Hlavné menu UJS

PhDr. Erika Seres Huszárik, PhD.

PhDr. Erika Seres Huszárik, PhD.
Meno: PhDr. Erika Seres Huszárik, PhD.
Fakulta: Fakulta ekonómie a informatiky
Katedra: Katedra ekonomiky
Pracovné zaradenie: Odborný asistent
Kancelária: G306A
E-mail:
Telefón: +421 35 32 60 638

Vysokoškolské vzdelanie
Univerzita J. Selyeho, Fakulta ekonomiky
ekonomika a manažment podniku
2004 - 2007
Univerzita J. Selyeho, Fakulta ekonomiky
manažment
2007 - 2009
Rigorózne konanie
Univerzita J. Selyeho, Fakulta ekonomiky
manažment
2009 - 2010
Doktorandské štúdium
Univerzita J. Selyeho, Fakulta ekonomiky
ekonomika a manažment podniku
2016 - 2018

Pracovné pozície
Univerzita J. Selyeho, Fakulta ekonomiky
asistentka
2009 - 2013
Univerzita J. Selyeho, Fakulta ekonomiky a informatiky
odborná asistentka
2013 -


Oblasť výskumu marketing, obchod

Výskumné projekty Zvyšovanie kvality vzdelávania tvorbou a inováciou študijných progamov, rozvojom ľudských zdrojov a
2611023010
Európai Szociális Alap
2013 - 2015

Hodnotenie inovačného potenciálu podnikateľskej siete v ranných etapách jej formovania
VEGA 1/0381/13
A Szlovák Iskolaügyi Minisztérium és a Szlovák Tudományos Akadémia Tudományos Támogatása
2013 - 2015

Zefektívnenie manažérskych zručností generácie Z a Y gamifikáciou v kontexte vedy a praxe
KEGA 005UJS-4/2019
A Szlovák Köztársaság Oktatási, Tudományos, Kutatási és Sportminisztériuma
2019 - 2020Publikačná činnosť evidovaná v knižničnom katalógu KIS DaWinci - kis.ujs.sk

Skupina A1 - Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD)
Počet záznamov: 2
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách (2)

Skupina A2 - Ostatné knižné publikácie (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI)
Počet záznamov: 13
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (4)
BAA Odborné knižné publikácie vydané v zahraničných vydavateľstvách (1)
BAB Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách (1)
BCI Skriptá a učebné texty (5)
FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy...) (2)

Skupina B - Publikácie v karentovaných vedeckých časopisoch a autorské osvedčenia, patenty a objavy (ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD, CDC, CDD, AGJ)
Počet záznamov: 0

Skupina C - Ostatné recenzované publikácie (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BGH, CDE, CDF)
Počet záznamov: 50
ACC Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v zahraničných vydavateľstvách (1)
ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch (6)
ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch (5)
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (3)
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (3)
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (16)
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (13)
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií (1)
AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií (1)
BED  (1)

Skupina N - Ostatné recenzované publikácie (ADM, ADN, AEM, AEN, BDM, BDN, CBA, CBB)
Počet záznamov: 8
ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS (8)

Skupina D - Ostatné - mimo kategórií MŠSR
Počet záznamov: 3
AEE  (1)
DAI Dizertačné a habilitačné práce (1)
EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch (1)

Počet záznamov spolu: 76

Štatistika ohlasov:

[1] Citácie, resp. recenzie v zahr. publ. registrované v cit. indexoch (WoS, Scopus) (30)
[3] Citácie v zahr. publikáciách, neregistrované v cit. indexoch (23)
[4] Citácie v domácich publ., neregistrované v cit. indexoch (21)
[6] Recenzie v domácich publikáciách (1)
Spolu: 75

Menný zoznam publikácií:

AAA  Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
Počet záznamov: 2


AAA 001 SERES HUSZÁRIK, Erika a Ladislav MURA. Új trendek a szlovák kiskereskedelemben = Nové trendy v slovenskom maloobchode. 1. vyd. Bučovice: Nakladatelství Martin Stříž, 2012. 136 s. ISBN 978-80-87106-59-4.

AAA 002 MACHOVÁ, Renáta, Ladislav MURA, Enikő KORCSMÁROS, Erika SERES HUSZÁRIK, Ján BULECA a Katarína HAVIERNÍKOVÁ. Inovačné podnikanie a hodnotenie inovačného potenciálu podnikateľských sietí. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2015. 219 s. [10,95 AH]. ISBN 978-80-263-0598-9.

Ohlasy:
2020  [1] MADLEŇÁK, A. Performance Assessment of Cluster Management with Regard to the Planning of the Human Resources Development Concept and Marketing Communication. In RELIK 2020. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, 2020. ISBN 978-80-245-2394-1, p. 357-366. WoS

2020  [1] PAVLAK, M. - PISAR, P. Strategic management controlling system and its importance for SMEs in the EU. In Problems and Perspectives in Management. ISSN 1727-7051, 2020, vol. 18, no. 3, p. 362-372. SCOPUS

2018  [4] RAFAJOVÁ, I. Inovácie a rodinné podnikanie. In Integrácia sociálnych médií, geolokačných služieb a mobilných zariadení v záujme podpory environmentálnych inovácií. Trnava : FMK, 2018. ISBN 978-80-8105-975-9, p. 164-169.

2018  [1] VALACH, M. Social function of agriculture sector in the Slovak Republic. In Scientific papers-series management economic engineering in agriculture and rural development. ISSN 2284-7995, 2018, vol. 18, no. 3, p. 475-481. WoS

2018  [4] BEDNÁRIK, J. Environmentálne vzdelávanie ľudských zdrojov z hľadiska a kruhovej ekonomiky. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 : Sekcia ekonomických vied.. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-256-6, p. 29-35.

2018  [4] IVANOVÁ, E. - MASÁROVÁ, J. Evaluation of innovation performance of Visegrad countries regions putting a stress on human capital. In Sociálno-ekonomická revue. ISSN 1336-3727, 2018, vol. 2018, no. 2, p. 27-34.

2017  [4] ŠÚBERTOVÁ, E. Comparison of Business Environment in Czech Republic and in Slovak Republic. International Scientific Conference Current Problems of the Corporate Sector 2017. Bratislava : Ekonóm, 2017. ISBN 978-80-225-4422-1, p. 1022.

2017  [3] ŠÚBERTOVÁ, E. - TÓTH, M. - TÓTHOVÁ, A. Factors of Increasing the Enterprises Efficiency and Performance. Praha : Wolters Kluwer, 2017. ISBN 978-80-7552-872-8, p. 189.

2016  [1] UBREZIOVA, I. - HORSKA, E. - MORAVCIKOVA, K. Socio-responsible behavior of small and medium sized companies. In Economic Science for Rural Development: Rural Development and entrepreneurship Bioeconomy Home Economics. Latvia : Latvia University of Agriculture, 2016. ISBN 978-9984-48-223-1, 156-163. WoS

2016  [1] VALACH, M. - BALAZOVA, E. Socioeconomic functions of agricultural sector in the regions of Slovak Republic. In Actual Problems of Economics. ISSN 1993-6788, 2016, vol. 185, no. 11, p. 238-247. SCOPUS

2016  [4] POLIAČIKOVÁ, E. Obchodné centrá na Slovensku - Minulosť, súčasnosť, budúcnosť. In Acta Oeconomica Universitatis Selye. ISSN 1338-6581, 2016, roč. 5, č. 2, s. 166.

2016  [1] MORAVCIKOVA, K. - KOVACSOVA, B. Socio-Responsible Behavior of Small and Medium Sized Companies. In Proceedings of the 2016 International Conference Economic Science for Rural Development no. 41. Jelgava : LLU ESAF, 2016. ISBN 978-9984-48-223-1, p. 156-163. WoS
ACB  Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 4


ACB 001 POÓR, József, Erika SERES HUSZÁRIK a Ladislav MURA. Vállalatok nemzetközivé válásának elméleti háttere = Teoretické východiská internacionalizácie podnikov: Vedecká monografia - Monográfia Research Report. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012. 96 s. ISBN 978-80-8122-048-7.

ACB 002 VÉGHOVÁ, Katarína a Erika SERES HUSZÁRIK. A marketing alapjai. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013. 157 s. [5,37 AH]. ISBN 978-80-8122-069-2.

Ohlasy:
2015  [3] MURA, L. - LINCÉNYI, M. Základy marketingu. Brno : Tribun, 2015. ISBN 978-80-263-0887-4. s. 133, 136.ACB 003 SERES HUSZÁRIK, Erika. Logisztika - feladatgyűjtemény. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016. 125 s. [3,13 AH]. ISBN 978-80-8122-193-4.

ACB 004 MURA, Ladislav, Nikoleta NAGYOVÁ, Endre HEVESI, Erika SERES HUSZÁRIK, Dávid SZABÓ, Ádám SZOBI, Zsuzsanna TÓTH, Dominika VLACSEKOVÁ a Dániel HALASI. Bevezetés a vállalatgazdaságtanba [print] = Úvod do podnikového hospodárstva. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017. 131 s. [8,1AH]. ISBN 978-80-8122-212-2.


ACC  Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v zahraničných vydavateľstvách
Počet záznamov: 1


ACC 001 VOLOŠIN, Martin, Mártonné KAROLINY, József POÓR, Silvia KOSÁR a Erika SERES HUSZÁRIK. Szlovákia. In: Átalakuló emberi erőforrás menedzsment a multinacionális cégek helyi leányvállalatainál Közép- és Kelet-Európában. Gödöllő: Szent István Egyetem, 2012, P. 215-253. ISBN 978-963-269-276-0.


ADE  Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
Počet záznamov: 6


ADE 001 HUSZÁRIK, Erika. A szlovák kiskereskedelem fejlődése az ezredfordulótól napjainkig. A Virtuális Intézet Közép - Európa kutatására közleményei. roč. 2., č. 1. (2010), s. 83-89. ISSN 2062-1396.

ADE 002 HUSZÁRIK, Erika. Új trendek Szlovákia kiskereskedelmében. Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására Közleményei. roč. III., č. 1-2. (2011), s. 317-324. ISSN 2062-1396.

ADE 003 POÓR, József, Silvia KOSÁR, Péter FODOR, Viktória TÓTH, Zoltán MAJÓ, Zsuzsanna CSIBA a Erika HUSZÁRIK. The impact of the crisis and recovery on HR and konwledge management in focus - a Hungarian-Slovakian comparison 2009. Periodica polytechnica, Social and Management Sciences. Vol. 20, no. 1 (2012), p. 29-44. ISSN 1416-3837. SCOPUS. SNIP (2013): 0,817.

Ohlasy:
2017  [3] MACHOVÁ, R. - MURA, L. - HAVIERNIKOVÁ, K. et al. The Entrepreneur's Network as a Cooperation Form of Entrepreneurship: Case of Slovakia. In Journal of Applied Economic Sciences. ISSN 2393-5162, 2017, vol. XII, no. 1 (47), p. 161, 169.ADE 004 SERES HUSZÁRIK, Erika. A komáromi hipermarketek versenye a fogyasztókért. Földrajzi Közlemények. Évf. 137, sz.. 2 (2013), p. 201-208. ISSN 0015-5411.

ADE 005 BRÁNYI, Tamás, László JÓZSA a Erika SERES HUSZÁRIK. Domináns vállalat versenyképességének hatása az ellátási láncban. Vezetéstudomány. Évf. 46, sz. 3 (2015), p. 38-44. ISSN 0133-0179.

Ohlasy:
2016  [1] KORCSMAROS, E. - MURA, L. - HEVESI, A. Selected aspects of business networks. In Actual Problems of Economics. ISSN 1993-6788, 2016, vol. 186, no. 12, p. 147-156.ADE 006 JÓZSA, László, Erika SERES HUSZÁRIK a Zsuzsanna TÓTH. Relationship Marketing on the Market of Advertising Agencies. GSTF Journal on Business Review (GBR). Vol. 5, no. 1 (2017), p. 17-20. ISSN 2010-4804.


ADF  Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
Počet záznamov: 5


ADF 001 KORCSMÁROS, Enikő a Erika SERES HUSZÁRIK. Malé a stredné podniky v jednotlivých ekonomických odvetviach v SR. Acta Oeconomica Universitatis Selye. Roč. 1, č. 2 (2012), s. 41-46. ISSN 1338-6581.

Ohlasy:
2018  [4] VLACSEKOVÁ, D. Differences of motivation in public and private organizations. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2018 - Zborník vedeckých prác. Bratislava : EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4536-5, p. 1077-1085.

2014  [3] MAROSI, I. A családi vállalkozások megújulási lehetőségei szlovákiai fiatalok megítélése szerint. In Tanulmánykötet - Vállalkozásfejlesztés a XXI. században IV. Budapest : Óbuda University, 2014. ISBN 9786155460043, p.157-173.

2014  [3] LELKESOVÁ, B. Attitude of young Slovak people towards family enterprises in connection with women´s leadership. In Possibilities for development of business clustre network between SMEs from Visegrad countries and Serbia. Bor : University of Belgrade, 2014. ISBN 978-86-6305-023-5, s. 89.ADF 002 SERES HUSZÁRIK, Erika a Enikő KORCSMÁROS. Tesco - a kiskereskedelmi piac legfőbb innovátora = Tesco - The Main Innovator of the Retail Market. Acta Oeconomica Universitatis Selye. Roč. 2, č. 2 (2013), s. 195-204. ISSN 1338-6581.

Ohlasy:
2018  [1] MURA, L. - MARCHEVSKA, M. - DUBRAVSKA, M. Slovak retail business across panel regression model. In Marketing and management of innovations. ISSN 2218-4511, 2018, vol. 2018, no. 4, p. 203-211. WoSADF 003 KORCSMÁROS, Enikő a Erika SERES HUSZÁRIK. Vállalatok innovációs tevékenysége = Innovation activity of corporations. Acta Oeconomica Universitatis Selye. Roč. 4, č. 2 (2015), s. 75-83. ISSN 1338-6581.

Ohlasy:
2019  [1] ROZOVÁ, D. - LIŽBETINOVÁ, L. - SOUŠEK, R. - et al. Business continuity management in air transport sector. In 2019 New Trends in aviation development. Chlumec nad Cidlinou : IEEE, 2019. ISBN 978-1-7281-4080-3. WoS

2019  [1] ROZOVÁ, D. - SOUŠEK, R. - NĚMEC, V. Assessment method of continuity key activities in air transport. In 2019 New Trends in aviation development. Chlumec nad Cidlinou : IEEE, 2019. ISBN 978-1-7281-4080-3. WoS

2019  [3] MACHOVÁ, R. - ZSIGMOND, T. The mobile app usage habits among users and its possibilities in the tourism industry. In Development and transformation processes in the tourism industry under the conditions of globalization. Lithuania : Klaipeda State University, 2019. ISBN 978-609-454-384-5, p. 114-125.

2018  [4] LORINCOVÁ, S. Human resource and corporate culture: Gender-based differences in the assessment. In Central European Journal of Labour Law and Personnel Management. ISSN 2644-4542, 2018, vol. 1, no. 1, p. 28-45.

2018  [3] MURA, L. - MAZÁK, M. Innovative activities of family SMEs: Case study of the Slovak regions. In Modelling the New Europe. ISSN 2247-0514, no. 27, p. 132-147.

2018  [4] SZUJÓ, K. Az innováció és a kulcsfontosságú alaptechnológiák jelenléte a magyarországi vállalkozásoknál. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 : Sekcia ekonomických vied. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-256-6, p. 305-316.

2018  [4] MACHOVÁ, R. - ZSIGMOND, T. Az X és Y generáció a mobilos alkalmazások tükrében. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 : Sekcia ekonomických vied. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-256-6, p. 170-182.

2018  [1] HAVIERNIKOVÁ, K. - LEMAŃSKA-MAJDZIK, A. - MURA, L. Advantages and Disadvantages of the Participation of SME in Tourism Clusters. In Journal of Environmental Management and Tourism. ISSN 2068-7729, 2018, vol. 8, no. 6.ADF 004 GÓDÁNY, Zsuzsanna, Renáta MACHOVÁ, Lilla FEHÉR, Enikő KORCSMÁROS, Erika SERES HUSZÁRIK a Silvia TÓBIÁS KOSÁR. Játékosítás (gamifikáció) a felsőoktatásban. Eruditio - Educatio : Vedecký časopis Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne : a Selye János Egyetem Tanárképző Karának tudományos folyóirata : Research Journal of the Faculty of Education of J. Selye University. Évf. 14, sz. 3 (2019), p. 101-108. ISSN 1336-8893.

ADF 005 MACHOVÁ, Renáta, Enikő KORCSMÁROS, Zsuzsanna GÓDÁNY, Lilla FEHÉR, Silvia TÓBIÁS KOSÁR a Erika SERES HUSZÁRIK. The Concept of Performance Evaluation of the Faculty of Economics at S. Selye University Through the BSC Method in the Context of Innovation. Selye e-studies : online recenzovaný vedecký časopis. online, roč. 10, č. 2 (2019), s. 4-10. ISSN 1338-1598 (online).


ADM  Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Počet záznamov: 8


ADM 001 SERES HUSZÁRIK, Erika a Enikő KORCSMÁROS. The expansion strategy of multinational chains. Scientific Papers of the University of Pardubice. Vol. 22, no. 30 (1/2014), p.84-94. ISSN 1211-555X. SCOPUS.

ADM 002 MACHOVÁ, Renáta, Erika SERES HUSZÁRIK a Zsuzsanna TÓTH. Shockvertising in selected European countries: Hofstede’s dimensions analysis. Actual Problems of Economics. Vol. 173, no. 11 (2015), p. 32-42. ISSN 1993-6788. SCOPUS. SNIP (2015): 0,123.

Ohlasy:
2021  [3] HASHEM, T. N. - ALNSOUR, M. S. - ALI, N. N. - et al. The Impact of 'Shockvertising' on Consumer Behavior: Investigating Its Influence on the "Why Buy" Aspect. In WSEAS Transactions on Business and Economics. ISSN 2224-2899, 2021, vol. 18, p. 1333.ADM 003 MACHOVÁ, Renáta, Erika SERES HUSZÁRIK a Zsuzsanna TÓTH. The role of shockvertising in the context of various generations. Problems and Perspectives in Management. Vol. 13, no. 1 (2015), p. 104-112. ISSN 1727-7051. SCOPUS. SNIP (2013): 0,148.

Ohlasy:
2021  [3] HASHEM, T. N. - ALNSOUR, M. S. - ALI, N. N. - et al. The Impact of 'Shockvertising' on Consumer Behavior: Investigating Its Influence on the "Why Buy" Aspect. In WSEAS Transactions on Business and Economics. ISSN 2224-2899, 2021, vol. 18, p. 1333.

2019  [1] DIMITRIOU, C. K. - ABOUELGHEIT, E. Understanding generation Z's social decision-making in travel. In Tourism and Hospitality Management. ISSN 1330-7533, 2019, vol. 25, no. 2, p. 311-334. WoS ; SCOPUS

2018  [1] BACHNIK, K. - NOWACKI, R. How to Build Consumer Trust: Socially Responsible or Controversial Advertising. In Sustainability. ISSN 2071-1050, 2018, vol. 10, no. 7. WoS ; SCOPUS

2018  [4] VINCZE, D. How does experience appear in young consumers ́social media posting activites? In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 : Sekcia ekonomických vied. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-256-6, p. 359-371.

2016  [3] GHEORGE, C. M. - GHEORGE, I. R. - PURCĂREA, V. L. Public Awareness Campaigns: a Consumer-Oriented Perspective Regarding the Advertising on LGBT Minorities. In Procedia Economics and Finance. ISSN 2212-5671, 2016.

2015  [3] ZAPLETALOVÁ, Š. Internationalization Process of Entrepreneurial Activities: A Comparative Study of Czech Companies. In Working Papers in Interdisciplinary Economics and Business Research no. 18 [online]. [cit. 04.11.2015]. Dostupné z: http://www.iivopf.cz/images/Working_papers/WPIEBRS_18_Zapletalova.pdf

2015  [3] ZAPLETALOVÁ, Š. Internationalization of Czech Companies. Saarbrücken : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2015. 120 s. ISBN 978-3-659-79233-5.ADM 004 MACHOVÁ, Renáta, Erika SERES HUSZÁRIK a Zsuzsanna TÓTH. Is advertising innovation the same as shocking?. Journal of Applied Economic Sciences. Vol. 11, no. 2 (2016), p. 247-250. ISSN 1843-6110. SCOPUS. SNIP (2015): 0,691.

Ohlasy:
2021  [1] MUKATTASH, I. L. - DANDIS, A. O. - THOMAS, R. - et al. Social marketing, shock advertising and risky consumption behavior. In International Journal of Emerging Markets. ISSN 1746-8809, 2021. WoS, SCOPUS

2020  [3] LINCÉNYI, M. - RABINA, D. Surveys of opinions of Slovak people on Slovak Presidency of the Council of the European Union in 2016. In University Review, ISSN 1339-5017, 2020, vol. 14, no. 2, p. 34.

2017  [3] LINCÉNYI, M. Research of opinion of the Slovak citizens on the current political and economic problems in the European Union. In Proceedings of the International Scientific Conference : Economic policy in global environment. Havířov : Vysoká škola sociálně správní, 2017. ISBN 978-80-87291-20-7, p. 165-175.

2017  [1] LINCENYI, M. Enteroreneurship Ecosystem Facets: the European Migran Crisis and Public Opinion in Slovakia. In Entreprenurship and Sustainability Issues. ISSN 2345-0282, 2017, vol. 5, no. 2, p. 357-367. WoS

2017  [1] BACIK, R. - GAVUROVA, B. - GBUROVA, J. Social Media, Corporate Website and its Impact on Consumer Purchasing Dimensions. In Journal of Applied Economic Sciences. ISSN 2393-5162, 2017, vol. XII, no. 5, p. 1522. SCOPUS

2017  [3] LINCÉNYI, M. Možnosti využitia mediálnej a marketingovej komunikácie v sociálnej politike. In Nové trendy a výzvy sociálnej politiky v súčasnosti. Brno : Tribun EU, 2017. ISBN 978-80-263-1170-6, p. 285.

2016  [4] LINCÉNYI, M. Prieskum názorov Slovákov na utečencov. In Zborník príspevkov zo 17. medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava : Ekonóm Publishing, 2016. ISBN 978-80-225-4365-1, s. 779.ADM 005 MACHOVÁ, Renáta, Erika SERES HUSZÁRIK a Monika ŠIMONOVÁ. Selected aspects of innovation policy for small and medium sized enterprises. DOI 10.14254/2071-8330.2016/9-2/17 Journal of International Studies. Vol. 9, no. 2 (2016), p. 219-232. ISSN 2071-8330. SCOPUS.

Ohlasy:
2021  [4] MURA, L. Inovatívne podniky a start-up iniciatívy. In Transfer inovácií [online]. 2021, no. 44, p. 35 [cit. 2022-01-18]. Dostupné na internete: . ISSN 1337-7094.

2020  [1] OMELYANENKO, V. - KHASANOV, B. - KOLOMIYETS, G. - et al. Strategic Decisions in the System of Management of Innovation Activity of Enterprises. In Academy of Strategic Management Journal. ISSN 1544-1458, 2020, vol. 19, no. 6, p. 1-7. SCOPUS

2020  [1] PIATKOWSKI, M. J. Implementation of innovations in enterprises using the EU funds: A comparative analysis. In Journal of international studies. ISSN 2071-8330, 2020, vol. 2, no. 13, p. 109-126. SCOPUS

2020  [1] GALLARDO-VAZQUEZ, D. - LIZCAMO-ALVAREZ, J. CSR-related competitiveness and legitimacy in MSMEs. In Economcs & sociology. ISSN 2071-789X, 2020, vol. 13, no. 1, p. 52-73. WoS ; SCOPUS

2019  [3] BALAWEJDER, B. The role of insurance in cyber risk management in enterprises. In Humanities and social sciences. ISSN 2300-9918, vol. XXIV, no. 26 (4/2019), p. 19-32.

2019  [1] SAFRANKOVA, J. M. - SIKYR, M. Management and diversity management in SMEs in the Czech Republic. In Marketing and management of innovations. ISSN 2218-4511, 2019, no. 1, p. 221-228. WoS

2018  [3] FERRER DÁVALOS, R. M. El comportamiento organizacional y su relación en los procesos de innovación tecnológica. In Academo: Revista de investigación en ciencias sociales y humanidades. ISSN 2414-8938, 2018, vol. 5, no. 2, p. 169-178.

2018  [4] KORCSMÁROS, E. Malé a stredné podniky Nitrianskeho kraja z pohľadu foriem zamestnanosti. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2018 - Zborník vedeckých prác. Bratislava : EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4536-5, p. 561-570.

2018  [1] MURA, L. - KLJUCNIKOV, A. Small businesses in rural tourism and agro tourism: Study from Slovakia. In Economics & Sociology. ISSN 2071-789X, 2018, vol. 11, no. 3, p. 286-299. SCOPUS

2017  [1] RUCHKINA, G. - MELNICHUK, M. V. - FRUMINA, S. -et al. Small and medium enterprises in the context of regional development and innovations. In. Journal of International Studies. ISSN 2071-8330, 2017, vol. 10, no. 4, p. 259-271. SCOPUSADM 006 SERES HUSZÁRIK, Erika, László JÓZSA a Endre HEVESI. Client groups in the early stage of the lifecycle of business relationships on the advertising market. DOI 10.21272/mmi.2017.3-02 Marketing and Management of Innovations. No. 3 (2017), p. 23-32. ISSN 2218-4511. WoS.

Ohlasy:
2019  [1] BAŠA, P. - SÁNTA, K. - MACHOVÁ, R. The Economic Impacts of Social Media's Implementation. In RELIK 2019. Reproduction of Human Capital - mutual links and connections. Prague : Oeconomica Publishing House, 2019. ISBN 978-80-245-2329-3, p. 33-42. WoSADM 007 SERES HUSZÁRIK, Erika, László JÓZSA a Zsuzsanna TÓTH. Factors Determining the Development of Business Relationships in the Advertising Market. Acta Polytechnica Hungarica. Vol. 14, no. 8 (2017), p. 65-82. ISSN 1785-8860. WoS, SCOPUS. IF (2016): 0,745. SNIP (2016): 0,869.

Ohlasy:
2020  [3] MURA, L. Innovations and Marketing Management of Family Businesses: Results of Empirical Study. In International Journal of Entrepreneurial Knowledge. ISSN 2336-2960, 2020, vol. 8. no. 2, p. 58.

2018  [1] ZHANG, X. - DING, X, MA, L. - et al. Identifying Factors Preventing Sustainable Brand Loyalty among Consumers: A Mixed Methods Approach. In Sustainability. ISSN 2071-1050, 2018, vol. 10, no. 12. WoS ; SCOPUS

2018  [1] BENCSIK, A. - TÓBIÁS KOSÁR, S. - MACHOVÁ, R. Corporate culture in service companies that support knowledge sharing. In Journal of tourism and services. ISSN 1804-5650, 2018, vol. IX, no. 16. WoSADM 008 KORCSMÁROS, Enikő a Erika SERES HUSZÁRIK. Women and Men: Wine Consumption habits. AD ALTA : journal of interdisciplinary research : recenzovaný mezioborový vědecký časopis. Roč. 9, č. 2 (2019), s. 120-125. ISSN 1804-7890. WoS.


AEC  Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Počet záznamov: 3


AEC 001 SERES HUSZÁRIK, Erika. A multinacionális üzletláncok telephelyválasztási stratégiája. A falutipológiától a marketingföldrajzig. S. 169-182.

AEC 002 KORCSMÁROS, Enikő a Erika SERES HUSZÁRIK. Inovačný potenciál malých a stredných podnikov. In: "Inovačný potenciál, inovačné podnikanie a podnikateľské siete": Monografický zborník vedeckých prác. Brno: Tribun EU, S. 40-48. ISBN 978-80-8122-088-3.

Ohlasy:
2016  [1] MACHOVÁ, R. - HUSZÁRIK, E. S. - ŠIMONOVÁ, M. Selected aspects of innovation policy for small and medium sized enterprises. In Journal of International Studies. ISSN 2071-8330, 2016, vol. 9, no. 2, p. 219-232. SCOPUS

2015  [3] MURA, L. - MACHOVÁ, R. - TÓTH, Z. Evaluation of innovation performance of the business networks. In International Conference Hradec Economic Days 2015 Economic Development and Management of Regions Hradec Kráolvé, 3 - 4 February 2015 : Peer-Reviewed Conference Proceedings Vol. 5. Hradec Králové : Gaudeamus, 2015. ISBN 978-80-7435-550-9, p. 42.

2014  [4] ŠÚBERTOVÁ, E. - GAJDOVÁ, D. Výchova k podnikateľstvu pre farmy a firmy. In Stratégia rozvoja agropotravinárstva a konkurenčná schopnosť agropotravinárskych podnikov III. Bratislava : Vydavateľstvo Ekonóm, 2014. ISBN 978-80-225-3859-6, p. 115.AEC 003 SERES HUSZÁRIK, Erika. Vásárlás az interneten. In: A válság hatása a kiskereskedelemre. Gödöllő: Szent István Egyetemi Kiadó, 2013, S. 181-194. ISBN 978-963-269-386-6.


AED  Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Počet záznamov: 3


AED 001 KORCSMÁROS, Enikő a Erika SERES HUSZÁRIK. Motivácia ako súčasť personálneho manažmentu podniku. In: Manažment podnikania a veci verejných - zborník vedeckých prác. Bratislava: Aldo, Roč. 2, č. 2 (2012), s. 127-131. ISBN 978-80-970759-2-7.

Ohlasy:
2018  [1] MURA, L. - VLACSEKOVÁ, D. Motivation of public employees: case study of Slovak teaching and professional staff. In Administratie si Management Public. ISSN 1583-9583, 2018, vol. 2018, no. 31, p. 67-80. SCOPUS

2018  [4] VLACSEKOVÁ, D. Az emberi erőforrás motivációja a közigazgatásban. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 : Sekcia ekonomických vied. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-256-6, p. 372-378.

2016  [1] BENCSIK, A. - MACHÓ, R. - TÓTH, T. Cheap and clever - symbiosis of frugal innovation and knowledge management. In Problems and Perspectives in Management. ISSN 1727-7051, 2016, vol. 14, no. 1, p. 85-93. SCOPUS

2015  [4] ŠIMO, D. - MURA, L. Manažment organizácií. Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. 264 s. ISBN 978-80-8168-242-1.AED 002 SERES HUSZÁRIK, Erika a Enikő KORCSMÁROS. Verseny a fogyasztókért - Struggle for consumers. In: Actual problems of modern education in 21st century: Aktuálne problémy moderného vzdelávania v 21. storočí. Komárno: Univerzita J. Selyeho, S. 83-89. ISBN 978-80-8122-065-4.

AED 003 SERES HUSZÁRIK, Erika. A bizalom szerepe a szervezetek életében. In: Mladí vedci 2017: Zborník vedeckých príspevkov doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. = Fiatal kutatók 2017 - Doktoranduszok és fiatal kutatók tudományos kötete Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, CD-ROM, p. 205-213. ISBN 978-80-8122-200-9.


AEE  
Počet záznamov: 1


AEE 001 HUSZÁRIK, Erika. A multinacionális üzletláncok szerepe Komárom kiskereskedelmében. In: Gazdasági válság - regionális kitekintés. Csíkszereda: Státus Kiadó, (2011), s. 340-348. ISBN 978-606-8052-51-9.

Ohlasy:
2012  [4] Mura, L. Aspekty manažérskeho rozhodovania o prieniku na zahraničné trhy. In: Podnikanie v konkurenčnom prostredí, 2012, UJS EF, Komárno, ISBN 978-808122-025-8
AFC  Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 16


AFC 001 HUSZÁRIKOVÁ, Erika. A Premier Outlets Center és a Designer Outlet Parndorf sikerének titka. Tanulás,tudás, gazdasági sikerek avagy a tudásmenedzsment szerepe a gazdaság eredményességében. (2010), s. 462.

AFC 002 HUSZÁRIKOVÁ, Erika. Expanzia nákupných centier na trhu Slovenska. III. Mezinárodní vědecké konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků. (2010), s. 227-233.

AFC 003 HUSZÁRIK, Erika. A kereskedelmi láncok szerepe Szlovákiában. Paradigma- és stratégiaváltási kényszer a gazdaságban. (2011), s. 266-275.

AFC 004 POÓR, József, Silvia KOSÁR, Péter FODOR, Zoltán MAJÓ, Zsuzsanna CSIBA a Erika HUSZÁRIK. Fókuszban a válság és kilábalás hatása a HR-re és tudásmenedzselésre – magyar és szlovák összehasonlítás 2009. In: Kecskemét Erdei Ferenc VI. Tudományos Konferencia. Kecskemét: Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar, 2011, P. 1-5. ISBN 978-963-7294-98-3.

AFC 005 MACHOVÁ, Renáta, Erika SERES HUSZÁRIK a Zsuzsanna TÓTH. Shockvertising to shock various generations. In: Knowledge for Market Use 2014: Media and Communication in the 21. Century. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, P. 478-489. ISBN 978-80-87533-07-9. WoS.

AFC 006 KORCSMÁROS, Enikő a Erika SERES HUSZÁRIK. Teoretické vymedzenie základných inovačných možnosti malých a stredných podnikov. In: Mezinárodní vědecká konference Hradecké ekonomické dny 2015: Ekonomický rozvoj a management regionů - Sborník recenzovaných příspěvků Díl I.. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2015, P. 438-445. ISBN 978-80-7435-546-2.

AFC 007 SERES HUSZÁRIK, Erika a László JÓZSA. Üzleti kapcsolatok a reklámszakmában. In: Marketing hálózaton innen és túl, EMOK XXI. országos konferenciája. Budapest: BME, Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék, 2015, P. 549-557. ISBN 978-963-313-189-3.

AFC 008 SERES HUSZÁRIK, Erika a László JÓZSA. A reklámügynökségek és ügyfeleik együttműködésére ható tényezők elemzése. In: Hitelesség és értékorientáció a marketingben: 22. országos konferencia - tanulmánykötet. Debrecen: Debreceni Egyetem, 2016, P. 539-546. ISBN 978-963-472-850-4.

AFC 009 KORCSMÁROS, Enikő, Erika SERES HUSZÁRIK a Monika ŠIMONOVÁ. Measuring employee satisfaction at Projekt Market Company. In: Hradec Econom Days: Double-blind peer reviewed proceedings of the international scientific conference Hradec Economic Days 2016. Hradec Králové: University of Hradec Králové, 2016, S. 350-355. ISBN 978-80-7435-636-0.

AFC 010 SERES HUSZÁRIK, Erika, László JÓZSA a Zsuzsanna TÓTH. Customer Groups in the Course of Advertising Cooperations. In: Proceedings of 2017 China Marketing International Conference : Marketing Strategy in the Sharing Economy: Localization and Globalization: Marketing Strategy in the Sharing Economy: Localization and Globalization. Zaili Yang. Hong Kong: Asian Business Assoc., 2017, s. 289-304. WoS.

Ohlasy:
2019  [1] BAŠA, P. - SÁNTA, K. - MACHOVÁ, R. The Economic Impacts of Social Media's Implementation. In RELIK 2019. Reproduction of Human Capital - mutual links and connections. Prague : Oeconomica Publishing House, 2019. ISBN 978-80-245-2329-3, p. 33-42. WoSAFC 011 SERES HUSZÁRIK, Erika a László JÓZSA. Üzleti kapcsolatok sikerességének feltételei a reklámiparban. In: Tükröződés: Társadalomtudományok, trendek, fogyasztás. Pécs: Pécsi Tudományegyetem, 2017, P. 463-471. ISBN 978-963-429-146-6.

AFC 012 CSEREOVÁ, Angelika a Erika SERES HUSZÁRIK. Zmeny produktov na trhu zábavnej elektroniky. In: RELIK 2018 = reproduction of human capital - mutual links and connections : the 11th international scientific conference: the 11th international scientific conference. Tomáš Löster, Jitka Langhamrová, Jana Vrabcová. = reproduction of human capital - mutual links and connections Praha: Oeconomica Publishing House, 2018, S. 64-78. ISBN 978-80-245-2281-4.

AFC 013 BENCSIK, Andrea, Adriana MEZEIOVÁ, Erika SERES HUSZÁRIK a Silvia TÓBIÁS KOSÁR. Higher Education Knowledge Transfer Based on Gamification. In: ICERI 2019 : conference proceedings : 12th International conference of education, research and innovation : Seville (Spain) 11-13 November 2019: conference proceedings : 12th International conference of education, research and innovation : Seville (Spain) 11-13 November 2019. eds. L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. Valencia: IATED, 2019, P. 3311-3320 [USB-key]. ISBN 978-84-09-14755-7. WoS.

AFC 014 MACHOVÁ, Renáta, Enikő KORCSMÁROS, Lilla FEHÉR, Zsuzsanna GÓDÁNY, Silvia TÓBIÁS KOSÁR a Erika SERES HUSZÁRIK. Gamification in the Focus of Innovative Education Methods. DOI 10.36689/uhk/hed/2020-01-057 In: Hradec economic days : proceedings of the international scientific conference Hradec economic days 2020: proceedings of the international scientific conference Hradec economic days 2020. Pavel Jedlička, Petra Marešová, Krzysztof Firlej. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2020, P. 496-503. ISBN 978-80-7435-776-3. DOI 10.36689/uhk/hed/2020-01-000. WoS.

Ohlasy:
2020  [4] KÁLMÁN, B. - TÓTH, A. A COVID-19 hatása a felsőoktatásra oktatói vélemények kérdőíves felmérése alapján. In 12th International Conference of J. Selye University. Economics Section. Conference Proceedings. Komárno : J. Selye University, 2020. ISBN 978-80-8122-375-4, p. 212.

2020  [3] CASTRO CRESPO, G. C. - HERRERA, D. G. - ERAZO ÁLVAREZ, J. C. Juego de roles: una metodología innovadora para la comprensión lectora Role-playing: an innovative methodology for reading comprehension. In Revista arbitrada interdisciplinaria Kiononia. ISSN 2542-3088, 2020, vol. V, no. 1 p. 28-46.AFC 015 SERES HUSZÁRIK, Erika a Enikő KORCSMÁROS. Consumers ́ Environmental Awareness in the Light of their Demographic Characteristics. In: RELIK 2021 : conference proceedings: conference proceedings. Jitka Langhamrová, Jana Vrabcová. Praha: Prague University of Economics and Business, 2021, online, s. 599-611. ISBN 978-80-245-2429-0.

AFC 016 SERES HUSZÁRIK, Erika, Kamilla SÁNTA a Patrik BAŠA. The Influence of Modern Education System in the Selection of a Higher Education Institution. DOI 10.36689/uhk/hed/2021-01-026 In: Hradec economic days. Jan Mačí, Petra Marešová, Krzysztof Firlej. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2021, P. 260-271. ISBN 978-80-7435-822-7. DOI 10.36689/uhk/hed/2021-01-000. WoS.


AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 13


AFD 001 HUSZÁRIKOVÁ, Erika a Silvia KOSÁR. Fogyasztói szokások kutatása a Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Karán. In: Szellemi tőke, mint versenyelőny - Intelektuálny kapitál, ako konkurenčná výhoda: A tudásmenedzsment szerepe a versenyképességben - Úloha manažmentu znalostí z aspektu trhovej konkurencieschopnosti. Komárno: Lifelong Learning Magyarország Alapítvány, 2010, P. [1-13]. ISBN 9789632162706.

AFD 002 SERES HUSZÁRIK, Erika. A csomagolás szerepe az élelmiszerek értékesítésében. In: Podnikanie v konkurenčnom prostredí: Zborník príspevkov z vedeckého seminára konaného 13. februára 2012. Komárno: Univerzita J. Selyeho, Ekonomická fakulta, 2012, P. 229-237. ISBN 978-80-8122-025-8.

AFD 003 SERES HUSZÁRIK, Erika. A hagyományos kiskereskedelem helyzete Észak-Komáromban. "Társadalmi-gazdasági kihívások a határ menti térségben". P. 113-121.

Ohlasy:
2012  [4] Mura, L. Finančná analýza vybraných ukazovateľov stredného podniku v SR, Manažment a Ekonomika, ISSN 1337-9488AFD 004 SERES HUSZÁRIK, Erika. Bevásárlóközpontok vásárlói szemmel. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie UJS - 2013: "Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní" Sekcia ekonomických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, S. 291-300. ISBN 978-80-8122-074-6.

AFD 005 SERES HUSZÁRIK, Erika a Flórián SZAKÁL. Fogyasztói "ítélet" a saját márkás termékekről. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2014: "Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia" - Sekcia ekonomických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014, CD-ROM, p. 300-310. ISBN 978-80-8122-105-7.

AFD 006 KORCSMÁROS, Enikő a Erika SERES HUSZÁRIK. Innovációs tevékenység vizsgálata a komáromi járás kis- és középvállalatainál. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2015: "Inovácia a kreativita vo vzdelávaní a vede" - Sekcie ekonomických vied a IKT. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015, CD-ROM, p. 66-77. ISBN 978-80-8122-143-9.

AFD 007 SERES HUSZÁRIK, Erika, Enikő KORCSMÁROS a Mónika SIMON. The Constantly Innovative Tesco. In: 5th Central European Conference in Regional Science: Conference Proceedings. Košice: Technical University of Košice, 2015, P. 837-848. ISBN 978-80-553-2015-1. WoS.

Ohlasy:
2019  [1] BAŠA, P. - SÁNTA, K. - MACHOVÁ, R. The Economic Impacts of Social Media's Implementation. In RELIK 2019. Reproduction of Human Capital - mutual links and connections. Prague : Oeconomica Publishing House, 2019. ISBN 978-80-245-2329-3, p. 33-42. WoS

2019  [3] BAŠA, P. - SÁNTA, K. - MACHOVÁ, R. The economic impacts of social media´s implementation. In Conference Proceedings RELIK 2019, 2019. ISBN 978-80-245-2329-3, p. 33-42.

2017  [3] MURA, L. - ŠVEC, M. HUMAN RESOURCES IN PUBLIC AND PRIVATE SECTOR: A COMPARATIVE STUDY OF SLOVAKIA. In Conference Proceedings. Praha : VŠE, 2017. ISBN 978-80-245-2238-8, p. 335.AFD 008 JÓZSA, László, Erika SERES HUSZÁRIK a Zsuzsanna TÓTH. Az üzleti kapcsolatok kialakulását befolyásoló tényezők faktorelemzése. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2016: "Súčasné aspekty vedy a vzdelávania" - Sekcie ekonomických vied. = A Selye János Egyetem 2016-os "Korszerű szemlélet a tudományban és az oktatásban" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - Gazdaságtudományi szekciók Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016, CD-ROM, s. 158-168. ISBN 978-80-8122-186-6.

AFD 009 SERES HUSZÁRIK, Erika a László JÓZSA. Ügyfélcsoportok az életgörbe együttműködési fázisában. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2017: "Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť - výzvy 21. storočia" - Sekcia ekonomických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, CD-ROM, s. 433-441. ISBN 978-80-8122-225-2.

AFD 010 TÓTH, Zsuzsanna, Erika SERES HUSZÁRIK, Veronika KELLER a László JÓZSA. Az üzleti viselkedés sajátosságai a szlovák üzleti környezetben. In: A hatékony marketing - EMOK 2018 Nemzetközi Tudományos Konferencia konferenciakötete. Józsa László, Korcsmáros Enikő, Seres Huszárik Erika. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018, S. 434-448 [online]. ISBN 978-80-8122-236-8.

AFD 011 SERES HUSZÁRIK, Erika a Angelika CSEREOVÁ. Termékváltások az elektronikai termékek piacán. In: Zborník 10. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 = A Selye János Egyetem 2018-as 10. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete: Gazdaságtudományi szekció : Sekcia ekonomických vied: Sekcia ekonomických vied. Bukor József, Korcsmáros Enikő. = A Selye János Egyetem 2018-as 10. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete: Gazdaságtudományi szekció Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018, S. 253-265 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-256-6.

AFD 012 CSEREOVÁ, Angelika a Erika SERES HUSZÁRIK. Prijímanie inovácií elektronických produktov v okruhu slovenských spotrebiteľov = Adoption of Electronic Product Innovation Among Slovak Consumers. In: Vplyv Industry 4.0 na tvorbu pracovných miest : zborník odborných príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie: zborník odborných príspevkov z medzinárodnej cedeckej konferencie. Marcel Kordoš. Trenčín: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2019, online, s. 55-64. ISBN 978-80-8075-837-0. WoS.

AFD 013 SÁNTA, Kamilla a Erika SERES HUSZÁRIK. A termékelhelyezés, mint az elmúlt 100 év marketingeszköze. In: "Térerő - erőtér" : Tanulmányok a Kárpát-medencei geopolotikai konferencia előadásaiból: Tanulmányok a Kárpát-medencei geopolotikai konferencia előadásaiból. Antalík Imrich. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, P. 161-165. ISBN 978-80-8122-336-5.


AFG  Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií
Počet záznamov: 1


AFG 001 SERES HUSZÁRIK, Erika, László JÓZSA a Endre HEVESI. Client Groups in the Early Stage of the Lifecycle of Business Relationships on the Advertising Market. In: Economics, Management, Finance and Social Attributes of Economic System (EMFSA 2017): Proceedings of abstract. Považská Bystrica: BCSS.L.L.C, 2017, P. [34]. ISBN 978-80-8154-208-4.


AFH  Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií
Počet záznamov: 1


AFH 001 SERES HUSZÁRIK, Erika a Enikő KORCSMÁROS. A multinacionális élelmiszer-üzletláncok telephelyválasztási stratégiája Szlovákiában. In: 25. DIDMATTECH: Abstracts. Komárno: Univerzita J. Selyeho, P. [98]. ISBN 978-80-8122-045-6.


BAA  Odborné knižné publikácie vydané v zahraničných vydavateľstvách
Počet záznamov: 1


BAA 001 MACHOVÁ, Renáta, Lilla FEHÉR, Zsuzsanna GÓDÁNY, Enikő KORCSMÁROS, Zoltán ŠEBEN, Erika SERES HUSZÁRIK, Silvia TÓBIÁS KOSÁR, Zsuzsanna TÓTH, Adriana MEZEIOVÁ, Tibor ZSIGMOND a Andrea BENCSIK. Gamifikácia a vzdelávanie manažérov: Inovatívne metódy vo vzdelávaní v teórii a v praxi. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2020. 194 s. [9,91AH]. ISBN 978-80-263-1575-9.

Ohlasy:
2021  [3] MARINIČ, P. Expectation as Competence of Managers. In The current issues of business. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2021. ISBN 978-80-7556-093-3, p. 87.
BAB  Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 1


BAB 001 MURA, Ladislav, Enikő KORCSMÁROS, Zoltán RÓZSA, Erika SERES HUSZÁRIK a Renáta MACHOVÁ. Obchodné podnikanie [elektronický zdroj]. 1. vyd. Trenčín: Inštitút aplikovaného manažmentu, 2012. CD-ROM, 151 s. ISBN 978-80-8122-041-8.


BCI  Skriptá a učebné texty
Počet záznamov: 5


BCI 001 VÉGHOVÁ, Katarína, Renáta MACHOVÁ, Enikő KORCSMÁROS, Ingrid SZABÓ a Erika SERES HUSZÁRIK. Felvételi útmutató és segédanyag - Közgazdaságtan. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012. 130 s. ISBN 978-80-8122-030-2.

Ohlasy:
2014  [4] MURA, L. Všeobecná ekonomická teória- základný kurz. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2014. 103 s. ISBN 978-80-8105-569-0.BCI 002 KORCSMÁROS, Enikő, Zsuzsanna GÓDÁNY a Erika SERES HUSZÁRIK. Közgazdaságtan alapjai: feladatgyűjtemény. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014. 198 s. ISBN 978-80-8122-094-4.

Ohlasy:
2014  [6] GYURIÁN, N. Recenzia na vysokoškolské skriptá "Közgazdaságtan alapjai - Feldatgyűjtemény". In Selye e-studies. ISSN 1338-1598, 2014, 5. roč., 3. č, s. 42.BCI 003 MURA, Ladislav, Zoltán BODÓ, Ádám CZIBULA, Ádám SZOBI, Zsuzsanna TÓTH, Dániel HALASI, Endre HEVESI, Andor MATUS, Nikoleta NAGYOVÁ, Mária PARÁDIOVÁ, Erika SERES HUSZÁRIK, Dávid SZABÓ, Florián SZAKÁL, Tímea SZÉNÁSSY a Dominika VLACSEKOVÁ. Üzleti terv = Podnikateľský plán: egyetemi jegyzet : vysokoškolské skriptá. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017. 199 s. ISBN 978-80-8122-214-6.

BCI 004 KORCSMÁROS, Enikő, Zsuzsanna GÓDÁNY a Erika SERES HUSZÁRIK. Válogatott feladatok közgazdaságtanból. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018. 225 s. ISBN 978-80-8122-247-4.

BCI 005 KORCSMÁROS, Enikő, Erika SERES HUSZÁRIK a Zsuzsanna GÓDÁNY. Közgazdaságtan praktikum. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019. 255 s. [9,29AH]. ISBN 978-80-8122-297-9.


BED  
Počet záznamov: 1


BED 001 HUSZÁRIKOVÁ, Erika. A multinacionális vállalatok térnyerése Szlovákia kiskereskedelmében. Cégek célkeresztben. (2010), s. 217-233.

Ohlasy:
2012  [4] Véghová, K. Nyitott innováció - A szlovákiai kis- és középvállalkozások kitörési lehetőségei. Tatabánya: Edutus Főiskola. Komárno: Selye János Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, 2012. ISBN 978-80-8122-027-2
DAI  Dizertačné a habilitačné práce
Počet záznamov: 1


DAI 001 SERES HUSZÁRIK, Erika. A szlovák kereskedelem változási folyamatai.


EDI  Recenzie v časopisoch a zborníkoch
Počet záznamov: 1


EDI 001 HUSZÁRIK, Erika. Sikos T. Tamás (szerk.): Fenntartható fogyasztás és növekedés határai: Új trendek a kereskedelemben. Tér És Társadalom. roč. 25., č. 1. (2011), s. 137-139. ISSN 0237-7683.


FAI  Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy...)
Počet záznamov: 2


FAI 001 SERES HUSZÁRIK, Erika a Zsuzsanna CSIBA. Bevezetés a vállalati pénzügyekbe: Elméleti és gyakorlati alapok.

FAI 002 László JÓZSA, Enikő KORCSMÁROS a Erika SERES HUSZÁRIK. A hatékony marketing - EMOK 2018 Nemzetközi Tudományos Konferencia konferenciakötete. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018. online, 1014 s. ISBN 978-80-8122-236-8.Prehľad publikačnej činnosti evidované v "repco.ujs.sk"

Menný zoznam publikácií:


V1 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok

Počet výstupov: 1


V1_001 Korcsmáros, Enikő, Seres Huszárik, Erika, Šeben, Zoltán, Mezeiová, Adriana. 13th International Conference of J. Selye University - Economics Section. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2022. ISBN 978-80-8122-411-9. http://uk.ujs.sk/dl/4119/Zbornik_UJS_2021_ekonomia.pdf. [slovenčina. angličtina. maďarčina]


V2 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka

Počet výstupov: 1


V2_001 Gódány, Zsuzsanna, Józsa, László, Korcsmáros, Enikő, Machová, Renáta, Seres Huszárik, Erika, Tóth, Zsuzsanna, Zsigmondová, Annamária, Zsigmond, Tibor. Kis és középvállalkozások az Ipar 4.0 időszakában. DOI 10.36007/4119.2022.125 In: 13th International Conference of J. Selye University - Economics Section. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2022, s. 125-133 [online]. ISBN 978-80-8122-411-9. [maďarčina]


V3 Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu

Počet výstupov: 3


V3_001 Machová, Renáta, Fehér, Lilla, Korcsmáros, Enikő, Gódány, Zsuzsanna, Tóbiás Kosár, Silvia, Seres Huszárik, Erika. The positive benefits of the practical application of the simulation software [elektronický dokument]. DOI 10.2478/jolace-2021-0004 In: Journal of Language and Cultural Education. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave. Pedagogická fakulta, 2021, Roč. 9, č. 1, 39-49 [tlačená forma] [online]. ISSN 1339-4045. ISSN (online) 1339-4584. [angličtina]


V3_002 Tóth, Zsuzsanna, Józsa, László, Seres Huszárik, Erika, Fam, Kim-Shyan. Business culture and behavioral characteristics [elektronický dokument] In: Acta Polytechnica Hungarica: An international peer-reviewed scientific journal of Óbuda University, Hungarian Academy of Engineering and IEEE Hungary Section: journal of applied sciences. Budapešt: Óbudai Egyetem, 2022, Roč. 19, č. 7, s. 69-86 [tlačená forma] [online]. ISSN 1785-8860. ISSN (online) 2064-2687. [angličtina]


Ohlasy:

2022 [02] Korcsmáros, Enikő, Csinger, Bence. Meniace sa potreby spotrebiteľov počas Covid-19: vo fokuse marketingové výzvy pre MSP = The Changing Needs of Consumers During Covid-19: Marketing Challenges for SMEs in Focus In: RELIK 2022: reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti : sborník příspěvků. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze. Oeconomica Nakladatelstvi VŠE, 2022, s. 332-346 [online]. ISBN 978-80-245-2466-5. [slovenčina]


V3_003 Seres Huszárik, Erika, Korcsmáros, Enikő, Csinger, Bence. The Openness of Slovakian Households for the “Zero-Waste” Movement [elektronický dokument] In: Acta Polytechnica Hungarica: An international peer-reviewed scientific journal of Óbuda University, Hungarian Academy of Engineering and IEEE Hungary Section: journal of applied sciences. Budapešt: Óbudai Egyetem, 2022, Roč. 19, č. 8, s. 69-89 [tlačená forma] [online]. ISSN 1785-8860. ISSN (online) 2064-2687. [angličtina]


Ohlasy:

2022 [02] Zsigmond, Tibor, Zsigmondová, Annamária, Machová, Renáta. Ecological Conscious Consumer Behaviour from the Viewpoint of Different Generations and Genders In: RELIK 2022: reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti : sborník příspěvků. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze. Oeconomica Nakladatelstvi VŠE, 2022, s. 901-911 [online]. ISBN 978-80-245-2466-5. [angličtina]


AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

Počet výstupov: 2


AAA_001 Seres Huszárik, Erika, Mura, Ladislav. Új trendek a szlovák kiskereskedelemben. 1. vyd. Bučovice: Nakladatelství Martin Stříž, 2012. ISBN 978-80-87106-59-4. [maďarčina]


AAA_002 Machová, Renáta, Mura, Ladislav, Korcsmáros, Enikő, Seres Huszárik, Erika, Buleca, Ján, Havierniková, Katarína. Inovačné podnikanie a hodnotenie inovačného potenciálu podnikateľských sietí [textový dokument (print)] . 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2015. ISBN 978-80-263-0598-9. SIGN-TUKE 168666. [slovenčina]


Ohlasy:

2022 [02] Szeiner, Zsuzsanna. Digitális átalakulás - avagy a negyedik ipari forradalom. DOI 10.36007/4119.2022.305 In: 13th International Conference of J. Selye University - Economics Section. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2022, s. 305-323 [online]. ISBN 978-80-8122-411-9. [maďarčina]


ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

Počet výstupov: 4


ACB_001 Mura, Ladislav, Nagyová, Nikoleta, Hevesi, Endre, Seres Huszárik, Erika, Szabó, Dávid, Szobi, Ádám, Tóth, Zsuzsanna, Vlacseková, Dominika, Halasi, Dániel. Bevezetés a vállalatgazdaságtanba [textový dokument (print)] . 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017. ISBN 978-80-8122-212-2. PEVŠ 2017ACB0012. [maďarčina]


ACB_002 Poór, József, Seres Huszárik, Erika, Mura, Ladislav. Vállalatok nemzetközivé válásának elméleti háttere=Teorerické východiská internacionalizácie podnikov: Vedecká monografia - Monográfia Research Report. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012. ISBN 978-80-8122-048-7. [viaceré jazyky/mnohojazyčný]


ACB_003 Seres Huszárik, Erika. Logisztika - feladatgyűjtemény. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016. ISBN 978-80-8122-193-4. [maďarčina]


ACB_004 Seres Huszárik, Erika, Véghová, Katarína. A marketing alapjai. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013. ISBN 978-80-8122-069-2. [maďarčina]


ACC Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v zahraničných vydavateľstvách

Počet výstupov: 1


ACC_001 Vološin, Martin, Karoliny, Mártonné, Poór, József, Tóbiás Kosár, Silvia, Seres Huszárik, Erika. Szlovákia In: Átalakuló emberi erőforrás menedzsment a multinacionális cégek helyi leányvállalatainál Közép- és Kelet-Európában. Gödöllő: Szent István Egyetem, s. 215-253 [tlačená forma]. ISBN 978-963-269-276-0. [maďarčina]


ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

Počet výstupov: 4


ADE_001 Józsa, László, Seres Huszárik, Erika, Tóth, Zsuzsanna. Relationship Marketing on the Market of Advertising Agencies [elektronický dokument] In: GSTF Journal on Business Review, 2017, Roč. 5, č. 1, s. 17-20 [tlačená forma]. ISSN 2010-4804. ISSN (online) 2251-2888. [angličtina]


ADE_002 Brányi, Tamás, Józsa, László, Seres Huszárik, Erika. Domináns vállalat versenyképességének hatása az ellátási láncban In: Vezetéstudomány: budapesti Corvinus Egyetem, Corvinus School of Management havi szakfolyóirata: budapest management review. Budapešť: Országos Vezetőképző Központ, 2015, Roč. 46, č. 3, s. 38-44 [tlačená forma]. ISSN 0133-0179. [maďarčina]


ADE_003 Seres Huszárik, Erika. A komáromi hipermarketek versenye a fogyasztókért In: Földrajzi közlemények: magyar földrajzi társaság tudományos folyóirata. Budapešť: Magyar Földrajzi Társaság, 2013, Roč. 137, č. 2, s. 201-208 [tlačená forma]. ISSN 0015-5411. [maďarčina]


ADE_004 Seres Huszárik, Erika, Korcsmáros, Enikő. The expansion strategy of multinational chains [elektronický dokument] In: Scientific Papers of the University of Pardubice: Series D. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014, Roč. 22, č. 30, s. 84-94 [tlačená forma] [online]. ISSN 1211-555X. ISSN (online) 1804-8048. [angličtina]


ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

Počet výstupov: 5


ADF_001 Machová, Renáta, Korcsmáros, Enikő, Gódány, Zsuzsanna, Fehér, Lilla, Tóbiás Kosár, Silvia, Seres Huszárik, Erika. The Concept of Performance Evaluation of the Faculty of Economics at S. Selye University Through the BSC Method in the Context of Innovation [elektronický dokument] In: Selye e-studies: online recenzovaný vedecký časopis. Komárno: Univerzita J. Selyeho. Ekonomická fakulta, 2019, Roč. 10, č. 2, s. 4-10 [online]. ISSN (online) 1338-1598. [angličtina]


Ohlasy:

2022 [02] Sárközi, Brigitta Szonja, Zsigmond, Tibor. Frissdiplomások érvényesülése a munkaerőpiacon. DOI 10.36007/4119.2022.293 In: 13th International Conference of J. Selye University - Economics Section. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2022, s. 293-303 [online]. ISBN 978-80-8122-411-9. [maďarčina]


ADF_002 Gódány, Zsuzsanna, Machová, Renáta, Fehér, Lilla, Korcsmáros, Enikő, Seres Huszárik, Erika, Tóbiás Kosár, Silvia. Játékosítás (gamifikáció) a felsőoktatásban In: Eruditio - Educatio: vedecký časopis Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne: A Selye János Egyetem Tanárképző Kara tudományos folyóirata: Research Journal of the Faculty of education of J. Selye university. Komárno: Univerzita J. Selyeho. Pedagogická fakulta, 2019, Roč. 14, č. 3, s. 101-108 [tlačená forma]. ISSN 1336-8893. [maďarčina]


Ohlasy:

2022 [02] Sárközi, Brigitta Szonja, Zsigmond, Tibor. Frissdiplomások érvényesülése a munkaerőpiacon. DOI 10.36007/4119.2022.293 In: 13th International Conference of J. Selye University - Economics Section. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2022, s. 293-303 [online]. ISBN 978-80-8122-411-9. [maďarčina]


2022 [02] Kéri, Anita, Prónay, Szabolcs. Milyen a jó "komoly játék"? - játékfejlesztés, tesztelés és hallgatói visszajelzések In: Vezetéstudomány: budapesti Corvinus Egyetem, Corvinus School of Management havi szakfolyóirata: budapest management review. Budapešť: Országos Vezetőképző Központ, 2022, Roč. 53, č. 12, s. 30-44 [tlačená forma]. ISSN 0133-0179. [maďarčina]


ADF_003 Korcsmáros, Enikő, Seres Huszárik, Erika. Malé a stredné podniky v jednotlivých ekonomických odvetviach v SR [elektronický dokument] In: Acta Oeconomica Universitatis Selye: vedecký recenzovaný časopis. Komárno: Univerzita J. Selyeho. Ekonomická fakulta, 2012, Roč. 1, č. 2, s. 41-46 [tlačená forma] [online]. ISSN 1338-6581. ISSN (online) 2644-5212. [slovenčina]


ADF_004 Seres Huszárik, Erika, Korcsmáros, Enikő. Tesco - a kiskereskedelmi piac legfőbb innovátora [elektronický dokument] In: Acta Oeconomica Universitatis Selye: vedecký recenzovaný časopis. Komárno: Univerzita J. Selyeho. Ekonomická fakulta, 2013, Roč. 2, č. 2, s. 195-204 [tlačená forma] [online]. ISSN 1338-6581. ISSN (online) 2644-5212. [maďarčina]


ADF_005 Korcsmáros, Enikő, Seres Huszárik, Erika. Vállalatok innovációs tevékenysége [elektronický dokument] In: Acta Oeconomica Universitatis Selye: vedecký recenzovaný časopis. Komárno: Univerzita J. Selyeho. Ekonomická fakulta, 2015, Roč. 4, č. 2, s. 75-83 [tlačená forma] [online]. ISSN 1338-6581. ISSN (online) 2644-5212. [maďarčina]


ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Počet výstupov: 7


ADM_001 Korcsmáros, Enikő, Seres Huszárik, Erika. Women and Men: Wine Consumption habits [elektronický dokument] In: AD ALTA: journal of interdisciplinary research: recenzovaný mezioborový vědecký časopis. Hradec Králové: Magnanimitas akademické sdružení, 2019, Roč. 9, č. 2, s. 120-125 [tlačená forma] [online]. ISSN 1804-7890. ISSN (online) 2464-6733. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000507312800021. [angličtina]


ADM_002 Machová, Renáta, Seres Huszárik, Erika, Tóth, Zsuzsanna. The role of shockvertising in the context of various generations [elektronický dokument] In: Problems and Perspectives in Management. Sumy: Business Perspectives, 2015, Roč. 13, č. 1, s. 104-112 [tlačená forma] [online]. ISSN 1727-7051. ISSN (online) 1810-5467. [angličtina]


ADM_003 Machová, Renáta, Seres Huszárik, Erika, Tóth, Zsuzsanna. Shockvertising in selected European countries: Hofstede’s dimensions analysis In: Actual Problems of Economics. [s.l.]: National Academy of Management, 2015, Roč. 173, č. 11, s. 32-42 [tlačená forma]. ISSN 1993-6788. [angličtina]


ADM_004 Machová, Renáta, Seres Huszárik, Erika, Tóth, Zsuzsanna. Is advertising innovation the same as shocking? [elektronický dokument] In: Journal of Applied Economic Sciences. Craiova: Association for Sustainable Education Research and Science - ASERS Publishing, 2016, Roč. 11, č. 2, s. 247-250 [tlačená forma] [online]. ISSN 2393-5162. ISSN (online) 1843-6110. [angličtina]


Ohlasy:

2022 [02] Korcsmáros, Enikő, Csinger, Bence. Meniace sa potreby spotrebiteľov počas Covid-19: vo fokuse marketingové výzvy pre MSP = The Changing Needs of Consumers During Covid-19: Marketing Challenges for SMEs in Focus In: RELIK 2022: reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti : sborník příspěvků. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze. Oeconomica Nakladatelstvi VŠE, 2022, s. 332-346 [online]. ISBN 978-80-245-2466-5. [slovenčina]


ADM_005 Machová, Renáta, Seres Huszárik, Erika, Šimonová, Monika. Selected aspects of innovation policy for small and medium sized enterprises [elektronický dokument]. DOI 10.14254/2071-8330.2016/9-2/17 In: Journal of International Studies. Ternopiľ: Centre of Sociological Research, 2016, Roč. 9, č. 2, s. 219-232 [tlačená forma] [online]. ISSN 2071-8330. ISSN (online) 2306-3483. [angličtina]


ADM_006 Seres Huszárik, Erika, Józsa, László, Tóth, Zsuzsanna. Factors Determining the Development of Business Relationships in the Advertising Market [elektronický dokument] In: Acta Polytechnica Hungarica: An international peer-reviewed scientific journal of Óbuda University, Hungarian Academy of Engineering and IEEE Hungary Section: journal of applied sciences. Budapešt: Óbudai Egyetem, 2017, Roč. 14, č. 8, s. 65-82 [tlačená forma] [online]. ISSN 1785-8860. ISSN (online) 2064-2687. [angličtina]


ADM_007 Seres Huszárik, Erika, Józsa, László, Hevesi, Endre. Client groups in the early stage of the lifecycle of business relationships on the advertising market [elektronický dokument]. DOI 10.21272/mmi.2017.3-02 In: Marketing and Management of Innovations. Sumy: Sumy state university, 2017, č. 3, s. 23-32 [tlačená forma] [online]. ISSN 2218-4511. ISSN (online) 2227-6718. [angličtina]


AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Počet výstupov: 3


AEC_001 Seres Huszárik, Erika. A multinacionális üzletláncok telephelyválasztási stratégiája In: A falutipológiától a marketingföldrajzig: tanulmányok Sikos T. Tamás tiszteletére. Gödöllő: Szent István Egyetem, 2013, s. 169-182. ISBN 978-963-269-364-4. [maďarčina]


AEC_002 Seres Huszárik, Erika. Vásárlás az interneten In: A válság hatása a kiskereskedelemre. Gödöllő: Szent István Egyetemi Kiadó, s. 181-194. ISBN 978-963-269-386-6. [maďarčina]


AEC_003 Korcsmáros, Enikő, Seres Huszárik, Erika. Inovačný potenciál malých a stredných podnikov In: Inovačný potenciál, inovačné podnikanie a podnikateľské siete: monografický zborník vedeckých prác. Brno: Tribun EU, 2013, s. 40-48 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-088-3. [slovenčina]


AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Počet výstupov: 3


AED_001 Korcsmáros, Enikő, Seres Huszárik, Erika. Motivácia ako súčasť personálneho manažmentu podniku In: Manažment podnikania a vecí verejných: zborník vedeckých prác. Bratislava: ALDO, 2012, s. 127-131 [tlačená forma]. ISBN 978-80-970759-2-7. [slovenčina]


AED_002 Seres Huszárik, Erika, Korcsmáros, Enikő. Verseny a fogyasztókért - Struggle for consumers In: Actual problems of modern education in 21st century. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012, s. 83-89. ISBN 978-80-8122-065-4. [maďarčina]


AED_003 Seres Huszárik, Erika. A bizalom szerepe a szervezetek életében In: Mladí vedci 2017: zborník vedeckých príspevkov doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov = Fiatal kutatók 2017 : doktoranduszok és fiatal kutatók tudományos kötete = Young scientists 2017 : scientific proceedings of PhD. students and young scientists. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, s. 205-213 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-80-8122-200-9. [maďarčina]


AEE Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (kategória zrušená)

Počet výstupov: 1


AEE_001 Vološin, Martin, Karoliny, Mártonné, Poór, József, Kosár, Szilvia, Seres Huszárik, Erika. Kapitola 9 - Szlovákia In: Átalakuló emberi erőforrás menedzsment a multinacionális cégek helyi leányvállalatainál Közép- és Kelet-Európában. Gödöllő: Szent István Egyetem, 2012, s. 215-247. ISBN 978-963-269-276-0. [maďarčina]


AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Počet výstupov: 12


AFC_001 Seres Huszárik, Erika, Józsa, László, Tóth, Zsuzsanna. Customer Groups in the Course of Advertising Cooperations In: Proceedings of 2017 China Marketing International Conference: Marketing Strategy in the Sharing Economy: Localization and Globalization. Hong Kong: Asian Business Assoc., 2017, s. 289-304. ISSN 2357-190X. [angličtina]


Ohlasy:

2019 [01] Baša, Patrik, Sánta, Kamilla, Machová, Renáta. The Economic Impacts of Social Media ́s Implementation In: RELIK 2019: the 12th international scientific conference: reproduction of human capital - mutual links and connections: 12. ročník mezinárodní vědecké konference RELIK 2019. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze. Oeconomica Nakladatelstvi VŠE, 2019, s. 33-42 [online]. ISBN 978-80-245-2329-3. [angličtina]


AFC_002 Csereová, Angelika, Seres Huszárik, Erika. Zmeny produktov na trhu zábavnej elektroniky In: RELIK 2018: the 11th international scientific conference: reproduction of human capital - mutual links and connections. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze. Oeconomica Nakladatelstvi VŠE, 2018, s. 64-78 [online]. ISBN 978-80-245-2281-4. [slovenčina]


AFC_003 Bencsik, Andrea, Mezeiová, Adriana, Seres Huszárik, Erika, Tóbiás Kosár, Silvia. Higher Education Knowledge Transfer Based on Gamification In: ICERI2019 Proceedings: 12th International conference of education, research and innovation. Valencia: IATED, 2019, s. 3311-3320 [USB kľúč]. ISBN 978-84-09-14755-7. ISSN 2340-1095. [angličtina]


AFC_004 Machová, Renáta, Korcsmáros, Enikő, Fehér, Lilla, Gódány, Zsuzsanna, Tóbiás Kosár, Silvia, Seres Huszárik, Erika. Gamification in the Focus of Innovative Education Methods [elektronický dokument]. DOI 10.36689/uhk/hed/2020-01-057 In: Hradec economic days: proceedings of the international scientific conference Hradec economic days 2020. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2020, s. 496-503 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-80-7435-776-3. ISSN 2464-6059. ISSN (online) 2464-6067. https://digilib.uhk.cz/bitstream/handle/20.500.12603/257/Machov%c3%a1%2c%20Korcsmaros.pdf?sequence=1&isAllowed=y. [angličtina]


AFC_005 Seres Huszárik, Erika, Sánta, Kamilla, Baša, Patrik. The Influence of Modern Education System in the Selection of a Higher Education Institution. DOI 10.36689/uhk/hed/2021-01-026 In: Hradec economic days. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2021, s. 260-271 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-80-7435-822-7. ISSN 2464-6059. ISSN 2464-6067. https://digilib.uhk.cz/bitstream/handle/20.500.12603/504/HUSZARIK_Erika_S_Kamilla_SANTA_Patrik_BASA.pdf?sequence=1&isAllowed=y. [angličtina]


AFC_006 Seres Huszárik, Erika, Korcsmáros, Enikő. Consumers ́ Environmental Awareness in the Light of their Demographic Characteristics In: RELIK 2021: conference proceedings. Praha: Prague University of Economics and Business, 2021, s. 599-611 [online]. ISBN 978-80-245-2429-0. [angličtina]


Ohlasy:

2022 [02] Zsigmond, Tibor, Zsigmondová, Annamária, Machová, Renáta. Ecological Conscious Consumer Behaviour from the Viewpoint of Different Generations and Genders In: RELIK 2022: reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti : sborník příspěvků. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze. Oeconomica Nakladatelstvi VŠE, 2022, s. 901-911 [online]. ISBN 978-80-245-2466-5. [angličtina]


AFC_007 Machová, Renáta, Seres Huszárik, Erika, Tóth, Zsuzsanna. Shockvertising to shock various generations In: Znalosti pro tržní praxi 2014 : Médiá a komunikace v 21. století: sborník z mezinárodní vědecké konference konané 11. - 12. září 2014 v Olomouci. Olomouc: Univerzita Palackého, Filozofická fakulta, 2014, s. 478-489. ISBN 978-80-87533-07-9. [angličtina]


AFC_008 Seres Huszárik, Erika, Józsa, László. Üzleti kapcsolatok a reklámszakmában In: Marketing hálózaton innen és túl, EMOK XXI. országos konferenciája. Budapest: BME, Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék, 2015, s. 549-557. ISBN 978-963-313-189-3. [maďarčina]


AFC_009 Seres Huszárik, Erika, Józsa, László. A reklámügynökségek és ügyfeleik együttműködésére ható tényezők elemzése In: Hitelesség és értékorientáció a marketingben: 22. országos konferencia - tanulmánykötet. Debrecen: Debreceni Egyetem, 2016, s. 539-546. ISBN 978-963-472-850-4. [maďarčina]


AFC_010 Seres Huszárik, Erika, Józsa, László. Üzleti kapcsolatok sikerességének feltételei a reklámiparban In: Tükröződés: Társadalomtudományok, trendek, fogyasztás: országos konferencia, Pécs, 2017. augusztus 28-30. Pécs: Pécsi Tudományegyetem, 2017, s. 463-471. ISBN 978-963-429-146-6. [maďarčina]


AFC_011 Korcsmáros, Enikő, Seres Huszárik, Erika. Teoretické vymedzenie základných inovačných možnosti malých a stredných podnikov In: Hradecké ekonomické dny 2015 : ekonomický rozvoj a management regionů [elektronický zdroj]. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015, s. 438-445. ISBN 978-80-7435-546-2. [slovenčina]


AFC_012 Korcsmáros, Enikő, Seres Huszárik, Erika, Šimonová, Monika. Measuring employee satisfaction at Projekt Market Company In: Hradec economic days : double-blind peer reviewed proceedings of the international scientific conference Hradec economic days 2016 [elektronický zdroj]. Hradec Králové: Gaudeamus, 2016, s. 350-355. ISBN 978-80-7435-636-0. [angličtina]


AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Počet výstupov: 13


AFD_001 Seres Huszárik, Erika, Csereová, Angelika. Termékváltások az elektronikai termékek piacán In: Zborník 10. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018: Sekcia ekonomických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018, s. 253-265 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-256-6. [maďarčina]


AFD_002 Tóth, Zsuzsanna, Seres Huszárik, Erika, Keller, Veronika, Józsa, László. Az üzleti viselkedés sajátosságai a szlovák üzleti környezetben In: A hatékony marketing - EMOK 2018 Nemzetközi Tudományos Konferencia konferenciakötete. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018, s. 434-448 [online]. ISBN 978-80-8122-236-8. [maďarčina]


AFD_003 Csereová, Angelika, Seres Huszárik, Erika. Prijímanie inovácií elektronických produktov v okruhu slovenských spotrebiteľov = Adoption of Electronic Product Innovation Among Slovak Consumers In: Vplyv Industry 4.0 na tvorbu pracovných miest: zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Trenčín: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2019, s. 55-64 [online]. ISBN 978-80-8075-837-0. [slovenčina]


AFD_004 Machová, Renáta, Korcsmáros, Enikő, Fehér, Lilla, Gódány, Zsuzsanna, Seres Huszárik, Erika, Tóbiás Kosár, Silvia. Az oktatás során alkalmazott játékosítás elméleti vizsgálata: "A gyönyörűségnek társa legyen a hasznosság". DOI 10.36007/3334.2019.225-232 In: 11. International Conference of J. Selye University: Pedagogical Sections. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, s. 225-232 [online]. ISBN 978-80-8122-333-4. http://uk.ujs.sk/dl/3334/19Machova.html. [maďarčina]


Ohlasy:

2022 [02] Kéri, Anita, Prónay, Szabolcs. Milyen a jó "komoly játék"? - játékfejlesztés, tesztelés és hallgatói visszajelzések In: Vezetéstudomány: budapesti Corvinus Egyetem, Corvinus School of Management havi szakfolyóirata: budapest management review. Budapešť: Országos Vezetőképző Központ, 2022, Roč. 53, č. 12, s. 30-44 [tlačená forma]. ISSN 0133-0179. [maďarčina]


AFD_005 Sánta, Kamilla, Seres Huszárik, Erika. A termékelhelyezés, mint az elmúlt 100 év marketingeszköze In: "Térerő - erőtér": Tanulmányok a Kárpát-medencei geopolotikai konferencia előadásaiból. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, s. 161-165 [tlačená forma]. ISBN 978-80-8122-336-5. [maďarčina]


AFD_006 Józsa, László, Seres Huszárik, Erika, Tóth, Zsuzsanna. Az üzleti kapcsolatok kialakulását befolyásoló tényezők faktorelemzése In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2016: "Súčasné aspekty vedy a vzdelávania" - Sekcie ekonomických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016, s. 158-168 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-186-6. [maďarčina]


AFD_007 Seres Huszárik, Erika. Bevásárlóközpontok vásárlói szemmel In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2013: "Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní" - Sekcia ekonomických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013, s. 291-300 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-074-6. [maďarčina]


AFD_008 Seres Huszárik, Erika, Szakál, Flórián. Fogyasztói "ítélet" a saját márkás termékekről In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2014: "Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia" - Sekcia ekonomických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014, s. 300-310 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-105-7. [maďarčina]


AFD_009 Seres Huszárik, Erika, Józsa, László. Ügyfélcsoportok az életgörbe együttműködési fázisában In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2017: "Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť - výzvy 21. storočia" - Sekcia ekonomických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, s. 433-441 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-225-2. [maďarčina]


AFD_010 Seres Huszárik, Erika. A hagyományos kiskereskedelem helyzete Észak-Komáromban In: "Társadalmi-gazdasági kihívások a határ menti térségben". Komárom: Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Komárom; EDUTUS Főiskola, Tatabánya, 2012, s. 113-121. ISBN 978-80-8122-027-2. [maďarčina]


AFD_011 Seres Huszárik, Erika. A csomagolás szerepe az élelmiszerek értékesítésében In: Podnikanie v konkurenčnom prostredí: Zborník príspevkov z vedeckého seminára konaného 13. februára 2012. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012, s. 229-237. ISBN 978-80-8122-025-8. [maďarčina]


AFD_012 Seres Huszárik, Erika, Korcsmáros, Enikő, Simon, Mónika. The Constantly Innovative Tesco In: 5th Central European Conference in Regional Science. Conference proceedings [elektronický zdroj]. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2015, s. 837-848. ISBN 978-80-553-2015-1. [angličtina]


AFD_013 Korcsmáros, Enikő, Seres Huszárik, Erika. Innovációs tevékenység vizsgálata a komáromi járás kis- és középvállalatainál In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2015: "Inovácia a kreativita vo vzdelávaní a vede" - Sekcie ekonomických vied a IKT. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015, s. 66-77 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-143-9. [maďarčina]


AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií

Počet výstupov: 1


AFG_001 Seres Huszárik, Erika, Józsa, László, Hevesi, Endre. Client Groups in the Early Stage of the Lifecycle of Business Relationships on the Advertising Market In: Economics, Management, Finance and Social Attributtes of Economic System: Proceedings of abstracts. Považská Bystrica: BCSS, 2017, s. 34-34. ISBN 978-80-8154-208-4. [angličtina]


AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií

Počet výstupov: 1


AFH_001 Seres Huszárik, Erika, Korcsmáros, Enikő. A multinacionális élelmiszer-üzletláncok telephelyválasztási stratégiája Szlovákiában In: XXV. DIDMATTECH 2012: Abstracts - Abstrakty. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012, s. 98-98. ISBN 978-80-8122-045-6. [slovenčina]


BAA Odborné knižné publikácie vydané v zahraničných vydavateľstvách

Počet výstupov: 1


BAA_001 Machová, Renáta, Fehér, Lilla, Gódány, Zsuzsanna, Korcsmáros, Enikő, Šeben, Zoltán, Seres Huszárik, Erika, Tóbiás Kosár, Silvia, Tóth, Zsuzsanna, Mezeiová, Adriana, Zsigmond, Tibor, Bencsik, Andrea. Gamifikácia a vzdelávanie manažérov [textový dokument (print)] : Inovatívne metódy vo vzdelávaní v teórii a v praxi. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2020. ISBN 978-80-263-1575-9. [slovenčina]


Ohlasy:

2021 [02] Hrušovská, Dana, Kmety Barteková, Mária, Trúchliková, Mária, Raková, Monika, Šlahor, Ľudomír, Rybárová, Daniela. The current issues of business [textový dokument (print)] : Proceedings of scientific papers. 1. vyd. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2021. ISBN 978-80-7556-093-3. [angličtina]


BAB Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách

Počet výstupov: 1


BAB_001 Mura, Ladislav, Korcsmáros, Enikő, Rózsa, Zoltán, Seres Huszárik, Erika, Machová, Renáta. Obchodné podnikanie. 1. vyd. Trenčín: Inštitút aplikovaného manažmentu, 2012. ISBN 978-80-8122-041-8. [slovenčina]


BCI Skriptá a učebné texty

Počet výstupov: 5


BCI_001 Mura, Ladislav, Bodó, Zoltán, Czibula, Ádám, Szobi, Ádám, Tóth, Zsuzsanna, Halasi, Dániel, Hevesi, Endre, Matus, Andor, Nagyová, Nikoleta, Parádiová, Mária, Seres Huszárik, Erika, Szabó, Dávid, Szakál, Flórián, Szénássy, Tímea, Vlacseková, Dominika. Üzleti terv [textový dokument (print)] : egyetemi jegyzet: vysokoškolské skriptá. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017. ISBN 978-80-8122-214-6. PEVŠ 2017BCI0004. [maďarčina]


BCI_002 Korcsmáros, Enikő, Gódány, Zsuzsanna, Seres Huszárik, Erika. Válogatott feladatok közgazdaságtanból [textový dokument (print)] . 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-247-4. [maďarčina]


BCI_003 Korcsmáros, Enikő, Seres Huszárik, Erika, Gódány, Zsuzsanna. Közgazdaságtan praktikum [textový dokument (print)] . 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019. ISBN 978-80-8122-297-9. [maďarčina]


BCI_004 Véghová, Katarína, Machová, Renáta, Korcsmáros, Enikő, Seres Huszárik, Erika, Szabó, Ingrid. Felvételi útmutató és segédanyag - Közgazdaságtan. 1 vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012. ISBN 978-80-8122-030-2. Poznámka: Do vydavateľských údajov bol pridaný príznak 1. vydanie. [maďarčina]


BCI_005 Korcsmáros, Enikő, Gódány, Zsuzsanna, Seres Huszárik, Erika. Közgazdaságtan alapjai: feladatgyűjtemény. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014. ISBN 978-80-8122-094-4. [maďarčina]


FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy...)

Počet výstupov: 4


FAI_001 Józsa, László, Korcsmáros, Enikő, Seres Huszárik, Erika. A hatékony marketing - EMOK 2018 Nemzetközi Tudományos Konferencia konferenciakötete [elektronický dokument] . 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-236-8. http://emok.hu/emok2018/konferenciakotet. [maďarčina]


FAI_002 Juhász, György, Šeben, Zoltán, Korcsmáros, Enikő, Seres Huszárik, Erika. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2014: "Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia" - Sekcia ekonomických vied. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014. ISBN 978-80-8122-105-7. [viaceré jazyky/mnohojazyčný]


FAI_003 Juhász, György, Korcsmáros, Enikő, Seres Huszárik, Erika. Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2016: "Súčasné aspekty vedy a vzdelávania" - Sekcie ekonomických vied. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016. ISBN 978-80-8122-186-6. Poznámka: Podujatie: "$a Súčasné aspekty vedy a vzdelávania, $3 Súčasné aspekty vedy a vzdelávania, $4 other, $e Komárno, $f 13-14. September, 2016". [viaceré jazyky/mnohojazyčný]


FAI_004 Seres Huszárik, Erika, Csiba, Zsuzsanna. Bevezetés a vállalati pénzügyekbe: Elméleti és gyakorlati alapok. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013. ISBN 978-80-8122-076-0. [maďarčina]

 

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.

  
spam vedelem