Hlavné menu UJS

Ing. Norbert Gyurián, PhD.

Ing. Norbert Gyurián, PhD.
Meno: Ing. Norbert Gyurián, PhD.
Fakulta: Fakulta ekonómie a informatiky
Katedra: Katedra manažmentu
Pracovné zaradenie: Odborný asistent
Kancelária: G318
E-mail:
Telefón: +421 35 32 60 878

Vysokoškolské vzdelanie
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta ekonomiky a manažmentu
Ekonomika a manažment podniku – Účtovníctvo a audítorstvo
2001 - 2006
Doktorandské štúdium
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta ekonomiky a manažmentu
Ekonomika a manažment podniku
2007 - 2010

Pracovné pozície
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta ekonomiky a manažmentu
Asistent
2006 - 2007
Univerzita J. Selyeho
Odborný asistent
2011 -


Oblasť výskumu Zdaňovanie - daňové zaťaženie, problémy medzinárodného zdaňovaniaSkupina A1 - Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD)
Počet záznamov: 2
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (1)
ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách (1)

Skupina A2 - Ostatné knižné publikácie (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI)
Počet záznamov: 6
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (1)
BAB Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách (1)
BCI Skriptá a učebné texty (3)
FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy...) (1)

Skupina B - Publikácie v karentovaných vedeckých časopisoch a autorské osvedčenia, patenty a objavy (ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD, CDC, CDD, AGJ)
Počet záznamov: 0

Skupina C - Ostatné recenzované publikácie (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BGH, CDE, CDF)
Počet záznamov: 31
ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch (2)
ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch (2)
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (2)
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (1)
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (18)
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (6)

Skupina N - Ostatné recenzované publikácie (ADM, ADN, AEM, AEN, BDM, BDN, CBA, CBB)
Počet záznamov: 1
ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS (1)

Skupina D - Ostatné - mimo kategórií MŠSR
Počet záznamov: 3
EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch (3)

Počet záznamov spolu: 43

Štatistika ohlasov:

[1] Citácie, resp. recenzie v zahr. publ. registrované v cit. indexoch (WoS, Scopus) (4)
[4] Citácie v domácich publ., neregistrované v cit. indexoch (2)
[6] Recenzie v domácich publikáciách (1)
Spolu: 7

Menný zoznam publikácií:

AAB  Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 1


AAB 001 ANTALÍK, Imrich, Péter KARÁCSONY a Norbert GYURIÁN. Vállalkozói környezet Szlovákiában. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2020. 114 s. [6AH]. ISBN 978-80-8122-347-1.


ABC  Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
Počet záznamov: 1


ABC 001 GYURIÁN, Norbert a Jenő BEKE. Adózási problémák nemzetközi környezetben. In: Nemzetközi menedzsment. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2015, P. 262-281. ISBN 978 963 05 9536 0.


ACB  Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 1


ACB 001 GYURIÁN, Norbert a Angelika KÚTNA. Účtovníctvo 2. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018. 160 s. [10,5AH]. ISBN 978-80-8122-285-6.


ADE  Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
Počet záznamov: 2


ADE 001 GYURIÁN, Norbert a Angelika KÚTNA. Direct taxes in Slovakia and their impact on economy of companies operating in agriculture and food producing industry. Studia Mundi. Vol. 2, no. 1 (2015), p. 21-29. ISSN 2415-9395.

Ohlasy:
2021  [1] CHEBEŇ, J. - KRAJČÍROVÁ, R. - FERENCZI VAŇOVÁ, A. - et al. The Effect of Corporate Income Tax of Agricultural Companies on National Budget ‒ the Case of the Slovak Republic. In Amfiteatru Economic. ISSN 1582-9146, 2021, vol. 23, no. 57, p. 466-482. WoS ; SCOPUS

2019  [1] KRAJČÍROVÁ, R. - FERENCZI VAŇOVÁ, A. - MUNK, M. What Is Relationship between Profits and Dividends in Agricultural Legal Entities? In Agris On-line Papers in Economics and Informatics. ISSN 1804-1930, 2019, vol. 11, no. 1, p. 60. SCOPUSADE 002 POÓR, József, Péter SASVÁRI, Zsigmond SZALAY, István PETŐ, Norbert GYURIÁN, Csilla SUHAJDA a Ferenc ZSIGRI. The Implementation and Management of E-Learning in Companies - The State of E-Learning in Hungary Based on Empirical Research = Implementacija i upravljanje e-učenjem u preduzećima - stanje e-učenja u Mađarskoj bazirano na empirijskom istraživanju. DOI 37.018.43:004.738.5(439) Journal of Engineering Management and Competitiveness = JEMC. = JEMC Vol. 10, no. 1 (2020), p. 3-14. ISSN 2334-9638.

Ohlasy:
2020  [1] ALFALLAJ, F. S. S. E-Learning Challenges in Saudi Arabia: Exploration of Factors with special reference to EFL. In TESOL International Journal. ISSN 2094-3938, 2020, vol. 15, no. 3, p. 20-40. SCOPUS
ADF  Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
Počet záznamov: 2


ADF 001 GYURIÁN, Norbert. Dvojité zdanenie a boj proti nemu v súčasnosti. Acta Oeconomica Universitatis Selye. roč. 2, č. 1 (2013), s. 87-95. ISSN 1338-6581.

ADF 002 GYURIÁN, Norbert. Harmonizácia dane z pridanej hodnoty a jej budúcnosť v Európskej únii. Selye e-studies. Roč. 4, č. 1 (2013), s. 20-27. ISSN 1338-1598.


ADM  Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Počet záznamov: 1


ADM 001 NAGYOVÁ, Nikoleta a Norbert GYURIÁN. Examination of Control and Communication flow processes in Organizational Culture. AD ALTA : Journal of Interdisciplinary Research : recenzovaný mezioborový vědecký časopis. Vol. 8, no. 2 (2018), p. 182-183. ISSN 1804-7890. WoS.


AEC  Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Počet záznamov: 2


AEC 001 KÚTNA, Angelika a Norbert GYURIÁN. Tax burden in the Slovak Republic and its comparison with other states of the European Union. In: New Economic Challenges: 2nd International Phd Students Conference 20.1.21.1.2010. Brno: Masarykova Univerzita, S. 107-111. ISBN 978-80-210-5111-9.

Ohlasy:
2013  [6] POÓR, J. - FARKAS, F. - ENGLE, A. D. Human Resource Management Issues and Challenges in Foreign Owned Companies: Central and Eastern Europe. Faculty of Economics, János Selye University Komárno, Slovakia, 2012, ISBN 978-80-812-047-0, EAN 9788081220470AEC 002 GYURIÁN, Norbert, Nikolett GYURIÁN NAGY a Klaudia KOCZMANN. Változó munkavégzés a Covid-19 világjárvány idején. In: Vállalkozásfejlesztés a 21. században - 1. kötet : Üzleti megoldások és gyakorlati tapasztalatok a menedzsment területén: Üzleti megoldások és gyakorlati tapasztalatok a menedzsment területén. Csiszárik-Kocsir Ágnes, Varga János, Garai-Fodor Mónika. Budapest: Óbudai Egyetem, 2021, P. 47-65. ISBN 978-963-449-279-5.


AED  Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Počet záznamov: 1


AED 001 GYURIÁN, Norbert a Péter WÉBER. Szlovák kontra magyar adórendszer. "A tudomány és az oktatás a tudásközpontú társadalom szolgálatában". (2011), s. 1084-1092.

Ohlasy:
2014  [4] POÓR, J. et al. 2014. Evolution of Cafateria Systems : Past-present and future. In Selye e-studies [online]. 2014, roč. 5, č. 1 [cit. 2014]. Dostupné na internete: . ISSN 1338-1598.
AFC  Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 18


AFC 001 GYURIÁN, Norbert a Zoltán ŠEBEN. Konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov v kontexte vybraných aspektov. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie MEKON 2012. roč. 14 (2012), 7 s.

AFC 002 GYURIÁN, Norbert a Zoltán ŠEBEN. Az agrárvállalkozásokra kifejtett társasági adó hatásainak felmérése az érsekújvári járásban. "A jövő gazdasága, a jövő befektetése". P. 34-39.

AFC 003 GYURIÁN, Norbert. Impact of Taxex on Economy of Agricultural Companies and Food Producing Companies at Present. In: Knowledge for Market Use 2014: Media and Communication in the 21. Century. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, P. 608-618. ISBN 978-80-87533-07-9. WoS.

AFC 004 KÚTNA, Angelika a Norbert GYURIÁN. Impact of the Value Added Tax on the Cash Flows of Industrial Companies in Slovak Republic. In: Knowledge for Market Use 2014: Media and Communication in the 21. Century. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, P. 597-607. ISBN 978-80-87533-07-9. WoS.

AFC 005 GYURIÁN, Norbert a Angelika KÚTNA. The Assessment of Impact of Value Added Tax on the Cash Flow of Chosen Business Entities. In: European Financial Systems 2014: Proceedings of the 11th International Scientific Conference. Brno: Masaryk University, 2014, P. 222-229. ISBN 978-80-210-7153-7. WoS.

AFC 006 KÚTNA, Angelika a Norbert GYURIÁN. Vplyv dane z pridanej hodnoty na finančné toky priemyselných podnikov v Slovenskej republike. In: Znalosti pro tržní praxi 2014: Média a komunikace v 21. století: Sborník z mezinárodní vědecké konference. Olomouc: Katedra aplikované ekonomie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, P. 597-607. ISBN 978-80-87533-07-9.

AFC 007 GYURIÁN, Norbert. Vplyv daní na hospodárenie poľnohospodárskych a potravinárskych podnikov v súčasnosti. Znalosti pro tržní praxi 2014: Média a komunikace v 21. století. P. 608-618.

AFC 008 GYURIÁN, Norbert a Angelika KÚTNA. Direct taxes in Slovakia and their Impact on Economy of Companies operating in Agriculture and Food Producing Industry. In: New Drivers in the Economy. Gödöllő, Hungary: Szent István University, 2015, CD-ROM, p. 126-135. ISBN 978-963-269-477-1.

AFC 009 KÚTNA, Angelika, Norbert GYURIÁN a Zoltán ŠEBEN. Hodnotenie vplyvu daňovej reformy dane z pridanej hodnoty na štátny rozpočet Slovenskej republiky = Evaluation of the Value Added Tax Reform Impact on the State Budget of the Slovak Republic. In: RELIK 2017 - Conference Proceedings: Reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti. Praha: VŠE, 2017, online, p. 243-254. ISBN 978-80-245-2238-8. WoS.

AFC 010 NAGYOVÁ, Nikoleta, Péter KARÁCSONY a Norbert GYURIÁN. Examining of the Leadership Styles According to Employees Satisfaction. In: International Day of Science 2018 - economics, management, innovation : proceedings of the international scientific conference, 12th-13th April 2018, Olomouc: proceedings of the international scientific conference, 12th-13th April 2018, Olomouc. Jarmila Zimmermannová. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, 2018, P. 44-51. ISBN 978-80-7455-074-4.

AFC 011 KÚTNA, Angelika a Norbert GYURIÁN. The Impact of Value Added Tax on Cash Flows of Road Traffic Companies in the Slovak Republic. DOI 10.12955/cbup..v5.935 In: CBU INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS 2017: INNOVATIONS IN SCIENCE AND EDUCATION. [bez zostavovateľa]. Prague: Central Bohemia University, 2017, S. 254-260. DOI 10.12955/cbup.v5.1114. WoS.

Ohlasy:
2018  [1] STANOVSKÝ, M. - FABINYJOVÁ, S. Analysis of the evolution of tax revenue in V4 countries. In Proceedings of the 32nd International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2018 - Vision 2020: Sustainable Economic Development and Application of Innovation Management from Regional expansion to Global Growth. Seville : International Business Information Management Association, IBIMA, 2018. ISBN 978-099985511-9, p. 5797 - 5810. WoS ; SCOPUSAFC 012 KÚTNA, Angelika, Imrich ANTALÍK, Norbert GYURIÁN a Zoltán ŠEBEN. Tax Licence of a Legal Entity - Pros and Cons. DOI 10.12955/cbup.v7.1361 In: CBU International Conference Proceedings 2019 : Innovations in Science and Education : March 20-22, 2019, Prague, Czech Republic: Innovations in Science and Education : March 20-22, 2019, Prague, Czech Republic. Petr Hájek, Ondřej Vít. Praha: CBU Research Institute, 2019, S. 193-199. ISBN 978-80-907722-0-5.

AFC 013 SZEINER, Zsuzsanna, Imrich ANTALÍK, Péter KARÁCSONY, Norbert GYURIÁN, Ádám KOVÁCS, Dávid SZABÓ a József POÓR. Trends and Tendencies in Labor Markets of V4 Countries - Past Present and Future. In: RELIK 2021 : conference proceedings: conference proceedings. Jitka Langhamrová, Jana Vrabcová. Praha: Prague University of Economics and Business, 2021, online, s. 682-691. ISBN 978-80-245-2429-0.

AFC 014 GYURIÁN, Norbert, Ádám SZOBI a Nikoleta NAGYOVÁ. Comparison of the Conditions of Taxation on Labor in Hungary and the Slovak Republic. In: CBU International Conference Proceedings 2019: Innovations in Science and Education. Praha: CBU Research Institute, 2019, P. 118-123. ISBN 978-80-907722-0-5.

AFC 015 KÚTNA, Angelika a Norbert GYURIÁN. Decision Process and Total Value Added Tax Due Optimisation in Small and Medium Sized Enterprises. In: Decision making for Small and Medium Sized Enterprises - Conference Proceedings. Ostrava: X-Media s.r.o., 2017, P. 107-115. ISBN 978-80-7510-243-0.

AFC 016 KÚTNA, Angelika, Norbert GYURIÁN a Zoltán ŠEBEN. Impact of the Vat Reverse-Charge Mechanism on the Cash Flows of Construction Companies in the Slovak Republic. DOI 10.12955/cbup.v6.1318 In: CBU International Conference Proceedings 2018: Innovations in Science and Education. Praha: CBU Research Institute, 2018, Vol. 6, p. 522-528. ISBN 978-80-270-5038-3. WoS.

AFC 017 GYURIÁN, Norbert, Ádám SZOBI, Angelika KÚTNA a Dániel HALASI. Income Taxation Regimes for Private Entrepreneurs in Hungary and the Slovak Republic. In: CBU International Conference Proceedings 2019: Innovations in Science and Education. Praha: CBU Research Institute, 2019, P. 124-129. ISBN 978-80-907722-0-5.

AFC 018 GYURIÁN, Norbert a Angelika KÚTNA. The Assessment of the Impact of Selected Tax System Elements on Choosing a Business Form in Slovak Republic. In: RELIK 2016 - Reproduction of Human Capital. Praha: VŠE, 2016, P. 124-133. ISBN 978-80-245-2166-4.


AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 6


AFD 001 PATAKY, Jozef a Norbert GYURIÁN. Nákladové kalkulácie a kontinuita na výrobné procesy. "Actual problems of modern Education in 21st century". (2012), s. 58-64.

AFD 002 GYURIÁN, Norbert. Nepriame dane ako dôležitý faktor fungovania spoločného Európskeho trhu. "Társadalmi-gazdasági kihívások a határ menti térségben". č. 1 (2012), s. 35-40.

AFD 003 GYURIÁN, Norbert. Postavenie sekundárneho práva Európskej únie v harmonizácii dane z pridanej hodnoty. Podnikanie v konkurenčnom prostredí. roč. 1, č. 1 (2012), 7 s.

AFD 004 PATAKY, Jozef a Norbert GYURIÁN. Pragmatické aspekty informácií podnikových informačných zdrojov v trhovej ekonomike. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2013: "Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní" - Sekcia ekonomických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013, S. 255-262 [0,35 AH]. ISBN 978-80-8122-074-6.

AFD 005 GYURIÁN, Norbert. Zhodnotenie vývoja daňovej zaťaženosti vo vybraných sektoroch hospodárstva SR. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencieUJS - 2013: Sekcia ekonomických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013, S. 98-105. ISBN 978-80-8122-074-6.

Ohlasy:
2014  [4] KÚTNA, A. Dopad zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na ekonomiku vybraných daňových subjektov. In Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2014. ISBN 978-80-8122-104-0, p. 217.AFD 006 GYURIÁN, Norbert. Kisvállalkozások és az adózás Magyarország és Szlovákia területén = Small Business and Taxation on the Territory of Hungary and Slovakia. In: Zborník 11. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho 2019 = A Selye János Egyetem 2019-es 11. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete: "Adó- és járulékrendszerek" szekció : Sekcia "Daňové a odvodové systémy": Sekcia "Daňové a odvodové systémy". Norbert Gyurián, Imrich Antalík. = A Selye János Egyetem 2019-es 11. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete: "Adó- és járulékrendszerek" szekció Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, online, s. 13-21 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-341-9.


BAB  Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 1


BAB 001 ORMOS, Mihály, Imrich ANTALÍK, Norbert GYURIÁN, Nikoleta NAGYOVÁ a Dániel HALASI. Gazdasági kultúra. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018. 100 s. [5AH] [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-284-9.


BCI  Skriptá a učebné texty
Počet záznamov: 3


BCI 001 TÓBIÁS KOSÁR, Silvia a Norbert GYURIÁN. Účtovníctvo 3. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014. 101 s. ISBN 978-80-8122-108-8.

BCI 002 GYURIÁN, Norbert a Silvia TÓBIÁS KOSÁR. Účtovníctvo 2. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015. 106 s. ISBN 978-80-8122-121-7.

BCI 003 GYURIÁN, Norbert. Účtovníctvo 2: zbierka príkladov. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016. 94 s. [3,70 AH]. ISBN 978-80-8122-184-2.


EDI  Recenzie v časopisoch a zborníkoch
Počet záznamov: 3


EDI 001 GYURIÁN, Norbert. Alexandra Ferenczi Vaňová, Renáta Krajčírová: Dane podnikateľských subjektov (zbierka úloh). Selye e-studies. Roč. 6, č. 2 (2015), online, s. [54]. ISSN 1338-1598.

EDI 002 GYURIÁN, Norbert. Dobai Korcsmáros Enikő, Gódány Zsuzsa, Seres Huszárik Erika: Közgazdaságtan alapjai - feladatgyűjtemény. Selye e-studies. Roč. 5, č. 3 (2014), online, s. [42]. ISSN 1338-1598.

EDI 003 GYURIÁN, Norbert. Silvia Tóbiás Kosár: Účtovníctvo 3: podvojné účtovníctvo podľa účtových tried 3 až 9. Selye E-studies. Roč. 6, č. 2 (2015), online, p. 55-56. ISSN 1338-1598.


FAI  Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy...)
Počet záznamov: 1


FAI 001 GYURIÁN, Norbert a Imrich ANTALÍK. Zborník 11. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho 2019 [elektronický zdroj] = A Selye János Egyetem 2019-es 11. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete: "Adó- és járulékrendszerek" szekció: Sekcia "Daňové a odvodové systémy". 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019. 62 s. [3,5AH] [online, CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-341-9.
 

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.

  
spam vedelem