Hlavné menu UJS

prof. RNDr. János Tóth, PhD.

prof. RNDr. János Tóth, PhD.
Meno: prof. RNDr. János Tóth, PhD.
Prorektor
Fakulta: Fakulta ekonómie a informatiky
Katedra: Katedra matematiky
Pracovné zaradenie: Zaradenie profesor
Kancelária: 4A
E-mail:
Telefón: +421 35 32 60 650

Vedecko-pedagogický životopis

Zodpovedná osoba za študijný program:
Učiteľstvo matematiky (v kombinácii) (1. a 2. stupeň)
Teória vyučovania matematiky a informatiky - odbor Matematika (3. stupeň, denná forma)

Vysokoškolské vzdelanie
MFF UK Bratislava
odbor Matematická analýza - promovaný matematik
- 1986
Rigorózne konanie
UKF Nitra
odbor Matematika - akademický titul RNDr.
- 1999
Doktorandské štúdium
MFF UK Bratislava
odbor Algebra a teória čísel, 11-02-9 - vedecká hodnosť PhD.
- 1998
Habilitácia
UKF Nitra
odbor Teória vyučovania matematiky, 11-17-9 - vedecko-pedagogický titul doc.
1998
Vymenúvacie-inauguračné konanie
FMFI UK Bratislava
odbor Matematika, 9-1-1 – vedecko-pedagogická hodnosť prof.
2018

Pracovné pozície
UKF Nitra
odborný asistent
1989 - 1998
UKF Nitra
vš. učiteľ, docent
1998 - 2001
OU Ostrava
vš. učiteľ, docent
2001 - 2009
UJS, Komárno
vedúci katedry, mim. prof.
2004 - 2009
UJS, Komárno
rektor, mim. prof
2009 - 2017
UJS, Komárno
prvý prorektor, prorektor pre rozvoj, riadny prof.
2017 - 2021
UJS, Komárno
prorektor pre rozvoj, riadny prof.
2021 -


Výskumné projekty Vedúci riešiteľ grantu za OU v Ostravě
201/01/0471
GA ČR
2001 - 2003

Člen grantových tímov za OU v Ostravě
GA AV A1187101; GA ČR 201/04/0381; GA ČR 201/07/0199; 2003-009-1
GA AV; GA ČR
2001 - 2009

Člen výskumného zámeru
MSM 6198898701
VZ
2005 - 2010

Vedúci riešiteľ grantu za UJS
3/3080/05
KEGA
2005 - 2007

Vedúci riešiteľ grantov za UJS
1/4006/07; 1/0753/10; 1/1022/12
VEGA
2007 - 2014

Člen riešiteľského tímu za UJS
3/5277/07
KEGA
2007 - 2009

Zodpovedný riešiteľ projektu za UJS
SK-HU-0009-08
APVV
2009 - 2010

Člen riešiteľského tímu za UJS
SK-CZ-0075-11
APVV
2012 - 2013

Člen riešiteľského tímu za UJS
002UJS-4/2014
KEGA
2014 - 2016Publikačná činnosť evidovaná v knižničnom katalógu KIS DaWinci - kis.ujs.sk

Skupina A1 - Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD)
Počet záznamov: 1
ABB Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané v domácich vydavateľstvách (1)

Skupina A2 - Ostatné knižné publikácie (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI)
Počet záznamov: 2
BCI Skriptá a učebné texty (2)

Skupina B - Publikácie v karentovaných vedeckých časopisoch a autorské osvedčenia, patenty a objavy (ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD, CDC, CDD, AGJ)
Počet záznamov: 15
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch (15)

Skupina C - Ostatné recenzované publikácie (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BGH, CDE, CDF)
Počet záznamov: 77
ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch (23)
ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch (4)
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (6)
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (13)
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (14)
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (9)
AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií (5)
BDE Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch (1)
BED  (2)

Skupina N - Ostatné recenzované publikácie (ADM, ADN, AEM, AEN, BDM, BDN, CBA, CBB)
Počet záznamov: 10
ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS (10)

Skupina D - Ostatné - mimo kategórií MŠSR
Počet záznamov: 2
DAI Dizertačné a habilitačné práce (1)
EDJ Prehľadové práce, odborné práce, preklady noriem; odborné preklady v časopisoch, zborníkoch (1)

Počet záznamov spolu: 107

Štatistika ohlasov:

[1] Citácie, resp. recenzie v zahr. publ. registrované v cit. indexoch (WoS, Scopus) (105)
[2] Citácie, resp. recenzie v domácich publ., registrované v cit. indexoch (WoS, Scopus) (15)
[3] Citácie v zahr. publikáciách, neregistrované v cit. indexoch (25)
[4] Citácie v domácich publ., neregistrované v cit. indexoch (24)
Spolu: 169

Menný zoznam publikácií:

ABB  Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 1


ABB 001 TÓTH, János. Teória R-hustých množín a jej aplikácie v školskej matematike. Eruditio - Educatio. Roč. 1, č. 3 (2006), s. 31-94. ISSN 1336-8893.


ADC  Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Počet záznamov: 15


ADC 001 BUKOR, József a János TÓTH. On Accumulation Points of Ratio Sets of Positive Integers. American Mathematical Monthly. Vol. 103, no. 6 (1996), p. 502-504. ISSN 0002-9890. WoS. IF (2013): 0,315. SNIP (2013): 1,158.

Ohlasy:
2022  [1] ANTONY, D. - BARMAN, R. p-Adic Quotient Sets: Cubic Forms. In Archiv der Mathematik, ISSN 0003-889X, 2022, vol. 118, no. 2, p. 143-149. WoS ; SCOPUS

2021  [1] MISKA, P. A note on p-adic denseness of quotients of values of quadratic forms. In Indagationes Mathematicae. ISSN 0019-3577, 2021, vol. 32, no. 3, p. 639 - 645. WoS ; SCOPUS

2020  [1] LEONETTI, P. - SANNA, C. Directions sets: A generalisation of ratio sets. In Bulletion of the Australian mathematical society. ISSN 0004-9727, 2020, vol. 101, no. 3, p. 389-395. WoS ; SCOPUS

2020  [1] MISKA, P. - SANNA, C. p-Adic denseness of members of partitions of nand their ratio sets. In Bulletin of the malaysian mathematical sciences society. ISSN 0126-6705, 2020, vol. 43, no. 2, p. 1127-1133. WoS

2019  [1] CHATTOPADHYAY, J. - ROY, B. - SARKAR, S. On fractionally dense sets. In Rocky mountain journal of mathematics. ISSN 0035-7596, 2019, vol. 49, no. 3, p. 743-760. WoS ; SCOPUS

2019  [1] DONNAY, C. - GARCIA, S. R. - ROUSE, J. P-adic quotient sets II: Quadratic forms. In Journal of Number Theory. ISSN 0022-314X, 2019, vol. 201, p. 23-29. WoS ; SCOPUS

2019  [1] MISKA, P. - MURRU, N. - SANNA, C. On the p-adic denseness of the quotient set of a polynomial image. In Journal of Number Theory. ISSN 0022-314X, 2019, vol. 197, p. 218-227. WoS ; SCOPUS

2017  [1] GARCIA, S. R. - HONG, Y. X. - LUCA, F. et al. P-adic quotient sets. In Acta Arithmetica. ISSN 0065-1036, 2017, vol. 179, no. 2, p. 163-184. WoS ; SCOPUS

2016  [1] GARCIA, S. R. - LUCA, F. Quotients of Fibonacci numbers. In American Mathematical Monthly. ISSN 0002-9890, 2016, vol. 123, no. 10, p. 1039-1044. WoS ; SCOPUS

2014  [1] BROWN, B. - DAIRYKO, M. - GARCIA S. R. et al. Four Quotient Set Gems. In American Mathematical Monthly. ISSN 0002-9890, 2014, vol. 121, no. 7, p. 590-599. WoS ; SCOPUS

2013  [1] GARCIA, S. R. Quotients of Gaussian Primes. In American Mathematical Monthly. ISSN 0002-9890, 2013, vol. 120, no. 9, p. 851-853. WoS ; SCOPUS

2005  [3] STRAUCH, O. - PORUBSKÝ, Š. Distribution of sequences : a sampler. Frankfurt am Main : Peter Lang, 2005. ISSN 1612-149X. p. 5-7.

2005  [1] KOSTYRKO, P. - STRAUCH, O. Professor Tibor Salat (1926-2005) . In Tatra Mountains Mathematical Publications : Density concepts with applications to the social sciences. ISSN 1210-3195, 2005, vol. 31, p. 1-16. WoS

2002  [4] MIŠÍK, L. Sets of positive integers with prescribed values of densities. In Mathematica Slovaca. ISSN 0139-9918, 2002, vol. 52, no. 3, s. 296.ADC 002 STRAUCH, Oto a János TÓTH. Corrigendum to Theorem 5 of the paper Asymptotic density of A subset of N and density of the ratio set R(A). DOI 10.4064/aa103-2-7 Acta Arithmetica. Vol. 103, no. 2 (2002), p. 191-200. ISSN 0065-1036. WoS, SCOPUS. IF (2013): 0,421. SNIP (2013): 0,914.

Ohlasy:
2021  [1] MISKA, P. A note on p-adic denseness of quotients of values of quadratic forms. In Indagationes Mathematicae. ISSN 0019-3577, 2021, vol. 32, no. 3, p. 639 - 645. WoS ; SCOPUS

2020  [1] LEONETTI, P. - SANNA, C. Directions sets: A generalisation of ratio sets. In Bulletion of the Australian mathematical society. ISSN 0004-9727, 2020, vol. 101, no. 3, p. 389-395. WoS ; SCOPUS

2020  [1] MISKA, P. - SANNA, C. p-Adic denseness of members of partitions of nand their ratio sets. In Bulletin of the malaysian mathematical sciences society. ISSN 0126-6705, 2020, vol. 43, no. 2, p. 1127-1133. WoS

2019  [1] CHATTOPADHYAY, J. - ROY, B. - SARKAR, S. On fractionally dense sets. In Rocky mountain journal of mathematics. ISSN 0035-7596, 2019, vol. 49, no. 3, p. 743-760. WoS ; SCOPUS

2019  [1] DONNAY, C. - GARCIA, S. R. - ROUSE, J. P-adic quotient sets II: Quadratic forms. In Journal of Number Theory. ISSN 0022-314X, 2019, vol. 201, p. 23-29. WoS ; SCOPUS

2017  [1] GARCIA, S. R. - HONG, Y. X. - LUCA, F. et al. P-adic quotient sets. In Acta Arithmetica. ISSN 0065-1036, 2017, vol. 179, no. 2, p. 163-184. WoS ; SCOPUS

2014  [1] BROWN, B. - DAIRYKO, M. - GARCIA S. R. et al. Four Quotient Set Gems. In American Mathematical Monthly. ISSN 0002-9890, 2014, vol. 121, no. 7, p. 590-599. WoS ; SCOPUS

2009  [2] BUKOR, J. - CSIBA, P. On estimations of dispersion of ratio block sequences. In Mathematica Slovaca. ISSN 0139-9918, 2009, vol. 59, no. 3, p. 283-290. WoS ; SCOPUS

2007  [3] KIJONKA, V. On relations between f - density and (R) - density. In Acta Mathematica Universitatis Ostraviensis. ISSN 1214-8148, 2007, vol. 15, no. 1, p. 20.ADC 003 MIŠÍK, Ladislav a János TÓTH. On asymptotic behaviour of universal fuzzy measures. Kybernetika. Vol. 42, no. 3 (2006), p. 379-388. ISSN 0023-5954. WoS, SCOPUS. IF (2013): 0,563. SNIP (2013): 0,786.

Ohlasy:
2014  [1] DVOŘÁK, A. - HOLČAPEK, M. Type < 1, 1 > fuzzy quantifiers determined by fuzzy measures defined on residuated lattices : Part II : Permutation and isomorphism invariances. In Fuzzy Sets and Systems. ISSN 0165-0114, 2014, vol. 242, p. 56-88. WoS ; SCOPUS

2012  [1] DVOŘÁK, A. - HOLČAPEK, M. A characterization of fuzzy integrals invariant with respect to permutation groups. In Computational Intelligence : Communications in Computer and Information Science, Vol. 300. Berlin : Springer, 2012. p. 208-217. SCOPUS

2011  [1] STUPŇANOVÁ, A. Special fuzzy measures on infinite countable sets and related aggregation functions. In Fuzzy Sets and Systems. ISSN 0165-0114, 2011, vol. 167, no. 1, p. 57-64. WoS ; SCOPUS

2009  [1] DVOŘÁK, A - HOLČAPEK, M. L-fuzzy quantifiers of type < 1 > determined by fuzzy measures. In Fuzzy Sets and Systems. ISSN 0165-0114. 2009, vol. 160, no. 23, p. 3425-3452. WoS ; SCOPUS

2009  [1] DVOŘÁK, A - HOLČAPEK, M. Fuzzy integrals over complete resituated lattices. In Proceedings of the 2009 Joint International-Fuzzy-Systems-Association World Congress. Linz : Johannes Kepler University, 2009. p. 357-362. CPCI-S ; WoS ; SCOPUS

2008  [3] VELUCHAMY, T. - SIVAKKUMAR, P. S. On fuzzy member valued Choquet integral. In Scientia Magna. ISSN 1556-6706, 2008, vol. 4, no. 4, p. 61.

2007  [1] MESIAR, R. - MESIAROVÁ, A. - ZEMÁNKOVÁ, A. - VALÁŠKOVÁ, A. Basic generated universal fuzzy measures. In International Journal of Approximate Reasoning. ISSN 0888-613X, 2007, vol. 46, no. 3, p. 447-457. WoS ; SCOPUSADC 004 BUKOR, József, Ladislav MIŠÍK a János TÓTH. Dependence of densities on a parameter. DOI 10.1016/j.ins.2009.04.014 Information Sciences. Vol. 17, no. 179 (2009), p. 2903-2911. ISSN 0020-0255. CCC, WoS, SCOPUS. IF (2013): 3,893. SNIP (2013): 3,425.

Ohlasy:
2020  [1] FILIP, F. - JANKOV, A. - SUSTEK, J. On relation between asymptotic and Abel densities. In Journal of number theory. ISSN 0022-314X, 2020, vol. 209, p. 451-466. WoS ; SCOPUS

2017  [2] GIULIANO, R. - GREKOS, G. On the upper and lower exponential density functions. In Mathematica Slovaca. ISSN 0139-9918, 2017, vol. 67, no. 5, p. 1105-1128. WoS ; SCOPUS

2015  [1] LEE, C.-W. - CHEN, P.-L. - HSIEH, S.-Y. Weight-constrained and density-constrained paths in a tree: Enumerating, counting, and k-maximum density paths. In Discrete Applied Mathematics. ISSN 0166-218X, 2015, vol. 180, p. 126-134. WoS ; SCOPUS

2011  [1] STUPŇANOVÁ, A. 2011. Special fuzzy measures on infinite countable sets and related aggregation functions. In Fuzzy Sets and Systems, ISSN 0165-0114, 2011, vol. 167, no. 1, p. 57-64. WoS ; SCOPUS

2011  [3] SEMBIRING, R. W. - ZAIN, J. M. 2011. The design of pre-processing multidimensional data based on component analysis. In Computer and Information Science. ISSN 1913-8989, 2011, vol. 4, no. 3, p. 106-115.ADC 005 FILIP, Ferdinánd, Ladislav MIŠÍK a János TÓTH. Dispersion of ratio block sequences and asymptotic density. DOI 10.4064/aa131-2-5 Acta Arithmetica. Vol. 131, no. 2 (2008), p. 183-191. ISSN 0065-1036. CCC, WoS, SCOPUS. IF (2013): 0,421. SNIP (2013): 0,914.

Ohlasy:
2018  [1] BUKOR, J. - CSIBA, P. Best bounds for dispersion of ratio block sequences for certain subsets of integers. In Annales mathematicae et informaticae. ISSN 1787-5021, 2018, vol. 49, p. 55-60. WoS

2009  [4] BUKOR, J. Remarks on distribution functions of certain block sequences. In Acta Mathematica 12. Nitra : UKF, 2009. ISBN 978-80-8094-614-2, s. 69.ADC 006 HANČL, Jaroslav, Ladislav MIŠÍK a János TÓTH. Fuzzy rational approximation of irrationals. DOI 10.1016/j.fss.2008.11.008 Fuzzy Sets and Systems. Vol. 160, no. 8 (2009), p. 1048-1053. ISSN 0165-0114. WoS, SCOPUS. IF (2013): 1,880. SNIP (2013): 2,07.

ADC 007 HANČL, Jaroslav, Ladislav MIŠÍK a János TÓTH. Cluster points of sequences of fuzzy real numbers. DOI 10.1007/s00500-009-0413-5 Soft Computing. Vol. 14, no. 4 (2010), p. 399-404. ISSN 1432-7643. WoS, SCOPUS. IF (2013): 1,304. SNIP (2013): 1,536.

Ohlasy:
2018  [1] ALTLNOK, H. - KARAKAŞ, A. - ALTLN, Y. Generalized statistical convergence of order β for sequences of fuzzy numbers. In AIP Conference Procedings. ISSN 0094-243X, 2017, vol. 1926, no. 020002. WoS ; SCOPUS

2017  [1] DUTTA, A. J. Asymptotically equivalent generalized difference sequences of fuzzy real numbers defined by orlicz function. In Thai Journal of Mathematics. ISSN 1686-0209, 2017, vol. 15, no. 2, p. 503-515. WoS ; SCOPUS

2017  [1] AYTAR, S. Rough statistical cluster points. In Filomat. ISSN 0354-5180, 2017, vol. 31, no. 16, p. 5295-5304. WoS ; SCOPUS

2016  [1] KARAKAS, A. - ALTIN, Y. - ALTINOK, H. Almost statistical convergence of order β of sequences of fuzzy numbers. In Soft Computing. ISSN 1432-7643, 2016, vol. 20, no. 9, p. 3611-3616. WoS ; SCOPUS

2016  [3] MUKHERJEE, A. - KANTI DAS, A. Sequences, nets, and filters of fuzzy sotf multi sets in fuzzy soft multi topological spaces. In Handbook of research on generalized and hybrid set structures and applications for soft computing. Hershey : IGI Global, 2016. ISBN 9781466697980.

2015  [3] KUTLU, F. - FAN, T. - BILGIN ,T. Sendograph metric on intuitionistic fuzzy number space. In Notes on intuitionistic fuzzy sets. ISSN 1310-4926, 2015, vol. 21, no. 4, p. 23-33.

2014  [1] ALTINOK, H. Statistical convergence of order β for generalized difference sequences of fuzzy numbers. In Journal of Intelligent and Fuzzy Systems. ISSN 1064-1246, 2014, vol. 26, no. 2, p. 847-856. WoS ; SCOPUS

2014  [1] KARAKAS, A. - ALTIN, Y. - ALTINOK, H. On generalized statistical convergence of order β of sequences of fuzzy numbers. In Journal of Intelligent and Fuzzy Systems. ISSN 1064-1246, 2014, vol. 26, no. 4, p. 1909-1917. WoS ; SCOPUS

2013  [1] SARMA, B. Some double sequence spaces of fuzzy real numbers of paranormed type. In Journal of Mathematics. ISSN 2314-4629, 2013, vol. 2013, art. n. 627047. WoS ; SCOPUS

2013  [1] AYTAR, S. A neighbourhood system of fuzzy numbers and its topology. In Commun. Fac. Sci. Univ. Ank. Series A1. ISSN 1303-5991, 2013, vol. 62, no. 1, p. 73-83. WoS

2012  [1] ALTINOK, H. - ALTIN, Y. - ISIK, M. Statistical convergence and strong p-Cesaro summability of order beta in sequences of fuzzy numbers. In Iranian Journal of Fuzzy Systems. ISSN 1735-0654, 2012, vol. 9. no. 2, p. 63-73. WoS ; SCOPUS

2012  [1] ALTINOK, H. On lambda-statistical convergence of order beta of sequences of fuzzy numbers. In International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Based Systems. ISSN 0218-4885, 2012, vol. 20, no. 2, p. 303-314. WoS ; SCOPUS

2011  [1] COLAK, R. - ALTIN, Y - MURSALEEN, M. On some sets of difference sequences of fuzzy numbers. In Soft Computing. ISSN 1432-7643, 2011, vol. 15., no. 4, p. 787-793. WoS ; SCOPUSADC 008 GREKOS, Georges P., Ladislav MIŠÍK a János TÓTH. Density sets of sets of positive integers. DOI 10.1016/j.jnt.2009.12.007 Journal of Number Theory. Vol. 130, no. 6 (2010), p. 1399-1407. ISSN 0022-314X. WoS, SCOPUS. IF (2013): 0,524. SNIP (2013): 1,096.

Ohlasy:
2020  [1] LEONETTI, P. - TRINGALI, S. On the notions of upper and lower density. In Proceedings of the Edinburgh mathematical society. ISSN 0013-0915, 2020, vol. 63, no. 1, p. 139-167. WoS ; SCOPUS

2018  [1] TRYBA, J. Characterization of uniformly distributed sets and maximal density sets. In Journal of number theory. ISSN 0022-314X, 2018, vol. 187, p. 453-46. WoS ; SCOPUS

2017  [4] PAŠKÉTA, M. Density and related topics. Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadômie vied, 2017. ISBN 978-80-200-2725-2, p. 174.

2017  [1] LEONETTI, P. - TRIANGALI, S. Upper and lower densities have the strong Darboux property. In Journal of Number Theory. ISSN 0022-314X, 2017, vol. 174, p. 445-455. WoS ; SCOPUS

2011  [3] BUKOR, J. - CSIBA, P. Notes on functions preserving density. In Acta Universitatis Sapientiae, Mathematica. ISSN 1844-6086, 2011, vol. 3, no. 2, p. 129-134.ADC 009 FILIP, Ferdinánd a János TÓTH. Characterization of asymptotic distribution functions of ratio block sequences. DOI 10.1007/s10998-010-2115-2 Periodica Mathematica Hungarica. Vol. 60, no.2 (2010), p. 115-126. ISSN 0031-5303. CCC, WoS, SCOPUS. IF (2013): 0,379. SNIP (2013): 0,987.

Ohlasy:
2021  [1] SVITEK, SZ. - VONTSZEMŰ, M. On structure of the family of regularly distributed sets with respect to the union. In ANNALES MATHEMATICAE ET INFORMATICAE. ISSN 1787-5021, 2021, vol. 54, p. 109-119. WoS

2019  [4] STRAUCH, O. Distribution of sequences: A theory. Bratislava : House of the Slovak Academy of Sciences, 2019. 591s. ISBN 978-80-224-1734-1.

2016  [3] KRČMARSKÝ, D. - MIŠÍK, L. - VÁCLAVÍKOVÁ, Z. On small sets of distribution functions of ratio block sequences. In Uniform distribution theory. ISSN 1336-913X, 2016, vol. 16, no. 1, p. 165-174.ADC 010 HANČL, Jaroslav, Ladislav MIŠÍK a János TÓTH. Asymptotic distance and its application. DOI 10.1216/RMJ-2011-41-1-177 Rocky Mountain Journal of Mathematics. Vol. 41, no. 1 (2011), p. 177-188. ISSN 0021-2172. WoS, SCOPUS. IF (2013): 0,491. SNIP (2013): 1,194.

ADC 011 BALÁŽ, Vladimír, Ladislav MIŠÍK, Oto STRAUCH a János TÓTH. Distribution functions of ratio sequences, IV. DOI 10.1007/s10998-013-4116-4 Periodica Mathematica Hungarica. Vol. 66, no. 1 (2013), p. 1-22. ISSN 0031-5303. WoS, SCOPUS. IF (2013): 0,379. SNIP (2013): 0,987.

Ohlasy:
2021  [1] SVITEK, SZ. - VONTSZEMŰ, M. On structure of the family of regularly distributed sets with respect to the union. In ANNALES MATHEMATICAE ET INFORMATICAE. ISSN 1787-5021, 2021, vol. 54, p. 109-119. WoS

2018  [1] BUKOR, J. - CSIBA, P. Best bounds for dispersion of ratio block sequences for certain subsets of integers. In Annales mathematicae et informaticae. ISSN 1787-5021, 2018, vol. 49, p. 55-60. WoS

2015  [1] IACO, M. R. - THONHAUSER, S. - TICHY, R. F. Distribution functions, external limits and optimal transport. In Indagationes Mathematicae. ISSN 0019-3577, 2015, vol. 26, no. 5, p. 823-841. WoS ; SCOPUSADC 012 BUKOR, József, Ladislav MIŠÍK a János TÓTH. On mappings preserving measurability. DOI 10.1016/j.ins.2013.02.007 Information Sciences. Vol. 235 (2013), p. 323-328. ISSN 0020-0255. CCC, WoS, SCOPUS. IF (2013): 3,893. SNIP (2013): 3,425.

Ohlasy:
2017  [4] PAŠKÉTA, M. Density and related topics. Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadômie vied, 2017. ISBN 978-80-200-2725-2, p. 172.

2013  [4] PAŠTÉKA, M. On four approaches to density. Bratislava : University of Trnava, 2013. 97 s. ISBN 978-80-224-1327-5.ADC 013 MIŠÍK, Ladislav a János TÓTH. On partial limits of sequences. DOI 10.1016/j.fss.2019.01.013 Fuzzy Sets and Systems. No. 375 (2019), p. 179-190. ISSN 0165-0114. CCC, WoS, SCOPUS. IF (2018): 2,907.

Q WoS=Q1

ADC 014 BUKOR, József, Ferdinánd FILIP a János TÓTH. Sets with Countably Infinitely Many Prescribed weighted Densities. DOI 10.1216/rmj.2020.50.467 The Rocky Mountain Journal of Mathematics. Vol. 50, no. 2 (2020), p. 467-477. ISSN 0035-7596. CCC, WoS, SCOPUS.

Q WoS=Q4 Q Scopus=Q3

ADC 015 BUKOR, József, Ferdinánd FILIP, János TÓTH a László ZSILINSZKY. On I-< q - and I-<= q-convergence of arithmetic functions. DOI 10.1007/s10998-020-00345-y Periodica Mathematica Hungarica : journal of the János Bolyai Mathematical Society. Vol. 82, no. 2 (2021), p. 125-135. ISSN 0031-5303. CCC, WoS, SCOPUS. IF (2019): 0,693. SNIP (2019): 0,955.

Q WoS=Q3 Q Scopus=Q2


ADE  Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
Počet záznamov: 23


ADE 001 TÓTH, János a László ZSILINSZKY. Insertion of Ep(lambda) to L.infin. for the best approximation in Haar's system of functions if 0Serdica : Bulgaricae Mathematicae Publicationes. Vol. 18, no. 1-2 (1992), p. 36-42. ISSN 1310-6600.

ADE 002 ŠALÁT, Tibor, János TÓTH a László ZSILINSZKY. Metric space of metrics defined on a given set. Real Analysis Exchange. Vol. 18, no. 1 (1992), p. 225-231. ISSN 0147-1937.

Ohlasy:
2017  [1] DEMETRIOU, N. - KÜNZI A., H.-P. A study quasi-pseudometrics. In Hacettepe Journal of Mathematics and Statics. ISSN 1303-5010, 2017, vol. 46, no. 1, p. 33-52. SCOPUS

1998  [4] DOBOŠ, J. Metric preserving functions. Košice : Štroffek, 1998. ISBN 80-88896-30-4, s. 81.

1996  [1] VALLIN, R. W. More on the metric space of metrics. In Real Analysis Exchange. ISSN 0147-1937, 1996, vol. 21, no. 2, p. 742. SCOPUSADE 003 TÓTH, János a László ZSILINSZKY. On the class of functions having infinite limit on a given set. Colloquium Mathematicum. Vol. 67, no. 2 (1994), p.177-180. ISSN 0010-1354.

Ohlasy:
1995  [3] NATKANIEC, T. On sets determined by limits of a real function. In Zesztyty Naukowe Politechniki Lódzkiej. Matematyka. ISSN 0137-2572, vol. 27, 1995, p. 105.ADE 004 ŠALÁT, Tibor, János TÓTH a László ZSILINSZKY. On the structure of the space of metrics defined on a given set. Real Analysis Exchange. Vol. 19, no. 1 (1993), p. 321-327. ISSN 0147-1937.

Ohlasy:
2017  [1] DEMETRIOU, N. - KÜNZI A., H.-P. A study quasi-pseudometrics. In Hacettepe Journal of Mathematics and Statics. ISSN 1303-5010, 2017, vol. 46, no. 1, p. 33-52. SCOPUS

1998  [4] DOBOŠ, J. Metric preserving functions. Košice : Štroffek, 1998. ISBN 80-88896-30-4, p. 81.

1997  [3] RIEČAN, B. - NEUBRUNN, T. Integral, Measure, and Ordering. Dordecht : Kluwer, 1997. ISBN 0-7923-4566-5, p. 368.

1996  [1] VALLIN, R. W. More on the metric space of metrics. In Real Analysis Exchange. ISSN 0147-1937, 1996, vol. 21, no. 2, p. 742. SCOPUSADE 005 BUKOR, József, János TÓTH a László ZSILINSZKY. The logarithmic mean and the power mean of positive numbers. Octogon Mathematical Magazine. Vol. 2, no. 1 (1994), p. 19-24. ISSN 1222-5657.

Ohlasy:
2013  [3] PAN, X. - MENG, X. 2013. Optimal Convex Combination Bounds for the First Contraharmonic and the Logarithmic Means. In Journal of Hebei University (Natural Science Edition). ISSN 1000-1565, 2013, vol. 33, no. 2, p. 124-127.

2012  [1] XIA, W. - HOU, S. - WANG, G. - CHU., Y. 2012. Optimal one-parameter, mean bounds for the convex combination of arithmetic and geometric means. In Journal of Applied Analysis. ISSN 1085-3375, 2012, vol. 18, no. 2, p. 197-207. WoS ; SCOPUS

2012  [1] CHU, Y,-M. - SHI, M.-Y. - JIANG, Y.-P. 2012. Optimal Inequalities for the Power, Harmonic and Logarithmic Means. In Bulletin of the Iranian Mathematical Society. ISSN 1735-8515 . 2012, vol. 38, no. 3, p. 597-606. WoS ; SCOPUS

2011  [1] CHU, Y. - LONG, B. 2011. Sharp Inequalities Between Means. In Mathematical Inequalities and Applications. ISSN 1331-4343, 2011, vol. 14, no. 3, p. 647-655. WoS ; SCOPUS

2010  [1] CHU, Y.-M. - LONG, B.-Y. 2010. Optimal Power Mean Bounds for the Weighted Geometric Mean of Classical Means. In Journal of Inequalities amd Applications. ISSN 1029-242X, 2010, Vol. 2010, art no. 905679. WoS ; SCOPUS

2010  [3] SHI, M. - CHU, Y. - JIANG, Y. 2010. Three Best Inequalities for Means in Two Variables. In International Mathematical Forum. ISSN 1312-7594, vol. 5, no. 22, p. 1059-1066.

2009  [1] CHU, Y.-M. - XIA, W.-F. 2009. Two Sharp Inequalities for Power Mean, Geometric Mean, and Harmonic Mean. In Journal of Inequalities amd Applications. ISSN 1029-242X, 2009, Vol. 2009, art no. 741923. WoS ; SCOPUS

2009  [1] SHI, M.-Y. - CHU, Y.-M., - JIANG, Y.-P. 2009. Optimal Inequalities Among Various Means of Two Arguments. In Abstract and Applied Analysis. ISSN 1085-3375, 2009, art. no. 694394. WoS ; SCOPUS

2006  [4] CSIBA, P. - FILIP, F. Súlyozott közepek által definiált rekurzív sorozatokról : On certain sequences defined wit weighted means. In Eruditio-Educatio. ISSN 1336-8893, 2006, 1. évf., 3. sz., p. 11, 26.ADE 006 BUKOR, József a János TÓTH. Estimation of the mean value of some arithmetical functions. Octogon Mathematical Magazine. Vol. 3, no. 2 (1995), p. 31-32. ISSN 1222-5657.

Ohlasy:
2004  [3] GUY, R. K. Unsolved problems in number theory. New York : Springer, 2004. p. 140.

1997  [4] TÓTH, L. Asymptotic formulae concerning the product and the quotient of the arithmetical functions sigma s and phi s. In Tatra Mountains Mathematical Publications. ISSN 1210-3195, 1997, vol. 11, p. 175.ADE 007 TÓTH, János a László ZSILINSZKY. On density of ratio sets of powers of primes. Nieuw Archief voor Wiskunde : Vierde Serie. Vol. 13, no. 2 (1995), p. 205-208. ISSN 0028-9825.

Ohlasy:
2005  [3] STRAUCH, O. - PORUBSKÝ, Š. Distribution of sequences : a sampler. Frankfurt am Main : Peter Lang, 2005. ISSN 1612-149X. p. 5-7.

2000  [4] BUKOR, J. - LÁSZLÓ, B. O hustote množiny n/lambda(n) : n .ELM. N . In Acta Mathematica 4. Nitra : UKF, 2000. s. 78.ADE 008 ŠALÁT, Tibor a János TÓTH. On radii of convergence of power series. Bulletin Mathématique de la Société des Sciences Mathématiques de Roumanie : Nouvelle Série. Tome 38 (86), no. 3-4 (1995), p. 183-198. ISSN 1220-3874.

Ohlasy:
2006  [3] DAS, P. – MALIK, P. A note on a function associated with the statistical limit superior. In Mathematical Communictaions. ISSN 1331-0623, vol. 11, no. 2, 2006, p. 135.

2002  [1] LAHIRI, B. K. – DAS, P. On some properties connecting infinite series. In Turkish Journal of Mathematics. ISSN 1300-0098 , vol. 26, no. 3, 2002, p. 339-353. SCOPUSADE 009 BUKOR, József a János TÓTH. On some properties of values of a class of arithmetical functions. Publicationes Mathematicae Debrecen. Tomus 46, fasc. 1-2 (1995), p. 187-193. ISSN 0033-3883. WoS. IF (2013): 0,519.

Ohlasy:
2000  [4] LÁSZLÓ, B. Teória najmenšieho univerzálneho exponenta. Nitra : UKF, 2000. s. 143.ADE 010 LÁSZLÓ, Béla a János TÓTH. Relatively (R)-dense universal sequences for certain classes of functions. Real Analysis Exchange. Vol. 21, no. 1 (1995), p. 335-339. ISSN 0147-1937. SCOPUS.

Ohlasy:
2005  [3] STRAUCH, O. - PORUBSKÝ, Š. Distribution of sequences : a sampler. Frankfurt am Main : Peter Lang, 2005. ISSN 1612-149X. p. 5-7.ADE 011 HOLÁ, Ľubica, János TÓTH a László ZSILINSZKY. The generic property of non-expansive mappings in Banach spaces. Rivista di Matematica Pura ed Applicata. No. 17 (1996), p. 63-69. ISSN 1121-7111.

ADE 012 BUKOR, József a János TÓTH. On completely dense sequences. Acta Mathematica et Informatica Universitatis Ostraviensis. Vol. 6, no. 1 (1998), p. 37-40. ISSN 1211-4774.

Ohlasy:
2005  [3] STRAUCH, O. - PORUBSKÝ, Š. Distribution of sequences : a sampler. Frankfurt am Main : Peter Lang, 2005. ISSN 1612-149X. p. 5-7.

2000  [4] LÁSZLÓ, B. Teória najmenšieho univerzálneho exponenta. Nitra : UKF, 2000. s. 143.ADE 013 BUKOR, József, Péter FILAKOVSZKY a János TÓTH. On the diophantine equation x1x2...xn = h(n)(x1 + x2 + ... + xn). Annales Mathematicae Silesianae. Vol. 12 (1998), p. 123-130. ISSN 0860-2107.

ADE 014 ŠALÁT, Tibor, James S. TAYLOR a János TÓTH. Radii of convergence of power series. Real Analysis Exchange. Vol. 24, no. 1 (1998), p. 263-274. ISSN 0147-1937.

Ohlasy:
2009  [1] DAS, P. - MALIK, P. - SAVAS, E. On statistical limit points of double sequences. In Applied Mathematics and Computation. ISSN 0096-3003, 2009, vol. 215, no. 3, p. 1030-1034. WoS ; SCOPUS

2009  [1] DAS, P. - DEY, L. K. Porosity of certain classes of operators in generalized metric spaces. In Demonstratio Mathematica. ISSN 0420-1213, 2009, vol. 42, no. 1, p. 174. WoS ; SCOPUS

2005  [1] LAHIRI, B. K. - DAS, P. Well-Posedness and Porosity of A Certain Class of Operators. In Demonstratio Mathematica. ISSN 0420-1213, 2005, vol. 38, no. 1, p. 172-173. SCOPUS

2005  [1] ZAJÍČEK, L. On sigma-porous sets in abstract spaces. In Abstract and Applied Analysis. ISSN 1687-0409, 2005, vol. 2005, no. 5, p. 509-534. WoS ; SCOPUS

2002  [1] LAHIRI, B. K. – DAS, P. On some properties connecting infinite series. In Turkish Journal of Mathematics. ISSN 1300-0098 , 2002, vol. 26, no. 3, p. 339-353. SCOPUSADE 015 MÁČAJ, Martin, Béla LÁSZLÓ, Tibor ŠALÁT a János TÓTH. Uniform distribution of sequences and porosity of sets. Mathematica. Tome 40(63), no. 2 (1998), p. 207-218. ISSN 1222-9016.

Ohlasy:
2005  [1] ZAJÍČEK, L. On sigma-porous sets in abstract spaces. In Abstract and Applied Analysis. ISSN 1687-0409, 2005, vol. 2005, no. 5, p. 509-534. WoS ; SCOPUSADE 016 STRAUCH, Oto a János TÓTH. Distribution functions of ratio sequences. Publicationes Mathematicae Debrecen. Vol.58, no. 4 (2001), p. 751-778. ISSN 0033-3883. WoS, SCOPUS. IF (2013): 0,519. SNIP (2013): 0,888.

Ohlasy:
2021  [1] SVITEK, SZ. - VONTSZEMŰ, M. On structure of the family of regularly distributed sets with respect to the union. In ANNALES MATHEMATICAE ET INFORMATICAE. ISSN 1787-5021, 2021, vol. 54, p. 109-119. WoS

2018  [1] BUKOR, J. - CSIBA, P. Best bounds for dispersion of ratio block sequences for certain subsets of integers. In Annales mathematicae et informaticae. ISSN 1787-5021, 2018, vol. 49, p. 55-60. WoS

2018  [1] TRYBA, J. Characterization of uniformly distributed sets and maximal density sets. In Journal of number theory. ISSN 0022-314X, 2018, vol. 187, p. 453-46. WoS ; SCOPUS

2016  [3] KRČMARSKÝ, D. - MIŠÍK, L. - VÁCLAVÍKOVÁ, Z. On small sets of distribution functions of ratio block sequences. In Uniform distribution theory. ISSN 1336-913X, 2016, vol. 16, no. 1, p. 165-174.

2015  [1] IACO, M. R. - THONHAUSER, S. - TICHY, R. F. Distribution functions, external limits and optimal transport. In Indagationes Mathematicae. ISSN 0019-3577, 2015, vol. 26, no. 5, p. 823-841. WoS ; SCOPUS

2010  [1] GIULIANO, R - GREKOS, G. - MIŠÍK, L. Open Problems on Densities II. In Diophantine Analysis and Related Fields : AIP Conference Proceedings, Vol. 1264. Melville : AIP, 2010. p. 114-128. CPCI-S ; WoS ; SCOPUS

2009  [2] BUKOR, J. - CSIBA, P. On estimations of dispersion of ratio block sequences. In Mathematica Slovaca. ISSN 0139-9918, 2009, vol. 59, no. 3, p. 283-290. WoS ; SCOPUS

2009  [4] BUKOR, J. Remarks on distribution functions of certain block sequences. In Acta Mathematica 12. Nitra : UKF, 2009. ISBN 978-80-8094-614-2, s. 69.

2002  [4] MIŠÍK, L. 2002. Sets of positive integers with prescribed values of densities. In Mathematica Slovaca. ISSN 0139-9918, 2002, vol. 52, no. 3, s. 296.ADE 017 MIŠÍK, Ladislav a János TÓTH. Logarithmic density of a sequence of integers and density of its ratio set. Journal de Théorie des Nombres de Bordeaux. Vol. 15, no. 2 (2003), p. 309-318. ISSN 1246-7405. SCOPUS.

Ohlasy:
2018  [1] KOUTRAS, C. D. - LIASKOS, K. - MOYZES, C. -et al. Default reasoning via topology and mathematical analysis: A preliminary report. In Sixteenth international conference on principles of knowledge representation and reasoning. Palo Alto : Assoc Advancement Artificial Intelligence, 2018. ISBN 978-1-57735-803-9, p. 267-276. WoS

2015  [1] FERREIRA, L. A. A compendium of results in additive number theory. In Sao Paulo Journal of Mathematical Sciences. ISSN 1982-6907, 2015, vol. 9, no. 1, p. 97-109. WoS ; SCOPUS

2009  [2] BUKOR, J. - CSIBA, P. On estimations of dispersion of ratio block sequences. In Mathematica Slovaca. ISSN 0139-9918, 2009, vol. 59, no. 3, p. 283-290. WoS ; SCOPUS

2008  [2] KIJONKA, V. On calculation of generalized densities. In Mathematica Slovaca. ISSN 0139-9918, 2008, vol. 58., no. 2, p. 155-164. WoS ; SCOPUS

2007  [3] KIJONKA, V. On relations between f - density and (R) - density. In Acta Mathematica Universitatis Ostraviensis. ISSN 1214-8148, 2007, vol. 15, no. 1, p. 20.

2005  [2] GREKOS, G. The density set : A survey. In Tatra Mountains Mathematical Publications. ISSN 1210-3195, 2005, vol. 31, s. 103-111. WoS

2005  [2] GREKOS, G. On various definitions of density (survey). In Tatra Mountains Mathematical Publications. ISSN 1210-3195, 2005, vol. 31, s. 17-27. WoSADE 018 BUKOR, József a János TÓTH. On accumulation points of generalized ratio sets of positive integers. Acta Academiae Paedagogicae Argiensis, Sectio Mathematicae, Nova Series, Tom 30. Vol. 30 (2003), p. 37-43. ISSN 1787-6117. SCOPUS.

Ohlasy:
2005  [3] STRAUCH, O. - PORUBSKÝ, Š. Distribution of sequences : a sampler. Frankfurt am Main : Peter Lang, 2005. ISSN 1612-149X. p. 5-7.ADE 019 BUKOR, József a János TÓTH. On some criteria for the density of the ratio sets of positive integers. JP Journal of Algebra, Number Theory and Applications. Vol. 3, no. 2 (2003), p. 277-287. ISSN 0972-5555.

Ohlasy:
2019  [1] CHATTOPADHYAY, J. - ROY, B. - SARKAR, S. On fractionally dense sets. In Rocky mountain journal of mathematics. ISSN 0035-7596, 2019, vol. 49, no. 3, p. 743-760. WoS ; SCOPUS

2019  [4] STRAUCH, O. Distribution of sequences: A theory. Bratislava : House of the Slovak Academy of Sciences, 2019. 591s. ISBN 978-80-224-1734-1.

2008  [2] KIJONKA, V. On calculation of generalized densities. In Mathematica Slovaca. ISSN 0139-9918, 2008, vol. 58., no. 2, p. 155-164. WoS ; SCOPUS

2005  [3] STRAUCH, O. - PORUBSKÝ, Š. Distribution of sequences : a sampler. Frankfurt am Main : Peter Lang, 2005. ISSN 1612-149X. p. 5-7.ADE 020 TÓTH, János, Ferdinánd FILIP a Peter CSIBA. Distribution of terms of a logarithmic sequence. Annales Mathematicae et Informaticae. Vol. 34 (2007), p. 33-45. ISSN 1787-5021. WoS, SCOPUS.

ADE 021 FILIP, Ferdinánd, Kálmán LIPTAI, Ferenc MÁTYÁS a János TÓTH. On the best estimations for dispersions of special ratio block sequences. Annales Mathematicae et Informaticae. Vol. 37, no. 1 (2010), p. 85-93. ISSN 1787-5021. WoS, SCOPUS. SNIP (2013): 0,796.

Ohlasy:
2018  [1] BUKOR, J. - CSIBA, P. Best bounds for dispersion of ratio block sequences for certain subsets of integers. In Annales mathematicae et informaticae. ISSN 1787-5021, 2018, vol. 49, p. 55-60. WoSADE 022 MÁTYÁS, Ferenc, Kálmán LIPTAI, János TÓTH a Ferdinánd FILIP. Polynomials with special coefficients. Annales Mathematicae et Informaticae. Vol. 37, no. 1 (2010), p. 101-106. WoS, SCOPUS. SNIP (2013): 0,796.

Ohlasy:
2017  [1] SITTHASET, A. - LAOHAKOSOL, V. - MAVECHA, S. Polynomials with generalized Fibonacci number coefficients. In AIP Conference Proceedings. ISSN 0094-243X, 2017, vol. 1905, no. 030034. WoS ; SCOPUS

2013  [1] MANSOUR, T. - SHATTUCK, M. Polynomials whose coefficients are generalized Tribonacci numbers. In Applied Mathematics and Computation. ISSN 0096-3003, 2013, vol. 219, no. 15, p. 8366-8374. WoS ; SCOPUS

2012  [1] MANSOUR, T. - SHATTUCK, M. Polynomials whose coefficients are k-fibonacci numbers. In Annales Mathematicae et Informaticae. ISSN 1787-5021, 2012, vol. 40., p. 57-76. WoS ; SCOPUSADE 023 MIŠÍK, Ladislav a János TÓTH. Large families of almost disjoint large subsets of N. Mathematica: Acta Universitatis Sapientiae, Mathematica. Vol. 3, no. 1 (2011), p. 26-33. ISSN 1844-6094.

Ohlasy:
2020  [1] AHMADABADI, Z. N. - SHIRAZI, F. A. Z. Distributional chaotic generalized shifts. In Journal of dynamical systems and geometric theories. ISSN 1726-037X, 2020, vol. 18, no. 1, p. 53-70. WoS

2014  [3] AYATOLLAH ZADEH SHIRAZI, F. - NAZARIAN SARKOOH, J. Li-Yorke chaotic generalized shift dynamical systems. In Caspian Journal of Mathematical Sciences. ISSN 1735-0611, 2014, vol.3, no. 2, p. 289-295.
ADF  Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
Počet záznamov: 4


ADF 001 TÓTH, János a László ZSILINSZKY. On a typical property functions. Mathematica Slovaca. Vol. 45, no. 2 (1995), p. 121-127. ISSN 0139-9918.

Ohlasy:
2005  [1] ZAJÍČEK, L. On sigma-porous sets in abstract spaces. In Abstract and Applied Analysis. ISSN 1687-0409, 2005, vol. 2005, no. 5, p. 509-534. WoS ; SCOPUSADF 002 TÓTH, János, Ladislav MIŠÍK a Ferdinánd FILIP. On some properties of dispersion of block sequences of positive integers. Mathematica Slovaca. Vol. 54, no. 5 (2004), p. 453-464. ISSN 0139-9918.

Ohlasy:
2018  [1] BUKOR, J. - CSIBA, P. Best bounds for dispersion of ratio block sequences for certain subsets of integers. In Annales mathematicae et informaticae. ISSN 1787-5021, 2018, vol. 49, p. 55-60. WoS

2015  [2] STRAUCH, O. Distribution functions of ratio sequences. An expository paper. In Tatra Mountains Mathematical Publications. ISSN 1210-3195, 2015, vol. 64, no. 1, p. 133-185. SCOPUS

2009  [4] BUKOR, J. Remarks on distribution functions of certain block sequences. In Acta Mathematica 12. Nitra : UKF, 2009. ISBN 978-80-8094-614-2, s. 69.

2009  [2] BUKOR, J. - CSIBA, P. On estimations of dispersion of ratio block sequences. In Mathematica Slovaca. ISSN 0139-9918, 2009, vol. 59, no. 3, p. 283-290. WoS ; SCOPUS

2008  [2] KIJONKA, V. On calculation of generalized densities. In Mathematica Slovaca. ISSN 0139-9918, 2008, vol. 58., no. 2, p. 155-164. WoS ; SCOPUS

2007  [4] GREKOS, G. - STRAUCH, O. Distribution functions of ratio sequences, II. In Uniform Distribution Theory. ISSN 1336-913X, 2007, vol. 2, no. 1, p. 77.ADF 003 FILIP, Ferdinánd, Ladislav MIŠÍK a János TÓTH. On distribution functions of certain block sequences. Uniform Distribution Theory. Vol. 2, no. 1 (2007), p. 115-126.

Ohlasy:
2021  [1] SVITEK, SZ. - VONTSZEMŰ, M. On structure of the family of regularly distributed sets with respect to the union. In ANNALES MATHEMATICAE ET INFORMATICAE. ISSN 1787-5021, 2021, vol. 54, p. 109-119. WoS

2019  [4] STRAUCH, O. Distribution of sequences: A theory. Bratislava : House of the Slovak Academy of Sciences, 2019. 591s. ISBN 978-80-224-1734-1.

2015  [2] STRAUCH, O. Distribution functions of ratio sequences. An expository paper. In Tatra Mountains Mathematical Publications. ISSN 1210-3195, 2015, vol. 64, no. 1, p. 133-185. SCOPUS

2009  [4] BUKOR, J. Remarks on distribution functions of certain block sequences. In Acta Mathematica 12. Nitra : UKF, 2009. ISBN 978-80-8094-614-2, s. 69.ADF 004 FILIP, Ferdinánd, Ladislav MIŠÍK a János TÓTH. On ratio block sequences with extreme distribution function. DOI 10.2478/s12175-009-0123-6 Mathematica Slovaca. Vol. 59, no. 3. (2009), p. 275-282. ISSN 0139-9918. WoS, SCOPUS. IF (2012): 0,394. SNIP (2013): 0,682.

Ohlasy:
2021  [1] SVITEK, SZ. - VONTSZEMŰ, M. On structure of the family of regularly distributed sets with respect to the union. In ANNALES MATHEMATICAE ET INFORMATICAE. ISSN 1787-5021, 2021, vol. 54, p. 109-119. WoS

2018  [1] BUKOR, J. - CSIBA, P. Best bounds for dispersion of ratio block sequences for certain subsets of integers. In Annales mathematicae et informaticae. ISSN 1787-5021, 2018, vol. 49, p. 55-60. WoS

2009  [4] BUKOR, J. Remarks on distribution functions of certain block sequences. In Acta Mathematica 12. Nitra : UKF, 2009. ISBN 978-80-8094-614-2, s. 69.
ADM  Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Počet záznamov: 10


ADM 001 BALÁŽ, Vladimír, Ladislav MIŠÍK, Oto STRAUCH a János TÓTH. Distribution functions of ratio sequences, III. DOI 10.5486/PMD.2013.4770 Publicationes Mathematicae Debrecen. Vol. 82, no. 3-4 (2013), p. 511-529. ISSN 0033-3883. WoS, SCOPUS. IF (2013): 0,519. SNIP (2013): 0,888.

Ohlasy:
2021  [1] SVITEK, SZ. - VONTSZEMŰ, M. On structure of the family of regularly distributed sets with respect to the union. In ANNALES MATHEMATICAE ET INFORMATICAE. ISSN 1787-5021, 2021, vol. 54, p. 109-119. WoS

2018  [1] BUKOR, J. - CSIBA, P. Best bounds for dispersion of ratio block sequences for certain subsets of integers. In Annales mathematicae et informaticae. ISSN 1787-5021, 2018, vol. 49, p. 55-60. WoS

2015  [1] IACO, M. R. - THONHAUSER, S. - TICHY, R. F. Distribution functions, external limits and optimal transport. In Indagationes Mathematicae. ISSN 0019-3577, 2015, vol. 26, no. 5, p. 823-841. WoS ; SCOPUSADM 002 BEGE, Antal, József BUKOR a János TÓTH. On (log-) convexity of power mean. Annales Mathematicae et Informaticae. Vol. 42 (2013), p. 3-7. ISSN 1787-5021. WoS, SCOPUS. SNIP (2013): 0,796.

Ohlasy:
2020  [1] TIAN, J.-F. - HA, M.-H. - XING, H.-J. Properties of the power-mean and their applications. In AIMS Mathematics. ISSN 2473-6988, 2020, vol. 5, no. 6, p. 7285-7300. WoS ; SCOPUS

2018  [1] DINH, T. H. - DUMITRU, R. - FRANCO, J. A. The matrix power means and interpolations. In Adv. Oper. Theory. ISSN 2538-225X, 2018 , vol. 3 (2018), no. 3, p. 647-654. WoS ; SCOPUS

2016  [1] ALZER, H. Inequalities for mean values in two variables. In Real Analysis Exchange. ISSN 0147-1937, 2016, vol. 41, no. 1, p. 101-122. WoS ; SCOPUS

2016  [1] RAISSOULI, M. - SÁNDOR, J. Sub-super-stabilizability of certain bivariate means via mean-convexity. In Journal of Inequalities and Applications. ISSN 1029-242X, 2016, art. n. 273. WoS ; SCOPUS

2015  [1] SÁNDOR, J. A note on log-convexity of power means. In Annales Mathematicae et Informaticae. ISSN 1787-5021, 2015, vol. 45, p. 107-110. WoS ; SCOPUS

2015  [1] MATEJÍČKA, L. Short note on convexity of powermean. In Tamkang Journal of Mathematics. ISSN 00492930, 2015, vol. 46, no. 4, p. 423-426. SCOPUSADM 003 BUKOR, József, Ferdinánd FILIP a János TÓTH. A criterion for comparability of weighted densities. DOI 10.12988/ams.2014.43162 Applied Mathematical Sciences. Vol. 8, no. 56 (2014), p. 2793-2799. ISSN 1312-885X. SCOPUS. SNIP (2013): 0,781.

ADM 004 BUKOR, József, János TÓTH a László ZSILINSZKY. A note on more rapid convergence to a density. JP Journal of Algebra, Number Theory and Applications. Vol. 32, no. 2 (2014), p. 79-86. ISSN 0972-5555. WoS, SCOPUS. SNIP (2013): 0,737.

ADM 005 CSIBA, Peter, Ferdinánd FILIP, Attila KOMZSÍK a János TÓTH. On the existence of the generalized gauss composition of means. Annales Mathematicae et Informaticae. Vol. 43 (2014), p. 55-65. ISSN 1787-6117. WoS, SCOPUS. SNIP (2013): 0,796.

Ohlasy:
2019  [1] KISS, G. The influence of using self-devised multimedia applications on paper results in teaching history of cryptography and steganography. In 13th international technology, education and development cenference. Valencia : Int Assoc technology education & development, 2019. ISBN 978-84-09-08619-1, p.8659-8667. WoSADM 006 BUKOR, József, Ferdinánd FILIP a János TÓTH. On properties derived from different types of asymptotic distribution functions of ratio sequences. DOI 10.5486/PMD.2019.8498 Publicationes mathematicae : Debrecen. Vol. 95, no. 1-2 (2019), p. 219-230. ISSN 0033-3883. WoS, SCOPUS. IF (2018): 0,691.

Q WoS=Q3

ADM 007 TUSOR, Balázs, János TÓTH a Annamária VÁRKONYINÉ KÓCZY. SIT-based Functional Dependency Extraction. Acta Polytechnica Hungarica : An international peer-reviewed scientific journal of Óbuda University, Hungarian Academy of Engineering and IEEE Hungary Section : journal of applied sciences. Vol. 16, no. 10 (2019), p. 65-81. ISSN 1785-8860. WoS, SCOPUS. IF (2018): 1,286.

Q WoS=Q3

ADM 008 BALÁŽ, Vladimír, Kálmán LIPTAI, Tomáš VISNYAI a János TÓTH. Convergence of positive series and ideal convergence. DOI 10.33039/ami.2020.05.005 Annales Mathematicae et Informaticae. Vol. 52 (2020), p. 19-30. ISSN 1787-5021. WoS.

ADM 009 BUKOR, József a János TÓTH. On topological properties of the set of maldistributed sequences. DOI 10.2478/ausm-2020-0018 Acta Universitatis Sapientiae : Mathematica : The Journal of „Sapientia" Hungarian University of Transylvania. Vol. 12, no. 2 (2020), p. 272-279. ISSN 1844-6094. WoS, SCOPUS.

ADM 010 TÓTH, János, József BUKOR, Ferdinánd FILIP a Ladislav MIŠÍK. On Ideals Defined by Asymptotic Distribution Functions of Ratio Block Sequences. DOI 10.2298/FIL2112945T Filomat. Vol. 35, no. 12 (2021), p. 3945-3955. ISSN 0354-5180. WoS, SCOPUS. IF (2020): 0,844.

Q WoS=Q3 Q Scopus=Q2


AEC  Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Počet záznamov: 6


AEC 001 ŠALÁT, Tibor, János TÓTH a László ZSILINSZKY. On cardinality of sets of metrics generating metric spaces of prescribed properties. In: Annales Universitatis Scientiarum Budapestiensis de Rolando Eötvös Nominatae, Sectio Mathematica, Vol. 35. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem, 1992, Vol. 35 (1992), p. 15-21.

Ohlasy:
1996  [1] VALLIN, R. W. More on the metric space of metrics. In Real Analysis Exchange. ISSN 0147-1937, 1996, vol. 21, no. 2, p. 742. SCOPUSAEC 002 ČERETKOVÁ, Soňa, Jozef FULIER a János TÓTH. On the certain subsets of the space of metrics. In: Acta Academiae Paedagogicae Argiensis, Sectio Mathematicae, Nova Series, Tom 24. Eger: Institute of Mathematics and Computer Science, 1997, Vol. 24 (1997), p. 111-115. SCOPUS.

AEC 003 LÁSZLÓ, Béla a János TÓTH. On very porosity and spaces of generalized uniformly distributed sequences. In: Acta Academiae Paedagogicae Argiensis, Sectio Mathematicae, Nova Series, Tom 28. Eger: Institute of Mathematics and Computer Sciences, 2001, Vol. 28 (2001), p. 55-60. SCOPUS.

Ohlasy:
2005  [1] ZAJÍČEK, L. On sigma-porous sets in abstract spaces. In Abstract and Applied Analysis. ISSN 1687-0409, 2005, vol. 2005, no. 5, p. 509-534. WoS ; SCOPUSAEC 004 FILIP, Ferdinánd, Kálmán LIPTAI a János TÓTH. On prime divisors of remarkable sequences. In: Annales Mathematicae et Informaticae. Eger: Institute of Mathematics, 2006, Vol. 33 (2006), p. 45-56. WoS, SCOPUS. SNIP (2016): 0,342.

AEC 005 DINEVA, Adrienn Alexandra, József K. TAR, Annamária VÁRKONYINÉ KÓCZY, János TÓTH a Vincenzo PIURI. Non-conventional Control Design by Sigmoid Generated Fixed Point Transformation Using Fuzzy Approximation. DOI 10.1007/978-3-319-78437-3_1 In: Practical Issues of Intelligent Innovations. Vassil Sgurev, Vladimir Jotsov, Janusz Kacprzyk. Cham: Springer Nature, 2018, S. 1-15. ISBN 978-3-319-78436-6. SCOPUS.

AEC 006 MIŠÍK, Ladislav a János TÓTH. Ideal Extensions of Olivier ́s Theorem. DOI 10.14321/realanalexch.46.1.0261 In: Real analysis exchange. Macomb: Western Illinois University, Vol. 46, no. 1 (2021), p. 261-268. WoS, SCOPUS.

Ohlasy:
2021  [1] BARTOSZEWICZ, A. - ,GŁA̧B. S. - WIDZ, A. Olivier's theorem: ideal convergence, algebrability and Borel classification. In Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales - Serie A: Matematicas. ISSN 1578-7303, 2021, vol. 115, no. 4. WoS ; SCOPUS
AED  Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Počet záznamov: 13


AED 001 TÓTH, János a László ZSILINSZKY. It is not a big mistake to claim that lim g(f(x)) = lim (g(x) where A = lim f (x). In: Acta Mathematica et Informatica 1. Nitra: College of Education, 1992, P. 39-41. ISBN 978-80-85183-84-6.

AED 002 ŠALÁT, Tibor, József BUKOR, János TÓTH a László ZSILINSZKY. Means of positive numbers and certain types of series. In: Acta Mathematica et Informatica 1. Nitra: College of Education, 1992, P. 49-57. ISBN 978-80-85183-84-6.

Ohlasy:
2006  [4] CSIBA, P. - FILIP, F. Súlyozott közepek által definiált rekurzív sorozatokról : On certain sequences defined wit weighted means. In Eruditio-Educatio. ISSN 1336-8893, 2006, 1. évf., 3. sz., p. 11, 26.

2005  [1] KOSTYRKO, P. - STRAUCH, O. Professor Tibor Salat (1926-2005) . In Tatra Mountains Mathematical Publications : Density concepts with applications to the social sciences. ISSN 1210-3195, 2005, vol. 31, p. 1-16. WoSAED 003 BUKOR, József, János TÓTH a László ZSILINSZKY. On certain subsets of the space of all real sequences. In: Acta Mathematica et Informatica 1. Nitra: College of Education, 1992, P. 33-37. ISBN 978-80-85183-84-6.

AED 004 KOSTYRKO, Pavel a János TÓTH. On strict derivatives. In: Acta Mathematica et Informatica 1. Nitra: College of Education, 1992, P. 27-31. ISBN 978-80-85183-84-6.

AED 005 TÓTH, János a László ZSILINSZKY. On the quotient of two arithmetical functions. In: Acta Mathematica et Informatica 1. Nitra: College of Education, 1992, P. 59-64. ISBN 978-80-85183-84-6.

AED 006 BUKOR, József, Mária KMEŤOVÁ a János TÓTH. Notes on ratio sets of natural numbers. In: Acta Mathematica 2. Nitra: Faculty of Natural Sciences University of Education Nitra, 1995, P. 35-40. ISBN 978-80-8050-013-4.

Ohlasy:
2005  [3] STRAUCH, O. - PORUBSKÝ, Š. Distribution of sequences : a sampler. Frankfurt am Main : Peter Lang, 2005. ISSN 1612-149X. p. 5-7.

2005  [3] GANGULY, D. K. - BHATTACHARJEE, R. - DASGUPTA, M. Some results on mid-point sets of sets of natural numbers. In Vietnam Journal of Mathematics. ISSN 2305-221X, 2005, vol. 33, no. 1, p. 89.

2000  [1] ŠALÁT, T. Remarks on Steinhaus´ property and ratio sets of sets of positive integers. In Czechoslovak Mathematical Journal. 2000, vol. 50, no. 1, s. 175-183. WoS ; SCOPUSAED 007 BUKOR, József, Béla LÁSZLÓ a János TÓTH. Notes on the function lambda (n) - the minimal universal exponent of n. In: Acta Mathematica 2. Nitra: Faculty of Natural Sciences University of Education Nitra, 1995, P. 29-34. ISBN 978-80-8050-013-4.

AED 008 FULIER, Jozef a János TÓTH. On certain dense sets. In: Acta Mathematica 2. Nitra: Faculty of Natural Sciences University of Education, 1995, P. 23-28. ISBN 978-80-8050-013-4.

Ohlasy:
2005  [3] STRAUCH, O. - PORUBSKÝ, Š. Distribution of sequences : a sampler. Frankfurt am Main : Peter Lang, 2005. ISSN 1612-149X. p. 5-7.AED 009 TÓTH, János a László ZSILINSZKY. On locally antisymmetric functions. In: Acta Mathematica 2. Nitra: Faculty of Natural Sciences University of Education Nitra, 1995, P. 83-88. ISBN 978-80-8050-013-4.

AED 010 TÓTH, János a László ZSILINSZKY. On the spaces of non-negative functions having various properties of metric and pseudometric. In: Acta Mathematica 2. Nitra: Faculty of Natural Sciences University of Education Nitra, 1995, P. 77-82. ISBN 978-80-8050-013-4.

AED 011 FULIER, Jozef a János TÓTH. O metrikách, v ktorých konvergencia je ekvivalentná s bodovou konvergenciou. In: Acta Mathematica 3. Nitra: Faculty of Natural Sciences Constantine the Philosopher University, 1998, P. 61-66. ISBN 978-80-8050-202-1.

AED 012 TÓTH, János. Relation between (R)-density and the lower asymptotic density. In: Acta Mathematica 3. Nitra: Faculty of Natural Sciences Constantine the Philosopher, 1998, P. 39-44. ISBN 978-80-8050-202-1.

AED 013 BUKOR, József a János TÓTH. Egész számok bizonyos sorozatainak halmazának Baire kategóriájáról. In: Ab igne ignem: László Béla 75. születésnapjára. Nitra: Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre, 2015, P. 13-17. ISBN 978-80-558-0792-8.


AFC  Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 14


AFC 001 BUKOR, József a János TÓTH. On more rapid convergence to a density. In: Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae: Sect. Computatorica. Budapest, Vol. 36 (2012), p. 99-102.

Ohlasy:
2018  [1] TRYBA, J. Characterization of uniformly distributed sets and maximal density sets. In Journal of number theory. ISSN 0022-314X, 2018, vol. 187, p. 453-46. WoS ; SCOPUSAFC 002 NAGY, Gabriella, Annamária VÁRKONYINÉ KÓCZY a János TÓTH. An Anytime Voice Controlled Ambient Assisted Living System for motion disabled persons. DOI 10.1109/MeMeA.2015.7145192 2015 IEEE International Symposium on Medical Measurements and Applications, MeMeA 2015 - Proceedings. Article number 7145192 (2015), p. 163-168. WoS, SCOPUS.

Ohlasy:
2021  [1] KOGAWA, A. - ONDA, M. - KAI, Y. Development of a Remote-Controlled Drone System by Using Only Eye Movements: Design of a Control Screen Considering Operability and Microsaccades. In Journal of Robotics and Mechatronics. ISSN 0915-3942, 2021, vol. 33, no. 2, p. 301-312. WoS ; SCOPUS

2021  [1] KOGAWA, A. - ONDA, M. - KAI, Y. - et al. Development of a Remote-Controlled Drone System by Using Only Eye Movements for Bedridden Patients. In CISM International Centre for Mechanical Sciences, Courses and Lectures. ISSN 0254-1971, 2021, vol. 601, p. 92-99. SCOPUS

2018  [1] ADACHI, Y. - KAI, Y. - YUYAMA, T. -et al. A UAV System Using an Eye-Tracking Device for patients with limb disabilities: Design of its control screen. In 2018 57th annual conference of the society of instrument and control engineers of Japan (SICE). New York : Institute of electrical and electronics engineers Inc, 2018. ISBN 978-490776460-9, p. 854-859. WoS ; SCOPUSAFC 003 VÁRKONYINÉ KÓCZY, Annamária, Balázs TUSOR a János TÓTH. Classification with fuzzy hypermatrices. In: Conference Record - IEEE Instrumentation and Measurement Technology Conference. [s.l.]: IEEE, 2016, Art. no. 7520502 (2016), p. 990-995. ISBN 978-146739220-4. WoS, SCOPUS. SNIP (2015): 0,439.

AFC 004 VÁRKONYINÉ KÓCZY, Annamária a János TÓTH. Improving color sensing by applying fuzzy information measurement based spectral power distribution filtering. DOI 10.1109/MeMeA.2016.7533812 In: 2016 IEEE International Symposium on Medical Measurements and Applications, MeMeA 2016 - Proceedings. [s.l.]: IEEE, 2016, Art. no 7533812 (2016), p. [1-6]. ISBN 978-146739172-6. WoS, SCOPUS.

AFC 005 VÁRKONYINÉ KÓCZY, Annamária, Balázs TUSOR a János TÓTH. A Multi-attribute Classification Method to Solve the Problem of Dimensionality. DOI 10.1007/978-3-319-46490-9_54 In: Recent Global Research and Education: Technological Challenges. Berlin: Springer, 2017, P. 403-409. ISBN 978-3-319-46490-9. WoS, SCOPUS. SNIP (2015): 0,176.

AFC 006 VÁRKONYINÉ KÓCZY, Annamária, Balázs TUSOR a János TÓTH. Active problem workspace reduction with a fast fuzzy classifier for real-time applications. DOI 10.1109/SMC.2016.7844927 In: 2016 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics, SMC 2016 - Conference Proceedings. Piscataway: IEEE, 2017, Article number 7844927, p. 4423-4428. ISBN 978-1-5090-1819-2. WoS, SCOPUS.

Ohlasy:
2019  [1] IBARRA, L. - BALDERAS, D. - PONCE, P. -et al. Fast execution of black-bocx algorithms through a pice-wise linear interpolation technique. In Arabian journal for science and engineering. ISSN: 2193-567X, 2019, vol. 44, no. 11, p. 9443-9453. WoSAFC 007 TUSOR, Balázs, Gabriella SIMON-NAGY, János TÓTH a Annamária VÁRKONYINÉ KÓCZY. Personalized dietary assistant - An intelligent space application. DOI 10.1109/INES.2017.8118575 In: INES 2017 - IEEE 21st International Conference on Intelligent Engineering Systems, Proceedings. New York: IEEE, 2017, P. 27-32. ISBN 978-147997677-5. WoS, SCOPUS.

Ohlasy:
2019  [1] MULLA, N. - KURHADE, S. - NAIK, M. -et al. An itelligent application for healthcare recommendation using fuzzy logic. In Proceedings of the 3rd International Conference on Electronics and Communication and Aerospace Technology. Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc, 2019. ISBN 978-172810167-5, p. 466-472. SCOPUSAFC 008 VÁRKONYINÉ KÓCZY, Annamária, Balázs TUSOR a János TÓTH. Robust variable length data classification with extended sequential fuzzy indexing tables. DOI 10.1109/I2MTC.2017.7969971 In: I2MTC 2017 - 2017 IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference, Proceedings. Torino: IEEE, 2017, Art. no. 7969971 (2017), p.[1-6]. ISBN 978-150903596-0. WoS, SCOPUS.

AFC 009 TUSOR, Balázs, Annamária VÁRKONYINÉ KÓCZY a János TÓTH. A fuzzy data structure for variable length data and missing value classification. DOI 10.1007/978-3-319-67459-9_37 In: Advances in Intelligent Systems and Computing : Recent Advances in Technology Research and Education: Recent Advances in Technology Research and Education. Dumitru Luca, Lucel Sirghi, Claudiu Costin. Cham: Springer International Publishing AG, 2018, s. 297-304 [print]. ISBN 978-33-19674-58-2. DOI DOI 10.1007/978-3-319-67459-9. SCOPUS.

AFC 010 VÁRKONYINÉ KÓCZY, Annamária, Balázs TUSOR a János TÓTH. A fuzzy shape extraction method. DOI DOI 10.1007/978-3-319-75408-6_29 In: Studies in Fuzziness and Soft Computing. Janusz Kacprzyk. [s.l.]: Springer, 2018, Vol. 361 (2018), p. 383-395. DOI DOI 10.1007/978-3-319-75408-6_29. SCOPUS. SNIP (2018): 0,541.

AFC 011 TUSOR, Balázs, János TÓTH a Annamária VÁRKONYINÉ KÓCZY. Approximate Functional Dependency Mining with Sequential Indexing Tables. DOI 10.1109/CINTI-MACRo49179.2019.9105179 In: IEEE Joint CINTI-MACRo 2019 : IEEE Joint 19th International Symposium on Computational Intelligence and Informatics and 7 th International Conference on Recent Achievements in Mechatronics, Automation, Computer Sciences and Robotics: IEEE Joint 19th International Symposium on Computational Intelligence and Informatics and 7 th International Conference on Recent Achievements in Mechatronics, Automation, Computer Sciences and Robotics. [bez zostavovateľa]. Szeged: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2019, P. 119-124. ISBN 978-17-28156-25-5. WoS, SCOPUS.

AFC 012 TUSOR, Balázs, Vojtek ALEXANDER, Tibor KMEŤ a János TÓTH. Augmented Smart Refrigerator—An Intelligent Space Application. DOI 10.1007/978-3-030-36841-8_17 In: Engineering for Sustainable Future : Selected papers of the18. International Conference on Global Research and Education Inter-Academia - 2019: Selected papers of the18. International Conference on Global Research and Education Inter-Academia - 2019. Várkonyi-Kóczy Annamária R.. Cham: Springer Nature, 2020, s. 171-178 [print]. ISBN 978-3-030-36840-1. WoS, SCOPUS.

AFC 013 TUSOR, Balázs, János TÓTH a Annamária VÁRKONYINÉ KÓCZY. Functional Dependency Detection with Sequential Indexing Tables. DOI 10.1109/INES46365.2019.9109488 In: INES 2019 : 23rd International Conference on Intelligent Engineering Systems: 23rd International Conference on Intelligent Engineering Systems. [bez zostavovateľa]. Piscataway, New Jersey: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2019, s. 307-312 [print]. ISBN 978-1-7281-1213-8. WoS, SCOPUS.

AFC 014 TUSOR, Balázs, János TÓTH a Annamária VÁRKONYINÉ KÓCZY. Parallelized sequential indexing tables for fast high-volume data processing. DOI 10.1109/I2MTC43012.2020.9128637 In: I2MTC 2020 - International Instrumentation and Measurement Technology Conference, Proceedings. [bez zostavovateľa]. Dubrovnik: IEEE Instrumentation and Measurement Society, 2020, P. [1-6]. ISBN 9781728144603. SCOPUS.


AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 9


AFD 001 FULIER, Jozef a János TÓTH. Funkcia definovaná na metrickom priestore metrík. In: Acta Mathematica 4. Nitra: Faculty of Natural Sciences Constantine the Philosopher University, 2000, P. 105-110. ISBN 978-80-8050-350-8.

AFD 002 TÓTH, János. Najlepšie aproximácie v systéme Haara. In: Acta Mathematica 4. Nitra: Faculty of Nitra Sciences Constantine the Philosopher University, 2000, P. 79-95. ISBN 978-80-8050-350-8.

AFD 003 KOMZSÍK, Attila a János TÓTH. O logaritmickej postupnosti. In: Acta Mathematica 4. Nitra: Faculty of Natural Sciences Constantine the Philosopher University, 2000, P. 155-167. ISBN 978-80-8050-350-8.

AFD 004 TÓTH, János a László ZSILINSZKY. On a topology on the grid. In: Acta Mathematica 4. Nitra: Faculty of Natural Sciences Constantine the Philosopher University, 2000, P. 205-207. ISBN 978-80-8050-350-8.

AFD 005 FILIP, Ferdinánd a János TÓTH. On estimations of dispersions of certain dense block sequences. In: Tatra Mountains Mathematical Publications. Bratislava: Tatra Mountains Mathematical Publications, 2005, Vol. 31 (2005), p. 65-74. WoS. SNIP (2013): 0,239.

Ohlasy:
2018  [1] BUKOR, J. - CSIBA, P. Best bounds for dispersion of ratio block sequences for certain subsets of integers. In Annales mathematicae et informaticae. ISSN 1787-5021, 2018, vol. 49, p. 55-60. WoS

2015  [2] STRAUCH, O. Distribution functions of ratio sequences. An expository paper. In Tatra Mountains Mathematical Publications. ISSN 1210-3195, 2015, vol. 64, no. 1, p. 133-185. SCOPUS

2009  [4] BUKOR, J. Remarks on distribution functions of certain block sequences. In Acta Mathematica 12. Nitra : UKF, 2009. ISBN 978-80-8094-614-2, s. 69.

2009  [2] BUKOR, J. - CSIBA, P. On estimations of dispersion of ratio block sequences. In Mathematica Slovaca. ISSN 0139-9918, 2009, vol. 59, no. 3, p. 283-290. WoS ; SCOPUS

2008  [2] KIJONKA, V. On calculation of generalized densities. In Mathematica Slovaca. ISSN 0139-9918, 2008, vol. 58., no. 2, p. 155-164. WoS ; SCOPUS

2007  [4] GREKOS, G. - STRAUCH, O. Distribution functions of ratio sequences, II. In Uniform Distribution Theory. ISSN 1336-913X, 2007, vol. 2, no. 1, p. 77.AFD 006 BUKOR, József a János TÓTH. An algebraic proof of the Steiner-Lehmus theorem. In: Zborník z I. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J.Selyeho - "Vzdelávanie - veda - spoločnosť". Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2009, P. 35-38. ISBN 978-80-89234-84-4.

AFD 007 TÓTH, János. Štúdium v materinskom jazyku.: Štúdium jazyka a v jazyku národnostných menšín v SR. In: Univerzita v kontexte zmien: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2014, P. 103-122. ISBN 978-80-555-1279-2.

AFD 008 VÁRKONYINÉ KÓCZY, Annamária, Balázs TUSOR a János TÓTH. A fuzzy hypermatrix-based skin color filtering method. DOI 10.1109/INES.2015.7329701 INES 2015 - IEEE 19th International Conference on Intelligent Engineering Systems, Proceedings. Article no 7329701 (2015), p. 173-178. WoS, SCOPUS.

Ohlasy:
2019  [1] IBARRA, L. - BALDERAS, D. - PONCE, P. -et al. Fast execution of black-bocx algorithms through a pice-wise linear interpolation technique. In Arabian journal for science and engineering. ISSN: 2193-567X, 2019, vol. 44, no. 11, p. 9443-9453. WoSAFD 009 TUSOR, Balázs, Vojtek ALEXANDER, Tibor KMEŤ, János TÓTH, József BUKOR, Ladislav VÉGH a Ondrej TAKÁČ. Building a Smart Refrigerator Using Affordable Smart Devices. In: Zborník 11. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho 2019 = A Selye János Egyetem 2019-es 11. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - "Döntéstámogató rendszerek, matematika és informatika" szekció : Sekcia "Systémy na podporu rozhodovania, matematika a informatika" [elektronický zdroj]: Sekcia "Systémy na podporu rozhodovania, matematika a informatika". Kmeť Tibor, Gubo Štefan. = A Selye János Egyetem 2019-es 11. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - "Döntéstámogató rendszerek, matematika és informatika" szekció Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, online, s. 43-50 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-342-6.


AFH  Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií
Počet záznamov: 5


AFH 001 CSIBA, Peter, Ferdinánd FILIP a János TÓTH. Convergence of sequences defined by means. In: Abstracts of the 8th Joint Conference on Mathematics and Computer Science MaCs´10. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2010, P. [21]. ISBN 978-80-8122-003-6.

AFH 002 MIŠÍK, Ladislav a János TÓTH. Measures and distribution of sets of positive integers. In: Abstracts of the 8th Joint Conference on Mathematics and Computer Science MaCs´10. Bukor József, Filip Ferdinánd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2010, P. [9]. ISBN 978-80-8122-003-6.

AFH 003 BUKOR, József, Ladislav MIŠÍK a János TÓTH. On functions which preserve weighted density. In: Abstracts of the 8th Joint Conference on Mathematics and Computer Science MaCs´10. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2010, P. [20]. ISBN 978-80-8122-003-6.

AFH 004 BUKOR, József, Ladislav MIŠÍK a János TÓTH. On mapping preserving universal fuzzy measurability. In: Abstracts of the Tenth International Conference on Fuzzy Set Theory and Applications: FSTA 2010, February 1-5, 2010, Liptovský Ján. Liptovský Ján: Printing House of the Armed Forces Academy of General M. R. Štefánik, 2010, P. [41]. ISBN 978-80-8040-3991-1.

AFH 005 FILIP, Ferdinánd, József BUKOR a János TÓTH. On weighted densities. In: Abstracts of the 8th Joint Conference on Mathematics and Computer Science MaCs´10. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2010, P. [22]. ISBN 978-80-8122-003-6.


BCI  Skriptá a učebné texty
Počet záznamov: 2


BCI 001 LÁSZLÓ, Béla, Lajos BÁLINT, Mária KMEŤOVÁ, János TÓTH a György OLÁH. A matematika alapjai: alsótagozatos tanitó szakos hallgatók részére. 1. vyd. Nitra: A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége, 2001. 190 s.

BCI 002 LÁSZLÓ, Béla, József BUKOR a János TÓTH. Polinomok, egyenletek, egyenletrendszerek. 1. vyd. Nitra: A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége, 2001. 125 s.


BDE  Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch
Počet záznamov: 1


BDE 001 TÓTH, János. Egy számsorozat prímosztóiról. Polygon : matematikai, szakdidaktikai közlemények. Évf. 3, szám 2 (1993), p. 78-80. ISSN 1215-3044.


BED  
Počet záznamov: 2


BED 001 TÓTH, János. O Gaussových binomických koeficientoch. In: Matematické obzory, Zv. 39. Bratislava: JSMF, 1993, P. 75-79. ISBN 80-00742-00-5.

BED 002 BALÁZS, Ľudovít a János TÓTH. Zovšeobecnenie jednej úlohy MO. In: Matematické obzory, Zv. 39. Bratislava: JSMF, 1993, P. 3-7.


DAI  Dizertačné a habilitačné práce
Počet záznamov: 1


DAI 001 TÓTH, János. Teória (R) - hustých množín a jej aplikácie v školskej matematike. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 1997. 71 s.


EDJ  Prehľadové práce, odborné práce, preklady noriem; odborné preklady v časopisoch, zborníkoch
Počet záznamov: 1


EDJ 001 FULIER, Jozef a János TÓTH. Niekoľko poznámok o rozvoji tvorivosti vo vyučovaní matematiky v príprave budúceho učiteľa na 1. stupni ZŠ. Pedagogická konferencia IV : Za vyššiu úroveň výchovy a vzdelávania a prestíž učiteľa ZŠ. P. 152-158.Prehľad publikačnej činnosti evidované v "repco.ujs.sk"

Menný zoznam publikácií:


V2 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka

Počet výstupov: 1


V2_001 Tusor, Balázs, Tóth, János, Várkonyiné Kóczy, Annamária. Intelligent Pantry: A Low Cost Smart Storage Manager for Food Spoilage Prevention. DOI 10.1007/978-981-19-0379-3_10 In: Research and Education: Traditions and Innovations: Proceedings of the 19th International Conference on Global Research and Education (Inter-Academia 2021). Singapur: Springer Nature. Springer, 2022, s. 91-101. ISBN 9789811903786. [angličtina]


V3 Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu

Počet výstupov: 2


V3_001 Bukor, József, Filip, Ferdinánd, Sustek, Jan, Tóth, János. Comparing weighted densities [elektronický dokument]. DOI 10.1186/s13660-022-02885-y In: Journal of Inequalities and Applications. Londýn: Springer Nature, 2022, Roč. 2022, č. 1, art. no. 146, s. [1-20] [tlačená forma] [online]. ISSN 1025-5834. ISSN (online) 1029-242X. [angličtina]


V3_002 Miska, Piotr, Tóth, János. Characteristics of Distributions of Sets and Their (R)- and (N)-Denseness [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s00025-022-01830-1 In: Results in Mathematics. Bazilej: Springer Nature. Springer, 2023, Roč. 78, č. 2, art. no. 54, s. 1-33 [tlačená forma] [online]. ISSN 1422-6383. ISSN (online) 1420-9012. [angličtina]


ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

Počet výstupov: 1


ACB_001 László, Béla, Tóth, János. Bevezetés a számelméletbe [textový dokument (print)] . 1. vyd. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2000. Prírodovedec, 59. ISBN 80-8050-339-7. [maďarčina]


ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch

Počet výstupov: 14


ADC_001 Mišík, Ladislav, Tóth, János. On partial limits of sequences [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.fss.2019.01.013 In: Fuzzy Sets and Systems. Amsterdam: Elsevier, 2019, č. 375, s. 179-190 [tlačená forma] [online]. ISSN 0165-0114. ISSN (online) 1872-6801. ISSN (chybné) 1048-1053. [angličtina]


ADC_002 Bukor, József, Filip, Ferdinánd, Tóth, János. Sets with Countably Infinitely Many Prescribed weighted Densities [elektronický dokument]. DOI 10.1216/rmj.2020.50.467 In: The Rocky Mountain Journal of Mathematics. Provo: Rocky Mountain Mathematics Consortium, 2020, Roč. 50, č. 2, s. 467-477 [tlačená forma] [online]. ISSN 0035-7596. ISSN (online) 1945-3795. https://www.webofscience.com/wos/ccc/full-record/CCC:000537771800007. [angličtina]


ADC_003 Bukor, József, Filip, Ferdinánd, Tóth, János, Zsilinszky, László. On I-< q - and I-<= q-convergence of arithmetic functions [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s10998-020-00345-y In: Periodica Mathematica Hungarica: journal of the János Bolyai Mathematical Society. Berlín: Springer Nature. Springer International Publishing AG, 2021, Roč. 82, č. 2, 125-135 [tlačená forma]. ISSN 0031-5303. ISSN (online) 1588-2829. [angličtina]


Ohlasy:

2021 [01] Svitek, Szilárd, Vontszemű, Miklós. On structure of the family of regularly distributed sets with respect to the union [elektronický dokument]. DOI 10.33039/ami.2021.10.001 In: Annales Mathematicae et Informaticae. Eger: EKF Líceum Kiadó, 2021, Roč. 54, 109-119 [tlačená forma]. ISSN 1787-5021. ISSN (online) 1787-6117. [angličtina]


2020 [02] Baláž, Vladimír, Visnyai, Tomáš. I–Convergence of Arithmetical Functions [elektronický dokument]. DOI 10.5772/intechopen.91932 In: Number Theory and Its Applications. London: Intech. IntechOpen, 2020, s. 125-147. ISBN 978-1-83968-051-9. ISBN 978-1-83968-050-2. ISBN (online) 978-1-83968-052-6. [angličtina]


2020 [02] Awel, A. Remarks on the arithmetical function (ap(n)). DOI 10.33773/jum.637104 In: Journal of Universal Mathematics. Mersin: Mersin University, 2020, Roč. 3, č. 2, s. 131-136. ISSN 2618-5660. [angličtina]


2020 [01] Awel, Abdu, Kucukaslan, M. A note on statistical limit and cluster points of the arithmetical functions (a(p) (n)), (gamma(n)) and (tau(n)) [elektronický dokument]. DOI 10.22342/jims.26.2.808.224-233 In: Journal of The Indonesian Mathematical Society. [s.l.]: The Indonesian Mathematical Society, 2020, Roč. 26, č. 2, 224-233 [tlačená forma] [online]. ISSN 2086-8952. ISSN (online) 2460-0245


ADC_004 Strauch, Oto, Tóth, János. Asymptotic density of A subset of N and density of the ratio set R(A) [elektronický dokument]. DOI 10.4064/aa103-2-7 In: Acta Arithmetica. Warszawa: Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny, 1998, Roč. 87, č. 1, s. 67-78 [tlačená forma]. ISSN 0065-1036. ISSN (online) 1730-6264. [angličtina]


Ohlasy:

2022 [01] Antony, Deepa, Barman, Rupam, Miska, Piotr. p-adic quotient sets: diagonal forms [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s00013-022-01785-3 In: Archiv der Mathematik. Basel: De Gruyter. Birkhäuser, 2022, Roč. 119, č. 5, s. 461-470 [tlačená forma]. ISSN 0003-889X. ISSN (online) 1420-8938. [angličtina]


2022 [01] Antony, Deepa, Barman, Rupam. p-adic quotient sets: cubic forms [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s00013-021-01689-8 In: Archiv der Mathematik. Basel: De Gruyter. Birkhäuser, 2022, Roč. 118, č. 2, s. 143-149 [tlačená forma]. ISSN 0003-889X. ISSN (online) 1420-8938. [angličtina]


2021 [01] Gerhold, Stefan. A Note on large deviations in insurance risk In: APPLICATIONS AND APPLIED MATHEMATICS-AN INTERNATIONAL JOURNAL, 2021, Roč. 16, č. 2, s. ISSN 1932-9466. [angličtina]


2021 [01] Miska, Piotr. A note on p-adic denseness of quotients of values of quadratic forms [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.indag.2021.01.003 In: Indagationes Mathematicae: the Journal is published on behalf of the Mathematical Sciences of the Royal Dutch Mathematical Society (KWG) Royal Dutch Mathematical Society. Amsterdam: Elsevier, 2021, Roč. 32, č. 3, s. 639-645 [tlačená forma]. ISSN 0019-3577. ISSN (online) 1872-6100. [angličtina]


2020 [01] Leonetti, Paolo, Sanna, Carlo. Directions sets: a generalisation of ratio sets [elektronický dokument]. DOI 10.1017/S0004972719000959 In: Bulletin of the Australian Mathematical Society, 2020, Roč. 101, č. 3, s. 389-395 [tlačená forma]. ISSN 0004-9727. ISSN (online) 1755-1633. [angličtina]


2020 [01] Miska, Piotr, Sanna, Carlo. p-Adic denseness of members of partitions of nand their ratio sets [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s40840-019-00728-6 In: Bulletin of the Malaysian Mathematical Society. KualaLumpur: Malaysian Mathematical Society, 2020, Roč. 43, č. 2, s. 1127-1133 [tlačená forma] [online]. ISSN 0126-6705. ISSN (online) 2180-4206. [angličtina]


2020 [02] Garcia, Stephan. Lateral movement in undergraduate research: case studies in number theory [elektronický dokument] In: A Project-Based Guide to Undergraduate Research in Mathematics. Cham: Birkhäuser Verlag, 2020, s. 203-234. ISBN 978-3-030-37852-3. ISBN (online) 978-3-030-37853-0. [angličtina]


2019 [01] Donnay, Christopher, Garcia, Stephan Ramon, Rouse, Jeremy. p-adic quotient sets II: Quadratic forms [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.jnt.2019.02.023 In: Journal of Number Theory. Amsterdam: Elsevier, 2019, Roč. 201, s. 23-39 [tlačená forma]. ISSN 0022-314X. ISSN (online) 1096-1658. [angličtina]


2019 [01] Miska, Piotr, Murru, Nadir, Sanna, Carlo. On the p-adic denseness of the quotient set of a polynomial image [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.jnt.2018.08.010 In: Journal of Number Theory. Amsterdam: Elsevier, 2019, Roč. 197, s. 218-227 [tlačená forma]. ISSN 0022-314X. ISSN (online) 1096-1658. [angličtina]


2019 [01] Chattopadhyay, Jaitra, Roy, Bidisha, Sarkar, Subha. On fractionally dense sets [elektronický dokument]. DOI 10.1216/RMJ-2019-49-3-743 In: The Rocky Mountain Journal of Mathematics. Provo: Rocky Mountain Mathematics Consortium, 2019, Roč. 49, č. 3, s. 743-760 [tlačená forma] [online]. ISSN 0035-7596. ISSN (online) 1945-3795. [angličtina]


2017 [01] Garcia, Stephan Ramon, Hong, Yu Xuan, Luca, Florian, Pinsker, Elena, Sanna, Carlo, Schechter, Evan, Starr, Adam. p-adic quotient sets [elektronický dokument]. DOI 10.4064/aa8579-4-2017 In: Acta Arithmetica. Warszawa: Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny, 2017, Roč. 179, č. 2, s. 163-184 [tlačená forma]. ISSN 0065-1036. ISSN (online) 1730-6264. [angličtina]


2017 [01] Sanna, Carlo. The quotient set of k-generalised fibonacci numbers is dense in Q<inf>p</inf> [elektronický dokument]. DOI 10.1017/S0004972716001118 In: Bulletin of the Australian Mathematical Society, 2017, Roč. 96, č. 1, s. 24-29 [tlačená forma]. ISSN 0004-9727. ISSN (online) 1755-1633


2016 [01] Garcia, Stephan Ramon, Luca, Florian. Quotients of fibonacci numbers [elektronický dokument]. DOI 10.4169/amer.math.monthly.123.10.1039 In: The American Mathematical Monthly. Washington: Mathematical Association of America, 2016, Roč. 123, č. 10, s. 1039-1044 [tlačená forma] [online]. ISSN 0002-9890. ISSN (online) 1930-0972. [angličtina]


2014 [01] Brown, Bryan, Dairyko, Michael, Garcia, Stephan Ramon, Lutz, Bob, Someck, Michael. Four quotient set gems [elektronický dokument]. DOI 10.4169/amer.math.monthly.121.07.590 In: The American Mathematical Monthly. Washington: Mathematical Association of America, 2014, Roč. 121, č. 7, s. 590-599 [tlačená forma] [online]. ISSN 0002-9890. ISSN (online) 1930-0972. [angličtina]


2008 [01] Kijonka, Vaclav. On calculation of generalized densities [elektronický dokument]. DOI 10.2478/s12175-008-0063-6 In: Mathematica Slovaca. Berlín: De Gruyter, 2008, Roč. 58, č. 2, s. 155-164 [tlačená forma] [online]. ISSN 0139-9918. ISSN (online) 1337-2211. [angličtina]


2008 [02] Luca, Florian, Pomerance, Carl, Porubský, Štefan. Sets with prescribed arithmetic densities [elektronický dokument] In: Uniform Distribution Theory: the Journal of Slovak Academy of Sciences. Bratislava: Slovenská akadémia vied. Pracoviská SAV. Matematický ústav, 2008, Roč. 3, č. 2, [tlačená forma]. ISSN 1336-913X. ISSN (online) 2309-5377. [angličtina]


2007 [02] Kijonka, Václav. On relations between f - density and (R) - density In: Acta Mathematica Universitatis Ostraviensis, 2007, Roč. 15, č. 1, [tlačená forma]. ISSN 1214-8148. [angličtina]


2007 [01] Mesiar, R., Mesiarova-Zemankova, A., Vaaskova, L'. Basic generated universal fuzzy measures [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.ijar.2006.12.012 In: International Journal of Approximate Reasoning: Uncertainty in Intelligent Systems: the Official Publication of the North American Fuzzy Information Processing Society, 2007, Roč. 46, č. 3, s. 447-457 [tlačená forma] [online]. ISSN 0888-613X. ISSN (online) 1873-4731. [angličtina]


2006 [01] Mesiar, Radko, Mesiarova-Zemankova, A., Valaskova, L'ubica. Generated universal fuzzy measures [elektronický dokument] In: Modeling Decisions for Artificial Intelligence. [s.l.]: Springer, 2006, s. 191-202. ISBN 3-540-32780-0. ISSN 0302-9743. ISSN (online) 1611-3349. [angličtina]


2002 [02] Mišík, Ladislav. Sets of positive integers with prescribed values of densities [elektronický dokument] In: Mathematica Slovaca. Berlín: De Gruyter, 2002, Roč. 52, č. 3, s. 289-296 [tlačená forma] [online]. ISSN 0139-9918. ISSN (online) 1337-2211. [angličtina]


ADC_005 Strauch, Oto, Tóth, János. Asymptotic density of A subset of N and density of the ratio set R(A) [elektronický dokument]. DOI 10.4064/aa103-2-7 In: Acta Arithmetica. Warszawa: Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny, 2002, Roč. 103, č. 2, s. 191-200 [tlačená forma]. ISSN 0065-1036. ISSN (online) 1730-6264. [angličtina]


Ohlasy:

2020 [02] Garcia, Stephan. Lateral movement in undergraduate research: case studies in number theory [elektronický dokument] In: A Project-Based Guide to Undergraduate Research in Mathematics. Cham: Birkhäuser Verlag, 2020, s. 203-234. ISBN 978-3-030-37852-3. ISBN (online) 978-3-030-37853-0. [angličtina]


ADC_006 Filip, Ferdinánd, Mišík, Ladislav, Tóth, János. Dispersion of ratio block sequences and asymptotic density [elektronický dokument]. DOI 10.4064/aa131-2-5 In: Acta Arithmetica. Warszawa: Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny, 2008, Roč. 131, č. 2, s. 183-191 [tlačená forma]. ISSN 0065-1036. ISSN (online) 1730-6264. https://www.webofscience.com/wos/ccc/full-record/CCC:000256551200005. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000256551200005. https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-42549158457&origin=resultslist. [angličtina]ADC_007 Filip, Ferdinánd, Tóth, János. Characterization of asymptotic distribution functions of ratio block sequences [elektronický dokument] In: Periodica Mathematica Hungarica: journal of the János Bolyai Mathematical Society. Berlín: Springer Nature. Springer International Publishing AG, 2010, s. 115-126 [tlačená forma]. ISSN 0031-5303. ISSN (online) 1588-2829. [angličtina]


Ohlasy:

2015 [01] Strauch, Oto. Distribution functions of ratio sequences. An expository paper [elektronický dokument]. DOI 10.1515/tmmp-2015-00 In: Tatra Mountains Mathematical Publications. Bratislava: Slovenská akadémia vied. Pracoviská SAV. Matematický ústav, 2015, č. 64, s. 133-185 [tlačená forma] [online]. ISSN 1210-3195. ISSN (online) 1338-9750. [angličtina]


ADC_008 Baláž, Vladimír, Mišík, Ladislav, Strauch, Oto, Tóth, János. Distribution functions of ratio sequences, IV [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s10998-013-4116-4 In: Periodica Mathematica Hungarica: journal of the János Bolyai Mathematical Society. Berlín: Springer Nature. Springer International Publishing AG, 2013, Roč. 66, č. 1, s. 1-22 [tlačená forma]. ISSN 0031-5303. ISSN (online) 1588-2829. [angličtina]


ADC_009 Bukor, József, Mišík, Ladislav, Tóth, János. On mappings preserving measurability [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.ins.2013.02.007 In: Information Sciences: an International Journal: Informatics and Computer Science Intelligent Systems Applications. New York: Elsevier. North-Holland, 2013, č. 235, s. 323-328 [tlačená forma] [online]. ISSN 0020-0255. ISSN (online) 1872-6291. [angličtina]


ADC_010 Bukor, József, Mišík, Ladislav, Tóth, János. Dependence of densities on a parameter [elektronický dokument] In: Information Sciences: an International Journal: Informatics and Computer Science Intelligent Systems Applications. New York: Elsevier. North-Holland, 2009, Roč. 17, č. 179, s. 2903-2911 [tlačená forma] [online]. ISSN 0020-0255. ISSN (online) 1872-6291. [angličtina]


ADC_011 Hančl, jaroslav, Mišík, Ladislav, Tóth, János. Cluster points of sequences of fuzzy real numbers [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s00500-009-0413-5 In: Soft Computing: a Fusion of Foundations, Methodologies and Applications. Berlin: Springer Nature. Springer Science+Business Media, 2010, č. 14, s. 399-404 [tlačená forma] [online]. ISSN 1432-7643. ISSN (online) 1433-7479. [angličtina]


ADC_012 Grekos, Georges, Mišík, Ladislav, Tóth, János. Density sets of sets of positive integers [elektronický dokument] In: Journal of Number Theory. Amsterdam: Elsevier, 2010, Roč. 130, s. 1399-1407 [tlačená forma]. ISSN 0022-314X. ISSN (online) 1096-1658. [angličtina]


ADC_013 Hančl, jaroslav, Mišík, Ladislav, Tóth, János. Asymptotic Distance and its Application. DOI 10.1216/RMJ-2011-41-1-177 In: Israel Journal of Mathematics. Jerusalem: Hebrew University Magnes Press, 2011, Roč. 41, č. 1, s. 177-188 [tlačená forma]. ISSN 0021-2172. [angličtina]


ADC_014 Hančl, jaroslav, Mišík, Ladislav, Tóth, János. Fuzzy rational approximation of irrationals [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.fss.2008.11.008 In: Fuzzy Sets and Systems. Amsterdam: Elsevier, 2009, Roč. 160, č. 8, s. 1048-1053 [tlačená forma] [online]. ISSN 0165-0114. ISSN (online) 1872-6801. ISSN (chybné) 1048-1053. [angličtina]


ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

Počet výstupov: 2


ADE_001 Tóth, János, Filip, Ferdinánd, Csiba, Peter. Distribution of terms of a logarithmic sequence [elektronický dokument] In: Annales Mathematicae et Informaticae. Eger: EKF Líceum Kiadó, 2007, č. 34, s. 33-45 [tlačená forma]. ISSN 1787-5021. ISSN (online) 1787-6117. [angličtina]


ADE_002 Tóth, János, Mišík, Ladislav. Large families of almost disjoint large subsets of N [elektronický dokument] In: Acta Universitatis Sapientiae: Mathematica: The Journal of „Sapientia" Hungarian University of Transylvania, 2011, Roč. 3, č. 1, s. 26-33 [tlačená forma]. ISSN 1844-6094. ISSN (online) 2066-7752. [angličtina]


ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

Počet výstupov: 2


ADF_001 Bukor, József, Erdős, Pál, Šalát, Tibor, Tóth, János. Remarks on the (R)-density of sets of numbers, II [elektronický dokument] In: Mathematica Slovaca. Berlín: De Gruyter, 1997, Roč. 47, č. 5, s. 517-526 [tlačená forma] [online]. ISSN 0139-9918. ISSN (online) 1337-2211. [angličtina]


Ohlasy:

2022 [01] Antony, Deepa, Barman, Rupam. p-adic quotient sets: cubic forms [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s00013-021-01689-8 In: Archiv der Mathematik. Basel: De Gruyter. Birkhäuser, 2022, Roč. 118, č. 2, s. 143-149 [tlačená forma]. ISSN 0003-889X. ISSN (online) 1420-8938. [angličtina]


2021 [01] Miska, Piotr. A note on p-adic denseness of quotients of values of quadratic forms [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.indag.2021.01.003 In: Indagationes Mathematicae: the Journal is published on behalf of the Mathematical Sciences of the Royal Dutch Mathematical Society (KWG) Royal Dutch Mathematical Society. Amsterdam: Elsevier, 2021, Roč. 32, č. 3, s. 639-645 [tlačená forma]. ISSN 0019-3577. ISSN (online) 1872-6100. [angličtina]


2020 [02] Garcia, Stephan. Lateral movement in undergraduate research: case studies in number theory [elektronický dokument] In: A Project-Based Guide to Undergraduate Research in Mathematics. Cham: Birkhäuser Verlag, 2020, s. 203-234. ISBN 978-3-030-37852-3. ISBN (online) 978-3-030-37853-0. [angličtina]


2020 [01] Miska, Piotr, Sanna, Carlo. p-Adic denseness of members of partitions of nand their ratio sets [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s40840-019-00728-6 In: Bulletin of the Malaysian Mathematical Society. KualaLumpur: Malaysian Mathematical Society, 2020, Roč. 43, č. 2, s. 1127-1133 [tlačená forma] [online]. ISSN 0126-6705. ISSN (online) 2180-4206. [angličtina]


2020 [01] Leonetti, Paolo, Sanna, Carlo. Directions sets: a generalisation of ratio sets [elektronický dokument]. DOI 10.1017/S0004972719000959 In: Bulletin of the Australian Mathematical Society, 2020, Roč. 101, č. 3, s. 389-395 [tlačená forma]. ISSN 0004-9727. ISSN (online) 1755-1633. [angličtina]


2019 [01] Donnay, Christopher, Garcia, Stephan Ramon, Rouse, Jeremy. p-adic quotient sets II: Quadratic forms [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.jnt.2019.02.023 In: Journal of Number Theory. Amsterdam: Elsevier, 2019, Roč. 201, s. 23-39 [tlačená forma]. ISSN 0022-314X. ISSN (online) 1096-1658. [angličtina]


2019 [01] Chattopadhyay, Jaitra, Roy, Bidisha, Sarkar, Subha. On fractionally dense sets [elektronický dokument]. DOI 10.1216/RMJ-2019-49-3-743 In: The Rocky Mountain Journal of Mathematics. Provo: Rocky Mountain Mathematics Consortium, 2019, Roč. 49, č. 3, s. 743-760 [tlačená forma] [online]. ISSN 0035-7596. ISSN (online) 1945-3795. [angličtina]


2017 [01] Garcia, Stephan Ramon, Hong, Yu Xuan, Luca, Florian, Pinsker, Elena, Sanna, Carlo, Schechter, Evan, Starr, Adam. p-adic quotient sets [elektronický dokument]. DOI 10.4064/aa8579-4-2017 In: Acta Arithmetica. Warszawa: Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny, 2017, Roč. 179, č. 2, s. 163-184 [tlačená forma]. ISSN 0065-1036. ISSN (online) 1730-6264. [angličtina]


2016 [01] Garcia, Stephan Ramon, Luca, Florian. Quotients of fibonacci numbers [elektronický dokument]. DOI 10.4169/amer.math.monthly.123.10.1039 In: The American Mathematical Monthly. Washington: Mathematical Association of America, 2016, Roč. 123, č. 10, s. 1039-1044 [tlačená forma] [online]. ISSN 0002-9890. ISSN (online) 1930-0972. [angličtina]


2014 [01] Brown, Bryan, Dairyko, Michael, Garcia, Stephan Ramon, Lutz, Bob, Someck, Michael. Four quotient set gems [elektronický dokument]. DOI 10.4169/amer.math.monthly.121.07.590 In: The American Mathematical Monthly. Washington: Mathematical Association of America, 2014, Roč. 121, č. 7, s. 590-599 [tlačená forma] [online]. ISSN 0002-9890. ISSN (online) 1930-0972. [angličtina]


2005 [02] Strauch, Oto, Porubský, Štefan. Distribution of Sequences: A Sampler. 1. vyd. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2005. ISBN 9783631540138. [angličtina]


2005 [01] Kostyrko, Pavel, Strauch, Oto. Professor Tibor Salat (1926-2005) In: Density concepts with applications to the social sciences. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2005, s. 1-16. ISSN 1210-3195. [angličtina]


1998 [02] Komzsík, Attila, László, Béla. On quotient base of sets of natural numbers In: Acta mathematica 3. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 1998, s. 49-54. ISBN 80-8050-202-1. [angličtina]


ADF_002 Bukor, József, Šalát, Tibor, Tóth, János. Remarks on (R)-density of sets of numbers [elektronický dokument] In: Tatra Mountains Mathematical Publications. Bratislava: Slovenská akadémia vied. Pracoviská SAV. Matematický ústav, 1997, Roč. 11, s. 159-165 [tlačená forma] [online]. ISSN 1210-3195. ISSN (online) 1338-9750. [angličtina]


Ohlasy:

2021 [01] Miska, Piotr. A note on p-adic denseness of quotients of values of quadratic forms [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.indag.2021.01.003 In: Indagationes Mathematicae: the Journal is published on behalf of the Mathematical Sciences of the Royal Dutch Mathematical Society (KWG) Royal Dutch Mathematical Society. Amsterdam: Elsevier, 2021, Roč. 32, č. 3, s. 639-645 [tlačená forma]. ISSN 0019-3577. ISSN (online) 1872-6100. [angličtina]


2020 [02] Garcia, Stephan. Lateral movement in undergraduate research: case studies in number theory [elektronický dokument] In: A Project-Based Guide to Undergraduate Research in Mathematics. Cham: Birkhäuser Verlag, 2020, s. 203-234. ISBN 978-3-030-37852-3. ISBN (online) 978-3-030-37853-0. [angličtina]


2020 [01] Miska, Piotr, Sanna, Carlo. p-Adic denseness of members of partitions of nand their ratio sets [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s40840-019-00728-6 In: Bulletin of the Malaysian Mathematical Society. KualaLumpur: Malaysian Mathematical Society, 2020, Roč. 43, č. 2, s. 1127-1133 [tlačená forma] [online]. ISSN 0126-6705. ISSN (online) 2180-4206. [angličtina]


2020 [01] Leonetti, Paolo, Sanna, Carlo. Directions sets: a generalisation of ratio sets [elektronický dokument]. DOI 10.1017/S0004972719000959 In: Bulletin of the Australian Mathematical Society, 2020, Roč. 101, č. 3, s. 389-395 [tlačená forma]. ISSN 0004-9727. ISSN (online) 1755-1633. [angličtina]


2019 [01] Miska, Piotr, Murru, Nadir, Sanna, Carlo. On the p-adic denseness of the quotient set of a polynomial image [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.jnt.2018.08.010 In: Journal of Number Theory. Amsterdam: Elsevier, 2019, Roč. 197, s. 218-227 [tlačená forma]. ISSN 0022-314X. ISSN (online) 1096-1658. [angličtina]


2019 [01] Donnay, Christopher, Garcia, Stephan Ramon, Rouse, Jeremy. p-adic quotient sets II: Quadratic forms [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.jnt.2019.02.023 In: Journal of Number Theory. Amsterdam: Elsevier, 2019, Roč. 201, s. 23-39 [tlačená forma]. ISSN 0022-314X. ISSN (online) 1096-1658. [angličtina]


2019 [01] Chattopadhyay, Jaitra, Roy, Bidisha, Sarkar, Subha. On fractionally dense sets [elektronický dokument]. DOI 10.1216/RMJ-2019-49-3-743 In: The Rocky Mountain Journal of Mathematics. Provo: Rocky Mountain Mathematics Consortium, 2019, Roč. 49, č. 3, s. 743-760 [tlačená forma] [online]. ISSN 0035-7596. ISSN (online) 1945-3795. [angličtina]


2017 [01] Garcia, Stephan Ramon, Hong, Yu Xuan, Luca, Florian, Pinsker, Elena, Sanna, Carlo, Schechter, Evan, Starr, Adam. p-adic quotient sets [elektronický dokument]. DOI 10.4064/aa8579-4-2017 In: Acta Arithmetica. Warszawa: Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny, 2017, Roč. 179, č. 2, s. 163-184 [tlačená forma]. ISSN 0065-1036. ISSN (online) 1730-6264. [angličtina]


2017 [01] Sanna, Carlo. The quotient set of k-generalised fibonacci numbers is dense in Q<inf>p</inf> [elektronický dokument]. DOI 10.1017/S0004972716001118 In: Bulletin of the Australian Mathematical Society, 2017, Roč. 96, č. 1, s. 24-29 [tlačená forma]. ISSN 0004-9727. ISSN (online) 1755-1633


2016 [01] Garcia, Stephan Ramon, Luca, Florian. Quotients of fibonacci numbers [elektronický dokument]. DOI 10.4169/amer.math.monthly.123.10.1039 In: The American Mathematical Monthly. Washington: Mathematical Association of America, 2016, Roč. 123, č. 10, s. 1039-1044 [tlačená forma] [online]. ISSN 0002-9890. ISSN (online) 1930-0972. [angličtina]


2014 [01] Brown, Bryan, Dairyko, Michael, Garcia, Stephan Ramon, Lutz, Bob, Someck, Michael. Four quotient set gems [elektronický dokument]. DOI 10.4169/amer.math.monthly.121.07.590 In: The American Mathematical Monthly. Washington: Mathematical Association of America, 2014, Roč. 121, č. 7, s. 590-599 [tlačená forma] [online]. ISSN 0002-9890. ISSN (online) 1930-0972. [angličtina]


2005 [02] Strauch, Oto, Porubský, Štefan. Distribution of Sequences: A Sampler. 1. vyd. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2005. ISBN 9783631540138. [angličtina]


2005 [01] Kostyrko, Pavel, Strauch, Oto. Professor Tibor Salat (1926-2005) In: Density concepts with applications to the social sciences. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2005, s. 1-16. ISSN 1210-3195. [angličtina]


1998 [02] Komzsík, Attila, László, Béla. On quotient base of sets of natural numbers In: Acta mathematica 3. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 1998, s. 49-54. ISBN 80-8050-202-1. [angličtina]


ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Počet výstupov: 10


ADM_001 Bukor, József, Filip, Ferdinánd, Tóth, János. On properties derived from different types of asymptotic distribution functions of ratio sequences [elektronický dokument]. DOI 10.5486/PMD.2019.8498 In: Publicationes mathematicae: Debrecen. Debrecín: Debreceni Egyetem. Természettudományi és Technológiai Kar. Matematikai Intézet, 2019, Roč. 95, č. 1-2, s. 219-230 [tlačená forma]. ISSN 0033-3883. ISSN (online) 2064-2849. https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85074471499&origin=resultslist. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000480412300014. [angličtina]


Ohlasy:

2021 [01] Svitek, Szilárd, Vontszemű, Miklós. On structure of the family of regularly distributed sets with respect to the union [elektronický dokument]. DOI 10.33039/ami.2021.10.001 In: Annales Mathematicae et Informaticae. Eger: EKF Líceum Kiadó, 2021, Roč. 54, 109-119 [tlačená forma]. ISSN 1787-5021. ISSN (online) 1787-6117. [angličtina]


ADM_002 Tusor, Balázs, Tóth, János, Várkonyiné Kóczy, Annamária. SIT-based Functional Dependency Extraction [elektronický dokument] In: Acta Polytechnica Hungarica: An international peer-reviewed scientific journal of Óbuda University, Hungarian Academy of Engineering and IEEE Hungary Section: journal of applied sciences. Budapešt: Óbudai Egyetem, 2019, Roč. 16, č. 10, s. 65-81 [tlačená forma] [online]. ISSN 1785-8860. ISSN (online) 2064-2687. [angličtina]


ADM_003 Baláž, Vladimír, Liptai, Kálmán, Visnyai, Tomáš, Tóth, János. Convergence of positive series and ideal convergence [elektronický dokument]. DOI 10.33039/ami.2020.05.005 In: Annales Mathematicae et Informaticae. Eger: EKF Líceum Kiadó, 2020, Roč. 52, s. 19-30 [tlačená forma]. ISSN 1787-5021. ISSN (online) 1787-6117. http://real.mtak.hu/118481/1/AMI_52_from19to30.pdf. [angličtina]


ADM_004 Bukor, József, Tóth, János. On topological properties of the set of maldistributed sequences [elektronický dokument]. DOI 10.2478/ausm-2020-0018 In: Acta Universitatis Sapientiae: Mathematica: The Journal of „Sapientia" Hungarian University of Transylvania, 2020, Roč. 12, č. 2, s. 272-279 [tlačená forma]. ISSN 1844-6094. ISSN (online) 2066-7752. https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85099512507&origin=resultslist. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000597405600004. [angličtina]


ADM_005 Tóth, János, Bukor, József, Filip, Ferdinánd, Mišík, Ladislav. On Ideals Defined by Asymptotic Distribution Functions of Ratio Block Sequences [elektronický dokument]. DOI 10.2298/FIL2112945T In: Filomat. Niš: Univerzitet u Nišu, 2021, Roč. 35, č. 12, 3945-3955 [tlačená forma] [online]. ISSN 0354-5180. ISSN (online) 2406-0933. [angličtina]


Ohlasy:

2021 [01] Svitek, Szilárd, Vontszemű, Miklós. On structure of the family of regularly distributed sets with respect to the union [elektronický dokument]. DOI 10.33039/ami.2021.10.001 In: Annales Mathematicae et Informaticae. Eger: EKF Líceum Kiadó, 2021, Roč. 54, 109-119 [tlačená forma]. ISSN 1787-5021. ISSN (online) 1787-6117. [angličtina]


ADM_006 Bukor, József, Filip, Ferdinánd, Tóth, János. A criterion for comparability of weighted densities [elektronický dokument]. DOI 10.12988/ams.2014.43162 In: Applied Mathematical Sciences. Rousse: Hikari, 2014, Roč. 8, č. 56, s. 2793-2799 [tlačená forma]. ISSN 1312-885X. ISSN (online) 1314-7552. [angličtina]


ADM_007 Csiba, Peter, Filip, Ferdinánd, Komzsík, Attila, Tóth, János. On the existence of the generalized gauss composition of means [elektronický dokument] In: Annales Mathematicae et Informaticae. Eger: EKF Líceum Kiadó, 2014, č. 43, s. 55-65 [tlačená forma]. ISSN 1787-5021. ISSN (online) 1787-6117. [angličtina]


ADM_008 Baláž, Vladimír, Mišík, Ladislav, Strauch, Oto, Tóth, János. Distribution functions of ratio sequences, III [elektronický dokument]. DOI 10.5486/PMD.2013.4770 In: Publicationes mathematicae: Debrecen. Debrecín: Debreceni Egyetem. Természettudományi és Technológiai Kar. Matematikai Intézet, 2013, Roč. 82, č. 3, s. 511-529 [tlačená forma]. ISSN 0033-3883. ISSN (online) 2064-2849. [angličtina]


ADM_009 Bege, Antal, Bukor, József, Tóth, János. On (log-) convexity of power mean [elektronický dokument] In: Annales Mathematicae et Informaticae. Eger: EKF Líceum Kiadó, 2013, č. 42, s. 3-7 [tlačená forma]. ISSN 1787-5021. ISSN (online) 1787-6117. [angličtina]


ADM_010 Bukor, József, Tóth, János, Zsilinszky, László. A note on more rapid convergence to a density In: JP Journal of Algebra, Number Theory and Applications, 2014, Roč. 32, č. 2, s. 79-86 [tlačená forma]. ISSN 0972-5555. [angličtina]


AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Počet výstupov: 2


AEC_001 Dineva, Adrienn Alexandra, Tar, József, Várkonyiné Kóczy, Annamária, Tóth, János, Piuri, Vincenzo. Non-conventional Control Design by Sigmoid Generated Fixed Point Transformation Using Fuzzy Approximation [elektronický dokument]. DOI 10.1007/978-3-319-78437-3_1 In: Practical Issues of Intelligent Innovations. Cham: Springer Nature, 2018, s. 1-15 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-3-319-78436-6. ISBN 978-3-030-08698-5. ISBN (online) 978-3-319-78437-3. [angličtina]


AEC_002 Mišík, Ladislav, Tóth, János. Ideal extensions of olivier`s theorem [elektronický dokument]. DOI 10.14321/realanalexch.46.1.0261 In: Real Analysis Exchange. East Lansing, Michigan: Michigan State University. Michigan state university press, 2021, s. 261-268 [tlačená forma] [online]. ISBN 9781684301560. ISSN 0147-1937. ISSN (online) 1930-1219. [angličtina]


AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Počet výstupov: 1


AED_001 Bukor, József, Tóth, János. Egész számok bizonyos sorozatainak halmazának Baire kategóriájáról In: Ab igne ignem. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2015, s. 13-17 [tlačená forma]. ISBN 978-80-558-0792-8. [maďarčina]


AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Počet výstupov: 14


AFC_001 Várkonyiné Kóczy, Annamária, Tusor, Balázs, Tóth, János. A fuzzy shape extraction method [elektronický dokument]. DOI 10.1007/978-3-319-75408-6_29 In: Recent developments and the new direction in soft-computing foundations and applications: selected papers from the 6th world conference on soft computing, May 22-25, 2016, Berkeley, USA. [s.l.]: Springer Nature. Springer International Publishing AG, 2018, s. 383-395. ISBN 978-3-319-75407-9. ISBN (online) 978-3-319-75408-6. [angličtina]


AFC_002 Tusor, Balázs, Várkonyiné Kóczy, Annamária, Tóth, János. A fuzzy data structure for variable length data and missing value classification [elektronický dokument]. DOI 10.1007/978-3-319-67459-9_37 In: Recent Advances in Technology Research and Education: Proceedings of the 16th International Conference on Global Research and Education Inter-Academia 2017. Cham: Springer Nature. Springer International Publishing AG, 2018, s. 297-304 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-33-19674-58-2. ISBN (online) 978-3-319-67459-9. [angličtina]


AFC_003 Tusor, Balázs, Gubo, Štefan, Kmeť, Tibor, Tóth, János. Augmented Smart Refrigerator—An Intelligent Space Application [elektronický dokument]. DOI 10.1007/978-3-030-36841-8_17 In: Engineering for Sustainable Future: Selected papers of the18. International Conference on Global Research and Education Inter-Academia - 2019. Cham: Springer Nature, 2020, s. 171-178 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-3-030-36840-1. ISBN (online) 978-3-030-36841-8. [angličtina]


AFC_004 Tusor, Balázs, Tóth, János, Várkonyiné Kóczy, Annamária. Approximate Functional Dependency Mining with Sequential Indexing Tables. DOI 10.1109/CINTI-MACRo49179.2019.9105179 In: 2019 IEEE 19th International Symposium on Computational Intelligence and Informatics and 7th IEEE International Conference on Recent Achievements in Mechatronics, Automation, Computer Sciences and Robotics (CINTI-MACRo 2019). New York: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2019, s. 119-124 [online]. ISBN 978-1-7281-5625-5. ISSN 2380-8586. http://conf.uni-obuda.hu/cinti2019/. https://ieeexplore.ieee.org/document/9105179. [angličtina]


AFC_005 Tusor, Balázs, Tóth, János, Várkonyiné Kóczy, Annamária. Functional Dependency Detection with Sequential Indexing Tables [elektronický dokument]. DOI 10.1109/INES46365.2019.9109488 In: INES 2019: 23rd International Conference on Intelligent Engineering Systems. Piscataway, New Jersey: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2019, s. 307-312 [tlačená forma] [online] [USB kľúč]. ISBN 978-1-7281-1214-5. ISBN 978-1-7281-1212-1. ISBN (online) 978-1-7281-1213-8. [angličtina]


AFC_006 Tusor, Balázs, Tóth, János, Várkonyiné Kóczy, Annamária. Parallelized sequential indexing tables for fast high-volume data processing. DOI 10.1109/I2MTC43012.2020.9128637 In: I2MTC 2020 - International Instrumentation and Measurement Technology Conference, Proceedings. Dubrovnik: Institute of Electrical and Electronics Engineers. IEEE Instrumentation and Measurement Society, 2020, art. no. 9128637, s. [1-6] [tlačená forma] [online]. ISBN 9781728144603. [angličtina]


AFC_007 Várkonyiné Kóczy, Annamária, Tusor, Balázs, Tóth, János. A Multi-attribute Classification Method to Solve the Problem of Dimensionality [elektronický dokument]. DOI 10.1007/978-3-319-46490-9_54 In: Recent Global Research and Education: Technological Challenges: Proceedings of the 15th International Conference on Global Research and Education Inter-Academia 2016. Berlín: Springer Nature. Springer Verlag, 2017, s. 403-409 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-3-319-46489-3. ISBN (online) 978-3-319-46490-9. [angličtina]


Ohlasy:

2022 [01] Al-atar, Munqath, Sali, Attila. Approximate keys and functional dependencies in incomplete databases with limited domains [elektronický dokument]. DOI 10.1007/978-3-031-11321-5_9 In: Foundations of Information and Knowledge Systems: International Symposium on Foundations of Information and Knowledge Systems. [s.l.]: Springer Nature. Springer Science+Business Media, 2022, s. 147-167. ISBN 9783031113208. ISSN 03029743. ISSN (online) 16113349. [angličtina]


AFC_008 Nagy, Gabriella, Várkonyiné Kóczy, Annamária, Tóth, János. An anytime voice controlled ambient assisted living system for motion disabled persons. DOI 10.1109/MeMeA.2015.7145192 In: 2015 IEEE International Symposium on Medical Measurements and Applications. [s.l.]: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2015, s. 163-168 [tlačená forma]. ISBN 978-1-4799-6476-5. [angličtina]


Ohlasy:

2021 [01] Kogawa, Atsunori, Onda, Moeko, Kai, Yoshihiro. Development of a remote-controlled drone system by using only eye movements: Design of a control screen considering operability and microsaccades [elektronický dokument]. DOI 10.20965/jrm.2021.p0301 In: Journal of Robotics and Mechatronics, 2021, Roč. 33, č. 2, s. 301-312. ISSN 09153942. ISSN (online) 18838049. [angličtina]


2021 [01] Onda, Moeko, Kogawa, Atsunori, Kai, Yoshihiro, Hayama, Junko. A UAV system using an eye-tracking device for bedridden patients: consideration of control screens [elektronický dokument]. DOI 10.1007/978-3-030-55807-9_67 In: Advances in Italian Mechanism Science: International Conference of IFToMM ITALY. [s.l.]: Springer Science and Business Media, 2021, s. 599-607. ISSN 22110984. ISSN (online) 22110992. [angličtina]


2021 [01] Kogawa, Atsunori, Onda, Moeko, Kai, Yoshihiro, Tanioka, Tetsuya, Yasuhara, Yuko, Ito, Hirokazu. Development of a remote-controlled drone system by using only eye movements for bedridden patients [elektronický dokument]. DOI 10.1007/978-3-030-58380-4_12 In: ROMANSY 23 - Robot Design, Dynamics and Control: Symposium on Robot Design, Dynamics and Control. [s.l.]: Springer Science and Business Media, 2021, s. 92-99. ISSN 02541971. ISSN (online) 23093706. [angličtina]


2020 [01] Kai, Yoshihiro, Munir, Hafiz Muhammad Umair, Onda, Moeko, Adachi, Yoshihito, Hayama, Junko, Zhao, Yueren, Tanioka, Tetsuya, Locsin, Rozzano, Takase, Kensaku, Dino, Michael Joseph S. Evaluation of the Remote-controlled Drone System using an Eye-tracking device through the Internet for patients in bedridden conditions [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.enfcli.2019.12.005 In: Enfermeria Clinica, 2020, Roč. 30, s. 18-22. ISSN 11308621. ISSN (online) 15792013. [angličtina]


2019 [01] Pande, Karan, Pradhan, Ashirbad, Nayak, Suraj Kumar, Patnaik, Pratyush Kumar, Champaty, Biswajeet, Anis, Arfat, Pal, Kunal. Development of a voice-controlled home automation system for the differently-abled. DOI 10.1016/B978-0-08-102420-1.00003-0 In: Bioelectronics and Medical Devices: From Materials to Devices - Fabrication, Applications and Reliability. Sawston: Elsevier. Woodhead Publishing, 2019, s. 31-45. ISBN 9780081024201. ISBN 9780081024218. [angličtina]


2019 [01] Fedinec, Csilla, Csernicsko, Istvan. The People of the "Five Hundred Villages": Hungarians, Rusyns, Jews, and the Roma in the Transcarpathian Region in Austria-Hungary [elektronický dokument]. DOI 10.1163/9789004407978_010 In: Language Diversity in the Late Habsburg Empire. [s.l.]: Brill, 2019, s. 160-195. ISBN 978-90-04-40210-2. ISBN (online) 978-90-04-40797-8. ISSN 1877-8550. [angličtina]


2018 [01] Adach, Yoshihito, Kai, Yoshihiro, Yuyama, Tomoharu, Hayarna, Junko. A UAV system using an eye-tracking device for patients with limb disabilities: design of its control screen. DOI 10.23919/SICE.2018.8492645 In: 2018 57th Annual Conference of the Society of Instrument and Control Engineers of Japan, SICE 2018. [s.l.]: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2018, s. 854-859. ISBN 9784907764609. [angličtina]


AFC_009 Tusor, Balázs, Simon-Nagy, Gabriella, Tóth, János, Várkonyiné Kóczy, Annamária. Personalized dietary assistant - An intelligent space application. DOI 10.1109/INES.2017.8118575 In: INES 2017: IEEE 21st International Conference on Intelligent Engineering Systems: Proceedings. Danvers: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2017, s. 27-32. ISBN 978-1-4799-7677-5. [angličtina]


Ohlasy:

2022 [01] Zhou, Pengfei, Bai, Cong, Xia, Jie, Chen, Shengyong. CMRDF: A real-time food alerting system based on multimodal data [elektronický dokument]. DOI 10.1109/JIOT.2020.2996009 In: IEEE Internet of Things Journal. Piscataway: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2022, Roč. 9, č. 9, s. 6335-6349 [online]. ISSN (online) 2327-4662. [angličtina]


2020 [01] Zhou, Pengfei, Bai, Cong, Ying, Kaining, Xia, Jie, Huang, Lixin. RWMF: A real-world multimodal foodlog database. DOI 10.1109/ICPR48806.2021.9412433 In: International Conference on Pattern Recognition. [s.l.]: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2020, s. 962-968. ISBN 9781728188089. ISSN 10514651. [angličtina]


2019 [01] Mulla, Nikahat, Kurhade, Swapnali, Naik, Meghana, Bakereywala, Nida. An intelligent application for healthcare recommendation using fuzzy logic. DOI 10.1109/ICECA.2019.8821959 In: International Conference on Electronics and Communication and Aerospace Technology. Piscataway: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2019, s. 466-472. ISBN 9781728101675. [angličtina]


AFC_010 Tusor, Balázs, Takács, Márta, Várkonyiné Kóczy, Annamária, Tóth, János. A fast fuzzy decision tree for color filtering. DOI 10.1109/WISP.2015.7139160 In: 2015 IEEE 9th International Symposium on Intelligent Signal Processing. [s.l.]: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2015, s. 1-6 [tlačená forma]. ISBN 978-1-4799-7252-4. [angličtina]


Ohlasy:

2020 [01] Priyanka, Kumar, Dharmender. Decision tree classifier: A detailed survey [elektronický dokument] In: International Journal of Information and Decision Sciences, 2020, Roč. 12, č. 3, s. 246-269. ISSN 17567017. ISSN (online) 17567025. [angličtina]


2016 [01] Altay, Ayca, Cinar, Didem. Fuzzy decision trees. DOI 10.1007/978-3-319-39014-7_13 In: Studies in Fuzziness and Soft Computing. [s.l.]: Springer Nature. Springer Verlag, 2016, s. 221-261. ISSN 14349922. [angličtina]


AFC_011 Várkonyiné Kóczy, Annamária, Tusor, Balázs, Tóth, János. Classification with fuzzy hypermatrices In: Conference Record - IEEE Instrumentation and Measurement Technology Conference. [s.l.]: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2016, s. 990-995. ISBN 978-146739220-4. ISSN 1091-5281. [angličtina]


AFC_012 Várkonyiné Kóczy, Annamária, Tusor, Balázs, Tóth, János. Active problem workspace reduction with a fast fuzzy classifier for real-time applications. DOI 10.1109/SMC.2016.7844927 In: 2016 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics, SMC 2016 - Conference Proceedings. Piscataway: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2017, s. 4423-4428. ISBN 978-1-5090-1819-2. [angličtina]


AFC_013 Várkonyiné Kóczy, Annamária, Tusor, Balázs, Tóth, János. Robust variable length data classification with extended sequential fuzzy indexing tables. DOI 10.1109/I2MTC.2017.7969971 In: I2MTC 2017 - 2017 IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference, Proceedings. Torino: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2017, s. 1-6. ISBN 978-150903596-0. [angličtina]


AFC_014 Várkonyiné Kóczy, Annamária, Tóth, János. Improving color sensing by applying fuzzy information measurement based spectral power distribution filtering. DOI 10.1109/MeMeA.2016.7533812 In: 2016 IEEE International Symposium on Medical Measurements and Applications, MeMeA 2016 - Proceedings. [s.l.]: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2016, s. 1-6. ISBN 978-146739172-6. [angličtina]


AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Počet výstupov: 3


AFD_001 Tusor, Balázs, Gubo, Štefan, Kmeť, Tibor, Tóth, János, Bukor, József, Végh, Ladislav, Takáč, Ondrej. Building a Smart Refrigerator Using Affordable Smart Devices In: Zborník 11. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho 2019: Sekcia "Systémy na podporu rozhodovania, matematika a informatika". Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, s. 43-50 [online] [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-342-6. [angličtina]


AFD_002 Várkonyiné Kóczy, Annamária, Tusor, Balázs, Tóth, János. A fuzzy hypermatrix-based skin color filtering method. DOI 10.1109/INES.2015.7329701 In: INES 2015: 19th International conference on intelligent engineering systems. Bratislava, Slovakia. September 3-5, 2015: Proceedings. Danvers: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2015, s. 173-178. ISBN 978-1-4673-7939-7. [angličtina]


AFD_003 Tóth, János. Štúdium v materinskom jazyku.: Štúdium jazyka a v jazyku národnostných menšín v SR In: Univerzita v kontexte zmien: zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, konanej 28.-30. novembra 2012 v Prešove. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove. Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2014, s. 103-122 [tlačená forma]. ISBN 978-80-555-1279-2. [slovenčina]


AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií

Počet výstupov: 3


AFH_001 Bukor, József, Mišík, Ladislav, Tóth, János. On functions which preserve weighted density In: Abstracts of the 8th Joint Conference on Mathematics and Computer Science: MaCS'10, July 14-17, 2010, Komárno, Slovakia. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2010, s. 20-20. ISBN 978-80-8122-003-6. [angličtina]


AFH_002 Bukor, József, Mišík, Ladislav, Tóth, János. On mapping preserving universal fuzzy measurability In: Abstracts of the Tenth International Conference on Fuzzy Set Theory and Applications: FSTA 2010, February 1-5, 2010, Liptovský Ján. Liptovský Mikuláš: Vojenská letecká akadémia Milana Rastislava Štefánika, 2010, s. 41-41. ISBN 978-80-8040-3991-1. [slovenčina]


AFH_003 Mišík, Ladislav, Tóth, János. Measures and distribution of sets of positive integers In: Abstracts of the 8th Joint Conference on Mathematics and Computer Science: MaCS'10, July 14-17, 2010, Komárno, Slovakia. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2010, s. 9-9. ISBN 978-80-8122-003-6. [angličtina]


FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy...)

Počet výstupov: 4


FAI_001 Zakar, Piroska, Juhász, György, Tóth, János, Bukor, József, Liszka, József, Kmeť, Tibor. A Selye János Egyetem Évkönyve 2017/2018 [textový dokument (print)] . 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-250-4. [slovenčina. angličtina. maďarčina]


FAI_002 Tóth, János, Juhász, György, Csiba, Peter, Zakar, Piroska. A Selye János Egyetem Évkönyve 2014/2015. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015. ISBN 978-80-8122-141-5. [viaceré jazyky/mnohojazyčný]


FAI_003 Tóth, János, Juhász, György, Csiba, Peter, Zakar, Piroska. A Selye János Egyetem Évkönyve 2015/2016: Ročenka Univerzity J. Selyeho 2015/2016. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016. ISBN 978-80-8122-173-6. [viaceré jazyky/mnohojazyčný]


FAI_004 Zakar, Piroska, Juhász, György, Tóth, János, Bukor, József, Liszka, József. A Selye János Egyetem Évkönyve 2016/2017: Ročenka Univerzity J. Selyeho 2016/2017. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017. ISBN 978-80-8122-210-8. [viaceré jazyky/mnohojazyčný] 

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.

  
spam vedelem