Hlavné menu UJS

PaedDr. Tamás Török, PhD.

PaedDr. Tamás Török, PhD.
Meno: PaedDr. Tamás Török, PhD.
Fakulta: Pedagogická fakulta
Katedra: Katedra maďarského jazyka a literatúry
Pracovné zaradenie: Odborný asistent
Kancelária: T211
E-mail:
Telefón: +421 35 32 60 725

Vysokoškolské vzdelanie
UKF Fakulta filozofických vied, Nitra
maďarský jazyk a literatúra - história
1995 - 2000
Rigorózne konanie
UKF Fakulta filozofických vied, Nitra
maďarský jazyk a literatúra - história
2001 - 2001
Doktorandské štúdium
Univerzita Loránda Eötvösa Fakulta filozofických vied, Budapest
2000 - 2007

Pracovné pozície
ZŠ s VJM Nesvady
učiteľ
2000 - 2004
Súkromná stredná škola Kolárovo
učiteľ
2004 - 2005
Fórum inštitút pre výskum menšín, Šamorín
zodpovedný redaktor časopisu Fórum Társadalomtudományi Szemle
2004 - 2009
Univerzita J. Selyeho Ekonomická fakulta a Pedagogická fakulta , Komárno
asistent (externý vyučujúci)
2006 - 2008
Univerzita J. Selyeho Ekonomická a Pedagogická fakulta , Komárno
odborný asistent
2008 -


Výskumné projekty Výskum hydroním dolného Poiplia
18-170-00431
KNM - Fond na podporu kultúry národnostných menšín Úrad vlády Slovenskej republiky
2018 - 2018

Výskum hydroním v okrese Dunajská Streda
19-170-00603
KNM - Fond na podporu kultúry národnostných menšín Úrad vlády Slovenskej republiky
2019 - 2019

Dvojjazyčnosť Komárna v zrkadle propriálneho obrazu (jazykovej krajiny) mesta
19-170-00615
KNM - Fond na podporu kultúry národnostných menšín Úrad vlády Slovenskej republiky
2019 - 2019


2020-1-HU01-KA226-SCH-094146
Erasmus+
2021 - 2023

Mentor Training
2020-1-SK01-KA201-078250 K201
Erasmus +
2020 - 2023

Innovative Digital Development of Health Pedagogics (INDEHEP) Pedagogical innovative digital development of health sciences
KA220-HED-3C87E0BD
Erasmus + KA2
2021 - 2024Publikačná činnosť evidovaná v knižničnom katalógu KIS DaWinci - kis.ujs.sk

Skupina A1 - Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD)
Počet záznamov: 1
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách (1)

Skupina A2 - Ostatné knižné publikácie (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI)
Počet záznamov: 7
ACA Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách (1)
BAB Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách (1)
FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy...) (5)

Skupina B - Publikácie v karentovaných vedeckých časopisoch a autorské osvedčenia, patenty a objavy (ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD, CDC, CDD, AGJ)
Počet záznamov: 0

Skupina C - Ostatné recenzované publikácie (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BGH, CDE, CDF)
Počet záznamov: 20
ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch (4)
ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch (1)
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (1)
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (3)
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (2)
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (4)
AFE Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií (1)
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií (1)
BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch (3)

Skupina N - Ostatné recenzované publikácie (ADM, ADN, AEM, AEN, BDM, BDN, CBA, CBB)
Počet záznamov: 2
ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS (2)

Skupina D - Ostatné - mimo kategórií MŠSR
Počet záznamov: 8
BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (3)
BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (2)
EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch (3)

Počet záznamov spolu: 38

Štatistika ohlasov:

[1] Citácie, resp. recenzie v zahr. publ. registrované v cit. indexoch (WoS, Scopus) (3)
[3] Citácie v zahr. publikáciách, neregistrované v cit. indexoch (2)
[4] Citácie v domácich publ., neregistrované v cit. indexoch (12)
[5] Recenzie v zahraničných publikáciách (1)
Spolu: 18

Menný zoznam publikácií:

AAA  Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
Počet záznamov: 1


AAA 001 TÖRÖK, Tamás. Zoboralja földrajzi nevei a történeti térképek tükrében. 1. vyd. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2002. 110 s. ISBN 963-05-7958-8.

Ohlasy:
2018  [4] TÓTH, S. J. Etnolingvistická stránka ojkoným a priezvisk. In Eruditio- Educatio. ISSN 1336-8893, 2018, vol. 13, no. 2, p. 5-25.

2011  [4] BAUKO, J., Magyar névtani kutatások Szlovákiában. In: SZABÓMIHÁLYI, G. - LANSTYÁK, I. (ed.): Nyelv. Magyarok Szlovákiábanm VII. köt. Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2011. p. 472, 483. ISBN 978-80-89249-54-1.
ACA  Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách
Počet záznamov: 1


ACA 001 CINDLEROVÁ, Ivona, Agáta CSEHIOVÁ, Smiljana DUKIČIN VUČKOVIĆ, Gabriela ENTLOVÁ, Zdenka GADUŠOVÁ, Gyöngyi GÁL, Tereza GUZIUROVÁ, Alena HAŠKOVÁ, Lenka HOLEČKOVÁ, Kinga HORVÁTH, Ljubica IVANOVIĆ VIBIĆ, Tamara JOVANOVIC, Slavomíra KLIMSZOVÁ, Ljiljana KNEZEVIĆ, László KOVÁCS, Katarína KRPÁLKOVÁ-KRELOVÁ, Igor LOMNICKÝ, Eva MALÁ, Zsolt MOGYORÓSI, Stannislava OLIČ NIKOLIČ, Libor PAVERA, Ľubica PREDANOCYOVÁ, Branka RADULOVIČ, Maja STOJANOVIĆ, Eva STRANOVSKÁ, Katarína SZARKA, Ivana ŠIMONOVÁ, Anita TÓTH-BAKOS, Tamás TÖRÖK, Michaela TRNOVÁ, Tereza VACINOVÁ a Irén VIRÁG. Mentor Training: Materials and Tasks. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2021. online, 268 s. ISBN 978-80-7599-294-9.


ADE  Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
Počet záznamov: 4


ADE 001 TÖRÖK, Tamás. Karva kutyanevei. Magyar névtani dolgozatok. Sz. 174 (2002), s. 3-33. ISSN 0133-6169.

Ohlasy:
2011  [4] BAUKO, J., Magyar névtani kutatások Szlovákiában. In: SZABÓMIHÁLYI, G. - LANSTYÁK, I. (ed.): Nyelv. Magyarok Szlovákiábanm VII. köt. Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2011. p. 483. ISBN 978-80-89249-54-1.ADE 002 TÖRÖK, Tamás. Helynevek és fordítástudomány: A mikrotoponimák fordíthatóságáról felvidéki példák alapján. Helynévtörténeti Tanulmányok. P. 117-132. ISSN 1789-0128.

Ohlasy:
2020  [1] LŐRINCZ, G. - LŐRINCZ, J. A nyelvi variativitás elméleti kérdései. In Magyar Nyelvőr. ISSN 0025-0236, 2020, vol. 144, no. 2, p. 229-253. SCOPUS

2017  [3] LŐRINCZ, G. Nyelvi variativitás a szlovákiai magyar-szlovák településnevekben. In Tanulm8nyok a bölcsészettudományok köréből. Eger : Líceum Kiadó, 2017. ISBN 978-615-5621-40-6, p. 83-92.ADE 003 PRESINSZKY, Károly a Tamás TÖRÖK. Állatnevekkel kapcsolatos zoboralji frazémák. Hungarológiai Közlemények. Roč. 14, č. 4 (2013), s. 110-121. ISSN 0350-2430.

ADE 004 TÖRÖK, Tamás. Magyar dűlőnevek szlovák térképen: A külterületi helynevek fordíthatóságáról. Hungarológiai Közlemények. Évf. 45, sz. 15 (2014), p. 57-69. ISSN 0350-2430.


ADF  Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
Počet záznamov: 1


ADF 001 TÖRÖK, Tamás. The Place Names of Ipoly mente. Eruditio-Educatio. Évf. 5., sz. 3-4. (2010), p. 61-70. ISSN 1336-8893.


ADM  Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Počet záznamov: 2


ADM 001 ISTÓK, Vojtech, Gábor LŐRINCZ, Julianna LŐRINCZ a Tamás TÖRÖK. A lexikai variánsok és az alakpárok kapcsolatrendszere = The system of relationships across lexical variants and pairs of word forms. DOI 10.38143/NYR.2021.3.330 Magyar nyelvőr : a magyar Tudományos Akadémia Magyar Nyelvi Bizottságának folyóirata. Vol. 145, no. 3 (2021), p. 330-356. ISSN 0025-0236. SCOPUS.

Q Scopus=Q2

ADM 002 LŐRINCZ, Gábor, Julianna LŐRINCZ a Tamás TÖRÖK. Language variativity and contact variants in the Hungarian and international literature = Языковая вариативность и контактные варианты в венгерской и международной литературе. DOI 10.30624/2220-4156-2021-11-2-292-300 Vestnik Ugrovedenia = Bulletin of Ugric Studies. = Bulletin of Ugric Studies Vol. 11, no. 2 (2021), p. 292-300. ISSN 2220-4156. WoS, SCOPUS.

Q Scopus=Q2


AEC  Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Počet záznamov: 1


AEC 001 TÖRÖK, Tamás. Alsó-Ipoly mente vízneveinek lexikális-morfológiai jellemzői. In: Kétnyelvűség - hátrány vagy esély? : Tanulmányok: Tanulmányok. Pásztor-Kicsi Mária. Újvidék: Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, 2018, P. 111-119. ISBN 978-86-6065-499-3.


AED  Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Počet záznamov: 3


AED 001 TÖRÖK, Tamás. Helységnevek az Ipoly völgyéből. A tudomány vonzásában. P. 57-69.

AED 002 TÖRÖK, Tamás. Állatnevek a zoboralji frazémákban. In: A párbeszéd eleganciája: Köszöntő kötet Erdélyi Margit tiszteletére. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015, P. 221-231. ISBN 978-80-8122-120-0.

AED 003 SIMON, Szabolcs. Kultúrák találkozása - határesetek. In: Stílus - variativitás - műfordítás : Köszöntő kötet Lőrincz Julianna 70. születésnapjára: Köszöntő kötet Lőrincz Julianna 70. születésnapjára. Lőrincz Gábor, Domonkosi Ágnes. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2020, P. 251-261. ISBN 978-80-8122-350-1.


AFC  Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 2


AFC 001 TÖRÖK, Tamás. Külterületi helynevek fordíthatósága: Alsó-Ipoly mente és Zoboralja magyar dűlőneveinek szlovák változatairól. In: TRANSLATOLOGIA PANNONICA III.: Kultúrák dialógusa a soknyelvű Európában VII. konferencia tanulmánykötete. Pécs: PTE BTK Fordítástudományi Kutató Központ, 2012, (2012), s. 65-74.

Ohlasy:
2020  [1] LŐRINCZ, G. - LŐRINCZ, J. A nyelvi variativitás elméleti kérdései. In Magyar Nyelvőr. ISSN 0025-0236, 2020, vol. 144, no. 2, p. 229-253. SCOPUS

2018  [4] TÓTH, S. J. Etnolingvistická stránka ojkoným a priezvisk. In Eruditio- Educatio. ISSN 1336-8893, 2018, vol. 13, no. 2, p. 5-25.AFC 002 TÖRÖK, Tamás. A pedagógiai gyakorlat a Selye János Egyetem Tanárképző Karán. In: A köz- és felsőoktatás előtt álló kihívások a 21. százaban Kelet-Közép-Európában az oktatási reformok tükrében. Berghauer-Olasz Emőke, Gávriljuk Ilona, Hutterer Éva. Ungvár: RIK-U, 2019, P. 447-455. ISBN 978-617-7692-33-0.


AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 4


AFD 001 TÖRÖK, Tamás. Magyar helynevek - szlovák térképek: Zoboralja és az Alsó-Ipoly mente magyar helynevei szlovák térképeken. In: Bilingvizmus és fordítás: Nyelvészeti tanulmányok Arany A. László születése 100. évfordulójának tiszteletére. Nitra: UKF Nitra, 2010, P. 111-125.

Ohlasy:
2011  [4] BAUKO, J., Magyar névtani kutatások Szlovákiában. In: SZABÓMIHÁLYI, G. - LANSTYÁK, I. (ed.): Nyelv. Magyarok Szlovákiábanm VII. köt. Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2011. ISBN 978-80-89249-54-1, p. 483.AFD 002 TÖRÖK, Tamás. Településnevek az Alsó-Ipoly mentén. In: Zborník II. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho "Spoločenské javy a zmeny" - A Selye Jénos Egyetem "Társadalmi jelenségek és változások" II. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2010, P. 729-736. ISBN 978-80-8122-008-1.

AFD 003 TÖRÖK, Tamás. Alsó-Ipoly mente helyneveinek lexikális-morfológiai jellemzői. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2014: "Vzdelávanie a veda na začiatku 21. storočia" - Sekcie teologických vied a humanitných vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014, CD-ROM, p. 344-353. ISBN 978-80-8122-104-0.

AFD 004 TÖRÖK, Tamás. Víznevek az Alsó-Ipoly mentén: Lexikális-morfológiai jellemzők. In: Zborník 10. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 = A Selye János Egyetem 2018-as 10. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete: Humántudományi szekciók : Sekcie humanitných vied: Sekcie humanitných vied. Bukor József, Simon Szabolcs, Vajda Károly. = A Selye János Egyetem 2018-as 10. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete: Humántudományi szekciók Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018, S. 183-189 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-255-9.


AFE  Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií
Počet záznamov: 1


AFE 001 PRESINSZKY, Károly a Tamás TÖRÖK. Állatnevekkel kapcsolatos zoboralji frazémák. In: Frazeológia és fordítástudomány. Újvidék: Újvidéki Egyetem, 2013, S. 22-23. ISBN 978-86-6065-175-6.


AFG  Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií
Počet záznamov: 1


AFG 001 TÖRÖK, Tamás. Víznevek az Alsó-Ipoly mentén. In: 26. Egyetemi nyelvészeti napok. Nyelvek mezsgyéjén - A két- és többnyelvűség interdiszciplináris megközelítése : nemzetközi tudományos konferencia, Újvidék, 6.11.2018: nemzetközi tudományos konferencia, Újvidék, 6.11.2018. Pásztor-Kicsi Mária. Nový Sad: Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, 2018, P. [53]. ISBN 978-86-6065-482-5.


BAB  Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 1


BAB 001 TÖRÖK, Tamás. Ipoly mente helynevei: Adattár. 1. kötet. Alsó-Ipoly mente., 2011. 143 s. ISBN 978-80-89249-55-8.


BDF  Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
Počet záznamov: 3


BDF 001 TÖRÖK, Tamás. Zoboralja magyar helyneveinek szlovák változatairól. Szőrös Kő. Roč. 7, č. 6 (2002), s. 58-60. ISSN 1335-6321.

Ohlasy:
2011  [4] BAUKO, J., Magyar névtani kutatások Szlovákiában. In: SZABÓMIHÁLYI, G. - LANSTYÁK, I. (ed.): Nyelv. Magyarok Szlovákiábanm VII. köt. Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2011. p. 483. ISBN 978-80-89249-54-1.BDF 002 TÖRÖK, Tamás. O slovenských variantoch toponým ipeľského regiónu. Fórum. P. 157-175. ISSN 1335-4361.

Ohlasy:
2011  [4] BAUKO, J., Magyar névtani kutatások Szlovákiában. In: SZABÓMIHÁLYI, G. - LANSTYÁK, I. (ed.): Nyelv. Magyarok Szlovákiábanm VII. köt. Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2011. ISBN 978-80-89249-54-1, p. 472-473.BDF 003 TÖRÖK, Tamás. Hungarian Place Names - Slovak Maps.: Hungarian Place Names on Slovak Maps of the Areas Around Zobor and the Lower Areas of the River Ipoly. Eruditio - Educatio. Roč. 8, č. 3 (2013), s. 71-89. ISSN 1336-8893.

Ohlasy:
2020  [1] LŐRINCZ, G. - LŐRINCZ, J. A nyelvi variativitás elméleti kérdései. In Magyar Nyelvőr. ISSN 0025-0236, 2020, vol. 144, no. 2, p. 229-253. SCOPUS
BEE  Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
Počet záznamov: 3


BEE 001 TÖRÖK, Tamás. Zoboralja magyar helynevei szlovák térképeken. Köszöntő kötet B. Gergely Piroska tiszteletére. S. 190-194.

Ohlasy:
2011  [4] BAUKO, J. Magyar névtani kutatások Szlovákiában. In: SZABÓMIHÁLYI, G. - LANSTYÁK, I. (ed.): Nyelv. Magyarok Szlovákiábanm VII. köt. Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2011. p. 483. ISBN 978-80-89249-54-1.BEE 002 TÖRÖK, Tamás. Pedagógusképzés a Selye János Egyetem Tanárképző Karán. In: A pedagógusképzés évszázadai a Kárpát-medencében. Kurucz Rózsa. Szekszárd: Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar, 2017, P. 90-95. ISBN 978-963-429-135-0.

BEE 003 TÖRÖK, Tamás. Pedagógusképzés a Selye János Egyetem Tanárképző Karán. In: A pedagógusképzés évszázadai a Kárpát-medencében: 2. határon túli magyar nyelvű pedagógusképzés történetéből. Szekszárd: Pécsi Tudományegyetem, 2017, P. 90-95. ISBN 978-963-429--135-0.


BEF  Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
Počet záznamov: 2


BEF 001 TÖRÖK, Tamás. Magyar helynevek - szlovák térképek: Zoboralja és az Alsó-Ipoly mente magyar helynevei szlovák térképeken. In: Nyelv: Magyarok Szlovákiában. Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet, P. 451-462. ISBN 978-80-89249-54-1.

BEF 002 TÖRÖK, Tamás. Tipológiai vizsgálatok Ipoly mente helynevei körében. In: Nyelv: Magyarok Szlovákiában. Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2011, P. 463-468. ISBN 978-80-89249-54-1.

Ohlasy:
2018  [4] TÓTH, S. J. Etnolingvistická stránka ojkoným a priezvisk. In Eruditio- Educatio. ISSN 1336-8893, 2018, vol. 13, no. 2, p. 5-25.

2011  [4] BAUKO, J., Magyar névtani kutatások Szlovákiában. In: SZABÓMIHÁLYI, G. - LANSTYÁK, I. (ed.): Nyelv. Magyarok Szlovákiábanm VII. köt. Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2011. ISBN 978-80-89249-54-1, p. 472-473.
EDI  Recenzie v časopisoch a zborníkoch
Počet záznamov: 3


EDI 001 TÖRÖK, Tamás. A magyar-finn-észt kulturális és tudományos kapcsolatokról. Eruditio - Educatio. Évf. 4., sz. 2. (2009), p. 90-99. ISSN 1336-8893.

EDI 002 TÖRÖK, Tamás. Bauko János: Ragadványnév-vizsgálatok kétnyelvű környezetben. Négy szlovákiai magyar település ragadványnévrendszere. Fórum Társadalomtudományi Szemle. Évf. 12, sz. 3 (2010), p. 164-165. ISSN 1335-4361.

EDI 003 TÖRÖK, Tamás. Bauko János: Társadalom és névhasználat. Magyar névtani kutatások Szlovákiában. Budapest, Magyar Nyelvtudományi Társaság. 2019, (228 p.). DOI 10.30790/mnyj/2020/17 Magyar Nyelvjárások. Évf. 58, sz. 1 (2020), p. 271-274. ISSN 0541-9298.


FAI  Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy...)
Počet záznamov: 5


FAI 001 SIMON, Szabolcs a Tamás TÖRÖK. A tudomány vonzásában: Köszöntő kötet a 70 éves Vörös Ottó tiszteletére.

FAI 002 LŐRINCZ, Julianna, Szabolcs SIMON a Tamás TÖRÖK. Tanulmányok a tankönyvkutatás feladatairól, módszereiről. 1. vyd. Bratislava: Terra, 2013. 256 s. ISBN 978-80-8098-136-5.

Ohlasy:
2015  [4] SZABÓMIHÁLY, G. Az anyanyelv oktatása kétnyelvű környezetben : Oktatási segédlet. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2015. ISBN 978-80-558-0937-3, p. 140.

2014  [3] KURTÁN, ZS. Párhuzamos szakszövegek rétegződésének interkulturális vetületei. In Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények. ISSN 1788-9979, 2014, IX. évf., 2. sz., p. 220, 226.FAI 003 LŐRINCZ, Julianna, Szabolcs SIMON a Tamás TÖRÖK. Az anyanyelvoktatás dokumentumainak szakmai, módszertani vizsgálata [elektronický zdroj]. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014. CD-ROM, 243 s. ISBN 978-80-8122-107-1.

Ohlasy:
2017  [5] VRÁBEL, T. Az anyanyelvoktatás dokumentumainak szakmai, módszertani vizsgálata. In Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények. ISSN 1788-9979, 2017, XI. évf., 1. sz., p. 107-110.FAI 004 LŐRINCZ, Julianna a Szabolcs SIMON. Odbornosť a metodické otázky učebníc [elektronický zdroj]: zborník z medzinárodného sympózia o výskume učebníc. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014. CD-ROM, 243 s. ISBN 978-80-8122-107-1.

Ohlasy:
2015  [4] SZABÓMIHÁLY, G. Az anyanyelv oktatása kétnyelvű környezetben : Oktatási segédlet. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2015. ISBN 978-80-558-0937-3, p. 140.FAI 005 ISTÓK, Vojtech, Gábor LŐRINCZ, Julianna LŐRINCZ, Szabolcs SIMON a Tamás TÖRÖK. Az anyanyelvoktatás dokumentumainak szakmai, módszertani vizsgálata: Válogatás a Variológiai kutatócsoport külföldön és elektronikus adathordozón megjelent tanulmányaiból. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019. 410 s. ISBN 978-80-8122-302-0.Prehľad publikačnej činnosti evidované v "repco.ujs.sk"

Menný zoznam publikácií:


V1 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok

Počet výstupov: 2


V1_001 Baka, Patrik, Baka Vida, Barbara, Török, Tamás, Vörös, Ottó, Istók, Vojtech, Simon, Szabolcs. Online oktatás - kontaktoktatás [textový dokument (print)] : Edukációs folyamatok és a Covid19 . 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2021. ISBN 978-80-8122-408-9. https://mail.ujs.sk/service/home/~/?auth=co&loc=hu&id=112039&part=5. [angličtina. maďarčina]


V1_002 Istók, Vojtech, Lőrincz, Gábor, Pethő, József, Gaál Némety, Alexandra, Török, Tamás. A virolingvisztika és viroszemiotika aktuális kérdései [elektronický dokument] : Variológiai Kutatócsoport XI. nemzetközi tudományos szimpóziumának tanulmánykötete. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2022. ISBN 978-80-8122-431-7. [maďarčina]


Ohlasy:

2022 [02] Ludányi, Zsófia, Domonkosi, Ágnes. Nyelvmenedzselési folyamatok a magyar járványszókincs alakulásában. DOI 10.36007/eruedu.2022.3.003-020 In: Eruditio - Educatio: vedecký časopis Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne: A Selye János Egyetem Tanárképző Kara tudományos folyóirata: Research Journal of the Faculty of education of J. Selye university. Komárno: Univerzita J. Selyeho. Pedagogická fakulta, 2022, Roč. 17, č. 3, s. 3-20 [tlačená forma]. ISSN 1336-8893. [maďarčina]


V2 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka

Počet výstupov: 1


V2_001 Török, Tamás. Funkčno-sémantický výskum hydroným v okrese Dunajská Streda = Functional-semantical Analysis of Hydronyms in Žitný ostrov (Great Rye Island). TRUNI ohlas * In: Vlastné mená v interdisciplinárnom kontexte: 21. Slovenská onomastická konferencia: Nitra 10. – 12. 9. 2019: zborník referátov. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2022, s. 327-336 [tlačená forma]. ISBN 978-80-558-1727-9. [slovenčina]


V3 Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu

Počet výstupov: 1


V3_001 Lőrincz, Gábor, Lőrincz, Julianna, Török, Tamás. A határon túli magyar nyelvváltozatok és a nyelvi variativitás [elektronický dokument]. DOI 10.18349/MagyarNyelv.2022.3.257 In: Magyar nyelv: A Magyar Nyelvtudományi Társaság folyóirata. Budapest: Magyar nyelvtudományi társaság, 2022, Roč. 118, č. 3, s. 257-275 [tlačená forma] [online]. ISSN 0025-0228. ISSN (online) 1588-1210. [maďarčina]


O3 Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu

Počet výstupov: 3


O3_001 Török, Tamás. Hajdú-Bihar megye helynevei 1. A Hajdúböszörményi és a Hajdúhadházi járás helynevei [elektronický dokument] In: Névtani Értesítő: A Magyar Nyelvtudományi Társaság és az ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézetének lektorált folyóirata. Budapest: ELTE BTK, 2016, Roč. 38, č. 5-7, s. 253-255 [tlačená forma]. ISSN 0139-2190. ISSN (online) 2064-7484. [maďarčina]


O3_002 Török, Tamás. Helynévtörténeti Tanulmányok 12. [elektronický dokument] In: Névtani Értesítő: A Magyar Nyelvtudományi Társaság és az ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézetének lektorált folyóirata. Budapest: ELTE BTK, 2017, Roč. 39, č. 5-7, s. 271-272 [tlačená forma]. ISSN 0139-2190. ISSN (online) 2064-7484. [maďarčina]


O3_003 Török, Tamás. Vörös Ferenc: Kárpát-medencei történeti családnévatlasz; Anna Divičanová - Ján Chlebnický - Tünde Tušková - Iveta Valentová: Komlóšske priezviská In: Eruditio - Educatio: vedecký časopis Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne: A Selye János Egyetem Tanárképző Kara tudományos folyóirata: Research Journal of the Faculty of education of J. Selye university. Komárno: Univerzita J. Selyeho. Pedagogická fakulta, 2018, Roč. 13, č. 2, s. 122-123 [tlačená forma]. ISSN 1336-8893. [maďarčina]


P1 Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok

Počet výstupov: 3


P1_001 Radulović, Branka, Cindlerová, Ivona, Csehiová, Agáta, Dukičin Vučković, Smiljana, Entlová, Gabriela, Gadušová, Zdenka, Gál, Gyöngyi, Guziurová, Tereza, Hašková, Alena, Holečeková, Lenka, Horváth, Kinga, Ivanović Bibić, Ljubica, Jovanovic, Tamara, Klimszová, Slavomíra, Knezević, Ljiljana, Kovács, László, Krpálková-krelová, Katarína, Lomnický, Igor, Malá, Eva, Mogyorósi, Zsolt, Olić Ninković, Stanislava, Pavera, Libor, Predanocyová, Ľubica, Stojanović, Maja, Stranovská, Eva, Szarka, Katarína, Šimonová, Ivana, Tóth-Bakos, Anita, Török, Tamás, Trnová, Michaela, Pribićević, Tijana, Vacinová, Tereza, Vir, Irén. Obuka mentora [textový dokument (print)] : materijali i zadaci. 1. vyd. Novi Sad: Futura, 2022. ISBN 978-86-499-0269-5. [srbčina]


P1_002 Hašková, Alena, Horváth, Kinga, Cindlerová, Ivona, Csehiová, Agáta, Dukičin Vučković, Smiljana, Entlová, Gabriela, Gadušová, Zdenka, Gál, Gyöngyi, Guziurová, Tereza, Holečeková, Lenka, Ivanović Bibić, Ljubica, Jovanovic, Tamara, Klimszová, Slavomíra, Knezević, Ljiljana, Kovács, László, Krpálková-krelová, Katarína, Lomnický, Igor, Malá, Eva, Mogyorósi, Zsolt, Olić Ninković, Stanislava, Pavera, Libor, Predanocyová, Ľubica, Radulović, Branka, Stojanović, Maja, Stranovská, Eva, Szarka, Katarína, Šimonová, Ivana, Tóth-Bakos, Anita, Török, Tamás, Trnová, Michaela, Vacinová, Tereza, Vir, Irén. Vademecum mentora [textový dokument (print)] . 1. vyd. Praha: Verbum, 2022. ISBN 978-80-87800-98-0. [slovenčina]


Ohlasy:

2022 [03] Jakubovská, Viera. Vademecum mentora In: Mládež a spoločnosť: slovenský časopis pre štátnu politiku a výskum mládeže: Slovak journal for state policy and youth research. Bratislava: Centrum vedecko-technických informácií SR, 2022, Roč. 28, č. 2-3, s. 80-81 [tlačená forma]. ISSN 1335-1109. [slovenčina]


P1_003 Cindlerová, Ivona, Csehiová, Agáta, Dukičin Vučković, Smiljana, Entlová, Gabriela, Gadušová, Zdenka, Gál, Gyöngyi, Guziurová, Tereza, Hašková, Alena, Holečeková, Lenka, Horváth, Kinga, Ivanović Bibić, Ljubica, Jovanovic, Tamara, Klimszová, Slavomíra, Knezević, Ljiljana, Kovács, László, Krpálková-krelová, Katarína, Lomnický, Igor, Malá, Eva, Mogyorósi, Zsolt, Olić Ninković, Stanislava, Pavera, Libor, Predanocyová, Ľubica, Radulović, Branka, Stojanović, Maja, Stranovská, Eva, Szarka, Katarína, Šimonová, Ivana, Tóth-Bakos, Anita, Török, Tamás, Trnová, Michaela, Vacinová, Tereza, Vir, Irén, Nagyová, Alexandra. Mentorképzés [textový dokument (print)] : képzési anyagok és feladatok. 1. vyd. Eger: EKF Líceum Kiadó, 2022. ISBN 978-963-496-234-2. [maďarčina]


ACA Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách

Počet výstupov: 1


ACA_001 Cindlerová, Ivona, Csehiová, Agáta, Dukičin Vučković, Smiljana, Entlová, Gabriela, Gadušová, Zdenka, Gál, Gyöngyi, Guziurová, Tereza, Hašková, Alena, Holečková, Lenka, Horváth, Kinga, Ivanović Bibić, Ljubica, Jovanovic, Tamara, Klimszová, Slavomíra, Knezević, Ljiljana, Kovács, László, Krpálková-krelová, Katarína, Lomnický, Igor, Malá, Eva, Mogyorósi, Zsolt, Olić Ninković, Stanislava, Pavera, Libor, Predanocyová, Ľubica, Radulović, Branka, Stojanović, Maja, Stranovská, Eva, Szarka, Katarína, Šimonová, Ivana, Tóth-Bakos, Anita, Török, Tamás, Trnová, Michaela, Vacinová, Tereza, Virág, Irén. Mentor Training [textový dokument (print)] : Materials and Tasks. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2021. ISBN 978-80-7599-294-9. [angličtina]


ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

Počet výstupov: 2


ADE_001 Török, Tamás. Helynevek és fordítástudomány: A mikrotoponimák fordíthatóságáról felvidéki példák alapján In: Helynévtörténeti Tanulmányok: a Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének folyóirata, 2012, s. 117-132 [tlačená forma]. ISSN 1789-0128. [maďarčina]


ADE_002 Presinszky, Károly, Török, Tamás. Állatnevekkel kapcsolatos zoborlaji frazémák [elektronický dokument] In: Hungarológiai Közlemények: az újvidéki Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének folyóirata. Novi Sad: Újvidéki Egyetem. Bölcsészettudományi Kar. Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, 2013, Roč. 38, č. 4, s. 110-121 [tlačená forma] [online]. ISSN 0350-2430. ISSN (online) 2406-3266. [maďarčina]ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

Počet výstupov: 1


ADF_001 Török, Tamás. The Place Names of Ipoly mente In: Eruditio - Educatio: vedecký časopis Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne: A Selye János Egyetem Tanárképző Kara tudományos folyóirata: Research Journal of the Faculty of education of J. Selye university. Komárno: Univerzita J. Selyeho. Pedagogická fakulta, 2010, Roč. 5, č. 3-4, s. 61-70 [tlačená forma]. ISSN 1336-8893. [angličtina]


ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Počet výstupov: 2


ADM_001 Lőrincz, Gábor, Lőrincz, Julianna, Török, Tamás. Language variativity and contact variants in the Hungarian and international literature [elektronický dokument]. DOI 10.30624/2220-4156-2021-11-2-292-300 In: Vestnik Ugrovedenia. Chanty-Mansijsk: Ob-Ugric Institute of Applied Research and Development, 2021, Roč. 11, č. 2, 292-300 [tlačená forma] [online]. ISSN 2220-4156. ISSN (online) 2587-9766. [angličtina]


Ohlasy:

2022 [01] Šenkár, Patrik. Sándor Kormos` translations and their use through teaching methods in minority schools [elektronický dokument]. DOI 10.30624/2220-4156 In: Vestnik Ugrovedenia. Chanty-Mansijsk: Ob-Ugric Institute of Applied Research and Development, 2022, Roč. 12, č. 3, s. 581-587 [tlačená forma] [online]. ISSN 2220-4156. ISSN (online) 2587-9766. [angličtina]


ADM_002 Istók, Vojtech, Lőrincz, Gábor, Lőrincz, Julianna, Török, Tamás. A lexikai variánsok és az alakpárok kapcsolatrendszere [elektronický dokument]. DOI 10.38143/NYR.2021.3.330 In: Magyar nyelvőr: a magyar Tudományos Akadémia Magyar Nyelvi Bizottságának folyóirata. Budapešť: Magyar Tudományos Akadémia, 2021, Roč. 145, č. 3, s. 330-356 [tlačená forma] [online]. ISSN 0025-0236. ISSN (online) 1585-4515. [maďarčina]


Ohlasy:

2022 [01] Minya, Károly. Hogyan helyes: eendő vagy evendő? [elektronický dokument]. DOI 10.38143/Nyr.2022.3.446 In: Magyar nyelvőr: a magyar Tudományos Akadémia Magyar Nyelvi Bizottságának folyóirata. Budapešť: Magyar Tudományos Akadémia, 2022, Roč. 146, č. 3, s. 446-448 [tlačená forma] [online]. ISSN 0025-0236. ISSN (online) 1585-4515. [maďarčina]


AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Počet výstupov: 1


AEC_001 Török, Tamás. Alsó-Ipoly mente vízneveinek lexikális-morfológiai jellemzői In: Kétnyelvűség - hátrány vagy esély?: Tanulmányok. Újvidék: Újvidéki Egyetem. Bölcsészettudományi Kar. Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, 2018, s. 111-119. ISBN 978-86-6065-499-3. [maďarčina]


AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Počet výstupov: 1


AED_001 Török, Tamás. Helységnevek az Ipoly völgyéből In: A tudomány vonzásában: Köszöntő kötet a 70 éves Vörös Ottó tiszteletére. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012, s. 57-69 [tlačená forma]. ISBN 978-80-8122-053-1. [maďarčina]


AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Počet výstupov: 2


AFC_001 Török, Tamás. A pedagógiai gyakorlat a Selye János Egyetem Tanárképző Karán In: A köz- és felsőoktatás előtt álló kihívások a 21. százaban Kelet-Közép-Európában az oktatási reformok tükrében. Ungvár: RIK-U, 2019, s. 447-455. ISBN 978-617-7692-33-0. [maďarčina]


AFC_002 Török, Tamás. Külterületi helynevek fordíthatósága: Alsó-Ipoly mente és Zoboralja magyar dűlőneveinek szlovák változatairól In: TRANSLATOLOGIA PANNONICA III.: Kultúrák dialógusa a soknyelvű Európában VII. konferencia tanulmánykötete. Pécs: PTE BTK Fordítástudományi Kutató Központ, 2012, s. 65-74. ISSN 2061-1757. [maďarčina]


AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Počet výstupov: 1


AFD_001 Török, Tamás. Víznevek az Alsó-Ipoly mentén: Lexikális-morfológiai jellemzők In: Zborník 10. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018: Sekcie humanitných vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018, s. 183-189 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-255-9. [maďarčina]


AFE Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií

Počet výstupov: 1


AFE_001 Presinszky, Károly, Török, Tamás. Állatnevekkel kapcsolatos zoboralji frazémák In: Frazeológia és fordítástudomány. Újvidék: Újvidéki Egyetem, 2013, s. 22-23. ISBN 978-86-6065-175-6. [maďarčina]


AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií

Počet výstupov: 2


AFG_001 Török, Tamás. Víznevek az Alsó-Ipoly mentén In: 26. Egyetemi nyelvészeti napok. Nyelvek mezsgyéjén - A két- és többnyelvűség interdiszciplináris megközelítése: nemzetközi tudományos konferencia, Újvidék, 6.11.2018. Nový Sad: Újvidéki Egyetem. Bölcsészettudományi Kar. Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, 2018, s. 53-53 [tlačená forma]. ISBN 978-86-6065-482-5. [maďarčina]


AFG_002 Gál, Gyöngyi, Török, Tamás, Csehiová, Agáta, Szarka, Katarína, Tóth-Bakos, Anita, Horváth, Kinga. Mentorképzés In: Kárpát-medencei magyar tannyelvű pedagógusképzők 1. kongresszusa: A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Neveléstudományi Intézet online nemzetközi szakmai rendezvénye. Pécs: Pécsi Tudományegyetem, 2021, s. 21-21 [online]. ISBN 978-963-429-805-2. [maďarčina]


BAB Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách

Počet výstupov: 1


BAB_001 Török, Tamás. Ipoly mente helynevei: Adattár. 1. kötet. Alsó-Ipoly mente. 1. vyd. Šamorín: Fórum inštitút pre výskum menšín, 2011. ISBN 978-80-89249-55-8. [maďarčina]


BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

Počet výstupov: 2


BDF_001 Török, Tamás. O slovenských variantoch toponým ipeľského regiónu In: Fórum Társadalomtudományi Szemle. Šamorín: Fórum inštitút pre výskum menšín, 2009, s. 157-175 [tlačená forma]. ISSN 1335-4361. [slovenčina]


BDF_002 Török, Tamás. Hungarian Place Names - Slovak Maps.: Hungarian Place Names on Slovak Maps of the Areas Around Zobor and the Lower Areas of the River Ipoly In: Eruditio - Educatio: vedecký časopis Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne: A Selye János Egyetem Tanárképző Kara tudományos folyóirata: Research Journal of the Faculty of education of J. Selye university. Komárno: Univerzita J. Selyeho. Pedagogická fakulta, 2013, Roč. 8, č. 3, s. 71-89 [tlačená forma]. ISSN 1336-8893. [angličtina]


BED Odborné práce v recenzovaných domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (kategória zrušená)

Počet výstupov: 2


BED_001 Török, Tamás. Magyar helynevek - szlovák térképek: Zoboralja és Alsó-Ipoly mente magyar helynevei szlovák térképeken In: Bilingvizmus a preklad. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2010, s. 111-125 [tlačená forma]. ISBN 978-80-8094-799-6. [maďarčina]


BED_002 Török, Tamás. Településnevek az Alsó-Ipoly mentén In: Zborník II.Medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J.Selyeho - "Spoločenské javy a zmeny": A Selye János Egyetem " Társadalmi jelenségek és változások " II. Nemzetközi tudományos konferenciájának tanulménykötete 2010. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2010, s. 729-736 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-008-1. [maďarčina]


BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

Počet výstupov: 1


BEE_001 Török, Tamás. Pedagógusképzés a Selye János Egyetem Tanárképző Karán In: A pedagógusképzés évszázadai a Kárpát-medencében. Szekszárd: Pécsi Tudományegyetem. Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar, 2017, s. 90-95 [tlačená forma]. ISBN 978-963-429-135-0. [maďarčina]


BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

Počet výstupov: 1


BEF_001 Török, Tamás. Tipológiai vizsgálatok Ipoly mente helynevei körében In: Nyelv: Magyarok Szlovákiában, 7.. Somorja: N/A, 2012, s. 463-468 [tlačená forma]. ISBN 978-80-89249-54-1. [maďarčina]


BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)

Počet výstupov: 1


BFA_001 Szinetár, Csaba Miklós, Gallé-Szpisjak, Nikolett, Gallé, Róbert, Török, Tamás, Agócs, Péter, Szűts, Tamás. A Trochasa hispanica hazai előkerüléséről és eddig ismertté vált élőhelyeiről In: 18. Magyar Pókász Találkozó: Program Előadások összefoglalói. Kapuvár: IM3 Kft, 2017, s. 29-29. [maďarčina]


EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

Počet výstupov: 2


EDI_001 Török, Tamás. Bauko János: Társadalom és névhasználat. Magyar névtani kutatások Szlovákiában. Budapest, Magyar Nyelvtudományi Társaság. 2019, (228 p.) [elektronický dokument]. DOI 10.30790/mnyj/2020/17 In: Magyar Nyelvjárások. Debrecen: Debreceni Egyetem, 2020, Roč. 58, č. 1, s. 271-274 [tlačená forma] [online]. ISSN 0541-9298. ISSN (online) 1588-7162. [maďarčina]


EDI_002 Török, Tamás. A magyar-finn-észt kulturális és tudományos kapcsolatokról In: Eruditio - Educatio: vedecký časopis Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne: A Selye János Egyetem Tanárképző Kara tudományos folyóirata: Research Journal of the Faculty of education of J. Selye university. Komárno: Univerzita J. Selyeho. Pedagogická fakulta, 2009, Roč. 4, č. 2, s. 90-99 [tlačená forma]. ISSN 1336-8893. [maďarčina]


FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy...)

Počet výstupov: 9


FAI_001 Istók, Vojtech, Lőrincz, Gábor, Lőrincz, Julianna, Simon, Szabolcs, Török, Tamás, Czetter, Ibolya, Pethő, József. Az anyanyelvoktatás dokumentumainak szakmai, módszertani vizsgálata [textový dokument (print)] : Válogatás a Variológiai kutatócsoport külföldön és elektronikus adathordozón megjelent tanulmányaiból. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019. ISBN 978-80-8122-302-0. [maďarčina]


FAI_002 Simon, Szabolcs, Török, Tamás. A tudomány vonzásában [textový dokument (print)] : Köszöntő kötet a 70 éves Vörös Ottó tiszteletére. 1 vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012. ISBN 978-80-8122-053-1. Poznámka: Do vydavateľských údajov bol pridaný príznak 1. vydanie. [maďarčina]


FAI_003 Juhász, György, Šenkár, Patrik, Keserű, József, Török, Tamás, Lévai, Attila. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2014: "Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia" - Sekcie teologických vied a humanitných vied. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014. ISBN 978-80-8122-104-0. Poznámka: Podujatie: "$a "Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia", $3 "Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia", $4 other, $e Komárno, $f 16.-17. september 2014". [viaceré jazyky/mnohojazyčný]


FAI_004 Lőrincz, Julianna, Simon, Szabolcs, Török, Tamás. Odbornosť a metodické otázky učebníc: zborník z medzinárodného sympózia o výskume učebníc. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014. ISBN 978-80-8122-107-1. [maďarčina]


FAI_005 Lőrincz, Julianna, Simon, Szabolcs, Török, Tamás. Az anyanyelvoktatás dokumentumainak szakmai, módszertani vizsgálata. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014. ISBN 978-80-8122-107-1. [maďarčina]


FAI_006 Lőrincz, Julianna, Simon, Szabolcs, Török, Tamás. Tanulmányok a tankönyvkutatás feladatairól, módszereiről. 1. vyd. Bratislava: TERRA vydavateľstvo, 2013. ISBN 978-80-8098-136-5. [maďarčina]


FAI_007 Juhász, György, Horváth, Kinga, Árki, Zuzana, Keserű, József, Török, Tamás, Lévai, Attila, Šeben, Zoltán. Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2013: "Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní" - Sekcie pedagogických a humanitných vied. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013. ISBN 978-80-8122-073-9. Poznámka: Podujatie: "$a "Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní", $3 "Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní", $4 other, $e Komárno, $f 17.-18. september 2013". [viaceré jazyky/mnohojazyčný]


FAI_008 Juhász, György, Horváth, Kinga, Árki, Zuzana, Keserű, József, Török, Tamás, Lévai, Attila, Šeben, Zoltán. Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2013: "Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní" - Sekcia teologických vied. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013. ISBN 978-80-8122-075-3. Poznámka: Podujatie: "$a "Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní", $3 "Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní", $4 other, $e Komárno, $f 17.-18. september 2013". [viaceré jazyky/mnohojazyčný]


FAI_009 Horváth, Kinga, Juhász, György, Árki, Zuzana, Keserű, József, Török, Tamás, Lévai, Attila, Šeben, Zoltán. Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2013: "Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní" - Sekcia ekonomických vied. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013. ISBN 978-80-8122-074-6. Poznámka: Podujatie: "$a "Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní", $3 "Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní", $4 other, $e Komárno, $f 17.-18. september 2013". [viaceré jazyky/mnohojazyčný]

 

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.

  
spam vedelem