS

2021  [3] YUNICA, E. - DEWI, D. A. Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Pancasila Dalam Mengantisipasi Interaksi Asosial Pada Generasi Z. In Konstruksi Sosial: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial. ISSN 2775-586X, 2021, vol. 1, no. 4.

2021  [3] ASTUTI, W. - IRAMADHANI, D. - MUNA, Z. Kelas Online “How to Be Confident Public Speaker On Online Presentation” Bagi Generasi Z Sebagai Persiapan Menghadapi Kondisi New Normal Covid 19 [Online Class "How to Be Confident Public Speaker On Online Presentation" For Generation Z as Preparation for Facing the New Normal Condition of Covid 19]. In Jurnal Penelitian Pendidikan, Psikologi Dan Kesehatan (J-P3K). ISSN 2721-5393, 2021, vol. 2, no. 1, p. 69.

2021  [3] RAKHMAN, R. T. - PILIANG, Y. A. - AHMAD, H. A. - et al. Pemetaan jenis dongeng nusantara dalam infografis. In Andharupa: Jurnal Desain Komunikasi Visual & Multimedia. ISSN 2477 - 2852, 2021, vol. 7, no. 1, p. 59-78.

2021  [3] PRATIWI, M. - DEWI, S. - HASYIM. The Role of Competency and Succession Program to Retain Millennial Healthcare Workers (Case Study in Indonesian Small Scale Maternity Hospital). In European Journal of Business and Management Research. ISSN 2507-1076, 2021, vol. 6, no. 1, p. 198-205.

2021  [3] WAHYU, I. - MOEINS, A. - SUNARYO, W. Enhancing the Organizational Citizenship Behavior: Comparative Research and ExPost-Facto Method on Generation X and Generation Y. In International Journal of Science and Management Studies (IJSMS). ISSN 2581-5946, 2021, vol. 4, no. 1, p. 23.

2021  [3] PALUPI MELIANI, Y. F. C. - TAN, J. D. - MURWANI, F. D. - et al. Motivating and Retaining Generation Z Faculty Members in Private Universities. In Journal of Educational and Social Research. ISSN 2239-978X, 2021, vol. 11, no. 1, p. 246.

2020  [3] WAHYU, I. - MOEINS, A. - SUNARYO, W. The Role of Servant Leadership and Work Motivation on Organizational Citizenship Behavior: Evidence from Indonesian Generation Y Employees. In International Journal of Science and Management Studies (IJSMS). ISSN 2581-5946, vol. 3, no. 6, p. 117.

2020  [3] SETIAWAN, D. E. Kepemimpinan Kristen di Era Bonus Demografi Pasca Sensus Penduduk Indonesia Tahun 2020. In Jurnal Kepemimpinan Kristen dan Pemberdayaan Jemaat. ISSN 2722-8819, 2021, vol. 2, no. 1, p. 24.

2020  [3] UMAROVA, Z. Y. - KURBANOVA, L. U. - KHASAEVA, T. Kh. - et al. Tolerant Consciousness and Spirituality of Human in the Information Society: Philosophical Conceptualization. In The European Proceedings of Social and Behavioural Sciences EpSBS. NININS 2020. International Scientific Forum «National Interest, National Identity and National Security». ISSN 2357-1330, 2020, p. 1067.

2020  [1] HO, T. C. F. - CHOO, L. S. - TEO, P.-C. - et al. Attracting Gen Z to Small and Medium Enterprises (SMEs): A View through the Job Characteristic Model. In 2020 International Conference on Decision Aid Sciences and Application, DASA 2020. Sakhir : Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc, 2020. ISBN 978-172819677-0, p. 142-145. SCOPUS

2020  [3] ATIEQ, M. Q. Hubungan Kualitas Kehidupan Kerja dan Etos Kerja terhadap Keterikatan Kerja Pada Karyawan Generasi Z . In Jurnal Inspirasi Bisnis dan Manajemen. ISSN 2579-9312, 2020, vol. 4, no. 2, p. 178.

2020  [3] HARLIANTO, J. - RUDI - LIE, Ch. Relationship Analysis Between Key Performance Indicator with Core Competency for Baby Boomer, X and Y Generation. In Advances In Natural And Applied Sciences. ISSN 1995-0772, 2020, vol. 14, no. 3, p. 47, 48.

2020  [3] MANGGABARANI, A. S. - MARZUKI, F. - MAHENDRO. The Effect Of Milenial Generation Characteristics Of Job Satisfaction Relations And Employee Engagement. In Ilomata International Journal of Management. ISSN 2714-8971, 2020, vol. 1, no. 4, p. 239-248.

2020  [3] NEŠIĆ, A. - KATIĆ, I. Fenomen "generacijskog menadžmenta" i njegov uticaj na oblikovanje oblikovanje obrazovnog procesa. In XXVI Skup Trendovi razvoja: "Ivonacje u modernom obrazovanju". Kopaonik : Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, 2020. ISBN 978-86-6022-241-3.

2020  [3] OKTAVENDI, T. W. Islamic Financial Technology Usage: An Investing Perspectives On Generation Z. In Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia. ISSN 1411-6510, 2020, vol. 5, no. 2, p. 151-158.

2020  [3] PALUPI, N. W. - SALMA, S. Persepsi terhadap harapan orangtua sebagai prediktor inisiatif pertumbuhan diri pada mahasiswa generasi z. In Jurnal Empati, ISSN 2337-375X, 2020, vol. 9, no. 4, p. 327-335.

2020  [3] CHRISTIANI, L. C. - IKASARI, P. N. Generasi Z dan pemeliharaan relasi antar generasi dalam persepektif budaya jawa. In Journal komunikasi dan kajian media. ISSN 2597-7490, 2020, vol. 4, no. 2, p. 84-105.

2020  [3] SUPINA, S. Generation z career options in the government sector in the tourism sector with the presence of the generation x minister as a moderating variable. In Journal of Indonesia tourism and policy studies. ISSN 2541-5360, 2020, vol. 5, no. 1.

2020  [3] PUTRI, P. T. - SIMANJUNTAK, M. The role of motivation, locus of control and financial literacy on women investment decisions across generations. In Journal of consumer sciences. ISSN 2460-8963, 2020, vol. 05, no. 02, p. 102-123.

2020  [3] SETIAWAN, A. - AMALIA, D. R. - ZAINI, M. - et al. Pelatihan penulisan arab pegon dan kaligrafi pada siswa sekolah menengah atas (sma/ma/smk) se-kota metro. In Journal pengabdian kepada masyarakat. ISSN 2615-7713, 2020, vol. 4, no. 01.

2020  [3] WICAKSANA, S. A. - ADHININGTYAS, N. P. Gambaran calon tenaga kerja gen Z. In Jurnal psikologi pendidikan. ISSN 2477-2518, 2020, vol. 13, no. 1.

2020  [1] SHARMA, P. - PANDIT, R. Workplace expectations of GenZ towards factors of motivation. In Studies in Indian Place Names. ISSN 2394-3114, 2020, vol. 40, sp. no. 08, p. 76-88.

2020  [1] COTET, G. B. - CARUTASU, N. L. - CHISCOP, F. Industry 4.0 diagnosis from an iMillennial educational perspective. In Education sciences. ISSN 2227-7102, 2020, vol. 10, no. 1. WoS ; SCOPUS

2019  [1] ALHADLAQ, A. - KHARRUFA, A. - OLIVER, P. Exploring e-mentoring: co-designing & un-platforming. In Behaviour & information technology. ISSN 0144-929X, 2019, vol. 38, no. 11, p. 1122-1142. WoS ; SCOPUS

2019  [3] SARI, V. D. A. Z generation towards the use of smartphone application for listening activities in blended-learning. In Research and innovation in language learning. ISSN 2614-5960, 2019, vol. 2, no. 3, p. 196-206.

2019  [3] MUTIA, A. - DEWI, A. Analisis Faktor Stimuli Pemasaran dalam Keputusan Pembelian Online Produk Fashion Pada Generasi Z. In Prosiding Festival Riset Ilmiah Manajemen & Akuntansi. ISSN

2019  [3] SZABÓ-SZENTGRÓTI, G. - GELENCSÉR, M. - SZABÓ-SZENTGRÓTI, E. -et al. Generációs hatás a munkahely konfliktusokban. On Vezetéstudomány/Budapest management review. ISSN 0133-0179, vol. L, no. 4, p. 77-88.

2019  [3] TJONDRO, E. - SETIABUDI, J. - JOYO, A. CH. Intergenerational perceptions of coercive and legitimate power. In Journal Economia. ISSN 1858-2648, 2019, vol. 15, no. 1, p. 96-113.

2019  [3] MUFIDA ISTATI, R. Islamic guidance and counseling in developing skills youth communication in the digital era. In Advances in social science, Education and humanities research. ISSN 2352-5398,2019 vol. 274, p. 252-257.

2019  [3] FERO, M. - DOKOUPILOVÁ, L. Factors of Work Motivation and Coexistence of Generations at the Workplace . In Research Papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology. ISSN 1336-1589, 2019, voll. 27, no. s1, p. 15-24.

2019  [3] PRATAMA, P. - NASUTION, H. - ABSAH, Y. Analysis Of The Influence Of Organizational Justice, Corporate Social Responsibility, And Job Satisfaction On Employee Commitment To Millenial Generation At PT Capella Dinamic Nusantara, North Sumatra, Indonesia. In American International Journal of Business Management. ISSN 2379-106X, 2019, vol. 2, no.1, p. 88-98.

2019  [1] RODRIGUEZ, M. - BOYER, S. - FLEMING, D. -et al. Managing the next generation of sales, gen Z/Millenial cusp: An exploration of grit, entrepreneurship and loyalty. In Journal of business-to-business marketing. ISSN 1051-712X, 2019, vol. 26, no. 1, p. 43-55. WoS ; SCOPUS

2019  [3] WIDJAJA, A. D. Millennial generation (Generation Y) in Surabaya construction projects: Perspective towards generation Y characteristics. In Advances in civil engineering and sustainable architecture. ISSN 2716-0890, vol. 2, no. 1.

2019  [3] GERO, M. - DOKOUPILOVÁ, L. Factors of work motivation and coexistence of generations at the workplace. In Research papers faculty of materials science and technology in Trnava. ISSN 1336-1589, 2019, vol. 27, sp. no., p. 15-24.

2019  [3] QOESATIEQ, M. Comparative analysis of employee engagement in employees generation X, Y, and Z. In Jurnal ekonomi dan perbankan syari'ah. ISSN 2303-1573, 2019, vol. 11, no.2, p. 285-299.

2019  [3] ARDA, M. - ANDRIANY, D. The effect of Halal tourism on millenial tourist statisfaction in Sabang Island as tourism object. In International seminar of islamic studies. ISSN 2722-7618, 2019, vol. 1, no. 1.

2019  [3] MAZURCHENKO, A. Generational approaches and preferences towards knowledge sharing: Implications for human resource ractices. In Conference proceedings: 15th Annual international bata conference for Ph.D. students and young researchers. Zlín: Tomas Bata University in Zlín, 2019. ISBN: 978-80-7454-893-2, p. 719-729.

2019  [3] UNTARI, A. D. - MILLATUSSA’ADIYYAH, A. Implementation of blended learning through Google Classroom in generation Z . In Advances in social science, education and humanities research. ISSN 2352-5398, 2019, vol. 410, p. 161-165.

2019  [3] JAYA, P. R. P. - RAHMAT, S. T. Pola asuh generasi alpha pada era digital. In Journal perennial pedagogi. ISSN 2686-648X, 2019, vol. 1, no. 1, p. 33-38.

2019  [3] IRENA, L. - RUSFIAN, E. Z. Hubangan gaya kepemimpinan transformasional dan komunikasi internal dengan kinerja haryawan generasi Z pada Tech Company. In Journal Komunikasi. ISSN 2085-1979, 2019, vol. 11, no. 2, p. 223-232.

2019  [3] CANDRA, A. A. - SURYADI, K. Mendayung di Antara Dua Karang: Keindonesiaan di Tengah Arus Perubahan Global . In Prosiding seminar nasional "Reaktualisasi konsep kewarganegaraan Indonesia". Medan : Gedung digital library Universitas Negeri Medan, 2019. ISBN 978-623-92463-0-3, p. 1-14.

2019  [3] KARADOĞAN, A. Z Kuşağı ve Öğretmenlik Mesleği. In Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. ISSN 2149-3006, 2019, vol.5, no. 2. p. 9-42.

2019  [3] KIZILDAĞ, D. With what expectations does generation Z enter the business life? An evaluation of recruitment and selection process. In Usak University journal of social sciences. ISSN 2651-4672, 2019, vol. XII, no. sp.-2019, p. 32-46.

2018  [1] ROMDIYAH, R. - ISTATI, M. Islamic guidance and counseling in developing skills youth communication in the digital era. In Proceedings of the 1st international conference on creativity, innovation and technology in education. Paris : Atlantis Press, 2018. ISBN 978-94-6252-636-5, p. 252-257. WoS

2018  [3] PARAMARTA, V. Ridwan Kamil and Tri Rismaharini: Local and ideal leadership models in the millennial era. In JISPO. ISSN 2303-3169, 2018,vol. 8, no. 1, p. 232-251.

2017  [1] MLADKOVA, L. Learning habits of generation Z students. In Proceedings of the 18th european conference on knowledge management. ISSN 2048-8963, vol. 1-2, p. 698-703. WoS

2017  [1] MLADKOVA, L. Expectation of generation Z students about their future carrier. In Knowledge for market use 2017: People in economics - decisions, behavior and normative models. Olomouc : Univ. Palackeho v Olomouci, 2017. ISBN 978-80-244-5233-3, p. 115-121. WoS

2017  [1] MLADKOVA, L. Generation Z in the Literature. In Proceedings of the 14th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2017. Prague : Czech University Life Sciences, 2017. ISBN 978-80-213-2762-7, p. 255-261. WoS

2016  [3] PUTRA, Y. S. Theoritical review: Teori perbedaan generasi. In Among Makarti. ISSN 1979-7400, 2016, vol. 9, no. 18, p. 123-134.AFC 031 BENCSIK, Andrea, Irma RÁCZ a Viktória STIFTER. Tehetséges szellemi munkavállaló tudásának menedzselése. In: 10. KHEOPS - Nemzetközi Tudományos Konferencia: "Tudomány és felelősség" - fiatal kutatók tudományos fóruma. Mór: KHEOPS Automobil-Kutató Intézet, 2015, P. 274-283. ISBN 978-963-89779-4-6.

AFC 032 BENCSIK, Andrea, Renáta MACHOVÁ a Endre HEVESI. The Personality Types and Motivation. In: RELIK 2016: Reprodukce lidského kapitálu (vzájemné vazby a souvislosti). Praha: VŠE, 2016, CD-ROM, s. 41-49. ISBN 978-80-245-2166-4.

AFC 033 MEZEIOVÁ, Adriana a Andrea BENCSIK. Ľudské zdroje a vzdelávanie = Human resources and education. In: RELIK 2017 - Conference Proceedings: Reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti. Praha: VŠE, 2017, online, p. 305-315. ISBN 978-80-245-2238-8. WoS.

Ohlasy:
2019  [4] VLACSEKOVÁ, D. Comparitive analysis of motivation of civil servants and public servants in the local state administration - case study of Slovakia. In Central European Journal of Labour Law and Personnel Management. ISSN 2644-4917, 2019, vol. 2, no. 1, p. 74-93.AFC 034 BENCSIK, Andrea. The Most Preferred Methods in Higher Education. DOI 10.15405/epsbs.2017.10.29 In: The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences. [s.l.]: Future Academy, 2017, online, Vol. 31, no. 29 (2017), p. 305-319. WoS.

Ohlasy:
2020  [3] DROESSIGER, G. - VDOVINSKIENE, S. Factors for increasing motivation to theory class attendance among students of technology studies. In Sociology of education. ISSN 1991-9468, 2020, vol. 24, no. 1, p. 50-61.

2019  [3] JÁRMAI, E. M. - FŰZI, B. - VÉGH, Á. Methodology Challenges in Economic Higher Education: Through the Teachers’ Eyes. In Practice and Theory in Systems of Education. ISSN 1788-2591, 2019, vol. 14, no. 2, p. 46.

2018  [3] ZUYKOVA, E. G. - BUSHMA, T. V. - LIPOVKA, A. Y. -et al. The usage of modular-rating technology in the educational process of physical culture. In The European proceedings of social & behavioural sciences. ISSN 2357-1330 , 2018, p. 127-133.AFC 035 BENCSIK, Andrea, Tímea JUHÁSZ a Renáta MACHOVÁ. The Problems Created by the Arrival of Generations Z and Y in the Workplace. In: Proceedings of the 5th International Conference on Management Leadership and Governance ICMLG 2017. Johannesburg: Business School University of Witwatersrand, 2017, P. 46-53. ISBN 978-1-911218-27-2. WoS, SCOPUS.

Ohlasy:
2020  [1] MURA, L. - ZSIGMOND, T. - KOVÁCS, A. - et al. Unemployment and GDP Relationship Analysis in the Visegrad Four Countries. In On-line Journal Modelling the New Europe. ISSN 2247-0514, 2020, no. 34, p. 123. SCOPUS

2020  [1] GYURÁK BABEĽOVÁ, Z. - STAREČEK, A. - KOLTNEROVÁ, K. - et al. Perceived organizational performance in recruiting and retaining employees with respect to different generational groups of employees and sustainable human resource management. In Sustainability. ISSN 2071-1050, 2020, vol. 12. p. 1-23. SCOPUS

2019  [3] KWIATKOWSKI, M. Pokolenie Y na wspólczesnym rynku pracy. Warsawa : Wydawnictwo akademii pedagogiki specjalnej, 2019. ISBN 978-83-66010-24-6, p. 23-24.

2018  [3] HEUPEL, T. Biokratie: Hat ein neues Konzept der Nachhaltigkeit vor dem Hintergruind der Generationen Y und Z sowie der künftigen Megatrends eine Chance?. In Nachhaltiges Wirtschaften im digitalen Zeitalter. Wiesbaden : Springer, 2018. ISBN 978-3-658-20173-9, p. 3-15.

2018  [3] HORVÁTH, D. - COSOVAN, A. HORVÁTH, D. -et al. Tanulás-munka interface. In Vezetéstudomány/Budapest management review. ISSN 0133-0179, 2018, vol. XLIX, no. 12, p. 67-76.

2018  [1] MURA, L. - VLACSEKOVÁ, D. Motivation of public employees: case study of Slovak teaching and professional staff. In Administratie si Management Public. ISSN 1583-9583, 2018, vol. 2018, no. 31, p. 67-80. SCOPUSAFC 036 BENCSIK, Andrea a Endre HEVESI. The Symbiosis of Knowledge Management and Innovation. In: Proceedings of the 18th European Conference on Knowledge Management. [s.l.]: ACPI, 2017, P. 98-106. ISBN 978-1-911218-48-7. SCOPUS.

AFC 037 BENCSIK, Andrea a Tímea JUHÁSZ. Trust and Distrust in Organizations on the Basis of Sharing Economy. In: Int´l Conference Proceedings. Kyoto: Universal Researchers, 2017, P. 381-388. ISBN 978-81-933894-1-6.

AFC 038 BENCSIK, Andrea, Tímea JUHÁSZ a Endre HEVESI. Trust at the Workplace. In: RELIK 2017 - Conference Proceedings: Reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti. Praha: VŠE, 2017, online, p. 11-21. ISBN 978-80-245-2238-8.

AFC 039 BENCSIK, Andrea, Endre HEVESI a Péter MOLNÁR. Correlation between Knowledge Sharing Willingness and (Intrinsically - Extrinsically Motivated) Life Goals. In: IFKAD 2018 : Societal Impact of Knowledge and Design. 13th International Forum of Knowledge Asset Dynamics, 4-6 July 2018 Delft - Netherlands: Societal Impact of Knowledge and Design. 13th International Forum of Knowledge Asset Dynamics, 4-6 July 2018 Delft - Netherlands. Delft: University of Basilicata, 2018, s. 829-844. ISBN 978-88-96687-11-6.

AFC 040 BENCSIK, Andrea, Péter MOLNÁR, Tímea JUHÁSZ a Renáta MACHOVÁ. Relationship Between Knowledge Sharing Willingness and Life Goals of Generation Z. In: Proceedings of the 19th European Conference on Knowledge Management (EKCM 2018). Ettore Bolisani, Eleonora Di Maria, Enrico Scarso. Sonning Common: Academic conferences and publishing international limited, 2018, s. 84-103 [print]. ISBN 978-1-911218-94-4. SCOPUS.

AFC 041 BENCSIK, Andrea, Tímea JUHÁSZ a Renáta MACHOVÁ. Sharing Economy v kontexte firemnej kultúry = Sharing Economy in the Context of the Organisation Culture. In: RELIK 2018 = reproduction of human capital - mutual links and connections : the 11th international scientific conference: the 11th international scientific conference. Tomáš Löster, Jitka Langhamrová, Jana Vrabcová. = reproduction of human capital - mutual links and connections Praha: Oeconomica Publishing House, 2018, S. 22-32 [online]. ISBN 978-80-245-2281-4. WoS.

AFC 042 MACHOVÁ, Renáta, Andrea BENCSIK a Monika ŠIMONOVÁ. The Driving Forces of Business - Innovation, Success and Human Resources. In: Hradec Economic Days : Double-Blind Peer-Reviewed Proceedings Part I. of the International Scientific Conference : January 30-31, 2018, Hradec Králové, Czech Republic.Vol. 8 (1): Double-Blind Peer-Reviewed Proceedings Part I. of the International Scientific Conference : January 30-31, 2018, Hradec Králové, Czech Republic.Vol. 8 (1). Pavel Jedlička, Petra Marešová, Ivan Soukal. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2018, s. 583-592 [online]. ISBN 978-80-7435-700-8. WoS.

Ohlasy:
2018  [3] LORINCOVÁ, S. Human resource and corporate culture: Gender-based differences in the assessment. In Central European journal of labour law and personnel management. ISSN 2644-4542, 2018, vol. 1, no. 1, p. 28-45.AFC 043 BENCSIK, Andrea, Renáta MACHOVÁ, Tímea JUHÁSZ a Lilla CSÓKÁS. Vezető/Leader versus etika avagy az etikus leaderi magatartás jellemzői. In: Ferenc Farkas International Scientific Conference = Farkas Ferenc Nemzetközi Tudományos Konferencia 2018. Katalin Dobrai, Gyula László, Norbert Sipos. = Farkas Ferenc Nemzetközi Tudományos Konferencia 2018 Pécs: Pécsi Tudományegyetem, 2018, s. 497-499 [print]. ISBN 978-963-429-238-8.

AFC 044 HORVÁTH, Péter a Andrea BENCSIK. Connecting employee performance to the firm ́s financial result via goal setting. In: Economic and Social Development : 42nd International Scientific Conference on Economic and Social Development: 42nd International Scientific Conference on Economic and Social Development. Gordana Dukic, John Clifford, David Atkinson. Varazdin: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2019, P. 215-224.

AFC 045 BENCSIK, Andrea, Adriana MEZEIOVÁ, Erika SERES HUSZÁRIK a Silvia TÓBIÁS KOSÁR. Higher Education Knowledge Transfer Based on Gamification. In: ICERI 2019 : conference proceedings : 12th International conference of education, research and innovation : Seville (Spain) 11-13 November 2019: conference proceedings : 12th International conference of education, research and innovation : Seville (Spain) 11-13 November 2019. eds. L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. Valencia: IATED, 2019, P. 3311-3320 [USB-key]. ISBN 978-84-09-14755-7. WoS.

AFC 046 HORVÁTH, Hanga a Andrea BENCSIK. Relationship Between Ownership Structure and Intelectual Capital Efficiency in Hungarian Companies. In: Economic and Social Development : 39th International Scientific Conference on Economic and Social Development - "Sustainability from an Economic and Social Perspective" - Book of Proceedings: 39th International Scientific Conference on Economic and Social Development - "Sustainability from an Economic and Social Perspective" - Book of Proceedings. Ana Lorga da Silva, Daniel Tomic, Alica Grilec. Varazdin: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2019, P. 164-173. WoS.

AFC 047 DOMOKOS, Bernadett a Andrea BENCSIK. The Engine of Business Performance: The Role of Trust in the Managerial Context. In: Economic and Social Development : 39th International Scientific Conference on Economic and Social Development - "Sustainability from an Economic and Social Perspective" - Book of Proceedings: 39th International Scientific Conference on Economic and Social Development - "Sustainability from an Economic and Social Perspective" - Book of Proceedings. Ana Lorga da Silva, Daniel Tomic, Alica Grilec. Varazdin: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2019, P. 28-34. WoS.

AFC 048 BENCSIK, Andrea, Tímea JUHÁSZ a Zoltán ŠEBEN. The Importance of Informal Knowledge Sharing (Workplace Gossip) in Organizations. In: Economic and Social Development : 38th International Scientific Conference on Economic and Social Development - Book of Proceedings: 38th International Scientific Conference on Economic and Social Development - Book of Proceedings. Khalid Hammes, Mustapha Machrafi, Ante Samodol. Varazdin: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2019, s. 46-57 [CD-ROM]. WoS.

AFC 049 BENCSIK, Andrea, Gabriella HORVÁTH-CSIKÓS, Tímea JUHÁSZ a Zoltán ŠEBEN. Generations on Labour Market in Slovakia. In: Academic World International Conference : International Conference on Management and Information Technology: International Conference on Management and Information Technology. Ranjan Prusty Manas. Khandagiri: Institute of Research and Journals, 2019, P. [1-6]. ISBN 978-93-87405-18-9.

Ohlasy:
2020  [3] ERDŐS, Á. - MAGASVÁRI, A. - MOLNÁR, K. -et al. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának utánpótlása, felkészítésük gyakorlati kérdései. In Magyar Rendészet. ISSN 1586-2895, 2020, vol. 20, no. 1, p. 149-175.AFC 050 BENCSIK, Andrea. Interim menedzser, mint tudásmenedzser? = Interim manager as knowledge manager?. In: 2. Farkas Ferenc Nemzetközi Tudományos Konferencia (2020) = 2nd Ferenc Farkas international scientific conference (2020). Gábor Balogh, Gyula László, Norbert Sipos. = 2nd Ferenc Farkas international scientific conference (2020) Pécs: Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, 2020, P. 122-124. ISBN 978-963-429-586-0.

AFC 051 NÉMETH, Kornél, Nikoletta TÓTH-KASZÁS, Nóra RODEK, Boglárka KONKA a Andrea BENCSIK. Ipar 4.0: várakozások, felkészültség, motiváció - egy regionális felmérés tapasztalatai = Industry 4.0: expectations, preparedness, motivation - experience of a regional survey. In: 2. Farkas Ferenc Nemzetközi Tudományos Konferencia (2020) = 2nd Ferenc Farkas international scientific conference (2020). Gábor Balogh, Gyula László, Norbert Sipos. = 2nd Ferenc Farkas international scientific conference (2020) Pécs: Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, 2020, P. 70-84. ISBN 978-963-429-586-0.

AFC 052 BENCSIK, Andrea, Lilla CSÓKÁS a Zoltán ŠEBEN. What is the role of ethics in an ideal leadership style?. DOI 10.34190/MLG.19.093 In: Proceedings of the 15th European Conference on Management, Leadeship and Governance. [bez zostavovateľa]. Sonning Common: Academic Conferences and Publishing International, 2020, P. 63-72. ISBN 978-1-912764-47-1. SCOPUS.

AFC 053 BENCSIK, Andrea a Dominika DIÓSI. GDP or GNH (Gross National Happiness). In: International Hazar Scientific Researches Conference - II. : Full Texts Book 1.: Full Texts Book 1.. Irade Halilova, Alina Amanzholova. Baku: Khazar University, 2021, P. 300-309. ISBN 978-605-74616-3-6.

AFC 054 BENCSIK, Andrea a Bence CSINGER. The Effects of Technostress on Higher Education from the Perspective of University Students and Lecturers - Comparative Analysis by Age Groups. In: RELIK 2021 : conference proceedings: conference proceedings. Jitka Langhamrová, Jana Vrabcová. Praha: Prague University of Economics and Business, 2021, online, s. 51-62. ISBN 978-80-245-2429-0.

AFC 055 MEZEIOVÁ, Adriana, Endre HEVESI a Andrea BENCSIK. The Examination of the Spread and Disadvantages of Gamified Didactics. In: ICERI 2021 : 14th annual International Conference of Education, Research and Innovation: 14th annual International Conference of Education, Research and Innovation. Chova L. Gómez, Agustín López Martínez, Ignacio Candel Torres. Valencia: IATED, 2021, online, p. 4202-4210. ISBN 978-84-09-34549-6. DOI 10.21125/iceri.2021.

AFC 056 BENCSIK, Andrea a Bence CSINGER. Theoretical Examination of the Role of Corporate Communication During Pandemic. In: Economic and Social Development : 69th International Scientific Conference on Economic and Social Development Development - "Sustainability and Post Covid World": 69th International Scientific Conference on Economic and Social Development Development - "Sustainability and Post Covid World". Jelena Janjusevic, Babak Taheri, Melita Kozina. Varazdin: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2021, P. 41-52.


AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 19


AFD 001 MAROSI, Ildikó a Andrea BENCSIK. A tanulás házai - attitűdök a felsőoktatásban. In: Zborník z I. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J.Selyeho " Vzdelávanie - veda - spoločnosť ". Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2009, S. 737-747. ISBN 978-80-89234-83-7.

AFD 002 BENCSIK, Andrea a Tímea JUHÁSZ. Az atipikus foglalkoztatási formák vizsgálata mint a családbarát foglalkoztatás egyik eszköze. In: Zborník z I. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J.Selyeho " Vzdelávanie - veda - spoločnosť ". Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2009, S. 625-638. ISBN 978-80-89234-83-7.

AFD 003 BENCSIK, Andrea a Ildikó MAROSI. Felsőoktatási tudásmenedzsment - illúzió vagy valóság?. In: Zborník z I. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J.Selyeho " Vzdelávanie - veda - spoločnosť ". Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2009, S. 638-668. ISBN 978-80-89234-83-7.

AFD 004 BENCSIK, Andrea a Ildikó TRUNKOS. Tudunk-e idős korban tanulni?: Lehetőségek, esélyek az élethosszig tartó tanulásra. In: Zborník z I. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J.Selyeho " Vzdelávanie - veda - spoločnosť ". Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2009, S. 428-444. ISBN 978-80-89234-83-7.

AFD 005 BENCSIK, Andrea a Ildikó MAROSI. Csoportok a tanulás házában. In: Szellemi tőke, mint versenyelőny: avagy a tudásmenedzsment szerepe a versenyképességben. Komárno: Lifelong Learning Magyarország Alapítvány, 2010, P. 420-433. ISBN 978-963-216-270-6.

AFD 006 BENCSIK, Andrea a Ildikó TRUNKOS. Élethosszig tartó tanulás - akarunk-e idős korban tanulni?. In: Szellemi tőke, mint versenyelőny: avagy a tudásmenedzsment szerepe a versenyképességben. Komárno: Lifelong Learning Magyarország Alapítvány, 2010, P. 579-589. ISBN 978-963-216-270-6.

AFD 007 BENCSIK, Andrea. Autóipari beszállítói hálózatok menedzsmentjének vizsgálata. Podnikanie v konkurečnom prostredí. (2012), s. 174-185.

AFD 008 BENCSIK, Andrea a Tímea JUHÁSZ. Company Cooperation to Retain and Develop the Knowledge of Women on Child-Care Leave (Based on Hungarian Studies). ARSA 2012. (2012), s. 41-45.

AFD 009 BENCSIK, Andrea a Tímea JUHÁSZ. Férfiak gyermekgondozási szabadságon Szlovákiában - egy empírikus kutatás alapján. "Társadalmi-gazdasági kihívások a határ menti térségekben". (2012), s. 171-177.

AFD 010 BENCSIK, Andrea, Renáta MACHOVÁ a Tímea JUHÁSZ. Participácia mužov na rodičovskej dovolenke - empirický výskum v Maďarsku a Slovensku. Podnikanie v konkurenčnom prostredí - Zborník príspevkov z vedeckého seminára. (2012), s. 26-35.

AFD 011 BENCSIK, Andrea a Tímea JUHÁSZ. A speciális tudást megkövetelő cégek közreműködése a gyermekgondozásról visszatérő nők tudásaktualizálásábam. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie UJS - 2013: "Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní" Sekcia ekonomických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013, S. 43-49. ISBN 978-80-8122-074-6.

AFD 012 BENCSIK, Andrea a Tímea JUHÁSZ. Innováció és tudásmenedzsment a szervezetekben. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2014: "Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia" - Sekcia ekonomických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014, CD-ROM, p. 10-42. ISBN 978-80-8122-105-7.

AFD 013 BENCSIK, Andrea a Tímea JUHÁSZ. A mentori gyakorlat a mentoráltak szemszögéből Szlovákiában és Magyarországon - egy empirikus kutatás alapján. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2015: "Inovácia a kreativita vo vzdelávaní a vede" - Sekcie ekonomických vied a IKT. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015, CD-ROM, p. 18-26. ISBN 978-80-8122-143-9.

AFD 014 BENCSIK, Andrea, Gabriella HORVÁTH CSIKÓS a Tímea JUHÁSZ. A mentori gyakorlat a munkavállalók szemszögéből, avagy hogyan vélekednek a kérdésről a nők és a férfiak- egy empirikus kutatás alapján. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2016: "Súčasné aspekty vedy a vzdelávania" - Sekcie ekonomických vied. = A Selye János Egyetem 2016-os "Korszerű szemlélet a tudományban és az oktatásban" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - Gazdaságtudományi szekciók Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016, CD-ROM, s. 42-50. ISBN 978-80-8122-186-6.

AFD 015 BENCSIK, Andrea, Tímea JUHÁSZ a József POÓR. HR gyakorlatok Közép-Kelet Európában. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2017: "Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť - výzvy 21. storočia" - Sekcia ekonomických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, CD-ROM, s. 20-32. ISBN 978-80-8122-225-2.

AFD 016 BENCSIK, Andrea a Tímea JUHÁSZ. Nemzedékek harca a munkavállalói szemszögből. In: Zborník 10. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 = A Selye János Egyetem 2018-as 10. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete: Gazdaságtudományi szekció : Sekcia ekonomických vied: Sekcia ekonomických vied. Bukor József, Korcsmáros Enikő. = A Selye János Egyetem 2018-as 10. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete: Gazdaságtudományi szekció Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018, S. 36-47 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-256-6.

AFD 017 MEZEIOVÁ, Adriana a Andrea BENCSIK. A játékosított tudásátadás igénye a felsőoktatásban. DOI 10.36007/3334.2019.233-243 In: 11. International Conference of J. Selye University : Pedagogical Sections: Pedagogical Sections. Bukor József, Nagy Melinda, Pukánszki Béla István, Csehiová Agáta, Józsa Krisztián, Szőköl István. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, online, s. 233-243. ISBN 978-80-8122-333-4.

AFD 018 BENCSIK, Andrea, Bernadett ŐSZÉNÉ SAMU a Tímea JUHÁSZ. Generációk informális tudás/információ átadása - munkahelyi pletyka szervezeti hatása. DOI 10.36007/3754.2020.95 In: 12th International Conference of J. Selye University : Economic Section: Economic Section. Korcsmáros Enikő. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2020, online, s. 95-113. ISBN 978-80-8122-375-4.

AFD 019 BENCSIK, Andrea a Annamária ZSIGMONDOVÁ. Mesterséges intelligencia gazdasági hatásai. DOI 10.36007/3754.2020.85 In: 12th International Conference of J. Selye University : Economic Section: Economic Section. Korcsmáros Enikő. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2020, online, s. 85-94. ISBN 978-80-8122-375-4.


AFG  Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií
Počet záznamov: 3


AFG 001 POÓR, József, Andrea BENCSIK, Zoltán MAJÓ, László HERCZEGH a Gyula LÁSZLÓ. Trends and tendencies in the field of improving the HR-systems of Hungarian public universities. HUman Resource Development in the Era of Global Mobility. (2010), s. 131-132.

AFG 002 BENCSIK, Andrea, Viktória STIFTER a Andrea SÓLYOM. Cultural Side of Tacit Knowledge Management. In: Proceedings of the 13th European Conference on Knowledge Management: Universidad Politécnica de Cartagena, Spain, 6-7 September 2012. Cartagena: Universidad Politécnica de Cartagena, P. 1352-1360. ISBN 978-1-908272-63-8. WoS, SCOPUS.

AFG 003 SÓLYOM, Andrea, Andrea BENCSIK a Viktória STIFTER. Transform Explicit Knowledge to Implicit - Status or Process. In: Proceedings of the 13th European Conference on Knowledge Management: Universidad Politécnica de Cartagena, Spain, 6-7 September 2012. Cartagena: Universidad Politécnica de Cartagena, Vol. 2P. 1517-1523. ISBN 978-1-908272-63-8. WoS, SCOPUS.


AFH  Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií
Počet záznamov: 1


AFH 001 BENCSIK, Andrea a Tímea JUHÁSZ. Knowledge preservation among young mothers during GYES and GYED. XXV. DIDMATTECH 2012. (2012), s. 74.


BAA  Odborné knižné publikácie vydané v zahraničných vydavateľstvách
Počet záznamov: 1


BAA 001 MACHOVÁ, Renáta, Lilla FEHÉR, Zsuzsanna GÓDÁNY, Enikő KORCSMÁROS, Zoltán ŠEBEN, Erika SERES HUSZÁRIK, Silvia TÓBIÁS KOSÁR, Zsuzsanna TÓTH, Adriana MEZEIOVÁ, Tibor ZSIGMOND a Andrea BENCSIK. Gamifikácia a vzdelávanie manažérov: Inovatívne metódy vo vzdelávaní v teórii a v praxi. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2020. 194 s. [9,91AH]. ISBN 978-80-263-1575-9.

Ohlasy:
2021  [3] MARINIČ, P. Expectation as Competence of Managers. In The current issues of business. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2021. ISBN 978-80-7556-093-3, p. 87.
BBA  Kapitoly v odborných knižných publikáciách vydané v zahraničných vydavateľstvách
Počet záznamov: 5


BBA 001 BENCSIK, Andrea, Andrea BENCSIK, Zoltán MÁJÓ, Gyula LÁSZLÓ a Iván FEKETE. Az egyetemi HR-rendszerek továbbfejlesztésének lehetőségei egy empirikus kutatás tapasztalatainak tükrében. Felsőoktatás-menedzsment. (2009), s. 199-230.

BBA 002 BENCSIK, Andrea. Esetleírás: A British American Tobacco Hungary HR stratégiája. In: Nemzetközi emberi erőforrás menedzsment. Budapest: CompLex, 2009, P. 531-541. ISBN 978 963 224 975 9.

BBA 003 BENCSIK, Andrea. A beszállítói hálózatok menedzsmentjének és vállalati stratégiájának értékelése. A járműipari beszállítói hálózat Kelet-Közép-Európában és Magyarországon. (2012), s. 101-131.

BBA 004 BENCSIK, Andrea, Viktória STIFTER a Andrea SÓLYOM. Tacit Knowledge Transfer of Key Workers by Hungarian Companies. Economic Essays. (2012), s. 467-479.

BBA 005 BENCSIK, Andrea. The Relationship of Knowledge Management and Innovation. In: Studies about the Perspectives of Social Sciences. Tímea Juhász. Gödöllő: Szent István Egyetem, 2018, S. 2-21. ISBN 978-963-269-700-0.

Ohlasy:
2018  [4] RITTGASSER, A. - PÓNUSZ, M. Tudásmenedzsment az innováció szolgálatában. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 : Sekcia ekonomických vied. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-256-6, p. 236-252.
BCI  Skriptá a učebné texty
Počet záznamov: 4


BCI 001 TÓTH-BORDÁSNÉ MAROSI, Ildikó a Andrea BENCSIK. Emberi erőforrás-menedzsment. 1. vyd. Győr: Nonprofit, 2011. 233 s. ISBN 978-963-9819-70-2.

Ohlasy:
2018  [1] MACHOVÁ, R. - TÓBIÁS KOSÁR, S. - HEVESI, A. Management and motivation of human resources in case of a Slovak multination corporation. In Marketing and management of innovations. ISSN 2218-4511, 2018, no. 3, p. 174-185. WoS

2016  [4] MACHOVÁ, R. - TÓBIÁS K., S. - PONGRÁCZOVÁ, R. Emberi erőforrás vezetése a motiváció gyakorlatának szemponjából. In A Selye János Egyetem 2016-os ,,Korszerű szemlélet a tudományban és az oktatásban" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete : Gazdaságtudományi szekciók. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2016. ISBN 978-80-8122-186-6, s. 200, 216.BCI 002 BENCSIK, Andrea, Renáta MACHOVÁ a Zsuzsanna CSIBA. Menedzsment esettanulmányok alsó vezetői szinten. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012. 94 s. ISBN 978-80-8122-046-3.

Ohlasy:
2012  [3] Mura, L. Teoretické východiská internacionalizácie podnikania In: Zborník z medzinárodného workshopu doktorandských prác. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská Brno, 2012, ISBN 978-80-214-4632-8BCI 003 BENCSIK, Andrea, Renáta MACHOVÁ a Zsuzsanna CSIBA. Válogatott esettanulmányok. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012. 104 s. ISBN 978-80-8122-068-5.

BCI 004 BENCSIK, Andrea, Renáta MACHOVÁ a Zsuzsanna GÓDÁNY. Menedzsment a gyakorlatban: esettanulmányok. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015. 107 s. [6,58 AH]. ISBN 978-80-8122-149-1.


BDE  Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch
Počet záznamov: 11


BDE 001 BENCSIK, Andrea, Ferenc FARKAS, Zsuzsa KAROLINY, Iván FEKETE a Lajos SZABÓ. Magyarországi HR a 2008-as Cranet felmérés tükrében. Személyügyi Hírlevél. (2009), s. 10-18. ISSN 12157554.

BDE 002 BENCSIK, Andrea a Pál VINCZE. A tacit tudás értéke (nemzetközi összehasonlítás a nagyvállalati értékrendről). Humánpolitikai Szemle. Sz. július-augusztus (2011), p. 3-14. ISSN 0865-7009.

BDE 003 BENCSIK, Andrea. Amiről keveset beszélünk...: Az etika értékeinek érvényesülése a tudásmenedzsmentben. Humánpolitikai Szemle. č. október (2011), s. 3-13. ISSN 0865-7009.

Ohlasy:
2018  [4] RITTGASSER, A. - PÓNUSZ, M. Tudásmenedzsment az innováció szolgálatában. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 : Sekcia ekonomických vied. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-256-6, p. 236-252.BDE 004 BENCSIK, Andrea a Tímea JUHÁSZ. Apák gyermekgondozási szabadságon. Humánpolitikai Szemle. č. December (2011), s. 9-19. ISSN 0865-7009.

Ohlasy:
2017  [3] BÁCSNÉ, B. É. - SZABADOS, GY. - MADARÁSZ, T. Munkavállalók fizikai állapot felmérésének tapasztalatai a KKV szektorban. In Taylor : Gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat. ISSN 2064-4361, 2017, IX. évf., 2. sz., p. 180, 186.BDE 005 BENCSIK, Andrea, Ildikó TÓTH-BORDÁSNÉ MAROSI a Viktória STIFTER. Desired Culture and Real value Judgement: Prerequisites of a Knowledge Management System at a Hungarian Unversity. “Problems of Education in the 21 st Century". (2011), s. 9-23. ISSN 1822-7864.

BDE 006 BENCSIK, Andrea. Tudásmenedzsment és etika a vállalati élet szemszögéből. Humánpolitikai Szemle. č. November (2011), s. 3-16. ISSN 0865-7009.

BDE 007 BENCSIK, Andrea a Viktória STIFTER. A mentori rendszer létjogosultsága a tudásmegosztásban. Humánpolitikai Szemle. máj., (2012), s. 3-17. ISSN 0865-7009.

BDE 008 BENCSIK, Andrea a Tímea JUHÁSZ. Tudásmenedzsment és HR a 21. században. Humánpolitikai Szemle. Č. november (2012), s. 16-27. ISSN 0865-7009.

Ohlasy:
2018  [4] RITTGASSER, A. - PÓNUSZ, M. Tudásmenedzsment az innováció szolgálatában. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 : Sekcia ekonomických vied. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-256-6, p. 236-252.BDE 009 BENCSIK, Andrea. Intergeneráció-menedzsment és a tudásmegosztás kulturális háttere: (mozaikcsaládok "gyerekszobái" kontra munkahelyi együttélés). Humánpolitikai Szemle. Sz. január-február 2013, p. 10-25. ISSN 0865-7009.

BDE 010 BENCSIK, Andrea a Tímea JUHÁSZ. Tudásátadás és megőrzés a gyermeket váró munkavállalók körében. Tudásmenedzsment. Roč. 14, č. 1 (2013), s. 21-27 [0,3 AH]. ISSN 1586-0698.

BDE 011 BENCSIK, Andrea. Miért nem működik?: tudásmenedzsment magyar módra... Tudásmenedzsment. Évf. 15, sz. 1 (2014), p. 29-46. ISSN 1586-0698.

Ohlasy:
2020  [3] MACHOVÁ, R. - ŠEBEN, Z. - ZSIGMOND, T. - et al. Knowledge Management – situation in Poland and Slovakia. In SHS Web of Conferences. [onilne]. 2020, vol. 83. [cit. 2021-01-18]. Dostupné na internete: . ISSN 2261-2424

2019  [4] ZSIGMOND, T. A tudásmenedzsment helyzete a lengyelországi vállalatoknál. In Sekcia "pracovný trh a manažment ľudských zdrojov" - Zborník XI. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho 2019, 2019. ISBN 978-80-8122-340-2, p. 164-172.

2018  [4] ZSIGMOND, T. - CSEREOVÁ, A. A mesterséges intelligencia szerepe a tudás szervezés folyamatában. In Selye e-studies. ISSN 1338-1598, 2018, vol. 9/2018, no. 2, p. 35-42.

2018  [4] HEVESI, A. A tudásmenedzsment jellegzetességei kis- és középvállalkozásokban. A KKV-k előnyei és hátrányai. In Mladí vedci 2018 - Zborník vedeckých príspevkov doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2018. ISBN 978-80-89453-46-7, p. 68-82.

2018  [4] HEVESI, A. A Probst modell folyamatainak jellemzői kis- és középvállalatokban. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 : Sekcia ekonomických vied. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-256-6, p. 141-151.
BEC  
Počet záznamov: 1


BEC 001 BENCSIK, Andrea a Andrea SÓLYOM. Hallgatói csoportmunka nemzetközi összehasonlításban. Válság közben, fellendülés előtt. (2011), s. 245-262.


BEE  Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
Počet záznamov: 5


BEE 001 BENCSIK, Andrea a Tímea JUHÁSZ. A nők visszailleszkedése a munkaerő-piacra a gyermekvállalás után. Vállalati és intézményi kihívások a 21. században. (2013), s. 150-159.

BEE 002 BENCSIK, Andrea a Tímea JUHÁSZ. Knowledge Transfer Among Young Mothers Going on Child-Care Leave: Based on Empirical Researches. Recent Advances in Education and Educational Technologies. (2013), s. 141-148.

BEE 003 BENCSIK, Andrea, Tímea JUHÁSZ a Irma RÁCZ. A mentori gyakorlat a különböző tulajdonosi szerkezettel rendelkező vállalkozások esetében. In: Tudásteremtés és -alkalmazás a modern társadalomban. Szeged: Szegedi Tudományegyetem Interdiszciplináris Tudásmenedzsment Kutatóközpontja, 2015, P. 158-165. ISBN 978-963-306-412-2.

BEE 004 BENCSIK, Andrea. Knowledge Management as a Challenge of Hungarian Companies. In: Proceedings of FIKUSZ 2015. Budapest: Óbuda University, 2015, P. 7-21. ISBN 978-615-5460-58-6.

BEE 005 BENCSIK, Andrea. Knowledge Management Problems of Small and Medium Sized Enterprises. In: Workshop - Aktuální ekonomické otázky podnikání roku 2015. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, 2015, P. 19-26. ISBN 978-80-7455-051-5.


FAI  Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy...)
Počet záznamov: 2


FAI 001 BENCSIK, Andrea. Tanulás, tudás, gazdasági sikerek: avagy a tudásmenedzsment szerepe a gazdaság eredményességében. 1. vyd. Győr: Lifelong Learning Magyarország Alapítvány, 2010. 480 s. ISBN 978-963-06-9109-3.

FAI 002 HORVÁTH, Bálint, Péter FÖLDI, Zsombor KÁPOLNAI a Imrich ANTALÍK. International Conference of Economics PhD Students and Researchers in Komárno. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2020. CD-ROM, 213 s. ISBN 978-80-8122-348-8.


GHG  Práce zverejnené spôsobom umožňujúcim hromadný prístup
Počet záznamov: 3


GHG 001 BENCSIK, Andrea a Andrea SÓLYOM. Tacit Tudás Megosztási Piramis (TTMP). Poziteam. 5 s. ISSN 1060-2356.

GHG 002 BENCSIK, Andrea a Ildikó TÓTH-BORDÁSNÉ MAROSI. Tükröm, tükröm, mondd meg nékem... oktatási és tanulási helyzetkép néhány felsőoktatási intézményben. Pedagógia-Online Hungarian Educational Research Journal (PO-HERJ)). Évf. 1, sz. 1 (2011), s. 1-15. ISSN 2062-9605.

GHG 003 BENCSIK, Andrea. A sikeres innováció titka. Kamaraonline. online, (2016), p. [1-5].
 

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.

  
spam vedelem