Hlavné menu UJS

Prihláška

Podrobné informácie k vyplneniu a podaniu prihlášky

Univerzita J. Selyeho odporúča uchádzačom, aby prihlášky podali v elektronickej forme.

Prečo by ste mali podať elektronickú prihlášku?

  • Je to lacnejšie.
    Dá sa vyplniť v maďarskom jazyku.
    Rýchlejšie spracovanie a spätná väzba.
    Podrobný návod k vyplneniu prihlášky. Pomoc k vypĺňaniu nájdete na našej webovej stránke tu.
    Po potvrdení  prihlášky z informačného systému je možné vytlačiť platobný príkaz, ktorý obsahuje všetky dôležité informácie potrebné k úhrade prijímacích poplatkov.

Elektronickú prihlášku je možné podať na webovej stránke univerzity na nasledujúcej adrese: https://e-prihlaska.ujs.sk

  (Uchádzač po vyplnení a vytlačení elektronickej prihlášky pripojí potrebné prílohy a prihlášku zašle prostredníctvom pošty alebo doručí osobne na univerzitu.)

Postup:

1.    Zvoľte študijný program o ktorom máte záujem, až potom sa zaregistrujte pomocou e-mailovej adresy a hesla. Prosím, zapamätajte si heslo, nakoľko prihlásením s týmito údajmi môžete sledovať proces prijímacieho konania.
2.    V prípade, že uchádzač má na strednej škole tz. elektronickú žiacku knižku, pomocou toho  z ASC Agendy má možnosť prevziať si svoje osobné údaje, známky. V prípade, že vaša stredná škola nepoužívala elektronickú žiacku knižku, alebo ste absolvovali zahraničnú strednú školu, osobné údaje a študijné výsledky musíte nahrať ručne.

Pomoc k vypĺňaniu nájdete na našej webovej stránke tu.

3.    Požadované prílohy prikladajte (nahrajte) elektronickou formou na predposlednej záložke (životopis, keď ste nepoužívali ASC Agendu, tak aj fotokópie jednotlivých vysvedčení, overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia, atď.).

4.    Po kontrole vašich zadaných údajov potvrďte prihlášku pomocou tlačítka „Potvrdiť prihlášku” alebo „Potvrdiť cez ÚPVS”.

5.    Uhraďte poplatok za prihlášku. Podrobné informácie o úhrade poplatku môžete prečítať pod týmto odkazom: „Poplatky za prijímacie konanie”.

6.    Elektronicky vyplnenú prihlášku vytlačte, podpíšte a spolu s overenou fotokópiou maturitného vysvedčenia zašlite poštou, alebo osobne doručte na študijné oddelenie fakulty.

7.    Po maturite môžete nahrať maturitné a koncoročné známky z ASC Agendy. Ak ste nepoužívali, dodatočne zašlite vysvedčenia poštou. Ak ste maturovali v zahraničí, treba zaslať aj rozhodnutie o uznaní vzdelania.

Študenti, ktorí sa uchádzajú o viaceré  študijné programy, na každý študijný program musia podať individuálnu prihlášku a zaplatiť poplatok za prijímacie konanie.

V prípade neúplnej prihlášky budú uchádzači vyzvaní na odstránenie nedostatkov.  Prihlášky podané po uplynutí termínu pre podanie prihlášky, neprijímame.

K prihláške treba pripojiť nasledovné prílohy:

1.    profesionálny životopis
2.    notárom overenú kópiu maturitného vysvedčenia (uchádzači, ktorí maturujú v roku 2023 sú povinní odovzdať notárom overenú kópiu maturitného vysvedčenia najneskôr v deň zápisu). Originály vysvedčení univerzita nepreberá!
3.    ďalšie prílohy určia fakulty samostatne v podmienkach prijatia na štúdium pre akademický rok 2024/2025

Na štúdium sú prijatí tí uchádzači, ktorí v stanovenom termíne zaslali riadne vyplnenú prihlášku (odstránili nedostatky) a zaplatili poplatky za prijímacie konanie!

Ak disponujete s eID (elektronický občiansky preukaz),  máte aktivovanú svoju schránku na ÚPVS (odporúčame aktivovať ak nemáte), tak celá komunikácia prebieha elektronicky:

a.   Vyplňte elektronickú prihlášku a stiahnite známky z elektronickej žiackej knižky (po maturite aj známky z maturitných predmetov). Prihlášku potvrďte cez ÚPVS (počas procesu potvrdzovania sa prihláste do svojej schránky na Slovensko.sk, musíte ju mať aktivovanú na doručovanie). Prihláška sa doručí do schránky fakulty, na ktorú sa hlásite a zároveň príde Vám do Vašej odoslanej pošty.
b.   Uhraďte poplatok za prijímacie konanie. Príkaz na úhradu nájdete na portáli ePrihlas pod „Mojimi odoslanými prihláškami“.
c.   Ak súčasťou prijímacieho konania je aj prijímacia skúška, fakulta doručí pozvánku (pokyny) na prijímacie konanie do Vašej schránky prostredníctvom ÚPVS (využitím modulu RDSS).
d.   Fakulta doručí rozhodnutie o prijatí/neprijatí do Vašej schránky prostredníctvom ÚPVS.

Informácie o tom, ako postupovať pri potvrdení elektronickej prihlášky cez Ústredný portál verejnej správy (Slovensko.sk) nájdete v príručke.

Ak nezvolíte elektronickú formu prihlášky, môžete sa prihlásiť aj zaslaním príslušného ŠeVT tlačiva (v tomto prípade zaplatíte vyššiu sumu za prihlášku).

 Predpísané tlačivo môžete stiahnuť tu: Prihláška na vysokoškolské štúdium

Tlačivo musíte vyplniť ručne, prikladať potrebné prílohy a odoslať poštou do termínu pre podanie prihlášky. Príkaz na úhradu Vám zašle študijné oddelenie e-mailom, potom máte uhradiť poplatok.

Zaslanie:

Pri poštovnom styku treba prihlášku zaslať na nasledovnú adresu:
Univerzita J. Selyeho
P.O.Box 54,
945 01

Prosíme na obálke uviesť aj nasledovné údaje:

1.    v prípade prihlášky na Fakultu ekonómie a informatiky: „PRIJÍMACIE KONANIE – FAKULTA EKONÓMIE A INFORMATIKY“
2.    v prípade prihlášky na Pedagogickú fakultu: „PRIJÍMACIE KONANIE – PEDAGOGICKÁ FAKULTA“
3.    v prípade prihlášky na Reformovanú teologickú  fakultu: „PRIJÍMACIE KONANIE – REFORMOVANÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA“

Prihlášky je možné podať aj osobne na študijné oddelenie príslušnej fakulty:

- Fakulta ekonómie a informatiky a Reformovaná teologická fakulta: ulica Hradná 21, Komárno. GPS: 47°45'25.46"N 18°8'23.22"E
- Pedagogická fakulta: Bratislavská cesta 3322, Komárno. GPS: 47°45'15.87"N 18°7'59.76"E
Prípade potreby nájdete mapu k dispozícií: http://ujs.sk/hu/kapcsolat/terkep.html

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.

  
spam vedelem