Hlavné menu UJS

doc. ThDr. Attila Lévai, PhD.

doc. ThDr. Attila Lévai, PhD.
Meno: doc. ThDr. Attila Lévai, PhD.
Prodekan
Fakulta: Reformovaná teologická fakulta
Katedra: Katedra historických vied
Pracovné zaradenie: Docent
Kancelária: E 7
E-mail:
Telefón: +421 35 32 60 657
Zodpovedná osoba za profilový predmet študijného programu:
Reformovaná teológia (spojený 1.-2. stupeň, denná forma)
Teológia (3. stupeň, denná a externá forma)
Učiteľstvo katechetiky (v kombinácii) (1. a 2. stupeň)

Vysokoškolské vzdelanie
Teologický inštitút J. Calvína
Teológia
1994 - 1999
Univerzita J. Selyeho, reformovaná teologická fakulta
2004 - 2006
Doktorandské štúdium
Univerzita J. Selyeho
Teológia
2006 - 2009

Pracovné pozície
Univerzita J. Selyeho
prodekandekan, docent
2021 -
Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku
duchovný
1999 -
Teologický inštitút J. Calvína
riaditeľ
1999 -
Kancelária Predsedníctva synody Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku
tajomník
1999 - 2004
Univerzita J. Selyeho
dekan
2013 - 2021
Univerzita J. Selyeho
prodekan
2011. - 2013.
Univerzita J. Selyeho
tajomník
2004 - 2011


Oblasť výskumu cirkevné dejiny, religionistika, náboženská etnografia

Výskumné projekty Stručný nemecko-slovensko-maďarský teologický slovník (pre študentov protestantskej teológie a katec
008UJS-4/2014
KEGA
2014 - 2015

Sprievodca ugaritským jazykom a literatúrou
Projekt č. 003UJS-4/2018
KEGA
2018 - 2021

Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku v rokoch 1919–1952
1/0528/16
VEGA
2016 - 2019

Hodnoverná reč v spoločnosti - Skúmanie pojmu prísahy v cirkvi a v spoločnosti.
1/0246/21
VEGA
2021 - 2023

Stručný vysvetľujúci glosár v maďarskom jazyku s päťjazyčným odborným terminologickým slovníkom v knižnej, CD-ROM a Open Acces podobe
006UJS-4/2021
KEGA
2021 - 2023

Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku v rokoch socializmu (1948–1989)
VEGA 1/0083/20
VEGA
2020 - 2023

Partnerstvo školy a komunity na zvrátenie nerovnosti a vylúčenia: Transformatívne postupy segregovaných škôl" - 2020-24
No.: 101004653
Horizon2020
-Publikačná činnosť evidovaná v knižničnom katalógu KIS DaWinci - kis.ujs.sk

Skupina A1 - Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD)
Počet záznamov: 3
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách (2)
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (1)

Skupina A2 - Ostatné knižné publikácie (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI)
Počet záznamov: 19
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (1)
BAB Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách (1)
FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy...) (17)

Skupina B - Publikácie v karentovaných vedeckých časopisoch a autorské osvedčenia, patenty a objavy (ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD, CDC, CDD, AGJ)
Počet záznamov: 0

Skupina C - Ostatné recenzované publikácie (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BGH, CDE, CDF)
Počet záznamov: 41
ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch (3)
ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch (2)
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (11)
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (10)
AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (1)
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (1)
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (8)
BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch (4)
BED  (1)

Skupina N - Ostatné recenzované publikácie (ADM, ADN, AEM, AEN, BDM, BDN, CBA, CBB)
Počet záznamov: 3
ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS (1)
ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS  (2)

Skupina D - Ostatné - mimo kategórií MŠSR
Počet záznamov: 21
AEF  (2)
BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (3)
BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (4)
CEC Umelecké práce, dramatické diela, scenáre a preklady v zborníkoch, knižných publikáciách a skup. katalógoch vydaných v zahr. vydavateľstvách (1)
CED Umelecké práce, dramatické diela, scenáre a preklady v zborníkoch, knižných publikáciách a skup. katalógoch vydaných v dom. vydavateľstvách (1)
EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch (3)
GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií (7)

Počet záznamov spolu: 87

Štatistika ohlasov:

[1] Citácie, resp. recenzie v zahr. publ. registrované v cit. indexoch (WoS, Scopus) (2)
[2] Citácie, resp. recenzie v domácich publ., registrované v cit. indexoch (WoS, Scopus) (8)
[3] Citácie v zahr. publikáciách, neregistrované v cit. indexoch (15)
[4] Citácie v domácich publ., neregistrované v cit. indexoch (59)
[5] Recenzie v zahraničných publikáciách (2)
[6] Recenzie v domácich publikáciách (4)
[7] Umelecké kritiky zahraničné (1)
Spolu: 91

Menný zoznam publikácií:

AAA  Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
Počet záznamov: 2


AAA 001 LÉVAI, Attila. Gyülekezet-történetek. 1. vyd. Szentendre, Hungary: Tillinger Péter Műhelye, 2014. 139 s. ISBN 978-615-80164-3-8.

Ohlasy:
2021  [4] VARGA, SZ. Följegyezve - Adatok az Apácaszakállasi Református Egyházközség történetéből a vélt kezdetektől 1945-ig. Apácaszakállas : Apácaszakállasi Református Egyházközség, 2021. ISBN 978-80-570-3417-9, p. 232.

2016  [6] CSÉCS, I. Gyülekezet történetek. In Kálvinista Szemle. ISSN 1335-7298, 2016, LXXXVII. évf., 6. sz., p. 5.AAA 002 LÉVAI, Attila. Hiedelmek és képzetek - idők és terek felett. 1. vyd. Szentendre: Tillinger Péter Műhelye, 2014. 220 s. ISBN 978-615-80164-2-1.

Ohlasy:
2021  [4] VARGA, SZ. Följegyezve - Adatok az Apácaszakállasi Református Egyházközség történetéből a vélt kezdetektől 1945-ig. Apácaszakállas : Apácaszakállasi Református Egyházközség, 2021. ISBN 978-80-570-3417-9, p. 28.

2016  [6] CSÉCS, I. Gyülekezet történetek. In Kálvinista Szemle. ISSN 1335-7298, 2016, LXXXVII. évf., 6. sz., p. 5.
AAB  Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 1


AAB 001 LÉVAI, Attila. Honi egyháztörténet 1520-1920. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015. 121 s. ISBN 978-80-8122-127-9.

Ohlasy:
2021  [4] GÖRÖZDI, Zs. A konfirmáció elmélete és gyakorlata. Komárom : Selye János Egyetem Református Teológiai Kara, 2021. ISBN 978-80-8122-398-3, p. 29, 144.

2021  [3] KÓNYA, A. Az eperjesi református gyülekezet második megalakulása. In Reformáció öröksége. ISSN 2676-9824, 2021, vol. 7, no. 1, p. 248.

2021  [4] VARGA, SZ. Följegyezve - Adatok az Apácaszakállasi Református Egyházközség történetéből a vélt kezdetektől 1945-ig. Apácaszakállas : Apácaszakállasi Református Egyházközség, 2021. ISBN 978-80-570-3417-9, p. 233.

2021  [2] KÓNYOVÁ, A. Fenomén permanentnej reformácie, František Dávid a jeho celoživotný reformačný vývin [The phenomenom of permanent reformation, David Ferenc and his lifelong reformation development]. In Historia Ecclesiastica, ISSN 1338-4341, 2021, vol. 12, no. 1, p. 32-48. SCOPUS

2021  [4] SOMOGYI, A. A reformáció évszázadában meghozott szabályozások nyomai a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház jelenleg élő jogrendjében. In Historia Ecclesiastica, ISSN 1338-4341, 2021, vol. 12, no. 1, p. 32-54.

2020  [4] KÓNYOVÁ, A. Reformovaná cirkev v Uhorsku v ranom novoveku. In Cirkvi v Uhorsku v 17. a 18. storočí. Prešov : Prešovská univerzita, 2020. ISBN 978-80-555-2876-2, p. 269.

2019  [2] KÓNYOVÁ, A. History of the restored Prešov reformed congregation after 1918. In Historia Ecclesiastica. ISSN 1338-4341, 2019, vol. 10, no. 1, p. 101-117. SCOPUS

2019  [2] TÖMÖSKÖZI, F. Attempt of Joseph Burg - Roman Catholic parish priest of the village Vlčany tot the conversion of the reformed faith. In Historia Ecclesiastica. ISSN 1338-4341, 2019, vol. 10, no. 1, p. 84-100. SCOPUS

2019  [4] KÓNYOVÁ, A. - KÓNYA, P. Dejiny Prešovského reformovaného zboru. Prešov : Vydavatelstvo Prešovskej Univerzity, 2019. ISBN 978-80-555-2281-4, p. 46, 47.

2018  [4] PETHEŐ, A. A magyarországi politikai folytonossága az első világháború utáni Csehszlovákiában. In Teológiai Fórum. ISSN 1337-6519, 2018, vol. XII, no. 2, p. 113-131.

2017  [4] KÓNYOVÁ, A. - KÓNYA, P. Konfesionálny vývin Uhorska v ranom novoveku. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2017. ISBN 978-80-555-2183-1, p. 366.

2017  [4] BIRKÁS, A. Protestáns szociáletika. Komárom : Calvin J. Teológiai Akadémia, 2017. ISBN 978-80-89899-02-9, p. 52.

2016  [7] BÖSZÖRMÉNYI, I. „Az egyház szeme fénye az Oskola” : A losonci református gimnázium (líceum) története. Komárom : Calvin J. Teológiai Akadémia, 2016. ISBN 978-80-89899-00-5, p. 543.

2016  [4] KÓNYOVÁ, A. Kapitoly k dejinám reformovanej cirkvi na Východnom Slovensku. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2016. ISBN 978-80-555-1539-7, s. 64, 68, 160.
ACB  Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 1


ACB 001 LÉVAI, Attila a Alfréd SOMOGYI. A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház története 1918-1938 - 1. [elektronický zdroj]. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015. CD-ROM, 144 s. [7,07 AH]. ISBN 978-80-8122-126-2.

Ohlasy:
2021  [4] VARGA, SZ. Följegyezve - Adatok az Apácaszakállasi Református Egyházközség történetéből a vélt kezdetektől 1945-ig. Apácaszakállas : Apácaszakállasi Református Egyházközség, 2021. ISBN 978-80-570-3417-9, p. 233.

2021  [2] KÓNYOVÁ, A. Prešovský reformovaný zbor v medzivojnovom období [Prešov reformed church in the interwar period]. In Historia Ecclesiastica, ISSN 1338-4341, 2021, vol. 12, no. 2, p. 129-139. SCOPUS

2021  [4] GÖRÖZDI, Zs. A konfirmáció elmélete és gyakorlata. Komárom : Selye János Egyetem Református Teológiai Kara, 2021. ISBN 978-80-8122-398-3, p. 148.

2020  [3] PETHEŐ, A. Komáromi református tanítóképzés a két világháború között. In Határtalanul a határok között. Kolozsvár : Kolozsvári Prostestáns Teológiai Intézet, 2020. ISBN 978-606-94847-2-2, p. 211, 212, 213, 217.

2019  [4] PETHEŐ, A. A református iskolaügyben tapasztalt sérelmek a trianon utáni Csehszlovákiában. In 11th International conference of J. Selye University. Komárno : J. Selye Univeersity, 2019. ISBN 978-80-8122-332-7, p. 103-114.

2019  [3] PETHEŐ, A. Magyar református és állami iskolák helyzete Csehszlovákiában a losonci teológiai szeminárium megnyitásáig. In Középszintű állami és felekezeti iskolák, tanítóképzők ís árvaházak 1869-1949. Győr : Palatia Nyomda és Kiadó, 2019. ISBN 978-615-5904-18-9, p. 120, 121, 126.

2019  [2] PETHEŐ, A. Magyar református oktatásügy helyzete a Trianon utáni Csehszlovákiában. In Historia ecclesiastica. ISSN 1338-4341, 2019, vol. 10, no. 2, p. 133-142. SCOPUS

2019  [4] PETHEŐ, A. A csehszlovákiai magyar közösség helyzete az 1918-1924 között megjelenő magyarországi református lapokban. In Teológiai Fórum. ISSN 1337-6519, 2019, vol. XIII., no. 2, p. 174, 175, 182.

2019  [4] KÓNYOVÁ, A. - KÓNYA, P. Dejiny Prešovského reformovaného zboru. Prešov : Vydavatelstvo Prešovskej Univerzity, 2019. ISBN 978-80-555-2281-4, p. 74-75.

2018  [3] CZINKE, ZS. A (cseh)szlovákiai magyar református sajtó története a két világháború között - különös tekintettel a Református Világszemle szerepére. In A reformáció öröksége. Kolozsvár : Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2018. ISBN 978-606-93498-8-5, p. 254, 256.

2018  [4] PETHEŐ, A. A magyarországi politikai folytonossága az első világháború utáni Csehszlovákiában. In Teológiai Fórum. ISSN 1337-6519, 2018, vol. XII, no. 2, p. 113-131.

2018  [4] VARGA, SZ. Szakállas a magyarok alatt: Az Apáczaszakállasi Református Egyházközség tagjainak emlékezete az 1938-1945 közötti időszakra. Apácaszakállas : Apáczaszakállasi Református Egyházközösség, 2018, 141 s. ISBN 978-80-570-0107-2.

2018  [3] CZINKE, ZS. A (cseh)szlovákiai magyar református sajtó története a két világháború között - különös tekintettel a Református Világszemle szerepére. In A reformáció öröksége. Kolozsvár : Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2018. ISBN 978-606-93498-8-5, p. 255-256.

2017  [4] CZINKE, ZS. A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház iskolaügyi sérelmei az 19920-as években. In Teológiai Fórum. ISSN 1337-6519, 2017, vol. XI., no. 2, p. 22-47.

2017  [4] CZINKE, ZS. A Református Világszemle helye és szerepe a (cseh)szlovákiai magyar sajtó történetében. In A Selye János Egyetem Nemzetközi Doktorandusz Konferenciája. Komárom : Selye János Egyetem Tanárképző Kara, 2017. ISBN 978-80-8122-206-1, p. 623.

2017  [4] CZINKE, T. A katekézis nemzetmegtartó ereje a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházban. Komárom : Calvin J. Teológiai Akadémia, 2017. ISBN 978-80-89899-012, p. 161.

2016  [4] BÖSZÖRMÉNYI, I. „Az egyház szeme fénye az Oskola” : A losonci református gimnázium (líceum) története. Komárom : Calvin J. Teológiai Akadémia, 2016. ISBN 978-80-89899-00-5, p. 544.
ADE  Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
Počet záznamov: 3


ADE 001 LÉVAI, Attila. A Felvidéken használt református káték 1920-tól napjainkig. Református Szemle. Évf. 107. sz. 2 (2014), p. 147-158. ISSN 0254-4458.

Ohlasy:
2021  [4] SZÉNÁSI, L. Trianon hatása az oktatásra és az iskolai katechézisre a szlovenszkói és kárpátaljai református egyházban. In 12th International Conference of J. Selye University. Theological Section. Komárno : J. Selye University, 2021. ISBN 978-80-8122-374-7, p. 66.

2021  [4] GÖRÖZDI, Zs. A konfirmáció elmélete és gyakorlata. Komárom : Selye János Egyetem Református Teológiai Kara, 2021. ISBN 978-80-8122-398-3, p. 29, 40.

2018  [4] KÁLMÁN, CS. Az elköteleződés teológiájának értelmezése, a keresztyén értékrendünk szerint a Heidelbergi Káté egyes kérdéseinek magyarázata alapján. In Teológiai Fórum. ISSN 1337-6519, 2018, vol. XII, no. 2, p. 15-28.

2016  [4] BÖSZÖRMÉNYI, I. „Az egyház szeme fénye az Oskola” : A losonci református gimnázium (líceum) története. Komárom : Calvin J. Teológiai Akadémia, 2016. ISBN 978-80-89899-00-5, p. 543.ADE 002 LÉVAI, Attila. Versengés egy iskoláért - avagy hogyan lett Komáromé a református tanítóképzőintézet a két világháború között = Rivalry for a school - or, how had Komárom possessed the Reformed Teacher Training Institute between the world wars. DOI 10.24193/subbtref.62.1.08 Studia Universitatis Babes-Bolyai. Vol. 62, no. 1 (2017), p. 35-45. ISSN 1582-5418.

Ohlasy:
2021  [3] SOMOGYI, A. Református teológusképzés Felvidéken. In "Így szól az én Uram, az Úr...". Sárospatak : Hernád Kiadó, 2021. ISBN 978-615-5787-26-3, p. 220.

2021  [1] TÖMÖSKÖZI, F. A református elemi iskolák helyzete a Komáromi Református Egyházmegyében, az 1920–30-as években [The situation of the Reformed elementary schools in the Reformed Diocese of Komárom in the 1920s-1930s]. In Studia Universitatis Babes-Bolyai Theologia Reformata Transylvanica. ISSN 1582-5418, 2021, vol. 66, no. 2, p. 305-338. SCOPUS

2019  [2] PETHEŐ, A. Magyar református oktatásügy helyzete a Trianon utáni Csehszlovákiában. In Historia ecclesiastica. ISSN 1338-4341, 2019, vol. 10, no. 2, p. 133-142. SCOPUS

2017  [4] CZINKE, T. A katekézis nemzetmegtartó ereje a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházban. Komárom : Calvin J. Teológiai Akadémia, 2017. ISBN 978-80-89899-012, p. 51, 61, 168.ADE 003 LÉVAI, Attila. A szlovák-magyar gyülekezeti kérdés - Pálóczi Czinke István álláspontja. Sárospataki Füzetek. Évf. 24, sz. 2 (2020), p. 61-70. ISSN 1416-9878.


ADF  Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
Počet záznamov: 2


ADF 001 LÉVAI, Attila. Környékünk boszorkányai történelmi, néprajzi és vallástörténeti adalékok egy témához. Teológiai Fórum. Évf. 3, sz. 2 (2009), p. 51-64. ISSN 1337-6519.

ADF 002 LÉVAI, Attila. A vallási hiedelmekről szóló vélekedések a teológiai diszciplínákban. Teológiai Fórum. Évf. 7, sz. 1 (2013), p. 39-53. ISSN 1337-6519.


ADM  Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Počet záznamov: 1


ADM 001 LÉVAI, Attila. Hope for Reconciliation - The lingering trauma of expulsions and population exchange in upper Hungary = A majdani megbékélés reménye - Avagy a felvidéki kitelepítések és lakosságcsere le nem zárt traumája. DOI 10.24193/SUBBTREF.65.1.02 Studia Universitatis Babeş-Bolyai : Theologia Reformata Transylvanica. Vol. 65, no. 1 (2020), p. 33-45. ISSN 1582-5418. SCOPUS.

Q Scopus=Q3


ADN  Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Počet záznamov: 2


ADN 001 LÉVAI, Attila. The history of the Reformed Church Congregation in Cicov from the early days up to the World War II = A Csicsói Református Egyházközség története a kezdetektől a második világháborúig. Historia Ecclesiastica. Vol. 8, no. 1 (2017), p. 75-92. ISSN 1338-4341. SCOPUS.

ADN 002 LÉVAI, Attila. Mindig megújulni készen - avagy a kolozsnémai református egyházközség vázlatos története a kezdetektől napjainkig = Always ready for renewal - a brief history of the Reformed Church in Kolozsnéma from the beginnings up to present day. Historia Ecclesiastica : časopis pre dejiny cirkví a náboženstiev v Strednej Európe. Vol. 11, no. 2 (2020), p. 119-128. ISSN 1338-4341. SCOPUS.

Q Scopus=Q1


AEC  Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Počet záznamov: 11


AEC 001 LÉVAI, Attila. Rövid adalékok egy püspöki életúthoz. In: Egyház és történelem: Tanulmányok az egyház életéről és történelméről. Szentendre: Tillinger Péter műhelye, S. 277-284. ISBN 978-963-89359-6-0.

Ohlasy:
2020  [3] TÖMÖSKÖZI, F. A református egyház önszerveződésének folyamata Csehszlovákiában 1918-1923 között. In Múltunk. ISSN 1864-960X, 2020, vol. 65, no. 2, p. 103.

2019  [4] SIMON, A. - TÖMÖSKÖZI, F. Válogatott források a szlovákiai református egyház történetéhez (1918-1938). Komárom : Selye János Egyetem, 2019. ISBN 978-80-8122-313-6, p. 542.

2017  [4] CZINKE, T. A katekézis nemzetmegtartó ereje a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházban. Komárom : Calvin J. Teológiai Akadémia, 2017. ISBN 978-80-89899-012, p. 14, 161.

2017  [3] SOMOGYI, A. Amikor (kollektív) bűn volt magyarnak lenni a Felvidéken. In Theologia reformata transylvanica. ISSN 2065-9482, 2017, vol. 62, no. 1, p. 155, 157.

2016  [4] BÖSZÖRMÉNYI, I. „Az egyház szeme fénye az Oskola” : A losonci református gimnázium (líceum) története. Komárom : Calvin J. Teológiai Akadémia, 2016. ISBN 978-80-89899-00-5, p. 543.AEC 002 LÉVAI, Attila. Vallási hiedelmek és képzetek a hazai történelmi egyházak megítélésében. In: A kegyelem és hűség útján: Tanulmánykötet Dr. Kocsev Miklós tiszteletére. Szentendre: Tillinger Péter Műhelye, 2016, P. 105-111. ISBN 978-963-12-7560-5.

AEC 003 LÉVAI, Attila. Pár érdekes adalék Felvidék és Erdély református kapcsolatrendszeréről a két világháború között. In: Non videri, sed esse: Tanulmányok a 60 éves Buzogány Dezső tiszteletére. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2017, P. 246-253. ISBN 978-606-93498-6-1.

Ohlasy:
2019  [4] SÁRKÖZI, G. A. A zólyomi református missziói gyülekezeti körzet története. Komárom : Calvin J. Teológiai Akadémia, 2019. ISBN 978-80-89899-06-7, p. 195.

2018  [4] PETHEŐ, A. A magyarországi politikai folytonossága az első világháború utáni Csehszlovákiában. In Teológiai Fórum. ISSN 1337-6519, 2018, vol. XII, no. 2, p. 113-131.AEC 004 FRÖHLICH, Róbert, Štefan GUBO, Attila LÉVAI a József Zoltán KATÓ. 3D-2D Data Fusion in Cultural Heritage Applications. DOI 10.1007/978-981-10-7221-5_6 In: Heritage Preservation : A Computational Approach: A Computational Approach. Bhabatosh Chanda, Subhasis Chaudhuri, Santanu Chaudhury. Singapore: Springer Nature, 2018, P. 111-130. ISBN 978-98-11072-20-8. SCOPUS.

AEC 005 LÉVAI, Attila. A Calvin János Teológiai Akadémiától a Selye János Egyetem Református Teológiai Karáig - avagy a komáromi református lelkészképzés egy evtézide 1994-2004. In: A magyarság megtartó ereje a Kárpát-medencében. Németh Mária Magdolna, Lévai Attila, Szabó Péter. Győr: Palatia Nyomda és Kiadó, 2018, P. 13-17. ISBN 978-615-5904-10-3.

Ohlasy:
2021  [3] SOMOGYI, A. Református teológusképzés Felvidéken. In "Így szól az én Uram, az Úr...". Sárospatak : Hernád Kiadó, 2021. ISBN 978-615-5787-26-3, p. 233.AEC 006 LÉVAI, Attila. Mozzanatok egy püspöki életútból: Pálóczi Czinke István. In: A "recepta religiók" évszázadai Erdélyben : Egyháztörténeti tanulmányok: Egyháztörténeti tanulmányok. Buzogány Dezső. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2019, P. 350-362. ISBN 978-606-93498-9-2.

Ohlasy:
2021  [1] SOMOGYI, A. “I Take It as If They Were Here...” A Side-Note on a Cancelled Episcopal Visitation. „Úgy veszem, hogy itt jártak...” Egy elmaradt püspöki látogatás margójára. “Consider că ați fost prezenți...” O notă marginală la o vizită episcopală anulată In Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Theologia Reformata Transylvanica. ISSN 1582-5418, 2021, vol, 66, no. 1, p. 160. Scopus

2020  [3] TÖMÖSKÖZI, F. A református egyház önszerveződésének folyamata Csehszlovákiában 1918-1923 között. In Múltunk. ISSN 1864-960X, 2020, vol. 65, no. 2, p. 103.

2019  [4] SIMON, A. - TÖMÖSKÖZI, F. Válogatott források a szlovákiai református egyház történetéhez (1918-1938). Komárom : Selye János Egyetem, 2019. ISBN 978-80-8122-313-6, p. 542.AEC 007 LÉVAI, Attila. Notes on Czech-Hungarian Historical Relations - Aspects of the Life and Work of Antal János Valesius. In: From Movement to Inheritance : Hidden Assets from the Treasury of Hungarian Reformation: Hidden Assets from the Treasury of Hungarian Reformation. Herman J. Selderhuis. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2019, P. 19-27. ISBN 978-3-525-50349-2.

Ohlasy:
2020  [5] LÁNYI, G. Lukács Olga, Nagy Alpár Csaba, Péter István (szerk.): From Movement to Inheritance. Hidden Assets from the Treasury of Hungarian Reformation, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen. In Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Theologia Reformata Transylvanica. ISSN 1582-5418, 2020, vol. 65, no. 1, p. 352-355.AEC 008 LÉVAI, Attila. Református felsőoktatás a Felvidéken a 20. században. In: Középszintű állami és felekezeti iskolák, tanítóképzők és árvaházak 1869-1949 : A magyarság megtartó ereje 3.: A magyarság megtartó ereje 3.. Kováts-Németh Mária. Győr: Palatia Nyomda és Kiadó, 2019, P. 29-40. ISBN 978-615-5904-18-9.

Ohlasy:
2021  [3] SOMOGYI, A. Református teológusképzés Felvidéken. In "Így szól az én Uram, az Úr...". Sárospatak : Hernád Kiadó, 2021. ISBN 978-615-5787-26-3, p. 222.

2021  [4] STRÉDL, T. Oktatásszervezés az első Csehszlovák köztársasági egyetlen magyar főiskoláján [ Organization of Education at the Only Hungarian University in the Period of the first Czechslovak Republic]. In Historia Ecclesiastica, ISSN 1338-4341, vol. 12, no. 1, p.174.AEC 009 LÉVAI, Attila. A szlovákiai magyar református iskolarendszer a rendszerváltozástól napjainkig. In: A magyarság megtartó ereje 4. : Nemzeti identitás - magyar iskolarendszer a Kárpát-medencében 1920-2020: Nemzeti identitás - magyar iskolarendszer a Kárpát-medencében 1920-2020. Kováts-Németh Mária, Szabó Péter. Győr: Palatia Nyomda és Kiadó, 2020, P. 43-58. ISBN 978-615-5904-30-1.

AEC 010 LÉVAI, Attila. Adalékok a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház és a Magyarországi Református Egyház kapcsolatrendszeréből Trianontól a rendszerváltozásig. In: Egyház, iskola, művelődés : Egyháztörténeti tanulmányok: Egyháztörténeti tanulmányok. Kolumbán Vilmos József. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2020, P. 404-410. ISBN 978-606-94847-0-8.

AEC 011 LÉVAI, Attila. Tudományos átrendeződések a magyarok egykori vallásának kutatástörténetében a 17-19. században. In: "...Tanácsaid hűség és igazság" : Tisztelgő írások Dienes Dénes Professzor úr 65. születésnapjára: Tisztelgő írások Dienes Dénes Professzor úr 65. születésnapjára. Csorba Dávid, Szatmári Emília, Mester Gyula. Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem, 2021, P. 17-28.


AED  Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Počet záznamov: 10


AED 001 LÉVAI, Attila. Boszorkányokról és azok pereiről első sorban tájainkon - a teljesség igénye nélkül. In: Hálaáldozat: Tanulmányok Dr. Molnár János dékán tiszteletére 70. születésnapja alkalmából. Komárno: Selye János Egyetem Református Teológiai Kara, 2008, P. 241-259. ISBN 978-80-89234-74-5.

Ohlasy:
2021  [4] VARGA, SZ. Följegyezve - Adatok az Apácaszakállasi Református Egyházközség történetéből a vélt kezdetektől 1945-ig. Apácaszakállas : Apácaszakállasi Református Egyházközség, 2021. ISBN 978-80-570-3417-9, p. 28.AED 002 LÉVAI, Attila. Kollektív szövegelemek a néphitben: Példák tára bodrogközi archaikus imádság, Jézus-legendák és húsvéti versek felhasználásával. In: DOMA - Ajándék: Tanulmányok Prof. Dr. Bándy György tanszékvezető tiszteletére 60. születésnapja alkalmából. Komárom: Univerzita J. Selyeho, P. 39-55. ISBN 978-80-8122-016-6.

AED 003 LÉVAI, Attila. Paradigmaváltások a magyar ősvalláskutatás történetében a 17-19. században. In: "A tudomány és az oktatás a tudásközpontú társadalom szolgálatában": 3. Nemzetközi Tudományos Konferencia SJE. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2011, P. 707-715. ISBN 978-80-8122-017-3.

AED 004 LÉVAI, Attila. Az ellenreformáció eseményei és hatása Komáromban és környékén a 17. század második felében. In: Rekatolizácia, protireformácia a katolícka reštaurácia v Uhorsku. = Rekatolizáció, ellenreformáció és katolikus megújulás Magyarországon Prešov: Prešovská univerzita, 2013, P. 72-81. ISBN 978-80-555-1050-7.

Ohlasy:
2021  [4] TÖMÖSKÖZI, F. Fejezetek a Komáromi Református Egyházközség történetéből 1790-ig. In Historia Ecclesiastica, ISSN 1338-4341, 2021, vol. 12, no. 1, p. 218.

2020  [4] KÓNYOVÁ, A. Reformovaná cirkev v Uhorsku v ranom novoveku. In Cirkvi v Uhorsku v 17. a 18. storočí. Prešov : Prešovská univerzita, 2020. ISBN 978-80-555-2876-2, p. 261.

2018  [2] TÖMÖSKÖZI, F. Ekeli Száki János református lelkész vértanúságának rövid története. In Historia Ecclesiastica. ISSN 1338-4341, 2018, vol. IX, no. 1, p. 27. SCOPUS

2018  [4] ANTAL, J. Transylvania, the champion of religious tolerance. In Teológiai Fórum. ISSN 1337-6519, 2018, vol. XII, no. 2, p. 132-147.

2015  [4] CZINKE, ZS. Az identitás a gyászévtized alatt, különös tekintettel Bátorkeszi István gályarab prédikátor életére. In A vallási, az egyházi és a lelkészi identitás aktuális kérdései. Komárom : Calvin J. Teológiai Akadémia, 2015. ISBN 978-963-12-6663-4, p. 70, 76.AED 005 LÉVAI, Attila. Szenc és híres szülötte: Szenczi Molnár Albert. In: Zemepanské mestá a mestečká v Uhorsku v ranom novoveku: Mezővárosok a koraújkori Magyarországon. Prešov: Prešovská univerzita, 2013, P. 261-269. ISBN 978-80-555-0987-7.

AED 006 LÉVAI, Attila. Adalékok a kuruc kor dunántúli történéseihez - református szemszögből. In: Doba kuruckých bojov: Kuruc küzdelmek kora. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2014, P. 445-454. ISBN 978-80-555-1234-1.

Ohlasy:
2015  [4] SOMOGYI A. Egyházjog - 1.. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2015. 122 s. ISBN 978-80-8122-124-8.AED 007 LÉVAI, Attila. Život a dielo Jána Antona Valesia na základe niekoľkých aspektov. In: Osobitosti konfesionálneho vývinu východného Slovenska v ranom novoveku. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2015, P. 239-246. ISBN 978-80-555-1505-2.

Ohlasy:
2017  [4] KÓNYOVÁ, A. - KÓNYA, P. Konfesionálny vývin Uhorska v ranom novoveku. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2017. ISBN 978-80-555-2183-1, p. 366.AED 008 LÉVAI, Attila. Az 1715-ös Országgyűlés utáni állapotok a Dunántúli Református Egyházkerületben. In: Snem roku 1715 a uhorská spoločnosť v 18. storočí. = Az Országgyűlés 1715-ben és a magyar társadalom a 18. században Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2016, S. 236-244. ISBN 978-80-555-1744-5.

Ohlasy:
2018  [4] ANTAL, J. Transylvania, the champion of religious tolerance. In Teológiai Fórum. ISSN 1337-6519, 2018, vol. XII, no. 2, p. 132-147.AED 009 LÉVAI, Attila. Adalékok a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház történetéhez: Református témájú néprajzi kutatások helyzete múlt - jelen - jövő. In: Mint a folyóvíz mellé ültetett fa. Kis Jolán, Lévai Attila. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, P. 7-21. ISBN 978-80-8122-343-3.

AED 010 LÉVAI, Attila. Valesius és a a cseh-magyar protestáns történeti kapcsolatok. In: Tridsaťročná vojna a náboženská otázka v strednej Európe = Harmincéves háború és a valláskérdés Közép-Európában. Peter Kónya, Annamária Kónyová, Ján Adam. = Harmincéves háború és a valláskérdés Közép-Európában Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2019, S. 267-274. ISBN 978-80-555-2596-9.


AEF  
Počet záznamov: 2


AEF 001 LÉVAI, Attila. Igemagyarázatok novemberi hónapra. In: Bibliaolvasó Kalauz a 2012. évre. Komárom: Szlovákiai Református Keresztyén Egyház, P. 135-148. ISBN 978-80-89269-21-1.

AEF 002 LÉVAI, Attila. Igemagyarázatok a novemberi hónapra. In: Bibliaolvasó kalauz a 2013. évre. Komárno: Szlovákiai Református Keresztyén Egyház, P. 134-148. ISBN 978-80-89269-25-9.


AFA  Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 1


AFA 001 LÉVAI, Attila. Egyházkerület szervezése Trianon árnyékában - egy egyházkormányzó szemszögéből. In: Hagyomány, identitás, történelem 2019. Kiss Réka, Lányi Gábor János. Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem, 2020, P. 15-29. ISBN 978-615-5961-36-6.


AFC  Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 1


AFC 001 LÉVAI, Attila. Majdnem száz év - avagy a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház vázlatos története. In: A magyarság megtartó ereje : Az MTA Veszprémi Területi Bizottság Neveléstudományi Szakbizottsága konferenciakötete: Az MTA Veszprémi Területi Bizottság Neveléstudományi Szakbizottsága konferenciakötete. Németh Mária Magdolna, Tölgyesi József. Veszprém: Neveléstudományi Szakbizottság, 2017, S. 157-162. ISBN 978-963-7385-95-7.

Ohlasy:
2021  [4] GÖRÖZDI, Zs. A konfirmáció elmélete és gyakorlata. Komárom : Selye János Egyetem Református Teológiai Kara, 2021. ISBN 978-80-8122-398-3, p. 144.

2019  [4] SÁRKÖZI, G. A. A zólyomi református missziói gyülekezeti körzet története. Komárom : Calvin J. Teológiai Akadémia, 2019. ISBN 978-80-89899-06-7, p. 195.

2018  [3] VARGA JÓZSEFNÉ HORVÁTH, M. Kováts-Németh Mária és Tölgyesi József (szerk.): A magyarság megtartó ereje. Az MTA Veszprémi Területi Bizottság Neveléstudományi Szakbizottsága konferenciakötete. In Neveléstörténet. ISSN 1785-5519, 2018, vol. 15, no. 3-4, p. 157-159.

2018  [4] KOVÁTS-NÉMETH, M. A nagyenyedi református Bethlen-Kollégium Tanítóképző Intézete 1858-1929. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 : Sekcia teologických vied. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN, 978-8122-254-2, p. 63-77.
AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 8


AFD 001 LÉVAI, Attila. Ježiš Kristus v našej ľudovej tradícii. In: Ježiš z Nazareta: Teologické a religionistické súvislosti. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2011, P. 139-153. ISBN 978-80-555-0399-8.

AFD 002 LÉVAI, Attila. Ježiš Kristus v našej ľudovej tradícii. In: Osoba a dielo Ježíša z Nazareta v teologickej a religionistickej reflexii: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 26.10.2011 v Prešove. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej Univerzity, 2012, P. 94-103. ISBN 978-80-555-0513-8.

AFD 003 LÉVAI, Attila. Az emberi élettel kapcsolatos hiedelmek némely vallásokban. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2014: "Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia" - Sekcie teologických vied a humanitných vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014, CD-ROM, p. 60-65. ISBN 978-80-8122-104-0.

AFD 004 LÉVAI, Attila. Necelých sto rokov: dejiny Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku. In: Cirkev v dejinách kresťanstva na Slovensku. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2014, P. 157-163. ISBN 978-80-555-1136-8.

Ohlasy:
2019  [4] SÁRKÖZI, G. A. A zólyomi református missziói gyülekezeti körzet története. Komárom : Calvin J. Teológiai Akadémia, 2019. ISBN 978-80-89899-06-7, p. 195.

2018  [4] PETHEŐ, A. A magyarországi politikai folytonossága az első világháború utáni Csehszlovákiában. In Teológiai Fórum. ISSN 1337-6519, 2018, vol. XII, no. 2, p. 113-131.AFD 005 LÉVAI, Attila. Pálóczi Czinke István püspök és a kettős identitás kérdése - szolgálatának kezdetén. In: Kettős kisebbségben: A Selye János Egyetem Református Teológiai Kara és a Partiumi Keresztyén Egyetem nemzetközi tudományos konferenciájának tanulmányai. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014, P. 243-253. ISBN 978-80-8122-098-2.

Ohlasy:
2020  [3] TÖMÖSKÖZI, F. A református egyház önszerveződésének folyamata Csehszlovákiában 1918-1923 között. In Múltunk. ISSN 1864-960X, 2020, vol. 65, no. 2, p. 103.

2019  [4] SÁRKÖZI, G. A. A zólyomi református missziói gyülekezeti körzet története. Komárom : Calvin J. Teológiai Akadémia, 2019. ISBN 978-80-89899-06-7, p. 195.

2019  [4] SIMON, A. - TÖMÖSKÖZI, F. Válogatott források a szlovákiai református egyház történetéhez (1918-1938). Komárom : Selye János Egyetem, 2019. ISBN 978-80-8122-313-6, p. 542.AFD 006 LÉVAI, Attila. Egy püspöki életút mozzanatai. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2015: "Inovácia a kreativita vo vzdelávaní a vede" - Sekcie teologických a humanitných vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015, CD-ROM, p. 72-80. ISBN 978-80-8122-145-3.

Ohlasy:
2019  [4] SÁRKÖZI, G. A. A zólyomi református missziói gyülekezeti körzet története. Komárom : Calvin J. Teológiai Akadémia, 2019. ISBN 978-80-89899-06-7, p. 195.

2019  [2] PETHEŐ, A. Magyar református oktatásügy helyzete a Trianon utáni Csehszlovákiában. In Historia ecclesiastica. ISSN 1338-4341, 2019, vol. 10, no. 2, p. 133-142. SCOPUS

2019  [4] SIMON, A. - TÖMÖSKÖZI, F. Válogatott források a szlovákiai református egyház történetéhez (1918-1938). Komárom : Selye János Egyetem, 2019. ISBN 978-80-8122-313-6, p. 542.AFD 007 LÉVAI, Attila. Adalékok a Komáromi Református Egyházmegye reformációjához. In: Reformácia v Strednej Európe I.. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej Univerzity, 2018, P. 204-211. ISBN 978-80-555-2265-4.

Ohlasy:
2021  [4] TÖMÖSKÖZI, F. Fejezetek a Komáromi Református Egyházközség történetéből 1790-ig. In Historia Ecclesiastica, ISSN 1338-4341, 2021, vol. 12, no. 1, p. 215.AFD 008 LÉVAI, Attila. Pár adat a cseh-magyar református történeti kapcsolatokhoz = Some data on the Czech-Hungarian reformed historical relations. In: Cirkev a náboženstvo v Uhorsku v ranom novoveku = Egyház és vallás a Koraújkori Magyarországon. Peter Kónya, Annamária Kónyová, Jozef Baďurík. = Egyház és vallás a Koraújkori Magyarországon Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2020, P. 215-222. ISBN 978-80-555-2660-7.

Ohlasy:
2021  [4] HAVRILA, D. KÓNYA, Peter — KÓNYOVÁ, Annamária. Cirkev a náboženstvo v Uhorsku v ranom novoveku. In Historia Ecclesiastica, ISSN 1338-4341, 2021, vol. 12, no.1, p. 280.
BAB  Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 1


BAB 001 LÉVAI, Attila, Attila SIMON, Alfréd SOMOGYI, László SZARKA a František TÖMÖSKÖZI. Az első húsz év = Prvých dvadsať rokov. Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku v rokoch 1918-1938: A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház 1918-1938 között. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019. 126 s. ISBN 978-80-8122-338-9.

Ohlasy:
2021  [4] SZÉNÁSI, L. Trianon hatása az oktatásra és az iskolai katechézisre a szlovenszkói és kárpátaljai református egyházban. In 12th International Conference of J. Selye University. Theological Section. Komárno : J. Selye University, 2021. ISBN 978-80-8122-374-7, p. 60.
BDF  Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
Počet záznamov: 4


BDF 001 LÉVAI, Attila. Három tételben a reformációról. Kálvinista Szemle. Évf. 82, sz. 10 (2011), p. [1]. ISSN 1335-7298.

Ohlasy:
2018  [4] KÁLMÁN, CS. Az elköteleződés teológiájának értelmezése, a keresztyén értékrendünk szerint a Heidelbergi Káté egyes kérdéseinek magyarázata alapján. In Teológiai Fórum. ISSN 1337-6519, 2018, vol. XII, no. 2, p. 15-28.BDF 002 LÉVAI, Attila. Újrakezdés Istennel. Kálvinista Szemle. Évf. 85, sz. 9 (2014), p. [1]. ISSN 1335-7298.

Ohlasy:
2018  [4] VÁMOS, B. A család jelentősége a felnőtté válás folyamatában. In Teológiai Fórum. ISSN 1337-6519, 2018, vol. XII, no. 2, p. 29-56.

2018  [4] KÁLMÁN, CS. Az elköteleződés teológiájának értelmezése, a keresztyén értékrendünk szerint a Heidelbergi Káté egyes kérdéseinek magyarázata alapján. In Teológiai Fórum. ISSN 1337-6519, 2018, vol. XII, no. 2, p. 15-28.BDF 003 LÉVAI, Attila. Aki követ dobott az állóvízbe: 500 év Európa történetében. Kálvinista Szemle. Évf. 88, sz. 2 (2017), p. [8]. ISSN 1335-7298.

BDF 004 LÉVAI, Attila. Miképpen mi is?: Gondolatok a megbocsátásról, főképp az ember és felebarátja viszonyában. Kálvinista Szemle : a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház hivatalos lapja. Roč. 91, č. 5 (2020), s. 6-7 [print]. ISSN 1335-7298.


BED  
Počet záznamov: 1


BED 001 LÉVAI, Attila. Tx: János evangéliuma 1,14. In: Az Ige testté lett ...: Karácsonyi legátus prédikációk. Komárno: Univerzita J. Selyeho, P. 46-49. ISBN 978-80-811-020-3.


BEE  Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
Počet záznamov: 3


BEE 001 LÉVAI, Attila. A CJTA-tól az RTK-ig - avagy 25 év szubjektív és elfogult egyéni láttatása. In: A Calvin J. Teológiai Akadémia 25 éve : A 2019. június 22-23-i emlék-konferencia emlék-albuma: A 2019. június 22-23-i emlék-konferencia emlék-albuma. Lévai Attila. Szentendre: Tillinger Péter Műhelye, 2019, P. 39-44. ISBN 978-615-80164-6-9.

BEE 002 LÉVAI, Attila. Vallási hiedelmek és képzetek a hazai nagy történelmi egyházak megítélésében. In: Pietas et Scientia : Tanulmányok P. Szalay Emőke tiszteletére: Tanulmányok P. Szalay Emőke tiszteletére. Bartha Elek. Debrecen: Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszék, 2019, P. 363-368. ISBN 978-963-490-157-0.

BEE 003 LÉVAI, Attila. Egyház és politika - gondolatok egy kérdés kapcsán. In: "A nagyvilágon e kívül..." : A Százak Tanácsa: A Százak Tanácsa. Szíjártó István. Balatonfüred: Balaton Akadémia Kiadó, 2021, P. 249-252. ISBN 978-615-5898-23-5.


BEF  Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
Počet záznamov: 4


BEF 001 LÉVAI, Attila. Államalapításra emlékezve. In: A helyén mondott ige: a Pozsonyi Református Egyházmegye lelkipásztorainak igehirdetései. Nagymegyer: Pozsonyi Református Egyházmegye, 2014, P. 25-29. ISBN 978-80-971826-9-4.

BEF 002 LÉVAI, Attila. Június. In: Bibliaolvasó kalauz a 2017. évre: a reformáció 500. jubileumi esztendejének minden napjára. Komárno: Szlovákiai Református Keresztyén Egyház, 2016, P. 79-95. ISBN 978-80-89269-43-3.

BEF 003 LÉVAI, Attila. Boh daruje život zo smrti = Isten halálból ajándékozza az életet. In: Tri jubilejné kázne. = Három jubileumi prédikáció Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2017, P. 57-72. ISBN 978-80-555-1979-1.

BEF 004 LÉVAI, Attila. Emberé a munka, Istené az áldás. In: Hitből: A Pozsonyi Református Egyházmegye lelkipásztorainak igehirdetései. Apácaszakállas: Pozsonyi Református Egyházmegye, 2017, P. 83-87. ISBN 978-80-972764-7-8.


CEC  Umelecké práce, dramatické diela, scenáre a preklady v zborníkoch, knižných publikáciách a skup. katalógoch vydaných v zahr. vydavateľstvách
Počet záznamov: 1


CEC 001 LÉVAI, Attila. Mit tehetünk a hazáért. In: Deus per causas secundas agit - Isten mások által cselekszik. Szíjártó István. Balatonfüred: Balaton Akadémia Kiadó, 2018, P. 26-27. ISBN 978-615-5898-06-8.


CED  Umelecké práce, dramatické diela, scenáre a preklady v zborníkoch, knižných publikáciách a skup. katalógoch vydaných v dom. vydavateľstvách
Počet záznamov: 1


CED 001 LÉVAI, Attila. Rövid köszöntő a 65 éves Karasszon István részére. In: Adalékok Izrael történetéhez : Ünnepi kötet Karasszon István 65. születésnapja alkalmából: Ünnepi kötet Karasszon István 65. születésnapja alkalmából. Egeresi László, Kókai Nagy Viktor. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2020, P. 5-6. ISBN 978-80-8122-365-5.


EDI  Recenzie v časopisoch a zborníkoch
Počet záznamov: 3


EDI 001 LÉVAI, Attila. Az SJE RTK kiadványairól. Kálvinista Szemle. Évf. 85, sz. 5 (2014), p. [5]. ISSN 1335-7298.

EDI 002 LÉVAI, Attila. Az Eperjesi Református Gyülekezet története. Kálvinista Szemle : a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház hivatalos lapja. Roč. 91, č. 5 (2020), s. 15-15 [print]. ISSN 1335-7298.

EDI 003 LÉVAI, Attila. Dejiny Prešovského reformovaného zboru. Kalvínske hlasy : úradný orgán Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku. Roč. 91, č. 5 (2020), s. [7]. ISSN 1335-3713.


FAI  Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy...)
Počet záznamov: 17


FAI 001 LÉVAI, Attila. Az Ige testté lett...: Karácsonyi legátus prédikációk.. Komárom: Univerzita J. Selyeho, 2011. 68 s. ISBN 978--80-8122-020-3.

FAI 002 LÉVAI, Attila. Doma - Ajándék: Tanulmányok Prof. Dr. Bándy György tanszékvezető tiszteletére 60. születésnapja alkalmából. Komárom: Univerzita J. Selyeho, 2011. 274 s. ISBN 978-80-8122-016-6.

FAI 003 LÉVAI, Attila. Nagy Géza - Csicsói füzet. Čičov: CsCsCs Kht., 2012. 40 s. ISBN 978-80-971150-8-1.

FAI 004 LÉVAI, Attila. Egyház és történelem: Tanulmányok az egyház életéről és történelméről. 1. vyd. Szentendre: Tillinger Péter műhelye, 2013. 284 s. ISBN 978-963-89359-6-0.

Ohlasy:
2019  [3] SOMOGYI, A. Reformátusok az elmúlt 100év kihívásaiban, különös tekintettel a Felvidék és Dunántúl összefüggéseire. In A "Recepta Religiók" évszázadai Erdélyben. Kolozsvár : Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2019. ISBN 978-606-93498-9-2, p. 315.FAI 005 LÉVAI, Attila. Időn és tereken át: Tanulmányok az egyház életéről és szolgálatáról. 1. vyd. Szentendre: Tillinger Péter műhelye, 2013. 178 s. ISBN 978-963-89359-4-6.

Ohlasy:
2016  [6] DOHNANEC, T. Lévai, Attila (szerk.). Időn és tereken át : Tanulmányok az egyház életéről és szolgálatáról. Szentendre : Tillinger Péter Műhelye, 2013. 177 s. ISBN 978-963-89359-4-6. In Historia Ecclesiastica. ISSN 1338-4341, 2016, roč. VII, č. 1, p. 150-151.FAI 006 MOLNÁR, János a Attila LÉVAI. Vallások az ókori Izrael környezetében. 1. vyd. Szentendre: Tillinger Péter műhelye, 2013. 153 s. ISBN 978-963-89359-2-2.

Ohlasy:
2021  [3] KARASSZON, I. Az Ószövetség teológiai üzenete. Budapest : Károli Gáspár Református Egyetem - L'Harmattan Kiadó, 2021. ISBN 978-963-414-787-9, p. 237.FAI 007 LÉVAI, Attila a József PÁLFI. Kettős kisebbségben: A Selye János Egyetem Református Teológiai Kara és a Partiumi Keresztyén Egyetem nemzetközi tudományos konferenciájának tanulmányai. 1. vyd. Komárom - Nagyvárad: Selye János Egyetem, 2014. 256 s. ISBN 978-80-8122-098-2.

Ohlasy:
2017  [4] CZINKE, ZS. A Református Világszemle helye és szerepe a (cseh)szlovákiai magyar sajtó történetében. In A Selye János Egyetem Nemzetközi Doktorandusz Konferenciája. Komárom : Selye János Egyetem Tanárképző Kara, 2017. ISBN 978-80-8122-206-1, p. 623.FAI 008 LÉVAI, Attila. A vallási, az egyházi és a lelkészi identitás aktuális kérdései. 1. vyd. Szentendre: Tillinger Péter műhelye, 2016. 125 s. ISBN 978-963-12-6663-4.

Ohlasy:
2018  [4] SOMOGYI, A. Az Isztambuli Egyezmény egyházjogi értékelése. In Teológiai Fórum. ISSN 1337-6519, 2018, vol. XII, no. 2, p. 101-112.FAI 009 GÖRÖZDI, Zsolt, Bernhard KAISER, Attila LÉVAI, János MOLNÁR a Katarína PÓLYA. Német-magyar-szlovák teológiai diákszótár = Nemecko-maďarsko-slovenský teologický slovník pre študentov - Teologisches Fachwörterbuch Deutsch-Ungarisch-Slowakisch für Studenten. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016. 192 s. ISBN 978-80-8122-199-6.

Ohlasy:
2017  [6] FAZEKAS, I. Háromnyelvű teológiai diákszótár. In Papirusz. ISSN 1336-5290, 2017, VIII. évf., 2. sz., s. 9-10.FAI 010 LÉVAI, Attila. Protestáns szociáletika. 1. vyd. Komárom: Calvin J. Teológiai Akadémia, 2017. 117 s. [12,19 AH]. ISBN 978-80-89899-02-9.

FAI 011 Attila LÉVAI. "Társadalmi kérdések teológiai reflexiók": nemzetközi tudományos konferencia. 1. vyd. Szentendre: Tillinger Péter Műhelye, 2018. 115 s. ISBN 978-615-80164-4-5.

FAI 012 A magyarság megtartó ereje a Kárpát-medencében. 1. vyd. Győr: Palatia Nyomda és Kiadó, 2018. 207 s. ISBN 978-615-5904-10-3.

FAI 013 SOMOGYI, Alfréd a Attila LÉVAI. Horváth László mártír lelkipásztor és Nehémiás könyve. 1. vyd. Komárno: Calvin J. Teológiai Akadémia, 2017. 198 s. ISBN 978-80-89899-04-3.

FAI 014 József BUKOR a Attila LÉVAI. 11. International Conference of J. Selye University: Theological Sections. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019. online, 188 s. ISBN 978-80-8122-332-7.

FAI 015 Középszintű állami és felekezeti iskolák, tanítóképzők és árvaházak 1869-1949: A magyarság megtartó ereje 3.. 1. vyd. Győr: Palatia Nyomda és Kiadó, 2019. 396 s. ISBN 978-615-5904-18-9.

Ohlasy:
2019  [5] BARÁTKA, A. Középszintű állami és felekezeti iskolák, tanítóképzők és árvaházak 1869-1949. In Fókusz. ISSN 2334-6248, 2019, no. 183.FAI 016 KIS, Jolán a Attila LÉVAI. Mint a folyóvíz mellé ültetett fa. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019. 118 s. ISBN 978-80-8122-343-3.

FAI 017 LÉVAI, Attila. A Calvin J. Teológiai Akadémia 25 éve: A 2019. június 22-23-i emlék-konferencia emlék-albuma. 1. vyd. Szentendre: Tillinger Péter Műhelye, 2019. 124 s. ISBN 978-615-80164-6-9.


GII  Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
Počet záznamov: 7


GII 001 LÉVAI, Attila. Diplomaosztás az SJE Református Teológiai Karán: Heten kaptak teológusi, négyen doktori oklevelet. Kálvinista Szemle. Évf. 83., sz. 9. (2012), p. [16]. ISSN 1335-7298.

GII 002 LÉVAI, Attila. Két előadást is tartott Komáromban Tőkés László: A felsőoktatásról és az önrendelkezésről. Kálvinista Szemle. Évf. 83., sz. 4. (2012), p. [13]. ISSN 1335-7298.

GII 003 LÉVAI, Attila. Mintegy százhúsz előadás hangzott el: Komáromban ülésezett a Doktorok Kollégiuma. Kálvinista Szemle. P. [12]. ISSN 1335-7298.

GII 004 LÉVAI, Attila. Vallások az ókori Izráel környezetében: Vallástudományi szimpózium a komáromi teológián. Kálvinista Szemle. Évf. 82, sz. 7-8. (2012), p. [24]. ISSN 1335-7298.

GII 005 LÉVAI, Attila. Sikeres Ószövetségi Szimpózium: Az SJE RTK-n a mellőzött tudomány került előtérbe. Kálvinista Szemle. Évf. 84, sz. 7-8 (2013), p. [19]. ISSN 1335-7298.

GII 006 LÉVAI, Attila. Egy közös út első állomása: konferencia volt Komáromban. Kálvinista Szemle. Évf. 85, sz. 5 (2014), p. [8]. ISSN 1335-7298.

GII 007 LÉVAI, Attila. Kettős kisebbségben: konferenciát tartottunk Nagyváradon is. Kálvinista Szemle. Évr. 85, sz. 7-8 (2014), p. [18]. ISSN 1335-7298.Prehľad publikačnej činnosti evidované v "repco.ujs.sk"

Skupina A1 - Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD)

Počet výstupov: 3

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách (2)

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (1)


Skupina A2 - Ostatné knižné publikácie (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, CAA, CAB, EAI, EAJ, FAI)

Počet výstupov: 24

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (1)

BAB Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách (1)

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy...) (22)


Skupina B - Publikácie v karentovaných časopisoch alebo registrované vo WoS a Scopus (ADC, ADD, BDC, BDD, CDC, CDD, ADM, ADN, BDM, BDN)

Počet výstupov: 2

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS (1)

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS (1)


Skupina P - Patenty (AGJ)

Počet výstupov: 0


Skupina D - Ostatné sledované publikácie (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AEG, AEH, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, AEM, AEN, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEE, BEF, BFA, BFB, CBA, CBB, CDE, CDF)

Počet výstupov: 28

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch (1)

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (9)

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (9)

AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (1)

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (2)

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (2)

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch (1)

BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (3)


Skupina O - Iné, nesledované publikácie (AFK, AFL, AGI, CAI, CAJ, CEC, CED, CGC, CGD, CIA, CIB, CJA, CJB, CKA, CKB, DAI, EDI, EDJ, GAI, GHG, GII)

Počet výstupov: 4

CEC Umelecké práce, dramatické diela, scenáre a preklady v zborníkoch, knižných publikáciách a skupinových katalógoch vydaných v zahraničných vydavateľstvách (1)

CED Umelecké práce, dramatické diela, scenáre a preklady v zborníkoch, knižných publikáciách a skupinových katalógoch vydaných v domácich vydavateľstvách (1)

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch (2)


Ostatné - mimo kategórií MŠSR

Počet výstupov: 9

O2 Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka (1)

O3 Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu (1)

V1 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok (2)

V2 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka (2)

AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (kategória zrušená) (2)

BED Odborné práce v recenzovaných domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (kategória zrušená) (1)


Počet výstupov spolu: 70


Štatistika ohlasov s kategóriou podľa Vyhlášky č. 456/2012 Z. z: počet ohlasov: 3

Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS: počet ohlasov: 2

Recenzie v zahraničných publikáciách: počet ohlasov: 1


Štatistika ohlasov s kategóriou podľa Vyhlášky č. 397/2020 Z. z: počet ohlasov: 10

Citácia v publikácii vrátane citácie v publikácii registrovanej v iných databázach okrem citačných indexov: počet ohlasov: 10


Štatistika ohlasov: počet ohlasov: 13Menný zoznam publikácií:


V1 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok

Počet výstupov: 2


V1_001 Kováts-Németh, Mária, Szabó, Péter, Lévai, Attila, Szíjártó, István. A magyarság megtartó ereje 5. [textový dokument (print)] : Tudomány - művészet - hit - erkölcs a Kárpát-medencében. 1. vyd. Győr: Palatia Nyomda és Kiadó, 2022. ISBN 978-615-5904-50-9. [maďarčina]


V1_002 Tömösközi, František. Az Ige erejével [textový dokument (print)] : Lelkészi életrajzok és adattár Gömörtől a keleti határig. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2022. ISBN 978-80-8122-426-3. [maďarčina]


V2 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka

Počet výstupov: 2


V2_001 Nagy, Melinda, Tóth, Péter, Strédl, Terézia, Lévai, Attila, Szarka, László. Inklúzia sociálne znevýhodnených žiakov na základných školách na Slovensku. DOI 10.36007/4096.2022.215 In: 13th International Conference of J. Selye University: Pedagogical Sections: Conference Proceedings: September 8-9, 2021 Komárno, Slovak Republic. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2022, s. 215-220. ISBN 978-80-8122-409-6. [slovenčina]


V2_002 Lévai, Attila. A komáromi katechetikai szeminárium In: A magyarság megtartó ereje 5.: Tudomány - művészet - hit - erkölcs a Kárpát-medencében. Győr: Palatia Nyomda és Kiadó, 2022, s. 218-225. ISBN 978-615-5904-50-9. [maďarčina]


O2 Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka

Počet výstupov: 1


O2_001 Lévai, Attila. A Calvin J. Teológiai Akadémia vázlatos története [elektronický dokument] In: Praeceptor historiae ecclesiasticae: Tanulmányok Buzogány Dezső 65. születésnapjára. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2022, s. 488-493. ISBN 978-606-94847-7-7. ISBN (online) 978-606-8886-80-0. [maďarčina]


O3 Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu

Počet výstupov: 1


O3_001 Lévai, Attila. Lukács, Olga. Az erdélyi egyházak ezeréves együttélésének szinopszisa. Budapest: L`Harmattan, 2020. 244 p. ISBN 978-963-414-691-9. In: Historia Ecclesiastica: časopis pre dejiny cirkví a náboženstiev v Strednej Európe. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2021, Roč. 12, č. 2, s. 302-303 [tlačená forma]. ISSN 1338-4341. [maďarčina]


AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

Počet výstupov: 2


AAA_001 Lévai, Attila. Hiedelmek és képzetek - idők és terek felett. 1. vyd. Szentendre: Tillinger Péter Műhelye, 2014. ISBN 978-615-80164-2-1. [maďarčina]


AAA_002 Lévai, Attila. Gyülekezet-történetek. 1. vyd. Szentendre: Tillinger Péter Műhelye, 2014. ISBN 978-615-80164-3-8. [maďarčina]


AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

Počet výstupov: 1


AAB_001 Lévai, Attila. Honi egyháztörténet 1520-1920. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015. ISBN 978-80-8122-127-9. [maďarčina]


Ohlasy:

2022 [02] Görözdi, Zsolt. A konfirmációs előkészítő tanmenete. DOI 10.36007/4102.2022.23 In: 13th International Conference of J. Selye University - Theological Section. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2022, s. 23-41 [online]. ISBN 978-80-8122-410-2. [maďarčina]


2021 [02] Görözdi, Zsolt. A konfirmáció elmélete és gyakorlata. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2021. ISBN 978-80-8122-398-3. ISBN (online) 978-80-8122-399-0. https://www.ujs.sk/documents/A%20konfirm%C3%A1ci%C3%B3%20elm%C3%A9lete%20%C3%A9s%20gyakorlata_Online-PDF%20final.pdf. [maďarčina]


ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

Počet výstupov: 1


ACB_001 Lévai, Attila, Somogyi, Alfréd. A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház története 1918-1938 - 1.. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015. ISBN 978-80-8122-126-2. [maďarčina]


Ohlasy:

2022 [02] Petheő, Attila. A református tanítókat ért sérelmek a Trianon utáni Csehszlovákiában. DOI 10.36007/4102.2022.113 In: 13th International Conference of J. Selye University - Theological Section. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2022, s. 113-119 [online]. ISBN 978-80-8122-410-2. [maďarčina]


2022 [02] Görözdi, Zsolt. A konfirmációs előkészítő tanmenete. DOI 10.36007/4102.2022.23 In: 13th International Conference of J. Selye University - Theological Section. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2022, s. 23-41 [online]. ISBN 978-80-8122-410-2. [maďarčina]


2022 [02] Czinke, Zsolt. Missziói lapok a Szlovenszkói és Kárpátaljai Egyetemes Református Egyházban 1920-1945 között [elektronický dokument] In: Praeceptor historiae ecclesiasticae: Tanulmányok Buzogány Dezső 65. születésnapjára. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2022, s. 156-169. ISBN 978-606-94847-7-7. ISBN (online) 978-606-8886-80-0


2021 [02] Görözdi, Zsolt. A konfirmáció elmélete és gyakorlata. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2021. ISBN 978-80-8122-398-3. ISBN (online) 978-80-8122-399-0. https://www.ujs.sk/documents/A%20konfirm%C3%A1ci%C3%B3%20elm%C3%A9lete%20%C3%A9s%20gyakorlata_Online-PDF%20final.pdf. [maďarčina]


ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

Počet výstupov: 1


ADE_001 Lévai, Attila. A szlovák-magyar gyülekezeti kérdés - Pálóczi Czinke István álláspontja In: Sárospataki Füzetek, 2020, Roč. 24, č. 2, s. 61-70 [tlačená forma]. ISSN 1416-9878. [maďarčina]


ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Počet výstupov: 1


ADM_001 Lévai, Attila. Hope for Reconciliation - The lingering trauma of expulsions and population exchange in upper Hungary [elektronický dokument]. DOI 10.24193/SUBBTREF.65.1.02 In: Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Theologia Reformata Transylvanica. Cluj-Napoca: Universitatea Babes-Bolyai, 2020, Roč. 65, č. 1, s. 33-45 [tlačená forma] [online]. ISSN 1582-5418. ISSN (online) 2065-9482. [maďarčina]


ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Počet výstupov: 1


ADN_001 Lévai, Attila. Mindig megújulni készen - avagy a kolozsnémai református egyházközség vázlatos története a kezdetektől napjainkig In: Historia Ecclesiastica: časopis pre dejiny cirkví a náboženstiev v Strednej Európe. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2020, Roč. 11, č. 2, s. 119-128 [tlačená forma]. ISSN 1338-4341. https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85099681731&origin=resultslist. [maďarčina]


AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Počet výstupov: 9


AEC_001 Fröhlich, Róbert, Gubo, Štefan, Lévai, Attila, Kató, József Zoltán. 3D-2D Data Fusion in Cultural Heritage Applications [elektronický dokument]. DOI 10.1007/978-981-10-7221-5_6 In: Heritage Preservation: A Computational Approach. Singapur: Springer Nature, 2018, s. 111-130 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-981-10-7220-8. ISBN (online) 978-981-10-7221-5. [angličtina]


Ohlasy:

2020 [01] Farella, Elisa Mariarosaria, Torresani, Alessandro, Remondino, Fabio. Refining the joint 3D processing of terrestrial and UAV images using quality measures [elektronický dokument]. DOI 10.3390/rs12182873 In: Remote Sensing. Bazilej: Molecular Diversity Preservation International, 2020, Roč. 12, č. 18, 1-26 [online]. ISSN (online) 2072-4292


2020 [01] Gubo, Štefan, Kmeť, Tibor, Molnár, András, Takáč, Ondrej. A Multi-range Approach for Cultural Heritage Survey: A Case Study of a Medieval Church in Slovakia [elektronický dokument]. DOI 10.1109/SAMI48414.2020.9108724 In: IEEE 18th World Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics: proceedings. Danvers: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2020, s. 117-122 [USB kľúč]. ISBN 978-1-7281-3149-8. ISBN (online) 978-1-7281-3148-1. [angličtina]


AEC_002 Lévai, Attila. Notes on Czech-Hungarian Historical Relations - Aspects of the Life and Work of Antal János Valesius In: From Movement to Inheritance: Hidden Assets from the Treasury of Hungarian Reformation. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2019, s. 19-27 [tlačená forma]. ISBN 978-3-525-50349-2. ISSN 2198-3089. [angličtina]


AEC_003 Lévai, Attila. Református felsőoktatás a Felvidéken a 20. században In: Középszintű állami és felekezeti iskolák, tanítóképzők és árvaházak 1869-1949: A magyarság megtartó ereje 3.. Győr: Palatia Nyomda és Kiadó, 2019, s. 29-40 [tlačená forma]. ISBN 978-615-5904-18-9. [maďarčina]


Ohlasy:

2021 [02] Strédl, Terézia. Oktatásszervezés az első Csehszlovák Köztársasági egyetlen magyar főiskoláján In: Historia Ecclesiastica: časopis pre dejiny cirkví a náboženstiev v Strednej Európe. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2021, Roč. 12, č. 1, s. 173-183 [tlačená forma]. ISSN 1338-4341. [maďarčina]


AEC_004 Lévai, Attila. Adalékok a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház és a Magyarországi Református Egyház kapcsolatrendszeréből Trianontól a rendszerváltozásig In: Egyház, iskola, művelődés: Egyháztörténeti tanulmányok. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2020, s. 404-410 [tlačená forma]. ISBN 978-606-94847-0-8. [maďarčina]


AEC_005 Lévai, Attila. A szlovákiai magyar református iskolarendszer a rendszerváltozástól napjainkig In: A magyarság megtartó ereje 4.: Nemzeti identitás - magyar iskolarendszer a Kárpát-medencében 1920-2020. Győr: Palatia Nyomda és Kiadó, 2020, s. 43-58 [tlačená forma]. ISBN 978-615-5904-30-1. [maďarčina]


AEC_006 Lévai, Attila. Vallási hiedelmek és képzetek a hazai történelmi egyházak megítélésében In: A kegyelem és hűség útján: Tanulmánykötet Dr. Kocsev Miklós tiszteletére. Szentendre: Tillinger Péter Műhelye, 2016, s. 105-111. ISBN 978-963-12-7560-5. [maďarčina]


AEC_007 Lévai, Attila. Rövid adalékok egy püspöki életúthoz In: Egyház és történelem: Tanulmányok az egyház életéről és történelméről. Szentendre: Tillinger Péter Műhelye, 2013, s. 277-284. ISBN 978-963-89359-6-0. [maďarčina]


AEC_008 Lévai, Attila. Pár érdekes adalék Felvidék és Erdély református kapcsolatrendszeréről a két világháború között In: Non videri, sed esse: Tanulmányok a 60 éves Buzogány Dezső tiszteletére. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, s. 246-253. ISBN 978-606-93498-6-1. [maďarčina]


AEC_009 Lévai, Attila. Tudományos átrendeződések a magyarok egykori vallásának kutatástörténetében a 17-19. században In: "...Tanácsaid hűség és igazság": tisztelgő írások Dienes Dénes Professzor úr 65. születésnapjára. Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem, 2021, s. 17-28 [tlačená forma]. ISSN 2676-9824. [maďarčina]


AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Počet výstupov: 9


AED_001 Lévai, Attila. Adalékok a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház történetéhez: Református témájú néprajzi kutatások helyzete múlt - jelen - jövő In: Mint a folyóvíz mellé ültetett fa. Komárno: Univerzita J. Selyeho, s. 7-21 [tlačená forma]. ISBN 978-80-8122-343-3. [maďarčina]


AED_002 Lévai, Attila. Valesius és a a cseh-magyar protestáns történeti kapcsolatok In: Tridsaťročná vojna a náboženská otázka v strednej Európe. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove. Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2019, s. 267-274 [tlačená forma]. ISBN 978-80-555-2596-9. [maďarčina]


AED_003 Lévai, Attila. Szenc és híres szülötte: Szenczi Molnár Albert In: Zemepanské mestá a mestečká v Uhorsku v ranom novoveku. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove. Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2013, s. 261-269 [tlačená forma]. ISBN 978-80-555-0987-7. [maďarčina]


AED_004 Lévai, Attila. Paradigmaváltások a magyar ősvalláskutatás történetében a 17-19. században In: "Veda a vzdelávanie na podporu vzdelanostnej spoločnosti": Zborník III. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2011, s. 707-715. ISBN 978-80-8122-017-3. [maďarčina]


AED_005 Lévai, Attila. Kollektív szövegelemek a néphitben: Példák tára bodrogközi archaikus imádság, Jézus-legendák és húsvéti versek felhasználásával In: Doma - Ajándék: Tanulmányok Prof. Dr. Bándy György tanszékvezető tiszteletére 60. születésnapja alkalmából. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2011, s. 39-55. ISBN 978-80-8122-016-6. [maďarčina]


AED_006 Lévai, Attila. Az ellenreformáció eseményei és hatása Komáromban és környékén a 17. század második felében In: Rekatolizácia, protireformácia a katolícka reštaurácia v Uhorsku. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove. Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2013, s. 72-81 [tlačená forma]. ISBN 978-80-555-1050-7. [maďarčina]


Ohlasy:

2021 [02] Liszka, József. Monumentumok [textový dokument (print)] : Szakrális (és "szakrális") kisemlékek a Kárpát-medencében. 1. vyd. Šamorín: Fórum inštitút pre výskum menšín, 2021. ISBN 978-80-89978-23-6. [maďarčina]


AED_007 Lévai, Attila. Adalékok a kuruc kor dunántúli történéseihez - református szemszögből In: Doba kuruckých bojov. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove. Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2014, s. 445-454 [tlačená forma]. ISBN 978-80-555-1234-1. [slovenčina]


AED_008 Lévai, Attila. Život a dielo Jána Antona Valesia na základe niekoľkých aspektov In: Osobitosti konfesionálneho vývinu východného Slovenska v ranom novoveku. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove. Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2015, s. 239-246 [tlačená forma]. ISBN 978-80-555-1505-2. [slovenčina]


AED_009 Lévai, Attila. Az 1715-ös Országgyűlés utáni állapotok a Dunántúli Református Egyházkerületben In: Snem roku 1715 a uhorská spoločnosť v 18. storočí. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove. Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2016, s. 236-244 [tlačená forma]. ISBN 978-80-555-1744-5. [maďarčina]


AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (kategória zrušená)

Počet výstupov: 2


AEF_001 Lévai, Attila. Igemagyarázatok a novemberi hónapra In: Bibliaolvasó kalauz: a 2013. évre. Komárno: Szlovákiai Református Keresztyén Egyház, 2012, s. 134-148. ISBN 978-80-89269-25-9. [maďarčina]


AEF_002 Lévai, Attila. Igemagyarázatok novemberi hónapra In: Bibliaolvasó Kalauz: a 2012. évre. Komárom: Szlovákiai Református Keresztyén Egyház, 2011, s. 135-148. ISBN 978-80-89269-21-1. [maďarčina]


AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Počet výstupov: 1


AFA_001 Lévai, Attila. Egyházkerület szervezése Trianon árnyékában - egy egyházkormányzó szemszögéből In: Hagyomány, identitás, történelem 2019. Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem, 2020, s. 15-29 [tlačená forma]. ISBN 978-615-5961-36-6. [maďarčina]


AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Počet výstupov: 2


AFC_001 Lévai, Attila. Majdnem száz év - avagy a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház vázlatos története In: A magyarság megtartó ereje: Az MTA Veszprémi Területi Bizottság Neveléstudományi Szakbizottsága konferenciakötete. Veszprém: Magyar Tudományos Akadémia. Veszprémi területi bizottsága. Neveléstudományi Szakbizottság, 2017, s. 157-162 [tlačená forma]. ISBN 978-963-7385-95-7. [maďarčina]


Ohlasy:

2022 [02] Görözdi, Zsolt. A konfirmációs előkészítő tanmenete. DOI 10.36007/4102.2022.23 In: 13th International Conference of J. Selye University - Theological Section. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2022, s. 23-41 [online]. ISBN 978-80-8122-410-2. [maďarčina]


2021 [02] Görözdi, Zsolt. A konfirmáció elmélete és gyakorlata. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2021. ISBN 978-80-8122-398-3. ISBN (online) 978-80-8122-399-0. https://www.ujs.sk/documents/A%20konfirm%C3%A1ci%C3%B3%20elm%C3%A9lete%20%C3%A9s%20gyakorlata_Online-PDF%20final.pdf. [maďarčina]


AFC_002 Lévai, Attila. Mozzanatok egy püspöki életútból: Pálóczi Czinke István In: A "recepta religiók" évszázadai Erdélyben: Egyháztörténeti tanulmányok. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2019, s. 350-362 [tlačená forma]. ISBN 978-606-93498-9-2. [maďarčina]


AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Počet výstupov: 2


AFD_001 Lévai, Attila. A Calvin János Teológiai Akadémiától a Selye János Egyetem Református Teológiai Karáig - avagy a komáromi református lelkészképzés egy evtézide 1994-2004 In: A magyarság megtartó ereje a Kárpát-medencében. Győr: Palatia Nyomda és Kiadó, 2018, s. 13-17 [tlačená forma]. ISBN 978-615-5904-10-3. [maďarčina]


AFD_002 Lévai, Attila. Pár adat a cseh-magyar református történeti kapcsolatokhoz = Some data on the Czech-Hungarian reformed historical relations In: Cirkev a náboženstvo v Uhorsku v ranom novoveku. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove. Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2020, s. 215-222 [tlačená forma]. ISBN 978-80-555-2660-7. [maďarčina]


BAB Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách

Počet výstupov: 1


BAB_001 Lévai, Attila, Simon, Attila, Somogyi, Alfréd, Szarka, László, Tömösközi, František. Az első húsz év [textový dokument (print)] : A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház 1918-1938 között. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019. ISBN 978-80-8122-338-9. [maďarčina]


BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

Počet výstupov: 1


BDF_001 Lévai, Attila. Miképpen mi is?: Gondolatok a megbocsátásról, főképp az ember és felebarátja viszonyában In: Kálvinista Szemle: a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház hivatalos lapja, 2020, Roč. 91, č. 5, s. 6-7 [tlačená forma]. ISSN 1335-7298. [maďarčina]


BED Odborné práce v recenzovaných domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (kategória zrušená)

Počet výstupov: 1


BED_001 Lévai, Attila. Tx: János evangéliuma 1,14 In: Az Ige testté lett ...: Karácsonyi legátus prédikációk. Komárom: SJE, s. 46-49. ISBN 978-80-811-020-3. [maďarčina]


BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

Počet výstupov: 3


BEE_001 Lévai, Attila. Vallási hiedelmek és képzetek a hazai nagy történelmi egyházak megítélésében In: Pietas et Scientia: Tanulmányok P. Szalay Emőke tiszteletére. Debrecen: Debreceni Egyetem. Bölcsészettudományi Kar. Néprajzi Tanszék, 2019, s. 363-368 [tlačená forma]. ISBN 978-963-490-157-0. [maďarčina]


BEE_002 Lévai, Attila. A CJTA-tól az RTK-ig - avagy 25 év szubjektív és elfogult egyéni láttatása In: A Calvin J. Teológiai Akadémia 25 éve: A 2019. június 22-23-i emlék-konferencia emlék-albuma. Szentendre: Tillinger Péter Műhelye, 2019, s. 39-44 [tlačená forma]. ISBN 978-615-80164-6-9. [maďarčina]


BEE_003 Lévai, Attila. Egyház és politika - gondolatok egy kérdés kapcsán In: "A nagyvilágon e kívül...": A Százak Tanácsa. Balatonfüred: Balaton Akadémia Kiadó, 2021, s. 249-252. ISBN 978-615-5898-23-5. [maďarčina]


CEC Umelecké práce, dramatické diela, scenáre a preklady v zborníkoch, knižných publikáciách a skupinových katalógoch vydaných v zahraničných vydavateľstvách

Počet výstupov: 1


CEC_001 Lévai, Attila. Mit tehetünk a hazáért In: Deus per causas secundas agit - Isten mások által cselekszik. Balatonfüred: Balaton Akadémia Kiadó, 2018, s. 26-27 [tlačená forma]. ISBN 978-615-5898-06-8. [maďarčina]


CED Umelecké práce, dramatické diela, scenáre a preklady v zborníkoch, knižných publikáciách a skupinových katalógoch vydaných v domácich vydavateľstvách

Počet výstupov: 1


CED_001 Lévai, Attila. Rövid köszöntő a 65 éves Karasszon István részére In: Adalékok Izrael történetéhez: Ünnepi kötet Karasszon István 65. születésnapja alkalmából. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2020, s. 5-6 [tlačená forma]. ISBN 978-80-8122-365-5. [maďarčina]


EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

Počet výstupov: 2


EDI_001 Lévai, Attila. Az Eperjesi Református Gyülekezet története In: Kálvinista Szemle: a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház hivatalos lapja, 2020, Roč. 91, č. 5, s. 15-15 [tlačená forma]. ISSN 1335-7298. [maďarčina]


EDI_002 Lévai, Attila. Dejiny Prešovského reformovaného zboru In: Kalvínske hlasy: úradný orgán Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku, 2020, Roč. 91, č. 5, s. 7-7 [tlačená forma]. ISSN 1335-3713. [slovenčina]


FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy...)

Počet výstupov: 22


FAI_001 Lévai, Attila. "Társadalmi kérdések teológiai reflexiók" [textový dokument (print)] : nemzetközi tudományos konferencia. 1. vyd. Szentendre: Tillinger Péter Műhelye, 2018. ISBN 978-615-80164-4-5. [maďarčina]


FAI_002 Somogyi, Alfréd, Lévai, Attila. Horváth László mártír lelkipásztor és Nehémiás könyve [textový dokument (print)] . 1. vyd. Komárno: Calvin J. Teológiai Akadémia, 2017. ISBN 978-80-89899-04-3. [maďarčina]


FAI_003 Németh, Mária Magdolna, Lévai, Attila, Szabó, Péter. A magyarság megtartó ereje a Kárpát-medencében [textový dokument (print)] . 1. vyd. Győr: Palatia Nyomda és Kiadó, 2018. ISBN 978-615-5904-10-3. [maďarčina]


FAI_004 Németh, Mária Magdolna, Lévai, Attila, Szabó, Péter, Szíjártó, István. Középszintű állami és felekezeti iskolák, tanítóképzők és árvaházak 1869-1949 [textový dokument (print)] : A magyarság megtartó ereje 3.. 1. vyd. Győr: Palatia Nyomda és Kiadó, 2019. ISBN 978-615-5904-18-9. [maďarčina]


FAI_005 Bukor, József, Lévai, Attila. 11. International Conference of J. Selye University [elektronický dokument] : Theological Sections. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019. ISBN 978-80-8122-332-7. http://uk.ujs.sk/dl/3327/3327.html. [slovenčina. angličtina. maďarčina. nemčina]


FAI_006 Kis, Jolán, Lévai, Attila, Kókai Nagy, Viktor, Molnár, János. Mint a folyóvíz mellé ültetett fa [textový dokument (print)] . 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019. ISBN 978-80-8122-343-3. [maďarčina]


Ohlasy:

2020 [05] Karasszon, István. Doktorátus után: Kis Jolán - Lévai Attila (szerk.): "Mint folyóvíz mellé ültetett fa". Komárom: SJE, 2019 116 lap In: Confessio: a Magyarországi Református Egyház figyelője. Budapešť: A Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója, 2020, Roč. 44, č. 2, s. 118-121 [tlačená forma]. ISSN 0133-8889. [maďarčina]


FAI_007 Lévai, Attila. A Calvin J. Teológiai Akadémia 25 éve: A 2019. június 22-23-i emlék-konferencia emlék-albuma. 1. vyd. Szentendre: Tillinger Péter Műhelye, 2019. ISBN 978-615-80164-6-9. [maďarčina]


FAI_008 Lévai, Attila. Nagy Géza - Csicsói füzet. 1 vyd. Čičov: CsCsCs Kht., 2012. ISBN 978-80-971150-8-1. Poznámka: Do vydavateľských údajov bol pridaný príznak 1. vydanie. [maďarčina]


FAI_009 Juhász, György, Šenkár, Patrik, Keserű, József, Török, Tamás, Lévai, Attila. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2014: "Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia" - Sekcie teologických vied a humanitných vied. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014. ISBN 978-80-8122-104-0. Poznámka: Podujatie: "$a "Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia", $3 "Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia", $4 other, $e Komárno, $f 16.-17. september 2014". [viaceré jazyky/mnohojazyčný]


FAI_010 Lévai, Attila, Pálfi, József. Kettős kisebbségben: A Selye János Egyetem Református Teológiai Kara és a Partiumi Keresztyén Egyetem nemzetközi tudományos konferenciájának tanulmányai. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014. ISBN 978-80-8122-098-2. [maďarčina]


FAI_011 Lévai, Attila. A vallási, az egyházi és a lelkészi identitás aktuális kérdései. 1. vyd. Szentendre: Tillinger Péter Műhelye, 2016. ISBN 978-963-12-6663-4. [maďarčina]


FAI_012 Görözdi, Zsolt, Kaiser, Bernhard, Lévai, Attila, Molnár, János, Pólya, Katarína, Karasszon, István, Kocsev, Miklós. Német-magyar-szlovák teológiai diákszótár. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016. ISBN 978-80-8122-199-6. [viaceré jazyky/mnohojazyčný]


FAI_013 Lévai, Attila. Doma - Ajándék: Tanulmányok Prof. Dr. Bándy György tanszékvezető tiszteletére 60. születésnapja alkalmából. 1 vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2011. ISBN 978-80-8122-016-6. Poznámka: Do vydavateľských údajov bol pridaný príznak 1. vydanie. [maďarčina]


FAI_014 Lévai, Attila. Az Ige testté lett...: Karácsonyi legátus prédikációk.. 1 vyd. Komárom: Univerzita J. Selyeho, 2011. ISBN 978--80-8122-020-3. Poznámka: Do vydavateľských údajov bol pridaný príznak 1. vydanie. [maďarčina]


FAI_015 Juhász, György, Horváth, Kinga, Árki, Zuzana, Keserű, József, Török, Tamás, Lévai, Attila, Šeben, Zoltán. Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2013: "Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní" - Sekcie pedagogických a humanitných vied. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013. ISBN 978-80-8122-073-9. Poznámka: Podujatie: "$a "Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní", $3 "Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní", $4 other, $e Komárno, $f 17.-18. september 2013". [viaceré jazyky/mnohojazyčný]


FAI_016 Juhász, György, Horváth, Kinga, Árki, Zuzana, Keserű, József, Török, Tamás, Lévai, Attila, Šeben, Zoltán. Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2013: "Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní" - Sekcia teologických vied. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013. ISBN 978-80-8122-075-3. Poznámka: Podujatie: "$a "Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní", $3 "Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní", $4 other, $e Komárno, $f 17.-18. september 2013". [viaceré jazyky/mnohojazyčný]


FAI_017 Horváth, Kinga, Juhász, György, Árki, Zuzana, Keserű, József, Török, Tamás, Lévai, Attila, Šeben, Zoltán. Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2013: "Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní" - Sekcia ekonomických vied. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013. ISBN 978-80-8122-074-6. Poznámka: Podujatie: "$a "Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní", $3 "Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní", $4 other, $e Komárno, $f 17.-18. september 2013". [viaceré jazyky/mnohojazyčný]


FAI_018 Molnár, János, Lévai, Attila. Vallások az ókori Izrael környezetében. 1. vyd. Szentendre: Tillinger Péter Műhelye, 2013. ISBN 978-963-89359-2-2. [viaceré jazyky/mnohojazyčný]


FAI_019 Lévai, Attila. Időn és tereken át: Tanulmányok az egyház életéről és szolgálatáról. 1. vyd. Szentendre: Tillinger Péter Műhelye, 2013. ISBN 978-963-89359-4-6. [maďarčina]


FAI_020 Lévai, Attila. Egyház és történelem: Tanulmányok az egyház életéről és történelméről. 1. vyd. Szentendre: Tillinger Péter Műhelye, 2013. ISBN 978-963-89359-6-0. [maďarčina]


FAI_021 Juhász, György, Horváth, Kinga, Árki, Zuzana, Keserű, József, Lévai, Attila, Šeben, Zoltán. Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2015: "Inovácia a kreativitia vo vzdelávaní a vede" - Sekcie teologických a humanitných vied. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015. ISBN 978-80-8122-145-3. Poznámka: Podujatie: "$a Inovácia a kreativita vo vzdelávaní a vede, $3 Inovácia a kreativita vo vzdelávaní a vede, $4 other, $e Komárno, $f 16-17. september, 2015". [viaceré jazyky/mnohojazyčný]


FAI_022 Lévai, Attila. Protestáns szociáletika. 1. vyd. Komárno: Calvin J. Teológiai Akadémia, 2017. ISBN 978-80-89899-02-9. [maďarčina]
Externý člen Verejnej rady Maďarskej akadémie vied (od roku 2011),

riadny člen Kolégia doktorov Reformovanej cirkvi v Maďarsku (od roku 2011),

člen Synody Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku (od roku 2013),

člen Teologickejkomisie Synody Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku (od roku 2015),

Zodpovedná osoba za profilový predmet RETdm15

Zodpovedná osoba za profilový predmet TEdd15

Zodpovedná osoba za profilový predmet TEed15

Zodpovedná osoba za profilový predmet Kdb15

Zodpovedná osoba za profilový predmet Kdm15 Z

odpovedná osoba za profilový predmet Kdm15

Hlavný redaktor teologického vedeckého časopisu Teologiai Fórum (Vydavateľ: Teologický inštitút J. Calvína, Komárno, SR)

Člen redakčnej rady časopisu Studia universitatis Babes-Bolyai - Theologia reformata Transylvanica (Vydavateľ: Univerzita Babes-Bolyai, Cluj-Napoca, Rumunsko)registrované v medzinárodnej vedeckej databáze SCOPUS

 

Člen redakčnej rady časopisu P’ArtsHum’(Vydavateľ: Univerzitatea Chrestina Partium, Oradea, Rumunsko)

Člen redakčnej rady časopisu Historia Ecclesiastica  (Vydavateľ: Prešovská univerita – Prešov, Slovensko)registrované v medzinárodnej vedeckej databáze SCOPUS

 

Konzultant a tútor programu Collegium Talentum pri Nadácii Sapientiae Hungariae

Člen Správnej rady Štipendia Istvána Szegedia-Kisa, Budapest - Maďarsko

člen Rady stoviek v Maďarsku

Člen Slovenskej spoločnosti pre štúdium náboženstva

 

 

Ceny a vyznamenania:

Cena Evangelickej teologickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe: „Amicus sodalibusque suis”

Pamätná medaila Prešovskej univerzity v Prešove

Strieborná a pamätná medaila Univerzity J. Selyeho v Komárne

Cena rektora za publikácie v roku 2016 a 2019


 

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.

  
spam vedelem