Hlavné menu UJS

Dr. habil. Gábor Kiss, PhD.

Dr. habil. Gábor Kiss, PhD.
Meno: Dr. habil. Gábor Kiss, PhD.
Fakulta: Fakulta ekonómie a informatiky
Katedra: Katedra informatiky
Pracovné zaradenie: Docent
Kancelária: TP3B
E-mail:
Telefón: +421 35 32 60 651
Zodpovedná osoba za profilový predmet študijného programu:
Učiteľstvo informatiky (v kombinácii) (1. a 2. stupeň)

Vysokoškolské vzdelanie
Univerzita Debrecen
Učiteľ informatiky
1992 - 1996
Univerzita Óbuda
Organizačný inžinier
1988 - 1992
Doktorandské štúdium
University Debrecen
Mathematics and Computer Science
2001 - 2013
Habilitácia
Univerzita Óbuda
Veda o bezpečnosti a ochrane
2020

Pracovné pozície
Obuda University
Docent
1989 -
Univerzita J. Selyeho
Docent
2014 -


Oblasť výskumu - Medzinárodné vzdelávanie v oblasti informatiky   - Používanie inteligentných zariadení v zdravotníctve   - Informovanosť študentov o informačnej bezpečnosti   - Bezpečnostné otázky vo svete autonómnych vozidiel

Výskumné projekty Didaktika informatiky

Freie Universität Berlin
2003 - 2003

Webový test úrovne vedomostí pre maďarských a nemeckých žiakov v K12

Universität Paderborn
2006 - 2006

Dynamika a riadenie autonómnych vozidiel v súčinnosti s požiadavkami automatizovaných dopravných systémov
EFOP-3.6.2-16-2017-00016
Óbudai Egyetem
2018 -

Vytvorenie výskumnej spolupráce a prototypovej produktovej línie schopnej vyvíjať a udržiavať kontajnerovú modulárnu komunikačnú infraštruktúru a technológiu na použitie v núdzových situáciách de
2018-1.3.1-VKE-2018-00034
Óbudai Egyetem
2020 - 2020

Vytvorenie výskumnej spolupráce a prototypovej produktovej línie schopnej vyvíjať a udržiavať kontajnerovú modulárnu komunikačnú infraštruktúru a technológiu na použitie v núdzových situáciách de
2017-1.3.1-VKE-2017-00031
Óbudai Egyetem
2020 - 2020

Vývoj metodík a učebných nástrojov digitálnych zručností založených na učebných profiloch
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00099
Óbudai Egyetem
2021 -Publikačná činnosť evidovaná v knižničnom katalógu KIS DaWinci - kis.ujs.sk

Skupina A1 - Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD)
Počet záznamov: 0

Skupina A2 - Ostatné knižné publikácie (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI)
Počet záznamov: 1
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (1)

Skupina B - Publikácie v karentovaných vedeckých časopisoch a autorské osvedčenia, patenty a objavy (ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD, CDC, CDD, AGJ)
Počet záznamov: 0

Skupina C - Ostatné recenzované publikácie (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BGH, CDE, CDF)
Počet záznamov: 19
ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch (1)
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (17)
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (1)

Skupina N - Ostatné recenzované publikácie (ADM, ADN, AEM, AEN, BDM, BDN, CBA, CBB)
Počet záznamov: 5
ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS (5)

Skupina D - Ostatné - mimo kategórií MŠSR
Počet záznamov: 0

Počet záznamov spolu: 25

Štatistika ohlasov:

[1] Citácie, resp. recenzie v zahr. publ. registrované v cit. indexoch (WoS, Scopus) (7)
[2] Citácie, resp. recenzie v domácich publ., registrované v cit. indexoch (WoS, Scopus) (1)
[3] Citácie v zahr. publikáciách, neregistrované v cit. indexoch (31)
[4] Citácie v domácich publ., neregistrované v cit. indexoch (6)
Spolu: 45

Menný zoznam publikácií:

ACB  Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 1


ACB 001 KISS, Gábor. Adatbázis-kezelési alapismeretek [elektronický zdroj]. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2021. 126 s. [online]. ISBN 978-80-8122-389-1.


ADE  Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
Počet záznamov: 1


ADE 001 KISS, Gábor a Zuzana ÁRKI. Is it possible to change the information security awareness of the students in the Higher Education?. International Journal of Computing and Related Technologies. Vol. 1, no. 2 (2017), p. 13-20. ISSN 2518-4806.


ADM  Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Počet záznamov: 5


ADM 001 TORRES-GASTELÚ, Carlos Arturo, Dominguez AUGUSTIN LAGUNES, Maria Alicia Flores GARCÍA, Gábor KISS a Angel Roberto Alejandre ESPINOZA. Student´s perception about online interaction, access and publishing content for academic use. Turkish Online Journal of Educational Technology. Vol. 14, no. 3 (2015), p. 138-144. ISSN 1303-6521. SCOPUS. SNIP (2014): 0,677.

ADM 002 KISS, Gábor. MS power point vs Prezi in higher education. Turkish Online Journal of Educational Technology. Vol. 15, no. 3 (2016), p. 126-130. ISSN 1303-6521. SCOPUS. SNIP (2015): 0,754.

Ohlasy:
2021  [3] THIELE, F. Kommunikationsstrategien zur Machtakkumulation in der Kommunikationswissenschaft Authors (view affiliations). Germany : Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, 2021. ISBN 978-3-658-35924-9, p. 256.

2021  [3] ZAKHIYAH, I. - SUPRAPTO, N. - SETYARSIH, W. Prezi Mind Mapping Media in Physics Learning: A Bibliometric Analysis. In Journal of Physics: Conference Series [online]. 2021, vol. 2110 [cit. 2021-01-12]. Dostupné na internete: . ISSN 1742-6596.

2020  [3] YANTO, A. - WARSONO, W. The effectiveness of prezi web-based teaching media to improve nursing students’ comprehension . In South East Africa nursing research. ISSN 2685-032X, 2020, vol. 2, no. 1, p. 16-20.

2020  [3] ALMOMANI, J. A. - AL-SABBAH, S. - FARES, N. - et al. The Effect of Using Prezi Presentations in Science Teaching: Achievement and Attitudes. In International Journal of Innovation, Creativity and Change. ISSN , 2020, vol. 14, no. 5, p. 1011.

2019  [3] IMAN, F. - ANWAR, I. F. - HARAHAP, L. J. -et al. Pengembangan media pembelajaran prezi berbasis mnemonic pada materi klasifikasi makhluk hidup. In Biosfer. ISSN 2549-0486 , 2019, vol. 4, no. 1, p. 13-18.

2019  [3] NIRFAYANTI, S. Keefektifan penerapan media pembelajaran prezi terhadap hasil belajar Mahasiswa pada Mata Kuliah geometri analitik ruang. In Jurnal pedidikan matematika dan ilmu pengetahuan alam. ISSN 2337-7666, 2019, vol. 7, no. 2, p. 87-96.

2018  [3] ARGARINI, D. F. - SULISTYORINI, Y. Pengembangan media pembelajaran berbasis prezi pada matakuliah analisis vektor. In Kalamatika Jurnal Pedidikan Matematika. ISSN 2527-5615, 2018, vol. 3, no. 2 , p. 209-222.

2018  [3] ÖZTÜRK, M. S. - ERDOĞAN, M. Muhasebe Eğitiminde Bilgi Teknolojileri Kullanımı Üzerine Bir Araştırma. In Akdeniz University Journal of Economics and Administrative Sciences. ISSN 1302-9975, 2018, vol. 18, no. 38, p. 173-196.

2018  [3] ALI, Z. - MALEK, N. A. - ZAINAL ABIDIN, N. A. - et al. The use of web 2.0 as supplementary tools to assist students ́ writing activity. In International Journal of Language Education and Applied Linguistics. ISSN 2289-7208, 2018, vol. 08, no. 1, p. 69-80.

2018  [3] Володимирівна, Б. Т. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАСОБУ PREZI У ПРОЦЕСІ РОЗРОБКИ НАВЧАЛЬНИХ ПРЕЗЕНТАЦІЙ. In Інформаційні технології і засоби навчання. ISSN 2076-8184, 2018, vol. 63, no. 1, p. 1-11.

2017  [3] ASRI SITI FATIMAH, S. Prezi, cloud-based presentation, for teaching: How is it interesting?. In Edulite : Journal of English Education, Literature, and Culture. ISSN 2477-5304, 2017, vol. 2, no. 2, p. 448, 456.

2017  [2] ISMAIL, Z. H. - MATZIN, R. - JAWAWI, R. et al. The Effectiveness of Using an Online Presentation Platform in the Teaching and Learning of History. In Silpakorn University Journal of Social Sciences, Humanities and Arts. ISSN 2586-8594, 2017, vol. 17, no. 2, p. 75-96.ADM 003 TORRES-GASTELÚ, Carlos Arturo a Gábor KISS. Perceptions of Students towards ICT Competencies at the University. DOI DOI: 10.15388/infedu.2016.16 Informatics in Education. Vol. 15, no. 2 (2016), p. 319-338. ISSN 1648-5831. WoS, SCOPUS. SNIP (2015): 0,882.

Ohlasy:
2019  [1] SINHA, P. - CHAKRAVARTY, S. - SINGH, R. -et al. Magnetization study of the sensitization in SS304LN. In Materials Research Billetin. ISSN 0021-8995, 2019, vol. 109, p. 149-154. SCOPUS

2018  [3] ALMERICH, G. - DíAZ-GARCÍA, I. CEBRIÁN-CIFUENTES, S. -et al. Dimensional structure of 21st century competences in university students of education. In Relieve. ISSN 1134-4032, 2018, vol. 24(1), no. 5, p.1-20.

2018  [3] ALMERICH, G. - DÍAZ-GARCÍA, I. - CEBRIÁN-CIFUENTES, S. -et al. Estructura dimensional de las competencias del siglo XXI en alumnado universitario de educación. In Relieve. ISSN 1134-4032, 2018, vol. 24(1), no. 5, p.1-19.ADM 004 KISS, Gábor. Manchurian artificial intelligence in autonomous vehicles. DOI 10.3233/JIFS-179671 Journal of Intelligent & Fuzzy Systems. Vol. 38, no. 5 (2020), p. 5841-5845. ISSN 1064-1246. WoS, SCOPUS.

Q WoS=Q4 Q Scopus=Q2

ADM 005 KISS, Gábor. The Danger of Using Artificial Intelligence in Development of Autonomous Vehicles. DOI 10.7906/indecs.17.4.3 Interdisciplinary Description of Complex System. Vol. 17, no. 4 (2019), p. 716-722. ISSN 1334-4684. WoS.


AFC  Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 17


AFC 001 KISS, Gábor a Attila Zoltán GODÓ. A Comparison of Information Technology Literacy of Students of Slovakian Secondary Schools and Romanian Students of Humanities (Profil Uman). DOI 10.1016/j.sbspro.2014.09.366 Procedia. Vol. 152 (2014), p. 1293-1299. ISSN 1877-0428.

AFC 002 KISS, Gábor a Carlos Arturo TORRES-GASTELÚ. Comparison of the ICT literacy level of the Mexican and Hungarian students in the higher education. DOI 10.1016/j.sbspro.2015.01.546 In: Procedia: Social and Behavioral Sciences.: Elsevier, 2015, Vol. 176, no. February (2015), p. 824-833. SNIP (2014): 0,420.

Ohlasy:
2020  [3] EGER, L. E -learning a jeho aplikace. Plzeň : Fakulta ekonomická ZČU v Plzni, 2020. ISBN 978-80-261-0952-5, p. 266.

2018  [4] EGER, L. - KLEMENT, M. - TOMCZYK, Ł. -et al. Different user groups of university students and their ICT competence: Evidence from three countries in Central Europe. In Journal of baltic science education. ISSN 1648-3898, 2018, vol. 17, no. 5, p. 851-865.AFC 003 TORRES-GASTELÚ, Carlos Arturo, José Luis SOTO-ORTIZ, Joel Angulo ARMENTA, Gábor KISS a Alexis Ignacio VELAZCO-CANSECO. Ict as an Academic Support and Computer Basic Skill at Teenagers Students. Turkish Online Journal of Educational Technology [elektronický zdroj]. online, spec. no. 2 (2015), p. 270-275. ISSN 1303-6521. SCOPUS. SNIP (2014): 0,677.

AFC 004 TORRES GASTELÚ, Carlos Arturo, Gábor KISS a Agustin Lagunes DOMINGUEZ. ITC integration process in basic education: The case of Veracruz city in Mexico. DOI 10.1016/j.sbspro.2015.01.545 Procedia. Vol. 176, no. February (2015), p. 819-823. ISSN 1877-0428. SNIP (2014): 0,420.

Ohlasy:
2018  [3] DEACONU, A. - DEDU, M. E. - IGRET, S. R. -et al. The use of information and communications technology in vocational education and training - premise of sustainability. In Sustainability. ISSN 2071-1050, 2018, vol. 10, no. 5.AFC 005 TORRES GASTELÚ, Carlos Arturo, Gábor KISS a Agustin Lagunes DOMINGUEZ. Level of ict competencies at the university. DOI 10.1016Őj.sbspro.2015.01.638 Procedia. Vol. 174, no. February (2015), p. 137-142. ISSN 1877-0428.

Ohlasy:
2018  [3] RODRÍGUEZ-DE-DIOS, I. - M.F. VAN OOSTEN, J. - IGARTUA, J.- J. A study of the relatinship between parental mediation and adolescents´ digital skills, online tisks and online opportunities. In Computers in human behavior. ISSN 0747-5632, 2018, vol. 2018, no. 82, p. 186-198.AFC 006 ÁRKI, Zuzana, Gábor KISS a Carlos Arturo TORRES-GASTELÚ. Students´ perceptions of their competencies in ICT: The Case of Óbuda University and J. Selye University. Turkish Online Journal of Educational Technology [elektronický zdroj]. online, special iss. August (2015), p. 504-514. ISSN 1303-6521. SCOPUS. SNIP (2014): 0,677.

Ohlasy:
2016  [3] MARTÍNEZ-LÓPEZ, R. - REZNICHENKO, M. - YOT, C. et al. Inventory of Activities of Learning Technologies at University: Cross-Cultural Adaptation in the National Context of Russia. In Engineering Education : Journal of the Association for Engineering Education in Russia. ISSN 1810-2883, 2016, vol. 2016, no. 20, p. 56, 61.AFC 007 KISS, Gábor a Carlos Arturo TORRES GASTELÚ. The teaching experience of database management for mechanical engineering students. DOI 10.1016/j.sbspro.2015.01.620 Procedia. Vol. 174, no. February (2015), p. 17-21. ISSN 1877-0428.

AFC 008 KISS, Gábor a Zuzana ÁRKI. Comparison of the ICT literacy level of the Slovakian and Hungarian students in the higher education. DOI 10.1051/shsconf/20162601093 In: ERPA International Congresses on Education (ERPA). Cedex a, France: E D P SCIENCES, 2016, Vol. 26 (2016), p. [1-9]. WoS.

Ohlasy:
2021  [4] NAGY, M. - DANCSA, D. - PORÁČOVÁ, J. - et al. Valós és virtuális interaktív modellek a biológia oktatásában. In Eruditio – Educatio. ISSN 1336-8893, 2021, vol. 16, no. 4, p. 13.

2021  [4] BERNÁTOVÁ, R. - NAGY, M. - DANCSA, D. - et al. Valós és virtuális interaktív modellek a biológia oktatásában. In Eruditio - Educatio. ISSN 1336-8893, 2021, vol. 16, no. 4, p. 13.

2021  [4] NAGY, M. - PORÁČOVÁ, J. - BALÁZS, P. - et al. Odovzdávanie poznatkov z farmakognózie a legislatívneho pozadia doplnkovej a ľudovej medicíny vo svetle nových štandardov vo vzdelávaní budúcich učiteľov na Slovensku. In Inovatívne metódy a formy vzdelávania. Zborník vedeckých prác s medzinárodnou účasťou [Innovative Methods and Forms of Education. Proceedings of scientific contributions with international participation]. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2021. ISBN 978-80-553-3886-6, p. 135.AFC 009 KISS, Gábor a Antónia SZÁSZ. Level of the Information Security Awareness of the Mechanical Engineering Students. DOI 10.1109/ITHET.2016.7760758 In: 15th International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training, ITHET 2016. New York: IEEE, 2016, P. [1-6]. ISBN 978-150900778-3. WoS, SCOPUS.

AFC 010 KISS, Gábor a Antónia SZÁSZ. Analysing of the information security awareness of the economic information technology students. DOI 10.1109/CINTI.2016.7846406 CINTI 2016 - 17th IEEE International Symposium on Computational Intelligence and Informatics: Proceedings. P. 213-218. SCOPUS.

AFC 011 KISS, Gábor a Peter CSIBA. Analyzing of the self reported ICT literacy level of Slovakian and Serbian Students in the higher education. DOI 10.1051/shsconf/20173701076 In: ERPA International Congresses on Education 2017 (ERPA 2017). Cedex: E D P SCIENCES, 2017, Vol. 37 (2017), p. [1-8]. WoS.

Ohlasy:
2018  [3] TONGORI, Á. - MOLNÁR, GY. Az interneten való böngészés hatékonyságának vizsgálata 6-11. évfolyamos diákok körében. In Magyar pedagógia. ISSN 0025–-0260, 2018, vol. 118, no. 2, p. 105-131.AFC 012 KISS, Gábor a Klára VICSI. Comparison of read and spontaneous speech in case of Automatic Detection of Depression. In: International Conference on Cognitive Infocommunications. New York: IEEE, 2017, P. 213-217. ISBN 978-1-5386-1264-4. WoS.

AFC 013 KISS, Gábor. Measuring the ICT competencies in Slovakia and in Serbia in the higher education. DOI 10.1051/shsconf/20173701075 In: ERPA International Congresses on Education 2017 (ERPA 2017). Cedex: E D P Sciences, 2017, Vol. 37, art. no. 01075 (2017), p. [1-10]. WoS.

Ohlasy:
2020  [3] CHOROSOVA, O. M. - AETDINOVA, R. R. - SOLOMONOVA, G. S. - et al. Spring 2020: Toward a Digital Transformation of Education. In IFTE 2020 - VI International Forum on Teacher Education. Russia : Pensoft Publisher, 2020. ISBN 978-619-248-025-7, p. 385.

2020  [1] CHOROSOVA, O. M. - AETDINOVA, R. R. - SOLOMONOVA, G. S. - et al. Conceptual approaches to the identification of teachers’ digital competence: cognitive modelling. In Education and Self Development. ISSN 1991-7740, 2020, vol. 15, no. 3, p. 189-202. SCOPUS

2020  [3] ŠEBO, J. - PAĽOVÁ, D. ICT in the education system: a view from Slovakia. In ICT in education and implications for the belt and road initiative. Singapore : Springer, 2020. ISBN 978-981-15-6156-6, p. 167-185.

2020  [3] EGER, L. E -learning a jeho aplikace. Plzeň : Fakulta ekonomická ZČU v Plzni, 2020. ISBN 978-80-261-0952-5, p. 266.

2020  [3] EGER, L. - TOMCZYK, L. - KLEMENT, M. -et al. How do first year university students use ICT in their leisure time and for learning purposes? In International journal of cognitive research in science, engineering and education. ISSN 2334-847X, 2020, vol. 8, no. 2, p. 35-52.

2019  [3] NOGALES, A. - GARCÍA-TEJEDOR, Á. J. - SANZ, N. M. -et al. Competencies in higher education: A feature analysis with self-organizing maps. In Advances in self-organizing maps, learning vector quantization, clustering and data visualization. Cham : Springer, 2019. ISBN 978-3-030-19641-7.

2018  [4] EGER, L. - KLEMENT, M. - TOMCZYK, Ł. -et al. Different user groups of university students and their ICT competence: Evidence from three countries in Central Europe. In Journal of baltic science education. ISSN 1648-3898, 2018, vol. 17, no. 5, p. 851-865.AFC 014 KISS, Gábor a Zuzana ÁRKI. The influence of game-based programming education on the algorithmic thinking. DOI 10.1016/j.sbspro.2017.02.020 In: Education, Health and ICT for a Transcultural World: Book Series: Procedia Social and Behavioral Sciences. Amsterdam: Elsevier, 2017, Vol. 237 (2017), p. 613-617. WoS.

Ohlasy:
2021  [3] SYAHIDI, A. A. - SUPIANTO, A. A. - HIRASHIMA, T. - et al. Learning Models in Educational Game Interactions: A Review. In International Journal of Engineering Education. ISSN 2540-9808, 2021, vol. 3, no. 1, p. 19, 22, 23, 24.

2021  [1] MALIK, S. I. - TAWAFAK, R. M. - Alfarsi, G. - et al. A Model for Enhancing Algorithmic Thinking in Programming Education using PAAM. In International Journal of Interactive Mobile Technologies. ISSN 1865-7923, 2021, vol. 15, no. 9, p. 37-51.

2021  [1] GARCIA, M. B. Cooperative learning in computer programming: A quasi-experimental evaluation of Jigsaw teaching strategy with novice programmers. In Education and Information Technologies. ISSN 1360-2357, 2021, vol. 26, no. 4, p. 4839–4856. WoS ; SCOPUS

2021  [1] MALIK, S.I. - MATHEW, R. - TAWAFAK, R.M. - et al. A web-based model to enhance algorithmic thinking for novice programmers. In E-Learning and Digital Media. ISSN 1741-8887, 2021, vol. 18, no. 6, p. 616-633. WoS ; SCOPUS

2021  [1] LIU, J. - SUN, X. - SUN, M. - et al. Factors Influencing the Creativity of Chinese Upper-Secondary-School Students Participating in Programming Education. In Frontiers in Psychology. ISSN 1664-1078, 2021, vol. 12. WoS ; SCOPUS

2021  [3] ESTREBOU, C. CAMELE, G. - QUIROGA, F. - et al. Consolidación de Conceptos de Programación en Lenguaje Ensamblador a través de la Creación de Juegos y Animaciones Gráficas en el Entorno de Simulación WinMips64. In XVI Congreso de Tecnología en Educación & Educación en Tecnología (TE&ET 2021). La Plata : Národná univerzita v La Plata, 2021. ISBN 978-950-34-2014-0, p. 183.

2020  [3] AYUB, M. - KARNALIM, O. - RISAL, L. - et al. The Impact of Pair Programming on the Performance of Slow-Paced Students: A Study on Data Structure Courses . In Journal of Information and Organizational Sciences. ISSN 1846-3312, 2020, vol. 44, no. 2, p. 211.

2020  [1] LI, J. - LIN, Y. SUN, M. - et al. Socially shared regulation of learning in game-based collaborative learning environments promotes algorithmic thinking, learning participation and positive learning attitudes. In Interactive Learning Environments. ISSN 1049-4820, 2020. WoS

2020  [3] KOCAK, O. - GÖKSU, I. Examining 21st century skill levels of students and the relationship between skills. In Inonu Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi. ISSN 2149-9683, 2020, vol. 21, no. 2, p. 772-784.

2018  [3] SHETNEVA, V. A. - SHTEPA, J. P. Development of didactic fames for computer science and mathematics lessons based on information technology. In Постулат. ISSN 2414-4487, vol. 37, no. 12.

2018  [3] LUXTON-REILLY, A. - BECKER A., B. - OTT, L. -et al. Introductory programming: A systematic literature review. Larnaca : ITiCSE Companion, 2018. ISBN 978-1-4503-6223-8.

2017  [3] SHETNEVA, V. A. Intellectual game <> in the program Microsoft Office PowerPoint. In Postulat [online]. 2017, vol. 2017, no. 12 [cit. 2017-12-19]. Dostupné na internete: . ISSN 2414-4487.

2017  [3] DOLECK, T. – BAZELAIS, P. - LEMAY, D. J. Algorithmic thinking, cooperativity, creativity, critical thinking, and problem solving: exploring the relationship between computational thinking skills and academic performance. In Journal of Computers in Education. ISSN 2197-9987, 2017, vol. 4, p. 1-15.AFC 015 KISS, Gábor. Measuring of the Information Security Awareness of the Freshmen Students in Slovakia. In: INTED 2019 : The 13th annual International Technology, Education and Development Conference: The 13th annual International Technology, Education and Development Conference. Luis Goméz Chova, Agustín López Martínez, Ignacio Candel Torres. Valencia: IATED, 2019, P. 8668-8674 [CD-ROM, USB-key]. ISBN 978-84-09-08619-1. DOI 10.21125/inted.2019. WoS.

AFC 016 KISS, Gábor. The Influence of using Self-Devised Multimedia Applications on Paper Results in Teaching History of Cryptography nad Steganography. In: INTED 2019 : The 13th annual International Technology, Education and Development Conference: The 13th annual International Technology, Education and Development Conference. Luis Goméz Chova, Agustín López Martínez, Ignacio Candel Torres. Valencia: IATED, 2019, P. 8659-8667 [CD-ROM, USB-key]. ISBN 978-84-09-08619-1. DOI 10.21125/inted.2019. WoS.

AFC 017 KISS, Gábor. The information security awareness of the Slovakian kindergarten teacher students at starting and finishing the study in higher education. DOI 10.1051/shsconf/20196601042 In: ERPA 2019 - International Congresses on Education. I. Önder, S. Beşoluk, H. Çalişkan. Cedex A: Édition Diffusion Presse Sciences, 2019, P. [1-7]. WoS.

Ohlasy:
2021  [4] CANOĞULLARI, E. Investigation of Teachers’ Awareness on Information Security. In Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi. ISSN 2667-4645, 2021, vol. 11, no. 2, p. 654, 671.
AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 1


AFD 001 KALAGIAKOS, Panagiotis a Gábor KISS. Dependence Pedagogy in a Multicultural School. DOI 10.1109/SAMI.2014.6822409 In: SAMI 2014 - IEEE 12th International Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics, Proceedings. Herľany: IEEE Computer Society, 2014, Article number 6822409 (2015), p. 211-215. ISBN 978-147993442-3. SCOPUS.Prehľad publikačnej činnosti evidované v "repco.ujs.sk"

Počet výstupov spolu: 27


Štatistika ohlasov s kategóriou podľa Vyhlášky č. 397/2020 Z. z: počet ohlasov: 39

Citácia v publikácii vrátane citácie v publikácii registrovanej v iných databázach okrem citačných indexov: počet ohlasov: 14

Citácia v publikácii registrovaná v citačných indexoch: počet ohlasov: 25


Štatistika ohlasov s kategóriou podľa Vyhlášky č. 456/2012 Z. z: počet ohlasov: 44

Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch: počet ohlasov: 31

Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS: počet ohlasov: 1

Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS: počet ohlasov: 7

Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch: počet ohlasov: 5


Štatistika ohlasov: počet ohlasov: 83Menný zoznam publikácií:


V2 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka

Počet výstupov: 1


V2_001 Kiss, Gábor. Prioritising the features of online educational tools. DOI 10.1145/3613944.3613953 In: ACM International Conference Proceeding Series. New York: Association for Computing Machinery, 2023, s. 54-57 [online]. ISBN 979-84007-00-41-5. https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/3613944.3613953. [angličtina]. - SCO


V3 Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu

Počet výstupov: 5


V3_001 Kiss, Gábor. How to impede the external manipulation of autonomous cars? [elektronický dokument]. DOI 10.3233/JIFS-219277 In: Journal of Intelligent & Fuzzy Systems. Amsterdam: IOS Press, 2022, Roč. 43, č. 2, s. 1761-1769 [tlačená forma] [online]. ISSN 1064-1246. ISSN (online) 1875-8967. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


V3_002 Kiss, Gábor. Ms power point vs Prezi in higher education [elektronický dokument] In: The Turkish Online Journal of Educational Technology: a quarterly, open access, peer reviewed international electronic journal. Serdivan: Sakarya University, 2016, Roč. 15, č. 3, s. 126-130 [online]. ISSN (online) 2146-7242. ISSN (zrušené) 1303-6521. [angličtina]. - SCO


Ohlasy:

2023 [02/20] Mulyadi, Rahmat, Faturohman, Nandang, Nulhakim, Lukman. Pengembangan Media Prezi Video dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam [elektronický dokument]. DOI 10.25299/al-thariqah.2023.vol8(1).12563 In: Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah. Pekanbaru: UIR Press, 2023, Roč. 8, č. 1. ISSN 2527-9610. ISSN (online) 2549-8770. [indonézsky jazyk]


2023 [02/20] Ulya, Arifatul, Bektiningsih, Kurniana. Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Prezimateri Keragaman Budaya Pakaian Adat Mupel IPS In: Joyful Learning Journal. Semerang: Universitas Negeri Semarang, 2023, Roč. 12, č. 1, s. 36-41. ISSN 2252-6366. ISSN 2775-295X. [indonézsky jazyk]


2022 [02/20] Mulyadi, Rahmat, Ruhiat, Yayat. Pengembangan Konten Materi Shalat Pada Siswa Sekolah Dasar Dengan Prezi Video [elektronický dokument]. DOI 10.25299/al-thariqah.2022.vol7(1).9490 In: Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah. Pekanbaru: UIR Press, 2022, Roč. 7, č. 1, s. 18-27. ISSN 2527-9610. ISSN (online) 2549-8770


2022 [02/20] Smyth, Siobhán, Frawley, Timothy, Murphy, Louise. Teaching approaches and best practice in large group teaching for novice educators: real-world example In: All Ireland Journal of Teaching and Learning in Higher Education. Maynooth: All Ireland Society for Higher Education, 2022, Roč. 14, č. 2. ISSN 2009-3160


2022 [02/20] Nurhayati, Ulmah, Iman, Fauzul. Integrasi Wawasan Mitigasi Dalam Pengembangan Materi Pendidikan Agama Islam: Studi Kasus Longitudinal Pada Sekolah Menengah Kejuruan [elektronický dokument]. DOI 10.25299/al-thariqah.2022.vol7(1).8332 In: Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah. Pekanbaru: UIR Press, 2022, Roč. 7, č. 1, s. 40-60. ISSN 2527-9610. ISSN (online) 2549-8770


2022 [02/20] Hafizah, Ellyna, Nurhaliza, Siti, Irhasyuarna, Yudha. Pengukuran persepsi peserta didik terhadap penggunaan aplikasi Prezi dalam pembelajaran IPA [elektronický dokument]. DOI 10.24815/jipi.v6i2.25057 In: Jurnal IPA dan Pembelajaran IPA. [s.l. ]: Universitas Syiah Kuala, 2022, Roč. 6, č. 2, s. 156-163. ISSN 2614-0500. ISSN (online) 2620-553X


2022 [01/20] Maryanne, Rachel, Halili, Siti Hajar. Using Prezi in learning English vocabulary: A study of Chinese secondary school students’ acceptance and achievement In: IUP Journal of English Studies. [s.l.]: IUP Publications, 2022, Roč. 17, č. 1, s. 7-26. ISSN 09733728. [angličtina]. - SCO


2022 [02/20] Muzakkir, Rayani, Dewi, Fitriani, Farida, Astutik, Fitri. Pelatihan Pemanfaatan Media Pembelajaran Prezi untuk Meningkatkan Inovasi dan Kreatifitas Mengajar Guru SD Peduli Anak In: Jurnal Dedikasi Mandalika: Jurnal Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat. Mataram: Universitas Pendidikan Mandalika, 2022, Roč. 1, s. 17-21. [indonézsky jazyk]


2022 [02/20] Nurhaliza, Siti, Hafizah, Ellyna, Irhasyuarna, Yudha. Pengembangan Media Pembelajaran Prezi Berbasis Pendekatan Saintifik pada Materi Sistem Sonar dan Pemanfaatannya In: Jurnal Pendidikan Sains dan Terapan. Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat, 2022, Roč. 2, č. 1, s. [1-8]. ISSN 2798-9224. [indonézsky jazyk]


2022 [02/20] Kabaran, Güler, Altan, Bilge. Reflections of pre-service teachers on digital material design after practising digitally-enhanced instructional events. DOI 10.52963/PERR_Biruni_V11.N3.20 In: Psycho-Educational Research Reviews. Londýn: London Academic Publishing, 2022, Roč. 11, č. 3, s. 675-691 [online]. ISSN 2634-7172. [angličtina]


2021 [01/20] Zakhiyah, I., Suprapto, Nadi, Setyarsih, W. Prezi mind mapping media in physics learning: A bibliometric analysis. DOI 10.1088/1742-6596/2110/1/012015 In: Seminar Nasional Fisika (SNF) Unesa 2021: 18 October 2021, Surabaya, Indonesia (Virtual). [s.l.]: Institute of Physics. IOP Publishing, 2021, [online]. - SCO


2021 [03/12] ZAKHIYAH, I. - SUPRAPTO, N. - SETYARSIH, W. Prezi Mind Mapping Media in Physics Learning: A Bibliometric Analysis. In Journal of Physics: Conference Series [online]. 2021, vol. 2110 [cit. 2021-01-12]. Dostupné na internete: . ISSN 1742-6596.. [s.l.] : [s.n.], 2021


2021 [03/12] THIELE, F. Kommunikationsstrategien zur Machtakkumulation in der Kommunikationswissenschaft Authors (view affiliations). Germany : Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, 2021. ISBN 978-3-658-35924-9, p. 256.. [s.l.] : [s.n.], 2021


2020 [03/12] YANTO, A. - WARSONO, W. The effectiveness of prezi web-based teaching media to improve nursing students’ comprehension . In South East Africa nursing research. ISSN 2685-032X, 2020, vol. 2, no. 1, p. 16-20.. [s.l.] : [s.n.], 2020


2020 [03/12] ALMOMANI, J. A. - AL-SABBAH, S. - FARES, N. - et al. The Effect of Using Prezi Presentations in Science Teaching: Achievement and Attitudes. In International Journal of Innovation, Creativity and Change. ISSN , 2020, vol. 14, no. 5, p. 1011.. [s.l.] : [s.n.], 2020


2019 [03/12] NIRFAYANTI, S. Keefektifan penerapan media pembelajaran prezi terhadap hasil belajar Mahasiswa pada Mata Kuliah geometri analitik ruang. In Jurnal pedidikan matematika dan ilmu pengetahuan alam. ISSN 2337-7666, 2019, vol. 7, no. 2, p. 87-96.. [s.l.] : [s.n.], 2019


2019 [03/12] IMAN, F. - ANWAR, I. F. - HARAHAP, L. J. -et al. Pengembangan media pembelajaran prezi berbasis mnemonic pada materi klasifikasi makhluk hidup. In Biosfer. ISSN 2549-0486 , 2019, vol. 4, no. 1, p. 13-18.. [s.l.] : [s.n.], 2019


2018 [03/12] Володимирівна, Б. Т. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАСОБУ PREZI У ПРОЦЕСІ РОЗРОБКИ НАВЧАЛЬНИХ ПРЕЗЕНТАЦІЙ. In Інформаційні технології і засоби навчання. ISSN 2076-8184, 2018, vol. 63, no. 1, p. 1-11.. [s.l.] : [s.n.], 2018


2018 [03/12] ALI, Z. - MALEK, N. A. - ZAINAL ABIDIN, N. A. - et al. The use of web 2.0 as supplementary tools to assist students ́ writing activity. In International Journal of Language Education and Applied Linguistics. ISSN 2289-7208, 2018, vol. 08, no. 1, p. 69-80.. [s.l.] : [s.n.], 2018


2018 [03/12] ÖZTÜRK, M. S. - ERDOĞAN, M. Muhasebe Eğitiminde Bilgi Teknolojileri Kullanımı Üzerine Bir Araştırma. In Akdeniz University Journal of Economics and Administrative Sciences. ISSN 1302-9975, 2018, vol. 18, no. 38, p. 173-196.. [s.l.] : [s.n.], 2018


2018 [03/12] ARGARINI, D. F. - SULISTYORINI, Y. Pengembangan media pembelajaran berbasis prezi pada matakuliah analisis vektor. In Kalamatika Jurnal Pedidikan Matematika. ISSN 2527-5615, 2018, vol. 3, no. 2 , p. 209-222.. [s.l.] : [s.n.], 2018


2017 [02/12] ISMAIL, Z. H. - MATZIN, R. - JAWAWI, R. et al. The Effectiveness of Using an Online Presentation Platform in the Teaching and Learning of History. In Silpakorn University Journal of Social Sciences, Humanities and Arts. ISSN 2586-8594, 2017, vol. 17, no. 2, p. 75-96.. [s.l.] : [s.n.], 2017


2017 [03/12] ASRI SITI FATIMAH, S. Prezi, cloud-based presentation, for teaching: How is it interesting?. In Edulite : Journal of English Education, Literature, and Culture. ISSN 2477-5304, 2017, vol. 2, no. 2, p. 448, 456.. [s.l.] : [s.n.], 2017


V3_003 Árki, Zuzana, Kiss, Gábor, Torres-Gastelú, Carlos. Students ́ perceptions of their competencies in ICT [elektronický dokument]: The Case of Óbuda University and J. Selye University In: The Turkish Online Journal of Educational Technology: a quarterly, open access, peer reviewed international electronic journal. Serdivan: Sakarya University, 2015, s. 504-514 [online]. ISSN (online) 2146-7242. ISSN (zrušené) 1303-6521. [angličtina]. - SCO


Ohlasy:

2022 [01/20] Galimullina, Elvira, Ljubimova, Еlena, Mukhametshina, Dinara, Sozontova, Elena. Analysis of Requirements for the Digital Competence of a Future Teacher. DOI 10.12973/eu-jer.11.3.1729 In: European Journal of Educational Research. Enschede: Eurasian Society of Educational Research, 2022, Roč. 11, č. 3, s. 1729-1745 [online]. ISSN 2165-8714. [angličtina]. - SCO


2020 [01/20] Galimullina, Elvira, Ljubimova, Elena, Ibatullin, Rinat. SMART education technologies in mathematics teacher education - ways to integrate and progress that follows integration [elektronický dokument]. DOI 10.1080/02680513.2019.1674137 In: Open Learning, 2020, Roč. 35, č. 1, s. 4-23. ISSN 02680513. ISSN (online) 14699958. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


2016 [03/12] MARTÍNEZ-LÓPEZ, R. - REZNICHENKO, M. - YOT, C. et al. Inventory of Activities of Learning Technologies at University: Cross-Cultural Adaptation in the National Context of Russia. In Engineering Education : Journal of the Association for Engineering Education in Russia. ISSN 1810-2883, 2016, vol. 2016, no. 20, p. 56, 61.. [s.l.] : [s.n.], 2016


V3_004 Kiss, Gábor, Árki, Zuzana, Szász, Antónia. Level of the information security awareness of the nursery school students [elektronický dokument] In: The Turkish Online Journal of Educational Technology: a quarterly, open access, peer reviewed international electronic journal. Serdivan: Sakarya University, 2016, Roč. 2016, č. spec. issue, s. 51-60 [online]. ISSN (online) 2146-7242. ISSN (zrušené) 1303-6521. [angličtina]. - SCO


Ohlasy:

2022 [01/20] Tekeni, Luzuko, Botha, Reinhardt A. A systematic literature review into security education, training and awareness aimed at home users. DOI 10.1109/ICECET55527.2022.9873517 In: International Conference on Electrical, Computer, and Energy Technologies, ICECET 2022. [s.l.]: IEEE, 2022. ISBN 9781665470872. [angličtina]. - SCO


V3_005 Kiss, Gábor, Bakucz, Peter. Using Kolmogorov Entropy to Verify the Description Completeness of Traffic Dynamics of Highly Autonomous Driving [elektronický dokument]. DOI 10.3390/app14062261 In: Applied sciences. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2024, Roč. 14, č. 6, s. 1-18 [online]. ISSN (online) 2076-3417. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

Počet výstupov: 1


ACB_001 Kiss, Gábor. Adatbázis-kezelési alapismeretek [elektronický dokument] . 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2021. ISBN 978-80-8122-389-1. http://uk.ujs.sk/dl/3891/Adatbazis-kezelesi_alapismeretek.pdf. [maďarčina]


ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

Počet výstupov: 1


ADE_001 Kiss, Gábor, Árki, Zuzana. Is it possible to change the information security awareness of the students in the Higher Education? In: International Journal of Computing and Related Technologies. Karachi: Sindh Madressatul Islam University, 2017, Roč. 1, č. 2, s. 13-20. ISSN 2518-4806. [angličtina]


ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Počet výstupov: 3


ADM_001 Kiss, Gábor. Manchurian artificial intelligence in autonomous vehicles [elektronický dokument]. DOI 10.3233/JIFS-179671 In: Journal of Intelligent & Fuzzy Systems. Amsterdam: IOS Press, 2020, Roč. 38, č. 5, 5841-5845 [tlačená forma] [online]. ISSN 1064-1246. ISSN (online) 1875-8967. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


ADM_002 Torres-Gastelú, Carlos Arturo, Augustin Lagunes, Dominguez, García, Maria Alicia Flores, Kiss, Gábor, Espinoza, Angel Roberto Alejandre. Student´s perception about online interaction, access and publishing content for academic use In: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2015, Roč. 14, č. 3, s. 138-144. ISSN 1303-6521. [angličtina]


ADM_003 Torres-Gastelú, Carlos Arturo, Kiss, Gábor. Perceptions of Students towards ICT Competencies at the University [elektronický dokument]. DOI DOI: 10.15388/infedu.2016.16 In: Informatics in Education: A Journal of Eastern and Central Europe. Vilnius: Vilniaus universitetas. Matematikos ir informatikos institutas, 2016, Roč. 15, č. 2, s. 319-338 [tlačená forma] [online]. ISSN 1648-5831. ISSN (online) 2335-8971. [angličtina]. - WOS CC


Ohlasy:

2019 [01/12] SINHA, P. - CHAKRAVARTY, S. - SINGH, R. -et al. Magnetization study of the sensitization in SS304LN. In Materials Research Billetin. ISSN 0021-8995, 2019, vol. 109, p. 149-154.. [s.l.] : [s.n.], 2019


2018 [03/12] ALMERICH, G. - DÍAZ-GARCÍA, I. - CEBRIÁN-CIFUENTES, S. -et al. Estructura dimensional de las competencias del siglo XXI en alumnado universitario de educación. In Relieve. ISSN 1134-4032, 2018, vol. 24(1), no. 5, p.1-19.. [s.l.] : [s.n.], 2018


2018 [03/12] ALMERICH, G. - DíAZ-GARCÍA, I. CEBRIÁN-CIFUENTES, S. -et al. Dimensional structure of 21st century competences in university students of education. In Relieve. ISSN 1134-4032, 2018, vol. 24(1), no. 5, p.1-20.. [s.l.] : [s.n.], 2018


AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Počet výstupov: 15


AFC_001 Kiss, Gábor. Measuring of the information security awareness of the freshmen students in Slovakia. DOI 10.21125/inted.2019.2164 In: INTED2019 Proceedings: 13th International Technology, Education and Development Conference. Valencia: IATED, 2019. - CPCI-SSH, s. 8668-8674 [CD-ROM] [USB kľúč]. ISBN 978-84-09-08619-1. https://library.iated.org/view/KISS2019MEA. [angličtina]. - WOS CC


AFC_002 Kiss, Gábor. The Influence of using Self-Devised Multimedia Applications on Paper Results in Teaching History of Cryptography nad Steganography. DOI 10.21125/inted.2019.2163 In: INTED2019 Proceedings: 13th International Technology, Education and Development Conference. Valencia: IATED, 2019. - CPCI-SSH, s. 8659-8667 [CD-ROM] [USB kľúč]. ISBN 978-84-09-08619-1. https://library.iated.org/view/KISS2019INF. [angličtina]. - WOS CC


AFC_003 Kiss, Gábor. The information security awareness of the Slovakian kindergarten teacher students at starting and finishing the study in higher education. DOI 10.1051/shsconf/20196601042 In: ERPA 2019 - International Congresses on Education. Cedex A: Édition Diffusion Presse Sciences, 2019. - CPCI-SSH, Art. no. 01042, s. [1-7]. ISSN 2261-2424. https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/abs/2019/07/shsconf_erpa2019_01042/shsconf_erpa2019_01042.html. [angličtina]. - WOS CC


Ohlasy:

2023 [01/20] Abdulla, Raza M., Faraj, Hiwa A., Abdullah, Choman O., Amin, Askandar H., Rashid, Tarik A. Analysis of social engineering awareness among students and lecturers [elektronický dokument]. DOI 10.1109/ACCESS.2023.3311708 In: IEEE access: practical innovations, open solutions. Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2023, Roč. 11, s. 101098-101111 [online]. ISSN (online) 2169-3536. [angličtina]. - WOS CC


2022 [01/20] Sapanca, Hamza Fatih, Kanbul, Sezer. Risk management in digitalized educational environments: Teachers' information security awareness levels [elektronický dokument]. DOI 10.3389/fpsyg.2022.986561 In: Frontiers in psychology. Lausanne: Frontiers Media, 2022, Roč. 13, s. [online]. ISSN (online) 1664-1078. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


AFC_004 Kiss, Gábor, Árki, Zuzana. The Influence of Game-based Programming Education on the Algorithmic Thinking. DOI 10.1016/j.sbspro.2017.02.020 In: 7th International Conference on Intercultural Education (EDUHEM 2016): Education, Health and ICT for a Transcultural World. [s.l.]: Elsevier, 2017, s. 613-617 [tlačená forma]. ISBN 9781510879218. [angličtina]. - WOS CC


Ohlasy:

2023 [02/20] Kılıç, Servet. Background of the Relationship Between Programming and Computational Thinking [elektronický dokument] In: Innovative Digital Practices and Globalization in Higher Education. Pennsylvania: IGI Global, 2023, s. [1-22]. ISBN 9781668463390. ISBN (online) 9781668463406. [angličtina]


2023 [01/20] Liu, Shuai, Peng, Changling, Srivastava, Gautam. What influences computational thinking? A theoretical and empirical study based on the influence of learning engagement on computational thinking in higher education [elektronický dokument]. DOI 10.1002/cae.22669 In: Computer Applications in Engineering Education. [s.l.]: John Wiley & Sons. Wiley-Blackwell, 2023, Roč. 31, č. 6, s. 1690-1704 [tlačená forma] [online]. ISSN 1061-3773. ISSN (online) 1099-0542. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


2022 [01/20] Gonda, Dalibor, Ďuriš, Viliam, Tirpáková, Anna, Pavlovičová, Gabriela. Teaching Algorithms to Develop the Algorithmic Thinking of Informatics Students [elektronický dokument]. DOI 10.3390/math10203857 In: Mathematics. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2022, Roč. 10, č. 20, s. [1-13] [online]. ISSN (online) 2227-7390. https://www.mdpi.com/2227-7390/10/20/3857. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2022 [01/20] Kanaki, Kalliopi, Kalogiannakis, Michail. Assessing algorithmic thinking skills in relation to age in early childhood STEM education [elektronický dokument]. DOI 10.3390/educsci12060380 In: Education sciences. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2022, Roč. 12, č. 6, s. [online]. ISSN (online) 2227-7102. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


2022 [01/20] Nasralla, Moustafa M. An innovative JavaScript-Based framework for teaching backtracking algorithms interactively [elektronický dokument]. DOI 10.3390/electronics11132004 In: Electronics. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2022, Roč. 11, č. 13, s. [online]. ISSN (online) 2079-9292. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2021 [01/20] Liu, Jun, Sun, Xue, Sun, Meng, Zhou, Yan, Li, Xinyue, Cao, Jinbo, Liu, Zile, Xu, Fei. Factors influencing the creativity of Chinese upper-secondary-school students participating in programming education [elektronický dokument]. DOI 10.3389/fpsyg.2021.732605 In: Frontiers in psychology. Lausanne: Frontiers Media, 2021, Roč. 12, s. [online]. ISSN (online) 1664-1078. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2021 [01/20] Malik, Sohail Iqbal, Mathew, Roy, Tawafak, Ragad M., Alfarsi, Ghaliya. A web-based model to enhance algorithmic thinking for novice programmers [elektronický dokument]. DOI 10.1177/20427530211026988 In: E-Learning and Digital Media. [s.l.]: SAGE Publications, 2021, Roč. 18, č. 6, s. 616-633. ISSN (online) 2042-7530. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


2021 [02/20] Estrebou, César, Camele, Genaro, Quiroga, Facundo, Villagarcía Wanza, Horacio. Consolidación de conceptos de programación en lenguaje ensamblador a través de la creación de juegos y animaciones gráficas en el entorno de simulación WinMips64 In: XVI Congreso de Tecnología en Educación & Educación en Tecnología. [s.l.]: Universidad Nacional de La Plata, 2021, s. 182-190. ISBN 978-950-34-2014-0. [španielčina]


2021 [01/20] Garcia, Manuel B. Cooperative learning in computer programming: A quasi-experimental evaluation of Jigsaw teaching strategy with novice programmers [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s10639-021-10502-6 In: Education and information technologies: the official journal of the IFIP technical committee on education. New York: Kluwer Academic Publishers, 2021, Roč. 26, č. 4, s. 4839-4856 [tlačená forma] [online]. ISSN 1360-2357. ISSN (online) 1573-7608. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2021 [01/20] Seralidou, Eleni, Douligeris, Christos. Learning programming by creating games through the use of structured activities in secondary education in Greece [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s10639-020-10255-8 In: Education and information technologies: the official journal of the IFIP technical committee on education. New York: Kluwer Academic Publishers, 2021, Roč. 26, č. 1, s. 859-898 [tlačená forma] [online]. ISSN 1360-2357. ISSN (online) 1573-7608. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2021 [01/12] MALIK, S. I. - TAWAFAK, R. M. - Alfarsi, G. - et al. A Model for Enhancing Algorithmic Thinking in Programming Education using PAAM. In International Journal of Interactive Mobile Technologies. ISSN 1865-7923, 2021, vol. 15, no. 9, p. 37-51.. [s.l.] : [s.n.], 2021


2021 [03/12] SYAHIDI, A. A. - SUPIANTO, A. A. - HIRASHIMA, T. - et al. Learning Models in Educational Game Interactions: A Review. In International Journal of Engineering Education. ISSN 2540-9808, 2021, vol. 3, no. 1, p. 19, 22, 23, 24.. [s.l.] : [s.n.], 2021


2021 [03/12] ESTREBOU, C. CAMELE, G. - QUIROGA, F. - et al. Consolidación de Conceptos de Programación en Lenguaje Ensamblador a través de la Creación de Juegos y Animaciones Gráficas en el Entorno de Simulación WinMips64. In XVI Congreso de Tecnología en Educación & Educación en Tecnología (TE&ET 2021). La Plata : Národná univerzita v La Plata, 2021. ISBN 978-950-34-2014-0, p. 183.. [s.l.] : [s.n.], 2021


2021 [01/12] LIU, J. - SUN, X. - SUN, M. - et al. Factors Influencing the Creativity of Chinese Upper-Secondary-School Students Participating in Programming Education. In Frontiers in Psychology. ISSN 1664-1078, 2021, vol. 12.. [s.l.] : [s.n.], 2021


2021 [01/12] MALIK, S.I. - MATHEW, R. - TAWAFAK, R.M. - et al. A web-based model to enhance algorithmic thinking for novice programmers. In E-Learning and Digital Media. ISSN 1741-8887, 2021, vol. 18, no. 6, p. 616-633.. [s.l.] : [s.n.], 2021


2021 [01/12] GARCIA, M. B. Cooperative learning in computer programming: A quasi-experimental evaluation of Jigsaw teaching strategy with novice programmers. In Education and Information Technologies. ISSN 1360-2357, 2021, vol. 26, no. 4, p. 4839–4856.. [s.l.] : [s.n.], 2021


2020 [01/20] Li, Jiansheng, Lin, Yuyu, Sun, Mingzhu, Shadiev, Rustam. Socially shared regulation of learning in game-based collaborative learning environments promotes algorithmic thinking, learning participation and positive learning attitudes [elektronický dokument]. DOI 10.1080/10494820.2020.1857783 In: Interactive Learning Environments. Londýn: Taylor & Francis Group, 2020, s. [tlačená forma]. ISSN 1049-4820. ISSN (online) 1744-5191. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


2020 [01/20] Daungcharone, Kannika, Panjaburee, Patcharin, Thongkoo, Krittawaya. Implementation of mobile game-transformed lecture-based approach to promoting C programming language learning [elektronický dokument]. DOI 10.1504/IJMLO.2020.106168 In: International journal of mobile learning and organisation. Ženeva: Inderscience Publishers, 2020, Roč. 14, č. 2, s. 236-254 [tlačená forma] [online]. ISSN 1746-725X. ISSN (online) 1746-7268. [angličtina]. - WOS CC


2020 [03/12] KOCAK, O. - GÖKSU, I. Examining 21st century skill levels of students and the relationship between skills. In Inonu Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi. ISSN 2149-9683, 2020, vol. 21, no. 2, p. 772-784.. [s.l.] : [s.n.], 2020


2020 [01/12] LI, J. - LIN, Y. SUN, M. - et al. Socially shared regulation of learning in game-based collaborative learning environments promotes algorithmic thinking, learning participation and positive learning attitudes. In Interactive Learning Environments. ISSN 1049-4820, 2020.. [s.l.] : [s.n.], 2020


2020 [03/12] AYUB, M. - KARNALIM, O. - RISAL, L. - et al. The Impact of Pair Programming on the Performance of Slow-Paced Students: A Study on Data Structure Courses . In Journal of Information and Organizational Sciences. ISSN 1846-3312, 2020, vol. 44, no. 2, p. 211.. [s.l.] : [s.n.], 2020


2020 [01/20] Malik, Sohail Iqbal, Al-Emran, Mostafa, Mathew, Roy, Tawafak, Ragad M., Alfarsi, Ghaliya. Comparison of E-Learning, M-Learning and Game-based Learning in programming education [elektronický dokument]. DOI 10.3991/ijet.v15i15.14503 In: International Journal of Emerging Technologies in Learning. Viedeň: International Association of Online Engineering, 2020, Roč. 15, č. 15, s. 133-146 [tlačená forma] [online]. ISSN 1863-0383. ISSN (online) 1868-8799. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


2020 [01/20] Ayub, Mewati, Karnalim, Oscar, Risal, Laurentius, Wijanto, Maresha Caroline. The impact of pair programming on the performance of slow-paced students: A study on data structure courses [elektronický dokument]. DOI 10.31341/jios.44.2.1 In: Journal of Information and Organizational Sciences. Varaždín: Sveučilište u Zagrebu, 2020, Roč. 44, č. 2, s. 211-229 [tlačená forma] [online]. ISSN 1846-3312. ISSN (online) 1846-9418. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


2020 [01/20] Karnalim, Oscar, Kurniawati, Gisela, Sujadi, Sendy Ferdian, Nathasya, Rossevine Artha. Comparing the impact of programming assessment type: In-Class Vs Take-Home [elektronický dokument]. DOI 10.3991/ijep.v10i4.13509 In: International Journal of Engineering Pedagogy. Viedeň: International Association of Online Engineering, 2020, Roč. 10, č. 4, s. 125-132 [online]. ISSN (online) 2192-4880. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


2019 [01/20] Malik, Sohail Iqbal, Mathew, Roy, Tawafak, Ragad M., Khan, I. Gender difference in perceiving algorithmic thinking in an introductory programming course [elektronický dokument] In: EDULEARN19 Proceedings: 11th International Conference on Education and New Learning Technologies. [s.l.]: IATED, 2019, s. 8246-8254. ISBN (online) 978-84-09-12031-4. ISSN 2340-1117. [angličtina]. - WOS CC


2019 [01/20] Talib, Corrienna Abdul, Aliyu, Faruku, Malik, Adi Maimun bin Abdul, Siang, Kang Hooi. Enhancing students' reasoning skills in engineering and technology through Game-Based Learning [elektronický dokument]. DOI 10.3991/ijet.v14i24.12117 In: International Journal of Emerging Technologies in Learning. Viedeň: International Association of Online Engineering, 2019, Roč. 14, č. 24, s. 69-80 [tlačená forma] [online]. ISSN 1863-0383. ISSN (online) 1868-8799. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


2018 [01/20] Luxton-Reilly, Andrew, Simon, Albluwi, Ibrahim, Becker, Brett A., Giannakos, Michail, Kumar, Amruth N., Ott, Linda, Paterson, James, Scott, Michael James, Sheard, Judy, Szabo, Claudia. Introductory Programming: A Systematic Literature Review. DOI 10.1145/3293881.3295779 In: Annual Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education, ITiCSE. [s.l.] : [s.n.], 2018, 55-106. ISBN 9781450362238. ISSN 1942647X. - WOS CC ; SCO


2018 [01/20] Jagust, Tomislav, Krzic, Ana Sovic, Gledec, Gordan, Grgic, Mislav, Bojic, Iva. Exploring different unplugged game-like activities for teaching computational thinking [elektronický dokument] In: 2018 IEEE FRONTIERS IN EDUCATION CONFERENCE (FIE). Piscataway: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2018, s. ISBN (online) 978-1-5386-1174-6. ISSN 0190-5848. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


2018 [03/12] LUXTON-REILLY, A. - BECKER A., B. - OTT, L. -et al. Introductory programming: A systematic literature review. Larnaca : ITiCSE Companion, 2018. ISBN 978-1-4503-6223-8.. [s.l.] : [s.n.], 2018


2018 [03/12] SHETNEVA, V. A. - SHTEPA, J. P. Development of didactic fames for computer science and mathematics lessons based on information technology. In Постулат. ISSN 2414-4487, vol. 37, no. 12.. [s.l.] : [s.n.], 2018


2017 [02/20] Andreevna, Shetneva, Petrovna, Shtepa. Создание интеллектуальной игры «Самый умный» в программе Microsoft Office PowerPoint In: Постулат. [s.l.]: Priamurskij gosudarstvennyj universitet imeni Šolom-Alejhema, 2017, č. 12, s. [1-5]. ISSN 2414-4487. [ruština]


2017 [01/20] Doleck, Tenzin, Bazelais, Paul, Lemay, David John, Saxena, Anoop, Basnet, Ram B. Algorithmic thinking, cooperativity, creativity, critical thinking, and problem solving: exploring the relationship between computational thinking skills and academic performance [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s40692-017-0090-9 In: Journal of Computers in Education. Berlin: Springer Nature. Springer, 2017, Roč. 4, č. 4, s. 355-369. ISSN 2197-9987. ISSN (online) 2197-9995. [angličtina]. - WOS CC


2017 [03/12] DOLECK, T. – BAZELAIS, P. - LEMAY, D. J. Algorithmic thinking, cooperativity, creativity, critical thinking, and problem solving: exploring the relationship between computational thinking skills and academic performance. In Journal of Computers in Education. ISSN 2197-9987, 2017, vol. 4, p. 1-15.. [s.l.] : [s.n.], 2017


2017 [03/12] SHETNEVA, V. A. Intellectual game <> in the program Microsoft Office PowerPoint. In Postulat [online]. 2017, vol. 2017, no. 12 [cit. 2017-12-19]. Dostupné na internete: . ISSN 2414-4487.. [s.l.] : [s.n.], 2017


AFC_005 Kiss, Gábor, Csiba, Peter. Analyzing of the self reported ICT literacy level of Slovakian and Serbian Students in the higher education. DOI 10.1051/shsconf/20173701076 In: ERPA International Congresses on Education 2017 (ERPA 2017). Cedex: E D P SCIENCES, 2017, s. 1-8. ISSN 2261-2424. [angličtina]. - WOS CC


Ohlasy:

2018 [03/12] TONGORI, Á. - MOLNÁR, GY. Az interneten való böngészés hatékonyságának vizsgálata 6-11. évfolyamos diákok körében. In Magyar pedagógia. ISSN 0025�-0260, 2018, vol. 118, no. 2, p. 105-131.. [s.l.] : [s.n.], 2018


AFC_006 Kiss, Gábor, Godó, Attila Zoltán. A Comparison of Information Technology Literacy of Students of Slovakian Secondary Schools and Romanian Students of Humanities (Profil Uman). DOI 10.1016/j.sbspro.2014.09.366 In: Procedia - social and behavioral sciences: World Conference on Business, Economics and Management . Amsterdam: Elsevier, 2014, č. 152, s. 1293-1299 [online]. ISSN 1877-0428. [angličtina]


Ohlasy:

2023 [02/20] Batmetan, Johan Reimon, Rumagit, Selvi, Mamuaja, Marlin, Tiwow, Gilly, Naharia, Orbanus, Sumual, Shelty. Restructuring of undergraduate information technology curriculum in fulfillment of SKKNI industry 4.0 with an independent learning campus approach [elektronický dokument] In: International journal of information technology and education. Tomohon: JR education, 2023, Roč. 2, č. 3, s. 133-152 [online]. ISSN (online) 2809-8463. [angličtina]


AFC_007 Kiss, Gábor, Torres-Gastelú, Carlos Arturo. Comparison of the ICT literacy level of the Mexican and Hungarian students in the higher education. DOI 10.1016/j.sbspro.2015.01.546 In: Procedia: Social and Behavioral Sciences. [s.l.]: Elsevier, 2015, s. 824-833. ISSN 1877-0428. [angličtina]


Ohlasy:

2020 [03/12] EGER, L. E -learning a jeho aplikace. Plzeň : Fakulta ekonomická ZČU v Plzni, 2020. ISBN 978-80-261-0952-5, p. 266.. [s.l.] : [s.n.], 2020


2018 [04/12] EGER, L. - KLEMENT, M. - TOMCZYK, Ł. -et al. Different user groups of university students and their ICT competence: Evidence from three countries in Central Europe. In Journal of baltic science education. ISSN 1648-3898, 2018, vol. 17, no. 5, p. 851-865.. [s.l.] : [s.n.], 2018


AFC_008 Torres Gastelú, Carlos Arturo, Kiss, Gábor, Dominguez, Agustin Lagunes. Level of ict competencies at the university. DOI 10.1016Őj.sbspro.2015.01.638 In: Procedia - social and behavioral sciences: World Conference on Business, Economics and Management . Amsterdam: Elsevier, 2015, č. 174, s. 137-142 [online]. ISSN 1877-0428. [angličtina]


Ohlasy:

2018 [03/12] RODRÍGUEZ-DE-DIOS, I. - M.F. VAN OOSTEN, J. - IGARTUA, J.- J. A study of the relatinship between parental mediation and adolescents´ digital skills, online tisks and online opportunities. In Computers in human behavior. ISSN 0747-5632, 2018, vol. 2018, no. 82, p. 186-198.. [s.l.] : [s.n.], 2018


AFC_009 Kiss, Gábor, Torres Gastelú, Carlos Arturo. The teaching experience of database management for mechanical engineering students. DOI 10.1016/j.sbspro.2015.01.620 In: Procedia - social and behavioral sciences: World Conference on Business, Economics and Management . Amsterdam: Elsevier, 2015, č. 174, s. 17-21 [online]. ISSN 1877-0428. [angličtina]


AFC_010 Torres Gastelú, Carlos Arturo, Kiss, Gábor, Dominguez, Agustin Lagunes. ITC integration process in basic education: The case of Veracruz city in Mexico. DOI 10.1016/j.sbspro.2015.01.545 In: Procedia - social and behavioral sciences: World Conference on Business, Economics and Management . Amsterdam: Elsevier, 2015, č. 176, s. 819-823 [online]. ISSN 1877-0428. [angličtina]


Ohlasy:

2018 [03/12] DEACONU, A. - DEDU, M. E. - IGRET, S. R. -et al. The use of information and communications technology in vocational education and training - premise of sustainability. In Sustainability. ISSN 2071-1050, 2018, vol. 10, no. 5.. [s.l.] : [s.n.], 2018


AFC_011 Torres-Gastelú, Carlos Arturo, Soto-Ortiz, José Luis, Armenta, Joel Angulo, Kiss, Gábor, Velazco-Canseco, Alexis Ignacio. Ict as an Academic Support and Computer Basic Skill at Teenagers Students In: Turkish Online Journal of Educational Technology. Turkey: Sakarya University, 2015, s. 270-275. ISSN 1303-6521. [angličtina]


AFC_012 Kiss, Gábor, Árki, Zuzana. Comparison of the ICT literacy level of the Slovakian and Hungarian students in the higher education. DOI 10.1051/shsconf/20162601093 In: ERPA International Congresses on Education (ERPA). Cedex a, France: Édition Diffusion Presse Sciences, 2016, s. 1-9. ISSN 2261-2424. [angličtina]. - WOS CC


Ohlasy:

2021 [04/12] NAGY, M. - PORÁČOVÁ, J. - BALÁZS, P. - et al. Odovzdávanie poznatkov z farmakognózie a legislatívneho pozadia doplnkovej a ľudovej medicíny vo svetle nových štandardov vo vzdelávaní budúcich učiteľov na Slovensku. In Inovatívne metódy a formy vzdelávania. Zborník vedeckých prác s medzinárodnou účasťou [Innovative Methods and Forms of Education. Proceedings of scientific contributions with international participation]. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2021. ISBN 978-80-553-3886-6, p. 135.. [s.l.] : [s.n.], 2021


2021 [04/12] BERNÁTOVÁ, R. - NAGY, M. - DANCSA, D. - et al. Valós és virtuális interaktív modellek a biológia oktatásában. In Eruditio - Educatio. ISSN 1336-8893, 2021, vol. 16, no. 4, p. 13.. [s.l.] : [s.n.], 2021


2021 [04/12] NAGY, M. - DANCSA, D. - PORÁČOVÁ, J. - et al. Valós és virtuális interaktív modellek a biológia oktatásában. In Eruditio – Educatio. ISSN 1336-8893, 2021, vol. 16, no. 4, p. 13.. [s.l.] : [s.n.], 2021


2021 [02/20] Nagy, Melinda, Dancsa, Daniel, Poráčová, Janka, Bernátová, Renáta. Valós és virtuális interaktív modellek a biológia oktatásában. DOI 10.36007/eruedu.2021.4.5-17. SIGN-PU PF-22 289/21 In: Eruditio - Educatio: vedecký časopis Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne: A Selye János Egyetem Tanárképző Kara tudományos folyóirata: Research Journal of the Faculty of Education of J. Selye University. Komárno: Univerzita J. Selyeho. Pedagogická fakulta, 2021, Roč. 16, č. 4, s. 5-17 [tlačená forma]. ISSN 1336-8893. http://e-eruditio.ujs.sk/wp-content/uploads/2021/12/Eru-Edu_2021_4_00_A_full_text.pdf. [maďarčina]


AFC_013 Kiss, Gábor, Szász, Antónia. Level of the Information Security Awareness of the Mechanical Engineering Students. DOI 10.1109/ITHET.2016.7760758 In: ITHET 2016: 15th international conference on Information technology based higher education and training: September 8-10, 2016, Istanbul, Turkey. [S.l.]: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2016, s. 1-6. ISBN 978-1-5090-0778-3. [angličtina]. - WOS CC


AFC_014 Kiss, Gábor, Szász, Antónia. Analysing of the information security awareness of the economic information technology students. DOI 10.1109/CINTI.2016.7846406 In: CINTI 2016 - 17th IEEE International Symposium on Computational Intelligence and Informatics: Proceedings. [s.l.]: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2017, s. 213-218. ISBN 978-150903909-8. [angličtina]


AFC_015 Kiss, Gábor. Measuring the ICT competencies in Slovakia and in Serbia in the higher education. DOI 10.1051/shsconf/20173701075 In: ERPA International Congresses on Education 2017 (ERPA 2017). Cedex: E D P SCIENCES, 2017, s. 1-10. ISSN 2261-2424. [angličtina]. - WOS CC


Ohlasy:

2020 [03/12] EGER, L. - TOMCZYK, L. - KLEMENT, M. -et al. How do first year university students use ICT in their leisure time and for learning purposes? In International journal of cognitive research in science, engineering and education. ISSN 2334-847X, 2020, vol. 8, no. 2, p. 35-52.. [s.l.] : [s.n.], 2020


2020 [03/12] EGER, L. E -learning a jeho aplikace. Plzeň : Fakulta ekonomická ZČU v Plzni, 2020. ISBN 978-80-261-0952-5, p. 266.. [s.l.] : [s.n.], 2020


2020 [03/12] ŠEBO, J. - PAĽOVÁ, D. ICT in the education system: a view from Slovakia. In ICT in education and implications for the belt and road initiative. Singapore : Springer, 2020. ISBN 978-981-15-6156-6, p. 167-185.. [s.l.] : [s.n.], 2020


2020 [01/12] CHOROSOVA, O. M. - AETDINOVA, R. R. - SOLOMONOVA, G. S. - et al. Conceptual approaches to the identification of teachers’ digital competence: cognitive modelling. In Education and Self Development. ISSN 1991-7740, 2020, vol. 15, no. 3, p. 189-202.. [s.l.] : [s.n.], 2020


2020 [03/12] CHOROSOVA, O. M. - AETDINOVA, R. R. - SOLOMONOVA, G. S. - et al. Spring 2020: Toward a Digital Transformation of Education. In IFTE 2020 - VI International Forum on Teacher Education. Russia : Pensoft Publisher, 2020. ISBN 978-619-248-025-7, p. 385.. [s.l.] : [s.n.], 2020


2019 [03/12] NOGALES, A. - GARCÍA-TEJEDOR, Á. J. - SANZ, N. M. -et al. Competencies in higher education: A feature analysis with self-organizing maps. In Advances in self-organizing maps, learning vector quantization, clustering and data visualization. Cham : Springer, 2019. ISBN 978-3-030-19641-7.. [s.l.] : [s.n.], 2019


2018 [04/12] EGER, L. - KLEMENT, M. - TOMCZYK, Ł. -et al. Different user groups of university students and their ICT competence: Evidence from three countries in Central Europe. In Journal of baltic science education. ISSN 1648-3898, 2018, vol. 17, no. 5, p. 851-865.. [s.l.] : [s.n.], 2018


AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Počet výstupov: 1


AFD_001 Kalagiakos, Panagiotis, Kiss, Gábor. Dependence Pedagogy in a Multicultural School. DOI 10.1109/SAMI.2014.6822409 In: SAMI 2014: IEEE 12th International symposium on applied machine intelligence and informatics: Herľany, Slovakia; 23-25 January 2014. Los Alamitos: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2014, s. 211-215. ISBN 978-1-4799-3442-3. [angličtina]Štatistika záznamov


Štatistika záznamov indexovaných v databázach Current Content Connect, Web of Science Core Collection, Scopus a ich podradených databázach:


Databáza WOS CC. Počet zaznamov spolu: 12

Hlavná databáza WOS CC: 12

Databáza SCO. Počet zaznamov spolu: 7

Hlavná databáza SCO: 7

Databáza CCC. Počet zaznamov spolu: 2

Hlavná databáza CCC: 2


Štatistika záznamovPodľa kategórie EPC od roku 2022

Počet všetkých záznamov: 6

V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka: 1

V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu: 5


Podľa kategórie EPC do roku 2021

Počet všetkých záznamov: 21

ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách: 1

ADE - Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch: 1

ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS: 3

AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách: 15

AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách: 1


Podľa kategórie ohlasov

Počet ohlasovaných záznamov: 13

Počet jedinečných ohlasov: 83

Počet ohlasov zapísaných do roku 2021: 44

Z toho bez autocitácií: 44

01 - Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS: 7

Z toho bez autocitácií: : 7

02 - Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS: 1

Z toho bez autocitácií: : 1

03 - Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch: 31

Z toho bez autocitácií: : 31

04 - Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch: 5

Z toho bez autocitácií: : 5

05 - Recenzie v zahraničných publikáciách: 0

Z toho bez autocitácií: : 0

06 - Recenzie v domácich publikáciách: 0

Z toho bez autocitácií: : 0

Počet ohlasov zapísaných od roku 2022: 39

Z toho bez autocitácií: 39

01 - Citácia v publikácii registrovaná v citačných indexoch: 25

Z toho bez autocitácií: : 25

02 - Citácia v publikácii vrátane citácie v publikácii registrovanej v iných databázach okrem citačných indexov: 14

Z toho bez autocitácií: : 14

03 - Recenzia a umelecká kritika v publikácii: 0

Z toho bez autocitácií: : 0


Podľa krajiny vydania

Počet domácich vydaní: 1

Počet zahraničných vydaní: 19

Počet bez krajiny vydania: 7


Podľa krajiny zverejnenia

Počet domácich zverejnení na podujatí: 0

Počet domácich zverejnení v inštitúcii: 0

Počet zahraničných zverejnení na podujatí: 0

Počet zahraničných zverejnení v inštitúcii: 0


Podľa oblasti výskumu

010 Pedagogické vedy: 2

160 Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie: 25

240 Matematika a štatistika: 1


Podľa študijného odboru

2508 informatika: 7


Podľa podujatia

Počet všetkých konferenčných publikácií a príspevkov: 8

Z toho na domácich podujatiach: 0

Z toho na zahraničných podujatiach: 8

Počet pozvaných konferenčných príspevkov: 0

Z toho na domácich podujatiach: 0

Z toho na zahraničných podujatiach: 0


Podľa projektov

Počet publikácií s naviazaným projektom: 0


Podľa databáz a citačných indexov

CCC Current Content Connect: 2

CCC Current Content Connect: 2

SCO SCOPUS: 7

SCO SCOPUS: 7

WOS CC Web of Science Core Collection: 12

WOS CC Web of Science Core Collection: 12


Podľa metrík

AIS: 2

CiteScore: 3

IF: 1

Nordic List: 1

SJR: 3

SNIP: 3


Podľa kvartilov

Počet záznamov s kvartilom AIS: 2

Z toho Q4: 2

Computer science, artificial intelligence: 2

Počet záznamov s kvartilom JCI: 1

Z toho Q4: 1

Computer science, artificial intelligence: 1

Počet záznamov s kvartilom JCR: 1

Z toho Q4: 1

Computer science, artificial intelligence: 1

Počet záznamov s kvartilom Scimago: 4

Z toho Q2: 2

Engineering (miscellaneous): 2

Z toho Q3: 4

Artificial intelligence: 2

Education: 2

E-learning: 2

Statistics and probability: 2 

Membership

 • German Informatics Society (Gesellschaft für Informatik e.V. (GI) - Germany) (2003-)
 • John von Neumann Computer Society (NJSZT) – Hungary (2006-)
 • Hungarian Fuzzy Society (2009–)
 • Hungarian Academy of Sciences Section of Mathematics Committee on Information Science – Hungary (2013-)
 • International Association for Cyber Science and Engineering (IACSE) (2013-)
 • Technical Committee on Computational Cybernetics within System, Man and Cybernetics Society (2014–)
 • IEEE (2014-)
 • Hungarian Pedagogical Society (2015-)
 • European Educational Research Association (2016-)
 • Social Sciences and Arts SWS International Scientific Society (2019-)

 

 Committee membership

 • Technical Committee on Computational Cybernetics within System, Man and Cybernetics Society (2014-)
 • SGEM Social Scientific and Art Scientific Society (2019-) https://sgemworld.at/index.php/committee-social-sciences-and-art-lists

 

Editorial board member

 

 • International Journal of Teaching, Learning and Educational Research, ISSN: 1694-2116 (2013-)
 • International Journal on Integrating Technology in Education ( IJITE ), ISSN: 2320-3935 (2016-)
 • International Journal of Computing and Related Technologies (IJCRT), ISSN: 2518-4806 (2017-)
 • Indonesian Journal of Learning and Instruction (IJLI), p-ISSN 2614-8250, e-ISSN 2614-5677 (2018-)
 • Livelong Education (LE), p-ISSN: 2251-2683 (2018-2019)
 • Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing (JAIHC), (IF: 4.594 (2019)), p-ISSN 1868-5137, e-ISSN 1868-5145, (2021-)
 • Pakistan Journal Emerging Science and Technologies (PJEST), (2021-)
 • International Journal of Robotics and Automation Technology (Publisher: Zealpress), (2022-)
 • PriMera Scientific Engineering (PSEN), (2022-)
 • Trends in Social Sciences (TSS), (2022-)

 

External Expert

 • Bureau of Education, Hungary (2012-)
 • National Research, Development and Innovation Office (Working Group on the Preparation of the Work Programme 2018-2020 – DIGITAL SECURITY (DS) (24.06.2016-24.01.2017)
 • National Research, Development and Innovation Office (2017-)
 • Massachusetts Institute of Technology, MIT App Inventor for iOS companion (2019-2022)
 • Romanian Agency for Quality Assurance in Higher Education (ARACIS) (2021-)

 

Reviewer

 • Journal of Future Generation Computer Systems, ISSN: 0167-739X( Impact Factor 1.978 (2011))
 • Journal of Multimedia Systems, ISSN: 0942-4962 (print version), ISSN: 1432-1882 (electronic version) ( Impact Factor 0.729 (2011))
 • Journal of Supercomputing, ISSN: 0920-8542 (2011)
 • Journal of Global Perspectives on Engineering Management, ISSN: 2304-9375
 • Scientific Journal of Education Technology, ISSN: 2164-7224
 • International Journal of Computer Science and Business Informatics, ISSN: 1694-2108
 • International Online Journal of Educational Sciences, ISSN: 1309-2707
 • International Journal of Wireless Communications and Mobile Computing, ISSN: 2330-1007 (Print), 2330-1015 (Online)
 • International Journal of Statistics in Medical Research, ISSN: 1929-6029 (Online)
 • IEEE Transactions on Neural Systems & Rehabilitation Engineering, ( Impact Factor 3.972 (2017))
 • IEEE Transactions on Industrial Informatics (2019-)
 • Elsevier (2019-)
 • Academic Information Exchange Center / China (2021-)
 • African Educational Research Journal (2022)
 • Frontiers (2022-)

 

Keynote speaker:

 1. Fachdidaktiktag, Universität Graz, September 26, 2011, Graz, Österreich
 2. 2013 International Conference on Information, Business and Education Technology (ICIBET 2013), March 14-15, 2013, Beijing, China
 3. 6th SPSS Summer School, 2014, Debrecen, Hungary
 4. 1st International Conference on Computing and Related Technologies, December 28-29, 2017, Karachi, Pakistan
 5. International conference on Electronics, Communication, Instrumentation and Computing, March 19-21, 2020, Vijayawada, India
 6. Eyeing 2021 Cyber Security Standards In The European Market, October 22, 2020, Webinar
 7. World Summit on Automotive and Autonomous Systems, September 17-18, 2021, Rome, Italy
 8. 2nd World Summit on Automotive and Autonomous Systems, June 9-10, 2022, Abu-Dhabi, UAE
 9. 10th Logistics – Informatics – Management, September 8-9, 2022, Galanta, Slovakia
 10. Innovation and Sustainable Surface Transport (IFFK 2022), September 21-23, Budapest, Hungary

 

Panelist speaker:

 1. PhoneCom 2011 (1st International Workshop on Sensing, Networking, and Computing with Smartphones), October 19-22, 2011, Dalian, China
 2. Qubit driving.digital Conference 2019, October 14-15 2019, Samorin, Slovakia

 

 

Invited speaker:

 1. International Conference on Advancement in Interdisciplinary Research (ICAIR 2021), June 04-06, 2021, India
 2. 1st Euro International Multidisciplinary Conference on Technology, Engineering, Management, Education and Social Sciences (EIMCTEMESS-2021), from 13-17 December 2021, Madrid Spain

 

General co-Chair:

 1. ERSE-2013 2013 International Conference on Educational Research and Sports Education, July 25-26, 2013, Beijing, China
 2. ITME 2018 (IEEE 9th International Conference on IT in Medicine and Education), October 19-21, 2018, Hangzhou, China

 

Steering Committee Chair:

1.   6th International Conference on Education and E-Learning (ICEEL 2022), Tsuru, Japan, November 21-23, 2022.

 

Program Chair:

 1. 2021 International Conference on Computers and Automation (ICCA 2021), September 7th-9th, 2021 in Paris, France. 
 2. 2021 International Conference on Control, Robotics Engineering and Technology (CRET 2021) September 7th-9th, 2021 in Paris, France. 
 3. 2022 International Conference on Control, Robotics Engineering and Technology (CRET 2022), August 18-20, 2022, Paris, France.

 

Program Vice-Chair:

 1. ICISS 2011 (IEEE International Conference on Intelligent Computing and Integrated Systems), October 24-26, 2011, Guilin, China
 2. 2021 International Conference on Computers and Automation (CompAuto 2021), September 7th-9th, 2021 in Paris, France as Virtual Conference

 

Publicity Chair:

 1. 2nd International Conference on Information Science and Control Engineering (ICISCE 2015), April 24-26, 2015, in Shanghai, China
 2. 3rd International Conference on Information Science and Control Engineering (ICISCE 2016), July 8-10, 2016, in Beijing, China
 3. 2016 Cyber Science and Technology Congress (CyberSciTech 2016), August 8-12, 2016, Auckland, New Zealand
 4. 4th International Conference on Information Science and Control Engineering (ICISCE 2017), July 21-23, 2017, in Changsha, China
 5. 2018 International Conference on Information Management and Processing (ICIMP 2018), Januar 12-14. 2018. London
 6. 5th International Conference on Information Science and Control Engineering (ICISCE 2018), July 20-22, 2018, Zhengzhou, Henan, China
 7. 2019 International Conference on Information Management and Processing (ICIMP 2019), Januar 10-12. 2019. Laxenburg, Austria
 8. ITME 2019 (IEEE 10th International Conference on IT in Medicine and Education), August 23-25, 2019, Qingdao, China
 9. 6th International Conference on Information Science and Control Engineering (ICISCE 2019), December 20-22, 2019, Shanghai, China
 10. 2020 International Conference on Information Management and Processing (ICIMP 2020), June 11-13. 2020. Portsmouth, UK
 11. 7th International Conference on Information Science and Control Engineering (ICISCE 2020), December 18-20, 2020, Changsha, Hunan, China
 12. 2021 International Conference on Information Management and Processing (ICIMP 2021), June 10-12. 2021. Portsmouth, UK
 13. 4th International Conference on Information Management and Processing (ICIMP 2021), June 10-12. 2021. Portsmouth, United Kingdom
 14. 7th International Conference on e-Society, e-Learning and e-Technologies, (ICSLT), June 10-12. 2021. Portsmouth, United Kingdom
 15. ITME 2021 (IEEE 11th International Conference on IT in Medicine and Education), November 19-21, 2021, Wuyishan, China
 16. 8th International Conference on e-Society, e-Learning and e-Technologies, (ICSLT), June 10-12. 2022. Rome, Italy
 17. 2022 The 5th International Conference on Information Management and Processing (ICIMP 2022), June 10-12. 2022. Rome, Italy
 18. 2022 IEEE  2nd International Conference on Educational Technology (IEEE ICET), June 25-27, 2022, Beijing, China

 

Program Committee Chair:

 1. 4th International Conference on E-Business and E-commerce Engineering (EBEE 2022), Plymouth, UK, December 14-16, 2022.

 

Coordinators of Branches:

 1. Educational Researches and Publications Associations (ERPA) International Congress June 2-4, 2016, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
 2. Educational Researches and Publications Associations (ERPA) International Congress May 18-21, 2017, Budapest, Hungary
 3. Educational Researches and Publications Associations (ERPA) International Congress June 28-01 July, 2018, Istanbul, Turkey
 4. Educational Researches and Publications Associations (ERPA) International Congress June 19-22, 2019, Sakarya, Turkey
 5. Educational Researches and Publications Associations (ERPA) International Congress April 10-12, 2020, Belgrad, Serbia
 6. Educational Researches and Publications Associations (ERPA) International Congress June 03-05, 2021, Online
 7. Educational Researches and Publications Associations (ERPA) International Congress September 22-25, 2022, Nicosia, Cyprus

 

Organizing Committee Member:

 1. 5th Informatiktag NRW, 2006, Paderborn, Germany
 2. 7th IDDI (Internationalen Doktorandenkolloquium zur Didaktik der Informatik), 2009, Budapest, Hungary
 3. 2022 Workshop on International Trends in Education, June 14th – 16th 2022, Budapest, Hungary
 4. Conference onArtificial Intelligence and Computer science-2022,December 17-18, Malaysia

 

Scientific Committee Member:

 1. Educational Researches and Publications Associations (ERPA) International Congress, 2014, Istanbul, Turkey
 2. Educational Researches and Publications Associations (ERPA) International Congress 2015, Athens, Greece
 3. International Conference on Test, Measurement and Computational Method (TMCM2015), 2015, Chiang Mai, Thailand
 4. 7th International Symposium Research and Education in an Innovation Era (ISREIE 2018), May 17-20, 2018, Arad, Romania
 5. 8th International Symposium Research and Education in an Innovation Era (ISREIE 2019), May 23-25, 2019, Arad, Romania
 6. 6th SWS INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES, August 26-September 1, 2019, Albena, Bulgaria
 7. 8th International Conference on Higher Education Advances (HEAd’22), June 14 – 17, 2022, Valencia, Spain
 8. 14thInternational Conference on ENTERprise Information Systems (CENTERIS), 9 - 11 November 2022, Lisboa, Portugal

 

Advisory Board Member:

 1. First International Conference on Innovations in Infrastructure (ICIIF), May 18-19, 2018, Ahmedabad, India
 2. 4th IEEE International Conference on Internet of People (IoP 2019), October 8-12, 2018, Guangzhou, China
 3.  5th IEEE International Conference on Internet of People (IoP 2019), August 19-23, 2019, Leicester, UK

 

Program Committee Member:

 1. 10th IEEE International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training(ITHET 2011), 2011, Kusadasi, Turkey
 2. 2nd International Workshop on Sensing, Networking, and Computing with Smartphones (PhoneCom 2012), 2012, Macau, China
 3.  11th IEEE International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training (ITHET 2012), 2012, Istanbul, Turkey
 4. IEEE 4th International Symposium on IT in Medicine and Education (ITME 2012), 2012, Hokkaido, Japan
 5. 2013 International Conference on Information, Business and Education Technology (ICIBET 2013), 2013, Beijing, China
 6. IEEE 5th International Symposium on IT in Medicine and Education ITME 2013), 2013, Xining, China
 7. 2013 International Conference on Advanced ICT (Information and Communication Technology) for Education (ICAICTE2013), 2013, Hainan, China
 8. 2nd International Workshop on Technology-Enhanced Social Learning 2013, August 20-23, 2013, Beijing, China
 9. 12th IEEE International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training (ITHET 2013), 2013, Antalya, Turkey
 10. 2013 International Conference on Educational Research and Sports Education (ERSE-2013), 2013, Beijing, China
 11. 2013 International Conference on Cyber Science and Engineering (CyberSE 2013), 2013, Guangzhou, China
 12. 2014 International Conference on Information, Business and Education Technology (ICIBET 2014), 2014, Beijing, China
 13. 2014 International Conference on Advanced ICT (Information and Communication Technology) for Education (ICAICTE2014), 2014, Dalian, China
 14. IEEE 6th International Symposium on IT in Medicine and Education (ITME 2014), 2014, Jeju, Korea
 15. 13th IEEE International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training (ITHET 2014), 2014, York, England
 16. 2014 International Conference on Engineering Technology, Engineering Education and Engineering Management (ETEEEM 2014), November 15-16, 2014, Guangzhou, China
 17. 14th IEEE International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training (ITHET 2015), 2015, Lisbon, Portugal
 18. IEEE 7th International Conference on IT in Medicine and Education (ITME 2015), 2015, Huangshan, China
 19.  2nd International Conference on Information Science and Control Engineering (ICISCE 2015), April 24-26, 2015, Shanghai, China.
 20. The 2015 Smart World Congress (SWC 2015), August 10-14, 2015, Beijing, China
 21. SAI Intelligent Systems Conference (IntelliSys 2015), November 10-11, 2015, London, England
 22. 9th IEEE International Conference on Open Source Systems and Technologies” (ICOSST-2015), 2015, Lahore, Pakistan.
 23. 3rd International Conference on Economy and Society (EAS 2016), 2016, Yichang, China.
 24. 2016 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics, October 9-12, 2016, Budapest, Hungary
 25. 7th International Conference on Intercultural Education (EDUHEM 2016), 2016, Almeria, Spain
 26. 2016 International Conference on Business and Information (BAI2016), July 3-5, 2016, Nagoya, Japan
 27. 3rd IEEE International Conference on Information Science and Control Engineering (ICISCE 2016), July 8-10, 2016, Peking, China.
 28. 15th IEEE International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training (ITHET 2016), 2016, Istanbul, Turkey
 29. SAI Intelligent Systems Conference (IntelliSys 2016), 2016, London, England
 30. The Second International Symposium on Dependability in Sensor, Cloud, and Big Data Systems and Applications (DependSys 2016), 2016, Zhangjiajie, China
 31. The 9th International Conference on Security, Privacy and Anonymity in Computation, Communication and Storage (SpaCCS 2016), 2016, Zhangjiajie, China
 32. IEEE 8th International Conference on IT in Medicine and Education (ITME 2016), 2016, Fuzhou, China
 33. The 4rd International Conference on Modern Education (ICOME 2016), December 2-4, 2016 in Sanya, China.
 34. Future Technologies Conference (FTC 2016), 6-7 December 2016, San Francisco, United States
 35. 2017 International Conference on Business and Information - Winter Session BAI-Winter 2017 Bangkok, Thailand, January 24-26, 2017
 36. Seventh International Conference on Computer Science, Engineering and Applications (CCSEA 2017), January 28-29, Dubai, UAE
 37. Eighth International Conference on Database Management Systems (DMS-2017), February 25 - 26, 2017, Sydney, Australia
 38. IEEE World Engineering Education Conference (EDUNINE 2017), Sao Paolo, Brazil, March 19-22, 2017
 39. 2017 International Conference on Business and Information (BAI2017), July 4-6, 2017, Hiroshima, Japan
 40. 4rd IEEE International Conference on Information Science and Control Engineering (ICISCE 2017), July 21-23, 2017, Changsha, China.
 41. 2017 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics, October 5–8, 2017, Banff Center, Banff, Canada
 42. 11th IEEE International Conference on Open Source Systems & Technologies (ICOSST-2017), Lahore, Pakistan, December 18-20, 2017
 43. 7th International Conference on Natural Language Processing (NLP 2018) January 27-28, 2018, Dubai, UAE
 44. 8th International Conference on Computer Science, Engineering and Applications, February 17-18, Melbourne, Australia
 45. 4th International Conference on Artificial Intelligence and Applications (AIFU 2018), February 17-18, Melbourne, Australia
 46. IEEE World Engineering Education Conference (EDUNINE 2018), Buenos Aires, Argentina, March 11-14, 2018
 47. 14th International Conference Mobile Learning (ML 2018), Lisbon, Portugal, 14-16 April 2018.
 48. 17th IEEE International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training (ITHET 2018), Algavere, Portugal, 26-28 April 2018
 49. International Conference on Innovation and Infrastructure, May 18-19, 2018, Gujarat India
 50. 6th International Conference of Advanced Computer Science & Information Technology (ACSIT 2018), May 26-27, 2018, Dubai, UAE
 51. 4th International Conference on Higher Education Advances (HEAd'18), Valencia, Spain June 20-22, 2018
 52. 2018 International Conference on Business and Information (BAI 2018), July 6-8, 2018, Seoul, Korea
 53. 5th IEEE International Conference on Information Science and Control Engineering (ICISCE 2018), July 20-22, 2018, Henan, China.
 54. 8th International Workshop on Soft Computing and Applications (SOFA 2018), September 13-15, 2018, Arad, Romania
 55. 4th International Conference on Software Engineering (SOFE 2018), September 29-30, Copenhagen, Denmark
 56. 4th IEEE 2018 SmartWorld Congress (SmartWorld 2018),Oct 8-12, 2018, Guangzhou, China,
 57. IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics, Oct 7-10, 2018, Miyazaki, Japan
 58. IEEE 9th International Conference on IT in Medicine and Education (ITME 2018), Oct 19-21, 2018, Hangzhou, China
 59. The 4th International Symposium on Dependability in Sensor, Cloud, and Big Data Systems and Applications (DependSys 2018), Melbourne, Australia, December 11-13, 2018
 60. 12th IEEE International Conference on Open Source Systems & Technologies (ICOSST-2018), Lahore, Pakistan, December 19-21, 2018
 61. 2019 International Conference on Information Management and Processing (ICIMP 2019), Januar 10-12. 2019. Laxenburg, Austria
 62. IEEE World Engineering Education Conference (EDUNINE 2019), Lima, Peru, March 17-20, 2019
 63. 15th International Conference Mobile Learning (ML 2019), Utrecht, Netherlands, 11-13 April 2019.
 64. V Science, Technology and Innovation Congress (INES), 17-21 April 2019, Alanya, Turkey
 65. 6th International Conference on Data Mining and Database, Vancouver, Canada, May 25-26, 2019
 66. 7th International Conference of Security, Privacy and Trust Management (SPTM 2019), June 22-23, 2019, Dubai, UAE (https://csit2019.org/sptm/index.html)
 67. 5th International Conference on Higher Education Advances (HEAd'19), Valencia, Spain June 26-28, 2019
 68. 2019 International Conference on Business and Information (BAI 2019), July 4-7, 2019, Tokyo, Japan
 69. The 23rd Multi-conference on Systemics, Cybernetics and Informatics (WMSCI 2019), July 6-9, 2019, Orlando, USA
 70. 5th International Conference on Advances in Computer Science and Information Technology (ACSTY-2019), August 17-18, 2019, Chennai, India
 71. 5th IEEE 2019 SmartWorld Congress (SmartWorld 2019), August 19-23, 2019, Leicester, UK
 72. IEEE 10th International Conference on IT in Medicine and Education (ITME 2019), August 23-25, 2019, Quingdao, China
 73. Transdisciplinary AI (TransAI 2019), September 25-27, 2019, Laguna Hills, California, USA (https://www.transai.org)
 74. 2019 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics (SMC2019), October 6-9, 2019, Bari, Italy
 75. The Sixth Euro-China Conference on Intelligent Data Analysis and Applications (ECC2019), October 15-18, 2019, Arad, Romania
 76. The Third International Conference on Smart Vehicular Technology, Transportation, Communication and Applications (VTCA 2019), October 15-18, 2019, Arad, Romania
 77. 7th Smart city and Informatization (iSCI 2019), Guangzhou, China, November 12-15, 2019
 78. The 5th International Symposium on Dependability in Sensor, Cloud, and Big Data Systems and Applications (DependSys 2019), Guangzhou, China, November 12-15, 2019
 79. The 3rd International Workshop on Cyberspace Security (IWCSS 2019), Guangzhou, China, November 12-15, 2019
 80. 6th International Conference on Computer Science and Engineering (CSEN 2019), Chennai, India, December 14-15, 2019
 81. 8th International Conference on Innovation & New Trend In Information System, December 20-21, 2019, Tangier, Morocco
 82. 6th IEEE International Conference on Information Science and Control Engineering (ICISCE 2019), December 20-22, 2019, Shanghai, China.
 83. 4th International Conference on Data Management, Analytics & Innovation, January 17-19, 2020, New Delhi, India
 84. IV. IEEE World Engineering Education Conference (EDUNINE 2020), Bogotá, Colombia, March 15-18, 2020
 85. 13th International Conference on Security and its Applications (CNSA 2020), Sydney, Australia, March 28-29, 2020
 86. 16th International Conference Mobile Learning (ML 2020), Sofia, Bulgaria, 2-4 April 2020.
 87. 6th International Conference on Advances in Computer Science and Information Technology (ACSTY-2020), April 25~26, 2020, Copenhagen, Denmark
 88. The International Conference on History, Theory and Methodology of Learning (ICHTML 2020), Kryvyi Rih, Ukraine, May 13-15, 2020.
 89. 3rd International Workshop on Augmented Reality in Education (AREdu 2020, Kryvyi Rih, Ukraine, May 13-15, 2020.
 90. 6th International Conference on Higher Education Advances (HEAd'20), Valencia, Spain June 03-05, 2020
 91. Artificial Intelligence for Industries (ai4i 2020), California, USA, September 21-23, 2020
 92. IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics (SMC 2020), October 11-14, 2020. Toronto, Canada
 93. 9th International Workshop on Soft Computing and Applications (SOFA 2020), November 27-29, 2020, Arad, Romania
 94. The 6th International Symposium on Dependability in Sensor, Cloud, and Big Data Systems and Applications (DependSys 2020), Fiji, Republic of Fiji, December 14-16, 2020
 95. 7th IEEE International Conference on Information Science and Control Engineering (ICISCE 2020), December 18-20, 2020, Changsha, Hunan, China.
 96. 3rd International Conference on Wireless Communications and Applications (ICWCA2019), December 18-20, 2020, Sanya, Hajnan, China
 97. 9th International Conference on Innovation and New Trends In Information technology (INTIS'20), Tangier, Morocco, December 18-19, 2020
 98. 9th International Conference on Soft Computing, Artificial Intelligence and Applications (SCAI 2020) December 19-20, 2020, Sydney, Australia
 99. 4th International Workshop on Cyberspace Security (IWCSS 2020), Guangzhou, China, December 29, 2020 - January 1, 2021
 100. 11th International Workshop on Collaborative Computing with Cloud and Client (C4W 2020), Guangzhou, China, December 29, 2020 - January 1, 2021
 101. The 8th IEEE International Conference on Smart City and Informatization (iSCI 2020), Guangzhou, China, December 29, 2020 - January 1, 2021
 102. Fifth International Conference on Data Management, Analytics and Innovation (ICDMAI 2021), Kolkata, India , 15-17 January, 2021
 103. 13th International Conference on Networks &Communications (NeCoM 2021) February 20~21, 2021, Dubai, UAE
 104. V. IEEE World Engineering Education Conference (EDUNINE 2021), Guatemala City, Guatemala, March 14-17, 2021
 105. 2021 International Conference on Computer Applications, Cambridge, United Kingdom, 26-28 March, 2021
 106. 7thInternational Conference on Advances in Computer Science and Information Technology (ACSTY-2021), Vienna, Austria, March 20-21, 2021
 107. 8th International Conference on Computer Science and Information Technology, March 27-28, 2021, Sydney, Australia
 108. 7th International Conference on Computer Science, Information Technology and Applications (CSITA 2021) Zurich, Switzerland, May 22-23, 2021
 109. 4th International Conference on Information Management and Processing (ICIMP 2021), June 10-12. 2021. Portsmouth, United Kingdom
 110. International Conference on Networks and Communications (NCOM 2021), June 19-21, 2021, Copenhagen, Denmark
 111. 9th International Conference of Advanced Computer Science & Information Technology (ACSIT 2021), Toronto, Canada, July 10-11, 2021
 112. 10th International Conference on Advanced Information Technologies and Applications (ICAITA 2021), July 24-25, 2021, London, United Kingdom
 113. 2nd International Conference on Machine Learning, IOT and Blockchain(MLIOB 2021), Chennai, India, August 21  22, 2021
 114. Fourth International Conference on Social Science, Public Health and Education (SSPHE2021), August 13-15, 2021, Huhhot, China.
 115. 2nd International Conference on Machine Learning, IOT and Blockchain . (MLIOB 2021) August 21 ~ 22, 2021, Chennai, India
 116. 3rd International Conference on Internet of Things (CIoT 2021), September 25 ~ 26, 2021, Toronto, Canada
 117. International conference on Interdisciplinary Research (ICAIR 2021) October 29 - 31, 2021, Jaipur, India
 118. 10th International Conference on Soft Computing, Artificial Intelligence and Applications (SCAI 2021), November 20-21, 2021Zurich, Switzerland
 119. 8th International Conference on Computer Networks & Data Communications (CNDC 2021), November 27 - 28, 2021, Dubai, UAE
 120. 15th IEEE International Conference on Open Source Systems and Technologies” (ICOSST-2021), 2021, Lahore, Pakistan, December 16-17, 2021.
 121. The 7th International Symposium on Dependability in Sensor, Cloud, and Big Data Systems and Applications (DependSys 2021), Haikou, China, December 17-19, 2021
 122. 4th International Conference on Algorithms, Computing and Artificial Intelligence (ACAI 2021) , Sanya, China, December 22-24, 2021
 123. 2021 2nd International Conference on Pattern Recognition and Data Mining (PRDM 2021), Sanya, China, December 22nd-24th, 2021
 124. 2021 International Conference on Knowledge Discovery and Machine Learning, Sanya, China, December 22nd-24th, 2021
 125. 6th International Conference on Data Management, Analytics & Innovation, 14 - 16 January, 2022, Virtual
 126. International Conference of Multidisciplinary & Interdisciplinary Bioscience (MIBIO 2022) March 12~13 2022,Virtual
 127. 18th International Conference Mobile Learning (ML 2022), Lisboa, Portugal, 12-14 March, 2022
 128. 10th International Conference on Information and Education Technology (ICIET 2022), Matsue, Japan, April 9-11, 2022
 129. 8th International Conference on Knowledge Engineering (ICKE 2022), Matsue, Japan, April 9-11, 2022
 130. 11th International Conference on Software Engineering and Applications (SEAS 2022), Copenhagen, Denmark, April 23-24, 2022
 131. 8th International Conference on Signal Processing (SP 2022), Copenhagen, Denmark, April 23-24, 2022
 132. 10th International Conference on Innovation and New Trends In Information Technology May 20-21, 2022, Casablanca, Morocco
 133. 8th International Conference on Cryptography and Information Security (CRIS 2022), May 28-29, 2022, Vancouver, Canada
 134. 3nd International Conference on Networks, Blockchain and Internet of Things (NBIoT 2022),June 18 - 19, 2022, Sydney, Australia
 135. 3rd International Conference on Advanced Education and Management Engineering (AEME 2022), June 29-30, 2022, Chongqing, China
 136. 6th International Conference on Artificial Intelligence Applications and Technologies (AIAAT 2022) Aug. 12 -14, 2022, Qingdao, China
 137. 2022 2nd International Conference on Computers and Automation (CompAuto 2022) August 18-20, 2022, Paris, France.
 138. 2022 Asia Conference on Advanced Robotics, Automation, and Control Engineering (ARACE), August 26-28, 2022, Qingdao, China
 139. International Conference on Artificial Intelligence and Education (ICAIE 2022) October 9-10, 2022, Kobe University, Japan
 140. 2nd International Conference on Cryptography and Blockchain (CRBL 2022), October 22 ~ 23, 2022, Sydney, Australia
 141. International conference on AI, Machine Learning in Communications and Networks (AIMLNET 2022), October 29 ~ 30, 2022, Vienna, Austria
 142. International Conference on NLP and Machine Learning Trends (NLMLT 2022), November 12 ~ 13, 2022, Chennai, India
 143. 5th International Conference on Soft Computing, Control and Mathematics (SCM 2022, December 17~ 18, 2022, Dubai, UAE
 144. 5th International Conference on Algorithms, Computing and Artificial Intelligence (ACAI 2022), December 23rd-25th, 2022, Sanya, China
 145. 2nd Asia-Pacific Computer Technologies Conference (APCT 2023), Wuhan, China, January 6-8, 2023.
 146. International Conference on Artificial Intelligence and Education (ICAIE 2023), January 19-21, 2023, Kobe, Japan
 147. 7th International Conference on Data Management, Analytics and Innovation (ICDMAI 2023), Pune, India , 20-22 January, 2023
 148. 19th International Conference Mobile Learning (ML 2028), Lisboa, Portugal, 11-13 March, 2022
 149. 11th International Conference on Information and Education Technology (ICIET 2023), March 18-20, 2023, Fujisawa, Japan
 150. 3rd International Conference on Computer, Control and Robotics (ICCCR 2023), March 24-26, 2023 in Shanghai, China
 151. 6th edition of Conference on Cloud and Internet of Things 2023 (CIoT’23)
 152. International Conference on Control, Decision and Information Technologies (CoDIT'23), May 21-24, 2023, Roma, Italy.

 

Session Chair:

 

 1. International Educational Technology Conference (IET-C 2011), 2011, Istanbul, Turkey
 2. IEEE International Conferences on Internet of Thingsand Cyber, Physical and Social Computing (iThings 2011), 2011, Dalian, China
 3. 11th IEEE International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training (ITHET 2012), 2012 Istanbul, Turkey
 4. International Educational Technology Conference (IET-C 2013), Kuala Lumpur, Malaysia
 5. 12th IEEE International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training (ITHET 2013), 2013 Antalya, Turkey
 6. ERPA International Educational Science Congress, 2014, Istanbul, Turkey
 7. 5th International Conference of New Horizons in Education, 2014, Paris, France
 8. 13th IEEE International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training (ITHET 2014), 2014, York, England
 9. Educational Researches and Publications Associations (ERPA) International Congress 2015, Athens, Greece
 10. 6th International Conference of New Horizons in Education, 2015, Barcelona, Spain
 11. SAI Intelligent Systems Conference (IntelliSys 2015), 2015, London, England
 12. 3rd International Conference on Economy and Society (EAS 2016), 2016, Yichang, China.
 13. 15th IEEE International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training (ITHET 2016), 2016, Istanbul, Turkey
 14. SAI Intelligent Systems Conference (IntelliSys 2016), 2016, London, England
 15. 1st International Conference on Computing and Related Technologies, December 28-29. 2017. Karachi, Pakistan
 16. IEEE 9th International Conference on IT in Medicine and Education (ITME 2018), Oct 19-21, 2018, Hangzhou, China
 17. 2019 International Conference on Information Management and Processing (ICIMP 2019), Januar 10-12. 2018. Laxenburg, Austria
 18. 13th annual International Technology, Education and Development Conference (INTED 2019), March 11-13. 2019, Valencia, Spain
 19. 17th IEEE International Symposium on Intelligent Systems and Informatics, September 12-14. 2019, Subotica, Serbia
 20. 8th International Conference on Control, Decision and Information Technologies (CODIT 2022), May 17-20. 2022, Istanbul, Turkey
 21. Innovation and Sustainable Surface Transport (IFFK 2022), September 21-23, Budapest, Hungary
 22. 15th annual International Conference of Education, Research and Innovation, 7th - 9th of November, 2022., Seville, Spain

Membership

 • German Informatics Society (Gesellschaft für Informatik e.V. (GI) - Germany) (2003-)
 • John von Neumann Computer Society (NJSZT) – Hungary (2006-)
 • Hungarian Fuzzy Society (2009–)
 • Hungarian Academy of Sciences Section of Mathematics Committee on Information Science – Hungary (2013-)
 • International Association for Cyber Science and Engineering (IACSE) (2013-)
 • Technical Committee on Computational Cybernetics within System, Man and Cybernetics Society (2014–)
 • IEEE (2014-)
 • Hungarian Pedagogical Society (2015-)
 • European Educational Research Association (2016-)
 • Social Sciences and Arts SWS International Scientific Society (2019-)

 

 Committee membership

 • Technical Committee on Computational Cybernetics within System, Man and Cybernetics Society (2014-)
 • SGEM Social Scientific and Art Scientific Society (2019-) https://sgemworld.at/index.php/committee-social-sciences-and-art-lists

 

Editorial board member

 

 • International Journal of Teaching, Learning and Educational Research, ISSN: 1694-2116 (2013-)
 • International Journal on Integrating Technology in Education ( IJITE ), ISSN: 2320-3935 (2016-)
 • International Journal of Computing and Related Technologies (IJCRT), ISSN: 2518-4806 (2017-)
 • Indonesian Journal of Learning and Instruction (IJLI), p-ISSN 2614-8250, e-ISSN 2614-5677 (2018-)
 • Livelong Education (LE), p-ISSN: 2251-2683 (2018-2019)
 • Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing (JAIHC), (IF: 4.594 (2019)), p-ISSN 1868-5137, e-ISSN 1868-5145, (2021-)
 • Pakistan Journal Emerging Science and Technologies (PJEST), (2021-)
 • International Journal of Robotics and Automation Technology (Publisher: Zealpress), (2022-)
 • PriMera Scientific Engineering (PSEN), (2022-)
 • Trends in Social Sciences (TSS), (2022-)

 

External Expert

 • Bureau of Education, Hungary (2012-)
 • National Research, Development and Innovation Office (Working Group on the Preparation of the Work Programme 2018-2020 – DIGITAL SECURITY (DS) (24.06.2016-24.01.2017)
 • National Research, Development and Innovation Office (2017-)
 • Massachusetts Institute of Technology, MIT App Inventor for iOS companion (2019-2022)
 • Romanian Agency for Quality Assurance in Higher Education (ARACIS) (2021-)

 

Reviewer

 • Journal of Future Generation Computer Systems, ISSN: 0167-739X( Impact Factor 1.978 (2011))
 • Journal of Multimedia Systems, ISSN: 0942-4962 (print version), ISSN: 1432-1882 (electronic version) ( Impact Factor 0.729 (2011))
 • Journal of Supercomputing, ISSN: 0920-8542 (2011)
 • Journal of Global Perspectives on Engineering Management, ISSN: 2304-9375
 • Scientific Journal of Education Technology, ISSN: 2164-7224
 • International Journal of Computer Science and Business Informatics, ISSN: 1694-2108
 • International Online Journal of Educational Sciences, ISSN: 1309-2707
 • International Journal of Wireless Communications and Mobile Computing, ISSN: 2330-1007 (Print), 2330-1015 (Online)
 • International Journal of Statistics in Medical Research, ISSN: 1929-6029 (Online)
 • IEEE Transactions on Neural Systems & Rehabilitation Engineering, ( Impact Factor 3.972 (2017))
 • IEEE Transactions on Industrial Informatics (2019-)
 • Elsevier (2019-)
 • Academic Information Exchange Center / China (2021-)
 • African Educational Research Journal (2022)
 • Frontiers (2022-)

 

Keynote speaker:

 1. Fachdidaktiktag, Universität Graz, September 26, 2011, Graz, Österreich
 2. 2013 International Conference on Information, Business and Education Technology (ICIBET 2013), March 14-15, 2013, Beijing, China
 3. 6th SPSS Summer School, 2014, Debrecen, Hungary
 4. 1st International Conference on Computing and Related Technologies, December 28-29, 2017, Karachi, Pakistan
 5. International conference on Electronics, Communication, Instrumentation and Computing, March 19-21, 2020, Vijayawada, India
 6. Eyeing 2021 Cyber Security Standards In The European Market, October 22, 2020, Webinar
 7. World Summit on Automotive and Autonomous Systems, September 17-18, 2021, Rome, Italy
 8. 2nd World Summit on Automotive and Autonomous Systems, June 9-10, 2022, Abu-Dhabi, UAE
 9. 10th Logistics – Informatics – Management, September 8-9, 2022, Galanta, Slovakia
 10. Innovation and Sustainable Surface Transport (IFFK 2022), September 21-23, Budapest, Hungary

 

Panelist speaker:

 1. PhoneCom 2011 (1st International Workshop on Sensing, Networking, and Computing with Smartphones), October 19-22, 2011, Dalian, China
 2. Qubit driving.digital Conference 2019, October 14-15 2019, Samorin, Slovakia

 

 

Invited speaker:

 1. International Conference on Advancement in Interdisciplinary Research (ICAIR 2021), June 04-06, 2021, India
 2. 1st Euro International Multidisciplinary Conference on Technology, Engineering, Management, Education and Social Sciences (EIMCTEMESS-2021), from 13-17 December 2021, Madrid Spain

 

General co-Chair:

 1. ERSE-2013 2013 International Conference on Educational Research and Sports Education, July 25-26, 2013, Beijing, China
 2. ITME 2018 (IEEE 9th International Conference on IT in Medicine and Education), October 19-21, 2018, Hangzhou, China

 

Steering Committee Chair:

1.   6th International Conference on Education and E-Learning (ICEEL 2022), Tsuru, Japan, November 21-23, 2022.

 

Program Chair:

 1. 2021 International Conference on Computers and Automation (ICCA 2021), September 7th-9th, 2021 in Paris, France. 
 2. 2021 International Conference on Control, Robotics Engineering and Technology (CRET 2021) September 7th-9th, 2021 in Paris, France. 
 3. 2022 International Conference on Control, Robotics Engineering and Technology (CRET 2022), August 18-20, 2022, Paris, France.

 

Program Vice-Chair:

 1. ICISS 2011 (IEEE International Conference on Intelligent Computing and Integrated Systems), October 24-26, 2011, Guilin, China
 2. 2021 International Conference on Computers and Automation (CompAuto 2021), September 7th-9th, 2021 in Paris, France as Virtual Conference

 

Publicity Chair:

 1. 2nd International Conference on Information Science and Control Engineering (ICISCE 2015), April 24-26, 2015, in Shanghai, China
 2. 3rd International Conference on Information Science and Control Engineering (ICISCE 2016), July 8-10, 2016, in Beijing, China
 3. 2016 Cyber Science and Technology Congress (CyberSciTech 2016), August 8-12, 2016, Auckland, New Zealand
 4. 4th International Conference on Information Science and Control Engineering (ICISCE 2017), July 21-23, 2017, in Changsha, China
 5. 2018 International Conference on Information Management and Processing (ICIMP 2018), Januar 12-14. 2018. London
 6. 5th International Conference on Information Science and Control Engineering (ICISCE 2018), July 20-22, 2018, Zhengzhou, Henan, China
 7. 2019 International Conference on Information Management and Processing (ICIMP 2019), Januar 10-12. 2019. Laxenburg, Austria
 8. ITME 2019 (IEEE 10th International Conference on IT in Medicine and Education), August 23-25, 2019, Qingdao, China
 9. 6th International Conference on Information Science and Control Engineering (ICISCE 2019), December 20-22, 2019, Shanghai, China
 10. 2020 International Conference on Information Management and Processing (ICIMP 2020), June 11-13. 2020. Portsmouth, UK
 11. 7th International Conference on Information Science and Control Engineering (ICISCE 2020), December 18-20, 2020, Changsha, Hunan, China
 12. 2021 International Conference on Information Management and Processing (ICIMP 2021), June 10-12. 2021. Portsmouth, UK
 13. 4th International Conference on Information Management and Processing (ICIMP 2021), June 10-12. 2021. Portsmouth, United Kingdom
 14. 7th International Conference on e-Society, e-Learning and e-Technologies, (ICSLT), June 10-12. 2021. Portsmouth, United Kingdom
 15. ITME 2021 (IEEE 11th International Conference on IT in Medicine and Education), November 19-21, 2021, Wuyishan, China
 16. 8th International Conference on e-Society, e-Learning and e-Technologies, (ICSLT), June 10-12. 2022. Rome, Italy
 17. 2022 The 5th International Conference on Information Management and Processing (ICIMP 2022), June 10-12. 2022. Rome, Italy
 18. 2022 IEEE  2nd International Conference on Educational Technology (IEEE ICET), June 25-27, 2022, Beijing, China

 

Program Committee Chair:

 1. 4th International Conference on E-Business and E-commerce Engineering (EBEE 2022), Plymouth, UK, December 14-16, 2022.

 

Coordinators of Branches:

 1. Educational Researches and Publications Associations (ERPA) International Congress June 2-4, 2016, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
 2. Educational Researches and Publications Associations (ERPA) International Congress May 18-21, 2017, Budapest, Hungary
 3. Educational Researches and Publications Associations (ERPA) International Congress June 28-01 July, 2018, Istanbul, Turkey
 4. Educational Researches and Publications Associations (ERPA) International Congress June 19-22, 2019, Sakarya, Turkey
 5. Educational Researches and Publications Associations (ERPA) International Congress April 10-12, 2020, Belgrad, Serbia
 6. Educational Researches and Publications Associations (ERPA) International Congress June 03-05, 2021, Online
 7. Educational Researches and Publications Associations (ERPA) International Congress September 22-25, 2022, Nicosia, Cyprus

 

Organizing Committee Member:

 1. 5th Informatiktag NRW, 2006, Paderborn, Germany
 2. 7th IDDI (Internationalen Doktorandenkolloquium zur Didaktik der Informatik), 2009, Budapest, Hungary
 3. 2022 Workshop on International Trends in Education, June 14th – 16th 2022, Budapest, Hungary
 4. Conference onArtificial Intelligence and Computer science-2022,December 17-18, Malaysia

 

Scientific Committee Member:

 1. Educational Researches and Publications Associations (ERPA) International Congress, 2014, Istanbul, Turkey
 2. Educational Researches and Publications Associations (ERPA) International Congress 2015, Athens, Greece
 3. International Conference on Test, Measurement and Computational Method (TMCM2015), 2015, Chiang Mai, Thailand
 4. 7th International Symposium Research and Education in an Innovation Era (ISREIE 2018), May 17-20, 2018, Arad, Romania
 5. 8th International Symposium Research and Education in an Innovation Era (ISREIE 2019), May 23-25, 2019, Arad, Romania
 6. 6th SWS INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES, August 26-September 1, 2019, Albena, Bulgaria
 7. 8th International Conference on Higher Education Advances (HEAd’22), June 14 – 17, 2022, Valencia, Spain
 8. 14thInternational Conference on ENTERprise Information Systems (CENTERIS), 9 - 11 November 2022, Lisboa, Portugal

 

Advisory Board Member:

 1. First International Conference on Innovations in Infrastructure (ICIIF), May 18-19, 2018, Ahmedabad, India
 2. 4th IEEE International Conference on Internet of People (IoP 2019), October 8-12, 2018, Guangzhou, China
 3.  5th IEEE International Conference on Internet of People (IoP 2019), August 19-23, 2019, Leicester, UK

 

Program Committee Member:

 1. 10th IEEE International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training(ITHET 2011), 2011, Kusadasi, Turkey
 2. 2nd International Workshop on Sensing, Networking, and Computing with Smartphones (PhoneCom 2012), 2012, Macau, China
 3.  11th IEEE International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training (ITHET 2012), 2012, Istanbul, Turkey
 4. IEEE 4th International Symposium on IT in Medicine and Education (ITME 2012), 2012, Hokkaido, Japan
 5. 2013 International Conference on Information, Business and Education Technology (ICIBET 2013), 2013, Beijing, China
 6. IEEE 5th International Symposium on IT in Medicine and Education ITME 2013), 2013, Xining, China
 7. 2013 International Conference on Advanced ICT (Information and Communication Technology) for Education (ICAICTE2013), 2013, Hainan, China
 8. 2nd International Workshop on Technology-Enhanced Social Learning 2013, August 20-23, 2013, Beijing, China
 9. 12th IEEE International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training (ITHET 2013), 2013, Antalya, Turkey
 10. 2013 International Conference on Educational Research and Sports Education (ERSE-2013), 2013, Beijing, China
 11. 2013 International Conference on Cyber Science and Engineering (CyberSE 2013), 2013, Guangzhou, China
 12. 2014 International Conference on Information, Business and Education Technology (ICIBET 2014), 2014, Beijing, China
 13. 2014 International Conference on Advanced ICT (Information and Communication Technology) for Education (ICAICTE2014), 2014, Dalian, China
 14. IEEE 6th International Symposium on IT in Medicine and Education (ITME 2014), 2014, Jeju, Korea
 15. 13th IEEE International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training (ITHET 2014), 2014, York, England
 16. 2014 International Conference on Engineering Technology, Engineering Education and Engineering Management (ETEEEM 2014), November 15-16, 2014, Guangzhou, China
 17. 14th IEEE International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training (ITHET 2015), 2015, Lisbon, Portugal
 18. IEEE 7th International Conference on IT in Medicine and Education (ITME 2015), 2015, Huangshan, China
 19.  2nd International Conference on Information Science and Control Engineering (ICISCE 2015), April 24-26, 2015, Shanghai, China.
 20. The 2015 Smart World Congress (SWC 2015), August 10-14, 2015, Beijing, China
 21. SAI Intelligent Systems Conference (IntelliSys 2015), November 10-11, 2015, London, England
 22. 9th IEEE International Conference on Open Source Systems and Technologies” (ICOSST-2015), 2015, Lahore, Pakistan.
 23. 3rd International Conference on Economy and Society (EAS 2016), 2016, Yichang, China.
 24. 2016 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics, October 9-12, 2016, Budapest, Hungary
 25. 7th International Conference on Intercultural Education (EDUHEM 2016), 2016, Almeria, Spain
 26. 2016 International Conference on Business and Information (BAI2016), July 3-5, 2016, Nagoya, Japan
 27. 3rd IEEE International Conference on Information Science and Control Engineering (ICISCE 2016), July 8-10, 2016, Peking, China.
 28. 15th IEEE International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training (ITHET 2016), 2016, Istanbul, Turkey
 29. SAI Intelligent Systems Conference (IntelliSys 2016), 2016, London, England
 30. The Second International Symposium on Dependability in Sensor, Cloud, and Big Data Systems and Applications (DependSys 2016), 2016, Zhangjiajie, China
 31. The 9th International Conference on Security, Privacy and Anonymity in Computation, Communication and Storage (SpaCCS 2016), 2016, Zhangjiajie, China
 32. IEEE 8th International Conference on IT in Medicine and Education (ITME 2016), 2016, Fuzhou, China
 33. The 4rd International Conference on Modern Education (ICOME 2016), December 2-4, 2016 in Sanya, China.
 34. Future Technologies Conference (FTC 2016), 6-7 December 2016, San Francisco, United States
 35. 2017 International Conference on Business and Information - Winter Session BAI-Winter 2017 Bangkok, Thailand, January 24-26, 2017
 36. Seventh International Conference on Computer Science, Engineering and Applications (CCSEA 2017), January 28-29, Dubai, UAE
 37. Eighth International Conference on Database Management Systems (DMS-2017), February 25 - 26, 2017, Sydney, Australia
 38. IEEE World Engineering Education Conference (EDUNINE 2017), Sao Paolo, Brazil, March 19-22, 2017
 39. 2017 International Conference on Business and Information (BAI2017), July 4-6, 2017, Hiroshima, Japan
 40. 4rd IEEE International Conference on Information Science and Control Engineering (ICISCE 2017), July 21-23, 2017, Changsha, China.
 41. 2017 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics, October 5–8, 2017, Banff Center, Banff, Canada
 42. 11th IEEE International Conference on Open Source Systems & Technologies (ICOSST-2017), Lahore, Pakistan, December 18-20, 2017
 43. 7th International Conference on Natural Language Processing (NLP 2018) January 27-28, 2018, Dubai, UAE
 44. 8th International Conference on Computer Science, Engineering and Applications, February 17-18, Melbourne, Australia
 45. 4th International Conference on Artificial Intelligence and Applications (AIFU 2018), February 17-18, Melbourne, Australia
 46. IEEE World Engineering Education Conference (EDUNINE 2018), Buenos Aires, Argentina, March 11-14, 2018
 47. 14th International Conference Mobile Learning (ML 2018), Lisbon, Portugal, 14-16 April 2018.
 48. 17th IEEE International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training (ITHET 2018), Algavere, Portugal, 26-28 April 2018
 49. International Conference on Innovation and Infrastructure, May 18-19, 2018, Gujarat India
 50. 6th International Conference of Advanced Computer Science & Information Technology (ACSIT 2018), May 26-27, 2018, Dubai, UAE
 51. 4th International Conference on Higher Education Advances (HEAd'18), Valencia, Spain June 20-22, 2018
 52. 2018 International Conference on Business and Information (BAI 2018), July 6-8, 2018, Seoul, Korea
 53. 5th IEEE International Conference on Information Science and Control Engineering (ICISCE 2018), July 20-22, 2018, Henan, China.
 54. 8th International Workshop on Soft Computing and Applications (SOFA 2018), September 13-15, 2018, Arad, Romania
 55. 4th International Conference on Software Engineering (SOFE 2018), September 29-30, Copenhagen, Denmark
 56. 4th IEEE 2018 SmartWorld Congress (SmartWorld 2018),Oct 8-12, 2018, Guangzhou, China,
 57. IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics, Oct 7-10, 2018, Miyazaki, Japan
 58. IEEE 9th International Conference on IT in Medicine and Education (ITME 2018), Oct 19-21, 2018, Hangzhou, China
 59. The 4th International Symposium on Dependability in Sensor, Cloud, and Big Data Systems and Applications (DependSys 2018), Melbourne, Australia, December 11-13, 2018
 60. 12th IEEE International Conference on Open Source Systems & Technologies (ICOSST-2018), Lahore, Pakistan, December 19-21, 2018
 61. 2019 International Conference on Information Management and Processing (ICIMP 2019), Januar 10-12. 2019. Laxenburg, Austria
 62. IEEE World Engineering Education Conference (EDUNINE 2019), Lima, Peru, March 17-20, 2019
 63. 15th International Conference Mobile Learning (ML 2019), Utrecht, Netherlands, 11-13 April 2019.
 64. V Science, Technology and Innovation Congress (INES), 17-21 April 2019, Alanya, Turkey
 65. 6th International Conference on Data Mining and Database, Vancouver, Canada, May 25-26, 2019
 66. 7th International Conference of Security, Privacy and Trust Management (SPTM 2019), June 22-23, 2019, Dubai, UAE (https://csit2019.org/sptm/index.html)
 67. 5th International Conference on Higher Education Advances (HEAd'19), Valencia, Spain June 26-28, 2019
 68. 2019 International Conference on Business and Information (BAI 2019), July 4-7, 2019, Tokyo, Japan
 69. The 23rd Multi-conference on Systemics, Cybernetics and Informatics (WMSCI 2019), July 6-9, 2019, Orlando, USA
 70. 5th International Conference on Advances in Computer Science and Information Technology (ACSTY-2019), August 17-18, 2019, Chennai, India
 71. 5th IEEE 2019 SmartWorld Congress (SmartWorld 2019), August 19-23, 2019, Leicester, UK
 72. IEEE 10th International Conference on IT in Medicine and Education (ITME 2019), August 23-25, 2019, Quingdao, China
 73. Transdisciplinary AI (TransAI 2019), September 25-27, 2019, Laguna Hills, California, USA (https://www.transai.org)
 74. 2019 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics (SMC2019), October 6-9, 2019, Bari, Italy
 75. The Sixth Euro-China Conference on Intelligent Data Analysis and Applications (ECC2019), October 15-18, 2019, Arad, Romania
 76. The Third International Conference on Smart Vehicular Technology, Transportation, Communication and Applications (VTCA 2019), October 15-18, 2019, Arad, Romania
 77. 7th

 

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.

  
spam vedelem