Hlavné menu UJS

Dr. habil. Ing. Renáta Machová, PhD.

Dr. habil. Ing. Renáta Machová, PhD.
Meno: Dr. habil. Ing. Renáta Machová, PhD.
Prorektorka
Fakulta: Fakulta ekonómie a informatiky
Katedra: Katedra manažmentu
Pracovné zaradenie: Docent
Kancelária: G316
E-mail:
Telefón: +421 35 32 60 789
Zodpovedná osoba za profilový predmet študijného programu:
Obchod a marketing (1. stupeň, denná forma)
Podnikové hospodárstvo a manažment (1. stupeň, denná a externá forma)
Ekonomika a manažment podniku (2. stupeň, denná a externá forma)
Ekonomika a manažment podniku (3. stupeň, denná a externá forma)

Vysokoškolské vzdelanie
Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta
Zahraničný obchod
1989 - 1994
Doktorandské štúdium
Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta
Medzinárodné podnikanie
1996 - 2005
Habilitácia
UNIVERZITA SOPRON
Manažment a organizačné vedy
2017

Pracovné pozície
Univerzita J. Selyeho, Fakulta ekonómie a informatiky
Prorektor pre vzdelávanie a vonkajšie vzťahy
2021 -
Univerzita J. Selyeho, Fakulta ekonómie a informatiky
docent
2017 - 2021
Univerzita J. Selyeho, Ekonomická fakulta
prodekanka pre všeobecné a študijné záležitosti
2011 - 2017
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
vedúca oddelenia ESF a projektový manažér
2007 - 2010
Rieker Slovakia spol. s r.o.
Vedúca oddelania exportu pre strednú a východnú Európu
2004 - 2007
Národný úrad práce, Generálne riaditeľstvo, Bratislava
Referent oddelenia medzinárodných vzťahov
1997 - 2003
TECHNOPOL, akciová spoločnosť
Vedúca obchodného referátu, špecialist
1987 - 1997


Výskumné projekty Zvyšovanie kvality vzdelávania tvorbou a inováciou študijných progamov, rozvojom ľudských zdrojov a
2611023010
Európsky sociálny fond
2013 - 2015

Hodnotenie inovačného potenciálu podnikateľskej siete v ranných etapách jej formovania
VEGA 1/0381/13
MŠVVaŠ SR a SAV
2013 - 2015

Zefektívnenie manažérskych zručností generácie Z a Y gamifikáciou v kontexte spojenia vedy a praxe
KEGA 005UJS-4/2019
MŠVVaŠ SR a SAV
2019 - 2020Skupina A1 - Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD)
Počet záznamov: 7
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách (3)
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (1)
ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách (1)
ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách (2)

Skupina A2 - Ostatné knižné publikácie (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI)
Počet záznamov: 16
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (3)
BAA Odborné knižné publikácie vydané v zahraničných vydavateľstvách (1)
BAB Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách (1)
BCI Skriptá a učebné texty (4)
FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy...) (7)

Skupina B - Publikácie v karentovaných vedeckých časopisoch a autorské osvedčenia, patenty a objavy (ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD, CDC, CDD, AGJ)
Počet záznamov: 1
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch (1)

Skupina C - Ostatné recenzované publikácie (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BGH, CDE, CDF)
Počet záznamov: 130
ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch (15)
ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch (21)
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (7)
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (6)
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (43)
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (29)
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií (5)
AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií (1)
BBA Kapitoly v odborných knižných publikáciách vydané v zahraničných vydavateľstvách (1)
BDE Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch (1)
BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...) (1)

Skupina N - Ostatné recenzované publikácie (ADM, ADN, AEM, AEN, BDM, BDN, CBA, CBB)
Počet záznamov: 35
ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS (34)
ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS  (1)

Skupina D - Ostatné - mimo kategórií MŠSR
Počet záznamov: 2
BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (1)
EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch (1)

Počet záznamov spolu: 191

Štatistika ohlasov:

[1] Citácie, resp. recenzie v zahr. publ. registrované v cit. indexoch (WoS, Scopus) (90)
[2] Citácie, resp. recenzie v domácich publ., registrované v cit. indexoch (WoS, Scopus) (3)
[3] Citácie v zahr. publikáciách, neregistrované v cit. indexoch (160)
[4] Citácie v domácich publ., neregistrované v cit. indexoch (45)
[5] Recenzie v zahraničných publikáciách (1)
Spolu: 299

Menný zoznam publikácií:

AAA  Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
Počet záznamov: 3


AAA 001 BENCSIK, Andrea, Renáta MACHOVÁ a Silvia TÓBIÁS KOSÁR. Znalostný manažment v praxi: Metódy a postupy na príkladoch z praxe. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2013. 132 s. ISBN 978-80-263-0390-9.

Ohlasy:
2018  [4] SKLENÁR, D. Nové manažérske tendencie v riadení podnikov. In Mladí vedci 2018 - Zborník vedeckých príspevkov doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2018. ISBN 978-80-89453-46-7, p. 204-209.AAA 002 MACHOVÁ, Renáta, Ladislav MURA, Enikő KORCSMÁROS, Erika SERES HUSZÁRIK, Ján BULECA a Katarína HAVIERNÍKOVÁ. Inovačné podnikanie a hodnotenie inovačného potenciálu podnikateľských sietí. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2015. 219 s. [10,95 AH]. ISBN 978-80-263-0598-9.

Ohlasy:
2020  [1] MADLEŇÁK, A. Performance Assessment of Cluster Management with Regard to the Planning of the Human Resources Development Concept and Marketing Communication. In RELIK 2020. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, 2020. ISBN 978-80-245-2394-1, p. 357-366. WoS

2020  [1] PAVLAK, M. - PISAR, P. Strategic management controlling system and its importance for SMEs in the EU. In Problems and Perspectives in Management. ISSN 1727-7051, 2020, vol. 18, no. 3, p. 362-372. SCOPUS

2018  [4] RAFAJOVÁ, I. Inovácie a rodinné podnikanie. In Integrácia sociálnych médií, geolokačných služieb a mobilných zariadení v záujme podpory environmentálnych inovácií. Trnava : FMK, 2018. ISBN 978-80-8105-975-9, p. 164-169.

2018  [1] VALACH, M. Social function of agriculture sector in the Slovak Republic. In Scientific papers-series management economic engineering in agriculture and rural development. ISSN 2284-7995, 2018, vol. 18, no. 3, p. 475-481. WoS

2018  [4] BEDNÁRIK, J. Environmentálne vzdelávanie ľudských zdrojov z hľadiska a kruhovej ekonomiky. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 : Sekcia ekonomických vied.. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-256-6, p. 29-35.

2018  [4] IVANOVÁ, E. - MASÁROVÁ, J. Evaluation of innovation performance of Visegrad countries regions putting a stress on human capital. In Sociálno-ekonomická revue. ISSN 1336-3727, 2018, vol. 2018, no. 2, p. 27-34.

2017  [4] ŠÚBERTOVÁ, E. Comparison of Business Environment in Czech Republic and in Slovak Republic. International Scientific Conference Current Problems of the Corporate Sector 2017. Bratislava : Ekonóm, 2017. ISBN 978-80-225-4422-1, p. 1022.

2017  [3] ŠÚBERTOVÁ, E. - TÓTH, M. - TÓTHOVÁ, A. Factors of Increasing the Enterprises Efficiency and Performance. Praha : Wolters Kluwer, 2017. ISBN 978-80-7552-872-8, p. 189.

2016  [1] UBREZIOVA, I. - HORSKA, E. - MORAVCIKOVA, K. Socio-responsible behavior of small and medium sized companies. In Economic Science for Rural Development: Rural Development and entrepreneurship Bioeconomy Home Economics. Latvia : Latvia University of Agriculture, 2016. ISBN 978-9984-48-223-1, 156-163. WoS

2016  [1] VALACH, M. - BALAZOVA, E. Socioeconomic functions of agricultural sector in the regions of Slovak Republic. In Actual Problems of Economics. ISSN 1993-6788, 2016, vol. 185, no. 11, p. 238-247. SCOPUS

2016  [4] POLIAČIKOVÁ, E. Obchodné centrá na Slovensku - Minulosť, súčasnosť, budúcnosť. In Acta Oeconomica Universitatis Selye. ISSN 1338-6581, 2016, roč. 5, č. 2, s. 166.

2016  [1] MORAVCIKOVA, K. - KOVACSOVA, B. Socio-Responsible Behavior of Small and Medium Sized Companies. In Proceedings of the 2016 International Conference Economic Science for Rural Development no. 41. Jelgava : LLU ESAF, 2016. ISBN 978-9984-48-223-1, p. 156-163. WoSAAA 003 MACHOVÁ, Renáta a Ladislav MURA. Zhodnotenie organizačnej kultúry a znalostného manažmentu vo verejnej správe v kontexte odborného rastu zamestnancov. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2015. 127 s. [6,35 AH]. ISBN 978-80-8122-117-0.

Ohlasy:
2019  [4] VLACSEKOVÁ, D. Comparitive analysis of motivation of civil servants and public servants in the local state administration - case study of Slovakia. In Central European Journal of Labour Law and Personnel Management. ISSN 2644-4917, 2019, vol. 2, no. 1, p. 74-93.

2018  [4] VLACSEKOVÁ, D. Differences of motivation in public and private organizations. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2018 - Zborník vedeckých prác. Bratislava : EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4536-5, p. 1077-1085.

2016  [4] HANÁČKOVÁ, D. - BABULOVÁ, M. Inovácie v samospráve : Innovations in Self-government. In Acta Oeconomica Universitatis Selye. ISSN 1338-6581, 2016, roč. 5, č. 2, s. 95.

2016  [4] ČAPOŠOVÁ, E. Teoretické aspekty implementácie manažérstva kvality v inštitúciach verejnej správy. In Political Science Forum. ISSN 1338-6859, 2016, vol. 5, no. 1, p. 69.

2016  [4] ČAPOŠOVÁ, E. Modely manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy. In e-studies [online]. 05/2016 [cit. 2016-06-10]. Dostupné na internete: . ISSN 1338-1598.
AAB  Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 1


AAB 001 MACHOVÁ, Renáta, Silvia TÓBIÁS KOSÁR a Monika BÁLINTOVÁ. Iparfejlődési sajátosságok Kelet-Szlovákiában. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014. 177 s. ISBN 978-80-8122-110-1.

Ohlasy:
2016  [3] KARÁCSONY, P. - BÁLINT, F. Társadalmi és gazdasági tényezők hatása a Kassai kerület munkanélküliségének alakulására 1993-tól napjainkig. In Tér és Társadalom. ISSN 2062-9923, 2016. vol. 30, no. 2, p. 70-80.
ABC  Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
Počet záznamov: 1


ABC 001 BENCSIK, Andrea, Katalin DOBRAI, Renáta MACHOVÁ, József POÓR, Ildikó MAROSI, Tímea JUHÁSZ a Péter SZÁRMES. TM kutatási eredmények és további nyitott kérdések. In: A tudásmenedzsment elméletben és gyakorlatban. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2015, P. 285-320. ISBN 978 963 05 9589 6.


ABD  Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 2


ABD 001 MACHOVÁ, Renáta, József POÓR, Martin VOLOŠIN, Imola JÓZSA a Zoltán ŠEBEN. Slovakia. In: Human Resource Management Issues and Challenges in Foreign owned Companies: Central and Eastern Europe (2011-2013). Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015, CD-ROM, p. 125-151. ISBN 978-80-8122-151-4.

ABD 002 MACHOVÁ, Renáta, Zoltán ŠEBEN, Martin VOLOŠIN, Barnabás AMBRUS a Ádám SZOBI. Slovakia [print]., 2017.


ACB  Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 3


ACB 001 KÚTNA, Angelika, Renáta MACHOVÁ a Silvia TÓBIÁS KOSÁR. Účtovníctvo 1. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2020. 162 s. [8,1AH]. ISBN 978-80-8122-354-9.

ACB 002 ZSIGMOND, Tibor, Renáta MACHOVÁ a Andrea BENCSIK. Stratégiai menedzsment. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2020. 183 s. [11,50AH]. ISBN 978-80-8122-372-3.

ACB 003 MACHOVÁ, Renáta, Silvia TÓBIÁS KOSÁR, Annamária ZSIGMONDOVÁ a Henrieta CZIBOROVÁ. Zbierka úloh z účtovníctva 3 [elektronický zdroj] = Számvitel 3 feladatgyűjtemény. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2020. 111 s. [4,72AH] [online]. ISBN 978-80-8122-360-0.


ADC  Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Počet záznamov: 1


ADC 001 MURA, Ladislav, Tibor ZSIGMOND a Renáta MACHOVÁ. The effects of emotional intelligence and ethics of SME employees on knowledge sharing in Central-European countries. DOI 10.24136/oc.2021.030 Oeconomia Copernicana. Vol. 12, no. 4 (2021), p. 907-934. ISSN 2083-1277. CCC, WoS, SCOPUS. IF (2020): 4,274.

Q WoS=Q1

Ohlasy:
2021  [3] GALABOVA, B. - TRIFONOVA, B. - PETROVA, V. The Impact of the COVID-19 Crisis on Human Resource Management: Between Challenges and Opportunities. In Business Management, Economics and Social Sciences. London : Agenda Publishing House Ltd, 2021. ISBN 978-0-9860467-9-6 , p. 35.
ADE  Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
Počet záznamov: 15


ADE 001 VÉGHOVÁ, Katarína a Renáta MACHOVÁ. Specific Form of Corporate Financing at Hungarian Market. Journal on Law, Economy & Management. Vol. 1, No. 2 (2011), s. 106-110. ISSN 2048-4186.

ADE 002 POÓR, József, Martin VOLOŠIN, Allen ENGLE, Renáta MACHOVÁ a Mártonné KAROLINY. Human resource management under changes at foreign subsidiaries in Slovakia in light of regional comparison. Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D. Vol. 18, no. 24 (2012), p. 137-151. ISSN 1211-555X.

ADE 003 BENCSIK, Andrea a Renáta MACHOVÁ. Znalostný manažment a etika z pohľadu podnikania. Trendy v podnikání. (2012), s. 88-95. ISSN 1805-0603.

Ohlasy:
2020  [1] STACHOVÁ, K. - STACHO, Z. - CAGÁŇOVÁ, D. -et al. Use of digital technologies for intensifying knowledge sharing. In Applied sciences. ISSN 2076-3417, 2020, vol.10, no. 12. WoS ; SCOPUS

2018  [4] ZSIGMOND, T. - CSEREOVÁ, A. A mesterséges intelligencia szerepe a tudás szervezés folyamatában. In Selye e-studies. ISSN 1338-1598, 2018, vol. 9/2018, no. 2, p. 35-42.

2018  [4] CSÓKÁS, L. A bizalom, mint az etikus szervezeti környezet kialakításának kulcsa. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 : Sekcia ekonomických vied. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-256-6, p. 48-56.

2013  [4] SZABO, S. - BOBENIČ HINTOŠOVÁ, A. - DEMJANOVÁ, L. Etika a etiketa pre manažérov. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2013. ISBN 978-80-553-1659-8, s. 6, 179.ADE 004 POÓR, József, Renáta MACHOVÁ, Kinga KEREKES, Ágnes KIRÁLY a Taras VAS. Az X-Culture nemzetközi esettanulmány program tanulságai és tapasztalatai. Humánpolitika Szemle. Sz. szeptember-október, (2013), p. 13-23. ISSN 0865-7009.

Ohlasy:
2016  [4] BENCSIK, A. - CSANADI, A. - HORVATH-CSIKOS, G. et al. Health-awareness of Youngsters among Slovakian University Students. In Acta Oeconomica Universitatis Selye. ISSN 1338-6581, 2016, roč. 5, č. 2, s. 18.ADE 005 MURA, Ladislav, Renáta MACHOVÁ a Endre HEVESI. Background to trends in youth unemployment. Journal for Labour and Social Affairs in Eastern Europe. Vol. 16, no. 3 (2013), pp. 299-312. ISSN 1435-2869.

Ohlasy:
2021  [4] SÁRKÖZI, B. Sz. Čerství absolventi na trhu práce. In Zborník príspevkov z konferencie Trendy vo využívaní štatistických metód v marketingu 2021. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4829-8, p. 150-155.

2016  [4] BOGNÁR, T. - BENCSIK, A. Career Crises as a Validity Factor of Prognosis. In Acta Oeconomica Universitatis Selye. ISSN 1338-6581, 2016, roč. 5, č. 2, s. 30.ADE 006 BENCSIK, Andrea, Renáta MACHOVÁ a Zsuzsanna TÓTH. Cultural Background of Intergenerational and Knowledge Management. IJSR - International Journal of Scientific Research. Vol. 2, no. 9 (2013), p. 230-235. ISSN 2277-8179.

ADE 007 VÉGHOVÁ, Katarína a Renáta MACHOVÁ. The Economic consequences of Mitigation of the Population aging through the Fiscal Policy. Journal of Economics and Business Research. Vol. 19, no. 1 (2013), s. 134-152. ISSN 2068-3537.

Ohlasy:
2016  [3] MÁTÉ, D. - FENYVES, V. A foglalkoztatás regionális kérdései a tudás-intenzív üzleti szolgáltatásokat nyújtó ágazatokban a Kárpát-medencei országok összevetésében. In Gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat. ISSN 2064-4361, 2016, VIII. évf., 5. sz., 5-12. old.ADE 008 POÓR, József, Györgyi LAKATOSNÉ SZUHAI, Silvia TÓBIÁS KOSÁR a Renáta MACHOVÁ. A munkaerő fluktuáció összehasonlító elemzése a magyar és a szlovák munkaerőpiacon. Munkaügyi Szemle. Évf. 58, sz. 5 (2014), p. 23-32. ISSN 0541-3559.

Ohlasy:
2016  [3] FENYVES, V. - KONDOROSI, F. - KEREZSI, D. et al. Vezetői döntést segítő információk a munkaerővándorlás sajátosságai alapján. In Controller Info. ISSN 2063-9309, 2016, 4. évf., 3. sz., 42-51. old.

2015  [3] FENYVES, V. - DAJNOKI, K. Controlling Opportunities in Area of the Human Resources Management. In Annals of the Oradea University. 1583-0691, vol. 2015, no. 1, p. 137-142.

2015  [4] FENYVES, V. - DAJNOKI, K. Controlling eszközök a humán erőforrás gazdálkodás területén. In Controller Info. ISSN 2063-9309, 2015, roč. III, č. 3., s. 68-73.ADE 009 BENCSIK, Andrea a Renáta MACHOVÁ. Esélyegyenlőség - érték vagy illúzió?: Diszkrimináció a munkahelyen. Vezetéstudomány. Évf. 45, sz. 6 (2014), p. 61-68. ISSN 0133-0179.

ADE 010 MACHOVÁ, Renáta, Monika BÁLINTOVÁ a Silvia TÓBIÁS KOSÁR. Területi egyenlőtlenségek kutatási módszereinek alkalmazása Kelet-Szlovákia példáján. Tér - gazdaság - ember. Évf. 1, sz. 4 (2013), p. 46-60. ISSN 2064-1176.

ADE 011 STOR, Marzena, József POÓR, Katalin SZABÓ, Ágnes SLAVIC, Monica ZAHARIE a Renáta MACHOVÁ. The Emerging Outline of Selected HRM Business Practices in MNC in Central Europe - The Empirical Research Findings. DOI 10.1515/joim-2016-0019 Journal of Intercultural Management. Vol. 3, no. 3 (2016), p. 105-136. ISSN 2080-0150.

Ohlasy:
2018  [3] STOR, M. Istotność i konfiguracja wybranych subfunkcji ZZL z perspektywy wyników uzyskiwanych przez polskie przedsiębiorstwa działające na rynkach międzynarodowych. In Zarządzanie i Finanse. ISSN 2084-5189, 2018, vol. 16, no. 1, p. 153-171.ADE 012 BENCSIK, Andrea, Renáta MACHOVÁ, Tímea JUHÁSZ a Lilla CSÓKÁS. Vezető/Leader versus etika avagy az etikus leaderi magatartás jellemzői. DOI 10.14267/VEZTUD.2018.10.09 Vezetéstudomány : budapesti Corvinus Egyetem, Corvinus School of Management havi szakfolyóirata : budapest management review. Roč. 49, č. 10 (2018), s. 93-104. ISSN 0133-0179.

Ohlasy:
2021  [3] CSERHÁTI, G. - OBERMAYER, N. - FEHÉRVÖLGYI, B. - et al. Az autentikus vezetés jellemzőinek vizsgálata hazai felső vezetők élettörténetében. [The Characteristics of Authentic Leadership in the Life Stories of Hungarian CEOs]. In Vezetéstudomány / Budapest Management Review. ISSN 0133-0179, 2021, vol. 52, no. 4, p. 110.

2020  [3] MÁRMAROSI, A. A vezetés sötét oldala (hübrisztikus vezetés) - The dark side of leadership - hubristic leadership. In Vezetéstudomány. ISSN 0133-0179 , 2020, vol. 2020, no. 3, p. 30-42.

2019  [3] SNEIDER, T. Unethical Behavior and Business Culture: A Case for Business Ethics in Hungary. In FIKUSZ – Symposium for Young Researchers 2019. Proceedings. Budapest : Óbuda University, 2019. ISBN 978-963-449-175-0, 216.

2019  [3] BARIZSNÉ HADHÁZI, E. What is an ethical leader like? – A study based on business students’ opinions. In Annals of the University of Oradea, Economic Science Series. ISSN 1222-569X, 2019, vol. 28, no. 2, p. 231-240.

2018  [3] SNEIDER, T. Unethical behavior and business culture: A case for business ethics in Hungary. In Fikusz'19 Symposium for young researchers. Budapest : Obuda University, 2019. ISBN 978-963-449-175-0, p. 210-220.ADE 013 POÓR, József, Tímea JUHÁSZ, Tamás HÁMORI, Péter KARÁCSONY, Renáta MACHOVÁ a Ildikó CSAPÓ. A munkaerőhiány néhány kérdése a közép-magyarországi régióban - empirikus vizsgálat alapján. DOI 10.18392/metsz/2018/4/1 Metszetek = Cross-sections : Társadalomtudományi folyóirat. = Cross-sections Évf. 7, sz. 4 (2018), p. 7-23. ISSN 2063-6415.

Ohlasy:
2020  [3] GELENCSÉR, M. - SZIGETI, O. - SZABÓ-SZENTGRÓTI, G. A feldolgozóipari munkavlállaók munkaerő-megtartása. In Vezetéstudomány. ISSN 0133-0179, 2020, vol. LI., no. 09, p. 67-79.ADE 014 MACHOVÁ, Renáta, Zoltán ŠEBEN a Angelika KÚTNA. Generation Z and Y versus Tax Literacy in the 21st Century. Journal of Applied Economic Sciences. Vol. 14, no. 2 (2019), p. 433-439. ISSN 1843-6110.

ADE 015 MACHOVÁ, Renáta, Enikő KORCSMÁROS, Zoltán ŠEBEN, Lilla FEHÉR a Zsuzsanna TÓTH. Developing the Competences of Generation Z with Innovative Teaching Methods in the Context of the Requirement of Labour Market by Industry 4.0. International Journal of Advanced Corporate Learning. Vol. 14, no. 2 (2021), p. 17-26. ISSN 1867-5565 (online).


ADF  Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
Počet záznamov: 21


ADF 001 VÉGHOVÁ, Katarína a Renáta MACHOVÁ. Factors motivating and discouragin innovation performance of the small and medium sized enterprises. Journal of innovations and applied statistics - Vedecký internetový časopis. roč. 2, č. 1 (2012), s. 43-47. ISSN 1338-5224.

ADF 002 VÉGHOVÁ, Katarína, Renáta MACHOVÁ a Ladislav MURA. Komparácia inovačného výkonu maďarského a slovenského sektoru malého a stredného podnikania. Forum Statisticum Slovacum. č. 3. (2012), s. 146-151. ISSN 1336-7420.

Ohlasy:
2013  [3] BOBENIČ HINOTOŠOVÁ, A. - BROUTHOVÁ, M. - DEMJANOVÁ, L. Efekt veľkosti podniku na inovačnú aktivitu. In "Inovačný potenciál, inovačné podnikanie a podnikateľské siete". Brno : TRIBUN EU, 2013. ISBN 978-80-8122-088-3.ADF 003 VAS, Taras, Renáta MACHOVÁ a József POÓR. Skúsenosti z medzinárodného programu "X-Culture". Acta Oeconomica Universitatis Selye. Roč. 1, č. 2 (2012), s. 229-236. ISSN 1338-6581.

ADF 004 MURA, Ladislav, Renáta MACHOVÁ a Katarína VÉGHOVÁ. Štatistika pracovných úrazov na Slovensku. Forum Statisticum Slovacum. č. 2 (2012), s. 136-140. ISSN 1336-7420.

ADF 005 MACHOVÁ, Renáta a Katarína VÉGHOVÁ. A kis- és középvállalatok támogatási rendszere Szlovákiában. Acta Oeconomica Universitatis Selye. roč. 2, č. 1 (2013), s. 167-176. ISSN 1338-6581.

Ohlasy:
2013  [3] MURA, L. Ľudské zdroje a ich úloha v malých a stredných podnikoch. In Sborník příspěvků RELIK 2013 : Reproduction of the Human Capital connections and relations [CD-ROM]. Slaný : MELANDRIUM, 2013. ISBN 978-80-86175-89-8.ADF 006 MACHOVÁ, Renáta a Katarína VÉGHOVÁ. Az innovatív vállalkozói tevékenység támogatási fokának elemzése Szlovákiában és Magyarországon. Acta Oeconomica Universitatis Selye. Roč. 2, č. 2 (2013), s. 121-137. ISSN 1338-6581.

ADF 007 MACHOVÁ, Renáta a Katarína VÉGHOVÁ. Fiscal politics versus migration. Selye e-studies. Roč. 4, č. 4 (2013), s. 25-35. ISSN 1338-1598.

ADF 008 VÉGHOVÁ, Katarína, Renáta MACHOVÁ a Lilla FEHÉR. Kisvállalati marketing magatartás - innováció a 2010-es években Magyarországon. Acta Oeconomica Universitatis Selye. roč. 2, č. 1 (2013), s. 285-293. ISSN 1338-6581.

Ohlasy:
2020  [4] ZSIGMOND, T. - PUSKÁR, L. Az Y és Z generáció a reklámok tükrében. In Mladí vedci 2020. Zborník vedeckých príspevkov doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Bratislava : Paneurópska vysoká škola, Fakulta ekonómie a podnikania v spolupráci s Univerzitou J. Selyeho, Fakultou ekonómie a informatiky a s Odborom ekonomiky a manažmentu Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied, 2020. ISBN 978-80-89453-73-3 , p. 197-113.ADF 009 VÉGHOVÁ, Katarína a Renáta MACHOVÁ. The current trend modelling of the conscious in healthy lifstyle in the context of intergenerational management. In: Management: Science and education. Žilina: Edis, 2013, Vol. 2, no. 1 (2013), p. 92-97.

ADF 010 POÓR, József, Renáta MACHOVÁ, Kinga KEREKES a Monica ZAHARIE. The new trends of Human Resource Management at the local subsidiaries of multinational companies - in focus Hungary, Romania and Slovakia. Selye e-studies. Roč. 4, č. 3 (2013), s. 4-14. ISSN 1338-1598.

ADF 011 MACHOVÁ, Renáta. Mi mozgatja az embert?: What motivates a human?. Acta Oeconomica Universitatis Selye. Roč. 3, č. 2 (2014), p. 88-100. ISSN 1338-6581.

Ohlasy:
2019  [3] LORINCOVÁ, S. - ŠTARCHOŇ, P. - WEBEROVÁ, D. -et al. Employee motivation as a tool to achieve sustainability of business processes. In Sustainability. ISSN 2071-1050, 2019, vol. 11, no. 13, p. 10-15.

2018  [1] STRAKOVÁ, R. Regional disparities and unemployment rate: Role of education in regional development. In Journal of Applied Economic Sciences. ISSN 1843-6110, vol. 13, no. 3, p. 663-672. SCOPUS

2018  [1] HITKA, M. - LIŽBETINOVÁ, L. - SCHMIDTOVÁ, J. - et al How to manage careers in Slovak small and medium-sized Wood-processing enterprises. In bioresources.com. ISSN 1930-2126, 2018, vol. 13, no. 3, p. 6300-6320. WoS

2018  [1] STRAKOVÁ, R. Regional disparities and unemployment rate: role of education in regional development. In Journal of applied economic sciences. ISSN 2393-5162, 2018, vol. XIII, no. 3(57), p. 663-672. SCOPUS

2018  [1] HITKA, M. - LORINCOVÁ, S. - BARTÁKOVÁ, G. P. -et al. Strategic tool of human resource management for operation of SMEs in the wood-processing industry. In BioResources. ISSN 1930-2126, 2018, vol. 13, no. 2, p. 2759-2774. SCOPUSADF 012 MACHOVÁ, Renáta, Ladislav MURA a Monika BÁLINTOVÁ. Regionálne nerovnosti v kontexte východného Slovenska. Sociálno - ekonomická revue. Roč. 12, č. 3 (2014), p. 44-55. ISSN 1336-3727.

ADF 013 MACHOVÁ, Renáta a Silvia TÓBIÁS KOSÁR. Slovensko v srdci geopolitických síl: Slovakia in the heart of geopolitical forces. Acta Oeconomica Universitatis Selye. Roč. 3, č. 1 (2014), p. 143-152. ISSN 1338-6581.

Ohlasy:
2020  [4] FARAGÓ, B. Management of the sport career model in Hungary - Dual career research. In Selye e-study. ISSN 1338-1598, 2020, vol. 11, no.1, 55-66.ADF 014 MACHOVÁ, Renáta a Ladislav MURA. Ľudské zdroje ako determinant inovácií = Human resources as a determinant of Innovatio. Sociálno-ekonomická revue. = Social and Economic Revue - Scientific Journal Roč. 13, č. 1 (2015), s. 67-78. ISSN 1336-3727.

ADF 015 CSÓKÁS, Lilla a Renáta MACHOVÁ. Hatékony vezetési stílus. Acta Oeconomica Universitatis Selye. Roč. 6, č. 1 (2017), s. 39-51. ISSN 1338-6581.

Ohlasy:
2020  [1] HITKA, M. - LORINCOVÁ, S. - VETRÁKOVÁ, M. - et al. Factors related to gender and education affecting the employee motivation. In Entrepreneurship and Sustainability Issues. ISSN 2345-0282, 2020, vol. 7, no. 4, p. 3226-3241. WoS ; SCOPUS

2020  [4] FARAGÓ, B. Management of the sport career model in Hungary - Dual career research. In Selye e-study. ISSN 1338-1598, 2020, vol. 11, no.1, 55-66.

2020  [4] ŠVEC, M. - MURA, L. Impact of Covid-19 on Innovation of Internal Communication and Information Sharing Emong Employees. In Marketing Identity: COVID-2.0. Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2020. ISBN 978-80-752-0107-6, p. 598.

2019  [1] HITKA, M. - KUCHARČÍKOVÁ, A. - ŠTARCHOŇ, P. -et al. Knowledge and human capital as sustainable competitive advantage in human resource management. In Sustainability. ISSN 2071-1050, 2019, vol. 11, no. 18. WoS

2019  [1] PERACEK, T. Family business and its anchoring in the legal order of the Slovak Republic and the Czech Republic. In Education excellence and innovation management through vision 2020 . Norristown : INT Business Information Management ASSOC-IBIMA, 2019. ISBN 978-0-9998551-2-6, p. 7290-7298. WoS

2019  [1] PERACEK, T. Selected issues of electronic delivery in the slovak public administration. In Education excellence and innovation management through vision 2020 . Norristown : INT Business Information Management ASSOC-IBIMA, 2019. ISBN 978-0-9998551-2-6 , p. 3255-3263. WoS

2019  [1] MURA, L. - GONTKOVICOVA, B. - SPISAKOVA, E. D. -et al. Position of employee benefits in remuneration structure. In Transformations in business & economics. ISSN 1648-4460 , 2019, vol. 18, no. 2, p. 156-173. WoS

2018  [2] SVEC, M. - MADLENAK, A. - HORECKY, J. GDPR and its impact on the direct marketing management. In Marketing identitiy: Digital mirrors, pt II. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2018. ISBN 978-80-8105-984-1, p. 344-353. WoS

2018  [1] DURIS, M. - OLVECKA, V. - STRAZOVSKA, L. -et al. Influence of the globalization on doing business in Slovakia . Vision 2020: Sustainable economic development and application of innovation management. Norristown : INT Business Information Management ASSOC-IBIMA, 2018. ISBN 978-0-9998551-1-9, p. 7310-7318. WoS

2018  [1] SZEINER, Z - SZOBI, A. - SKLENAR, D. Employee benefits practice in Slovakia. In Ad Alta-Journal of Interdisciplinary Research. ISSN 1804-7890, 2018, vol. 8, no. 2, p. 246-253. WoSADF 016 LENTNER, Csaba, Krisztína SZEGEDI, Tibor TATAY a Renáta MACHOVÁ. Spoločenská zodpovednosť centrálnych bánk = Corporate Social Responsibility in the Contex of Central Banks. Podniková Revue. = Business Review - A scientific journal focusing on developing the economic theory, management, marketing, finance and their application in business practice Roč. 16, č. 37 (2017), s. 7-25. ISSN 1335-9746.

ADF 017 POÓR, József, Erika VARGA, Renáta MACHOVÁ a Taras VAS. Nové formy vzdelávania prostredníctvom projektu "X-Culture" = New Forms of Education under Project "X-Culture". Ekonomické rozhľady = Economic review : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. = Economic review Roč. 47, č. 1 (2018), s. 7-23. ISSN 0323-262X.

ADF 018 MACHOVÁ, Renáta, Silvia TÓBIÁS KOSÁR a Lucia ANDOVÁ. Regionálny rozvoj v intenciách cestovného ruchu. Selye e-studies : online recenzovaný vedecký časopis. Roč. 9, č. 1 (2018), s. 22-31 [online]. ISSN 1338-1598 (online).

ADF 019 MACHOVÁ, Renáta, Zoltán ŠEBEN a Angelika KÚTNA. Z és Y generáció versus adók a 21. században. Selye e-studies : online recenzovaný vedecký časopis. Roč. 9, č. 2 (2018), s. 4-15 [online]. ISSN 1338-1598 (online).

ADF 020 GÓDÁNY, Zsuzsanna, Renáta MACHOVÁ, Lilla FEHÉR, Enikő KORCSMÁROS, Erika SERES HUSZÁRIK a Silvia TÓBIÁS KOSÁR. Játékosítás (gamifikáció) a felsőoktatásban. Eruditio - Educatio : Vedecký časopis Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne : a Selye János Egyetem Tanárképző Karának tudományos folyóirata : Research Journal of the Faculty of Education of J. Selye University. Évf. 14, sz. 3 (2019), p. 101-108. ISSN 1336-8893.

ADF 021 MACHOVÁ, Renáta, Enikő KORCSMÁROS, Zsuzsanna GÓDÁNY, Lilla FEHÉR, Silvia TÓBIÁS KOSÁR a Erika SERES HUSZÁRIK. The Concept of Performance Evaluation of the Faculty of Economics at S. Selye University Through the BSC Method in the Context of Innovation. Selye e-studies : online recenzovaný vedecký časopis. online, roč. 10, č. 2 (2019), s. 4-10. ISSN 1338-1598 (online).


ADM  Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Počet záznamov: 34


ADM 001 BENCSIK, Andrea, Tímea JUHÁSZ a Renáta MACHOVÁ. Mentoring practice on behalf of knowledge sharing in the light of education. Acta Polytechnica Hungarica. Vol. 11, no. 9 (2014), pp. 95-114. ISSN 1785-8860. WoS, SCOPUS. SNIP (2013): 0,828.

Ohlasy:
2021  [3] DAJNOKI, K. - SZONDI, R. - FILEP, R. The Role of Career and Knowledge Management in Retention. In Studia Mundi - Economica. ISSN 2415-9395, 2021, vol. 8, no. 1, p. 68.

2020  [1] MOHAMED, M. A. Persuasion of tacit knowledge in teaching information technology and information systems. In Vine journal of information and knowledge management systems. ISSN 20059-5891, 2020, doi: 10.1108/VJIKMS-01-2020-0013. WoS ; SCOPUS

2020  [1] ADEYEMI, O. - OKE, A. Factors affecting mentoring of professionals in construction firms: Nigerian quantity surveyors' perspective. In International jorunal of construction managemnet. ISSN 1562-3599, 2020, doi: 10.1080/15623599.2020.1783601. WoS ; SCOPUS

2019  [3] SÁNDOR, B. - FEHÉR, D. J. Kiberbiztonsági bérek megoszlásának felmérése Magyarországon. In Vállalkozásfejlesztés a XXI. században IX. Budapest : Óbudai Egyetem, 2019. ISBN 978-963-449-165-1, p.226-237.

2018  [1] MENESES-ORTEGON, J. P. - JOVE, T. - FABREGAT, R. - et al. Knowledge Management Tools and Technics to Support co-Creation Process of Educational Material. In 11th Annual International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI2018). Spain : ICERI Proceedings, 2018. ISBN 978-84-09-05948-5, p. 6424-6431. WoS

2018  [1] CHARBAND, Y. JAFARI NAVIMIPOUR, N. Knowledge sharing mechanisms in the education: A systematic review of the state of the art literature and recommendations for future research. In Kybernetes. ISSN 0368-492X, 2018, vol. 47, no.7, p. 1456-1490. SCOPUS

2018  [3] HORVÁTH-CSIKÓS, G. Why should mentoring still be an issue on the future labour market? In Studia Mundi- Economica. ISSN 2415-9395, 2018, vol.5, no. 2, p. 110-117.

2018  [3] SZONDI, R. A globális karrier vizsgálatának lehetősége : The opportunity of analysing global career. In International Journal of Engineering and Management Sciences. ISSN 2229-6425, 2018, vol. 3 (2018), no. 4, p. 115-124.

2017  [3] VARGA, E. - MAROSNÉ KUNA, ZS. - MISKOLCINÉ MIKÁCZÓ, A. et al. A hazai felsőfokú képzésben oktatott vállalkozói ismeretek hallgatói megítélése. In Polgári Szemle [online]. 2017, 12. évf., 4-6. sz. [cit. 2017-11-08]. Dostupné na internete: . ISSN 1786-6553.

2017  [2] VLACSEKOVÁ, D. - MURA, L. Effect of motivational tools on employee satisfaction in small and medium enterprises. In Oeconomica. ISSN 2353-1827, 2017, vol. 8, no. 1, p. 113, 121. WoS

2017  [3] ZIEMBA, E. - EISENBARDT, M. - MULLINS, R- et al. Investigating incentives that encouraged and can encourage Polish and UK-based prosumers to engage in knowledge sharing. In Online Journal of Applied Knowledge Management. ISSN 2325-4688, 2017, vol. 5, no. 1, p. 72-100.

2017  [1] RUZICIC, V. S. - MICIC, Z. M. Creating a strategic national knowledge architecture: A comparative analysis of knowledge source innovation in the ICS subfields of multimedia and IT security. In Computers & Security. ISSN 0167-4048, 2017, vol. 70, p. 455-466. WoS

2016  [4] VLACSEKOVÁ, D. Vplyv pracovnej dôvery na motiváciu zamestnancov. In Journal of Innovation and Applied Statistics. ISSN 1338-5224, 2016, roč. 6, č. 2, s.144, 152.

2016  [3] MURA, L. Human Resource Management in Global Entrepreneurial Environment. In RELIK 2016 : Conference Proceedings. Prague : University of Economics, 2016. ISBN 978-80-245-2166-4, p. 418-427.

2016  [3] VLACSEKOVÁ, D. - TÓBIÁS KOSÁR, S. The Examination of Motivational Factors of Chosen Generations. In RELIK 2016 : Conference Proceedings. Prague : University of Economics, 2016. ISBN 978-80-245-2166-4, p. 607-619.

2016  [3] MADARÁSZ, T. Stratégiai lehetőségek a birkózás versenyképességének fenntartása Magyarországon. In Taylor : Gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat. ISSN 2064-4361, 2016, VIII. évf., 4. sz. No 25, p. 29, 34.

2016  [3] ZIEMBA, E. - EISENBARDT, M. Incentives encouraging prosumers to knowledge sharing - framework based on Polish study. In Online journal of applied knowledge management. ISSN 2325-4688, 2016, vol. 4, no. 2, p. 146-166.

2016  [1] MURA, L. - ORLÍKOVÁ, M. Social entrepreneurship and social enterprises: The case of Slovakia. In Proceedings of the 4th International Conference. Prague : University of Economics, 2016. ISBN 978-80-245-2153-4, p. 495-505. WoS

2016  [3] BÁCSNÉ BÁBA, É. Futballvállalkozások lehetséges szervezeti formái nemzetközi jó gyakorlat alapján - esettanulmány a Manchaster United Fc-ról (az angol modell). In Taylor : gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat. ISSN 2064-4361, 2016, vol. 8, no. 2, p. 95-102.

2016  [3] ŠVEC, M. - MADLEŇÁK, A. Human resources in the light of current trends in labour law and personnel management in Slovakia. In RELIK 2016 : Conference Proceedings. Prague : University of Economics, 2016. ISBN 978-80-245-2166-4, p. 572-581.

2016  [3] JUHÁSZ, CS. Kommunikációs elvárások a szervezetben. In Közép-európai közlemények. ISSN 1789-6339, 2016, vol. 9, no. 2, p. 124-133.

2016  [3] ZIEMBA, E. - EISENBARDT, M. Incentives encouraging prosumers to knowledge sharing - framework based on Polish study. In Online Journal of Applied Knowledge Management. ISSN 2325-4688, 2016, vol. 4, no. 2, p. 146-166.

2015  [4] JUHASZ KLER, A. The Personal Aspects of Organizational Commitment. In Corporate Social Responsibility and Human Resource Management in V4 Countries. Nitra : Proceedings from International Scientific Conference, 2015. ISBN 978-80-552-1432-0, p. 278, 284.

2015  [3] MADARÁSZ, T. - KUCSMA, D. A cselgáncs versenyképessége Magyarországon. In Acta scientiarum socialium. ISSN 1418-7191, 2015, vol. 44, p. 131-140.

2015  [1] OLŠOVSKÁ, A. MURA, L. - ŠVEC, M. The most recent legislative changes and their impact on interest by enterprises in agency employment: What is next in human resource management?. In Problems and Perspectives in Management. ISSN 1727-7051, 2015, vol. 13, no. 3, p. 47-54. SCOPUSADM 002 BRÁNYI, Tamás, László JÓZSA a Renáta MACHOVÁ. The role of dominant power in supply chains. Problems and Perspectives in Management. Vol. 12, no. 3 (2014), p. 91-98. ISSN 1727-7051. SCOPUS. SNIP (2013): 0,148.

Ohlasy:
2019  [1] KMETEC, A. - ROSI, B. - MLAKER KAČ, S. The importance of partnerships in supply chains.In Management : Journal of contemporary management issues. ISSN 1331-0194, 2019, vol. 24, no. 2, p. 95-106. WoSADM 003 BENCSIK, Andrea, Tímea JUHÁSZ, Renáta MACHOVÁ a Zsuzsanna TÓTH. Critical Questions of Knowledge Management Concerning Women on Maternity Leave in Hungary. Acta Polytechnica Hungarica. Vol. 12, no. 2 (2015), p. 175-194. ISSN 1785-8860. WoS. IF (2014): 0,649.

Ohlasy:
2020  [4] FARAGÓ, B. Management of the sport career model in Hungary - Dual career research. In Selye e-study. ISSN 1338-1598, 2020, vol. 11, no.1, 55-66.

2018  [3] STROE, C. - COJANU, S. - CIOBANU, G. Some influences of the romanian social assistance strategy regarding the incentive benefit on the sustainable strategic management of prganisation. In Economics, management, and financial markets. ISSN 1842-3191, 2018, vol. 14, no. 3.

2017  [4] RAFAJOVÁ, L. - PAFČO, M. Family businesses in selected regions of Slovakia. In Managerial Trends in the Development od Enterprises in Globalization Era. Nitra : Slovak University of Agriculture in Nitra, 2017. ISBN 978-80-552-1739-0, p. 196-203.

2017  [3] MURA, L. - ŠVEC, M. HUMAN RESOURCES IN PUBLIC AND PRIVATE SECTOR: A COMPARATIVE STUDY OF SLOVAKIA. In Conference Proceedings. Praha : VŠE, 2017. ISBN 978-80-245-2238-8, p. 335.

2017  [4] MURA, L. Current situation in family businesses. In Managerial Trends in the Development od Enterprises in Globalization Era. Nitra : Slovak University of Agriculture in Nitra, 2017. ISBN 978-80-552-1739-0, p. 184.ADM 004 BENCSIK, Andrea, Renáta MACHOVÁ a Endre HEVESI. Knowledge management done by the Hungarians. DOI 10.3923/ibm.2015.169.181 International Business Management. Vol. 9, no. 2 (2015), p. 169-181. ISSN 1993-5250. SCOPUS. SNIP (2013): 0,504.

ADM 005 MACHOVÁ, Renáta, Erika SERES HUSZÁRIK a Zsuzsanna TÓTH. Shockvertising in selected European countries: Hofstede’s dimensions analysis. Actual Problems of Economics. Vol. 173, no. 11 (2015), p. 32-42. ISSN 1993-6788. SCOPUS. SNIP (2015): 0,123.

Ohlasy:
2021  [3] HASHEM, T. N. - ALNSOUR, M. S. - ALI, N. N. - et al. The Impact of 'Shockvertising' on Consumer Behavior: Investigating Its Influence on the "Why Buy" Aspect. In WSEAS Transactions on Business and Economics. ISSN 2224-2899, 2021, vol. 18, p. 1333.ADM 006 MACHOVÁ, Renáta, Silvia TÓBIÁS KOSÁR, József POÓR a Endre HEVESI. The analysis of labor fluctuation in the Nitra region of Slovakia. Problems and Perspectives in Management. Vol. 13, no. 1 (2015), p. 143-151. ISSN 1727-7051. SCOPUS. SNIP (2013): 0,148.

Ohlasy:
2017  [3] OLŠOVSKÁ, A. - ŠVEC, M. Use of Phsychological Examinations of Employees and Job Applicants in Pesronnel Management. In Issues of Human Resource Management. Rijeka : InTech, 2017. ISBN 978-953-51-3228-8, p. 40.

2015  [1] OLŠOVSKÁ, A. - MURA, L. - ŠVEC, M. The most recent legislative changes and their impact on interest by enterprises in agency employment: what is next in human recource management?. In Problems and Perspectives in Management. ISSN 1727-7051, 2015, vol. 13, no. 3, p. 47-54. SCOPUSADM 007 MACHOVÁ, Renáta, Erika SERES HUSZÁRIK a Zsuzsanna TÓTH. The role of shockvertising in the context of various generations. Problems and Perspectives in Management. Vol. 13, no. 1 (2015), p. 104-112. ISSN 1727-7051. SCOPUS. SNIP (2013): 0,148.

Ohlasy:
2021  [3] HASHEM, T. N. - ALNSOUR, M. S. - ALI, N. N. - et al. The Impact of 'Shockvertising' on Consumer Behavior: Investigating Its Influence on the "Why Buy" Aspect. In WSEAS Transactions on Business and Economics. ISSN 2224-2899, 2021, vol. 18, p. 1333.

2019  [1] DIMITRIOU, C. K. - ABOUELGHEIT, E. Understanding generation Z's social decision-making in travel. In Tourism and Hospitality Management. ISSN 1330-7533, 2019, vol. 25, no. 2, p. 311-334. WoS ; SCOPUS

2018  [1] BACHNIK, K. - NOWACKI, R. How to Build Consumer Trust: Socially Responsible or Controversial Advertising. In Sustainability. ISSN 2071-1050, 2018, vol. 10, no. 7. WoS ; SCOPUS

2018  [4] VINCZE, D. How does experience appear in young consumers ́social media posting activites? In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 : Sekcia ekonomických vied. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-256-6, p. 359-371.

2016  [3] GHEORGE, C. M. - GHEORGE, I. R. - PURCĂREA, V. L. Public Awareness Campaigns: a Consumer-Oriented Perspective Regarding the Advertising on LGBT Minorities. In Procedia Economics and Finance. ISSN 2212-5671, 2016.

2015  [3] ZAPLETALOVÁ, Š. Internationalization Process of Entrepreneurial Activities: A Comparative Study of Czech Companies. In Working Papers in Interdisciplinary Economics and Business Research no. 18 [online]. [cit. 04.11.2015]. Dostupné z: http://www.iivopf.cz/images/Working_papers/WPIEBRS_18_Zapletalova.pdf

2015  [3] ZAPLETALOVÁ, Š. Internationalization of Czech Companies. Saarbrücken : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2015. 120 s. ISBN 978-3-659-79233-5.ADM 008 BRÁNYI, Árpád, László JÓZSA a Renáta MACHOVÁ. The role of social capital elements: Hungarian winery networks case study. Actual Problems of Economics. Vol. 170, no. 8 (2015), p. 100-110. ISSN 1993-6788. SCOPUS. SNIP (2014): 0,085.

Ohlasy:
2019  [3] UYS, G. - MEYER, A. - NIEMANN, W. Taxonomies of trust in supply chain risk management in the South African third party logistics industry. In Acta Commercii. ISSN 2413-1903, 2019, vol. 19, no. 01, p. 1-14.ADM 009 BENCSIK, Andrea, Renáta MACHOVÁ a Zsuzsanna TÓTH. Cheap and clever - symbiosis of frugal innovation and knowledge management. Problems and Perspectives in Management. Vol. 14, no. 1 (2016), p 85-93. ISSN 1727-7051. SCOPUS. SNIP (2014): 0,268.

Ohlasy:
2022  [1] ČAJKOVÁ, A. - GOGOVÁ, A. Case Study of the Knowledge Management Process in Selected Department of State Administration in Slovakia. In Studies in Systems, Decision and Control. ISSN 2198-4182, 2022, vol. 420, p. 533-545. SCOPUS

2021  [3] HINDOCHA, C. N. - ANTONACCI, G. - BARLOW, J. - et al. Defining frugal innovation: a critical review. In BMJ Innovations [online]. 2021 [cit. 2021-12-16]. Dostupné na internete: . ISSN 2055-642X.

2021  [3] NHOKOVEDZO, S. Construction of Sustainable Frugal Innovations Index for the Agriculture Sector. In International Journal of Sustainable Agricultural Research. ISSN 2313-0393, 2021, vol. 8, no. 2, p. 94, 95.

2021  [3] TYLŻANOWSKI , R. Creativity as the main determinant of implementing frugal innovations in enterprises. In Organization and Management. Scientific paper no. 150. Modernity of Industry and Sciences. ISSN 1641-3466, 2021, no. 150, p. 310, 311.

2021  [3] PECHOVA, J - STEJSKALOVA, L. - VOLFOVA, H. Knowledge Management in a Globalized World and the Coronavirus Age. In SHS Web of Conferences. The 20th International Scientific Conference Globalization and its Socio-Economic Consequences 2020 [online]. 2021, vol. 92 [cit. 2021-2-18]. Dostupné na internete: . ISSN 2261-2424.

2021  [1] MENGESHA, G. H. - WATSON, R. T. - NEGASH, S. Frugal Knowledge Sharing for Frugal Innovation Diffusion in Africa: The Church Woman and Related Models. In JOURNAL OF GLOBAL INFORMATION MANAGEMENT. ISSN 1062-7375, vol. 29, no. 6. WoS

2020  [1] LEI, H. - GUI, L. - LE, P. B. Linking transformational leadership and frugal innovation: the mediating role of tacit and explicit knowledge sharing. In Journal of Knowledge Management. ISSN 1367-3270, 2020, vol. 25, no. 7, p 1832-1852. WoS ; SCOPUS

2020  [3] THEIS, G. - SILVA, D. A. K. - TAMANINE, A. M. B. Inovação Frugal no Brasil [Frugal Innovation in Brazil]. In VIII SINGEP. VIII Simpósio Internacional de Gestão de Projetos, Inovação e Sustentabilidade [VIII International Symposium on Project Management, Innovation and Sustainability]. ISSN 2317-8302, 2020.

2018  [3] KROHN, M. - HERSTATT, C. The question of a frugal mindset in Western MNCs: Exploring an emerging phenomenon with a systematic literature review. In Working Paper, no. 103, 2018, doi:10.15480/882.1577.

2018  [3] KROHN, M. - HERSTATT, C. The question of a frugal mindset in MNCS - framing an emerging phenomenon with a systematic literature review. In 25th IPDMC: Innovation and product development management conference. ISSN 1998-7374, 2018, p. [1-16].

2018  [1] PISONI, A. - MICHELINI, L. - MARTIGNONI, G. Frugal approach to innovation: State of the art and future perspectives. In Journal of Cleaner Production. ISSN 0959-6526, 2018, vol. 171, no. 10, p. 107-126. SCOPUSADM 010 MACHOVÁ, Renáta, Erika SERES HUSZÁRIK a Zsuzsanna TÓTH. Is advertising innovation the same as shocking?. Journal of Applied Economic Sciences. Vol. 11, no. 2 (2016), p. 247-250. ISSN 1843-6110. SCOPUS. SNIP (2015): 0,691.

Ohlasy:
2021  [1] MUKATTASH, I. L. - DANDIS, A. O. - THOMAS, R. - et al. Social marketing, shock advertising and risky consumption behavior. In International Journal of Emerging Markets. ISSN 1746-8809, 2021. WoS, SCOPUS

2020  [3] LINCÉNYI, M. - RABINA, D. Surveys of opinions of Slovak people on Slovak Presidency of the Council of the European Union in 2016. In University Review, ISSN 1339-5017, 2020, vol. 14, no. 2, p. 34.

2017  [3] LINCÉNYI, M. Research of opinion of the Slovak citizens on the current political and economic problems in the European Union. In Proceedings of the International Scientific Conference : Economic policy in global environment. Havířov : Vysoká škola sociálně správní, 2017. ISBN 978-80-87291-20-7, p. 165-175.

2017  [1] LINCENYI, M. Enteroreneurship Ecosystem Facets: the European Migran Crisis and Public Opinion in Slovakia. In Entreprenurship and Sustainability Issues. ISSN 2345-0282, 2017, vol. 5, no. 2, p. 357-367. WoS

2017  [1] BACIK, R. - GAVUROVA, B. - GBUROVA, J. Social Media, Corporate Website and its Impact on Consumer Purchasing Dimensions. In Journal of Applied Economic Sciences. ISSN 2393-5162, 2017, vol. XII, no. 5, p. 1522. SCOPUS

2017  [3] LINCÉNYI, M. Možnosti využitia mediálnej a marketingovej komunikácie v sociálnej politike. In Nové trendy a výzvy sociálnej politiky v súčasnosti. Brno : Tribun EU, 2017. ISBN 978-80-263-1170-6, p. 285.

2016  [4] LINCÉNYI, M. Prieskum názorov Slovákov na utečencov. In Zborník príspevkov zo 17. medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava : Ekonóm Publishing, 2016. ISBN 978-80-225-4365-1, s. 779.ADM 011 BENCSIK, Andrea a Renáta MACHOVÁ. Requirements of Practical Life versus Possessed Competencies in Highers Education. International Journal of Education and Information Technologies. Vol. 10 (2016), p. 102-111. ISSN 2074-1316. WoS.

Ohlasy:
2017  [3] OLŠOVSKÁ, A. - ŠVEC, M. Use of Phsychological Examinations of Employees and Job Applicants in Pesronnel Management. In Issues of Human Resource Management. Rijeka : InTech, 2017. ISBN 978-953-51-3228-8, p. 40.ADM 012 MACHOVÁ, Renáta, Erika SERES HUSZÁRIK a Monika ŠIMONOVÁ. Selected aspects of innovation policy for small and medium sized enterprises. DOI 10.14254/2071-8330.2016/9-2/17 Journal of International Studies. Vol. 9, no. 2 (2016), p. 219-232. ISSN 2071-8330. SCOPUS.

Ohlasy:
2021  [4] MURA, L. Inovatívne podniky a start-up iniciatívy. In Transfer inovácií [online]. 2021, no. 44, p. 35 [cit. 2022-01-18]. Dostupné na internete: . ISSN 1337-7094.

2020  [1] OMELYANENKO, V. - KHASANOV, B. - KOLOMIYETS, G. - et al. Strategic Decisions in the System of Management of Innovation Activity of Enterprises. In Academy of Strategic Management Journal. ISSN 1544-1458, 2020, vol. 19, no. 6, p. 1-7. SCOPUS

2020  [1] PIATKOWSKI, M. J. Implementation of innovations in enterprises using the EU funds: A comparative analysis. In Journal of international studies. ISSN 2071-8330, 2020, vol. 2, no. 13, p. 109-126. SCOPUS

2020  [1] GALLARDO-VAZQUEZ, D. - LIZCAMO-ALVAREZ, J. CSR-related competitiveness and legitimacy in MSMEs. In Economcs & sociology. ISSN 2071-789X, 2020, vol. 13, no. 1, p. 52-73. WoS ; SCOPUS

2019  [3] BALAWEJDER, B. The role of insurance in cyber risk management in enterprises. In Humanities and social sciences. ISSN 2300-9918, vol. XXIV, no. 26 (4/2019), p. 19-32.

2019  [1] SAFRANKOVA, J. M. - SIKYR, M. Management and diversity management in SMEs in the Czech Republic. In Marketing and management of innovations. ISSN 2218-4511, 2019, no. 1, p. 221-228. WoS

2018  [3] FERRER DÁVALOS, R. M. El comportamiento organizacional y su relación en los procesos de innovación tecnológica. In Academo: Revista de investigación en ciencias sociales y humanidades. ISSN 2414-8938, 2018, vol. 5, no. 2, p. 169-178.

2018  [4] KORCSMÁROS, E. Malé a stredné podniky Nitrianskeho kraja z pohľadu foriem zamestnanosti. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2018 - Zborník vedeckých prác. Bratislava : EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4536-5, p. 561-570.

2018  [1] MURA, L. - KLJUCNIKOV, A. Small businesses in rural tourism and agro tourism: Study from Slovakia. In Economics & Sociology. ISSN 2071-789X, 2018, vol. 11, no. 3, p. 286-299. SCOPUS

2017  [1] RUCHKINA, G. - MELNICHUK, M. V. - FRUMINA, S. -et al. Small and medium enterprises in the context of regional development and innovations. In. Journal of International Studies. ISSN 2071-8330, 2017, vol. 10, no. 4, p. 259-271. SCOPUSADM 013 BENCSIK, Andrea, Renáta MACHOVÁ a Endre HEVESI. The relation between motivation and personality types. DOI 10.3923/ibm.2016.183.193 International Business Management. Vol. 10, no. 3 (2016), p. 183-193. ISSN 1993-5250. SCOPUS. SNIP (2014): 0,445.

Ohlasy:
2021  [1] SIMONOVA, I. - PROCHAZKOVA, Z. - LORENC, V. - et al. Students’ motivation types in the smart approach to ESP instruction. In Australasian Journal of Educational Technology. ISSN 1449-3098, 2021, vol. 37, no. 2, p. 66-80. WoS ; SCOPUS

2020  [3] GULABDIN, S. - SUNG, T. P. - SONDOH, S. L. Personality and the agent's performance in multilevel marketing mediated by interpersonal identification. In Asian journal of entrepreneurship. ISSN 2716-6635, 2020, vol. 1, no. 2, p. 17-25.

2020  [3] GULABDIN, S.B. - SUNG, T. P. - SONDOH, S. L. Personality, interpersonal identification and agent’s performance in multilevel marketing industry (MLM): Preliminary. In International journal of academic research in business and social sciences. ISSN 2222-6990, 2020, vol. 10, no. 3, p. 444–452.

2019  [3] QODRIAH, A. L. - HARTATI, W. - KARIM, A. Self-leadership and career success: Motivation of college lecturers. In Journal of leadership in organizations. ISSN 2656-8829, vol. 1, no. 2, p. 79-95.

2019  [3] SÁNDOR, B. - FEHÉR, D. J. Kiberbiztonsági bérek megoszlásának felmérése Magyarországon. In Vállalkozásfejlesztés a XXI. században IX. Budapest : Óbudai Egyetem, 2019. ISBN 978-963-449-165-1, p.226-237.

2019  [3] VON OPPEN, M. - JOCHEMS, E. - VAN DAM, A. Behandelmotivatie: een kwestie van state of trait? In Tijdschrift voor Psychotherapie. ISSN 1876-5637, 2019, vol. 2019, no. 2.

2018  [3] MATSUKI, T. - NAKAMURA, J. Survey of motivation to work among non-regular employees in the food service companies: A statistical anaylisis considering length of employment. In International Journal of Systems and Service-Oriented Engineering (IJSSOE), 2018. doi: 10.4018/IJSSOE.2018040104.

2018  [3] BLAŠKOVÁ, M. - STACHOVÁ, K. - POLÁČKOVÁ, K. -et al. Motivation: Motivational spirals and decision making. Žilina : University of Žilina, 2018. ISBN 978-83-63978-70-9, p. 221.

2018  [1] MURA, L. - VLACSEKOVÁ, D. Motivation of public employees: case study of Slovak teaching and professional staff. In Administratie si Management Public. ISSN 1583-9583, 2018, vol. 2018, no. 31, p. 67-80. SCOPUS

2017  [3] HUSSEIN SHATAT, F. - ALDALALAH, O. - WALEED ABABNEH, Z. The Impact of the E-book on Levels of Bloom's Pyramid at ECT Students in Light of the Internal and External Motivation to Learn Mathematics and Statistics. In Asian Social Science. ISSN 1911-2017, 2017, vol. 13, no. 2, p. 52, 62.ADM 014 POÓR, József, Erika VARGA, Renáta MACHOVÁ a Vas TARAS. X-Culture: An International Project in the Light of Experience Gained over of the Years (2010-2016). DOI 10.15549/jeecar.v3i2.139 Journal of Eastern European and Central Asian Research. Vol. 3, no. 2 (2016), p. [1-10]. ISSN 2328-8272. WoS, SCOPUS.

Ohlasy:
2019  [1] DISSANAYAKE, I., MEHTA, N., PALVIA, P. -et al. Competition matters! Self-efficacy, effort, and performance in crowdsourcing teams. In Information and management. ISSN 0378-7206, 2019, vol. 56, no. 8. WoS ; SCOPUSADM 015 POÓR, József, Szergej VINOGRADOV, Gábrielné Györgyi TŐZSÉR, Imrich ANTALÍK, Zsolt HORBULÁK, Tímea JUHÁSZ, Ildikó Éva KOVÁCS, Krisztina NÉMETHY a Renáta MACHOVÁ. Atypical Forms of Employment on Hungarian-Slovakian Border Areas in Light of Empirical Researches. DOI 10.12700/APH.14.7.2017.7.8 Acta Polytechnica Hungarica. Vol. 14, no. 7 (2017), p. 123-141. ISSN 1785-8860. WoS, SCOPUS. IF (2016): 0,745. SNIP (2016): 0,869.

Ohlasy:
2020  [1] MURA, L. - ZSIGMOND, T. - KOVÁCS, A. - et al. Unemployment and GDP Relationship Analysis in the Visegrad Four Countries. In On-line Journal Modelling the New Europe. ISSN 2247-0514, 2020, no. 34, p. 118-134. SCOPUS

2020  [3] GÓDÁNY, Zs. - SZÉKELY, M. Atypical forms of Employment in Slovakia Based on the Survey of Slovak Responsidents of Generations X, Y and Z. In The 13th International Scientific Conference RELIK 2020. Prague : Prague University of Economics and Business, 2020. ISBN 978-80-245-2394-1, p. 89.

2020  [4] KOVÁCS, Á. - ZSIGMOND, T. A COVID 19 világjárvány hatásai a V4 országainak gazdaságára. In 12th International Conference of J. Selye University. Economics Section. Conference Proceedings. Komárno : J. Selye University, 2020. ISBN 978-80-8122-375-4, p. 259-272.

2020  [4] ZABELINA, O. - SHUBENKOVA, E. - MIRZABALAEVA, F. - et al. Lifelong education: challenges of digital economy. Komárno : J. Selye University, 2020. 185 s. ISBN 978-80-8122-355-6.

2020  [1] KOVÁCS, A. - ZSIGMOND, T. Economic Effects of COVID-19 on the V4 Countries. In RELIK 2020: Reproduction of Human Capital - Mutual Links and Connections. Prague : Oeconomica Publishing House, 2020. ISBN 978-80-245-2394-1, p. 288-302. WoS

2019  [4] KOVÁCS, Á Munkaerőpiaci rendek hét kelet-európai országban és Ausztriában. In Sekcia "pracovný trh a manažment ľudských zdrojov" - Zborník XI. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho 2019, 2019. ISBN 978-80-8122-340-2, p. 88-99.

2019  [3] SÁNDOR, B. - FEHÉR, D. J. Kiberbiztonsági bérek megoszlásának felmérése Magyarországon. In Vállalkozásfejlesztés a XXI. században IX. Budapest : Óbudai Egyetem, 2019. ISBN 978-963-449-165-1, p.226-237.

2019  [1] REMEIKIENE, R. - GASPARENIENE, L. - GINEVICIUS, R. - et al. The Links between Unemployment and Self-Employment: Evidence from the EU Countries. In Acta polytechnica hungarica. ISSN 1785-8860, 2019, vol. 16, no. 5, p. 235-246. WoS

2018  [1] BENCSIK, A. - HORVAT-CSIKOS, G. The role of knowledge management in developing quality culture. In Acta polytechnica hungarica. ISSN 1785-8860, 2018, vol. 15, no. 8, p. 209-226. WoS

2017  [1] MURA, L. - VLACSEKOVÁ, D. Motivation of public employees: case study of Slovak teaching and professional staff. In Administratie si Management Public. ISSN 1583-9583, 2018, vol. 2018, no. 31, p. 67-80. SCOPUSADM 016 TÓBIÁS KOSÁR, Silvia, Renáta MACHOVÁ a Monika ŠIMONOVÁ. Creativity in practice in the context of applied management methods and tools. DOI 10.21272/mmi.2017.2-17 Marketing and Management of Innovations. No. 2 (2017), p. 182-195. ISSN 2227-6718. WoS.

Ohlasy:
2021  [3] ANDIKA - FADHILAH, M. - LUKITANINGSIH, A. Membangun Keunggulan Kompetitif Melalui Orientasi Pasar, Kreativitas Produk dan Inovasi Produk Pada IKM Kerajinan Kabupaten Bantul Yogyakarta. In Jurnal Manajemen dan Sains. ISSN 2541-688X, 2021, vol. 6, no. 2, 511-522.

2019  [3] SÁNDOR, B. - FEHÉR, D. J. Kiberbiztonsági bérek megoszlásának felmérése Magyarországon. In Vállalkozásfejlesztés a XXI. században IX. Budapest : Óbudai Egyetem, 2019. ISBN 978-963-449-165-1, p.226-237.

2019  [3] SÁNDOR, B. - FEHÉR, D. J. Kiberbiztonsági bérek megoszlásának felmérése Magyarországon. In Vállalkozásfejlesztés a XXI. században IX. Budapest : Óbudai Egyetem, 2019. ISBN 978-963-449-165-1, p.226-237.

2019  [3] ZSIGMOND, T. Milyen változást hoz a "service dominant logic" a marketingbe? In Prosperitas. ISSN 2064-759X, 2019, vol. V., no. 2, p. 116-131.

2017  [3] MURA, L. - ŠVEC, M. HUMAN RESOURCES IN PUBLIC AND PRIVATE SECTOR: A COMPARATIVE STUDY OF SLOVAKIA. In Conference Proceedings. Praha : VŠE, 2017. ISBN 978-80-245-2238-8, p. 335.ADM 017 MURA, Ladislav, Katarína HAVIERNIKOVÁ a Renáta MACHOVÁ. Empirical results of entrepreneurs' network: Case study of Slovakia. DOI 10.5937/sjm12-10418 Serbian Journal of Management. Vol. 12, no. 1 (2017), p. 121-131. ISSN 1452-4864. WoS, SCOPUS. SNIP (2015): 0,581.

Ohlasy:
2021  [3] KHARISMA, B. - REMI, S. S. - WARDHANA, A. - et al. The Determination of Leading Sectors to Improve Bandung City's Competitiveness. In Economics Development Analysis Journal. ISSN 2252-6560, 2021, vol. 3, p. 270-285.

2021  [1] STACHO, Z. - STACHOVÁ, K. - CAGÁŇOVÁ, D. - et al. The Key Managerial Competencies Tendencies Application in the Business Environment in Slovakia within the Context of Industry 4.0. In EAI Endorsed Transactions on Energy Web. ISSN 1615-5548, 2021, vol. 8, no. 32. SCOPUS

2021  [1] GRENČÍKOVÁ, A. - KORDOŠ, M. - NAVICKAS, V. The Impact of Industry 4.0 on Education Contents. In Business: Theory and Practice. ISSN 1648-0627, 2021, vol. 22, no. 1, p. 29-38. SCOPUS

2021  [3] GRENČÍKOVÁ, A. - KORDOŠ, M. - BERKOVIČ, V. Expected Changes in Slovak Industry Environment in Terms of Industry 4.0. In International Journal for Quality Research. ISSN 1800-6450, 2021, vol. 15, no. 1, p. 226.

2020  [1] BOBENIČ HINTOŠOVÁ, A. - BOBENIČ, T. - HAJDUOVÁ, Z. et al. The influence of firm -specific factors on firms' performance. In Polish journal of management studies. ISSN 2081-7452, 2020, vol. 21, no. 2, p. 115-128. SCOPUS

2020  [3] GRENCIKOVA, A. - KORDOS, M. - BERKOVIC, V. Impact of industry 4.0 on labor productivity in the Slovac Republic. In Problems and perspectives in management. ISSN 1727-7051, 2020, vol. 18, no. 2, p. 396-408.

2020  [1] KUSÁ, A. - FAŠIANG, T. - GEŽÍK, P. - et al. ECO-ECO Recycling Models and Application of their Principles into the Circular Economy. In Acta Polytechnica Hungarica. ISSN 1785-8860, 2020, vol. 17, no. 9, p. 89. WoS

2020  [3] GRIBANOVA, S. - ABELTINA, A. Age and gender-based differences in motivation of creative employees: case of it professionals in Latvia. In Economic Science for Rural Development. Jelgava : LLU ESAF, 2020. ISBN 978-9984-48-345-0, p. 225-232.

2020  [1] KORDOS, M. - BERKOVIC, V. Applying automation in slovak tourism industry - benefits and issues. In Journal of interdisciplinary research. ISSN 1804-7890, 2020, vol. 10, no. 1, p. 132-138. WoS

2020  [3] GRENČÍKOVÁ, A. - KORDOŠ, M. - BERKOVIČ, V. The impact of industry 4.0 on jobs creation within the small and medium-sized enterprises and family businesses in Slovakia. In Administrative sciences. ISSN 2076-3387, 2020, vol. 10, no. 71.

2019  [3] HEGEDŰS, SZ. - JAKAB, T. Az önkormányzati reform megítélése az önkormányzati dolgozók szemszögéből egy kérdőíves felmérés keretében. In Vállalkozásfejlesztés a XXI. században - 2019/2 kötet. Budapest : Óbudai Egyetem, 2019. ISBN 978-963-449-167-5, p. 26-37.

2019  [1] KRIZANOVA, A. - LAZAROIU, G. - GAJANOVA, L. -et al. The effectiveness of marketing communication and importance of its evaluation in an online environment. In Sustainability. ISSN 2071-1050, vol. 11, no. 24. WoS

2019  [1] KUCHARCIKOVA, A. - MICIAK, M. - MALICHOVA, E. The motivation of students at universities as a prerequisite of the education's sustainability within the business value generation context. In Sustainability. ISSN 2071-1050, 2020, vol. 11, no. 20. WoS

2019  [3] HEGEDŰS, SZ. Az önkrományzati reform megítélése az önkrományzati dolgozók szemszögéből egy kérdőíves felmérés keretében. In Vállalkozásfejlesztés XXI. században IX/2. Budapest : Óbudai Egyetem, 2019. ISBN 978-963-449-167-5.

2019  [3] SÁNDOR, B. - FEHÉR, D. J. Kiberbiztonsági bérek megoszlásának felmérése Magyarországon. In Vállalkozásfejlesztés a XXI. században IX. Budapest : Óbudai Egyetem, 2019. ISBN 978-963-449-165-1, p.226-237.

2019  [1] MUSA, H. - RECH, F. - MUSOVÁ, Z. The role of corporate dovernance in debt and dividend policies:case of Slovakia. In Investment Management and Financial Innovations. ISSN 1810-4967, 2019, vol.16, no. 2, p. 206-216. SCOPUS

2019  [1] KOZUBIKOVA, L. - KOTASKOVA, A. - DVORSKY, J. -et al. The impact of political factors ́ perception on suitability of international business environment: The case of startups. In Recent issues in economic development. ISSN 2071-789X, 2019, vol. 12, no. 1, p. 61-78. WoSADM 018 MACHOVÁ, Renáta, Ladislav MURA, Katarína HAVIERNIKOVÁ a Zsuzsanna TÓTH. The Entrepreneur’s Network as a Cooperation Form of Entrepreneurship: Case of Slovakia. Journal of Applied Economic Sciences. Vol. 12, no. 1 (2017), p. 160-169. ISSN 2393-5162. SCOPUS. SNIP (2015): 0,691.

Ohlasy:
2021  [4] KÉZAI, P. K. Social Startup Enterprises: The Case of Hungary. In E-Studies. ISSN 1338-1598, 2021, vol. 12, no. 2, p. 28, 33.

2020  [1] HALASKOVA, M. - GAVUROVA, B. - KORONY, S. Change of EU28 countries research and development indicatiors between 2010 and 2015. In Economy & sociology. ISSN 2306-3459, 2020, vol. 13, no. 1, p. 230-248. WoS

2020  [4] FARAGÓ, B. Management of the sport career model in Hungary - Dual career research. In Selye e-study. ISSN 1338-1598, 2020, vol. 11, no.1, 55-66.

2020  [1] KHARLAMOV, M. M. - KOLMYKOVA, T. S. - TOLSTYKH, T. O. -et al. Analytical procedures for assessing the risks of introducing innovative technologies into the organization’s activities. In Lecture notes in networks and systems. ISSN 2367-3370, 2020, vol. 91, p. 654-662. SCOPUS

2019  [1] LEMANSKA-MAJDZIK, A. - OKREGLICKA, M. Organizational flexibility from the perspective of the creation of cooperation networks in family business. In 2019 IEEE International symposium on innovational and entrepreneurship. Hangzhou : TEMS-ISIE, 2019. ISBN 978-172810435-5. SCOPUS

2019  [3] MIKOLÁŠ, Z. - FIALOVÁ, V. - FOLVARČNÁ, A. -et al. The current legislative framework of family owned small and medium enterprises: Case study of the Czech Republic and Poland. In Journal of applied economic sciences. ISSN 2393-5162, 2019, vol. XIV, no. 1 (63), p. 229-239.

2018  [1] LORINCOVA, S. - VETRAKOVA, M. - LIZBETINOVA, L. The efficiency of selected employee education methods. In Innovation management and education excellence through vision 2020. Norristown : INT Business Information Management ASSOC-IBIMA, 2018. ISBN 978-0-9998551-0-2, p. 3810-3819. WoS

2018  [1] BELAS, J. - GAVUROVÁ, B. - CEPEL, M. -et al. Relationship of gender to the position of Slovak University students on the socio-economic determinants of the business environmnet and the development of entrepreneurship. In Entrepreneurship and sustainability issues. ISSN 2345-0282, 2018, vol. 8, no. 2, p. 968-978. WoS

2018  [1] BELAS, J. - GAVUROVA, B. - TOTH, P. Impact of selected characteristics of SMEs on the capital structure. In Journal of business economics and management. ISSN 1611-1699, 2018, vol. 19, no. 4, p. 592-608. WoS

2018  [1] KOZUBÍKOVÁ, L. - ČEPEL, M. - ZLÁMALOVÁ, M. Attitude toward innovativeness based on personality traits in the SME sector. Czech Republic case study. In Sciendo. ISSN 1842-0206, 2018, vol. 13, no. 2, 913-928. SCOPUSADM 019 ZSIGMOND, Tibor, Renáta MACHOVÁ a Andrea BENCSIK. Analysing customer behaviour in mobile app usage among the representatives of generation X and generation Y. Journal of Applied Economic Sciences. Vol. 13, no. 6(60) (2018), p. 1669-1678. ISSN 1843-6110. SCOPUS.

Ohlasy:
2019  [4] VLACSEKOVÁ, D. Comparitive analysis of motivation of civil servants and public servants in the local state administration - case study of Slovakia. In Central European Journal of Labour Law and Personnel Management. ISSN 2644-4917, 2019, vol. 2, no. 1, p. 74-93.ADM 020 BENCSIK, Andrea, Silvia TÓBIÁS KOSÁR a Renáta MACHOVÁ. Corporate Culture in Service Companies that Support Knowledge Sharing. DOI 10.29036/jots.v9i16.41 Journal of tourism and services. Roč. 9, č. 16 (2018), s. 1-13. ISSN 1804-5650. WoS.

Ohlasy:
2021  [1] ANTOŠOVÁ, G. - SABOGAL SALAMANCA, M. - PERALTA MEJÍA, M. An Innovation in Tourism Services in Colombia – Case Study of Bahía Solano. In Smart Innovation, Systems and Technologies. International Conference on Tourism, Technology and Systems, ICOTTS 2020. Cartagena : Springer Science and Business Media, 2021. ISBN 978-981334259-0, p. 76-85. SCOPUS

2020  [3] GRESAKOVA, E. - CHLEBIKOVA, D. Role of Planning in Non-profit Organizations in the Slovak Republic. In Advances in Economics, Business and Management Research. Fifth International Conference on Economic and Business Management (FEBM 2020). ISSN 2352-5428, vol. 159, p. 615.

2020  [3] YOUSIF, N. B. - GRONDYS, K. - GAD, S. - et al. Knowledge management in non-governmental organizations (NGOs). In Administratie si Management Public. ISSN 1583-9583, no. 35, p. 92.ADM 021 POÓR, József, Tímea JUHÁSZ, Renáta MACHOVÁ, Andrea BENCSIK a Svetlana BILAN. Knowledge management in human resource management: Foreign-owned subsidiaries’ practices in four CEE countries. DOI 10.14254/2071-8330.2018/11-3/23 Journal of International Studies. Vol. 11, no. 3 (2018), p. 295-308. ISSN 2071-8330. SCOPUS.

Ohlasy:
2021  [3] NUGRAHA, A. - PURNOMO, R. A. Human Resources Development Strategy to Improve Knowledge Management (A Case Study on Online Transportation Services of CV. Aplikasi Joker). In ICEB. The 3th International Conference On Economics And Business. Sumatera : Mandala Press, 2021. ISBN 978-623-96179-3-6, p. 80-86.

2020  [3] DRASKOVIC, V. - DRASKOVIC, M. Motivation, Methodology and Phenomenology of Institutional Nihilism. In Alternative Institutions: Phenomenology and Modeling. Szczecin : Fundacja Centrum Badań Socjologicznych - Centre of Sociological Research, 2020. IDBN 978-83-959336-2-2 , p. 355.

2019  [3] BREUER, S. Personalbezogene Herausforderungen in der Organisationsentwicklung von KMU. Die Mitarbeiterbefragung als Werkzeug in der Organisationsentwicklung am Beispiel eines deutschen mittelständischen Unternehmens. In Gazdagág & Társadalom. ISSN 0865-7823, 2019, no. 1, p. 45.ADM 022 MACHOVÁ, Renáta, Silvia TÓBIÁS KOSÁR a Endre HEVESI. Management and Motivation of Human Resources in Case of Slovak Multinational Corporation. DOI 10.21272/mmi.2018.3-15 Marketing and Management of Innovations = Маркетинг і менеджмент інновацій. = Маркетинг і менеджмент інновацій č. 3 (2018), s. 174-185 [print]. ISSN 2218-4511. WoS.

ADM 023 BENCSIK, Andrea, Renáta MACHOVÁ, Lilla CSÓKÁS, Tímea JUHÁSZ a Kornélia LAZÁNYI. Survey of Ethical Managerial Behavior - a Three Country Comparative Study. Acta Polytechnica Hungarica : An international peer-reviewed scientific journal of Óbuda University, Hungarian Academy of Engineering and IEEE Hungary Section : journal of applied sciences. Vol.. 15, no. 6 (2018), p. 179-197. ISSN 1785-8860. WoS, SCOPUS.

Q WoS=Q3

ADM 024 POÓR, József, Ildikó Éva KOVÁCS, Zsuzsa KAROLINY a Renáta MACHOVÁ. Global, regional and local similarities and differences in hrm in light of cranet researches (2008-2016). DOI 10.15549/jeecar.v6i1.253 Journal of Eastern European and Central Asian Research = JEECAR. = JEECAR Vol. 6, no. 1 (2019), s. 1-23. ISSN 2328-8272. SCOPUS.

Ohlasy:
2021  [3] BOBENIČ HINTOŠOVÁ, A. - SUDZINA, F. - BARLAŠOVÁ, T. Direct and Indirect Effects of Investment Incentives in Slovakia. In Journal of Risk and Financial Management . ISSN ISSN 1911-8066, 2021, vol. 14, no. 2.

2020  [1] BALOGH, G. - SIPOS, N. - RIDEG, A. An empirical study of the internal factors influencing the application of compensation incentives in SMEs. In Competitiveness Review. ISSN 1059-5422, 2020, vol. 31, no. 3, p. 542-570. WoS ; SCOPUS

2020  [3] BALOGH, G. - SIPOS, N. - RIDEG, A. A javadalmazási rendszerek hatása a magyarországi kis- és középvállalati szektorban. In Közgazdasági Szemle. ISSN 0023-4346, 2020, vol. 67, p. 1219, 1223, 1224, 1225.

2019  [1] ŠAJGALÍKOVÁ, H. - COPUŠ, L. Can HRM utilize hero analyses in identifying employees’ profiles? The case of the Slovak and Czech Republics. In Journal of Eastern European and Central Asian Research. ISSN 2328-8272, 2018, vol. 7, no. 1. WoS ; SCOPUSADM 025 KORCSMÁROS, Enikő, Renáta MACHOVÁ, Zoltán ŠEBEN a Lilla FEHÉR. Changing in Consumer Loyality as a Reaction for Eu Integration in Slovakia. DOI 10.21272/mmi.2019.2-18 Marketing and Management of Innovations = Marketyng i menedžment innovacij. = Маркетинг і менеджмент інновацій No. 2 (2019), p. 206-216. ISSN 2218-4511. WoS.

ADM 026 KORCSMÁROS, Enikő, Zoltán ŠEBEN, Renáta MACHOVÁ a Lilla FEHÉR. Promotion of Euro Introduction in Slovakia: Financial Literacy of Generation X and Y. DOI 10.21272/mmi.2019.3-01 Marketing and Management of Innovations = Marketyng i menedžment innovacij. = Маркетинг і менеджмент інновацій No. 3 (2019), p. 11-21. ISSN 2218-4511. WoS.

Ohlasy:
2021  [3] SIDELNYK, N. Analysis Of Key Indicators Of The Insurance Market Of Western Europe. In SocioEconomic Challenges. ISSN 2520-6621, 2021, vol. 5, no. 3, p. 116-125.

2021  [3] DIDENKO, I. - SIDELNYK, N. Insurance Innovations as a Part of the Financial Inclusion. In Business Ethics and Leadership. ISSN 2520-6311, vol. 5, no. 1, p. 135.

2020  [5] SADIGOV, M. - PAKHNENKO, O. - LYEONOV, S. Linking between financial literacy and extending of fintech services. In Economic and social development. ISSN 1849-7535, 2020, vol. 1/4, p. 915-924.ADM 027 MACHOVÁ, Renáta, Tibor ZSIGMOND, Kornélia LAZÁNYI a Veronika KREPSZOVÁ. Generations and Emotional Intelligence A Pilot Study. Acta Polytechnica Hungarica : An international peer-reviewed scientific journal of Óbuda University, Hungarian Academy of Engineering and IEEE Hungary Section : journal of applied sciences. Vol. 17, no. 5 (2020), p. 229-247. ISSN 1785-8860. WoS, SCOPUS. IF (2020): 1,806.

Q WoS=Q3 Q Scopus=Q2

ADM 028 ZSIGMOND, Tibor, Enikő KORCSMÁROS, Renáta MACHOVÁ a Zoltán ŠEBEN. Interconnection of Consumer Behaviour of Different Generations and Marketing Strategy of a Football Club - Experience in Slovakia. DOI 10.21272/mmi.2020.2-16 Marketing and Management of Innovations = Marketyng i menedžment innovacij. = Маркетинг і менеджмент інновацій No. 2 (2020), p. 221-234. ISSN 2218-4511. WoS.

Ohlasy:
2021  [3] MURA, L. - HAJDUOVÁ, Z. Small and Medium Enterprises in Regions - Empirical and Quantitative Approach. In Insights into Regional Development. ISSN 2669-0195, 2021, vol. 3, no. 2, p. 263.ADM 029 GÓDÁNY, Zsuzsanna, Renáta MACHOVÁ, Ladislav MURA a Tibor ZSIGMOND. Entrepreneurship motivation in the 21st century in terms of pull and push factors. TEM Journal : Technology, Education, Management, Informatics. Vol. 10, no. 1 (2021), p. 334-342. ISSN 2217-8309. WoS, SCOPUS.

Ohlasy:
2021  [4] ŠTEFKO, R. - SVETOZAROVOVÁ, N. - NATIŠIN, Ľ. Perception of the Ethical Aspect of Business Reputation Management in the Online Environment. In Megatrends and Media: Home Officetainment. Fakulta masmediálnej komunikácie : Trnava, 2021. ISBN 978-80-572-0183-0, p. 456.ADM 030 KORCSMÁROS, Enikő a Renáta MACHOVÁ. Challenges of burnout prevention in slovac smes– focus on optimal employment. DOI 10.12700/APH.18.2.2021.2.5 Acta Polytechnica Hungarica : An international peer-reviewed scientific journal of Óbuda University, Hungarian Academy of Engineering and IEEE Hungary Section : journal of applied sciences. Vol. 18, no. 2 (2021), p. 87-104. ISSN 1785-8860. WoS, SCOPUS.

Q WoS=Q3 Q Scopus=Q2

Ohlasy:
2021  [3] ESSEOVÁ, M. - MARČA, E. Business Closures and the Changing Number of Self-Employed People Due to the COVID-19 Pandemic in Slovakia and Hungary. In RELIK 2021. Conference Proceedings. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, 2021. ISBN 978-80-245-2429-0, p. 142.

2021  [3] ZSIGMOND, T. - SÁRKÖZI, B. Sz. Graduates in the Labor Market: Expectations and Opportunities. In RELIK 2021. Conference Proceedings. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, 2021. ISBN 978-80-245-2429-0, p. 906.ADM 031 MACHOVÁ, Renáta, Enikő KORCSMÁROS, Monika ESSEOVÁ a Roland MARČA. Changing Trends of Shopping Habits and Tourism During the Second Wave of COVID-19 - International Comparison. DOI 10.29036/jots.v12i22.256 Journal of tourism and services. Vol. 12, no. 22 (2021), p. 131-149. ISSN 1804-5650. WoS.

ADM 032 MACHOVÁ, Renáta, Kamilla SÁNTA a Patrik BAŠA. International Overview of Business Profiles from the Perspective of Instagram Users. DOI 10.21272/mmi.2021.3-01 Marketing and Management of Innovations = Marketyng i menedžment innovacij. = Маркетинг і менеджмент інновацій No. 3 (2021), p. 11-22. ISSN 2218-4511. WoS.

ADM 033 ZSIGMOND, Tibor, Renáta MACHOVÁ a Enikő KORCSMÁROS. The ethics and factors influencing employees working in the Slovak SME sector. Acta Polytechnica Hungarica : An international peer-reviewed scientific journal of Óbuda University, Hungarian Academy of Engineering and IEEE Hungary Section : journal of applied sciences. Vol. 18, no. 11 (2021), p. 171-190. ISSN 1785-8860. WoS, SCOPUS. IF (2020): 1,806.

Q WoS=Q3 Q Scopus=Q2

ADM 034 KORCSMÁROS, Enikő, Renáta MACHOVÁ, Zoltán ŠEBEN a Tibor ZSIGMOND. The regional innovations governance: Slovakia with regard to convergence criteria. DOI 10.21272/mmi.2021.1-13 Marketing and Management of Innovations = Marketyng i menedžment innovacij. = Маркетинг і менеджмент інновацій No. 1 (2021), p. 170-180. ISSN 2218-4511. WoS.

Ohlasy:
2021  [3] BOTHOVÁ, F. Impact of the Coronavirus Epidemic on Erasmus+. In Teadmus. Sustainable Development: Modern Theories and Best Practices. ISSN 2733-2942, 2021, p. 46-47.
ADN  Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Počet záznamov: 1


ADN 001 ZSIGMOND, Tibor, Renáta MACHOVÁ a Annamária ZSIGMONDOVÁ. Strategic management from the perspective of SMEs operating in service sector. DOI 10.12776/qip.v25i2.1549 Kvalita Inovácia Prosperita = Quality Innovation Prosperity. = Quality Innovation Prosperity Roč. 25, č. 2 (2021), p. 37-53. ISSN 1335-1745. WoS, SCOPUS.

Q Scopus=Q3

Ohlasy:
2021  [3] GALABOVA, B. - TRIFONOVA, B. - PETROVA, V. - et al. Strategies for adapting human resource management policies in mineral resource enterprises in the covid-19 contex: theoretical and applied aspects. In Annual of the University of Mining and Geology "St. Ivan Rilski" - Sofia. ISSN 2738-8808, 2021, vol. 64, p. 190.

2021  [3] GALABOVA, B. - TRIFONOVA, B. - PETROVA, V. - et al. Управление на човешките ресурси в предприятията: иновативни практики в контекста на кризиceh [Human Resource Management in the Enterprises: Innovative Practices in a Crises Context]. In Управление на човешките ресурси [Human Resource Management]. Varna : University of Economics – Varna, 2021. ISBN 978-954-21-1092-7, p. 167.
AEC  Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Počet záznamov: 7


AEC 001 VÉGHOVÁ, Katarína a Renáta MACHOVÁ. Inovačný potenciál malých a stredných podnikov na Slovensku. In: "Inovačný potenciál, inovačné podnikanie a podnikateľské siete": Monografický zborník vedeckých prác. Brno: Tribun EU, S. 190-197. ISBN 978-80-8122-088-3.

AEC 002 MACHOVÁ, Renáta. A Railjet prémium vonat catering cégeinek stratégiái. In: Nemzetközi menedzsment. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2015, P. 397-406. ISBN 978 963 05 9536 0.

AEC 003 DOBRAI, Katalin, Renáta MACHOVÁ a József POÓR. Tudásmenedzsment a HR-ben nemzetközi vállalatok helyi leányvállalatainál - empirikus kutatások tükrében. In: A tudásmenedzsment elméletben és gyakorlatban. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2015, P. 285-293. ISBN 978 963 05 9589 6.

AEC 004 POÓR, József, Erika VARGA, Renáta MACHOVÁ a Vas TARAS. X-Culture: a nemzetközi együttműködés egy példája. In: Vállalati kommunikációmenedzsment: tanulmánykötet. Budapest: L´Harmattan, 2016, P. 134-148. ISBN 978-963-414-267-6.

AEC 005 ZSIGMOND, Tibor a Renáta MACHOVÁ. The mobile app usage habits among users and its possibilities in the tourism industry. In: Development and Transformation Processes in the Tourism Industry under the Conditions of Globalization. Remigijus Kinderis. Klaipeda: Klaipeda State University of Applied Sciences, 2019, P. 114-126. ISBN 978-609-454-384-5 (online).

AEC 006 ZSIGMOND, Tibor, Renáta MACHOVÁ a Emese REHLINGOVÁ. Idegenforgalom a Covid-19 világjárvány idején a Nyitrai kerületben = Field of Tourism in Nitra District During COVID-19. In: Kommunikáció - Gazdagság - Kultúra - Nyelv : 50 éve a közgazdász képzés szolgálatában - Tiszteletkötet Borgulya Istvánné részére: 50 éve a közgazdász képzés szolgálatában - Tiszteletkötet Borgulya Istvánné részére. Konczosné Szombathelyi, Balogh Gábor, Jarjabka Ákos. Pécs: Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar (PTE KTK), 2021, P. 184-192. ISBN 978-963-429-836-6.

AEC 007 BENCSIK, Andrea, Tibor ZSIGMOND a Renáta MACHOVÁ. Interim menedzsment, mint a tudásátadás eszköze. In: LIMES : A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos évkönyve: A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos évkönyve. Orosz Ildikó. Užgorod: Ferenc Rákóczi II. Transcarpathian Hungarian College, 2019, P. 95-104.


AED  Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Počet záznamov: 6


AED 001 VÉGHOVÁ, Katarína a Renáta MACHOVÁ. Az erkölcsi kockázat kevésbé ismert dimenzió a kockázatok kezelésére a pénzügyi és gazdasági válság idején. Actual problems of modern education in 21st century. (2012), s. 171-177.

AED 002 BENCSIK, Andrea a Renáta MACHOVÁ. Kulturálne pozadie intergeneračného a znalostného manažmentu. In: Managements Trend sin Theory and Practice: Scientific Papers. Žilina: EDIS Žilina, 2013, S. 67-69. ISBN 978-80-554-0736-4.

AED 003 POÓR, József, Katalin SZABÓ, Zsuzsa KAROLINY, Kinga KEREKES, Monica ZAHARIE, Renáta MACHOVÁ, Ágnes SZLÁVICZ a Allen ENGLE. The new trends of human resource management at the local subsidiaries of multinational companies - in focus Hungary, Romania and Slovakia. Research Studies and Case Compilation on SHRM in Transition Countries of Europe. S. 25-35.

AED 004 DOBRAI, Katalin, D. Allen ENGLE, Ferenc FARKAS, Mártonné KAROLINY, József POÓR a Renáta MACHOVÁ. Theoretical background: Socio-economic and cultural characteristics of countries surveyed. In: Human Resource Management Issues and Challenges in Foreign Owned Companies: Central and Eastern Europe. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012, S. 18-31. ISBN 978-80-8122-047-0.

AED 005 DOBRAI, Katalin, Allen D. ENGLE, Ferenc FARKAS, Mártonné KAROLINY, Ruth ALAS, József POÓR a Renáta MACHOVÁ. Theoretical background: Socio-economic and cultural characteristics of countries surveyed. In: Human Resource Management Issues and Challenges in Foreign owned Companies: Central and Eastern Europe (2011-2013). Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015, CD-ROM, p. 17-31. ISBN 978-80-8122-151-4.

AED 006 BÁLINTOVÁ, Monika a Renáta MACHOVÁ. Eko-inovácie a ich význam z pohľadu slovenskej ekonomiky = Eco-Innovations and Their Importance from the Perspective of the Slovac Economy. In: Aplikácia princípov kruhovej ekonomiky na Slovensku : zborník vedeckých prác 2 z projektu VEGA 1/0705/19: zborník vedeckých prác 2 z projektu VEGA 1/0705/19. Zdenka Musová, Alena Kusá, Martina Minárová. Banská Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici - Belianum, 2021, S. 19-31. ISBN 978-80-557-1920-7.


AFC  Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 43


AFC 001 MACHOVÁ, Renáta. Aspects of human potential development as a factor of regional development in the region. In: Sborník příspevků: IV. Mezinárodní vědecké konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, 2011, P. 1039-1047. ISBN 978-80-7248-711-0.

Ohlasy:
2012  [4] Véghová, K.-Buleca, J.-Mura, L. The Importance of Marketing Strategy In: Transactions of the Universieties of Košice 2/2012, Research reports from the Universities of Košice. Technical University of Košice, p. 103-111. ISSN 1335-2334

2012  [3] Véghová, K. Nyitott innováció - a szlovákiai kis- és középvállalkozások kitörési lehetősége. In Absztraktkötet. Szakmai nap és üzletember-találkozó "Társadalmi-gazdasági kihívások a határ menti térségekben". SJE GTK, Komárno, EDUTUS Főiskola Tatabánya, s. 58-68, 2012, ISBN 978-80-8122-027-2AFC 002 MACHOVÁ, Renáta. Vplyv implementácie štrukturálnych fondov na ekonomickú prosperitu regiónu Komárno v kontexte trhu práce. Sborník príspevku z mezinárodní vedecké konference. (2011), s. 244-253.

AFC 003 BENCSIK, Andrea a Renáta MACHOVÁ. Knowledge Management and Ethics from the Business point of view. In: International Days of Statistics and Economics: proceedings from international conference. Praha: VŠE, 2012, P. 1-12. ISBN 978-80-86175-79-9. WoS.

Ohlasy:
2021  [3] PECHOVA, J - STEJSKALOVA, L. - VOLFOVA, H. Knowledge Management in a Globalized World and the Coronavirus Age. In SHS Web of Conferences. The 20th International Scientific Conference Globalization and its Socio-Economic Consequences 2020 [online]. 2021, vol. 92 [cit. 2021-2-18]. Dostupné na internete: . ISSN 2261-2424.

2015  [3] DOBAI KORCSMÁROS, E. - SERES HUSZÁRIK, E. Teoretické vymedzenie základných inovačných možnosti malých a stredných podnikov. In Mezinárodní vědecká konference Hradecké ekonomické dny 2015 Ekonomický rozvoj a management regionů Hradec Králové 3. a 4. února 2015. Sborník recenzovaných příspěvků. Díl I. Hradec Kráolvé : Gaudeamus, 2015. ISBN 978-80-7435-546-2, s. 440, 445.AFC 004 MACHOVÁ, Renáta. Ľudské zdroje vo svetle nezamestnanosti. Sborník příspěvku. (2012), s. 1-12.

Ohlasy:
2013  [3] TÓBIÁS KOSÁR, S. Projektek a tudásmenedzsment világában. In Növekedés és egyensúly. Győr : Széchenyi István Egyetem, 2013. ISBN 978-615-5391-11-8, p. 1-8.AFC 005 MACHOVÁ, Renáta, Monika BÁLINTOVÁ a Endre HEVESI. Application of regional disparity assessment methods on the example of Eastern Slovakia. In: Knowledge for Market Use 2014: Media and Communication in the 21. Century. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, P. 79-91. ISBN 978-80-87533-07-9. WoS.

AFC 006 MACHOVÁ, Renáta, Andrea BENCSIK a Zsuzsanna TÓTH. Equal Opportunities - Value or Illusion?. In: 8. International Days of Statistics and Economics: Conference Proceedings. Slaný, Czech Republic: Melandrium, 2014, P. 933-945. ISBN 978-80-87990-02-5. WoS.

AFC 007 MACHOVÁ, Renáta, Erika SERES HUSZÁRIK a Zsuzsanna TÓTH. Shockvertising to shock various generations. In: Knowledge for Market Use 2014: Media and Communication in the 21. Century. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, P. 478-489. ISBN 978-80-87533-07-9. WoS.

AFC 008 MURA, Ladislav, Renáta MACHOVÁ a Zsuzsanna TÓTH. Evaluation of innovation performance of the business networks. In: Peer-Reviewe Conference Proceedings, Vol. 5: Economic Development and Management of Regions. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015, online, s. 41-47. ISBN 978-80-7435-550-9. WoS.

Ohlasy:
2019  [1] HAVIERNIKOVÁ, K. - KORDOŠ, M. - SROVNALÍKOVÁ, P. Risks of SMEs entry into clusters in terms of some human resources. In Proceedings of the 32nd International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2018. Seville : International Business Information Management Association, IBIMA, 2019. ISBN 978-099985511-9, p. 5089-5099. SCOPUS

2018  [4] IVANOVÁ, E. - MASÁROVÁ, J. Evaluation of innovation performance of Visegrad countries regions putting a stress on human capital. In Sociálno-ekonomická revue. ISSN 1336-3727, 2018, vol. 2018, no. 2, p. 27-34.

2018  [3] HAVIERNIKOVA, K. - IVANOVA, E. Evaluation of selected risk categories related to marketing activities by SMEs in case of potentioal cluster cooperation. In Advances in economics, business and management research. ISSN 2352-5428, vol. 56, p.433-436.

2018  [3] KORCSMÁROS, E. - ŠIMONOVÁ, M. Factors affecting the development of SMEs. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2018 - Zborník vedeckých prác. Bratislava : EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4536-5, p. 573-580.

2018  [1] GAVUROVÁ, B. - BACIK, R. - FEDORKO, R. -et al. Analytical view of online marketing tools in the dimension of marketing campaigns´ personalization in Slovakia. In Marketing and management of innovations. ISSN 2218-4511, 2018, no. 2, p. 186-200. WoS

2017  [2] KORCSMÁROS, E. - SIMONOVÁ, M. The Main Barriers to the Development of SMEs. In Managerial trends in the development of enterprises in globalization era. Nitra : Slovak Univ Agriculture, 2017. ISBN 978-80-552-1739-0, p. 146-152. WoSAFC 009 BENCSIK, Andrea a Renáta MACHOVÁ. Higher Education Versus Practical Life from the Viewpoint of Competences. In: Recent Researches in Engineering Education: Proceedings of the 11th International Conference on Engineering Education (EDUCATION ´15). Salerno: WSEAS Press, 2015, P. 63-71. ISBN 978-1-61804-312-2.

AFC 010 BENCSIK, Andrea, Renáta MACHOVÁ a Vera KELLER. Innovation and Knowledge Management. In: Economics, Law and Political Science: Proceedings of the 4th International Conference on Economics, Political and Law Science (EPLS´15). Rome: WSEAS Press, 2015, P. 85-94. ISBN 978-1-61804-348-1.

AFC 011 BENCSIK, Andrea a Renáta MACHOVÁ. Knowledge Sharing Problems from the Viewpoint of Intergeneration Management. In: Proceedings of the 4th International Conference on Management, Leadership and Governance. Sonning Common: Academic Conferences and Publishing International, 2016, P. 42-50. ISBN 978-1-910810-84-2. WoS, SCOPUS.

Ohlasy:
2021  [1] MUSTAQIMMAH, N. - SARI, N. D. KONSEP DIRI GENERASI Z PENGGUNA APLIKASITIK TOK DI KABUPATEN ROKAN HULU. In Medium. ISSN 2615-1308, 2021, vol. 6, no. 2, p. 154.

2021  [1] KAMIONKA, M. October 2020 protests in Poland. A case study of Olkusz. In Vestnik Volgogradskogo Gosudarstvennogo Universiteta, Seriia 4: Istoriia, Regionovedenie, Mezhdunarodnye Otnosheniia. ISSN 1998-9938, 2021, vol. 26, no. 5, p. 97-111. WoS ; SCOPUS

2021  [3] TUTIASRI, R. P. - FEBRIYANTI, S. N. The Meaning of Millennial Generation Text: Reception Analysis of #KidsJamanNow. In Jurnal The Messenger. ISSN 2086-1559, 2021, vol. 13, no. 2, p. 165.

2021  [3] CSEPREGI, A. - CSANÁDY, B. Z generáció és a home office viszonya 2020-ban a COVID19 idején – Pilot kutatás eredményei. In Marketing & menedzsment. ISSN 1219-0349, 2021, no. 3, p. 61.

2021  [3] LISTYORINI, S. Generation Z Profile in Consumption Experience Using Local Fashion Brand Products. In Proceedings of the 3rd Annual International Conference on Public and Business Administration (AICoBPA 2020). Dordrecht : Atlantis Press, 2021. ISBN 978-94-6239-434-6, p. 12.

2021  [3] PUTERI, A. I. - SAUD, M. I. Ruang kerja bersama di banjarbaru. In Journal of Architecture. ISSN 1360-2365, 2021, vol. 10, no. 2, p. 217-228.

2021  [3] NICOLAS, D. G. Analisis Perpecahan Kepemimpinan Antargenerasi Di Lingkungan Gereja. In Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia. ISSN 2541-0849, 2021, vol. 6, no. 5, p. 2140-2149.

2021  [1] JANSSEN, D. - CARRADINI, S. Generation Z Workplace Communication Habits and Expectations. In IEEE Transactions on Professional Communication. ISSN 0361-1434, 2021, vol. 64, no. 2, p. 137-153. WoS ; SCOPUS

2021  [3] YUNICA, E. - DEWI, D. A. Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Pancasila Dalam Mengantisipasi Interaksi Asosial Pada Generasi Z. In Konstruksi Sosial: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial. ISSN 2775-586X, 2021, vol. 1, no. 4.

2021  [3] ASTUTI, W. - IRAMADHANI, D. - MUNA, Z. Kelas Online “How to Be Confident Public Speaker On Online Presentation” Bagi Generasi Z Sebagai Persiapan Menghadapi Kondisi New Normal Covid 19 [Online Class "How to Be Confident Public Speaker On Online Presentation" For Generation Z as Preparation for Facing the New Normal Condition of Covid 19]. In Jurnal Penelitian Pendidikan, Psikologi Dan Kesehatan (J-P3K). ISSN 2721-5393, 2021, vol. 2, no. 1, p. 69.

2021  [3] RAKHMAN, R. T. - PILIANG, Y. A. - AHMAD, H. A. - et al. Pemetaan jenis dongeng nusantara dalam infografis. In Andharupa: Jurnal Desain Komunikasi Visual & Multimedia. ISSN 2477 - 2852, 2021, vol. 7, no. 1, p. 59-78.

2021  [3] PRATIWI, M. - DEWI, S. - HASYIM. The Role of Competency and Succession Program to Retain Millennial Healthcare Workers (Case Study in Indonesian Small Scale Maternity Hospital). In European Journal of Business and Management Research. ISSN 2507-1076, 2021, vol. 6, no. 1, p. 198-205.

2021  [3] WAHYU, I. - MOEINS, A. - SUNARYO, W. Enhancing the Organizational Citizenship Behavior: Comparative Research and ExPost-Facto Method on Generation X and Generation Y. In International Journal of Science and Management Studies (IJSMS). ISSN 2581-5946, 2021, vol. 4, no. 1, p. 23.

2021  [3] PALUPI MELIANI, Y. F. C. - TAN, J. D. - MURWANI, F. D. - et al. Motivating and Retaining Generation Z Faculty Members in Private Universities. In Journal of Educational and Social Research. ISSN 2239-978X, 2021, vol. 11, no. 1, p. 246.

2020  [3] WAHYU, I. - MOEINS, A. - SUNARYO, W. The Role of Servant Leadership and Work Motivation on Organizational Citizenship Behavior: Evidence from Indonesian Generation Y Employees. In International Journal of Science and Management Studies (IJSMS). ISSN 2581-5946, vol. 3, no. 6, p. 117.

2020  [3] SETIAWAN, D. E. Kepemimpinan Kristen di Era Bonus Demografi Pasca Sensus Penduduk Indonesia Tahun 2020. In Jurnal Kepemimpinan Kristen dan Pemberdayaan Jemaat. ISSN 2722-8819, 2021, vol. 2, no. 1, p. 24.

2020  [3] UMAROVA, Z. Y. - KURBANOVA, L. U. - KHASAEVA, T. Kh. - et al. Tolerant Consciousness and Spirituality of Human in the Information Society: Philosophical Conceptualization. In The European Proceedings of Social and Behavioural Sciences EpSBS. NININS 2020. International Scientific Forum «National Interest, National Identity and National Security». ISSN 2357-1330, 2020, p. 1067.

2020  [1] HO, T. C. F. - CHOO, L. S. - TEO, P.-C. - et al. Attracting Gen Z to Small and Medium Enterprises (SMEs): A View through the Job Characteristic Model. In 2020 International Conference on Decision Aid Sciences and Application, DASA 2020. Sakhir : Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc, 2020. ISBN 978-172819677-0, p. 142-145. SCOPUS

2020  [3] ATIEQ, M. Q. Hubungan Kualitas Kehidupan Kerja dan Etos Kerja terhadap Keterikatan Kerja Pada Karyawan Generasi Z . In Jurnal Inspirasi Bisnis dan Manajemen. ISSN 2579-9312, 2020, vol. 4, no. 2, p. 178.

2020  [3] HARLIANTO, J. - RUDI - LIE, Ch. Relationship Analysis Between Key Performance Indicator with Core Competency for Baby Boomer, X and Y Generation. In Advances In Natural And Applied Sciences. ISSN 1995-0772, 2020, vol. 14, no. 3, p. 47, 48.

2020  [3] MANGGABARANI, A. S. - MARZUKI, F. - MAHENDRO. The Effect Of Milenial Generation Characteristics Of Job Satisfaction Relations And Employee Engagement. In Ilomata International Journal of Management. ISSN 2714-8971, 2020, vol. 1, no. 4, p. 239-248.

2020  [3] NEŠIĆ, A. - KATIĆ, I. Fenomen "generacijskog menadžmenta" i njegov uticaj na oblikovanje oblikovanje obrazovnog procesa. In XXVI Skup Trendovi razvoja: "Ivonacje u modernom obrazovanju". Kopaonik : Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, 2020. ISBN 978-86-6022-241-3.

2020  [3] OKTAVENDI, T. W. Islamic Financial Technology Usage: An Investing Perspectives On Generation Z. In Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia. ISSN 1411-6510, 2020, vol. 5, no. 2, p. 151-158.

2020  [3] PALUPI, N. W. - SALMA, S. Persepsi terhadap harapan orangtua sebagai prediktor inisiatif pertumbuhan diri pada mahasiswa generasi z. In Jurnal Empati, ISSN 2337-375X, 2020, vol. 9, no. 4, p. 327-335.

2020  [3] CHRISTIANI, L. C. - IKASARI, P. N. Generasi Z dan pemeliharaan relasi antar generasi dalam persepektif budaya jawa. In Journal komunikasi dan kajian media. ISSN 2597-7490, 2020, vol. 4, no. 2, p. 84-105.

2020  [3] SUPINA, S. Generation z career options in the government sector in the tourism sector with the presence of the generation x minister as a moderating variable. In Journal of Indonesia tourism and policy studies. ISSN 2541-5360, 2020, vol. 5, no. 1.

2020  [3] PUTRI, P. T. - SIMANJUNTAK, M. The role of motivation, locus of control and financial literacy on women investment decisions across generations. In Journal of consumer sciences. ISSN 2460-8963, 2020, vol. 05, no. 02, p. 102-123.

2020  [3] SETIAWAN, A. - AMALIA, D. R. - ZAINI, M. - et al. Pelatihan penulisan arab pegon dan kaligrafi pada siswa sekolah menengah atas (sma/ma/smk) se-kota metro. In Journal pengabdian kepada masyarakat. ISSN 2615-7713, 2020, vol. 4, no. 01.

2020  [3] WICAKSANA, S. A. - ADHININGTYAS, N. P. Gambaran calon tenaga kerja gen Z. In Jurnal psikologi pendidikan. ISSN 2477-2518, 2020, vol. 13, no. 1.

2020  [1] SHARMA, P. - PANDIT, R. Workplace expectations of GenZ towards factors of motivation. In Studies in Indian Place Names. ISSN 2394-3114, 2020, vol. 40, sp. no. 08, p. 76-88.

2020  [1] COTET, G. B. - CARUTASU, N. L. - CHISCOP, F. Industry 4.0 diagnosis from an iMillennial educational perspective. In Education sciences. ISSN 2227-7102, 2020, vol. 10, no. 1. WoS ; SCOPUS

2019  [1] ALHADLAQ, A. - KHARRUFA, A. - OLIVER, P. Exploring e-mentoring: co-designing & un-platforming. In Behaviour & information technology. ISSN 0144-929X, 2019, vol. 38, no. 11, p. 1122-1142. WoS ; SCOPUS

2019  [3] SARI, V. D. A. Z generation towards the use of smartphone application for listening activities in blended-learning. In Research and innovation in language learning. ISSN 2614-5960, 2019, vol. 2, no. 3, p. 196-206.

2019  [3] MUTIA, A. - DEWI, A. Analisis Faktor Stimuli Pemasaran dalam Keputusan Pembelian Online Produk Fashion Pada Generasi Z. In Prosiding Festival Riset Ilmiah Manajemen & Akuntansi. ISSN

2019  [3] SZABÓ-SZENTGRÓTI, G. - GELENCSÉR, M. - SZABÓ-SZENTGRÓTI, E. -et al. Generációs hatás a munkahely konfliktusokban. On Vezetéstudomány/Budapest management review. ISSN 0133-0179, vol. L, no. 4, p. 77-88.

2019  [3] TJONDRO, E. - SETIABUDI, J. - JOYO, A. CH. Intergenerational perceptions of coercive and legitimate power. In Journal Economia. ISSN 1858-2648, 2019, vol. 15, no. 1, p. 96-113.

2019  [3] MUFIDA ISTATI, R. Islamic guidance and counseling in developing skills youth communication in the digital era. In Advances in social science, Education and humanities research. ISSN 2352-5398,2019 vol. 274, p. 252-257.

2019  [3] FERO, M. - DOKOUPILOVÁ, L. Factors of Work Motivation and Coexistence of Generations at the Workplace . In Research Papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology. ISSN 1336-1589, 2019, voll. 27, no. s1, p. 15-24.

2019  [3] PRATAMA, P. - NASUTION, H. - ABSAH, Y. Analysis Of The Influence Of Organizational Justice, Corporate Social Responsibility, And Job Satisfaction On Employee Commitment To Millenial Generation At PT Capella Dinamic Nusantara, North Sumatra, Indonesia. In American International Journal of Business Management. ISSN 2379-106X, 2019, vol. 2, no.1, p. 88-98.

2019  [1] RODRIGUEZ, M. - BOYER, S. - FLEMING, D. -et al. Managing the next generation of sales, gen Z/Millenial cusp: An exploration of grit, entrepreneurship and loyalty. In Journal of business-to-business marketing. ISSN 1051-712X, 2019, vol. 26, no. 1, p. 43-55. WoS ; SCOPUS

2019  [3] WIDJAJA, A. D. Millennial generation (Generation Y) in Surabaya construction projects: Perspective towards generation Y characteristics. In Advances in civil engineering and sustainable architecture. ISSN 2716-0890, vol. 2, no. 1.

2019  [3] GERO, M. - DOKOUPILOVÁ, L. Factors of work motivation and coexistence of generations at the workplace. In Research papers faculty of materials science and technology in Trnava. ISSN 1336-1589, 2019, vol. 27, sp. no., p. 15-24.

2019  [3] QOESATIEQ, M. Comparative analysis of employee engagement in employees generation X, Y, and Z. In Jurnal ekonomi dan perbankan syari'ah. ISSN 2303-1573, 2019, vol. 11, no.2, p. 285-299.

2019  [3] ARDA, M. - ANDRIANY, D. The effect of Halal tourism on millenial tourist statisfaction in Sabang Island as tourism object. In International seminar of islamic studies. ISSN 2722-7618, 2019, vol. 1, no. 1.

2019  [3] MAZURCHENKO, A. Generational approaches and preferences towards knowledge sharing: Implications for human resource ractices. In Conference proceedings: 15th Annual international bata conference for Ph.D. students and young researchers. Zlín: Tomas Bata University in Zlín, 2019. ISBN: 978-80-7454-893-2, p. 719-729.

2019  [3] UNTARI, A. D. - MILLATUSSA’ADIYYAH, A. Implementation of blended learning through Google Classroom in generation Z . In Advances in social science, education and humanities research. ISSN 2352-5398, 2019, vol. 410, p. 161-165.

2019  [3] JAYA, P. R. P. - RAHMAT, S. T. Pola asuh generasi alpha pada era digital. In Journal perennial pedagogi. ISSN 2686-648X, 2019, vol. 1, no. 1, p. 33-38.

2019  [3] IRENA, L. - RUSFIAN, E. Z. Hubangan gaya kepemimpinan transformasional dan komunikasi internal dengan kinerja haryawan generasi Z pada Tech Company. In Journal Komunikasi. ISSN 2085-1979, 2019, vol. 11, no. 2, p. 223-232.

2019  [3] CANDRA, A. A. - SURYADI, K. Mendayung di Antara Dua Karang: Keindonesiaan di Tengah Arus Perubahan Global . In Prosiding seminar nasional "Reaktualisasi konsep kewarganegaraan Indonesia". Medan : Gedung digital library Universitas Negeri Medan, 2019. ISBN 978-623-92463-0-3, p. 1-14.

2019  [3] KARADOĞAN, A. Z Kuşağı ve Öğretmenlik Mesleği. In Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. ISSN 2149-3006, 2019, vol.5, no. 2. p. 9-42.

2019  [3] KIZILDAĞ, D. With what expectations does generation Z enter the business life? An evaluation of recruitment and selection process. In Usak University journal of social sciences. ISSN 2651-4672, 2019, vol. XII, no. sp.-2019, p. 32-46.

2018  [1] ROMDIYAH, R. - ISTATI, M. Islamic guidance and counseling in developing skills youth communication in the digital era. In Proceedings of the 1st international conference on creativity, innovation and technology in education. Paris : Atlantis Press, 2018. ISBN 978-94-6252-636-5, p. 252-257. WoS

2018  [3] PARAMARTA, V. Ridwan Kamil and Tri Rismaharini: Local and ideal leadership models in the millennial era. In JISPO. ISSN 2303-3169, 2018,vol. 8, no. 1, p. 232-251.

2017  [1] MLADKOVA, L. Learning habits of generation Z students. In Proceedings of the 18th european conference on knowledge management. ISSN 2048-8963, vol. 1-2, p. 698-703. WoS

2017  [1] MLADKOVA, L. Expectation of generation Z students about their future carrier. In Knowledge for market use 2017: People in economics - decisions, behavior and normative models. Olomouc : Univ. Palackeho v Olomouci, 2017. ISBN 978-80-244-5233-3, p. 115-121. WoS

2017  [1] MLADKOVA, L. Generation Z in the Literature. In Proceedings of the 14th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2017. Prague : Czech University Life Sciences, 2017. ISBN 978-80-213-2762-7, p. 255-261. WoS

2016  [3] PUTRA, Y. S. Theoritical review: Teori perbedaan generasi. In Among Makarti. ISSN 1979-7400, 2016, vol. 9, no. 18, p. 123-134.AFC 012 MACHOVÁ, Renáta. Osobnostný rozvoj zamestnancov vo verejnej správe a ich vplyv na veci verejné. In: RELIK 2016: Reprodukce lidského kapitálu (vzájemné vazby a souvislosti). Praha: VŠE, 2016, CD-ROM, s. 367-378. ISBN 978-80-245-2166-4.

AFC 013 BENCSIK, Andrea, Renáta MACHOVÁ a Endre HEVESI. The Personality Types and Motivation. In: RELIK 2016: Reprodukce lidského kapitálu (vzájemné vazby a souvislosti). Praha: VŠE, 2016, CD-ROM, s. 41-49. ISBN 978-80-245-2166-4.

AFC 014 MACHOVÁ, Renáta a Silvia TÓBIÁS KOSÁR. Generácia Z versus trh práce = Generation "Z" versus the Labour Market. In: RELIK 2017 - Conference Proceedings: Reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti. Praha: VŠE, 2017, online, p. 274-285. ISBN 978-80-245-2238-8. WoS.

AFC 015 BENCSIK, Andrea, Tímea JUHÁSZ a Renáta MACHOVÁ. The Problems Created by the Arrival of Generations Z and Y in the Workplace. In: Proceedings of the 5th International Conference on Management Leadership and Governance ICMLG 2017. Johannesburg: Business School University of Witwatersrand, 2017, P. 46-53. ISBN 978-1-911218-27-2. WoS, SCOPUS.

Ohlasy:
2020  [1] MURA, L. - ZSIGMOND, T. - KOVÁCS, A. - et al. Unemployment and GDP Relationship Analysis in the Visegrad Four Countries. In On-line Journal Modelling the New Europe. ISSN 2247-0514, 2020, no. 34, p. 123. SCOPUS

2020  [1] GYURÁK BABEĽOVÁ, Z. - STAREČEK, A. - KOLTNEROVÁ, K. - et al. Perceived organizational performance in recruiting and retaining employees with respect to different generational groups of employees and sustainable human resource management. In Sustainability. ISSN 2071-1050, 2020, vol. 12. p. 1-23. SCOPUS

2019  [3] KWIATKOWSKI, M. Pokolenie Y na wspólczesnym rynku pracy. Warsawa : Wydawnictwo akademii pedagogiki specjalnej, 2019. ISBN 978-83-66010-24-6, p. 23-24.

2018  [3] HEUPEL, T. Biokratie: Hat ein neues Konzept der Nachhaltigkeit vor dem Hintergruind der Generationen Y und Z sowie der künftigen Megatrends eine Chance?. In Nachhaltiges Wirtschaften im digitalen Zeitalter. Wiesbaden : Springer, 2018. ISBN 978-3-658-20173-9, p. 3-15.

2018  [3] HORVÁTH, D. - COSOVAN, A. HORVÁTH, D. -et al. Tanulás-munka interface. In Vezetéstudomány/Budapest management review. ISSN 0133-0179, 2018, vol. XLIX, no. 12, p. 67-76.

2018  [1] MURA, L. - VLACSEKOVÁ, D. Motivation of public employees: case study of Slovak teaching and professional staff. In Administratie si Management Public. ISSN 1583-9583, 2018, vol. 2018, no. 31, p. 67-80. SCOPUSAFC 016 MACHOVÁ, Renáta a Tibor ZSIGMOND. Mobilné aplikácie z pohľadu rôznych generácií = The Mobile Applications in the Point of view of Diferent Generations. In: RELIK 2018 = reproduction of human capital - mutual links and connections : the 11th international scientific conference: the 11th international scientific conference. Tomáš Löster, Jitka Langhamrová, Jana Vrabcová. = reproduction of human capital - mutual links and connections Praha: Oeconomica Publishing House, 2018, S. 237-248 [online]. ISBN 978-80-245-2281-4. WoS.

AFC 017 BENCSIK, Andrea, Péter MOLNÁR, Tímea JUHÁSZ a Renáta MACHOVÁ. Relationship Between Knowledge Sharing Willingness and Life Goals of Generation Z. In: Proceedings of the 19th European Conference on Knowledge Management (EKCM 2018). Ettore Bolisani, Eleonora Di Maria, Enrico Scarso. Sonning Common: Academic conferences and publishing international limited, 2018, s. 84-103 [print]. ISBN 978-1-911218-94-4. SCOPUS.

AFC 018 BENCSIK, Andrea, Tímea JUHÁSZ a Renáta MACHOVÁ. Sharing Economy v kontexte firemnej kultúry = Sharing Economy in the Context of the Organisation Culture. In: RELIK 2018 = reproduction of human capital - mutual links and connections : the 11th international scientific conference: the 11th international scientific conference. Tomáš Löster, Jitka Langhamrová, Jana Vrabcová. = reproduction of human capital - mutual links and connections Praha: Oeconomica Publishing House, 2018, S. 22-32 [online]. ISBN 978-80-245-2281-4. WoS.

AFC 019 MACHOVÁ, Renáta, Andrea BENCSIK a Monika ŠIMONOVÁ. The Driving Forces of Business - Innovation, Success and Human Resources. In: Hradec Economic Days : Double-Blind Peer-Reviewed Proceedings Part I. of the International Scientific Conference : January 30-31, 2018, Hradec Králové, Czech Republic.Vol. 8 (1): Double-Blind Peer-Reviewed Proceedings Part I. of the International Scientific Conference : January 30-31, 2018, Hradec Králové, Czech Republic.Vol. 8 (1). Pavel Jedlička, Petra Marešová, Ivan Soukal. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2018, s. 583-592 [online]. ISBN 978-80-7435-700-8. WoS.

Ohlasy:
2018  [3] LORINCOVÁ, S. Human resource and corporate culture: Gender-based differences in the assessment. In Central European journal of labour law and personnel management. ISSN 2644-4542, 2018, vol. 1, no. 1, p. 28-45.AFC 020 BENCSIK, Andrea, Renáta MACHOVÁ, Tímea JUHÁSZ a Lilla CSÓKÁS. Vezető/Leader versus etika avagy az etikus leaderi magatartás jellemzői. In: Ferenc Farkas International Scientific Conference = Farkas Ferenc Nemzetközi Tudományos Konferencia 2018. Katalin Dobrai, Gyula László, Norbert Sipos. = Farkas Ferenc Nemzetközi Tudományos Konferencia 2018 Pécs: Pécsi Tudományegyetem, 2018, s. 497-499 [print]. ISBN 978-963-429-238-8.

AFC 021 AMBRUS, Rebeka a Renáta MACHOVÁ. An Economic Perspective on Generational Differences in the Book Market. In: RELIK 2019 : the 12th international scientific conference : reproduction of human capital - mutual links and connections: the 12th international scientific conference : reproduction of human capital - mutual links and connections. Jitka Langhamrová, Tomáš Löster, Jana Vrabcová Langhamrová. Praha: Oeconomica Publishing House, 2019, online, s. 1-12. ISBN 978-80-245-2329-3. WoS.

AFC 022 MACHOVÁ, Renáta, Zoltán ŠEBEN, Enikő KORCSMÁROS a Lilla FEHÉR. Daňová gramotnosť generácie Y a Z v kontexte zavedenia Eura = The Tax Literacy of the Generations Y and Z in the Context of the Introduction of the Euro. In: RELIK 2019 : the 12th international scientific conference : reproduction of human capital - mutual links and connections: the 12th international scientific conference : reproduction of human capital - mutual links and connections. Jitka Langhamrová, Tomáš Löster, Jana Vrabcová Langhamrová. Praha: Oeconomica Publishing House, 2019, online, s. 313-324. ISBN 978-80-245-2329-3. WoS.

AFC 023 KORCSMÁROS, Enikő, Renáta MACHOVÁ, Zoltán ŠEBEN a Lilla FEHÉR. Slovakia after the Introduction of the Euro (overview of the period 2009-2011). In: Hradec Economic Days : Double-Blind Peer-Reviewed Proceedings Part I. of the International Scientific Conference : January 30-31, 2018, Hradec Králové, Czech Republic.Vol. 8 (1): Double-Blind Peer-Reviewed Proceedings Part I. of the International Scientific Conference : January 30-31, 2018, Hradec Králové, Czech Republic.Vol. 8 (1). Pavel Jedlička, Petra Marešová, Ivan Soukal. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2018, P. 439-446. ISBN 978-80-7435-700-8. WoS.

AFC 024 KORCSMÁROS, Enikő, Renáta MACHOVÁ, Zsuzsanna GÓDÁNY a Lilla FEHÉR. Streamlining Managerial Skills of Generation Z and Y by Gamification. In: ICERI 2019 : conference proceedings : 12th International conference of education, research and innovation : Seville (Spain) 11-13 November 2019: conference proceedings : 12th International conference of education, research and innovation : Seville (Spain) 11-13 November 2019. eds. L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. Valencia: IATED, 2019, s. 1454-1464 [USB-key]. ISBN 978-84-09-14755-7. WoS.

Ohlasy:
2020  [4] CSÓKÁS, L. Szolgáló vezetés: vezess szívvel. In 12th International Conference of J. Selye University. Economics Section. Conference Proceedings. Komárno : J. Selye University, 2020. ISBN 978-80-8122-375-4, p. 134.AFC 025 BAŠA, Patrik, Kamilla SÁNTA a Renáta MACHOVÁ. The Economic Impacts of Social Media ́s Implementation. In: RELIK 2019 : the 12th international scientific conference : reproduction of human capital - mutual links and connections: the 12th international scientific conference : reproduction of human capital - mutual links and connections. Jitka Langhamrová, Tomáš Löster, Jana Vrabcová Langhamrová. Praha: Oeconomica Publishing House, 2019, online, s. 33-42. ISBN 978-80-245-2329-3. WoS.

Ohlasy:
2020  [1] KOVÁCS, A. - ZSIGMOND, T. Economic Effects of COVID-19 on the V4 Countries. In RELIK 2020. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, 2020. ISBN 978-80-245-2394-1, p. 288-302. WoSAFC 026 KORCSMÁROS, Enikő, Renáta MACHOVÁ, Zoltán ŠEBEN a Lilla FEHÉR. The euro celebrates 10 years in Slovakia - a brief economic background. In: KNOWCON 2019 : Knowledge on economics and management: profit or purpose : conference proceedings: Knowledge on economics and management: profit or purpose : conference proceedings. Tomáš Talášek, Jan Stoklasa, Pavla Slavíčková. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2019, P. 77-83. ISBN 978-80-244-5543-3 (online).

AFC 027 SÁNTA, Kamilla, Renáta MACHOVÁ a Zoltán ŠEBEN. Analýza preferencií štýlov učenia sa podľa demografických charakteristík u študentov ekonómov = The Examination of the Learning Style of Economic Students Based on Demographic Characteristics. In: RELIK 2020 : Reproduction of human capital - mutual links and connections : conference proceedings: Reproduction of human capital - mutual links and connections : conference proceedings. Jitka Langhamrová, Jana Vrabcová. Praha: Prague University of Economics and Business, 2020, online, p. 466-477. ISBN 978-80-245-2394-1. WoS.

AFC 028 MACHOVÁ, Renáta, Enikő KORCSMÁROS, Lilla FEHÉR, Zsuzsanna GÓDÁNY, Silvia TÓBIÁS KOSÁR a Erika SERES HUSZÁRIK. Gamification in the Focus of Innovative Education Methods. DOI 10.36689/uhk/hed/2020-01-057 In: Hradec economic days : proceedings of the international scientific conference Hradec economic days 2020: proceedings of the international scientific conference Hradec economic days 2020. Pavel Jedlička, Petra Marešová, Krzysztof Firlej. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2020, P. 496-503. ISBN 978-80-7435-776-3. DOI 10.36689/uhk/hed/2020-01-000. WoS.

Ohlasy:
2020  [4] KÁLMÁN, B. - TÓTH, A. A COVID-19 hatása a felsőoktatásra oktatói vélemények kérdőíves felmérése alapján. In 12th International Conference of J. Selye University. Economics Section. Conference Proceedings. Komárno : J. Selye University, 2020. ISBN 978-80-8122-375-4, p. 212.

2020  [3] CASTRO CRESPO, G. C. - HERRERA, D. G. - ERAZO ÁLVAREZ, J. C. Juego de roles: una metodología innovadora para la comprensión lectora Role-playing: an innovative methodology for reading comprehension. In Revista arbitrada interdisciplinaria Kiononia. ISSN 2542-3088, 2020, vol. V, no. 1 p. 28-46.AFC 029 MACHOVÁ, Renáta, Enikő KORCSMÁROS, Lilla FEHÉR a Zsuzsanna GÓDÁNY. Gaming in Human Resources for Generations Y and Z. In: INTED 2020 : 14th annual International Technology, Education and Development Conference, Valencia, 2nd-4th of March, 2020: 14th annual International Technology, Education and Development Conference, Valencia, 2nd-4th of March, 2020. Luis Goméz Chova, Agustín López Martínez, Ignacio Candel Torres. Valencia: IATED, 2020, online, p. 577-581. ISBN 978-84-09-17939-8. WoS.

AFC 030 MACHOVÁ, Renáta, Tibor ZSIGMOND a Angelika CSEREOVÁ. Implementation of Active Labor Market Policy Instruments in the Context of University Graduates in Slovakia. DOI 10.36689/uhk/hed/2020-01-058 In: Hradec economic days : proceedings of the international scientific conference Hradec economic days 2020: proceedings of the international scientific conference Hradec economic days 2020. Pavel Jedlička, Petra Marešová, Krzysztof Firlej. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2020, P. 504-514. ISBN 978-80-7435-776-3. DOI 10.36689/uhk/hed/2020-01-000. WoS.

Ohlasy:
2021  [3] SCHULCZ, P. Integratigng Collected Labor Market Materials Into the Education: Students Opinion. In CER Comparative European Research 2021 Proceedings. Research Track of the 16th Biannual CER Comparative European Research Conference. London : Sciemcee Publishing, 2021. ISBN 978-1-7399378-0-5, p. 164.AFC 031 ZSIGMOND, Tibor a Renáta MACHOVÁ. Investigation of Student Motivation Factors in Higher Education Management in Slovakia. In: 2. Farkas Ferenc Nemzetközi Tudományos Konferencia (2020) = 2nd Ferenc Farkas international scientific conference (2020). Gábor Balogh, Gyula László, Norbert Sipos. = 2nd Ferenc Farkas international scientific conference (2020) Pécs: Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, 2020, P. 805-819. ISBN 978-963-429-586-0.

AFC 032 MACHOVÁ, Renáta a Monika ESSEOVÁ. Motivačné faktory ďalšieho vzdelávania vo svetle rozvoja ľudských zdrojov = The Motivational Factors of Education in the Light of Human Resources Development. In: RELIK 2020 : Reproduction of human capital - mutual links and connections : conference proceedings: Reproduction of human capital - mutual links and connections : conference proceedings. Jitka Langhamrová, Jana Vrabcová. Praha: Prague University of Economics and Business, 2020, online, s. 367-378. ISBN 978-80-245-2394-1. WoS.

AFC 033 KORCSMÁROS, Enikő, Renáta MACHOVÁ, Lilla FEHÉR a Zsuzsanna TÓTH. An Innovative Teaching Method and Its Practical Applicability – Focus on the Playful Interaction Among the Students. DOI 10.36689/uhk/hed/2021-01-039 In: Hradec economic days. Jan Mačí, Petra Marešová, Krzysztof Firlej. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2021, P. 386-394. ISBN 978-80-7435-822-7. DOI 10.36689/uhk/hed/2021-01-000. WoS.

AFC 034 KOVÁCS, Ádám, Tibor ZSIGMOND a Renáta MACHOVÁ. Comparison of Municipal Development Plans of Czech Cities. DOI 10.36689/uhk/hed/2021-01-044 In: Hradec economic days. Jan Mačí, Petra Marešová, Krzysztof Firlej. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2021, P. 438-449. ISBN 978-80-7435-822-7. DOI 10.36689/uhk/hed/2021-01-000. WoS.

AFC 035 ZSIGMOND, Tibor, Annamária ZSIGMONDOVÁ a Renáta MACHOVÁ. From Goods-dominant logic to Service-dominant logic. DOI 10.1051/shsconf/202112002015 In: SHS Web of Conferences : Business and Regional Development: Business and Regional Development. B. Stoykova, D. Stoyancheva. Starizagorski bani: Trakia University, 2021, online, p. [1-9].

Ohlasy:
2021  [3] KRISTINAE, V. Pelatihan menggunakan e-payment dan value innovation untuk meningkatkan kinerja bisnis usaha kecil masyarakat di palangka raya. In Media Bina Ilmiah. ISSN 1978-3787, 2021, vol. 16, no. 3, p. 6627, 6629.AFC 036 SÁNTA, Kamilla a Renáta MACHOVÁ. Knowledge and habits of the workforce regarding the preparation of job application documents. In: EDULEARN21 : 13th annual International Conference on Education and New Learning Technologies, Barcelona, 5th - 6th of July, 2021: 13th annual International Conference on Education and New Learning Technologies, Barcelona, 5th - 6th of July, 2021. Luis Goméz Chova, Augustín López Martínez, I. Torres. Barcelona: IATED, 2021, P. 10699-10707 [CD-ROM, USB-key]. ISBN 978-84-09-31267-2. DOI 10.21125/edulearn.2021.

AFC 037 BARCZIOVÁ, Anikó a Renáta MACHOVÁ. Methods of Education During the Pandemic in the Context of Demography. In: RELIK 2021 : conference proceedings: conference proceedings. Jitka Langhamrová, Jana Vrabcová. Praha: Prague University of Economics and Business, 2021, online, s. 41-50. ISBN 978-80-245-2429-0.

AFC 038 SÁNTA, Kamilla a Renáta MACHOVÁ. Multiple Intelligences in Higher Education – How to Improve Student Performance in Undergraduate Economics Courses?. In: INTED Proceedings 2021 : 15th International Technology, Education and Development Conference: 15th International Technology, Education and Development Conference. Luis Goméz Chova, Agustín López Martínez, Ignacio Candel Torres. Valencia: IATED, 2021, online, p. 2387-2393. ISBN 978-84-09-27666-0.

AFC 039 ZSIGMOND, Tibor, Renáta MACHOVÁ, Kinga VASOVÁ a Zoltán ŠEBEN. Slovak consumer behaviour in the smartphone market. In: KNOWCON 2021 : Knowledge on economics and management : conference proceedings: Knowledge on economics and management : conference proceedings. Pavla Slavíčková, Jan Stoklasa. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2021, online, p. 74-80. ISBN 978-80-244-6032-1. DOI 10.5507/ff.21.24460321.

AFC 040 SÁNTA, Kamilla a Renáta MACHOVÁ. Sociometry as a tool for building class community before and during Covid-19 pandemic. In: ICERI 2021 : 14th annual International Conference of Education, Research and Innovation: 14th annual International Conference of Education, Research and Innovation. Chova L. Gómez, Agustín López Martínez, Ignacio Candel Torres. Valencia: IATED, 2021, online, p. 8739-8748. ISBN 978-84-09-34549-6. DOI 10.21125/iceri.2021.

AFC 041 BARCZIOVÁ, Anikó a Renáta MACHOVÁ. The Bayh Dole Act, an American Patent Policy in Europe. In: 23th RSEP international economics, finance & business conference : Conference proceedings: Conference proceedings. M. Veysel Kaya, Patrycja Chodnicka - Jaworska. Ankara: BC Publishing, 2021, online, p. 199-209. ISBN 978-605-70583-5-5.

AFC 042 MACHOVÁ, Renáta, Kamilla SÁNTA a Viktor Imre DEMJÁN. The Role of Social Networks and Social Capital in the Labour Market. In: RELIK 2021 : conference proceedings: conference proceedings. Jitka Langhamrová, Jana Vrabcová. Praha: Prague University of Economics and Business, 2021, online, s. 456-465. ISBN 978-80-245-2429-0.

AFC 043 ZSIGMOND, Tibor, Annamária ZSIGMONDOVÁ a Renáta MACHOVÁ. What Makes the Rural Area Resilient?. DOI 10.18267/pr.2021.krn.4816.26 In: Central and Eastern Europe in the changing Business environment : Proceedings of 21th international joint conference: Proceedings of 21th international joint conference. Compiled by: Paulína Krnáčová, Ivan Hlavatý, Reviewers: Jarolím Antal, Ilya Bolotov... [et al.]. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2021, online, p. 313-322. ISBN 978-80-225-4816-8. DOI 10.18267/pr.2021.krn.4816.0.


AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 29


AFD 001 MACHOVÁ, Renáta. Aspekty rozvoja ľudského potenciálu ako jedného z činiteľov regionálneho rozvoja v regióne Komárno. Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji - 2. ročník. roč. 2 (2011), s. 159-167.

Ohlasy:
2015  [1] MURA, L. - HORVÁTH, P. Some Aspects of Human Resource Management. In International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts. Sofia : STEF92 Technology LTD, 2015. ISBN 978-619-7105-44-5, p. 863-870. WoS

2013  [3] MURA, L. Ľudské zdroje a ich úloha v malých a stredných podnikoch. In Sborník příspěvků RELIK 2013 : Reproduction of the Human Capital connections and relations [CD-ROM]. Slaný : MELANDRIUM, 2013. ISBN 978-80-86175-89-8.

2012  [4] MURA, L. - BULECA, J. Vedenie ľudí v medzinárodne podnikajúcich agropotravinárskych podnikoch Slovenska. In Ekonomika poľnohospodárstva, Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva Bratislava. ISSN 1335-6186, 2012, s. 113-126.AFD 002 MACHOVÁ, Renáta a Katarína VÉGHOVÁ. Efektívnosť implementácie aktívnej politiky trhu práce. Podnikanie v konkurenčnom prostredí. (2012), s. 97-106.

AFD 003 MACHOVÁ, Renáta a Katarína VÉGHOVÁ. Implementácia znalostného manažmentu a vzdelávania ľudských zdrojov vo verejnej správe. In:. Trenčín: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka. ISBN 978-80-8075-530-0.

AFD 004 BENCSIK, Andrea, Renáta MACHOVÁ a Tímea JUHÁSZ. Participácia mužov na rodičovskej dovolenke - empirický výskum v Maďarsku a Slovensku. Podnikanie v konkurenčnom prostredí - Zborník príspevkov z vedeckého seminára. (2012), s. 26-35.

AFD 005 MACHOVÁ, Renáta a Katarína VÉGHOVÁ. Az Euró bevezetésének hatása a gazdaság versenyképességére Szlovákiában. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie UJS - 2013: "Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní" Sekcia ekonomických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013, S. 391-422. ISBN 978-80-8122-074-6.

AFD 006 MACHOVÁ, Renáta a Silvia TÓBIÁS KOSÁR. Organizačná kultúra, leadership a znalostný manažment v praxi. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie UJS - 2013: "Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní" Sekcia ekonomických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013, S. 202-221. ISBN 978-80-8122-074-6.

AFD 007 MACHOVÁ, Renáta. Štrukturálne fondy EÚ v kontexte vybraného mikroregiónu. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2014: "Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia" - sekcia ekonomických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014, CD-ROM, p. 238-249. ISBN 978-80-8122-105-7.

AFD 008 KARÁCSONY, Péter a Renáta MACHOVÁ. Comparison of the Employee Motivational Tools in Industrial Companies. In: 5th Central European Conference in Regional Science: Conference Proceedings. Košice: Technical University of Košice, 2015, P. 346-350. ISBN 978-80-553-2015-1. WoS.

Ohlasy:
2019  [3] KURUCZ, A. Menedzsment ontológia versus ontológiamenedzsment. In Kultúratudomány szemle. ISSN 2676-9158, 2019, no. 2-3, p. 91-96.

2017  [1] RAFAJOVÁ, L. - PAFČO, M. - MAZÁK, M. Reproduction of the human capital: Case study from Slovakia. In RELIK 2017 : Conference Proceedings. Prague : University of Economics, 2017. ISBN 978-80-245-2238-8, p. 404-413. WoS

2017  [1] MURA, L. - KLJUČNIKOV, A. - TVARONAVIČIENÉ, M. et al. Development Trends in Human Resource Management in Small and Medium Enterprises in the Visegrad Group. In Acta Polytechnica Hungarica. ISSN 2064-2687, 2017, vol. 14, no. 7, p.105-120. WoS ; SCOPUS

2017  [3] MURA, L. Challenges of Employee Motivation in SMEs. In International Scientific Conference : Current Problems of the Corporate Sector. Bratislava : ekonóm, 2017. ISBN 978-80-225-4422-1, p. 788, 794.AFD 009 MURA, Ladislav a Renáta MACHOVÁ. Evaluation of the Innovation Performance of Business Networks. In: 5th Central European Conference in Regional Science: Conference Proceedings. Košice: Technical University of Košice, 2015, P. 634-642. ISBN 978-80-553-2015-1. WoS.

Ohlasy:
2017  [3] SOBEKOVÁ MAJKOVÁ, M. - KLJUČNIKOV, A. The Specific Character Traits of Young Entereneurs in Slovakia. In International Journal of Entrepreneurial Knowledge. ISSN 2336-2960, 2017, vol. 5, no. 1, p. 48.

2016  [3] HALASI, D. Actual HR Issues in Small and Medium-sized Enterprises. In RELIK 2016 : Conference Proceedings. Prague : University of Economics, 2016. ISBN 978-80-245-2166-4, p. 134-144.

2016  [3] SOBEKOVÁ MAJKOVÁ, M. - KLJUČNIKOV, A. Differences in the Specific Character Traits Between Potential Young Entrepreneurs and Other Young People. Case Study from Slovakia. In RELIK 2016 : Conference Proceedings. Prague : University of Economics, 2016. ISBN 978-80-245-2166-4, p. 469-483.AFD 010 MACHOVÁ, Renáta a Barbara PETRO. Női vezetők lehetőségei nemzetközi viszonylatokban. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2015: "Inovácia a kreatitiva vo vzdelávaní a vede" - Sekcie ekonomických vied a IKT. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015, CD-ROM, p. 76-92. ISBN 978-80-8122-143-9.

AFD 011 MACHOVÁ, Renáta, Silvia TÓBIÁS KOSÁR a Renáta PONGRÁCZOVÁ. Emberi erőforrás vezetése a motiváció gyakorlatának szempontjából. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2016: "Súčasné aspekty vedy a vzdelávania" - Sekcie ekonomických vied. = A Selye János Egyetem 2016-os "Korszerű szemlélet a tudományban és az oktatásban" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - Gazdaságtudományi szekciók Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016, CD-ROM, s. 199-216. ISBN 978-80-8122-186-6.

AFD 012 MACHOVÁ, Renáta a Tibor ZSIGMOND. Az X és Y generáció a mobilos alkalmazások tükrében. In: Zborník 10. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 = A Selye János Egyetem 2018-as 10. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete: Gazdaságtudományi szekció : Sekcia ekonomických vied: Sekcia ekonomických vied. Bukor József, Korcsmáros Enikő. = A Selye János Egyetem 2018-as 10. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete: Gazdaságtudományi szekció Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018, S. 170-182 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-256-6.

AFD 013 MACHOVÁ, Renáta a Tibor ZSIGMOND. Mobilné aplikácie v praxi verzus generácie "X" a "Y" = The Mobile Applications in Practice Versus Generations "X" and "Y". In: Aktuálne problémy podnikovej sféry 2018 : zborník vedeckých prác: International scientific conference 16th-17th May 2018, Bratislava. Uhliar Miroslav, Kintler Jakub, Fetisovová. Bratislava: Bratislava Ekonóm, 2018, S. 715-724. ISBN 978-80-225-4536-5 (online).

AFD 014 MACHOVÁ, Renáta, Enikő KORCSMÁROS, Lilla FEHÉR, Zsuzsanna GÓDÁNY, Erika SERES HUSZÁRIK a Silvia TÓBIÁS KOSÁR. Az oktatás során alkalmazott játékosítás elméleti vizsgálata: "A gyönyörűségnek társa legyen a hasznosság". DOI 10.36007/3334.2019.225-232 In: 11. International Conference of J. Selye University : Pedagogical Sections: Pedagogical Sections. Bukor József, Nagy Melinda, Pukánszki Béla István, Csehiová Agáta, Józsa Krisztián, Szőköl István. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, online, s. 225-232. ISBN 978-80-8122-333-4.

AFD 015 MACHOVÁ, Renáta a Tibor ZSIGMOND. Generačné rozdiely v kontexte trhu práce a využívania mobilných aplikácií = Generational Differences in Terms of Labour Market and Mobile Applications. In: Vplyv Industry 4.0 na tvorbu pracovných miest : zborník odborných príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie: zborník odborných príspevkov z medzinárodnej cedeckej konferencie. Marcel Kordoš. Trenčín: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2019, S. 136-144. ISBN 978-80-8075-837-0. WoS.

AFD 016 MACHOVÁ, Renáta, Silvia TÓBIÁS KOSÁR, Lucia ANDOVÁ a Angelika CSEREOVÁ. Regional Development and Tourism from Consumer Perspective. In: The Poprad economic and management forum 2019 : conference proceedings from international scientific conference: conference proceedings from international scientific conference. Peter Madzík. Ružomberok: VERBUM - vydavateľstvo KU, 2019, S. 349-357. ISBN 978-80-561-0671-6. WoS.

AFD 017 MACHOVÁ, Renáta a Tibor ZSIGMOND. The Connection Between Knowledge Organization and Artificial Intelligence. In: Aktuálne problémy podnikovej sféry 2019: International scientific conference 16th-17th May 2018, Bratislava. Uhliar Miroslav, Kintler Jakub, Fetisovová. Bratislava: Bratislava Ekonóm, 2018, S. 297-303. ISBN 978-80-225-4618-8.

Ohlasy:
2021  [3] GALABOVA, B. Иновации и иновационна активност в условията на криза и следкризисно възстановяване. Coфия : БopиcЛaba БopиcЛaboba ГъЛъБoba, 2021. ISBN 978-619-7537-04-8, p. 8.

2021  [3] GALABOVA, G. УПРАВЛЕНИЕ НА ИНОВАЦИИТЕ В ИНДУСТРИАЛНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА [Innovation management of the Industrial Enterprise in a Crisis Context]. In МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ: УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА КОХЕЗИЯ ПРЕЗ XXI ВЕК – ТЕНДЕНЦИИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА [International Scientific and Practical Conference: Sustainable Development and Socioeconomic Cohesion in the 21th Century: Trends and Challenges]. Svishtov : Tsenov Academic Publishing House, 2021. ISBN 978-954-23-2069-2, p. 274AFD 018 BAŠA, Patrik, Renáta MACHOVÁ a Kamilla SÁNTA. A felhasználók viszonyulása a vállalatok instagramon végzett marketingtevékenységéhez. In: "Térerő - erőtér" : Tanulmányok a Kárpát-medencei geopolotikai konferencia előadásaiból: Tanulmányok a Kárpát-medencei geopolotikai konferencia előadásaiból. Antalík Imrich. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, P. 31-36. ISBN 978-80-8122-336-5.

AFD 019 MACHOVÁ, Renáta, Zoltán ŠEBEN, Enikő KORCSMÁROS a Lilla FEHÉR. Az európai monetáris únió, az Euró 10 éve, és Szlovákia Európa szívében. In: Zborník 11. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho 2019 = A Selye János Egyetem 2019-es 11. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - "Tíz éve Euró Szlovákiában" szekció : Sekcia "Desať rokov Eura na Slovensku": Sekcia "Desať rokov Eura na Slovensku". Šeben Zoltán. = A Selye János Egyetem 2019-es 11. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - "Tíz éve Euró Szlovákiában" szekció Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, online, s. 35-41 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-339-6.

AFD 020 SÁNTA, Kamilla, Patrik BAŠA a Renáta MACHOVÁ. Is marketing communication really a challenge for companies on Instagram?. DOI 10.1051/shsconf/20208301061 In: SHS Web of conferences 83. Dana Hrušovská, Mária Kmety Barteková, Mária Kozáková. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave, 2020, online, s. 1-8.

AFD 021 MACHOVÁ, Renáta, Zoltán ŠEBEN, Tibor ZSIGMOND a Annamária ZSIGMONDOVÁ. Knowledge Management - situation in Poland and Slovakia. DOI 10.1051/shsconf/20208301042 In: SHS Web of conferences 83. Dana Hrušovská, Mária Kmety Barteková, Mária Kozáková. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave, 2020, online, s. 1-11.

AFD 022 SÁNTA, Kamilla a Renáta MACHOVÁ. Közgazdászhallgatók tanulási stílusa a komáromi Selye János Egyetemen. DOI 10.36007/3754.2020.343 In: 12th International Conference of J. Selye University : Economic Section: Economic Section. Korcsmáros Enikő. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2020, online, s. 343-351. ISBN 978-80-8122-375-4.

AFD 023 ŠEBEN, Zoltán, Enikő KORCSMÁROS, Renáta MACHOVÁ a Lilla FEHÉR. Slovak Experience After 10 Years from the Introduction of the Euro as Globalization Factor. DOI 10.1051/shsconf/20207406027 In: Globalization and its socio-economic consequences : sustainability in the global-knowledge economy : 19th international scientific conference : [conference proceedings]: sustainability in the global-knowledge economy : 19th international scientific conference : [conference proceedings]. Tomáš Klieštik. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2019, online, s. [1-8]. WoS.

Ohlasy:
2021  [4] ZSIGMOND, T. Társadalmi globalizáció és a szlovák nemzet identitása. In Mladí vedci 2021. Bratislava : Paneurópska vysoká škola, Fakulta ekonómie a podnikania v spolupráci s Univerzitou J. Selyeho, Fakultou ekonómie a informatiky a s Odborom ekonomiky a manažmentu Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied, 2021. ISBN 978-80-89453-94-8, p. 168, 169.AFD 024 ESSEOVÁ, Monika a Renáta MACHOVÁ. Vajon motiválva vannak a hallgatók a továbbtanulásra?. DOI 10.36007/3754.2020.157 In: 12th International Conference of J. Selye University : Economic Section: Economic Section. Korcsmáros Enikő. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2020, online, s. 157-166. ISBN 978-80-8122-375-4.

AFD 025 MACHOVÁ, Renáta, Enikő KORCSMÁROS, Monika ESSEOVÁ a Roland MARČA. Current Innovative Trends in Business Management in Slovakia cand Hungary. In: The Poprad Economic and Management Forum 2021. Peter Madzík, Mária Janošková. Ružomberok: VERBUM Publishing, 2021, online, s. 279-286. ISBN 978-80-561-0888-8 (online).

AFD 026 MACHOVÁ, Renáta, Enikő KORCSMÁROS, Monika ESSEOVÁ a Roland MARČA. International insights into the consequences of COVID-19 on consumption and attitudes towards savings. DOI 10.1051/shsconf/202112901018 In: SHS Web of Conferences : The 21st International Scientific Conference Globalization and its Socio-Economic Consequences 2021: The 21st International Scientific Conference Globalization and its Socio-Economic Consequences 2021, Žilina,13th – 14th October 2021, section Innovation, Collaborative, and Circular Economy. Tomáš Klieštik. Les Ulis: Édition Diffusion Presse Sciences, 2021, S. 10-18.

AFD 027 ZSIGMONDOVÁ, Annamária, Tibor ZSIGMOND a Renáta MACHOVÁ. The Impact of COVID-19 on the Apple Brand and Customer Satisfaction. In: The Poprad Economic and Management Forum 2021. Peter Madzík, Mária Janošková. Ružomberok: VERBUM Publishing, 2021, S. 257-268. ISBN 978-80-561-0888-8 (online).

AFD 028 ZSIGMONDOVÁ, Annamária, Tibor ZSIGMOND a Renáta MACHOVÁ. Theoretical Background to the Role of Trust in Marketing. DOI 10.1051/shsconf/202111503019 In: Current problems of the corporate sector 2021 : 18th International Scientific Conference: 18th International Scientific Conference. Dana Hrušovská, Mária Kmety Barteková, Monika Raková. Paris: Édition Diffusion Presse Sciences, 2021, online, s. 1-8.

AFD 029 ZSIGMOND, Tibor a Renáta MACHOVÁ. Vplyv EQ a etiky na zdieľanie znalostí. In: Zborník príspevkov z konferencie Trendy vo využívaní štatistických metód v marketingu 2021. Roman Lacko, Henrieta Pavolová, Tomáš Bakalár. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2021, P. 156-163. ISBN 978-80-225-4829-8.


AFG  Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií
Počet záznamov: 5


AFG 001 MACHOVÁ, Renáta, Silvia TÓBIÁS KOSÁR a Endre HEVESI. The Management and Motivation of Human Resources in a Selected Multinational Corporation. In: Economics, Management, Finance and Social Attributes of Economic System (EMFSA 2017): Proceedings of abstract. Považská Bystrica: BCSS.L.L.C, 2017, P. [56]. ISBN 978-80-8154-208-4.

AFG 002 MACHOVÁ, Renáta a Lilla FEHÉR. Management in a Multicultural Environment. In: Globalisation Challenges and the Social-Economic Environment of the EU : book of abstracts: book of abstracts. Jasmina Starc. Novo mesto: University of Novo mesto, 2018, S. 65-65. ISBN 978-961-6770-41-5.

AFG 003 KORCSMÁROS, Enikő, Renáta MACHOVÁ, Zoltán ŠEBEN a Lilla FEHÉR. The Euro Introduction in Slovakia - Conseqences Based on Primary Research. In: Economics, management, finance and social attributtes of economic system (EMFSA 2019) : proceedings of abstract, international scientific conference, July, 3-6, 2019, Pula: proceedings of abstract, international scientific conference, July, 3-6, 2019, Pula. [bez zostavovateľa]. Považská Bystrica: BCSS. L.L.C (Považská Bystrica, Slovensko), 2019, P. [46]. ISBN 978-80-8154-269-5.

AFG 004 ZSIGMOND, Tibor, Enikő KORCSMÁROS, Renáta MACHOVÁ a Zoltán ŠEBEN. Interconnection of Consumer Behaviour of Different Generations and Marketing Strategy of a Football Club - Experience in Slovakia. In: Economics, Management, Finance and Social Attributes of Economic Systems : Proceedings of abstract: Proceedings of abstract. Eva Belásová. Považská Bystrica: BCSS, 2020, P. [75]. ISBN 978-80-973642-0-5.

AFG 005 KORCSMÁROS, Enikő, Renáta MACHOVÁ, Zoltán ŠEBEN a Tibor ZSIGMOND. Slovakia with regard to convergence criteria. In: Economics, Management, Finance and Social Attributes of Economic Systems : Proceedings of abstract: Proceedings of abstract. Eva Belásová. Považská Bystrica: BCSS, 2020, P. [46]. ISBN 978-80-973642-0-5.


AFH  Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií
Počet záznamov: 1


AFH 001 VÉGHOVÁ, Katarína a Renáta MACHOVÁ. Az erkölcsi kockázat, mint kevésbé ismert dimenzió a kockázatok kezelésére a pénzügyi és gazdasági válság idején. XXV. DIDMATTECH 2012. (2012), s. 97.


BAA  Odborné knižné publikácie vydané v zahraničných vydavateľstvách
Počet záznamov: 1


BAA 001 MACHOVÁ, Renáta, Lilla FEHÉR, Zsuzsanna GÓDÁNY, Enikő KORCSMÁROS, Zoltán ŠEBEN, Erika SERES HUSZÁRIK, Silvia TÓBIÁS KOSÁR, Zsuzsanna TÓTH, Adriana MEZEIOVÁ, Tibor ZSIGMOND a Andrea BENCSIK. Gamifikácia a vzdelávanie manažérov: Inovatívne metódy vo vzdelávaní v teórii a v praxi. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2020. 194 s. [9,91AH]. ISBN 978-80-263-1575-9.

Ohlasy:
2021  [3] MARINIČ, P. Expectation as Competence of Managers. In The current issues of business. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2021. ISBN 978-80-7556-093-3, p. 87.
BAB  Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 1


BAB 001 MURA, Ladislav, Enikő KORCSMÁROS, Zoltán RÓZSA, Erika SERES HUSZÁRIK a Renáta MACHOVÁ. Obchodné podnikanie [elektronický zdroj]. 1. vyd. Trenčín: Inštitút aplikovaného manažmentu, 2012. CD-ROM, 151 s. ISBN 978-80-8122-041-8.


BBA  Kapitoly v odborných knižných publikáciách vydané v zahraničných vydavateľstvách
Počet záznamov: 1


BBA 001 MACHOVÁ, Renáta, Norbert SZAKÁCS, József POÓR a Martin VOLOŠIN. Szlovákia. In: Emberi erőforrás menedzsment külföldi tulajdonú cégek helyei leányvállalatainál Közép- és Kelet-Európában 2011-2013. Gödöllő: Szent István Egyetem, 2015, P. 134-160. ISBN 978-963-642-866-2.


BCI  Skriptá a učebné texty
Počet záznamov: 4


BCI 001 VÉGHOVÁ, Katarína, Renáta MACHOVÁ, Enikő KORCSMÁROS, Ingrid SZABÓ a Erika SERES HUSZÁRIK. Felvételi útmutató és segédanyag - Közgazdaságtan. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012. 130 s. ISBN 978-80-8122-030-2.

Ohlasy:
2014  [4] MURA, L. Všeobecná ekonomická teória- základný kurz. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2014. 103 s. ISBN 978-80-8105-569-0.BCI 002 BENCSIK, Andrea, Renáta MACHOVÁ a Zsuzsanna CSIBA. Menedzsment esettanulmányok alsó vezetői szinten. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012. 94 s. ISBN 978-80-8122-046-3.

Ohlasy:
2012  [3] Mura, L. Teoretické východiská internacionalizácie podnikania In: Zborník z medzinárodného workshopu doktorandských prác. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská Brno, 2012, ISBN 978-80-214-4632-8BCI 003 BENCSIK, Andrea, Renáta MACHOVÁ a Zsuzsanna CSIBA. Válogatott esettanulmányok. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012. 104 s. ISBN 978-80-8122-068-5.

BCI 004 BENCSIK, Andrea, Renáta MACHOVÁ a Zsuzsanna GÓDÁNY. Menedzsment a gyakorlatban: esettanulmányok. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015. 107 s. [6,58 AH]. ISBN 978-80-8122-149-1.


BDE  Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch
Počet záznamov: 1


BDE 001 POÓR, József, Zsuzsa KAROLINY, Katalin SZABÓ, Kinga KEREKES, Monica ZAHARIE, Renáta MACHOVÁ a Ágnes SZLÁVICZ. Az emberi erőforrás menedzsment legújabb trendjei a nemzetközi cégek helyi leány-vállalatainál: Fókuszban Magyarország, Románia és Szlovákia. Tudásmenedzsment. Roč. 14, č. 1 (2013), s. 179-202. ISSN 1586-0698.


BEE  Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
Počet záznamov: 1


BEE 001 POÓR, József, Erika VARGA, Renáta MACHOVÁ a Taras VAS. Innovatív tanulási megoldások nemzetközi környezetben: az X-Culture projekt = Innovative Learning Solutions in International Surroundings: the X-Culture Project. In: Tradíció és innováció - 2016. = Három évtized a gazdaság- és társadalomtudomány szolgálatában Gödöllő: Szent István Kiadó, 2016, P. 19-32. ISBN 978-963-269-628-7.


BFA  Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
Počet záznamov: 1


BFA 001 POÓR, József, Katalin SZABÓ, Marzena STOR, Zsuzsa KAROLINY, Kinga KEREKES, Monica ZAHARIE, Renáta MACHOVÁ, Ágnes SZLÁVICZ a Allen ENGLE. The new trends of human resource management at the local subsidiaries of multinational companies in five CEE countries. In: XI. CHEMNITZ EAST FORUM: "Corporate Governance in Central and Eastern Europe". Chemnitz: Chemnitz University of Technology, 2013, S. [61].


EDI  Recenzie v časopisoch a zborníkoch
Počet záznamov: 1


EDI 001 MACHOVÁ, Renáta. Recenzia odbornej knihy. Acta Oeconomica Universitatis Selye. Roč. 1, č. 2 (2012), s. 117-118. ISSN 1338-6581.


FAI  Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy...)
Počet záznamov: 7


FAI 001 MACHOVÁ, Renáta a Enikő KORCSMÁROS. A marketing alapjai. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013. [5,37 AH]. ISBN 978-80-8122-069-2.

FAI 002 MURA, Ladislav a Renáta MACHOVÁ. Inovačný potenciál, inovačné podnikanie a podnikateľské siete. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2013. 203 s. ISBN 978-80-8122-088-3.

FAI 003 MACHOVÁ, Renáta a Zsuzsanna CSIBA. Válogatott esettanulmányok.

FAI 004 MACHOVÁ, Renáta a Silvia TÓBIÁS KOSÁR. Iparfejlődési sajátosságok Kelet-Szlovákiában. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014. 177 s. ISBN 978-80-8122-110-1.

FAI 005 MURA, Ladislav a Renáta MACHOVÁ. Inovačné podnikanie a hodnotenie inovačného potenciálu podnikateľských sietí. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2015. 219 s. [10,95 AH]. ISBN 978-80-263-0598-9.

FAI 006 MACHOVÁ, Renáta a Zsuzsanna GÓDÁNY. Menedzsment a gyakorlatban: esettanulmányok. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015. 107 s. [6,58 AH]. ISBN 978-80-8122-149-1.

FAI 007 MACHOVÁ, Renáta a Ladislav MURA. Zhodnotenie organizačnej kultúry a znalostného manažmentu vo verejnej správe v kontexte odborného rastu zamestnancov. 1. vyd.: Tribun EU, 2015. 127 s., [6,35 AH]. ISBN 978-80-8122-117-0.2013 - člen Komisie v Sekcii "Ekonomických vied" VIII. Študentskej vedeckej odbornej činnosti - Nitra

2013 - člen Organizačné výboru Medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho v Komárne

2014 - člen Komisie v Sekcii "Ekonomických vied" IX. Študentskej vedeckej odbornej činnosti - Komárno

2014 - člen Vedeckého výboru Medzinárodnej vedeckej konferencie 29.-30. mája 2014 - Széchényi István University, Győr

2014 - 2021 - Predseda Erasmus+ Komisie Fakulta ekonómie a informatiky UJS

2017 - člen Hodnotiacej komisie na XXXIII. Maďarskej študentskej vedeckej odbornej činnosti

2017 - Oponent dizertačnej práce a člen komisie - Paneurópska vysoká škola

2018 - Hodnotiteľ v rámci XV. Študentskej vedeckej odbornej činnosti - SAPIENTIA Erdélyi Magyar Tudomány Egyetem

2018 - člen Vedeckého programového výboru Medzinárodnej vedeckej konferencie EMOK 2018

2018 - 2021 - člen skúšobnej komisie pre dizertačnú skúšku v študijnom odbore 8. Ekonómia a manažment podniku na FEI UJS

2018 - 2021 - člen skúšobnej komisie pre obhajobu dizertačnej práce v študijnom odbore 8. Ekonómia a manažment podniku na FEI UJS

2018 - člen Vedeckého programového výboru 14. Medzinárodnej vedeckej konferencie - Miercurea-Cius Rumunsko - 10.-12.5.2018

2011 - 2021 - člen skúšobnej komisie na vykonanie štátnych skúšok 1.stupňa štúdia v študijnom odbore 8. Ekonómia a manažment podniku na FEI UJS

2011 - 2021 - člen skúšobnej komisie na vykonanie štátnych skúšok 2. stupňa štúdia v študijnom odbore 8. Ekonómia a manažment podniku na FEI UJS

2018 – člen Pracovnej skupiny na návrh prezídia Slovenskej rektorskej konferencie na vypracovanie opis študijného odboru Ekonómia a manažment

2018, 2020, 2021 - člen komisie na uskutočnenie prijímacieho konania na doktorandské štúdium

2018 - člen habilitačnej komisie - Soproni Egyetem, Sopron

2018 - člen Rady záverečnej oponentúry KEGA projektu č. 002UJS-4/2016

2018 - člen skúšobnej komisie pre obhajobu dizertačnej práce - Séchényi István University, Győr

2020 - člen skúšobnej komisie na vykonanie záverečných skúšok Doplňujúceho pedagogického štúdia na PF UJS

2020 - člen Vedeckého programového výboru na Medzinárodnej vedeckej konferencie "23rd International Conference on Interactive, Tallinn, Estonia

2020 - Posudzovateľ VEGA projektu - Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR

2020 - Posudzovateľ KEGA projektu - Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR

2020 - rozhodnutím Výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo zaradená do zoznamu posudzovateľov Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo

2021 - Predseda Komisie pre rodovú rovnosť na UJS

2021 - Predseda Komisie UJS pre ubytovanie

2021 - člen Rady ŠVOČ UJS

2021 - člen Rady pre zabezpečenie kvality vzdelávania UJS

 

Ocenenia:

2015 - Cena Rektora UJS za vynikajúcu publikačnú činnosť

2016 - Cena Rektora UJS za vynikajúcu publikačnú činnosť

2017 - Cena Rektora UJS za vynikajúcu publikačnú činnosť

2018 - Cena Rektora UJS za vynikajúcu publikačnú činnosť

2019 - Cena Rektora UJS za vynikajúcu publikačnú činnosť

2020 - Cena Rektora UJS za vynikajúcu publikačnú činnosť

2021 - Cena Rektora UJS za vynikajúcu publikačnú činnosť


 

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.

  
spam vedelem