Hlavné menu UJS

PhDr. Silvia Tóbiás Kosár, PhD.

PhDr. Silvia Tóbiás Kosár, PhD.
Meno: PhDr. Silvia Tóbiás Kosár, PhD.
Fakulta: Fakulta ekonómie a informatiky
Katedra: Katedra manažmentu
Pracovné zaradenie: Odborný asistent
Kancelária: G315
E-mail:
Telefón: +421 35 32 60 654

Vysokoškolské vzdelanie
Univerzita J. Selyeho Ekonomická fakulta
Manažment - Riadenie podniku
2007 - 2009
Univerzita J. Selyeho Ekonomická fakulta
Podnikové hospodárstvo a manažment
2004 - 2007
Rigorózne konanie
Univerzita J. Selyeho Ekonomická fakulta
Manažment
2009 - 2012
Doktorandské štúdium
Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola
Spoločenské vedy
2010 -

Pracovné pozície
Univerzita J. Selyeho Ekonomická fakulta
Odborný asistent
2013 -
Univerzita J. Selyeho Ekonomická fakulta
Asistent
2009 - 2013


Oblasť výskumu Manažment, Znalostný manažmentSkupina A1 - Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD)
Počet záznamov: 5
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách (1)
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (3)
ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách (1)

Skupina A2 - Ostatné knižné publikácie (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI)
Počet záznamov: 7
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (2)
BAA Odborné knižné publikácie vydané v zahraničných vydavateľstvách (1)
BCI Skriptá a učebné texty (2)
FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy...) (2)

Skupina B - Publikácie v karentovaných vedeckých časopisoch a autorské osvedčenia, patenty a objavy (ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD, CDC, CDD, AGJ)
Počet záznamov: 0

Skupina C - Ostatné recenzované publikácie (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BGH, CDE, CDF)
Počet záznamov: 45
ACC Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v zahraničných vydavateľstvách (1)
ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch (6)
ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch (7)
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (1)
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (1)
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (13)
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (12)
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií (1)
AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií (1)
BBB Kapitoly v odborných knižných publikáciách vydané v domácich vydavateľstvách (1)
BDE Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch (1)

Skupina N - Ostatné recenzované publikácie (ADM, ADN, AEM, AEN, BDM, BDN, CBA, CBB)
Počet záznamov: 4
ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS (4)

Skupina D - Ostatné - mimo kategórií MŠSR
Počet záznamov: 1
DAI Dizertačné a habilitačné práce (1)

Počet záznamov spolu: 62

Štatistika ohlasov:

[1] Citácie, resp. recenzie v zahr. publ. registrované v cit. indexoch (WoS, Scopus) (2)
[3] Citácie v zahr. publikáciách, neregistrované v cit. indexoch (18)
[4] Citácie v domácich publ., neregistrované v cit. indexoch (7)
Spolu: 27

Menný zoznam publikácií:

AAA  Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
Počet záznamov: 1


AAA 001 BENCSIK, Andrea, Renáta MACHOVÁ a Silvia TÓBIÁS KOSÁR. Znalostný manažment v praxi: Metódy a postupy na príkladoch z praxe. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2013. 132 s. ISBN 978-80-263-0390-9.

Ohlasy:
2018  [4] SKLENÁR, D. Nové manažérske tendencie v riadení podnikov. In Mladí vedci 2018 - Zborník vedeckých príspevkov doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2018. ISBN 978-80-89453-46-7, p. 204-209.
AAB  Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 3


AAB 001 MACHOVÁ, Renáta, Silvia TÓBIÁS KOSÁR a Monika BÁLINTOVÁ. Iparfejlődési sajátosságok Kelet-Szlovákiában. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014. 177 s. ISBN 978-80-8122-110-1.

Ohlasy:
2016  [3] KARÁCSONY, P. - BÁLINT, F. Társadalmi és gazdasági tényezők hatása a Kassai kerület munkanélküliségének alakulására 1993-tól napjainkig. In Tér és Társadalom. ISSN 2062-9923, 2016. vol. 30, no. 2, p. 70-80.AAB 002 TÓBIÁS KOSÁR, Silvia. Účtovníctvo 3: Podvojné účtovníctvo podnikateľov podľa účtových tried 3 až 9. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015. 100 s. [6,29 AH]. ISBN 978-80-8122-142-2.

AAB 003 BENCSIK, Andrea a Silvia TÓBIÁS KOSÁR. Tudásmenedzsment. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016. 169 s. [10,26 AH]. ISBN 978-80-8122-179-8.

Ohlasy:
2018  [4] ZSIGMOND, T. - CSEREOVÁ, A. A mesterséges intelligencia szerepe a tudás szervezés folyamatában. In Selye e-studies. ISSN 1338-1598, 2018, vol. 9/2018, no. 2, p. 35-42.
ABD  Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 1


ABD 001 VOLOŠIN, Martin, József POÓR, Mártonné KAROLINY, Zoltán ŠEBEN a Silvia KOSÁR. Slovakia. In: Human Resource Management Issues and Challenges in Foreign Owned Companies: Central and Eastern Europe. Komárno: Univerzita J. Selyeho - Ekonomická fakulta, 2012, P. 264-302 [1,90]. ISBN 978-80-8122-047-0.


ACB  Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 2


ACB 001 KÚTNA, Angelika, Renáta MACHOVÁ a Silvia TÓBIÁS KOSÁR. Účtovníctvo 1. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2020. 162 s. [8,1AH]. ISBN 978-80-8122-354-9.

ACB 002 MACHOVÁ, Renáta, Silvia TÓBIÁS KOSÁR, Annamária ZSIGMONDOVÁ a Henrieta CZIBOROVÁ. Zbierka úloh z účtovníctva 3 [elektronický zdroj] = Számvitel 3 feladatgyűjtemény. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2020. 111 s. [4,72AH] [online]. ISBN 978-80-8122-360-0.


ACC  Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v zahraničných vydavateľstvách
Počet záznamov: 1


ACC 001 VOLOŠIN, Martin, Mártonné KAROLINY, József POÓR, Silvia KOSÁR a Erika SERES HUSZÁRIK. Szlovákia. In: Átalakuló emberi erőforrás menedzsment a multinacionális cégek helyi leányvállalatainál Közép- és Kelet-Európában. Gödöllő: Szent István Egyetem, 2012, P. 215-253. ISBN 978-963-269-276-0.


ADE  Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
Počet záznamov: 6


ADE 001 KOSÁR, Silvia. A vállalati sikeresség múltja és jelene a szlovák-magyar határtérségben. A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására Közleményei. Évf. 2, sz. 1 (2010), p. 97-104. ISSN 20621396.

ADE 002 KOSÁR, Silvia a Zsuzsanna CSIBA. Az emberi erőforrás menedzsment jellemzőinek vizsgálata szlovákiai vállalatok körében. A virtuális intézet Közép-Európa kutatására közleményei. Roč. 2, č. 5-6 (2011), s. 342-351. ISSN 2062-1396.

ADE 003 POÓR, József, Silvia KOSÁR, Péter FODOR, Viktória TÓTH, Zoltán MAJÓ, Zsuzsanna CSIBA a Erika HUSZÁRIK. The impact of the crisis and recovery on HR and konwledge management in focus - a Hungarian-Slovakian comparison 2009. Periodica polytechnica, Social and Management Sciences. Vol. 20, no. 1 (2012), p. 29-44. ISSN 1416-3837. SCOPUS. SNIP (2013): 0,817.

Ohlasy:
2017  [3] MACHOVÁ, R. - MURA, L. - HAVIERNIKOVÁ, K. et al. The Entrepreneur's Network as a Cooperation Form of Entrepreneurship: Case of Slovakia. In Journal of Applied Economic Sciences. ISSN 2393-5162, 2017, vol. XII, no. 1 (47), p. 161, 169.ADE 004 KOSÁR, Silvia. Szlovákia geopolitikai elemzése, kiemelt tekintettel az Oroszországgal folytatott gazdasági kapcsolatokra. Geopolitika a 21. században. Roč. 3, č. 4 (2013), s. 163-169. ISSN 2062-0142.

ADE 005 POÓR, József, Györgyi LAKATOSNÉ SZUHAI, Silvia TÓBIÁS KOSÁR a Renáta MACHOVÁ. A munkaerő fluktuáció összehasonlító elemzése a magyar és a szlovák munkaerőpiacon. Munkaügyi Szemle. Évf. 58, sz. 5 (2014), p. 23-32. ISSN 0541-3559.

Ohlasy:
2016  [3] FENYVES, V. - KONDOROSI, F. - KEREZSI, D. et al. Vezetői döntést segítő információk a munkaerővándorlás sajátosságai alapján. In Controller Info. ISSN 2063-9309, 2016, 4. évf., 3. sz., 42-51. old.

2015  [3] FENYVES, V. - DAJNOKI, K. Controlling Opportunities in Area of the Human Resources Management. In Annals of the Oradea University. 1583-0691, vol. 2015, no. 1, p. 137-142.

2015  [4] FENYVES, V. - DAJNOKI, K. Controlling eszközök a humán erőforrás gazdálkodás területén. In Controller Info. ISSN 2063-9309, 2015, roč. III, č. 3., s. 68-73.ADE 006 MACHOVÁ, Renáta, Monika BÁLINTOVÁ a Silvia TÓBIÁS KOSÁR. Területi egyenlőtlenségek kutatási módszereinek alkalmazása Kelet-Szlovákia példáján. Tér - gazdaság - ember. Évf. 1, sz. 4 (2013), p. 46-60. ISSN 2064-1176.


ADF  Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
Počet záznamov: 7


ADF 001 KOSÁR, Silvia, József POÓR, Ingrid SZABÓ, Viktória TÓTH, Péter FODOR a Zoltán MAJÓ. Emberi erőforrás menedzsment a krízis és a kilábalás idején a Szlovák Köztársaságban: Egy empirikus felmérés tükrében. E-studies. Roč. 2, č. 1 (2011), s. 1-29. ISSN 1338-1598.

ADF 002 KOSÁR, Silvia. Znalostný manažment a znalostné projekty v praxi. Acta Oeconomica Universitatis Selye. Roč. 1, č. 2 (2012), s. 99-106. ISSN 1338-6581.

ADF 003 KOSÁR, Silvia. PPP Projekt ismertetése és társadalmi játszmaként való jellemzése. Selye e-studies. Roč. 4, č. 3 (2013), s. 24-33. ISSN 1338-1598.

ADF 004 MACHOVÁ, Renáta a Silvia TÓBIÁS KOSÁR. Slovensko v srdci geopolitických síl: Slovakia in the heart of geopolitical forces. Acta Oeconomica Universitatis Selye. Roč. 3, č. 1 (2014), p. 143-152. ISSN 1338-6581.

Ohlasy:
2020  [4] FARAGÓ, B. Management of the sport career model in Hungary - Dual career research. In Selye e-study. ISSN 1338-1598, 2020, vol. 11, no.1, 55-66.ADF 005 MACHOVÁ, Renáta, Silvia TÓBIÁS KOSÁR a Lucia ANDOVÁ. Regionálny rozvoj v intenciách cestovného ruchu. Selye e-studies : online recenzovaný vedecký časopis. Roč. 9, č. 1 (2018), s. 22-31 [online]. ISSN 1338-1598 (online).

ADF 006 GÓDÁNY, Zsuzsanna, Renáta MACHOVÁ, Lilla FEHÉR, Enikő KORCSMÁROS, Erika SERES HUSZÁRIK a Silvia TÓBIÁS KOSÁR. Játékosítás (gamifikáció) a felsőoktatásban. Eruditio - Educatio : Vedecký časopis Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne : a Selye János Egyetem Tanárképző Karának tudományos folyóirata : Research Journal of the Faculty of Education of J. Selye University. Évf. 14, sz. 3 (2019), p. 101-108. ISSN 1336-8893.

ADF 007 MACHOVÁ, Renáta, Enikő KORCSMÁROS, Zsuzsanna GÓDÁNY, Lilla FEHÉR, Silvia TÓBIÁS KOSÁR a Erika SERES HUSZÁRIK. The Concept of Performance Evaluation of the Faculty of Economics at S. Selye University Through the BSC Method in the Context of Innovation. Selye e-studies : online recenzovaný vedecký časopis. online, roč. 10, č. 2 (2019), s. 4-10. ISSN 1338-1598 (online).


ADM  Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Počet záznamov: 4


ADM 001 MACHOVÁ, Renáta, Silvia TÓBIÁS KOSÁR, József POÓR a Endre HEVESI. The analysis of labor fluctuation in the Nitra region of Slovakia. Problems and Perspectives in Management. Vol. 13, no. 1 (2015), p. 143-151. ISSN 1727-7051. SCOPUS. SNIP (2013): 0,148.

Ohlasy:
2017  [3] OLŠOVSKÁ, A. - ŠVEC, M. Use of Phsychological Examinations of Employees and Job Applicants in Pesronnel Management. In Issues of Human Resource Management. Rijeka : InTech, 2017. ISBN 978-953-51-3228-8, p. 40.

2015  [1] OLŠOVSKÁ, A. - MURA, L. - ŠVEC, M. The most recent legislative changes and their impact on interest by enterprises in agency employment: what is next in human recource management?. In Problems and Perspectives in Management. ISSN 1727-7051, 2015, vol. 13, no. 3, p. 47-54. SCOPUSADM 002 TÓBIÁS KOSÁR, Silvia, Renáta MACHOVÁ a Monika ŠIMONOVÁ. Creativity in practice in the context of applied management methods and tools. DOI 10.21272/mmi.2017.2-17 Marketing and Management of Innovations. No. 2 (2017), p. 182-195. ISSN 2227-6718. WoS.

Ohlasy:
2021  [3] ANDIKA - FADHILAH, M. - LUKITANINGSIH, A. Membangun Keunggulan Kompetitif Melalui Orientasi Pasar, Kreativitas Produk dan Inovasi Produk Pada IKM Kerajinan Kabupaten Bantul Yogyakarta. In Jurnal Manajemen dan Sains. ISSN 2541-688X, 2021, vol. 6, no. 2, 511-522.

2019  [3] SÁNDOR, B. - FEHÉR, D. J. Kiberbiztonsági bérek megoszlásának felmérése Magyarországon. In Vállalkozásfejlesztés a XXI. században IX. Budapest : Óbudai Egyetem, 2019. ISBN 978-963-449-165-1, p.226-237.

2019  [3] SÁNDOR, B. - FEHÉR, D. J. Kiberbiztonsági bérek megoszlásának felmérése Magyarországon. In Vállalkozásfejlesztés a XXI. században IX. Budapest : Óbudai Egyetem, 2019. ISBN 978-963-449-165-1, p.226-237.

2019  [3] ZSIGMOND, T. Milyen változást hoz a "service dominant logic" a marketingbe? In Prosperitas. ISSN 2064-759X, 2019, vol. V., no. 2, p. 116-131.

2017  [3] MURA, L. - ŠVEC, M. HUMAN RESOURCES IN PUBLIC AND PRIVATE SECTOR: A COMPARATIVE STUDY OF SLOVAKIA. In Conference Proceedings. Praha : VŠE, 2017. ISBN 978-80-245-2238-8, p. 335.ADM 003 BENCSIK, Andrea, Silvia TÓBIÁS KOSÁR a Renáta MACHOVÁ. Corporate Culture in Service Companies that Support Knowledge Sharing. DOI 10.29036/jots.v9i16.41 Journal of tourism and services. Roč. 9, č. 16 (2018), s. 1-13. ISSN 1804-5650. WoS.

Ohlasy:
2021  [1] ANTOŠOVÁ, G. - SABOGAL SALAMANCA, M. - PERALTA MEJÍA, M. An Innovation in Tourism Services in Colombia – Case Study of Bahía Solano. In Smart Innovation, Systems and Technologies. International Conference on Tourism, Technology and Systems, ICOTTS 2020. Cartagena : Springer Science and Business Media, 2021. ISBN 978-981334259-0, p. 76-85. SCOPUS

2020  [3] GRESAKOVA, E. - CHLEBIKOVA, D. Role of Planning in Non-profit Organizations in the Slovak Republic. In Advances in Economics, Business and Management Research. Fifth International Conference on Economic and Business Management (FEBM 2020). ISSN 2352-5428, vol. 159, p. 615.

2020  [3] YOUSIF, N. B. - GRONDYS, K. - GAD, S. - et al. Knowledge management in non-governmental organizations (NGOs). In Administratie si Management Public. ISSN 1583-9583, no. 35, p. 92.ADM 004 MACHOVÁ, Renáta, Silvia TÓBIÁS KOSÁR a Endre HEVESI. Management and Motivation of Human Resources in Case of Slovak Multinational Corporation. DOI 10.21272/mmi.2018.3-15 Marketing and Management of Innovations = Маркетинг і менеджмент інновацій. = Маркетинг і менеджмент інновацій č. 3 (2018), s. 174-185 [print]. ISSN 2218-4511. WoS.


AEC  Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Počet záznamov: 1


AEC 001 TÓBIÁS KOSÁR, Silvia. Tudásmenedzsment jellemzők a szlovák-magyar határtérségben. In: A falutipológiától a marketingföldrajzig. Gödöllő: Szent István Egyetem, 2013, S. 205-216. ISBN 978-963-269-364-4.


AED  Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Počet záznamov: 1


AED 001 KOSÁR, Silvia. Tudásnövelés a rurális térben = Zveľaďovanie znalostí vo vydieckom regióne. In: Actual problems of modern education in 21st century: Aktuálne problémy moderného vzdelávania v 21. storočí. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012, P. 171-177. ISBN 978-80-8122-065-4.


AFC  Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 13


AFC 001 KOSÁR, Silvia. A vállalati sikeresség titka. In: Tanulás, tudás, gazdasági sikerek: avagy a tudásmenedzsment szerepe a gazdaság eredményességében. Győr: LIFELONG LEARNING Magyarország Alapítvány, P. 28-31. ISBN 978-963-06-9109-3.

Ohlasy:
2012  [4] Mura, L. Aspekty manažérskeho rozhodovania o prieniku na zahraničné trhy. In Podnikanie v konkurenčnom prostredí, 2012, Zborník príspevkov z vedeckého seminára konaného 13. februára 2012, ISBN 978-80-8122-025-8AFC 002 KOSÁR, Silvia. Skúmanie úspešnosti podnikov v slovensko-maďarskom pohraničí. In: Sborník příspěvků: III.Mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků. Opava-Karviná: Slezská univerzita v Opavě, 2010, P. 334-340. ISBN 978-80-7248-620-5.

AFC 003 KOSÁR, Silvia. A tudás jelentősége a vállalatokban. In: VI. KHEOPS Tudományos Konferencia: "Paradigma- és stratégiaváltási kényszer a gazdaságban" - fiatal kutatók tudományos fóruma. Mór: KHEOPS, 2011, P. 128-133. ISBN 9789638755384.

AFC 004 KOSÁR, Silvia. A tudás szerepe a vállalatok versenyelőnyében. In: Magyarország társadalmi-gazdasági helyzete a 21. század első évtizedeiben: Kautz Gyula Emlékkonferencia. Győr: SZE, 2011, P. 1-6. ISBN 9789637175657.

AFC 005 POÓR, József, Silvia KOSÁR, Péter FODOR, Zoltán MAJÓ, Zsuzsanna CSIBA a Erika HUSZÁRIK. Fókuszban a válság és kilábalás hatása a HR-re és tudásmenedzselésre – magyar és szlovák összehasonlítás 2009. In: Kecskemét Erdei Ferenc VI. Tudományos Konferencia. Kecskemét: Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar, 2011, P. 1-5. ISBN 978-963-7294-98-3.

AFC 006 KOSÁR, Silvia. Tudásprojektek jelenléte a vállalati környezetben. In: "Gazdaság és morál: tiszta társadalom, tiszta gazdaság": Kautz Gyula Emlékkonferencia. Győr: SJE Kautz Gyula GTK, 2012, P. 1-7. ISBN 978-963-7175-78-7.

AFC 007 TÓBIÁS KOSÁR, Silvia. Projektek a tudásmenedzsment világában.

AFC 008 TÓBIÁS KOSÁR, Silvia. Znalosť, ako konkurenčný faktor. In: Znalosti pro tržní praxi 2014: Média a komunikace v 21. století: Sborník z mezinárodní vědecké konference. Olomouc: Katedra aplikované ekonomie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, P. 675-682. ISBN 978-80-87533-07-9.

AFC 009 VLACSEKOVÁ, Dominika a Silvia TÓBIÁS KOSÁR. The Examination of Motivational Factors of Chosen Generations. In: RELIK 2016: Reprodukce lidského kapitálu (vzájemné vazby a souvislosti). Praha: VŠE, 2016, CD-ROM, s. 607-619. ISBN 978-80-245-2166-4.

Ohlasy:
2017  [3] MURA, L. - ŠVEC, M. Human Resources in Public and Private Sector: A Comparative Study of Slovakia. In Conference Proceedings. Praha : VŠE, 2017. ISBN 978-80-245-2238-8, p. 335.

2016  [4] MURA, L. Determinants of quality of the Slovak business environment. In FERNSTAT 2016 : Conference Proceeding. Banská Bystrica : Slovak Statistical and Demografic Society, 2016. ISBN 978-80-88946-74-8, s. 125.AFC 010 MACHOVÁ, Renáta a Silvia TÓBIÁS KOSÁR. Generácia Z versus trh práce = Generation "Z" versus the Labour Market. In: RELIK 2017 - Conference Proceedings: Reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti. Praha: VŠE, 2017, online, p. 274-285. ISBN 978-80-245-2238-8. WoS.

AFC 011 BENCSIK, Andrea, Adriana MEZEIOVÁ, Erika SERES HUSZÁRIK a Silvia TÓBIÁS KOSÁR. Higher Education Knowledge Transfer Based on Gamification. In: ICERI 2019 : conference proceedings : 12th International conference of education, research and innovation : Seville (Spain) 11-13 November 2019: conference proceedings : 12th International conference of education, research and innovation : Seville (Spain) 11-13 November 2019. eds. L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. Valencia: IATED, 2019, P. 3311-3320 [USB-key]. ISBN 978-84-09-14755-7. WoS.

AFC 012 MACHOVÁ, Renáta, Enikő KORCSMÁROS, Lilla FEHÉR, Zsuzsanna GÓDÁNY, Silvia TÓBIÁS KOSÁR a Erika SERES HUSZÁRIK. Gamification in the Focus of Innovative Education Methods. DOI 10.36689/uhk/hed/2020-01-057 In: Hradec economic days : proceedings of the international scientific conference Hradec economic days 2020: proceedings of the international scientific conference Hradec economic days 2020. Pavel Jedlička, Petra Marešová, Krzysztof Firlej. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2020, P. 496-503. ISBN 978-80-7435-776-3. DOI 10.36689/uhk/hed/2020-01-000. WoS.

Ohlasy:
2020  [4] KÁLMÁN, B. - TÓTH, A. A COVID-19 hatása a felsőoktatásra oktatói vélemények kérdőíves felmérése alapján. In 12th International Conference of J. Selye University. Economics Section. Conference Proceedings. Komárno : J. Selye University, 2020. ISBN 978-80-8122-375-4, p. 212.

2020  [3] CASTRO CRESPO, G. C. - HERRERA, D. G. - ERAZO ÁLVAREZ, J. C. Juego de roles: una metodología innovadora para la comprensión lectora Role-playing: an innovative methodology for reading comprehension. In Revista arbitrada interdisciplinaria Kiononia. ISSN 2542-3088, 2020, vol. V, no. 1 p. 28-46.AFC 013 KORCSMÁROS, Enikő, Silvia TÓBIÁS KOSÁR a Bence CSINGER. Higher Education Institution in the 21st Century – Key Factors for Prospective Students. DOI 10.36689/uhk/hed/2021-01-038 In: Hradec economic days. Jan Mačí, Petra Marešová, Krzysztof Firlej. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2021, P. 378-386. ISBN 978-80-7435-822-7. DOI 10.36689/uhk/hed/2021-01-000. WoS.


AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 12


AFD 001 HUSZÁRIKOVÁ, Erika a Silvia KOSÁR. Fogyasztói szokások kutatása a Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Karán. In: Szellemi tőke, mint versenyelőny - Intelektuálny kapitál, ako konkurenčná výhoda: A tudásmenedzsment szerepe a versenyképességben - Úloha manažmentu znalostí z aspektu trhovej konkurencieschopnosti. Komárno: Lifelong Learning Magyarország Alapítvány, 2010, P. [1-13]. ISBN 9789632162706.

AFD 002 KOSÁR, Silvia. Kis- és középvállalkozások célmegvalósítását támogató projektek. In: Társadalmi-gazdasági kihívások a határ menti térségekben: Szakmai nap és üzletember-találkozó, Komárom, 2012. március 22., tanulmánykötet. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012, P. 50-57. ISBN 978-80-8122-027-2.

AFD 003 KOSÁR, Silvia a Tünde SZABÓ. Magyar identitástudat Szlovákiában. In: Zborník Medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho -2012: "Vzdelávanie - identita - zdravie", Komárno 13.-14. september 2012. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012, P. 124-136. ISBN 978-80-8122-044-9.

AFD 004 KOSÁR, Silvia. Térszerkezet és a tudás térbeni áramlása. In: Podnikanie v konkurečnom prostredí: Zborník príspevkov z vedeckého seminára konaného 13. februára 2012. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012, P. 247-254. ISBN 978-80-8122-025-8.

AFD 005 MACHOVÁ, Renáta a Silvia TÓBIÁS KOSÁR. Organizačná kultúra, leadership a znalostný manažment v praxi. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie UJS - 2013: "Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní" Sekcia ekonomických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013, S. 202-221. ISBN 978-80-8122-074-6.

AFD 006 TÓBIÁS KOSÁR, Silvia a Józsefné NÉMETH. Tudásmenedzsment jellemzők az egészségügyi intézményekben. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2014: "Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia" - Sekcia ekonomických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014, CD-ROM, p. 350-361. ISBN 978-80-8122-105-7.

AFD 007 TÓBIÁS KOSÁR, Silvia, Zsuzsanna GÓDÁNY a Tünde SZABÓ. Culture and Knowledge Management in Organizations in Slovakia. In: 5th Central European Conference in Regional Science: Conference Proceedings. Košice: Technical University of Košice, 2015, P. 1063-1073. ISBN 978-80-553-2015-1. WoS.

Ohlasy:
2020  [3] MACHOVÁ, R. - ŠEBEN, Z. - ZSIGMOND, T. - et al. Knowledge Management – situation in Poland and Slovakia. In SHS Web of Conferences. [onilne]. 2020, vol. 83. [cit. 2021-01-18]. Dostupné na internete: . ISSN 2261-2424AFD 008 TÓBIÁS KOSÁR, Silvia a Dominika BAKOVÁ. Városok versenyképességének vizsgálata Párkány (Štúrovo) és Esztergom példáján. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2015: "Inovácia a kreativita vo vzdelávaní a vede" - Sekcie ekonomických vied a IKT. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015, CD-ROM, p. 127-150. ISBN 978-80-8122-143-9.

AFD 009 MACHOVÁ, Renáta, Silvia TÓBIÁS KOSÁR a Renáta PONGRÁCZOVÁ. Emberi erőforrás vezetése a motiváció gyakorlatának szempontjából. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2016: "Súčasné aspekty vedy a vzdelávania" - Sekcie ekonomických vied. = A Selye János Egyetem 2016-os "Korszerű szemlélet a tudományban és az oktatásban" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - Gazdaságtudományi szekciók Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016, CD-ROM, s. 199-216. ISBN 978-80-8122-186-6.

AFD 010 TÓBIÁS KOSÁR, Silvia a Endre HEVESI. Tudás és tudásmenedzsment a vállalati gyakorlatban. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2017: "Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť - výzvy 21. storočia" - Sekcia ekonomických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, CD-ROM, s. 532-547. ISBN 978-80-8122-225-2.

AFD 011 MACHOVÁ, Renáta, Enikő KORCSMÁROS, Lilla FEHÉR, Zsuzsanna GÓDÁNY, Erika SERES HUSZÁRIK a Silvia TÓBIÁS KOSÁR. Az oktatás során alkalmazott játékosítás elméleti vizsgálata: "A gyönyörűségnek társa legyen a hasznosság". DOI 10.36007/3334.2019.225-232 In: 11. International Conference of J. Selye University : Pedagogical Sections: Pedagogical Sections. Bukor József, Nagy Melinda, Pukánszki Béla István, Csehiová Agáta, Józsa Krisztián, Szőköl István. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, online, s. 225-232. ISBN 978-80-8122-333-4.

AFD 012 MACHOVÁ, Renáta, Silvia TÓBIÁS KOSÁR, Lucia ANDOVÁ a Angelika CSEREOVÁ. Regional Development and Tourism from Consumer Perspective. In: The Poprad economic and management forum 2019 : conference proceedings from international scientific conference: conference proceedings from international scientific conference. Peter Madzík. Ružomberok: VERBUM - vydavateľstvo KU, 2019, S. 349-357. ISBN 978-80-561-0671-6. WoS.


AFG  Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií
Počet záznamov: 1


AFG 001 MACHOVÁ, Renáta, Silvia TÓBIÁS KOSÁR a Endre HEVESI. The Management and Motivation of Human Resources in a Selected Multinational Corporation. In: Economics, Management, Finance and Social Attributes of Economic System (EMFSA 2017): Proceedings of abstract. Považská Bystrica: BCSS.L.L.C, 2017, P. [56]. ISBN 978-80-8154-208-4.


AFH  Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií
Počet záznamov: 1


AFH 001 KOSÁR, Silvia. A vidéki tér tudásnövelése. In: XXV. DIDMATTECH 2012: Abstracts. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012, P. [75]. ISBN 978-80-8122-045-6.


BAA  Odborné knižné publikácie vydané v zahraničných vydavateľstvách
Počet záznamov: 1


BAA 001 MACHOVÁ, Renáta, Lilla FEHÉR, Zsuzsanna GÓDÁNY, Enikő KORCSMÁROS, Zoltán ŠEBEN, Erika SERES HUSZÁRIK, Silvia TÓBIÁS KOSÁR, Zsuzsanna TÓTH, Adriana MEZEIOVÁ, Tibor ZSIGMOND a Andrea BENCSIK. Gamifikácia a vzdelávanie manažérov: Inovatívne metódy vo vzdelávaní v teórii a v praxi. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2020. 194 s. [9,91AH]. ISBN 978-80-263-1575-9.

Ohlasy:
2021  [3] MARINIČ, P. Expectation as Competence of Managers. In The current issues of business. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2021. ISBN 978-80-7556-093-3, p. 87.
BBB  Kapitoly v odborných knižných publikáciách vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 1


BBB 001 KOSÁR, Silvia. A sikeresség titka: Vállalkozások a szlovák-magyar határ menti térség városaiban. In: Cégek célkeresztben: Vállalkozások a szlovák-magyar határ mentén. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2010, S. 123-155. ISBN 978-80-89234-89-9.


BCI  Skriptá a učebné texty
Počet záznamov: 2


BCI 001 TÓBIÁS KOSÁR, Silvia a Norbert GYURIÁN. Účtovníctvo 3. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014. 101 s. ISBN 978-80-8122-108-8.

BCI 002 GYURIÁN, Norbert a Silvia TÓBIÁS KOSÁR. Účtovníctvo 2. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015. 106 s. ISBN 978-80-8122-121-7.


BDE  Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch
Počet záznamov: 1


BDE 001 POÓR, József, Péter FODOR, Silvia KOSÁR, Zoltán SAJÓ, Ingrid SZABÓ a Viktória TÓTH. Emberi erőforrás-menedzsment a krízis és a kilábalás idején a Szlovák Köztársaságban - egy empirikus felmérés tükrében. Humánpolitikai Szemle. Sz. május (2010) s. 9-16. ISSN 0865-7009.


DAI  Dizertačné a habilitačné práce
Počet záznamov: 1


DAI 001 KOSÁR, Silvia. Tudásprojektek a tudástranszfer szemszögéből: Rigorózna práca. 1. vyd. Komárno: UJS Komárno, 2012. 100.

Ohlasy:
2013  [3] BENCSIK, A. Best practice a tudásmenedzsment rendszer kiépítésében. Harlow: Pearson, 2013. 128 p. ISBN 978-1-78236-167-1.

2013  [3] BENCSIK, A. - MACHOVÁ, R. - TÓBIÁS KOSÁR, S. Znalostný manažment v praxi : Metódy a postupy na príkladoch z praxe. Komárno: Univerzita J. Selyeho - Ekonomická fakulta, 2013. 132 s. ISBN 978-80-263-0390-9.
FAI  Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy...)
Počet záznamov: 2


FAI 001 MACHOVÁ, Renáta a Silvia TÓBIÁS KOSÁR. Iparfejlődési sajátosságok Kelet-Szlovákiában. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014. 177 s. ISBN 978-80-8122-110-1.

FAI 002 TÓBIÁS KOSÁR, Silvia. Változásmenedzsment. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014. 211 s. ISBN 978-80-8122-111-8.
 

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.

  
spam vedelem